Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 16 วันที่ 16-20 เมษายน 2555

ธปท. ระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกเติบโตดีกวาที่คาด ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 100 เปนเดือนที่ 2

Economic Highlight

ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

ธปท. ระบุวา เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/55 เติบโตดีกวาที่ คาด แตยังตองจับตาภาวะเศรษฐกิจยุโรป ดานส.อ.ท. เปดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. อยู ที่ 102.1 เพิ่ มขึ้ นเหนื อระดับ 100 ติ ดตอกั นเป น เดือนที่ 2 BUSINESS HIGHLIGHT

ผูประกอบการโรงแรมเสนอรมว. แรงงานขอรวมเซอรวิสชารจเปน สวนหนึ่งของคาแรงตามนโยบาย ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท/วัน

INTERNATIONAL ISSUE

การขยายตัวของอุปสงคในประเทศสหรัฐฯ และภาคการ สงออกของญี่ปุนยังมีสัญญาณบวก สวนสเปนมีความเสี่ยง ที่จะตกเปนเปาหมายของวิกฤตหนี้สาธารณะในยูโรโซน

BUSINESS HIGHLIGHT รฟม. ปรับแผน

สรางรถไฟฟาสายสีชมพู เปนโม โนเรล มูลคา 4.5-5.0 หมื่นลานบาท เนื่องจากกอสรางไดเร็วและใช งบประมาณไมมากเทารถไฟฟา

COMMODITY Markets ตัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯที่นา ผิดหวังกดดันราคาน้ํามัน ทอง และโลหะพื้นฐาน

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระบุวา เศรษฐกิจไทย  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยดัชนี ไตรมาส 1/2555 เติบโตดีกวาที่คาด โดยเฉพาะการใช ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. 2555 อยูที่ระดับ จายของภาคเอกชน ขณะที่ การใชจายภาครัฐยังมีความ 102.1 เพิม่ ขึ้นจากระดับ 100.9 ในดือนก.พ. โดยเปนการปรับ ลาชาของการเบิกจาย สวนการสงออกชะลอตัวลงตามภาค เพิ่มขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 4 และอยูเหนือระดับ 100 ติดตอกัน การผลิต ที่ไ ดรับความเสีย หายจากน้ํา ทว ม นอกจากนี้ ยั ง เปนเดือนที่ 2 เนื่องจากยอดคําสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณผลผลิต ตองติดตามความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่มีโอกาส และผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมีการเรงผลิตของ ถดถอยอยา งใกล ชิ ด โดยจะนํ าข อมู ลดัง กล าว เสนอต อ ที่ อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับอุปสงค ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ในวั นที่ 2 ใ น ช ว ง เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต ส ว น ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น พ.ค. 2555 เพื่ อใช ป ระกอบการตั ด สิ นใจกํ าหนดทิศ ทาง ภาคอุตสาหกรรมคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 109.5 อัต ราดอกเบี้ ยนโยบาย ส ว นประเด็ น เศรษฐกิ จจี น ที่เ ริ่ ม มี เพิ่มขึ้นจาก 106.3 ในเดือนก.พ. โดยองคประกอบดัชนีที่ปรับตัว สัญญาณชะลอตัวนั้น คาดวา จะมีผลกระทบตอการสงออก เพิ่มขึ้น ไดแก ยอดคําสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณ ไทยเล็กนอย โดย ธปท. ประเมินวา การสงออกในป 2555 การผลิ ต และผลประกอบการ ทั้ง นี้ ผูประกอบการตองการให จะขยายตัวชะลอลงจากปกอนมาทีร่ อยละ 7.8 ภาครั ฐ มี ม าตรการดู แ ลผลกระทบจากนโยบายค า แรงขั้ น ต่ํ า มาตรการป อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ ทบทวนการปรั บ ราคาน้ํ า มั น เชื้อ เพลิง แกป ญหาค าครองชี พสูง และรัก ษาเสถีย รภาพของ คาเงินบาท


