Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 18 วันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2555

กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ขณะที่ กระทรวงพาณิชยรายงาน ตัวเลขเงินเฟอเดือนเม.ย. ชะลอลงกวาที่คาด

Economic Highlight

ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รอยละ 3.0 เพื่อ กระตุ นเศรษฐกิ จ ขณะที่ กระทรวงพาณิ ชยรายงาน อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานชะลอลง มาที่รอยละ 2.74 (YoY) และรอยละ 2.13 (YoY) ในเดือน เม.ย. 2555 ตามลําดับ

INTERNATIONAL ISSUE

ธุรกิจขนาดเล็กในจีนยังคงมีแนวโนมไมสดใส ขณะที่อัตรา ว างงานในกลุ มประเทศที่ ใช สกุ ล เงิ นยู โ ร ก็ ได ปรั บตั ว เพิ่ มขึ้ นสูระดั บสูงสุดนั บตั้ งแต เริ่ มใช เงิ นยู โรในป 2542 สวนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีสัญญาณที่บงชี้ถึงการภาวะการ ชะลอตัว

BUSINESS HIGHLIGHT นิตยสาร

BUSINESS HIGHLIGHT ไทยและ

แฟรนไชสรายใหญ ระบุ แนวโนมของธุรกิจแฟรนไชสใน ป 2555 จะเติบโตรอยละ 10-15

อินเดียสนใจลงทุนในทวาย เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโนมวา โครงการลงทุนจะสามารถพัฒนา เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องได

COMMODITY Markets ทิศทาง

เศรษฐกิจสหรัฐฯและกลุม ยูโรโซนทีน่ ากังวล สงผล ใหราคาสินคาโภคภัณฑ หลายรายการปรับลดลง

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ  คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) คงอั ต รา เศรษฐกิจฟนตัวตอไป สวนแนวโนมเงินเฟอไทยนั้น ราคาน้ํามันที่ ดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.0 โดยประเมินวา อัตรา ยังทรงตัวในระดับสูงและการปรับคาจางขั้นต่ําที่เริ่มทยอยเห็น ดอกเบี้ยนโยบายที่ผอนคลายลงในชวงที่ผานมา มีสวนชวย ผลภายใตภาวะอุปสงคในประเทศที่ฟนตัวเร็วกวาคาด อาจเอื้อ ฟนฟูความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ทําใหเศรษฐกิจฟนตัวได ใหมีการสงผานตนทุน ที่สูงขึ้นไปยังราคาสินคาและบริการเร็วขึ้น อยางนาพอใจและเร็วกวาที่คาด แตก็ยังมีความเสี่ยงอยูบาง ทําใหแรงกดดันเงินเฟอยังมีอยูในระยะขางหนา โดยเฉพาะจากปจจัยตางประเทศ ทั้งนี้ แถลงการณของกนง.  อัต ราเงิ นเฟ อไทยชะลอลงมากกว าที่ คาดในเดือ นเม.ย. ระบุวา เศรษฐกิจโลกยังคงฟนตัวชาๆ และมีสัญญาณที่ดีขึ้น 2555 มาทีร่ อยละ 2.47 (YoY) และรอยละ 2.13 (YoY) สําหรับ กวาการประชุมครั้งกอน ขณะที่ แรงกดดันเงินเฟอโลก ยังคง อัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงินเฟอพื้นฐานในเดือนเม.ย. 2555 มีอยูจากราคาน้ํามันที่ยังอยูในระดับสูง และนโยบายการเงิน ตามลําดับ โดยอัตราเงินเฟอที่ชะลอลงเปนผลมาจากฐานที่สูง ที่ผอนคลายตอเนื่องของประเทศอุตสาหกรรมหลัก สําหรับ ขณะที่ การขยับราคาเปนไปอยางคอยเปนคอยไปทามกลางการ เศรษฐกิจไทยนั้น ฟนตัวในไตรมาสที่ 1 เร็วกวาที่คาด (และ แขงขันในตลาดสินคาอุปโภคบริโภค โดยเมื่อเทียบกับเดือนกอน คาดวา การผลิตจะกลับมาเปนปกติไดในปลายไตรมาสที่ 2) หนา ราคาสินคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 0.42 (MoM) ซึ่งนอย สวนการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนเรงตั วขึ้น โดยมี กวาเดือนมี.ค.ที่เพิ่มรอยละ 0.59 (MoM) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย ปจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและของภาคธุรกิจ ยังคงประมาณการอัต ราเงิ นเฟ อเฉลี่ ยที่รอ ยละ 3.3 -3.8 ในป และกําลังซื้อในประเทศที่ปรับดีขึ้น สําหรับการสงออก คาด 2555 สวนในไตรมาส 2/2555 คาดวา อัตราเงินเฟอจะเพิ่มขึ้น วา จะฟนตัวเร็วขึ้นตามการผลิต นอกจากนี้ แรงกระตุนจาก รอยละ 3.5 (YoY) สําหรับการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทใน ภาครัฐ รวมทัง้ ภาวะการเงินที่ยังเอื้ออํานวยจะสนับสนุนให 7 จังหวัด จะสงผลใหอัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นเพียงรอยละ 0.1


