Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 32 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555

กระทรวงการคลังเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปา ขณะที่ธปท. คาดวา ความ ตองการสินเชื่อครึ่งปหลังอาจชะลอลง

Economic Highlight

ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

INTERNATIONAL ISSUE

กระทรวงการคลั งเร งรัดให หนวยงานภาครัฐเรงเบิกจาย งบประมาณหวั งผลั กดันใหสามารถเบิกจ ายงบลงทุนได ตามเป าที่ ร อยละ 73 ด านธปท. คาดว า ความต องการ สิ นเชื่ อครึ่ งหลั งป 2555 อาจชะลอลงจากครึ่ งป แรก ภายหลังแรงสงจากกิจกรรมฟนฟูจากน้ําทวมแผวลง BUSINESS HIGHLIGHT

กระทรวง สาธารณสุ ข ออกประกาศเรื่ อง ก า ร ห า ม ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แอลกอฮอล ใ นทางสาธารณะ ขณะขับขี่

ตัวเลขเศรษฐกิจในจีนและเอเชีย สงสัญญาณการดําเนิน นโยบายทางการเงิ น เชิ ง ผ อ นคลายมากขึ้ น ในระยะ ขางหนา

BUSINESS HIGHLIGHT

กลุ มผู ป ระกอบการสิ่ งทอและ เครื่ อ งนุ ง ห ม เสนอมาตรการ แ ก ไ ข ป ญ หา อุ ป สร รค แ ล ะ ผลักดันการสงออก

COMMODITY Markets ความคาดหวั ง

ต อ ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม หนุ น ให ร าคาสิ น ค า โภคภั ณ ฑ ปรับเพิ่มขึ้น

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: คลังหวังเรงรัดเบิกจายงบลงทุนใหไดตามเปาหมายที่รอยละ 73 ขณะที่ ธปท. ระบุ ความตองการสินเชื่อในครึ่ง ปหลัง 2555 จะไมเรงตัวเทากับครึ่งปแรก  คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจ ายงบประมาณ  คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการประชุ ม ภาครั ฐ เร ง รั ด ให ห น ว ยงานราชการที่ ไ ด รั บ จั ด สรร คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคต งบประมาณในป 2555 (ต.ค.2554-ก.ย.2555) แต ยั ง ประเทศ (กยอ.) ในกรณีเรงดวน 4 ประเด็น ประกอบดวย ติดขัดเรื่องการเดินหนาโครงการกอสรางตางๆ เรงรัด 1) การใหความสําคัญกับการใชแหลงเงินกูในประเทศเปนหลัก การกอสรางใหเสร็จโดยเร็ว และสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง สําหรับการกําหนดนโยบายลงทุนระยะ 5-10 ป ภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้ หากหนวยงานราชการใดไมสามารถ 2) การยกระดับความรวมมือในการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก ดํ าเนิ นการได ทั น ก็ ให คื นงบประมาณกลั บคื นส วนกลาง และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพราะงานส ว นราชการบางส ว นมี ค วามคื บ หน า ในการ 3) การพัฒนาระบบรถไฟที่ควรมีการดําเนินการควบคูกันไปทั้ง กอสรางเร็วกวากําหนด จึงจําเปนตองนําไปใหสวนราชการ การปรับปรุงรถไฟในปจจุบัน และการลงทุนพัฒนาระบบรถไฟ เหลานั้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังตั้งเปาหมายอัตราการ ความเร็วสูง เบิกจายสําหรับงบการลงทุนของรัฐบาลไวที่รอยละ 73 4) การเรงรัดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการ สวนเปาหมายงบประมาณโดยรวม อยูที่รอยละ 92 แต ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยผานโครงการสินเชื่อผอนปรน จนขณะนี้ เหลือเวลาอีก 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 2555) งบ วงเงิน 3 แสนลานบาท ลงทุนของภาครัฐทําไดแครอยละ 60 เศษๆ เทานั้น


