Page 1

g

ปที่ 5 ฉบับที่ 22 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556

กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูรอยละ 2.50 ตามคาด สวนเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจเดือนเม.ย. ลาสุด ยังชะลอตัว ECONOMIC HIGHLIGHT THAI ECONOMY

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย. 2556 ชะลอตัวตอเนื่อง ขณะที่ สศค. เตรียมปรับประมาณการจีดีพี หลังเศรษฐกิจไตรมาสแรกชะลอตัวมาก เกินคาด

INTERNATIONAL ECONOMY

ยอดคาปลีกของญี่ปุนหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 อีกรอยละ 0.1 (YoY) ดาน IMD เผยความสามารถดานการแขงขันของไทยเพิ่มขึ้นมาอยูอันดับที่ 27 ในป 2556

BUSINESS HIGHLIGHT

COMMODITY MARKETS COMMODITY MARKET WATCH

THAI INDUSTRY

ราคาสินคาโภคภัณฑ

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  

ทิศทางเศรษฐกิจตางประเทศ

สหรัฐฯ ไดประกาศใชมาตรการเก็บภาษีอากรตอบโตการอุดหนุน (CVD) โดยเรียกเก็บภาษีนําเขา กุงแชแข็งจากไทยในอัตราเบื้องตนรอยละ 2.09 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ลงมติเห็นชอบหลักการผานรางประกาศดูแลลูกคา 2G บนคลื่น 1800 MHz

ความกังวลตอการชะลอซื้อพันธบัตรของสหรัฐฯ และสัญญาณหดตัวของภาคการผลิตจีน กดดั น ราคาสินคาโภคภัณฑ

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย. 2556 ชะลอลงตามการใชจายภาคเอกชน ขณะที่ การสงออกยังฟนตัวชา  รายงานเครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ ไทยเดื อ นเม.ย. 2556 โดย เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน (YoY) ขณะที่ อัตราการใชกําลัง ธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) ยัง คงสะท อนภาพการ การผลิต ลดลงมาอยูที่ระดั บต่ํา สุดในรอบ 12 เดื อนที่รอ ยละ ชะลอลงตามทิศทางการใชจายภาคเอกชน ขณะที่ การสงออก 60.3 เนื่องจากจํานวนวันทําการที่นอย อุปสงคตางประเทศที่ โดยรวมยังฟนตัวชาตามภาวะเศรษฐกิจโลก สอดคลองกับการ ฟนตัวชา และปญหาขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรม หนวย: % YoY 2556 ผลิ ต ของอุต สาหกรรมเพื่อ การส ง ออก และเมื่ อ ประกอบกั บ ยกเวนจะระบุเปนอยางอื่น 1Q ก.พ. มี.ค. เม.ย. ปจจัยชั่วคราวที่ผูผลิตในบางอุตสาหกรรมลดระดับการผลิตลง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 1.7 3.9 3.3 1.8 มากกวาปกติตามนโยบายลดการใชพลังงาน รวมทั้งประสบ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -1.1 3.1 8.2 3.1 ดั ช นี ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม -3.8 3.2 -1.2 1.2 ป ญ ห า ข า ด แ ค ล น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ผ ลิ ต 60.3 66.9 62.8 71.0 ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมจึ ง หดตั ว อย า งไรก็ ดี ภาคการ อัตราการใชกําลังการผลิต (%) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร -4.4 1.9 0.2 -0.7 ท อ งเที่ ย วยั ง ขยายตั ว ดี ต อ เนื่ อ ง ขณะที่ เสถี ย รภาพทาง ดัชนีราคาสินคาเกษตร -3.4 -4.0 -4.2 -4.1 3.7 4.5 -4.6 4.2 เศรษฐกิจโดยรวมยังอยูในเกณฑดี สะทอนจากอัตราวางงานที่ การสงออก การนําเขา 8.5 7.1 3.7 -12.5 อยูในระดับต่ําและอัตราเงินเฟอที่ชะลอตัวลง ดุลการคา (ลานดอลลารฯ) -221 575 2,025 -1,620  สํา นั ก งานเศรษฐกิ จอุ ต สาหกรรม (สศอ.) เผยดั ช นี ผ ลผลิ ต ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลานดอลลารฯ) 1,267 1,568 1,936 -3,361 21.6 20.0 26.2 20.3 อุตสาหกรรม (MPI) เดือนเม.ย. 2556 หดตัวลงรอยละ 3.8 เมื่อ จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ที่มา: ธปท., สศก. และ สศอ.


