Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 43 วันที่ 22-26 ตุลาคม 2555

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. หดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 ขณะที่การสงออก พลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากหดตัวติดตอกัน 3 เดือน

Economic Highlight

ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

สศอ. รายงานดัชนีผลผลิตภาคอุ ตสาหกรรมเดือนก.ย. 2555 หดตัวรอยละ 13.7 (YoY) ตามการผลิตสินคาสงออก ที่ ยั งคงย่ํ าแย ขณะที่ กระทรวงพาณิ ชย รายงานมู ลค า สงออกพลิกกลับมาขยายตัวรอยละ 0.2 (YoY) หลังจากหด ตัวติดตอกัน 3 เดือน BUSINESS

HIGHLIGH สมาคมชาวไร อ อ ย ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณวาจะ มีผลผลิตออยเขาสูโรงงานเพียง 34 ลานตัน ในปการเพาะปลูก 2555/56

INTERNATIONAL ISSUE

ภาคการผลิตยูโรโซนซบเซาตอเนื่อง ขณะที่การสงออก ญี่ปุนยังคงหดตัว ดานธนาคารกลางฟลิปปนสปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 เพื่อกระตุนการใช จายในประเทศ

BUSINESS HIGHLIGHTผู บ ริ ห ารด า น

COMMODITY Markets ตัวเลขเศรษฐกิจ

การทองเที่ยวของทั้งเกาหลีใตและ ไทยหารือรวมกันเพื่อหาแนวทาง ขยายตลาดนักทองเที่ยวเกาหลีใต

สหรัฐฯและจีนที่ปรับตัวดีขึ้น สงผลดานบวกตอราคาสินคา โภคภัณฑ

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. 2555 ยังคงหดตัวรอยละ 13.7 (YoY) ขณะที่ มูลคาสงออกขยายตัว เล็กนอยรอยละ 0.2 (YoY)  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนี  กระทรวงพาณิชยร ายงานการส งออกของไทยเดือ นก.ย. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) เดือนก.ย. 2555 ปรับ 2555 ขยายตัวรอยละ 0.2 (YoY) จากเดือนเดียวกันของป ลดลงร อ ยละ 4.8 (MoM) จากเดื อ นก อ นหน า และ กอน โดยมีมูลค า 20,788.4 ล านดอลลารฯ ส วนการนําเขา มี ลดลงรอยละ 13.7 (YoY) จากชวงเดียวกันปกอน ทั้งนี้ มูลคา 19,635.6 ลานดอลลารฯ หดตัวรอยละ 7.7 (YoY) สงผล การลดลงดั ง กล า ว เป น ผลมาจากการลดลงของกลุ ม ใหดุลการคาเกินดุล 1,152.8 ลานดอลลารฯ นําโดย สินคาใน อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกที่ถูกกระทบจากปญหา กลุ ม อั ญมณี แ ละเครื่ อ งประดั บ (ซึ่ ง รวมทองคํ า ) ยานยนต / เศรษฐกิ จ ของคู ค า โดยเฉพาะสิ น ค า เครื่ อ งแต ง กาย อุป กรณ แ ละส ว นประกอบ เหล็ก /เหล็ ก กล า /ผลิ ต ภั ณฑ และ เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ที่ยังคงปรับตั ว น้ํามันสําเร็จรูป สําหรับภาวะการคาตางประเทศในชวง 9 เดือน ลดลงอยางตอเนื่อง สวนการผลิตที่ยังคงอยูในระดับสูงเปน แรกของป (ม.ค.-ก.ย.2555) การสงออกมีมูลคารวม 172,347.7 กลุมอุตสาหกรรมที่เนนตอบสนองความตองการในประเทศ ลานดอลลารฯ หดตัวรอยละ 1.13 (YoY) จากชวงเดียวกันของป อาทิ ยานยนต และวัสดุกอสราง เปนตน พรอมกันนี้ สศอ. กอ น ส วนการนํา เข า มีมู ลค า รวม 184,302.2 ล า นดอลลาร ฯ ไดคาดการณอัตราการเติบโตของ MPI ป 2555 และ 2556 เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.76 (YoY) คิ ด เป น การดุ ลการค า ขาดดุ ล ที่รอยละ 5.0-6.0 และรอยละ 3.4-4.5 ตามลําดับ 11,954.5 ลานดอลลารฯ