2  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ชาติสมาชิกอาเซียนไมมีแนวคิดการใชเงินสกุลเดียวในภูมิภาค เพราะอาจกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ สวนการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังและผูวากาธนาคารกลางของประเทศสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่ 26-30 มี.ค. 2555 นั้น ไดบรรลุขอตกลงการเปดเสรีภาคการเงิน 4 ดาน ไดแก ระบบการชําระเงินระหวางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุนซึ่งจะพยายามลดขอจํากัดการเคลื่อนยาย การใหบริการทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุนเชื่อมโยงเงิน ออมกับเงินลงทุน  กระทรวงการคลัง ระบุวา คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหใชกรอบเปาหมายเงินเฟอ โดยอางอิงอัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core inflation) ในชวงรอยละ 0.5-3.0 เชนเดิม เนื่องจากเกรงวา การเปลี่ยนกรอบเปาหมายเงินเฟอมาอางอิงอัตราเงินเฟอทั่ วไป (Headline Inflation) โดยตั้งคากลางไวที่รอยละ 3.0 และใหเคลื่อนไหวไดในกรอบบวกลบรอยละ 1.5 จะทําใหประชาชนเกิดความ สับสนวา รัฐบาลปรับกรอบอัตราเงินเฟอใหสูงขึ้น และขอเสนอของธปท.ที่จะใหเปลี่ยนมาใชอัตราเงินเฟอทั่วไปเปนเปาหมายแทน นั้น มีเหตุผลไมชดั เจน  ศูนยวิจัยกสิก รไทย มองวา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และสามารถยืนเหนือระดับ 100 ได ติดตอกันเปนเดือนที่ 2 และดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา ที่สูงเกินระดับ 100 ติดตอกันเปนเดือนที่ 6 สะทอนใหเห็นความ เชื่อมั่นของผูประกอบการที่กลับสูระดับเดียวกับชวงกอนเกิดอุทกภัยแลว และบงชี้ใหเห็นแนวโนมการเรงตัวของอัตราการใช กําลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป สอดคลองกับการคาดการณวา ภาคการใชจายในประเทศจะยังสามารถรักษาอัตรา การขยายตัวไดดีตอเนื่องไปจนถึงไตรมาสถัดไป สวนภาคการสงออกที่เคยเปนปจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศนั้น แมจะมีสัญญาณการฟนตัว แตก็เปนไปอยางเบาบางทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ดวยเหตุนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึงมองวา แมการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจหดตัวลงในชวงไตรมาส1/2555 แตก็นาจะเปนตัวเลขหลักเดียว ซึ่งดีขึ้นจากที่หด ตัวรอยละ 34.2 (YoY) ในไตรมาส 4/2554 ที่ผานมา และเมื่อมองไปในระยะขางหนา คาดวา การผลิตภาคอุตสาหกรรมของ ไทย นาจะสามารถพลิกกลับมาเปนบวกไดอีกครั้งจากแรงสนับสนุนภายในประเทศเปนหลัก อยางไรก็ดี ตองติดตามวา การ ปรั บ ขึ้ น ค า แรงขั้ น ต่ํ า และการปรั บ โครงสร า งราคาพลั ง งาน จะส ง ผลต อ ความต อ เนื่ อ งของการฟ น ตั ว ของการผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมอยางไร รวมทั้งความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และเศรษฐกิจจีนที่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว ที่จะปน อุปสรรคตอการฟนตัวของภาคการสงออก ซึ่งจะสงผลตอเนื่องมายังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในขั้นตอไปดวย

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มตัวเลข เรงขึ้นรอยละ 10.5 (YoY) จากการนํา เขาพลังงานที่เพิ่มขึ้ น คาดการณ การเติ บโตของเศรษฐกิ จโลกในป 2555 มา สวนมูลคาผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนก.พ.2555 หดตัวลงรอย อยูที่รอยละ 3.5 โดยอัต ราการเติบโตของหลายๆ ประเทศ ละ 1.6 (MoM) มากกวาที่หดตัวรอยละ 1.2 (MoM) ในเดือน ไดรับการปรับเพิ่มขึ้นโดยพรอมเพรียงกัน นอกจากนี้ IMF ยัง ม.ค. จากการลดลงของการผลิ ต สิ น ค า กลุ ม ยานยนต แ ละ คาดวา อัตราเงินเฟอในป 2555 ของในกลุมประเทศพัฒนา อิเล็กทรอนิกส แล ว จะอยู ที่ รอ ยละ 1.9 และลดลงเหลื อ ร อ ยละ 1.7 ในป  ยอดคาปลีก เดื อนมี.ค. ของสหรัฐ ฯเพิ่ มขึ้ นร อยละ 0.8 2556 ขณะที่ ประเมิ น ว า อั ต ราเงิ น เฟ อ ของประเทศกํ า ลั ง (MoM) สูระดับ 4.111 แสนลานดอลลารฯ และหากเทียบ พัฒนาในปนี้และปหนา จะอยูที่รอยละ 6.2 และรอยละ 5.6 กับชวงเดียวกันปกอน พบวา ยอดคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ตามลําดับ (YoY) อย า งไรก็ ตาม ยอดการเริ่ ม สร า งบ า นในเดื อ นมี . ค.  การสงออกของญี่ปุน เดือ นมี .ค.2555 ขยายตั ว รอ ยละ ลดลงในอัตราที่มากที่สุดนับแตเดือนเม.ย. 2554 รอยละ 5.8 5.9 (YoY) ซึ่งเปนอัตราสูงสุดในรอบ 1 ป จากการสงออก (MoM) สู ร ะดั บ 654,000 ยู นิ ต ลดลงจากตั ว เลขที่ ป รั บ ไปยังสหรัฐฯที่ขยายตัวถึงรอยละ 24 (YoY) ขณะที่การนําเขา ทบทวนแลวที่ระดับ 694,000 ยูนิตในเดือนกอนหนา


3  รัฐบาลสเปนกําลังดําเนินมาตรการที่เขมงวดในการปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณและหนุนตัวเลขจางงาน ขณะที่ ตลาดวิตกกังวลวา สเปนอาจเผชิญกับวิกฤตการณทางการเงิน จนตองขอความช วยเหลือด านการเงินในระยะใกลนี้ หลังจาก รัฐบาลสเปนออกมายอมรับวา สัดสวนหนี้สินของสเปนอาจจะพุงขึ้นแตะระดับรอยละ 79.8 ของจีดีพีในป 2555 ซึ่งเปนระดับ สูงสุดนับตั้งแตป 2533  ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวา ดวยหลายตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นในชวงไตรมาส 1/2555 ที่ผานมา ทั้งการ จางงาน ภาคการผลิต และการบริโภค ผนวกกับความพยายามผลักดันการแกไขวิกฤตหนี้ในยุโรปที่เริ่มดําเนินการเปนรูปธรรม มากขึ้น สงผลใหมุมมองตอเศรษฐกิจโลกของ IMF โดยรวมดีขึ้นกวาการคาดการณเมื่อเดือนม.ค. 2555 อยางไรก็ดี จากความ ออนแรงของเศรษฐกิจอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปที่สอแวววาปญหาวิกฤตหนี้ยุโรปมีแนวโนมจะลุกลามไปยังสเปน อีกทั้งราคาพลังงานในตลาดโลกก็มีทิศทางที่คอนขางผันผวนตามแรงกดดันในตะวันออกกลาง ทําใหยังคงมีความเสี่ยงอยูอีก มากสําหรับเศรษฐกิจโลกในชวงที่เหลือของปนี้ นอกจากนี้ ยังตองจับตามองการฟนตัวของสหรัฐฯ รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจและ มาตรการของรัฐบาลจีนอยางใกลชิดดวย เนื่องจากอาจสงผลตอเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ เปนวงกวาง ทั้งในดานของคําสั่งซื้ อ สินคาสงออก รวมไปถึงแรงกระเพื่อมของตลาดเงินตลาดทุน รวมไปถึงราคาสินคาโภคภัณฑดวย