2  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สงสัญญาณตองการ  ธปท. คาดวา ความตองการสินเชื่อในครึ่งปหลัง 2555 จะ ใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ลดอัตราดอกเบี้ย ไม เ ร ง ตั วเท า กั บครึ่ ง ป แรก ซึ่ งเป น ไปตามภาวะเศรษฐกิ จ นโยบายลงจากรอยละ 3.00 เหลือรอยละ 2.50 เพื่อกระตุน รวมทัง้ ในครึ่งปแรกมีการลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อซอมแซม และ การลงทุนในประเทศ และดูแลเงินบาทใหออนคาเพื่อดูแล ซื้อเครื่องจักรที่เสียหายจากน้ําทวมดวย สวนในครึ่งปหลัง คาด การส งออก ขณะเดี ยวกั น ประธานคณะกรรมการ ธปท. วาแรงสงของอุปสงคในครึ่งปหลังจะออนตัวลงจากในครึ่งปแรก สนั บ สนุ น แนวคิ ด ดั งกล า ว โดยต อ งการให ธปท.ดํ า เนิ น ที่กิจกรรมดังกลาวไดเรงตัวขึ้นอยางมาก สําหรับระบบธนาคาร นโยบายการเงิน เพื่อสนับสนุนการขขยายตัวทางเศรษฐกิจ พาณิชยในไตรมาส 2/2555 อยูในสถานะที่มีเสถียรภาพ โดย ของประเทศ แทนที่จะใหความสําคัญกับการดูแลอัตราเงิน ภาพเศรษฐกิจที่ฟนตัวดีขึ้น สงผลใหสินเชื่อขยายตัวไดรอยละ เฟ อ เนื่ อ งจากเห็ น ว า การใช ก รอบเป า หมายเงิ น เฟ อ 14.2 (YoY) จากระยะเดียวกันปกอน จากการขยายตัวของ (Inflation Targeting) กับสถานการณในปจจุบันถือวาไม สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เหมาะสม เพราะเงินเฟอทั่วโลกมีความเชื่อมโยงระหวางกัน สินเชื่อที่เติบโตขึ้น ก็ทําใหสภาพคลองตึงตัวขึ้นเชนกัน ทําให มากขึ้น แตยอมรับวาเปนความเห็นที่แตกตางกับผูวาการ ธนาคารพาณิชยตองเรงระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัว ธปท. ของสินเชื่อและทดแทนตั๋วแลกเงินที่ครบอายุ รวมทั้งมีการตั้ง สํารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไมแนนอนจากปญหาเศรษฐกิจ โลกดวย  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อนุมัติสงเสริมลงทุนตามมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อฟนฟูการ ลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยรวม 24 โครงการ เงินลงทุนรวม 1.34 หมื่นลานบาท สําหรับสถิติการยื่นขอรับการสงเสริมตาม มาตรการฟนฟูลงทุนจากอุทกภัยจนถึงขณะนี้ มีผูยื่นขอรับการสงเสริมรวม 105 โครงการ มูลคาการลงทุนรวม 6.27 หมื่นลานบาท และไดอนุมัติกอนหนานี้แลว โดยยังไมรวมจํานวนในวันที่ 9 ส.ค. 2555 ที่มีทั้งสิ้น 40 โครงการ มูลคารวม 1.77 หมื่นลานบาท  กบง.ปรับลดเงินสงเขากองทุนน้ํามันสําหรับแกสโซฮอลและดีเซล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบใหปรับลดเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับกลุมน้ํามันแกสโซฮอล โดยน้ํามันแกสโซฮอล 95 และแกสโซฮอล 91 ลดลง 50 สตางค/ลิตร สวนน้ํามันแกสโซฮอล E20 และ E85 จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนน้ํามันฯ เพิ่มอีก 50 สตางค/ลิตร เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น สวนน้ํามันดีเซลมีมติใหปรับลดเงินสงเขากองทุนน้ํามันฯลง 30 สตางค/ลิตร เพื่อ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟอจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโนมสูงขึ้น  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ความตองการสินเชื่อที่ ถูกคาดการณวา อาจจะมีแนวโนมลดลงในชวงครึ่งหลังของป 2555 เมื่อ ผนวกกับ การปรับตัว ลงของดัชนีความเชื่อมั่นภาคเอกชน และภาพความลาชาของการเบิกจายงบประมาณภาครัฐบาล (โดยเฉพาะงบประมาณการลงทุนซึ่งยังคงทําไดต่ํากวาในชวงเดียวกันในปงบประมาณกอนหนา) สะทอนวา ทิศทางการใชจาย ในประเทศในชวงครึ่งปหลังอาจไมสดใสนัก โดยเฉพาะภายหลังจากที่แรงสงของกิจกรรมซอมแซมฟนฟูความเสียหายจาก อุทกภัยเบาบางลง ขณะที่ การเบิกจายงบประมาณลงทุนในชวง 2 เดือนสุดทาย ที่อาจทําไดต่ํากวาเปาหมาย ก็จะกลายเปน ปจ จั ย ที่ ทํ า ใหโ มเมนตั ม ของการใช จา ยในประเทศมี แ รงหนุน ลดลงด ว ยอี ก ทางหนึ่ ง สํ า หรั บ ระยะต อ ไป คงต อ งติ ด ตาม ความสามารถของการเบิก จายงบประมาณ รวมทั้งผลของมาตรการสนับสนุนการใชจายของภาครัฐบาล ที่จะเปนตัวแปร สําคัญในการประคับประคองการเติบโตของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งถูกคาดหวังวา จะเปนปจจัยหลักของการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่เหลือของป 2555