2  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาการลดภาษี ความรวมมือใหผูคาน้ํามันลดราคาขายปลีกหนาสถานีบริการ สรรพสามิตน้ํามันดีเซล อีก 1 เดือน ไปจนถึงสิ้นเดือน น้ํามันในกลุมเบนซิน และแกสโซฮอลลง 50 สตางคตอลิตร สวน พ.ย.จากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนต.ค.2555 และเลื่อนเวลา ดีเซลยังคงเดิม โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 25 ต.ค. 2555 เปนตนไป การยกเลิกจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 จากเดิมวันที่ 1  สํานักงานสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมปรับแนวทาง ต.ค. นี้เป น 1 ม.ค. 2556 โดยใหค ณะกรรมการบริห าร สงเสริมการลงทุนใหม โดยเนนการสรางมูลคาเพิ่มและไมยึด นโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับสวนตางราคาแกสโซฮอล 91 ติ ด เขตลงทุ น โดยจะมี ก ารลดกิ จ การที่ สง เสริ ม ลงจาก 243 และE 20 มากขึ้ น รวมทั้ ง เห็ น ชอบแผนการจั ด หาก า ซ ประเภทกิจการ เหลือประมาณ 100 กิจการ ซึ่งแผนทั้งหมดจะ ธรรมชาติ ใ นป 2555-2573 และมอบหมายให ก ระทรวง เสนอคณะกรรมการบีโอไอ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในตน พลั ง งานจัด ทํ าแผนรองรั บ กรณี จั ดหากา ซธรรมชาติไ ม ไ ด ปหนา โดยการสงเสริมการลงทุนจะเนนสงเสริมทั้งในและนอก ตามแผนทีก่ ําหนด ประเทศ สวนทิศทางการทํางานของบีโอไอ ในชวง 5 ปจากนี้ จะ  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติ ปรับเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น โดยเนน เห็นชอบใหเก็บเงินเพิ่มเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของ ดึง ดู ด การลงทุน ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมเป าหมาย และเป น การ น้ํามั นเบนซิ น 95 น้ํ ามั นเบนซิน 91 น้ํ ามัน แก สโซฮอล 95 ลงทุ น ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมแห ง อนาคต อาทิ อุ ต สาหกรรม น้ํา มั น แก สโซฮอล 91 น้ํา มั น แกสโซฮอล E20 และน้ํ า มั น ความคิ ด สร า งสรรค อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว อุ ต สาหกรรมที่ มี ดีเซล 50 สตางค/ลิ ตร ส วน E85 ไมมี การเปลี่ยนแปลงแต มูลคาเพิ่มสูง พลังงานทดแทน ทองเที่ยวและสุขภาพ โลจิสติกส อย า งใด ทั้ ง นี้ การปรั บ อั ต ราเงิ น ส ง เข า กองทุ น น้ํ า มั น ฯ ขณะเดียวกัน ยังมุ งเน นการสง เสริ มเพื่ อรองรับ แนวโนม ธุรกิ จ ดังกลาวจะสงผลใหกองทุนน้ํามันฯ มีภาระลดลง จากเดิม ใหม ข องโลก เช น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม พลั ง งาน ติดลบ 21.42 ลานบาทตอวัน กลายเปนบวกที่ 15.42 ลาน ทดแทน กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจรองรั บสังคมผูสูงอายุ บาทตอ วัน สํ าหรับฐานะกองทุนน้ํ ามันฯ ณ วัน ที่ 21 ต.