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มันสําปะหลัง  ผูคาน้ํามันรายใหญเสนอใหภาครัฐกําหนดนโยบายให ผูคาน้ํามันทุ กราย มีสั ดสว นการรั บซื้ อเอทานอลจาก มันสํ าปะหลั งประมาณรอยละ 30 ซึ่ งจะสง ผลใหค วาม ตองการมันสําปะหลังสดเพิ่มขึ้น 1 ลานตันตอป และหากมี การยกเลิ กเบนซิน 91 ก็จ ะทํา ใหค วามตองการมันสดเพิ่ ม อี ก 5 แสนตั น ต อ ป จากป จ จุ บั น มี ค วามต อ งการใช ใ น ประเทศอยูที่ 6 ลานตันตอป และสงออก 16-17 ลานตันตอ ป ซึ่งแนวทางดังกลาว จะผลักดันใหราคามันสดเพิ่มเปน 3 บาทตอกก. จากระดับไมถึง 2 บาทตอกก.ในปจจุบัน สวน ตนทุ นที่เ พิ่มขึ้ นนั้ น จะสง ผลตอราคาขายปลี กน้ํา มันเพีย ง 10 สตางค ตอ ลิต รเทา นั้น เมื่อ เที ยบกับ การผสมบี1 00 ใน เนื้อน้ํามันดีเซลเปนบี 5 ที่มีตนทุนเพิ่มและบวกในโครงสราง ราคา 50 สตางคตอลิตร  ทั้งนี้ การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังมีตนทุนอยูที่ 26 บาทตอลิตร ขณะที่ ตนทุนจากกากน้ําตาลอยูที่ 20 บาทตอ ลิต ร ทํา ให ตน ทุ น จากเอทานอลจากมัน สํ า ปะหลั งสู ง กว า ประมาณ 6 บาทตอลิตร ขณะที่ การชวยเหลือจากกองทุน น้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน 6 บาทตอลิตร ซึ่งสวนเกินผูคาน้ํามัน ตองรับภาระเอง ดังนั้น ผูคาน้ํามันจึงไมสนใจที่จะนําเอทา นอลจากมันสําปะหลังมาผลิต

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การผลักดันใหมีการเพิ่มการใชมัน สดในการผลิ ต เอทานอลในส ว นของผู ค า น้ํ า มั น นั้ น แม อ าจ สามารถชวยกระตุนความตองการใชมันสําปะหลัง แตก็จะทํ า ใหตนทุนการผลิตเอทานอลและน้ํามันแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น ตาม ไปด วย ซึ่ง ในทา ยที่สุด ก็ อาจกลายเป น ภาระค า ครองชีพ ของ ผู บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การผลิ ต เอทานอลโดยใช มั น สําปะหลังเปนวัตถุดิบ มีตนทุนสูงกวาการใชกากน้ําตาล ดังนั้น หากผลักดันใหราคาหัวมันสดในประเทศเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งทําให ตนทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสู งขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม หากภาครัฐ มีความจํา เปนต องกํา หนดกฎเกณฑ การรับ ซื้อเอ ทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ก็ควร ทําในชวงทีร่ ะดับผลผลิตมันสําปะหลัง อยูสูงเกินความตองการ สํา หรั บ ในช ว งที่ผลผลิ ตมั น สํ า ปะหลั ง มีน อ ย และราคาอยู ใ น ระดั บสูง ก็ค วรปลอยใหก ารรั บซื้อ เอทานอลเป นไปตามกลไก ตลาด เพื่อไมใหภาคประชาชนตองรับภาระตนทุนแกสโซฮอลที่ เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ แนวทางหนึ่ ง ในการเพิ่ ม ความต อ งการใช มั น สํ า ป ะ ห ลั ง อ า จไ ม จํ า เ ป น ต อ งจํ า กั ด เ พี ยงแ ค กา ร ใ ช ภายในประเทศ ภาครัฐควรเรงสงเสริมการสงออก โดยไทยยังมี กํ า ลั ง การผลิ ต ส ว นเกิ น ที่ จ ะขยายการผลิ ต เอทานอลได อี ก ประมาณวันละ 1.7 ลานลิตร (ปริมาณการผลิตเอทานอลเฉลี่ย