3

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: ตัวเลขเศรษฐกิจในจีนและเอเชียสงสัญญาณตอการดําเนินนโยบายผอนคลายมากขึ้นในระยะขางหนา  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจจีนชะลอลงชัดเจนในเดือนก.ค. 2555 ขณะที่อุปสงคภายในประเทศก็หดตัวจากอัตราเงินเฟอที่ยังทรง โดยการสงออกขยายตัวที่รอยละ 1.0 (YoY) ซึ่งเปนอัตรา ตัวในระดับสูงที่รอยละ 7.25 (YoY) ต่ําสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ การนําเขาขยายตัวรอยละ 4.7  กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของสิงคโปรปรับตัวเลข (YoY) ซึ่งต่ําสุดในรอบ 3 เดือน (YoY) สวนมูลคาผลผลิต คาดการณของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมป 2555 เหลือเพียงรอยละ 1.5-2.5 จากเดิมที่คาดการณวาจะขยายตัว อุตสาหกรรมขยายตัวที่รอยละ 9.2 (YoY) ซึ่งต่ําสุดนับตั้งแต ป 2552 ขณะที่อัตราเงินเฟอผูบริโภค ชะลอลงตอเนื่องเปน ร อ ยละ 1.0-3.0 หลั ง จากได ป ระกาศอั ต ราการเติ บ โตทาง เดือนที่ 4 สูระดับรอยละ 1.8 (YoY) ซึ่งต่ําสุดในรอบ 30 เศรษฐกิจของไตรมาสที่ 2 อยางเปนทางการ พบวา เศรษฐกิจ สิงคโปรเติบโตที่รอยละ 2.0 (YoY) จากชวงระยะเวลาเดียวกัน เดือน นอกจากนี้ ปริมาณเงินหยวนปลอยกูใหมยังทําสถิติ ของปกอน กระเตื้องขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอนหนาที่เติบโต ต่ําสุดในรอบ 10 เดือนที่ 540.1 พันลานหยวนอีกดวย  การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดียเดือนมิ .ย. 2555 รอยละ 1.5 (YoY) อยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบอัตราการเติบโต หดตัวลงเปนครั้งที่สามในรอบ 4 เดือน โดยตัวเลขภาค จากไตรมาสที่ผานมา (QoQ) พบวา เศรษฐกิจสิงคโปรหดตัว การผลิตในหมวดอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และเหมืองแร รอยละ 0.7 จากที่ขยายตัวรอยละ 9.5 ในไตรมาสแรก ซึ่งการหด หดตัวลงรอยละ 1.8 (YoY) จากที่ขยายตัวรอยละ 2.5 (YoY) ตัวดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการซบเซาของภาคการผลิตที่ พึ่งพาอุปสงคจากตางประเทศเปนหลัก (Externally-Oriented ในเดือนกอนหนา โดยภาคการผลิตที่ซบเซาของอินเดียเปน Sectors) เชน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจคาสง ผลสื บ เนื่ อ งมาจากอุ ป สงค ภ ายนอกประเทศที่ ไ ด รั บ และธุรกิจทองเที่ยว ตามลําดับ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา สถานการณที่เกิดขึ้นในเอเชียในชวงระยะที่ผานมาไมวาจะเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ลงหรือหดตัวในหลายๆประเทศ นําไปสูการตัดสินใจประคองเศรษฐกิจดวยการดําเนินนโยบายการเงินในลักษณะที่ผอนคลาย มากขึ้น สะทอนถึงทาทีของธนาคารกลางที่ใหน้ําหนักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตสภาวะซบเซาทั่วโลก ม ากกวา การควบคุมอัตราเงินเฟอที่เคยเปนหัวใจหลักสําคัญในการดําเนินนโยบายทางการเงินในชวงปที่ผานมา ทั้งนี้ เมื่อผนวกกับตัวเลข ทางเศรษฐกิจลาสุดของจีนที่ภาคสงออกชะลอตัวลงอยางชัดเจน ขณะที่อัตราเงินเฟออยูในระดับ ต่ํา ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ทางการจีนนาจะใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองในระบบ ผานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ/หรือ การปรับ ลดสัดสวนการกันสํารองของธนาคารพาณิชยอีกในระยะขางหนา ซึ่งหากจีนดําเนินนโยบายผอนคลายเหลานี้จริง นาจะสงผลดี ตอเศรษฐกิจและการคาในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุมเอเชียที่มีคูคาหลักเปนประเทศจีน AEC Corner อินโดนีเซีย แอรเอเชีย เปดสํานักงานใหญแหงใหมใน กรุงจาการตา โดยมุงหมายใหอินโดนีเซียเปนศูนยกลางการ บินของบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ตอบรับการเปดเสรีทางการ บินเหนือน านฟ าในป 2558 ซึ่งเอื้อใหธุ รกิจการบินมี อิ สระ เส นทางการบิ นในอาเซี ยนมากขึ้น โดยป จจุ บันแอรเอเชี ย ใหบริการ 160 เสนทาง สูจุดหมายปลายทาง 85 แหงทั่วโลก รวมทั้งเสนทางในอาเซียน 55 เสนทาง มีเครื่องบินโดยสาร 115 ลํา และมีแผนขยายจํานวนเครื่องบินอีกกวาเทาตัว

กัมพูชา กระทรวงการทองเที่ยวของกัมพูชา เปดเผย ตัวเลขนักทองเที่ยวในชวงครึ่งปแรกมีจํานวนทั้งสิ้น 1.76 ลาน คน เพิ่มขึ้นรอยละ 27.0 จากชวงเดียวกันปกอน โดยเปน นักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 1.06 ลานคน จากเวียดนาม 378,130 คน เกาหลีใต 227,200 คน และจีน 151,890 คน ขณะที่ นัก ทอ งเที่ย วจากไทยมี จํา นวนทั้ งสิ้ น 91,860 คน เพิ่มขึ้นกวารอยละ 91 อันเนื่องจากปญหาขอพิพาทตามแนว ชายแดนผอนคลายมากขึ้น