ค. และสุขภาพ 2555 มีฐานะสุทธิติดลบ 19,239 ลานบาท นอกจากนี้ ไดขอ  ธปท. ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 2556 ลงเหลือรอยละ 4.6 จากเดิมคาดไวโตรอย ละ 5.0 หลังประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคามีแนวโนมออนแอลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดี ธปท. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2555 ไวที่รอยละ 5.7 ตามเดิม โดยประเมินวาอุปสงคในประเทศจะชวยรองรับความเสี่ยง และชดเชยผลกระทบเศรษฐกิจโลกไดระดับหนึ่ง สวนประมาณการเงินเฟอนั้น ธปท.ไดปรับลดอัตราเงินเฟอทั่วไป และเงินเฟอ พื้นฐานในป 2556 ลงมาทีร่ อยละ 2.8 และรอยละ 1.7 ซึ่งเปนภาพที่ชะลอลงจากรอยละ 3.0 และรอยละ 2.1 ในป 2555 ตามลําดับ  คณะกรรมการ ธปท. อนุมัติใหนําทุนสํารองเงินตราตางประเทศไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียได โดยเปนการ ขยายกรอบการลงทุนจากหลักเกณฑของธปท.ในปจจุบัน ที่กําหนดใหนําทุนสํารองฯ ไปลงทุนไดเฉพาะประเทศที่มีอันดับความ นาเชื่อถื อ Investment Grade เท านั้น ทั้ งนี้ เนื่อ งจากสถาบั นจั ดอัน ดับความนา เชื่อ ถือ บางแหง ยั งไม จัดอั นดั บให พันธบัต ร อินโดนีเซียเปนระดับ Investment Grade แตบางแหงก็จัดอันดับดังกลาวแลว นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ธปท.ก็มี ความเปนหวงกรณีฮองกงเขาแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากหากมีปญหาเกิดขึ้นก็อาจจะสรางผลกระทบตออัตรา แลกเปลี่ยนทั่วโลก คณะกรรมการฯจึงแนะนําให ธปท.จับตาเรื่องนี้เปนพิเศษ  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ภาวะเศรษฐกิจโลกทีย ่ ังอยูทามกลางความเสี่ยง ยังคงเปนปจจัยหลักในการกดดันภาคการผลิต ของไทยใหอยูในภาวะหดตัว และแมวามูลคาสงออกเดือนก.ย. 2555 จะสามารถพลิกกลับมาขยายตัวได แตยังเร็วเกินไปที่จะ สรุปวา ภาคการสงออกของไทยไดฟนตัวขึ้นแลว เนื่องจากยังขาดปจจัยพื้นฐานที่จะเอื้อตอการฟนตัวอยางมั่นคงของภาคการ สง ออกมารองรับ โดยเฉพาะการฟ นตั วของเศรษฐกิจ ประเทศคูค า ที่ยั ง คงอยู ในภาวะซบเซา ซึ่ งอาจทํา ให ทิศ ทางการฟ น ตัวอยางชัดเจนของภาคการสงออกของไทยไมนาจะสามารถเกิดขึ้นไดภายในป 2555 และคงสงผลตอเนื่องมายังการฟนตัว