2  ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2555 ฟนตัวตอเนื่อง โดยแมวารายไดเกษตรกรยังคงหดตัวลง แตการฟนการผลิตใน หลายอุตสาหกรรมจนขึ้นมาใกลเคียงกับชวงกอนเกิดอุทกภัย และความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ก็ชวยใหการบริโภคและ การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 3.7 (YoY) และรอยละ 9.0 (YoY) จากชวงเดียวกันปกอน ตามลําดับ ดานการคา ระหวางประเทศนั้น มูลคาการสงออกหดตัวรอยละ 6.8 (YoY) สวนทางกับมูลคานําเขาที่เรงตัวถึงรอยละ 21.5 (YoY) ตามการเรง นําเขาน้ํามันดิบ และทองคํา สงผลใหดุลการคาพลิกกลับมาขาดดุลที่ 1.4 พันลานดอลลารฯ สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้น จํานวน นักท องเที่ย วตา งประเทศเพิ่ม ขึ้นร อยละ 12.2 (YoY) นํ าโดย นั กท องเที่ยวจากจีน ญี่ ปุน และลาว สะท อนความเชื่ อมั่น ของ นักทองเที่ยวที่กลับมาแมจะมีเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนกอน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง ตอไปเปนระยะที่ 10 ไปจนสิ้นสุดปงบประมาณ 2555 ในวันที่ 30 ก.ย. 2555 โดยคาดวาจะมีคาใชจายประมาณ 1,666 ลานบาท โดยแบงเปนมาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันตอวัน ใน 73 เสนทาง ใหบริการแกประชาชนโดยไม เสียคาใชจาย ซึ่งประมาณคาใชจายในวงเงินจํานวน 1,208 ลานบาท และมาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดําเนินการ ผานการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคมจํานวน 164 ขบวนตอวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิ งพาณิ ชย จํา นวน 8 ขบวนตอ วัน ใหบ ริก ารแก ประชาชนโดยไม เสี ยค าใชจ าย ซึ่ งประมาณการ คาใชจายในวงเงินจํานวน 458 ลานบาท  ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนเม.ย. 2555 อยูที่ระดับ 77.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค.เล็กนอย โดยมีปจจัยบวก ไดแก การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท และ ระดับราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ลดลงจากเดือนที่ผานมา สวนปจจัยที่ผูบริโภคมีความกังวล ไดแก ปญหาคาครองชีพ และราคาสินคาที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูงไมสอดคลองกับรายไดในปจจุบัน สถานการณไมแนนอนของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปญหาหนี้สาธารณะของยุโ รป สถานการณ ทางการเมื องเกี่ ยวกั บความเห็น ที่ยัง ไมสอดคลอ งกัน ในแผนปรองดอง แหงชาติที่นําเสนอเขาพิจารณาในรัฐสภา และเหตุการณระเบิดในพื้นที่ภาคใตที่ผลกระทบความเชื่อมั่นของประชาชน และภาคการ ทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา แมเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนมี. ค. 2555 จะยังสะทอนภาพการฟนตัวจากผลกระทบน้ําทวมใน ปลายปกอน แตการฟนตัวสูภาวะปกติของภาคอุตสาหกรรมยังคงตองใชเวลาอีกสักระยะ ทําใหภาคการผลิตและการสงออก ยังไมสามารถรักษาการเคลื่อนไหวใหอยูในทิศทางการขยายตัวไดอยางสม่ําเสมอ ขณะที่ ภาวะคาครองชีพและตนทุนการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึน้ นับตั้งแตตนป ไดเริ่มสงผลกระทบตอภาคการใชจายในประเทศจนเกิดเปนภาพการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แมว าบรรยากาศความเชื่ อมั่ นโดยรวม จะยั งคงไดรับ แรงหนุน จากกิจ กรรมซอ มแซม-ฟนฟู ความเสี ยหายจากน้ํา ทว ม และ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐก็ตาม สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไปเดือนเม.ย.2555 แมจะชะลอตัวลง แตก็ยังอยูในทิศทางของ การปรับเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับโครงสรางราคาพลังงานในประเทศเปนตัวกดดันที่สําคัญ อยางไรก็ดี จากสภาพการฟนตัวของ ภาคอุตสาหกรรมและการสงออกทีย่ ังไมสามารถรักษาอัตราการเติบโตไวได ประกอบกับอัตราเงินเฟอยังอยูในกรอบเปาหมาย ทําใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราเงินดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.0 ตอป เพื่อสนับสนุนการขยายตัว ของเศรษฐกิจตอไป  เมื่อมองไปขางหนา คาดวา ภาคอุตสาหกรรมและการสงออกนาจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในไตรมาสที่ 2/2555 ขณะที่การใช จายในประเทศมียังมีทิศทางการขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสแรก อยางไรก็ดี แมวาภาคการใชจายจะไดรับแรงหนุนจากการ ปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา ทําใหประชาชนมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและการจับจายใชสอยมากขึ้น แตภาวะตนทุนการผลิตที่มี แนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งจากราคาพลังงานและคาจางแรงงาน รวมทั้งปริมาณผลผลิตการเกษตรที่อาจมีปริมาณนอยลงจาก