2  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตรา  สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.) เปดเผย

ดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 สูระดับรอยละ 2.50 ตาม วาการสงออกในป 2556 มีแนวโนมออนแอ เนื่องจากเงิน การคาดการณของตลาด ดวยเสียงเอกฉันท โดยกนง. ระบุ บาทที่แข็งคา แมจะกลับมาออนคากวา 30 บาท/ดอลลารฯใน ในแถลงการณหลังการประชุมวา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปนี้ ป จ จุ บั น แต ก็ ยั ง แข็ ง ค า มากกว า ประเทศคู แ ข ง นอกจากนี้ ยังคงขยายตัว เนื่องจากมีปจจัยพื้นฐานในเกณฑดี แตมีความ มาตรการผ อ นคลายทางการเงิ น ของสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ น และ เสี่ยงมากขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ซึ่งต่ํากวาที่ สหภาพยุโรป (อียู) ยังสรางความผันผวนใหกับคาเงินบาท ซึ่ง คาดมาก ในขณะที่ อั ต ราเงิ น เฟ อ ยั ง อยู ใ นกรอบเป า หมาย อาจจะกระทบตอการสงออกไทย ทั้งนี้ สรท.ยังคงตัวเลขคาด นโยบายการเงินจึงสามารถผอนคลายเพิ่มเติมไดเพื่อลดความ การณการสง ออกปนี้ที่ รอยละ 4.92 แมกระทรวงพาณิช ยจ ะ เสี่ยงตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ แตภายใตความ ปรั บ ลดเป า หมายการส ง ออกป นี้ ม าที่ รอ ยละ 7.0-7.5 จาก เสี่ยงด านเสถี ยรภาพการเงินที่ยัง มีอยู ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เป าหมายเดิม ที่รอ ยละ 9.0 ก็ต าม อนึ่ ง เมื่ อวั นที่ 30 พ.ค. ประเมินวา การลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 0.25 เหมาะสมและ 2556 กระทรวงพาณิชยไดปรับทบทวนมูลคาการสงออก เพียงพอตอการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอการขยายตัว ในเดื อ นเม.ย.มาที่ร อ ยละ 2.9 (YoY) เมื่ อ เทีย บกั บ ช ว ง ทางเศรษฐกิจในระยะขางหนา เดียวกันปกอน (จากขอมูลประกาศครั้งแรกทีร่ อยละ 10.5)  สํา นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) สรุ ปสถานะหนี้  ก ร ม ส ง เส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร มเ ป ด เผ ย ว า ข ณ ะ นี้ มี ครั ว เรื อ นจาก 3 หน ว ยงาน ได แ ก ธปท. สํ า นั ก งาน ผู ป ระกอบการ SMEs จํ า นวน 3,000 ราย ขอความ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ชวยเหลือจากกรมฯ ใหแ กป ญหาผลกระทบจากการปรั บขึ้ น และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา คาแรงวันละ 300 บาท เบื้องตนกรมฯ ไดใหความรูในการเพิ่ม ไทย โดยได ขอมู ลที่ สอดคลอ งกัน วา หนี้ ครัว เรือ นในป 2555 ศักยภาพการแขงขัน รวมถึงรวมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ปรั บ ตัว สู งขึ้ น จากปก อ น ขณะที่ การขยายตั วของรายได ทั้ ง ขนาดกลางและขนาดย อมแหง ประเทศไทย (ธพว.) เพื่ อ ให ประเทศนอยกว าการขยายตัว ของสินเชื่ออุป โภคบริโภคสว น วงเงินชวยเหลือแก SMEs ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงิน 7,500 บุคคล สงผลใหหนี้สินตอรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ลานบาท ซึ่งลาสุดมีการยื่นขอความชวยเหลือเขามาเต็มวงเงิน  สศค. เตรียมปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยในป 2556 แลว ทําใหกรมฯ เตรียมขออนุมัติเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมอีก 7,500 ลงในเดือ นมิ.ย. 2556 จากตัว เลขคาดการณใ นปจ จุบัน ที่ ลานบาท จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) รอยละ 5.3 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาที่คาดใน ไตรมาสแรก และเศรษฐกิจ โลกที่ แ ผว ลงจะมีผลกระทบการ สงออก นอกจากนี้ สศค. ยังคาดวา เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 จะขยายตั ว น อ ยกว า ไตรมาสแรก ขณะที่ ในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง เศรษฐกิ จ อาจจะแผ ว ลงมากเพราะฐานป ก อ นหน า สู ง จาก โครงการรถคันแรก  เครื่ องชี้เ ศรษฐกิ จไทยเดือ นเม.ย. 2556 โดยเฉพาะการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ห ดตั วลงจากเดือ นกอ นหนา ได สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจไทยกาวเขาสูไตรมาส 2/2556 ดวยสถานการณการชะลอตัวลงตอเนื่องของการใชจายในประเทศ หลั งแรงส งจากกิ จ กรรมการฟ นฟู และซอ มแซมความเสีย หายจากน้ํ า ทว มและมาตรการคืน ภาษี รถยนต คั นแรกเริ่ม แผว ลง ขณะที่ การฟนตัวของการสงออกที่ยังไมมีสัญญาณความชัดเจน ก็กดดันใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยในเดือนเม.ย. พลิกกลับมาหดตัวอีกครั้ง ซึ่งภาพดังกลาว ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย ยังคงมุมมองวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใน ไตรมาส 2/2556 นาจะขยายตัวชะลอลงมาที่รอยละ 4.3 (YoY) หลังจากที่ขยายตัวรอยละ 5.3 (YoY) ในไตรมาสแรกของป โดย สัญญาณการผ อนคลายนโยบายการเงิน จากการปรั บลดอัต ราดอกเบี้ยนโยบายในรอบลาสุ ดและเงินบาทที่เริ่ มมีกรอบการ