4 สปป. ลาว ทานเวียงสะหวัด สีพันดอน หัวหนา กรม ขนส ง สปป.ลาว ร วมกั บ นายสมชั ย ศิ ริ วั ฒนโชค อธิ บ ดี กรมการขนสงทางบก (ไทย) เปดเผยวา ทั้งสองประเทศมีแผน จะเปดสายการเดินรถโดยสารประจําทางระหวางประเทศเพิ่ม 3 สาย ไดแก กรุงเทพฯ-เวียงจันทน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีปากเซ ซึ่งจะเปดเดินรถภายในสิ้นปนี้ และเสนทาง อ.เชียง ของ (จ.เชียงราย)-บอแกว ซึ่งจะเปดเดินรถในปหนา เวียดนาม Vietnam Association of Automobile Manufacturers (VAMA) เปดเผยวา อุตสาหกรรมรถยนต ในเวียดนามหดตัวรอยละ 41.0 (YoY) โดยมียอดขาย รวมอยูที่ 42,928 คัน ในชวงครึ่งปแรกของป 2555 สืบเนื่อง จากการปรับขึ้นคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถยนตที่ เริ่มตั้งแตชวงตนป 2555 ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อซื้อ รถยนต ก็ อ ยู ใ นระดั บ สู ง (ร อ ยละ20) อนึ่ ง รั ฐ บาลของ เวียดนามยังอยูในการพิจารณาวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียม อื่น ๆ เพิ่ มเติ มต อ ไปอี ก หรื อ ไม ซึ่ง ค า ธรรมเนี ยมดั งกล า ว ประกอบไปดวย คาดูแลถนน (บังคับใชตั้งแตเดือนมิ .ย.ที่ ผ า น ม า ) ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ร ถ ย น ต ส ว น บุ ค ค ล แ ล ะ คาธรรมเนียมเขาเขตตัวเมืองในชวงเวลาเรงดวน (ทั้งสอง ประเภทนี้ยังไมมีกําหนดการบังคับใชที่แนนอน) ตามลําดับ ทั้งนี้ มีการคาดการณว า ภาพรวมของป 2555 ยอดขาย รถยนต น าจะลดลงรอ ยละ 26.4 ในขณะที่ ปริมาณการ ผลิ ต จะลดลงประมาณร อ ยละ 15.0 สะท อ นภาพของ อุต สาหกรรมยานยนตใ นเวี ย ดนามที่ ยั ง อยู ในภาวะที่ ไ ม แนนอนและสุมเสี่ยงตอปจจัยภายในประเทศที่อาจจะสงผล ต อ ความน า สนใจลงทุ น จากนั ก ลงทุ น ต า งประเทศ โดยเฉพาะรถยนตสัญชาติ เกาหลี เชน ฮุนได และเกียได หากสภาพแวดลอมของตลาดไมเอื้อตอการเพิ่มของอุปสงค ของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม

ฟ ลิ ป ป น ส The Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines (Campi) คาดวา ยอดขายรถยนต ใ นประเทศป 2555 จะขยั บ สู ง ขึ้ น เป น 185,000 คัน จากเดิมที่คาดไวเปน 154,000 คัน ซึ่งขยายตัว จากปกอนรอยละ 30 เพราะมีการฟนตัวจากขอจํากัดดานการ ผลิตเพราะเหตุน้ําทวมของไทยในปกอน และเพราะการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง ทั้งนี้ โตโยตาเปนบริษัทที่ครองสวน แบงตลาดยานยนตในฟลิปปนสรอยละ 40.8 ตามมาดวยมิต ซูมิชิ และฮอนดา รอยละ 23.2 และรอยละ 8.2 ตามลําดับ โดยในปจจุบัน ยอดขายรถของฟลิปปนสเปนอันดับ 4 ของ อาเซี ย น เป น รองจาก อิ น โดนี เ ซี ย ไทย และมาเลเซี ย ตามลําดับ มาเลเซีย เตรียมเปดสวนสนุกแหงใหม “Legoland” วันที่ 15 ก.ย. 2555 นี้ โดยตั้งอยูที่ เมือง Nusa Jaya รัฐ ยะโฮ บาฮรู สวนสนุกดังกลาวมีมูลคาลงทุนรวมกวา 700 ลานริงกิต โดย Merlin Entertainments Group บริษัทพัฒนาสวนสนุก อั น ดั บ 2 ของโลกเป น ผู พั ฒ นาโครงการ ซึ่ ง สวนสนุ ก Legoland นี้ใชเทคโนโลยีการกอสรางเดียวกันกับ Legoland ใน Florida สหรัฐอมเริกา โดยจะใชตัวตอ Lego เกือบ 50 ลานชิ้น ภายในประกอบไปดวย เมืองยอยๆ 7 เมือง เล็งเจาะ กลุ ม ครอบครั ว และเยาวชนที่ อ ายุ 12 ป ขึ้ น ไป ทั้ ง นี้ มี ก าร คาดการณวา Legoland จะชวยเพิ่มการจางงานในมาเลเซีย ได 1,000 ตํ า แหน ง และช ว ยยกระดั บ ศั ก ยภาพของ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของมาเลเซีย ใหกาวขึ้นสูระดับโลก สําหรับราคาบัตรผาน จะอยูที่ 245 ริงกิต (ประมาณ 2,450 บาท)สําหรับผูใหญ และ 180 ริงกิต (ประมาณ 1,800 บาท) สําหรับเด็ก ทั้งนี้ในอีก 2 ปขางหนาหรือป 2557 Legoland มี แผนที่จะเปดบริการสวนน้ําและโรงแรมอีกดวย