3 สภาพอากาศที่ผิดปกติ ทําใหการสงผานตนทุนมายังราคาสินคาอาจมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้น และกระทบถึงภาวะคาครองชีพ และบรรยากาศการใชจาย ซึ่งอาจฉุดใหการใชจายในประเทศที่ถูกคาดหมายวาจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงได ซึ่งจะเปนประเด็นที่ทาทายการดําเนินนโยบายการเงินของธปท. และการกําหนดระดับอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ในชวงที่เหลือของป 2555

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ  ดั ช นี PMI ภาคการผลิ ต จี น ของ HSBC ซึ่ งเน น สํ ารวจ  อัตราว างงานในกลุ มประเทศที่ใช สกุ ลเงินยู โรเพิ่ มขึ้ น บริ ษั ท เอกชนขนาดเล็ ก ยั ง อยู ใ นระดั บต่ํ ากว า 50 จุ ด แตะระดับรอยละ 10.9 ในเดือนมี.ค.2555 จากระดับรอย ตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 แตะระดับ 49.3 จุดในเดือนเม.ย. ละ 10.8 ในเดือน ก.พ.2555 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปมีมติ 2555 ขณะที่ ดัชนี PMI ที่จัดทําโดยสหพันธโลจิสติกส ซึ่งเนน คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ําสุดเปนประวัติการณที่รอยละ 1.0 สํา รวจบริ ษัท ขนาดกลางและใหญ บ งชี้ วา ภาคการผลิต ใน ตามคาด แม ว า การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ยู โ รโซน ยั ง อยู ใ น เดือนเม.ย.ขยายตัวตอเนื่องแตะที่ระดับ 53.3 จุด จากระดับ ภาวะเปราะบาง 53.1 จุดในเดือนมี.ค.2555 อยางไรก็ดี ดัชนี PMI ภาคบริการ ลดลงสูระดับ 56.1 จุด จากระดับ 58 จุดเมื่อเดือนมี.ค.  เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางชะลอตัวในชวงไตรมาสแรกของป 2555 และสัญญาณชะลอตัวยังมีตอเนื่องในชวงตนไตร มาส 2/2555 โดย GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1/2555 (ประมาณการรอบแรก) ขยายตัวรอยละ 2.2 (YoY) เมื่อเทียบเปนรายป ต่ํากวา ที่นักวิเคราะหคาดวา จะขยายตัวรอยละ 2.5 (YoY) และชะลอลงจากอัตราการเติบโตรอยละ 3.0 (YoY) ในไตรมาส4/2554 โดย เศรษฐกิจที่ขยายตัวในไตรมาสแรก ไดรับแรงขับเคลื่อนมาจากการใชจายของผูบริโภคเปนหลัก ขณะที่ การใชจายภาครัฐและการ ลงทุนภาคเอกชนยังใหภาพในเชิงลบ สวนดัชนี ISM ภาคบริการที่จัดทําโดยสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐฯ เดือนเม.ย. 2555 ลดลงมาอยูที่ระดับต่ําสุดในรอบ 4 เดือนที่ 53.5 จุด จากระดับ 56 จุดในเดือนมี.ค. นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อสินคาภาคโรงงาน ในเดือนมี.ค.2555 ก็ไดปรับตัวลดลงรอยละ 1.5 จากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 ในเดือนกอนหนา โดยนับเปนอัตราการลดลงที่มาก ที่สุดนับตั้งแตเดือนมี.ค.2552  ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวา แมดัชนีภ าคการผลิตโดยรวมของจีนไดปรับตั วดีขึ้นในเดือนเม.ย. แตก็เ ปนการปรับตัวที่ดีขึ้นของ กลุมธุรกิจธุรกิจขนาดใหญและกลางเปนหลัก ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงการบริโภคของประชาชนยังไมแข็งแกรงนัก จึงยัง ตองอาศัยมาตรการชวยเหลือจากรัฐบาลเพื่อประคับประคองใหเติบโตอยางแข็งแกรงขึ้นในระยะตอไป สวนเศรษฐกิจในกลุม ประเทศพัฒนาแลวอยางยุโรปและสหรัฐฯ ก็ยังมีปจจัยที่บงชี้ถึงการภาวะการชะลอตัว โดยเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของยูโร โซนกําลังเผชิญผลกระทบจากการที่รัฐบาลแตละประเทศตางพยายามเดินหนามาตรการรัดเข็มขัดที่เขมงวด เพื่อจัดการภาระ หนี้สินของประเทศ ขณะที่ การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ยังคงมีหลากหลายปจจัยเสี่ยงใหฝาฟน แมวาแนวโนมการเติบโต ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีทาทีที่แข็งแกรงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในกลุมประเทศแถบยุโรปก็ตาม ดังนั้น สถานการณ เศรษฐกิจโลกยังมีโอกาสพลิกผันไดตลอดในระยะขางหนา