3 เคลื่อนไหวที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนั้น อาจชวยประคองทิศทางเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลัง โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจโลกเริ่ม ปรั บตั ว ในทิศ ทางที่ ดีขึ้ นเมื่ อเที ยบกับ ช วงครึ่ ง แรกของป และรัฐ บาลสามารถเร งเบิก จ ายเม็ด เงิ น งบประมาณได ในระดั บ ที่ ใกลเคียงกับเปาหมายที่ตั้งไว

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: เศรษฐกิจฟลิปปนสไตรมาส 1/2556 เติบโตสูงสุดในรอบเกือบ 3 ป  สํานักงานสถิติแหงชาติฟลิปปนสเปดเผยตัวเลขจีดีพี  ยอดคาปลีกของญี่ปุนหดตัวรอยละ 0.1 (YoY) ในเดือน ในไตรมาส 1/2556 โดยขยายตัวจากไตรมาสกอนหนาที่ เม.ย. 2556 นับเปนการหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 โดย รอยละ 2.2 (QoQ,sa) หรือจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ ยอดขายชะลอตั ว ลงในสิ น ค า ทุ ก หมวด ยกเว น อาหารและ 7.8 (YoY) ซึง่ สูงที่สุดนับจากไตรมาส 2/2553 ที่เติบโตรอย เครื่องดื่ม ยานยนต ยาและผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกาย ละ 8.9 (YoY) พรอ มกัน นี้ ฟลิป ปน สไ ดปรั บทบทวนอั ตรา สวนยอดการคาสงหดตัวลงเชนกันที่รอยละ 0.2 (YoY) การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2555 จากรอยละ 6.8  ธนาคารกลางบราซิลมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากรอย ละ 7.50 เปนรอยละ 8.00 ซึ่งเปนการปรับขึ้นเปนเดือนที่ 2 (YoY) เปนรอยละ 7.1 (YoY) ทําใหอัตราการเติบโตทั้งป ติดตอกัน โดยการดํานินการดังกลาว สะทอนความพยายามใน 2555 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.6 เปนรอยละ 6.8 ซึ่งเปนผลให การควบคุม อัต ราเงิน เฟ อที่เ พิ่ม ขึ้นอยา งต อเนื่ องนับจากชว ง เศรษฐกิจฟลิปปนสมีอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 7.0 กลางป 2555 จากการเพิ่ มขึ้นของราคาอาหาร และพลังงาน ติดตอกันถึง 3 ไตรมาส การเติบโตเหนือความคาดหมายนี้ มาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง (ขยายตัวถึงรอย โดยลาสุดเมื่อเดือนเม.ย. 2556 อัตราเงินเฟอของบราซิลอยูที่ ละ 32.5) การบริโภคภาคเอกชน และการใชจายของรัฐบาล รอยละ 6.49 ซึ่งมีแนวโนมหลุดกรอบบนของเปาหมายเงินเฟอที่ รอยละ 6.5 ที่เพิ่มขึ้นในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  สถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหวางประเทศ (International Institute for Management Development: IMD) ไดทํา การเผยแพรผลการทําดัชนีชี้วัดความสามารถดานการแขงขันของ 60 ในเดือนพ.ค. 2556 โดยประเทศไทยอยูอันดับที่ 27 ซึ่ง นับเปนการขยับจากอันดับที่ 30 ในป 2555 โดยปจจัยที่สงผลใหเกิดการปรับปรุงอันดับ ไดแก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ เติบโตของจีดีพีตอหัว ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเมืองลดลง และรายไดจากการ ทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ไทยไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยใหทุกภาคสวนใสใจตอสิ่งแวดลอม ปฏิรูปกฎระเบียบ เพื่อลดความยุงยาก และลงทุ นโครงการขนาดใหญเพื่อเพิ่ ม ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอภาคธุรกิจ ซึ่ ง แนวทางปฎิ รู ป ดั ง กล า ว จะมี ผ ลต อ การจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแขงขันของไทยในอนาคต สวนประเทศ อื่นในอาเซียนมีอันดับเปลี่ยนแปลงดังตาราง  ความรอนแรงของเศรษฐกิจฟลิปปนส ซึ่งสวนทางกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในเอเชียนั้น สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ ของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีเปาหมายเพื่อใหฟลิปปนสกลับมามีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีก ครั้ง โดยอัตราการขยายตัวของจีดีพรี อยละ 7.8 ในไตรมาสแรกนี้ นับวาสูงที่สุดนับแตนายเบนิโญ อาคิโน เขามารับตําแหนง ประธานาธิบดี ความโดดเดนของเศรษฐกิจฟลิปปนส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ รวมถึงการเพิ่มความโปรงใสของ รัฐบาล ลวนเปนแมเหล็กดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขาสูฟลิปปนส อยางไรก็ตาม เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยาง ยั่งยืน ทางการฟลิปปนสก็ไดวางแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไหลเขาของเงินทุนระยะสั้นดวยเชนกัน ทั้งนี้ แมป ระเทศฟ ลิปป นสจ ะมีแ นวโนมเศรษฐกิ จในระยะขา งหน าคอ นขา งสดใส แต ศูนย วิจัย กสิก รไทย มองว า โจทย ทาง