5

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ขาว  กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติของ  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา เปาหมายการกลับขึ้นเปนประเทศ พม า ตั้ ง เป า ให พ ม า กลั บ ไปเป น หนึ่ ง ในประเทศผู ผู ส ง ออกข า วสํ า คั ญ ของโลกของพม า (หลั ง จากที่ เ คยเป น ผู สงออกขาวรายใหญของโลกภายในป 2558 โดยจะดึง สงออกขาวอันดับหนึ่งในป 2503) เปนโจทยที่คอนขางทาทาย ภาคเอกชนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนดานเทคโนโลยี เนื่องจากพมายังคงตองพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในหลาย การผลิตขาวและโรงสีขาว เพื่อเพิ่มการผลิตขาวคุณภาพ ดาน อาทิ การปรับปรุงเมล็ดพัน ธุ การปฏิรูประบบสิ นเชื่ อ นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรแหงใหมเมื่อ เกษตรกร รวมถึงความเพียงพอและคุณภาพของโรงสี เดือนมิ.ย. 2555 เพื่อปลอยเงินกูใหกับชาวนานําไปใชใน  ทั้งนี้ คาดวา พมาอาจมีบทบาทมากขึ้นในตลาดสงออกขาว การลงทุ น ด า นการปลู ก ข า วด ว ย ทั้ ง นี้ พม า ส ง ออกข า ว หลังจากเริ่มมีการกอสรางโรงสีขนาดใหญหลายแหงในปจจุบัน 778,000 ตันในป 2554 โดยสมาคมอุตสาหกรรมขาวพมา ขณะที่ แนวโนมการเพิ่มการใชปุยในที่นา (ปจจุบันพมายังใช ตั้งเปาจะสงออกเพิ่มขึ้น 2 เทาเปน 1.5 ลานตันในป 2555 ปุยนอยกวาเมื่อเทียบกับไทยและเวียดนาม ปริมาณการใชปุย และ 2 ลานตันในป 2556 และจะเพิ่มขึ้นเปน 3 ลานตัน โดยรวมเพียงหนึ่งลานตัน/ป) ผนวกกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ ก็ ภายในป 2558 ซึ่งเปนระดับเดียวกับกลุมประเทศผูสงออก นาจะสงผลใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรของพมาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขาวรายใหญของโลก ซึ่ ง ก็ อ าจทํ า ให พ ม า มี ข า วเหลื อ ส ง ออก แม ว า พม า จะเป น ประเทศที่มีการบริโภคขาวเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุดในโลก (210 กิโลกรัม/คน/ป)  อนึ่ง ราคาสงออกขาว 25% ของพมาอยูที่ 330 ดอลลารฯ/ตัน ซึ่ ง ต่ํ า ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศผู ส ง ออกรายอื่ น ๆ เช น เวียดนาม 375 ดอลลารฯ/ตัน อินเดีย 390 ดอลลารฯ/ตัน และ ไทย 545 ดอลลาร ฯ /ตั น โดยตลาดส งออกข าวของพม า คื อ แอฟริกา บังคลาเทศ อินโดนีเซียและฟลิปปนส เครื่องดื่มแอลกอฮอล  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่อง การหามดื่ม  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ทิศทางของการบังคับใชกฏหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลในทางสาธารณะขณะขับขี่ หรือ เพื่ อ ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ภ ายในประเทศมี ค วาม ขณะโดยสารอยู ใ นรถหรื อ บนรถทุ ก ประเภทบนทาง เข ม งวดมากเพิ่ม ทั้ ง ในเรื่ อ งของการควบคุม การจํา กั ด กลุ ม สาธารณะ ยกเวนรถไฟและรถราง บัง คับใชตาม พ.ร.บ. ผูบริโภค การโฆษณา การกําหนดพื้นที่จําหนาย ตลอดจนการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 โดยเริ่มมีผลบังคับ กํ า หนดเวลาทํ า การสถานบริ ก าร/สถานบั น เทิ ง ที่ จํ า หน า ย ใช ตั้งแตวันที่ 8 ส.ค. 2555 ทั้งนี้ ผูที่ฝาฝนจะมีโทษจําคุก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ถึงแมวากฏหมายดังกลาวจะสงผลดีตอ ไมเกิน 6 เดือน และปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง สั ง คมและช ว ยลดอุ บั ติ เ หตุ จ ากการเมาแล ว ขั บ แต สํ า หรั บ ปรับ นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมผลักดัน ผูประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเห็นวากฎหมาย รางประกาศอีก 2 ฉบับคือ เรื่องการหามขายหรือหามดื่ม ดั ง กล า ว นั บ เป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ในการกระตุ น ยอดขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน และ ภายในประเทศ ทั้ ง นี้ คาดว า ปริ ม าณจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม เรื่องการหามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหนวยงาน แอลกอฮอลในประเทศในป 2555 จะไมต่ํากวา 2,900 ลานลิตร รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองคกรมหาชน โดยปริมาณจําหนายในชวง 3 ปที่ผานมา ขยายตัวไมเกินรอย