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ  ที่ ประชุ มคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการพั ฒนา ยุท ธศาสตร ก ารจั ด การสารเคมี มี ก ารพิจารณาเรื่ อ ง แผนปฏิ บัติ ก ารภายใต แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การ สารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2564) เมื่อวันที่ 3

 ศู น ย วิ จัย กสิ ก รไทย มองว า กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การ สารเคมี ของประเทศไทยในปจ จุบั น ยัง ไม ครอบคลุ มสารเคมี ทั้งหมดที่มีการผลิต นําเขา และใชในประเทศ นอกจากนี้ การ


4 พ.ค. 2555 โดยเปาหมายของแผนยุทธศาสตรฯ คือ สังคม และสิ่งแวดลอมปลอดภัยบนพื้นฐานการจัดการสารเคมีที่มี ประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวน และสอดคลองกับ การพั ฒ นาประเทศ โดยที่ ป ระชุ ม ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบใน หลั ก การการดํ า เนิ น โครงการนํ า ขั บ เคลื่ อ นสํ า คั ญ 7 โครงการ ที่มีความจําเปนเรงดวนในระยะตนแผน 4 ปแรก รองรั บ การเป นสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ (AEC) ในป 2558 รวมทั้งเพื่อปรับความสมดุลการจัดการสารเคมีของประเทศ ใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อยางรวดเร็ว ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อปองกัน ไมใหประเทศไทยเปนแหลงรองรับสารเคมีที่เปนพิษที่ไมใช แลว โครงการสําคัญ 7 โครงการ ไดแก การจัดทําฐานขอมูล กลางสารเคมี ของประเทศ การปรั บปรุ งกฎหมายเพื่อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีดความสามารถใน การแข ง ขั น ของประเทศ การศึ ก ษาความเหมาะสมการ จัดตั้งองคกรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ เปนตน และจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหงบประมาณเพื่ อ ผลักดันโครงการดังกลาวใหสําเร็จตอไป แฟรนไชส  นิ ต ยสารแฟรนไชส ร ายใหญ ระบุ ภาพรวมของ ธุ ร กิ จแฟรนไชส ใ นป 2555 น าจะมี แนวโน มเติ บโต ประมาณร อ ยละ 10-15 จากมู ล ค า ตลาดรวมกว า 200,000 ลานบาทในป 2554 โดยมีปจจัยหนุนหลักมาจาก ทั้ ง หน ว ยงานของภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ งให ก าร สนับสนุน และมีการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชสที่นาสนใจเพื่อ รองรับนักลงทุนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ ในขณะที่ทางฝ ง ของนักลงทุน คาดวา จะมีแนวโนมความตองการทําธุรกิจ เพิ่มขึ้นกวารอยละ 10-15 เชนกัน โดยเฉพาะแฟรนไชสใน กลุมอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มยังเปนกลุมที่ไดรับความ นิยมอยูในปจจุบนั