4 เศรษฐกิจที่ยังรอการแกไขจากรัฐบาลชุดนี้ ไดแก ชองวางระหวางรายไดของประชาชนในประเทศ อัตราวางงานซึ่งปจจุบัน อยูที่รอยละ 7.1 (ม.ค. 2556) และสถานการณการสงออกในสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สืบเนื่องจาก การชะลอตัวของอุปสงคของประเทศคูคาหลัก AEC CORNER พม า ทางการญี่ ปุ น ได ป ระกาศให ค วาม ชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และใหเงินกูยืมแกพมามูลคา หลายร อ ยล านดอลลาร ฯ ระหว างการเยื อนพม าของ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุน เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 2556 ทั้ งนี้ นาย ชิ นโซ อาเบะ ไดเ ดิ น ทางพรอ มกั บ คณะผูแทนทางธุรกิจชั้ นนํา ของญี่ปุ นทั้ง หมด 40 คน จาก บริษัทชั้นนําของประเทศ เชน มิตซูบิชิ มิตซุย และบริษัทที่มี ความเชี่ ย วชาญด า นการก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน เช น บริษัท Taisei และ JGC โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดใหคํามั่น ที่จะจัดสรรเงิน กูยืมจํานวน 51,000 ล านเยน (498.5 ลา น ดอลลารฯ) ตอพมา สําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั่ว ประเทศ เชน ถนน ระบบสาธารณูปโภคหลัก การบํารุงรักษา สถานี ไ ฟฟ า และการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทิ ล าวา นอกจากนี้ รั ฐ บาลญี่ ปุ น ได ป ระกาศยกเลิ ก หนี้ ค า งชํ า ระ จํานวน 1,740 ลานดอลลารฯ ที่เปนสวนสุดทายของหนี้คาง ชําระรวม 3,400 ลา นดอลลาร ฯ อีก ทั้ง ยัง ได ประกาศมอบ ความชวยเหลือมูลคา 2,400 ลานเยน (23 ลานดอลลารฯ) สําหรับการบริหารจัดการน้ําในนครยางกุงอีกดวย

เวี ย ดนาม ตั ว แทนจากธนาคารกลางเวี ย ดนาม เปดเผยวา นาย เหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได ลงนามอนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง บรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย (Vietnam Asset Management Company: VAMC) โดยหนวยงานนี้มี หนาที่หลักในการบริหารจัดการหนี้เสียในภาคธนาคาร ซึ่งถือ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ และส ง ผลต อ สภาพคล อ งของธนาคาร พาณิชย รวมทั้งความสามารถในการอนุมัติสินเชื่อภาคธุรกิ จ ทั้งนี้ VAMC จะดํา เนินงานในรูปรัฐวิสาหกิจ (State-owned Enterprise) โดยมี ธนาคารกลางของเวี ย ดนามเปน ผู จั ด หา เงินทุนจัดตั้ง (ในเบื้องตนคาดวาจะใชเงินทุนจั ดตั้งประมาณ 24 ลานดอลลารฯ) ซึ่งทางการเวียดนามคาดวา VAMC จะเริ่ม ดําเนินงานไดภายในไตรมาส 2/2556 นี้ จากกําหนดการเดิมที่ จะเริ่มดําเนินงานในเดือน มี.ค. ที่ผานมา อนึ่ง สัดสวนหนี้เสีย สะสม 3 เดือนแรกของป 2556 ของธนาคารพาณิชยเวียดนาม อยูที่ประมาณรอยละ 4.51


5 สิ ง คโปร นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มิ . ย. 2556 เป น ต น ไป เว็ บ ไซต ที่ มี ก ารเผยแพร ข า วในลั ก ษณะตามที่ ห น ว ยงาน Media Development Authorities (MDA) ของสิง คโปร กําหนด จะตองยื่นขอใบอนุญาตเพื่อดําเนินงาน โดย MDA ได กํ า หนดเกณฑ ว า เว็ บ ไซต ใ ดๆ ที่ เ ผยแพร ข า วสารหรื อ ความเคลื่ อ นไหวในประเทศสิ ง คโปร เ ฉลี่ ย 1 บทความ/ อาทิต ย ในชว งระยะเวลา 2 เดื อน และมีผูเ ขา ชมหน าเว็ บ จากสิ ง คโปร อ ย า งน อ ย 50,000 ครั้ ง ต อ เดื อ น ในช ว ง ระยะเวลา 2 เดื อ น จะต อ งขอใบอนุ ญาตดํ า เนิ น งานจาก MDA ซึ่งภายใตระเบียบดังกลาว MDA ยังกําหนดใหเว็บไซต ที่เขาเกณฑ จะตองวางเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) 50,000 ดอลลาร สิ ง คโปร ทั้ ง นี้ ระเบี ย บดั ง กล า ว จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารดู แ ลการเผยแพร เนื้ อ หาผ า นสื่ อ ต า งๆ เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั น ทั้ ง ระบบ (จากเดิม หนังสือพิมพและสถานีโทรทัศนแตละรายตองขอ ใบอนุญาตดําเนินงานเชนกัน)