3 ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยใหลาชาออกไปเชนกัน อยางไรก็ดี ผลของฐานที่ต่ําจากเหตุการณอุทกภัยป 2554 และ ผลบวกจากคําสัง่ ซื้อเพื่อรองรับเทศกาลคริสตมาสและปใหม จะชวยหนุนใหมูลคาการสงออกของไทยในชวงไตรมาส 4/2555 เติบโตในอัตราที่สูงกวารอยละ 25.0 (YoY) ซึ่งภาพดังกลาวนาจะเพียงพอที่จะชวยประคองภาพรวมการสงออกทั้งป 2555 ให ขยายตัวไดตามประมาณการของศูนยวิจัยกสิกรไทยที่รอ ยละ 5.0 (กรอบคาดการณรอยละ 3.0-7.0)

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในเอเชียและยูโรโซนลาสุดสะทอนการหดตัวของเศรษฐกิจตอเนื่อง  ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้ อ (PMI) เบื้องตนของยูโรโซน  การสงออกของญี่ปุนหดตัวลงรอยละ 10.3 (YoY) ในเดือน หดตัวตอเนื่องในเดือน ต.ค. 2555 โดยจากผลสํารวจของ ก.ย.2555 ซึ่ ง นั บ เป น อั ต ราการหดตั ว ที่ ม ากที่ สุด ในรอบ 19 มารกิต ระบุวา ดัชนี PMI เบื้องตนโดยรวมปรับตัวลงมาอยูที่ เดือนนับตั้งแตเกิดสึนามิในเดือนมี.ค. 2554 โดยการสงออกไป 45.8 จุดในเดือน ต.ค. จากระดับ 46.1 จุดในเดือน ก.ย. โดย ยังจีนซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับ 1 หดตัวลงในอัตราที่มากที่สุด ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงสูร ะดับ 45.3 จุดในเดือน ต.ค. ของปนี้ที่รอยละ14.1 (YoY) ขณะที่การนําเขาโดยรวมของญี่ปุน จากระดับ 46.1 จุดในเดือนกอนหนา ขณะที่ดัชนี PMI ภาค ขยายตัวรอยละ 4.1 (YoY) นําโดย การนําเขาพลังงาน ซึ่งฉุดให บริก ารขยั บขึ้ นเล็ก นอ ยมาอยู ที่ระดั บ 46.2 จุ ด จากระดั บ ญี่ปุนขาดดุลการคาตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 ที่ 558.6 พันลานเยน 46.1 จุด ในเดือน ก.ย. (7 พันลานดอลลารฯ)  S&P ประกาศปรั บ ลดอั น ดั บความน า เชื่ อ ถื อ ของ  อัตราเติบโตของจีดีพีเกาหลีใตในไตรมาสที่ 3/2555 ชะลอ ลงมาที่ ร ะดั บ ต่ํ า สุ ด ในรอบเกื อ บ 3 ป ที่ ร อ ยละ 0.2 ธนาคารพาณิ ชยฝรั่งเศส 3 แห ง ไดแก BNP Paribus (QoQ,SA) จากที่ขยายตัวรอยละ 0.3 (QoQ,SA) ในไตรมาส จากระดับ AA- ลงมาอยูที่ A+ Banque Solfeaจาก A สู A2/2555 จากการการลงทุนในสินค าทุนที่ หดตัว ลงรอ ยละ 4.3 และ Cofidis จาก A-สู BBB+ ตามลําดับ เนื่องจากธนาคาร (ต อ เนื่ อ งจากที่ ห ดตั ว ลงร อ ยละ 7.0 ในไตรมาส 2/2555) พาณิชยทั้ง 3 ของฝรั่งเศสอยู ในภาวะเสี่ยงตอแรงกระทบ ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคหรือ Consumer Sentiment จากเศรษฐกิ จ ในยู โ รโซน อี ก ทั้ ง ยั ง ปรั บ มุ ม มองจากมี Index (CSI) ในเดือนต.ค. ปรับลงมาอยูที่ 98 ซึ่งถือเปนระดับ เสถียรภาพ เปน มุมมองเชิงลบกับธนาคารกวา 10 แหง ซึ่ง ต่ําที่สุดในรอบ 9 เดือน ในจํานวนนั้นมีธนาคารขนาดใหญเช น Allianz Banque BPCE Credit Agricle และ Societe Generale รวมอยูดวย  ธนาคารกลางของฟลิปปนส ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Borrowing Rate) ลงรอยละ 0.25 มา อยูที่รอยละ 3.50 เชนเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู (Lending Rate)ที่ถูกปรับลงรอยละ 0.25 มาอยูที่รอยละ 5.50 เพื่อ สรางบรรยากาศผอนคลายทางการเงินและกระตุนการใชจายการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน พรอมทั้งใหเหตุผลวาระดับ อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได  ตัวเลขจีดีพขี องสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 2.0 (QoQ,SA) ในไตรมาส 3/2555 ซึ่งมากกวาอัตราการขยายตัวที่รอยละ 1.3 ใน ไตรมาสกอนหนา และสูงกวาที่ตลาดคาดการณไวที่รอยละ 1.8  ศูนย วิจัย กสิ ก รไทย มองวา ในขณะที่ ภ าพรวมของยูโ รโซนยั งอยูในสภาวะเรื้อ รัง จากภาวะหดตัว ทางการผลิต เครื่ องชี้ เศรษฐกิจตางๆในเอเชียก็สงสัญญาณหดตัวตอเนื่อง ทั้งจากปจจัยเดิม ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และจากการ แข็งคาของคาเงินอันเปนผลจากเม็ดเงินลงทุนจากอานิสงสของมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณหรือ QE 3 ของสหรัฐฯ ซึ่งถือ เปนงานหนักตอประเทศในเอเชีย ทั้งฝงรัฐบาลในการดําเนินนโยบายการคลังเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ (เชนกรณีของรัฐบาล ญี่ปุนที่ไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ) ขณะที่ ฝงธนาคารกลางก็มีความจําเปนที่จะตองดําเนินนโยบายการเงิน ในเชิง ผอนคลาย ควบคูไปกับการรักษาเสถียรภาพของคาเงินไวไมใหอยูในระดับที่จะเปนผลเสียตอการสงออก