ขยายตัว ของการใชสารเคมี ยัง เกิด ขึ้น ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคผลิ ต ภัณฑ สํา หรั บ ผู บ ริ โ ภค และภาค สาธารณสุข รวมทั้ง สารเคมี ที่ อยู ภ ายใตอ นุ สัญญาพั น ธกรณี ระหว า งประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายการ จัดการสารเคมีใหทันสมัย สามารถกํากับดูแลสารเคมีไดตลอด วงจร ตั้งแตการนําเขา ผลิต ขนสง จนถึงการใชและการกําจัด กากของเสียอันตราย รวมทั้งใหการจัดการสารเคมีของประเทศ ไทยสอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาของประเทศ ให เ ท า ทั น กั บ เทคโนโลยีสมัยใหม และความเคลื่อนไหวระหวางประเทศดาน สารเคมี นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่ องสุขอนามัยและการผลิต ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ก็นับเปนประเด็นที่ประเทศคูคาเริ่มหัน มาเข ม งวดในการพิ จ ารณามากขึ้ น หลั ง จากที่ ก ารเป ด เขต การค า เสรี ส ง ผลใหมี การลดภาษี นํ าเข าสิ นค า หลายรายการ ดังนั้ น ยุท ธศาสตรก ารจัดการสารเคมีจ ะเปน ปจจั ยสนับ สนุ น การสงออกทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต

 ศูนยวิจัย กสิกรไทย มองว า ธุรกิจ แฟรนไชสที่ยังสดใสและมี แนวโน มเติ บโตนั้ น น า จะไดรับป จ จัย หนุน มาจากกการได รับ การสนับสนุนทั้งจากหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และสถาบัน การเงิ นต า งๆ นอกจากนี้ ธุ รกิจ แฟรนไชส เ ปน หนึ่ ง ในธุ รกิ จ ที่ ไ ด รั บ ใ ห ค ว า มสน ใ จ จา กผู ป ระ กอ บ กา ร โ ดยเ ฉพ า ะ ผู ป ระกอบการรายย อ ยที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต น ทํ า ธุ ร กิ จ อย า งไรก็ ต าม สําหรับผูประกอบการที่สนใจจะลงทุน ทําธุรกิจแฟรนไชส การ คํา นึ งถึ ง การเลื อ กประเภทและแบรนด ของธุรกิ จ อาจยั งเป น ปจจัยที่ไม เพียงพอที่ จะทําใหธุ รกิจประสบความสํา เร็จ ดังนั้ น เพื่ อ ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในระยะยาว ผู ป ระกอบการจะต อ ง พิจารณาปจจัยแวดลอมตางๆ ใหครอบคลุม ตั้งแตขั้นตอนการ เลือกลงทุนในแฟรนไชสแตละประเภท การวิเคราะหทําเลที่ตั้งที่ มีความเหมาะสม ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการถายทอดองคความรูในรูปแบบที่มีเอกลักษณ ของแตละแฟรนไชส และประการสําคัญ ผูประกอบการจะตอง มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ ท างการตลาดให มี จุ ด เด น ที่ แ ตกต า งจาก คู แ ข ง อยู เ สมอแต ต อ งอยู ภ ายใต ก ารรั ก ษามาตรฐานการ


5 ใหบริการของแฟรนไชส  ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส ที่ น า สนใจลงทุ น ในป 2555 นี้ ได แ ก ธุรกิจแฟรนไชสสถาบันการศึกษาและสถาบันเสริมสรางทักษะ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม นวดสมุนไพร สปา และสถาบันเสริม ความงาม รวมถึงรานคาสะดวกซื้อหรือมินิมารท MICE  กิจกรรม MICE ในประเทศไทยไดรั บความนิย มจาก ลูกคาตางประเทศ โดยปจจุบันไทยไดรับความสนใจจาก นานาประเทศเลื อ กให เ ป น จุ ด หมายปลายทางสํ า หรั บ กิจกรรมไมซมากยิ่งขึ้ น โดยลาสุดเครือขายของธุรกิจขาย ตรงรายใหญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสนใจเขา มาจั ด การประชุ ม และท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล ในช ว ง ระหว างเดื อนเมษายนถึง พฤษภาคม 2555 ใหแ กสมาชิ ก ชาวจี น ประมาณ 16,000 คน การที่ ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วเลื อ ก ภู เ ก็ ต เป น จุ ด หมายปลายทางกิ จ กรรมไมซ แม จ ะมี เหตุการณเฝาระวังสึนามิและแผนดินไหวอยางตอเนื่องนั้น นอกจากจะเปนการแสดงความเชื่อมั่นในประเทศไทยและ จังหวัดภูเก็ตของผูประกอบการจีนแลว ยังเปนการตอกย้ํา ถึงศักยภาพของภูเก็ตในการเปนเมืองที่รองรับกิจกรรมไมซ ขนาดใหญ ซึ่ง มีแ นวโนม จะกระตุ นให เกิ ดการเดิ นทางมา ภูเก็ตเพื่อจัดกิจกรรมไมซจากบริษัทอื่นๆของจีนตามมา  โดยภาพรวมอุตสาหกรรมไมซของไทยในป 2555 มีสัดสวน ของกลุ ม การประชุ มและการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ลใน สัดสวนสูงถึงรอยละ 45 โดยมีนักทองเที่ยวกลุมไมซจากจีน เดินทางมาประเทศไทยจํานวนมากเป นอัน ดับ 2 รองจาก อินเดีย และขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15-20 ตอป กลุม ไมซจากจีนสวนใหญมาจาก 3 เมืองหลัก คือ ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ และกวางเจา ซึ่งมีเที่ยวบินตรงมายังภูเก็ตทุกสัปดาห ทําให มีความสะดวกในดานการเดินทาง