กั มพู ชา บรรจุ วิ ชาการท องเที่ ย วในหลั กสู ตรชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ 5 และ 6 เพื่ อรองรั บการขยายตั วอย าง ตอเนื่ องของภาคการทองเที่ ยว โดยกําหนดชั่วโมงเรียนไว ที่ 76 ชั่วโมง/ป ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว นาย Thong Khon กลาววา ภาคการทองเที่ยวกัมพูชาเติบโตอยาง รวดเร็วในชวง 2-3 ปที่ผานมา ปจจุบันมีแรงงานงานในภาคการ ทองเที่ยว 4 แสนคน และ คาดการณวา ภายในป 2563 จํานวน นักทองเที่ยวในกัมพูชา นาจะทะยานสูงขึ้นเปน 7 ลานคนตอป จึงมี ความจําเป นที่ จะตองมี แรงงานรองรับมากขึ้ นตามไปดวย โดยทางการไดประมาณการความตองการแรงงานเพิ่มอีก 8 แสน คน การบรรจุ หลั กสู ตรการเรี ย นการสอนนี้ จะเอื้ อให ประเทศ กั ม พู ช าสามารถพั ฒ นาคุ ณภาพงานบริ ก ารและยั งช ว ยให มี แรงงานภาคการทองเที่ยวเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของภาค บริการตอไป

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม อาหาร  กรมการค า ต า งประเทศระบุ ส หรั ฐ ฯ ได ป ระกาศใช  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การถูกเรียกเก็บภาษีอากรตอบ มาตรการเก็บภาษีอากรตอบโตการอุดหนุน (CVD) หรือ โต การอุ ดหนุ นจากสหรั ฐฯ ถื อเปน อี กหนึ่ง ปจ จั ยลบที่ สร า ง เรียกเก็บภาษีนําเขากุงแชแข็งจากไทยในอัตราเบื้องตนรอยละ แรงกดดันตออุตสาหกรรมกุงสงออก จากเดิมที่การสงออกกุง 2.09 หลังจากเห็นวา ไทยมีการอุดหนุนใน 3 ประเด็น คือ ไทยในป 2556 ตองเผชิญความท าทายจากป ญหาโรคตาย 1) ผู ส ง ออกกุ ง ไทยที่ เ สี ย ภาษี ส ง ออกได รั บ เงิ น คื น จาก ด ว น (Early Mortalization Syndrome: EMS) ที่ ทํ า ให กรมสรรพากรในอัตรารอยละ 0.13 วัต ถุดิ บกุ ง ขาดแคลนและมีราคาสู ง การถู กจั บตามองจาก 2) การส งเสริ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรมกุ ง โดยสํ า นั ก งาน สหรัฐฯ ในประเด็นดานแรงงาน รวมถึงภาวะคาเงินบาท อัน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สงผลใหการส งออกกุงไทยประสบกับภาวะหดตัวสูงถึงรอ ย 3) BOI ลดภาษีเครื่องจักรใหอุตสาหกรรมกุง ไทย ซึ่งเข า ละ 19.4 (YoY) ในชวง 4 เดือนแรกของป 2556 หรือมีมูลคา ขายการอุดหนุน เท า กั บ 702 ดอลลาร ฯ (ข อ มู ล จากกระทรวงพาณิ ช ย ) ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด เ รี ย กเก็ บ ภาษี ต อ กุ ง ที่ นํ า เข า จาก ขณะที่ สหรัฐฯ นับเปนตลาดสงออกกุงอันดับหนึ่งของไทย มาเลเซีย (รอยละ 62.74) อินเดีย (รอยละ 11.32) เวียดนาม  ในระยะต อ ไป คงตอ งติ ด ตามการประกาศผลครั้ ง สุ ด ท า ย (รอยละ 7.05) และจีน (รอยละ 5.76) อยางไรก็ดี สหรัฐฯ จะ จากสหรั ฐฯ ในชว งเดือ นส.ค. นี้ ซึ่ งป จจั ยนี้ โ ดยลํา พัง อาจ ประกาศผลครั้งสุดทายในชวงกลางเดือนส.ค. 2556 ซึ่งหาก ไมไดกระทบมากนักตอการสงออกกุงไทยในระยะที่เหลือของ ไทยสามารถชี้ แจงข อเท็จ จริ ง หรื อสหรั ฐฯ ประกาศเรีย กเก็ บ ป นี้ ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะการเรี ย กเก็ บ ภาษี ดั ง กล า ว หาก ภาษีต่ํากวารอยละ 2 อุตสาหกรรมกุงสงออกของไทย ก็จะไม เปนไปตามที่ประกาศในเบื้องตน อัตราที่ไทยถูกเรียกเก็บยัง