4 ตอวันประมาณ 1.4 ลานลิตร จากกําลังการผลิตทั้งหมดตอวัน ประมาณ 3.1 ล า นลิ ต ร) ทั้ ง นี้ ภาครั ฐ ควรเร ง ขจั ด อุ ป สรรค สําคัญที่ไ มเอื้อต อการส งออก ไดแก กฎหมายที่ไมอ นุญาตให ผูผลิตเอทานอลรวมกันสงออกครั้งเดียว ซึ่งจะทําใหตองผลิตเอ ทานอลและเก็บสต็อกในสวนเพื่อสงออกเปนเวลานานจนกวา จะรวบรวมปริมาณที่คุมตอตนทุนขนสงจึงจะสามารถสงออกได ทองเที่ยว  ผู ประกอบการธุ ร กิ จโรงแรมในภู เก็ ต กว า 142 แห ง ร ว ม กั บ ส ม า ค ม โ ร ง แ ร ม ไ ท ย ไ ด เ ส น อ ต อ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงแรงงานให นํ าค า เซอร วิ ส ชาร จรวมเป น สว นหนึ่งของค าจางเพื่ อ ใหส อดคล อ ง กับนโยบายคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาทของรัฐบาล โดย การปรั บขึ้ น อัต ราค าจ า งแรงงานขั้ นต่ํ า จะมีผลกระทบกั บ โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ปจจุบันกลุมผูประกอบการใหนิยาม คํา วา “คา จ าง” ตามสํ านั ก งานประกั น สัง คมว า เซอร วิ ส ชาร จ คื อ เงิ น ที่ น ายจ า งจ า ยให ลู ก จ า ง ดั ง นั้ น จึ ง น า จะ สามารถนํา เซอร วิ สชารจ มารวมเป น คา จ างของพนัก งาน อยา งไรก็ต าม ด านประธานสหพัน ธแ รงงานธุรกิจโรงแรม และบริ ก าร จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตี ค วามคํ า ว า “ค า จ า ง” ตาม แนวทางการตีความของศาลฎีกาป 2550 ที่ระบุวา เซอรวิส ชารจไมเขานิยามของคาจาง

คมนาคม  การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย (รฟม.) ปรับเปลี่ยนแผนการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู (แค ราย-มี นบุ รี ร ะยะทางรวม 34.5 กิ โ ลเมตร) ใหม เป น ระบบโมโนเรล (รถไฟฟ า ขนาดเบา) มู ล ค า รวม โครงการ 45,000-50,000 ลานบาท เนื่องจากกอสรางได เร็วและใชเงินทุนไมสูงมาก ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มสถานีใหม 6

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา นโยบายคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาทที่มีการนําร องใน 7 จังหวั ด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวั ด ปริ ม ณฑล และรวมถึ ง ภูเ ก็ ต นั้น ส ง ผลกระทบต อ ต นทุ น ของ ภาคธุรกิ จหลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ โรงแรมที่มีการ ถกเถี ย งถึ ง การนํ า ค า เซอร วิ สชาร จ มารวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของ คาแรงขั้นต่ํา เนื่องจากโดยปกติตนทุนคาแรงของธุรกิจโรงแรม เฉลี่ยอยูที่รอยละ 20-30 ของรายจายทั้งหมด และหลังการปรับ คาจางเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 จะสงผลใหตนทุนของธุรกิจ โรงแรมเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร อ ยละ 8-12 ขณะที่ ภาคบริ ก ารมี ความสํ า คั ญต อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เมื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ลสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทของที่พักแรมในภูเก็ต พบวา โรงแรมมีสัดสวนมากถึง รอยละ 70 และโรงแรมสวนใหญมีหองพักนอยกวา 60 หอง ซึ่ง เปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยูในขาย จะได รับ ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายนี้ ขณะที่ ความไม ชัดเจนของนิยามคําวา “คาจาง” อาจสรางความสับสนในการ ตีความจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง ภาครัฐ จึงควรเร งสรุปความ ชัดเจนในการตีความดังกลาว  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมอาจจะตองมีการปรับ โครงสรางและรูปแบบการใหบริการ อาทิ การพัฒนาทักษะของ พนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพ หรือการใชเทคโนโลยี เพื่อลด การใช แ รงงานในบางขั้ น ตอน แต ค วรคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพการ ใหบริการ  ศู น ย วิ จัย กสิ ก รไทย เห็ น ว า ป จ จุ บั น มี ป ริ ม าณผู ใ ช ร ถยนต สูง ขึ้ น อยา งต อ เนื่อ ง จากความต องการที่ สูง ขึ้ น และนโยบาย ภาครัฐ (โดยในป 2554 ที่ผานมา มีรถจดทะเบีย นใหม กวา 3 ลานคัน เพิ่มเปนรอยละ 8.8 จากปกอนหนา) ดังนั้น หากเรงรัด การกอสรางใหเร็วขึ้น จะสงผลดีตอการแกปญหาจราจรในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเมื่อมีการกอสรางเสร็จจะชวยให