 ศูน ย วิ จัย กสิ กรไทย เห็ นว า ตลาดนัก ท อ งเที่ ย วเฉพาะกลุ ม โดยเฉพาะตลาดกลุ ม ไมซ ซึ่ ง ประกอบด ว ย ตลาดการ ประชุมสัมมนา ตลาดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และตลาด งานแสดงสิ น ค า เป น ตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง เนื่องจากสวนใหญแลวหนวยงานที่สงผูเขารวมกิจกรรมจะเปน ผูรับผิดชอบคาใชจายให ทําใหนักทองเที่ยวกลุมนี้มีการใชจาย ระหวางที่พํานักอยูในประเทศไทยโดยเฉลี่ยสูงกวานักทองเที่ยว ทั่วไปกวา เทา ตัว นอกจากนี้ ตลาดนั กทองเที่ย วกลุ มไมซยัง มี แนวโน ม พั ฒ นาให เ ป น ตลาดท อ งเที่ ย วซ้ํ า ในอนาคตได ง า ย สงผลดีตอการทองเที่ยวไทยในระยะยาว  ขณะที่ประเทศไทยยังมีความไดเปรียบในดานตางๆ อาทิ ความ พรอมของแหลงท องเที่ ยวประเภทตางๆที่เหนือกว าคูแข งราย สํ า คั ญในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น คื อ สิ ง คโปร ความพร อ มในด า น บริการรองรับ ที่ได มาตรฐาน และคา ครองชีพที่ อยูใ นระดับต่ํ า กว า ตลอดจนความพร อ มในดา นสถานที่ รองรั บ การประชุ ม ขนาดใหญ ที่มีอยูหลายแหงในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม และ ภู เ ก็ ต ในป จ จุ บั น จึ ง มี เ พี ย งภู เ ก็ ต แฟนตาซี เ พี ย งแห ง เดี ย วที่ สามารถรองรับการประชุมขนาดใหญ ได ขณะที่โ ครงการศูน ย การประชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ ที่ ภู เ ก็ ต ยั ง ไม ไ ด เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การ อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาจากประมาณการ นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ไมซ จ ากต า งประเทศในป 2555 ของ สํา นัก งานสง เสริม การจัด ประชุม และนิท รรศการ (สสปน.) ที่ คาดว าจะมีจํานวน 7.5 แสนคน และสรางรายไดเข าประเทศ 60,120 ลานบาท พบวา แมวาในปจจุบันตลาดไมซของไทยจะ มี ข นาดประมาณร อ ยละ 4 ของตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ โดยรวมของไทย แต ก็ มี ศั ก ยภาพในการสร า งรายได คิ ด เป น สั ด ส ว นประมาณร อ ยละ 8 ของรายได ท อ งเที่ ย วรวมจาก นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ขยายตลาดท อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ และเตรี ย มรองรั บ ตลาดไมซ ที่ ค าดว า จะมี โ อกาส