6 ถูกเรียกเก็บภาษีดังกลาว

ต่ํา กว า เมื่ อ เที ย บกั บ คู แ ข ง ส ว นใหญ แ ละช ว งเวลาของการ เรียกเก็บจะไปเกิดขึ้นในชวง 4 เดือนสุดทายของป อีกทั้งยังมี โอกาสที่ในที่สุดแลวไทยอาจไมถูกเรียกเก็บภาษีดังกลาว ซึ่ง ขึ้นอยูกับการชี้แจงของทางการไทย ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญที่จะ มีอิทธิพ ลตอแนวโนมการสงออกกุงของไทยในชวงครึ่งหลั ง ของป 2556 คือ การคลี่คลายปญหาการขาดแคลนวัตถุดิ บ จากโรค EMS ตลอดจนการบริหารจัดการทั้งดานคาแรงและ ค า เงิ น ของผู ป ระกอบการไทยในการรั ก ษาความสามารถ ทางการแขงขันดานราคาในตลาดโลก

พลังงาน  กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อ  ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย เห็ น ว า การกลั บ มาจั ด เก็ บ ภาษี สรุปแนวทางการเก็บมาตรการภาษีส รรพสามิ ตน้ํ ามั น สรรพสามิ ต น้ํ า มั น ดี เ ซลอี ก ครั้ ง ไม น า จะส ง ผลกระทบต อ ดีเซล ที่ปจจุบันรัฐบาลลดให 5.30 บาท/ลิตร เพื่อตรึงราคา ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล เพราะใชวิธีลดอัตราเงินนําสงเขา ขายปลีกน้ํามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาท/ลิตร โดยเห็นวาควร กองทุ น น้ํ า มั น ฯ สํ า หรั บ น้ํ า มั น ดี เ ซล ซึ่ ง ป จ จุ บั น จั ด เก็ บ ใน คงนโยบายดังกลาวตอไปอีกจนถึงสิ้นป 2556 และอาจจะเริ่ม อัตรา 3.00 บาท/ลิตร แตจะกระทบตอรายได ของกองทุน ฯ เรียกเก็บในชวงตนป 2557 เพราะแมจะคาดวา กองทุนน้ํามัน ทั้ง นี้ ป จ จุ บั น กองทุน ฯ มี รายได จ ากน้ํา มั น ดี เ ซลประมาณ เชื้อเพลิง จะกลับมามีฐานะเปนบวกไดในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ แต 170 ล านบาท/วัน หากปรับลดเงิน นําสง เขากองทุน ฯ เพื่ อ เห็น วา ยั งจํ าเปนต องสะสมเงิน เข ากองทุ นฯ อีก อย างนอ ย เปลี่ยนไปจัด เก็บภาษีสรรพสามิตแทนในอัตรา 1.50 บาท/ 20,000 ลานบาท เพื่อไวดูแลเสถียรภาพราคาน้ํามัน ขณะที่ ลิตร จะทําใหรายไดกองทุนฯ หายไปประมาณ 85 ลานบาท/ หากกลั บ มาเก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต น้ํ า มั น ดี เ ซล ก็ อ าจไม วัน หรือราว 2,500 ลานบาท/เดือน สามารถเพิ่มอัตราเงินนําสงเขากองทุนฯ ในยามที่ราคาน้ํามัน  ปจจุบัน กองทุน ฯ มีภาระหนี้เ หลืออยู ประมาณ 2,024 ลา น ตลาดโลกปรับขึ้น บาท (ขอมูล ณ 26 พ.