5 สถานี เปน 30 สถานี ซึ่งจะลดระยะหางระหวางสถานีจาก 1.6 กิโลเมตร เหลือ 1.2 กิโลเมตร อยางไรก็ดี จะตองมีการ เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมในการกอสราง โดยคาดวา จะใชเวลา กอสรางลดลงเหลือเพียง 4 ป หรือเปดบริการในป 2560 ซึ่ง เร็วขึ้น กวาเดิม 2 ป และจะเก็บคา โดยสาร 20 บาทตลอด สาย

E-Commerce  กรมสรรพากร เผย มาตรการลดการรั่ ว ไหลโดย เขมงวดการเลี่ยงภาษี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบ ยอนหลังธุรกิจนอกระบบเพื่อดึงใหเขามาอยูในระบบ ฐานภาษี จะมีความเขมงวดมากขึ้ น โดยเฉพาะการทํ า ธุรกิจอีคอมเมิรซ ซึ่งผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซโดยสวน ใหญ ยั ง ไม มี ก ารยื่ น เสี ย ภาษี ทั้ ง นี้ หากตรวจสอบพบว า ผูประกอบการไมเคยเสียภาษีเลย จะมีการคิดปรับยอนหลัง 2 ป และกรณี ที่ ต รวจพบหลั ง จากนั้ น อี ก จะคิ ด เบี้ ย ปรั บ ยอนหลัง 5 ป โดยไมมีการเจรจาตอรอง โดยการเรียกเก็ บ ภาษีดังกลาว จะเริ่มมีผลตั้งแตป 2555 นี้