6 ละ 4 ตอปโดยเฉลี่ย  จากขอ จํากั ดทางดานกฏหมาย และการบริโ ภคที่เพิ่ มขึ้ นใน อัตราที่คอนขางนอยในแตละป จึงเปนแรงผลักดันสําคัญที่หนุน ใหผูประกอบการเรงขยายตลาดตางประเทศ ทั้งทางดานการ ส ง ออก และการขยายการลงทุ น /ซื้ อ กิ จ การ โดยเฉพาะใน ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง เป น ตลาดที่ มี ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลสู ง โดยคาดวา จะมีป ริ มาณจํ า หน ายไมต่ํ ากว า 8,200 ลานลิตร ขยายตัวประมาณรอยละ 5-6 ในป 2555 ทั้งนี้ ในสวนของตลาดสงออกไทย มีโอกาสขยายการสงออกไปยัง ประเทศลาว กัมพูชา พมา ซึ่งมีความตองการสินคาจากไทย และมี รสนิ ยมการดื่ม ที่คล ายคลึงกับ คนไทย รวมถึ งประเทศ เวี ย ดนาม ที่ มี ค วามนิ ย มดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล คิ ด เป น คาใชจายเฉลี่ยตอคนปละ 40 ดอลลารฯ และคาดวา จะเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 20 ตอป ในชวงป 2555-2558 สิ่งทอ  กลุ ม ผู ป ระกอบการสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม เสนอ  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา แมไทยจะกําหนดมาตรการตอบ มาตรการแกไขปญหาอุปสรรคและผลักดันการสงออก โตการทุมตลาด (AD) กับสินคาผาผืนจากจีน โดยการเพิ่มภาษี สินคาในอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นสําคัญคือ นําเขา เพื่อเปนการปกปองผูประกอบการในประเทศ และได - กลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา (ดายและเสนใย) ตองการให เพิ่มการไตสวนหามาตรการปองกันเพิ่มเติมสําหรับผูสงออกจีน ปรับโครงสรางภาษีวัตถุดิบ ดายและเสนใยสังเคราะห ที่มีการหลบเลี่ยงอากร AD เพื่อชวยเหลือผูประกอบการทอผา ใหเหลือรอยละ 1 ให ส ามารถแข ง ขั น กั บ สิ น ค า นํ า เข า ที่ เ ข า มาตี ต ลาดได แต - กลุมอุตสาหกรรมกลางน้ํา (ทอผา) ซึ่งมีการทุมตลาด อย า งไรก็ ต าม มาตรก ารดั ง กล า ว อาจจะกระทบต อ สินคาผ าผื นจากจีน (แมวาไทยจะกํ าหนดมาตรการ ผูประกอบการปลายน้ําอยางเครื่องนุงหมบางสวน ที่อาจจะ ตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping: AD) แตยังมี ตองแบกรับภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการที่ ขอบเขตจํากัด จึงทําใหผูสงออกจีนหลบเลี่ยงอากร AD ไดรับคําสั่งซื้อจากคูคาใหใชผาผืนบางชนิดที่นําเขาจากจีน ได) จึงไดเสนอใหเปดการไตสวนหามาตรการปองกัน  อนึ่ง ไทยมีการนําเขาผาผืนจากจีนสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระยะ เพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายใน 2-3 ปท่ีผานมา โดยในชวงครึ่งแรกของป 2555 มีมูลคานําเขา - กลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา (เสื้อผาสําเร็จรูป) ตองการ สูงถึง 451.13 ลานดอลลารฯ ขยายตัวรอยละ 3.0 (YoY) (คิด ใหรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนยายฐานการผลิตไปยัง เปนสัดสวนถึงรอยละ 50 ของการนําเขาผาผืนทั้งหมด) ทั้งนี้ ตางประเทศ เพื่อลดตนทุนการผลิต และพิจารณาการ แมวาไทยจะมีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ (ผาผืน) ใน ยกเวนการเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตางประเทศ ประเทศเพื่อใชในการผลิตเครื่องนุ งหม แตสวนใหญแลวมีการ ของผูประกอบการที่จะสงกลับมาในประเทศ ใชวัตถุดิบภายในประเทศคอนขางนอย เนื่องจากผาผืนของไทย มีราคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผาผืนนําเขาจากจีน อีกทั้ง สิน คา จากจี นยั งมี ค วามหลากหลายมากกวา จึ งเกิด ปญ หา ปริมาณสินคา Over Supply และทําใหผูประกอบการในธุรกิจ


7 ทอผาบางสวนตองหันไปเนนตลาดสงออกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลในลักษณะลูกโซ ตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมเสนใยและ เสนดาย เพื่อใชในการทอผาลดลงเชนกัน เหล็ก  กลุ ม ผู ผ ลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด ร อ น 5 บริ ษั ท ยื่ น หนั ง สื อ รองเรียนใหกรมการคาตางประเทศเรงพิจารณาและ ตรวจสอบการทุมตลาดเหล็กแผนรีดรอนเจือโบรอน จากผูผลิตเหล็กตางประเทศ ที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี ทํา ใหกําหนดราคาไดต่ํากวาสินคาที่ผลิตในไทยมาก ทั้งนี้ยอด นําเขาเหล็กแผนรีดรอนเพิ่มขึ้นเปน 29,044 ตัน ในเดือน พ.ค. 2555 ซึ่งสูงกวายอดนําเขา 8,358 ตันในเดือนพ.ค. 2554 ขณะที่ ปริมาณนําเขาเหล็กและเหล็กกลาโดยรวม เพิ่มขึ้นเปน 1.4 ลานตันในเดือนพ.ค. 2555 จาก 1.2 ลาน ตันในเดือนเดียวกันปกอน โดยกลุมผูผลิตเหล็กเรียกรองให ใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด โดยเสนอใหเก็บภาษีทุม ตลาดจากประเทศผูผลิตเหล็กที่เขามากระทําการดังกลาว ในไทย  ทั้งนี้ แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา กรมการ ค า ต า งประเทศกํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการไต ส วน เพื่ อ ใช มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping: AD) เหล็ก แผนรีดรอนเจือโบรอน และอีก 2 รายการ คือ เหล็กแผนรีด เย็นชุบหรือเคลือบดวยอะลูมิเนียมและสังกะสี และเหล็ก แผนรีดเย็นเคลือบดวยสังกะสีแบบจุมรอน