6 เติบ โตไดอีก มากเมื่ อเป ดเสรีอ าเซี ยน ภาครัฐ และภาคเอกชน ของไทยควรรวมมือกันเรงพัฒนาในดานบุคคลากรของไทยที่ยัง ขาดทั ก ษะด า นภาษา และความรู ใ นการให บ ริ ก ารอย า งมื อ อาชีพไดมาตรฐานสากลในตลาดไมซ รวมทั้งการเรงพัฒนาขีด ความสามารถด า นการตลาดของภาคเอกชนโดยได รับ การ สนับสนุนจากภาครัฐ การขนสง/โลจิสติกส  รั ฐ บาลประเทศอิ น เดี ย ได ติ ด ตามความคื บหน าการ ขยายการลงทุนระหวางไทยและอินเดีย โดยทางอินเดีย สนใจที่ นํ า ภาคเอกชนเข า มาลงทุ น ในทวายอย า งมาก เนื่องจากมีระยะทางขนสงสินคาใกลกวาเสนทางขนสงเดิม ที่ทาเรือมะละกา โดยวางแผนที่จะใชประเทศไทยเปนฐาน การผลิต แลวขนสงผานทางทาเรือทวาย ซึง่ ประเทศไทยเอง ก็มีแผนการเรงพัฒนาระบบโลจิสติกสจากกาญจนบุรีเชื่อม ตอไปยังพุน้ํารอนและออกสูทวาย เพื่อรองรับความตองการ จากนักลงทุนจากนานาชาติที่จะเขามาทําธุรกิจในประเทศ ไทย โดยประเทศอินเดียสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมดานป โตรเคมี และอุ ต สาหกรรมเคมี ภัณฑ ใ นทวาย ซึ่ง ประเทศ ไทยก็ ไ ด ว างแผนที่ จ ะทํ า ธุ รกิ จ ประเภทน้ํ า มั น และก า ซ ธรรมชาติ ใน ทว ายเ ช น กั น จึ งสามา รถพั ฒ นา เป น อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งร ว มกั น ได นอกจากนี้ สํ า นั ก งาน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จะดําเนินการเปด สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การลงทุ น ต า งประเทศ ที่ เ มื อ งมุ ม ไบ ประเทศอินเดีย และยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม ชักจูงการ ลงทุนจากอินเดียมายังประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย อยู ใ นระหว า งการเจรจาปรั บปรุ ง ข อ ตกลงเขตการค า เสรี (FTA) ไทย-อินเดีย ที่อาจไดขอยุติกลางเดือนมิ.ย. 2555 ซึ่ง คาดวาจะทําใหการคาระหวางสองประเทศเพิ่มมากขึ้น

 ศูน ยวิ จัยกสิ กรไทย มองวา การขนส งระหว า งประเทศของ ไทยจะเนนไปในการขนสงทางทะเลกวารอยละ 90 ซึ่งการเร ง สร างโครงสร างพื้น ฐานเพื่ อรองรับ ทา เรื อ น้ํา ลึก ทวาย จะช ว ย ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จากนานาชาติ ไม เ พี ย งแค อิ น เดี ย เข า มาสู ประเทศไทยที่ เ ป น ศู น ย ก ลางการคมนาคมและเชื่ อ มต อ ใน อาเซี ย น ขณะที่ ป ระเทศไทยได ก อ สร า งและเตรี ย มพั ฒ นา โครงสรา งพื้น ฐานเพิ่ม เติ ม อย า งต อ เนื่ อ งเพื่อ รองรั บต อ ความ ต อ งการลงทุ น ของภาคธุ รกิ จ อย า งไรก็ ต าม ตามแผนการ กอ สร างทา เรื อทวายเสร็ จสมบูรณป ระมาณป 2563 ซึ่ง ยัง คง ตอ งติ ดตามความคืบ หน าของโครงการท าเรือ ทวาย และการ เปดประเทศของพมา  อยางไรก็ดี ประเทศไทยคงจะตองกลับมาพิจารณาความเปนไป ไดของทา เรือน้ําลึ กปากบารา โดยภาครัฐอาจจะหามาตรการ แก ไ ขในประเด็ น ที่ ช าวท อ งถิ่ น กั ง วลในเรื่ อ งของสิ่ ง แวดล อ ม อย า งรั ด กุ ม เนื่ อ งจากการก อ สร า งจะส ง ผลกระทบต อ สิ่งแวดลอมอยางมาก ทั้งนี้ ปจจุบันไทยยังไมมีทางเรือน้ําลึกใน ฝงตะวันตก ซึ่งหากสามารถผลักดันโครงการดังกลาวใหเกิดขึ้น จะชวยใหการขนสงจะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากจะ ชวยลดระยะเวลาการขนสงและยังลดขั้นตอนระหวางประเทศ จากผ านหลายประเทศเหลื อเพี ยงแค ประเทศเดีย ว และหาก ประเทศไทยสามารถพั ฒนาโครงข ายโลจิส ติ ก สใ ห เ กิด ขึ้ น ได ทั้งหมด และทันตอความตองการ จะชวยดึงดูดนักลงทุน เขามา ที่ประเทศไทยไดมาก อีกทั้งการที่ภาครัฐใหความสนใจในดาน การพัฒนาดานโลจิสติกสมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน และการนําเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารและการจัดการ จะ ชวยลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนื่อง


7 Commodity Market Watch 23 - 27 เมษายน 2555 2 0 10

C lo s e

2 0 11

Indic a to rs

%C hg 2Q

3Q

4Q

P re v io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude (US D / B a rre l)

79.62

117.41

113.04

107.55

119.81

110.28

-9.53

-8.0%

G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)