การเดิ น ทางและการขนส ง ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลมี ความรวดเร็ ว มากขึ้ น เนื่ อ งจากปริ ม าณรถยนต ใ นเส น ทาง รถไฟฟ า จะลดจํ า นวนลง ซึ่ ง การแก ป ญ หาจราจรจะส ง ผล ทางออ มต อระบบโลจิสติกส ใหมี ความรวดเร็ ว และตรงเวลา มากขึ้น จากปจจุบันปญหาการจราจรยังคงเปนปญหาในการ ขนสงสินคาและบริการของธุรกิจโลจิสติกส สงผลใหตองใชทั้ง ระยะเวลาและต น ทุ น ที่ สูง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยส ง ผลดี ต อ ธุรกิจกอสรางในเสนทางดังกลาว ทั้งที่อยูอาศัยและศูนยการคา ที่เติบโตในเสนทางของรถไฟฟาอีกเชนกัน  ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟาที่กําลังกอสรางอยูในปจจุบัน มีทั้งหมด 4 สาย ไดแก สายสีมวง สีน้ําเงิน สีแดง สีเขียว ซึ่งหากรวมสาย สี ช มพู ด ว ยแล ว จะทํ า ให ภ ายในป 2560 กรุ ง เทพฯ และ ปริมณฑล จะมีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมระยะทาง 165.25 กิโลเมตร จากปจจุบันเปดใชอยู 51.95 กิโลเมตร  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การคาปลีกบนโลกออนไลน หรือ ที่ เ รี ย กว า ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ซ นั้ น กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มจาก ผูบริโภคมากขึ้นในปจจุบั น ตามความเชื่อ มั่นในการซื้ อสินค า และบริการของผูบริโภคที่มีมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีทางดานไอทีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมยุ ค ใหม อาทิ อินเทอรเน็ต สมารทโฟนและแท็บเล็ต จึงจูงใจใหผูประกอบการ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโต และเขามาทําธุรกิจผานชองทาง ดัง กลา วมากขึ้ น ดั งนั้ น ดว ยมูลค าตลาดธุ รกิจ อี ค อมเมิรซ ใน ป จ จุ บั น ที่ มี ไ ม ต่ํ า กว า 70,000 ล า นบาท และคาดว า จะมี แนวโน ม เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง หากกรมสรรพากรมี มาตรการที่ จ ะจั ด เก็ บ ภาษี จากการทํ าธุ รกิจ อี คอมเมิ รซอย า ง จริงจัง ก็นาจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับภาครัฐมากขึ้น  อย า งไรก็ ต าม ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ก รมสรรพากรจะต อ งให ความสํ า คั ญอย า งมาก คื อ การพยายามตอบข อ สงสั ย และ ชี้แจงในเรื่องของการเสียภาษีสําหรับผูประกอบการอีคอมเมิรซ ให ชั ด เจนและเข า ใจง า ยมากที่ สุ ด เพราะเป น ธุ ร กิ จ ใหม ที่ ผูประกอบการส วนใหญโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี สั ด ส ว นมากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ป ระกอบการอี คอมเมิรซทั้ งหมด อาจจะยังไม เขาใจและรูสึกถึงความยุงยาก ในการยื่นเสียภาษี เพราะหากไมสามารถสรางความชัดเจนใน


6 เรื่ อ งของการเสี ย ภาษี อ ย า งถู ก ต อ งให กั บ ผู ป ระกอบการ ก็ อาจจะเปนอุ ปสรรคตอการพัฒ นาธุรกิจอีค อมเมิ รซของไทยที่ กําลังเติบโตในปจจุบัน และมีโอกาสขยายตัวสูงในอนาคต

Commodity Market Watch 16 - 20 เมษายน 2555 2 0 10

C lo s e

2 0 11

Indic a t o rs

%C hg 2Q

3Q

4Q

P re v io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

117.41

113.04

107.55

120.38

117.85

-2.53

-2.1%

G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)

32.21

38.07

37.17

33.69

40.43

40.03

-0.40

-1.0% -1.2%

D ie s e l ( T H B / L)

28.61

29.99

29.17

28.89

32.03

31.63

-0.40

G o ld ( US D / O z)

1225.54

1507.90

1705.39

1568.84

1658.58

1641.87

-16.71

-1.0%

18,393

21,697

24,412

23,500

24,200

24,100

-100

-0.4%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,146

2,603

2,400

1,971

2,027

2,035

7.5

0.4%

C o ppe r ( USD / T o n) 1

7,545

9,152

8,992

7,554

8,054

8,121

67

0.8%

478

556

612

560

475

492

17.00

3.6%

P o lye t hyle ne ( US D / T o n) 2 1,220 HDP E

1,389

1,404

1,315

n.a.

n.a.

LD P E

1,461

1,682

1,590

1,310

n.a.

n.a.

P o lypro pyle ne ( US D / T o n) 3

1344

1,681

1,608

1,325

n.a.

n.a.

G o ld ( T H B , Se ll)

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

Short มุ มมองเชิงลบตอเศรษฐกิ จโล ก Long ทิศ ทางเศรษฐกิจโล ก

Short การเขาซื้ อเ พื่อหลี กเลี่ย งความเสี่ย ง Long แหลงลงทุน ที่ป ล อดภัย

Short มุ มมองเชิงลบตอเศรษฐกิ จโล ก Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค ออนแอลง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( US D / T o n) 3

1,046

1,513

1,574

1,446

n.a.

n.a.

ขาวขาว 5 % ( B a ht / t o n )

13,528

13,780

16,853

17,320

17,020

17,320

300

1.8%

น้ําตาลทรายดิบ ( ce nt / lb ) 1

27.07

28.6

n.a.