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การทุมตลาดที่เกิดขึ้น สวนหนึ่ง เปนผลจากการที่สินคาเหล็กนําเขาจากบางประเทศใชชองทาง มาตรการยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับสินคาเหล็กบางประเภท ภายใตกรอบขอตกลงการคาเสรีระหวางกัน เพื่อเลี่ยงการเสีย ภาษี ประกอบกับความตองการระบายสินคาออกสูตลาดของ ผูผ ลิต เหล็ก จีน เนื่อ งจากกํา ลัง การผลิต ในประเทศมีสู งกว า ความต อ งการใช เ หล็ ก ภายในประเทศของตนที่ ช ะลอตั ว ลง ในช ว งที่ ผ า นมา และหากสถานการณ เ ศรษฐกิ จ โลกยั ง คง ดําเนินไปในทิศทางที่ออนแอลงตอเนื่องตอไป ก็อาจยิ่งทําให ภาวะอุ ป ทานเหล็ กล น ตลาด ตลอดจนป ญ หาการทุ ม ตลาด เหล็ ก ในตลาดโลกรุ น แรงขึ้ น ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ควรเตรี ย ม มาตรการปอ งกัน การทุ มตลาดจากประเทศผูผ ลิต เหล็ก ราย ใหญ และควรกําหนดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเหล็กนําเขา อยางเข มงวดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อปองกัน ปญ หาการนํ าเขา เหล็ กที่ ไม ได คุณ ภาพมาขายในท องตลาด นอกจากนี้ผูประกอบการ จะตองพยายามปรับปรุงมาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑเหล็กของตนอยูตลอด เพื่อใหสามารถ แขงขันทางดานคุณภาพสินคามากกวาทางดานราคา ทั้งนี้ การ ปกป อ งการทุ ม ตลาดเหล็ ก ไม ไ ด เ กิ ด ผลประโยชน ต อ ผูประกอบการเทานั้น แตยังมีผลตอผูบริโภคดวย

โลจิสติกส  สายการบินตางชาติจํานวนมาก เตรียมเพิ่มสายการ  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ธุรกิจสายการบินมีการแขงขันที่ บินตรงสูพมาในชวงป 2555-2556 ซึ่งในปจจุบันมี 15 สูงขึ้นและมีแนวโนมที่จะเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน สายการบินที่บินเขา -ออกเมืองยางกุงแลว และยังจะมีอีก ทวีปเอเชีย จากการที่นานาประเทศใหความสนใจกับประชาคม ประมาณ 4 สายการบินเพิ่มเสนทางสูยางกุง เพื่อเตรียม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงตองการที่จะเพิ่มชองทางการ รองรับความตองการที่ สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและกอน เดินทางติดตอคาขายระหวางประเทศมากขึ้น โดยไดมีการเพิ่ม เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 โดยสายการบิน เสนทางและเที่ยวบินสูประเทศในอาเซียน และพมาเปนหนึ่งใน ต า งๆ ไม เ พี ย งแต เ พิ่ ม เที่ ย วบิ น ตรงสู ย า งกุ ง แต ยั ง เพิ่ ม ประเทศที่ไดรับความสนใจ จากทั้งการเปดประเทศมากขึ้นและ เสนทางใหมสูมัณฑะเลย เพื่อรองรับความตองการจากการ ทรัพยากรธรรมชาติที่พรอมตอการลงทุนและทําธุรกิจ ขณะนี้ ลงทุน และในอนาคตสายการบินตางๆ ยังวางแผนที่จะเปด หลายสายการบิน เตรี ยมเพิ่ ม เที่ ย วบิ นสู มั ณ ฑะเลย ซึ่ง เมื อ ง เสนทางสูพมาเพิ่มเติมสู พุกาม บากัน และเนยปดอว ที่จะมี หลวงเกาและเปนเมืองใหญอันดับที่สองของพมา รวมทั้งยังเปน การทองเที่ยวที่จะเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ พมายังเตรียมที่ ศูนยกลางการคาทางตอนเหนือของพมา โดยสายการบินตางๆ


8 จะกอสรางสนามบินนานาชาติ Hanthawaddy ซึ่งอยูทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยางกุง

ทองเที่ยว  การทองเที่ยวชวงหยุดยาววันแมคึกคัก จากอานิสงส ของกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธครอบครัว ของทุก ภาคสวนที่พรอมใจกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดงานทําบุญตักบาตร กิจกรรมรับบริจาคโลหิต พิธีเจริญพระพุทธมนต รวมถึงพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ขณะที่ภาคธุรกิ จเอกชนตางจัดกิจกรรมสง เสริมการขาย ตางๆ เนื่องในเทศกาลวันแม เพื่อกระตุนการจับจายของ ผูบริโภคกลุมบรรดาลูกๆ  ธุรกิจที่คาดวาจะไดรับประโยชนโดยตรงจากเทศกาลวันแม ไดแก ธุรกิจคาปลีก โรงพยาบาล จําหนายพวงมาลัยและ น้ําอบ บริการตางๆ อาทิ รานอาหาร สปา และสถานเสริม ความงาม รวมทั้ง ธุรกิจดานทองเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรม และบริ ษั ท นํ า เที่ ย ว ที่ ต า งจั ด บริ ก ารดึ ง ดู ด ลู ก ค า ในช ว ง เทศกาลวันแมดวยเชนกัน โดยธุรกิจโรงแรมสวนใหญตาง จัดรายการพิเศษตามหองอาหารของโรงแรม รองรับลูกคา กลุ ม ครอบครั ว ที่ ม ารั บ ประทานอาหารนอกบ า นร ว มกั น ขณะที่ บ ริ ษั ท นํ า เที่ ย ว ต า งจั ด รายการนํ า เที่ ย วในช ว ง เทศกาลวันแม ซึ่งมีใหเลือกทั้งรายการนําเที่ยวเพื่ อพักผอน หรือรายการนําเที่ยวเพื่อทําบุญไหวพระ ในแบบเชาไปเย็น กลับ และแบบคางคืน ทั้งโปรแกรมท องเที่ยวในประเทศ และตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผูที่เดินทางไปเยี่ยมแมที่ พํานักในตางจังหวัด หรือพาแมไปเที่ยวกันเองในแบบตางๆ

ตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มยอดผูใชบริการ จากตลาดความตองการ ในพมาที่สูงขึ้น จากเศรษฐกิจและการลงทุนของพมาที่ไดรับ ความสนใจจากนานาประเทศ  สําหรับประเทศไทยก็อาจไดรับประโยชนจากการเพิ่มสายการ บิ น ดั ง กล า ว ที่ น า จะเพิ่ ม ความสะดวกสํ า หรั บ การเดิ น ทาง ระหว า งไทยและพม า ซึ่ ง ตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วชาวพม า ก็ เ ป น ตลาดที่ มีก ารเติบ โตอยา งน า สนใจ โดยศู นย วิ จัย กสิ ก รไทย คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจากพมาเดินทางเขาไทยในป 2555 กวา 1.35 แสนคน ซึ่งเพิ่มจากปที่ผานมารอยละ 22 โดยสราง รายไดการทองเที่ยวคิดเปนมูลคาประมาณ 4,200 ลานบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 25 ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง มาจากความสะดวกในการ เดินทางระหวางประเทศทางอากาศ  ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา การเดินทางทองเที่ยวใน ประเทศของนักทองเที่ยวคนไทยในชวงวันหยุดเทศกาลวันแมป นี้ มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนา ประมาณรอยละ 10 โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.76 ลา นคน และกอ ให เกิ ด รายได ด านการทอ งเที่ย วทั่ ว ประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 8 คิดเปนมูลคาประมาณ 7,000 ลานบาท โดย สวนใหญจะเนนการเดินทางทองเที่ยวในระยะใกลกันมากขึ้น ซึ่ ง ปลายทางท อ งเที่ ย วที่ ค าดว า จะได รั บ ความนิ ย มในช ว ง เทศกาลวันแมปนี้ คือ กรุงเทพฯ แหลงทองเที่ยวในภาคกลาง ตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมถึงชายทะเลในฝง อาวไทยและฝงอันดามันทางภาคใต ที่คาดวาจะมีฝนตกเบา บางกวาทางตอนบนของประเทศ


9 ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจที่เกี่ยวของ อาทิ สถานบริการน้ํามัน รถ เชา โรงแรม รานอาหาร และรานจําหนายสินคาของที่ระลึก นักทองเที่ยว

 ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นตอ จากความคาดหวังของนักลงทุนตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรอบใหมของสหรัฐฯ ผนวกกับ ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตที่ตึงตัว จากการที่มีพายุเฮอรริเคนมุงหนาสูตอนลางของอาวเม็กซิโกอันเปนฐานผลิต น้ํามันที่สําคัญ และสถานการณการเมืองในตะวันออกกลาง ทั้งสถานการณในซีเรีย และทอสงน้ํามันในอิรักอีก 2 แหงที่ตอง หยุดดําเนินการ ซึ่งปจจัยเหลานี้เองก็คาดวาจะมีอิทธิพลตอทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไปดวย  ราคาทองคําพลิกกลับมาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังวาธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใชเครื่องมือผอนคลายทาง การเงินเพิ่มเติม หลังตัวเลขวางงานเดือนกรกฎาคมเพิ่ มขึ้น ประกอบกับธนาคารกลางของประเทศใหญๆ อาทิ ยุโรป และจีน ก็ไดสงสัญญาณที่อาจจะดําเนินมาตรการผอนคลายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจประเทศตนเพิ่มเติมดวย นอกจากนี้ สัญญาทองคํา ยังไดรับปจจัยบวกจากเงินดอลลารฯที่ออนคาลง อยางไรก็ตาม การที่นักลงทุนเขามาเทขายทํากําไรเป นระยะ ทําใหการปรับ ขึ้นของราคาไมหวือหวานัก สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามปญหาหนี้ในยุโรป และคาเงินดอลลารฯเปน สําคัญ  ราคาทองแดงปรับเพิ่มขึ้น หลังอัตราเงินเฟอของจีนลดลงเหลือเพียงรอยละ 1.8 ในเดือนก.ค. 2555 ซึ่งต่ําที่สุดนับตั้งแต เดือนม.ค. 2553 ขณะที่ดัชนีกิจกรรมภาคโรงงานของจีนกลับชะลอตัวลงอยางมากจนแตะระดับออนแอที่สุดในรอบกวา 3 ป ทําใหนักลงทุนคาดหมายวา จีนอาจมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโตตามเปาที่รอยละ 7.5 สวนทิศทางราคาในระยะตอไป คงตองติดตามจังหวะการฟนตัวของเศรษฐกิจจีนหลังทางการไดผลักดันมาตรการผอนคลาย หลายดานอยางตอเนื่อง -----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงให ทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้ง สิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็ น หรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review 6-10 Aug 12 p  
Weekly Economic & Industry Review 6-10 Aug 12 p  

Thai travels during Mother Days'