4 AEC Corner ฟลิปปน ส Asian Development Bank (ADB) อนุมั ติ เงิน กูแ กรัฐ บาลฟลิปป นส เพื่อ สนั บสนุ นการใชรถสามล อไฟฟ า (e-Tricycles) ในระบบขนสงมวลชน เปนจํานวนเงิน 300 ลา น ดอลลาร ฯ โดยจะตองมี การสง มอบรถประเภทดังกลา วจํานวน 100,000 คั น ภายในป 2559 ทั้ ง นี้ เงิ น กู ดั ง กล า วนั บ เป น การ สนับสนุนโครงการสงเสริมการใชรถยนตไฟฟาขนสงมวลชนของ รั ฐ บาลฟ ลิ ป ป น ส โดยเมื่ อ 5 ป ก อ น (2551) ได มี ก ารเริ่ ม ใช รถยนตไ ฟฟา ประเภทอื่ นๆ ในระบบขนส งมวลชนบ างแล ว ซึ่ ง ได แ ก รถสองแถวไฟฟ า (e-Jeepney) และรถบั สไฟฟ า ซึ่ ง แม โครงการดั ง กล า วจะไม มี ค วามคื บ หน า รวดเร็ ว นั ก เนื่ อ งจากมี อุ ป สรรคด า นราคาของรถที่ สู ง กว า รถประเภทเดี ย วกั น ที่ ใ ช เชื้ อ เพลิ ง ปกติ และการขาดแคลนชิ้ น ส ว น แต ด ว ยข อ ดี ข อง โครงการในดานการชวยลดมลพิษ และดว ยนโยบายสนับสนุ น อยางตอเนื่องของภาครัฐ ก็ชวยใหโครงการยังคงดําเนินตอไปได และเริ่ ม ได รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น ญี่ ปุ น บางรายเข า มา ลงทุนประกอบรถประเภทดังกลาวในฟลิปปนส สปป.ลาว องคการการคา โลกหรือ WTO รับรอง สปป. ลาวเขาเปนสมาชิกในวันที่ 26 ต.ค. และคาดวารัฐสภาลาวจะให สัต ยาบั น การเป น สมาชิก WTO ในป ห น า WTO เป ด เผยว า จนถึ ง ขณะนี้ สปป.ลาวได แ ก ไ ขและบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตาม หลักเกณฑของ WTO แลว จึงมีคุณสมบัติพรอมที่จะเปนสมาชิก WTO ปจ จุ บั นอาเซีย นถื อเป น ตลาดส งออกหลั ก ของ สปป.ลาว โดยมี สั ด ส ว นการส ง ออกร อ ยละ 70 จากมู ล ค า การส ง ออก ทั้งหมด สินค าสงออกหลัก ของ สปป.ลาว ไดแก สิ่ งทอ อาหาร และสินคาการเกษตร การเขาสูการเปนสมาชิกภาพภายใตกรอบ WTO ในครั้งนี้ถือเปนนิมิตหมายอันดีและจะเปนสวนหนึ่งในการ ผลักดันใหการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศเดินหนาไดเร็วขึ้น

เวี ย ดนาม ออกกฎหมายฉบั บ ใหม อนุ ญ าตให ผูสื่อขาวและสํานักขาวตางชาติสามารถเขามาทําขาวในเวียดนาม ได โดยจะมี ผลบั งคั บใช ตั้ งแต เดื อนธ.ค. 2555 เป นต นไป ตาม กฎระเบียบดังกลาว ผูสื่อขาวตางชาติที่จะทํางานในเวียดนามได นั้น จะตองมีใบอนุญาตสําหรับสื่อมวลชน ที่ออกโดยกระทรวงการ ตางประเทศของเวียดนามหรือสํ านักตั วแทนในต างประเทศ โดย ตองดําเนินการขออนุญาตลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ ตาม กฎหมายจะอนุญาตให ผูสื่อข าวสามารถนํ ากล องหรื อเครื่องมื อ บันทึ กต างๆเข ามาในประเทศได และสามารถจั ดสงหรื อบั นทึ ก ขอมู ลผ านระบบดาวเทียมจากในเวี ยดนามไดโดยตรง อยางไรก็ ตามสําหรับการตีพิมพสื่อสิ่งพิมพ จะตองทําการขออนุมัติเปนลาย ลักษณอักษรกับกระทรวงขอมูลและโทรคมนาคม และกระทรวงการ ต างประเทศก อน ทั้ งนี้ สาระของข าวจะต องเป นไปในทิ ศทางที่ สอดคลองกับสื่อทองถิ่น รวมถึงไมขัดตอกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ สิงคโปร จากรายงาน Doing Business 2013 ของ World Bank ระบุวา สิงคโปรครองแชมปประเทศที่เอื้อตอการประกอบ ธุรกิจอันดับ 1 ของโลกติดตอกันเปนปที่ 7 จากการสํารวจ 185 ประเทศทั่ว โลก ลํ าดั บ ถัด มาได แ ก ฮ องกง นิ ว ซีแ ลนด สหรั ฐ ฯ เดนมารก นอรเ วย สหราชอาณาจั ก ร เกาหลี ใ ต จอร เจี ย และ ออสเตรเลีย ตามลําดับ ขณะไทยอยูอันดับที่ 18 ตกลง 1 อันดับ จากปกอนหนา