32.21

38.07

37.17

33.69

40.03

40.03

0.00

0.0%

D ie s e l (T H B / L)

28.61

29.99

29.17

28.89

31.63

31.63

0.00

0.0%

G o ld ( US D / O z)

1225.54

1507.90

1705.39

1568.84

1662.32

1642.05

-20.27

-1.2%

18,393

21,697

24,412

23,500

24,150

24,150

0

0.0%

A lum inium (US D / T o n) 1

2,146

2,603

2,400

1,971

2,063

2,048

-15.5

-0.8%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

7,545

9,152

8,992

7,554

8,444

8,318

-126

-1.5%

G o ld ( T H B , S e ll)

478

556

612

560

485

467

-18.00

-3.7%

P o lye t hyle ne (US D / T o n) 2 HDP E

1,220

1,389

1,404

1,315

1,430

1425

-5

-0.3%

LD P E

1,461

1,682

1,590

1,310

1,420

1435

15

1.1%

P o lypro pyle ne (US D / T o n)

1344

1,681

1,608

1,325

1,535

1582.5

47.50

3.1% -3.3%

S t e e l B ille t (US D / T o n) 1

P a ra xyle ne (US D / T o n)

1,046

1,513

1,574

1,446

1,561

1510

-51

ขา วขาว 5 % ( B a ht / to n )

13,528

13,780

16,853

17,320

17,920

18,320

400

2.2%

น้ํา ตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

27.07

28.6

n.a.

23.22

21.22

20.65

-0.57

-2.7%

มันสํา ปะหลังเสน ( B a ht / k g )

5.92

7.51

7.08

6.83

6.70

6.75

0.05

0.7%

113.78

158.72

139.23

103.85

118.00

120.20

2.20

1.9%

F a ct o r

Short มุ มมองเชิงลบตอเศรษฐกิ จโล ก Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ก ารแข็งค าของคาเ งิน ดอลลารฯ Long แหลงลงทุน ที่ปล อดภัย

Short มุ มมองเชิงลบตอเศรษฐกิ จโล ก Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ทิศ ทางอุปสงค ออนแอลง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short สภาพอากาศมีผ ลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

1/ Thursday clo sing level , 2/ Weekly average level (latest week).

 ราคาน้ํามันพลิกกลับมาปรับลดลง โดยเปนผลมาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญที่ยังสะทอนภาพเศรษฐกิจโลกที่ออนแอ ทั้ง ในสวนของการจางงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในสหรัฐฯ และอัตราการวางงานในกลุมประเทศที่ใชสกุลเงินยูโร ที่ลาสุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะรอยละ 10.9 ในเดือนมี.ค. จากรอยละ 10.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบกวา 10 ปนับแตเริ่มใช เงินยูโรในป 2542 ซึ่งสัญญาณที่ออนแอดังกลาว กอใหเกิดความกังวลวาอุปสงคทางพลังงานในกลุมประเทศเหลานี้ อาจลด นอยถอยลง ส วนทิศทางราคาในชว งตอจากนี้ไป ยังคงต องติดตามทิศทางความเคลื่อ นไหวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศ เศรษฐกิจหลักของโลกอยูอยางใกลชิด  ราคาทองคําพลิกกลับมาปรับลดลง หลังการจางงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มนอยกวาที่คาดไว ขณะที่ตัวเลขยอดสั่งซื้อ สินคาคงทนก็ลดลงมากสุดในรอบ 3 ป ทําใหนักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯอีก ครั้ง นอกจากนี้สัญญาทองคํา ยังไดรับแรงกดดันมากขึ้นจากการที่เงิน ดอลลารฯ ปรับแข็งค าขึ้น สวนทิศทางราคาในระยะ ตอไป ยังคงตองติดตามความเคลื่อนไหวของคาเงินดอลลารฯ ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปญหาหนี้ในยุโรป  ราคายางปรับเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากสัญญาณเชิงบวกของอุปสงค หลังจากที่ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งเปนดัชนีชี้ วัดกิจกรรมความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมของจีนซึ่งเปนประเทศผูบริโภคยางใหญที่สุดในโลก ไดปรับเพิ่มสูงสุดในรอบ 13 เดือน ขณะที่ ยอดขายรถยนตในสหรัฐฯ เดือนลาสุดก็ เพิ่มสูงขึ้นเชน กัน สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยัง คงตองติดตาม ความตอเนื่องของสัญญาณบวกจากเศรษฐกิจจีน

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือ ประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของ ตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review Apr 30-May 4 12  
Weekly Economic & Industry Review Apr 30-May 4 12  

It's about MICE in Thailand kha