23.22

23.37

21.93

-1.44

-6.2%

มันสําปะหลังเสน ( B aht / k g )

F ac t o r

5.92

7.51

7.08

6.83

6.23

6.45

0.22

3.5%

113.78

158.72

139.23

103.85

115.80

115.10

-0.70

-0.6%

Short สภาพอากาศมีผลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผ นรมควันชั้ น3 ( B a ht / kg )

1/ Thursday clo sing lev el , 2/ Week ly average level (latest week).

 ราคาน้ํ ามั น ปรั บลดลงจากหลังตั วเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ต่ํ ากว าที่ค าด โดยราคาน้ํ ามั น ได รับแรงกดดั น จากปจ จั ย หลากหลายตลอดชวงสัปดาห ตั้งแตความกังวลในวิกฤติการณนิวเคลียรในอิหราน (โดยสภาของสหรัฐฯพยายามที่จะผลักดัน มาตรการแทรกแซงต อ อิ ห ร า น หลั ง การเจรจาเพื่ อ ยุ ติ โ ครงการนิ ว เคลี ย ร ข องอิ ห ร า นไม ป ระสบความคื บ หน า เท า ที่ ค วร) ตลอดจนตั วเลขเศรษฐกิจ สหรั ฐฯที่อ อกมาเปน ที่นา ผิดหวั ง (โดยเฉพาะจํานวนผู ขอรับ สวัสดิการวางงานรายสั ปดาห และ ยอดขายบานมือสอง) รวมถึงการที่ซาอุดิอาระเบียไดเสนอขายน้ํามันดิบใหกับคูคาในปริมาณที่มากขึ้น (เนื่องจากมีปริมาณ การผลิตน้ํามันดิบที่สูงขึ้น) อยางไรก็ดี ราคาน้ํามันมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในชวงทายสัปดาห หลังจากที่ขอมูลความเชื่อมั่น ทางธุรกิจของเยอรมนีออกมาแข็งแกรงเกินคาด ขณะที่ ไตหวันและญี่ปุนมีแผนจะลดการนําเขาน้ํามันดิบจากอิหราน และ นําเขาจากประเทศอื่นทดแทน สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามสถานการณความตึงเครียดในอิหราน ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีน และการแกปญหาหนี้ยุโรปอยางใกลชิด  ราคาทองคําปรับตัว ลง โดยราคาทองคํ าเผชิญแรงขายในชวงตน-กลางสัปดาหสอดคลองกับทิศทางตลาดโภคภัณฑใ น ภาพรวม ทามกลางความวิ ตกกังวลตอป ญหาหนี้ยุโรปจากรายงานที่ วาธนาคารพาณิชยของสเปนกูเงินจากธนาคารกลาง ยุโรปมากเปนประวัติการณในเดือนมี.ค. และหนี้เสียในภาคธนาคารของสเปนพุงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ป นอกจากนี้ การปรั บลดลงของตลาดหุน สหรัฐฯ ในช วงกลางสัป ดาห ก็เ ปนป จจั ยลบต อราคาทองคํา ดว ยเช นกั น อย างไรก็ดี แรงขาย สัญญาทองคําชะลอลงในชวงปลายสัปดาห เนื่องจากนักลงทุนรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และปจจัยหนุนจาก เทศกาล Akshaya Tritiya ซึ่งเปนชวงที่มีการซื้อทองคําเพิ่มขึ้น ในสัปดาหถัดไป สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตอง ติดตามความเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดสินคาโภคภัณฑ และปญหาหนี้ในยุโรป


7  ราคาโลหะพื้นฐานปรับลดลง โดยไดรับแรงกดดันจากความกังวลตอทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีน และสหรัฐฯ หลัง ขอมูลเศรษฐกิจบางสวนออกมาต่ํากวาตัวเลขคาดการณคอนขางมาก ขณะที่ ปญหาหนี้ในยุโรปก็กระตุนแรงขายในตลาด โลหะดวยเชนกัน สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามแนวโนมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือ ประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของ ตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review Apr 16-20 12_p  

The paper is on competition among hotels in Phuket...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you