5

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม น้ําตาล  สมาคมชาวไร ออยในพื้ นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ คาดการณ ว าจะมี ผ ลผลิ ต อ อยเข าสู โ รงงานเพี ย ง 34 ลานตัน ในปการเพาะปลูก 2555/56 ลดลงจากปที่แลว ประมาณ 2 ลานตันออย เนื่องมาจากเกิดภาวะภัยแลงและ ฝนทิ้ ง ช ว ง ทั้ ง นี้ ในช ว ง 3 ปที่ ผา นมา (ตั้ ง แต ฤ ดู ก ารปลู ก 2 5 5 2 / 5 3 ถึ ง 2 5 5 4 / 5 5 ) ผ ล ผ ลิ ต อ อ ย ข อ ง ภ า ค ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยางตอเนื่อง จากการที่ออยเกิด ภาวะขาดน้ํา ลําตนเล็ก แคระแกรนทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร ลดลง ทั้งที่พื้นที่การเพาะปลูกไมไดลดพื้นทีล่ ง

ทองเที่ยว  ผูบริห ารดานการทองเที่ยวของทั้งเกาหลีใตและไทย หารือรวมกันเพื่อหาแนวทางขยายตลาดนักทองเที่ยว เกาหลีใต ที่ปจจุบันเดินทางไปเที่ยวตางประเทศสูงถึงปละ 13 ลานคน ใหเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปละ 1 ล า นคน เป น ป ล ะ 4-5 ล า นคนต อ ป ใ นอนาคต โดยใน เบื้อ งตน ทางเกาหลี ใตข อให ไทยชวยอํา นวยความสะดวก ให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วชาวเกาหลี ใ ต ในด า นเว็ บ ไซต แ นะนํ า

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การที่พื้นที่เพาะปลูกออยในภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ซึ่ ง มี ก ารเพาะปลู ก อ อ ยมากที่ สุ ด ประมาณรอ ยละ 40 ของพื้ นที่ ปลูก ออยโรงงานทั้ง หมด) ตอ ง ประสบภัยแลงและฝนตกนอย ทําใหตนอ อยไมเติบโตมากนั ก (กรมชลประทานระบุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปนี้มีน้ําใน เขื่อนนอยที่สุดในรอบ 5 ป) อาจสงผลใหภาพรวมผลผลิตออย ทั่วประเทศปรับตัวลดลง โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและ น้ําตาลทราย ประเมินวา ในป การผลิต 2555/56 ผลผลิตออ ย จะอยู ที่ ประมาณ 95-96 ลา นตัน ลดลงจาก 98 ล านตั นในป การผลิตกอน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกออยคาดวาจะมีประมาณ 8.43 ล า นไร เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก ารผลิ ต ก อ น ซึ่ ง มี พื้ น ที่ 8.31 ล า นไร อย า งไรก็ ต าม ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย เห็ น ว า เนื่องจากฤดูการหีบออยจะเริ่มตนประมาณชวงเดือนพ.ย. ไป จนถึงเดือนพ.ค. 2556 ซึ่งในชวงนี้ หากมีมรสุมเขามาในพื้นที่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ หากภาครั ฐ สามารถเร ง ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงเพื่ อ แก ป ญหาภั ย แล ง อย า งได ผล ก็ อ าจ สงผลตอตนออยใหเติบโตเพิ่มขึ้น และสงผลดีตอปริมาณออย เฉลี่ยตอไรที่ปรับตัวดีขึ้นดวย  นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ปริมาณผลผลิตออยที่ ลดลงน าจะมีผลกระทบใหป ริม าณออยที่จ ะจั ดส งเข าโรงงาน ปรับลดลงดวย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ปจจุบัน มีโรงงานน้ําตาลอยูแลว 16 แหง และที่จะเปดใหมเพิ่ม อี ก 3 โรง ได แ ก โรงงานน้ํ า ตาลที่ จั ง หวั ด เลย 2 แห ง และที่ อุดรธานี 1 แหง รวมกําลังผลิต 73,000 ตันตอวัน ซึ่งคาดวาจะ ทําการเปดหีบในฤดูการปลูกออยในป 2555/56  ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวา ความรวมมื อในการจัดกิจกรรม สงเสริมตลาดทองเที่ยวระหวางไทยและเกาหลีใตจะสงผลดีตอ การขยายการท อ งเที่ ย วระหว า งกั น ต อ ไปในอนาคต โดย ภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรมุงเนนขยายตลาดท องเที่ย ว เฉพาะกลุ ม ที่ มี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง อาทิ ตลาดคู ฮั น นี มู น ตลาด ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และตลาดกี ฬ ากอล ฟ เป น ต น เพื่ อ เพิ่ ม พู น รายได จํ า นวนมากเข า ประเทศ ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ


6 แหลงทองเที่ยวตางๆของไทยเปนภาษาเกาหลี ขณะที่ทาง เกาหลี จะชวยเหลือไทยดานการฝก อบรมภาษาเกาหลีแ ก บุคคลากรดานการทอ งเที่ยวของไทย รวมถึงการใสขอมู ล แหลงทองเที่ยวสําคัญของไทยลงไปในแอพพลิเคชั่นตางๆ ด ว ย ทั้ ง นี้ แหล ง ท อ งเที่ ย วปลายทางยอดนิ ย มของ นักทองเที่ยวเกาหลีใต คือ เชียงใหม และมีกีฬากอลฟเปน กิจกรรมที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวเกาหลีใต

บรรยากาศการท อ งเที่ ย วโดยรวมในช ว งปลายป ข องไทยที่ แจ ม ใส ประกอบกั บ หลายป จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น โดยเฉพาะการ เดินทางที่สะดวกของทั้งเที่ยวบินประจําและเที่ยวบินเชาเหมา ลํา จากเกาหลี ใ ตต รงมายัง แหล ง ทอ งเที่ ย วของไทยที่ เ พิ่ม ขึ้ น โดยเฉพาะเชียงใหม ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึงคาดวา ตลอดทั้ง ป 2555 จะมีนักทองเที่ยวเกาหลีใตเดินทางเขามายังประเทศ ไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.1 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป ที่แลว และสรางรายไดทองเที่ยวเขาประเทศไทยคิดเปนมูลคา ประมาณ 3.95 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16  ในชวง 9 เดือ นแรกของป 2555 มีนัก ทองเที่ ยวเกาหลีใตเดิ น ทางเขา มาท องเที่ย วในไทย ประมาณ 8.43 แสนคนเพิ่ม ขึ้ น รอ ยละ 5.7 เมื่ อเทีย บกั บช ว งเดีย วกั นของปก อนหน า และมี สัดสวนรอยละ 8.5 ของนักทองเที่ยวเอเชียทั้งหมด (จัดอยูใน อันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชีย รองจากจีน มาเลเซีย และญี่ปุน)

Commodity Market Watch 22 - 26 ตุลาคม 2555 20 11 Indica t o rs

C lo s e

2 0 12

2 0 11

%C hg 3Q

4Q

1Q

P rev io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

113.04

107.55

119.75

112.32

111.72

-0.60

-0.5%

G a so ho l 9 5 ( T H B / L)

36.21

37.17

33.69

37.66

37.63

37.13

-0.50

-1.3%

D ie s e l ( T H B / L)

29.51

29.17

28.89

30.81

29.79

29.79

0.00

0.0%

G o ld ( USD / O z)

1225.54

1705.39

1568.84

1691.07

1721.75

1711.30

-10.45

-0.6%

G o ld ( T H B , S e ll)

22,428

24,412

23,500

24,225

25,300

24,950

-350

-1.4%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,369

2,400

1,971

2,026

1,972

1,910

-62

-3.1%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

8,837

8,992

7,554

7,895

8,210

7,852

-358

-4.4%

569

612

560

496

345

316

-29.00

-8.4%

P o lye t hyle ne ( USD / T o n) 2 HDP E

1,220

1,404

1,315

1,386

1,345

n.a

LD P E

1,461

1,590

1,310

1,382

1,330

n.a.

P o lypro pylene ( US D / T o n)

1344

1,608

1,325

1,525

1,243

n.a.

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

F acto r

Short ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ อกมาดี Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ อกมาดี Long แหลงลงทุน ที่ป ล อดภัย

Short เศรษฐกิจจีนสงสัญ ญาณ ฟน ตัว Long ทิศ ทางเศรษฐกิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค อุป ทาน Long ทิศทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( USD / T o n)

1,046

1,574

1,446

1,513

1,495

n.a.

ขาวขาว 5 % ( B a ht / t o n )

15,641

16,853

17,320

17,820

17,920

17,920

0

0.0%

น้ําตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

28.85

n.a.

23.22

22.01

20.11

19.35

-0.76

-3.8%

มันสําปะหลังเสน ( B a ht / k g )

7.23

7.08

6.83

6.79

7.00

7.00

0.00

0.0%

144.00

139.23

103.85

112.83

94.80

94.80

0.00

0.0%

Short สภาพอากาศมีผ ลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week values


7  ราคาน้ํามันแกวงตัวในกรอบแคบกอนปดลดลงเล็กนอย โดยราคาน้ํามันปรับตัวลงในชวงแรกทามกลางความกังวลตอ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในเฉพาะในชวงตนสัปดาหหลังการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ออกมาไมดีนัก รวมถึงขอมูลสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐฯ ที่พุงขึ้น 5.9 ลานบารเรล มาที่ 375.1 ลานบารเรล อยางไรก็ดี ราคา น้ํามันทยอยฟนตัวขึ้นในชวงตอมาโดยมีแรงสนับสนุนจากขอมูลเศรษฐกิจจีนที่มีทิศทางดีขึ้น (ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน จัดทําโดย HSBC ปรับเพิ่มขึ้นสูระดับ 49.1 ในเดือนต.ค. 2555) ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกวาที่คาด โดยเฉพาะจีดีพีประจําไตรมาส 3/2555 การปรับตัวลงของจํานวนผูขอรับสวัสดิการการวางงาน และยอดคําสั่งซื้อสินคาคงทน สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก และความตึงเครียดใน ตะวันออกกลางตออยางใกลชิด  ราคาทองคําลดลงเล็กนอยจากสัปดาหกอน โดยถูกกดดันจากเงินดอลลารฯ ที่แข็งคาขึ้นทามกลางความกังวลตอทิศทาง เศรษฐกิจโลกในชวงแรก กอนจะทยอยฟนตัวตัง้ แตในชวงกลางสัปดาหหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คงจุดยืนทางการเงิน เชิงผอนคลายตอไป ขณะที่ การประกาศตัวเลขจีดีพีประจําไตรมาส 3/2555 ของอังกฤษและสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเกินคาด ก็ชวย หนุนทิศทางราคาทองคําเชนกัน สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ หลักของโลกอยู  ราคายางปดสัปดาหที่ระดับใกลสัปดาหกอน โดยในระหวางสัปดาห ราคายางไดรับแรงหนุนจากตัวเลขดัชนี PMI ของจีน ที่เริ่มสะทอนภาพการฟนตัว ประกอบกับสภาพอากาศทางภาคใตของไทยยังมีฝนตกชุกตอเนื่อง อยางไรก็ดี ความกังวลตอ ทิศทางเศรษฐกิจโลกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ 2 ยักษใหญของเอเชียจากสถานการณพิพาทระหวางจีนและญี่ปุน ก็เปน ป จ จั ย กดดั น ช ว งขาขึ้ น ของราคายางไว ใ นระหว า งสั ป ดาห สํ า หรั บ ทิ ศ ทางราคายางในระยะข า งหน า ก็ ยั ง คงต อ งจั บ ตา สถานการณพิพาทระหวางจีนและญี่ปุน ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญของญี่ปุนประกาศลดปริมาณการผลิต ในจีน ซึ่งอาจทําใหปริมาณความตองการใชยางจะชะลอตัวลง

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใช ในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการ ใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทังสิ้ ้น

Weekly Economic & Industry Review 22-26 Oct 12_p  

Weekly Economic & Industry Review 22-26 Oct 12_p