ค. 2556) และคาดวา ภาระหนี้จะหมด  อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารนโยบายพลั ง งาน ลงในช ว งต น เดื อ นมิ . ย. 2556 ส ง ผลให ก รมสรรพสามิ ต มี (กบง.) เห็นชอบการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนฯของ แนวคิ ด ที่ จ ะกลั บ มาจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต น้ํ า มั น ดี เ ซล น้ํามันดีเซลลง 0.40 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บ 3.40 บาท/ ประมาณ 1.50 บาท/ลิตร ในเดือนต.ค. 2556 ซึ่งจะทําใหมี ลิตร ลดลงมาเหลือ 3.00 บาท/ลิตร ทั้งนี้เพื่อคงราคาขายปลีก รายได เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 2,500 ล า นบาท/เดื อ น ในขณะที่ น้ํามันดีเ ซลไมเ กิน 30 บาท/ลิ ตร โดยมีผลตั้ง แตวันที่ 1 มิ.ย. กระทรวงพลั ง งานต อ งการให เ ลื่ อ นการจั ด เก็ บ ภาษี 2556 เปนตนไป สรรพสามิตน้ํามันดีเซลออกไป เพื่อใหกองทุนน้ํามันฯ สะสม เงินไวรองรับความผันผวนราคาน้ํามันในอนาคต  เดิมกรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล ในอัตรา 5.31 บาท/ลิตร แตจากการที่ราคาน้ํามันตลาดโลก ปรับเพิ่มสู งขึ้น อยา งตอ เนื่อ ง จนสง ผลกระทบตอ ราคาขาย ปลีกน้ํามันในประเทศ ทําใหภาครัฐมีการปรับลดภาษีลงมา เหลื อ 0.005 บาท/ลิ ต ร ในช ว งเดื อ นเม.ย.2554 เพื่ อ พยุ ง ราคาน้ํ า มั น ดี เ ซลให อ ยู ใ นระดั บ ไม เ กิ น 30 บาท/ลิ ต ร ซึ่ ง


7 มาตรการดังกลาวไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง และลาสุดไดมี การตออายุการปรับลดภาษีดังกลาวออกไปสิ้นสุดเดือนมิ.ย. 2556 ทั้งนี้ การปรับลดภาษีดังกลาว สงผลทําใหภาครัฐขาด รายไดไปประมาณ 9,000 ล านบาท/เดือน หรือประมาณ 1 แสนลานบาท/ป กอสราง  ป ญ หาการทุ มตลาด...ความท า ทายต อ อุ ต สาหกรรม  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การใชมาตรการตอบโตการทุม เหล็กไทย ทั้งนี้ ปญหาการทุมตลาดเหล็กจากประเทศผูผลิต ตลาดเหล็ ก ที่ ผ า นมา มี ผ ลในเชิ ง บวกและลบ สํ า หรั บ รายใหญ ยั งคงเป น ประเด็ น สํา คัญ ของผู ประกอบการเหล็ ก ทางดานบวก จะชวยใหผูผลิตเหล็กในประเทศมีศักยภาพใน กลางน้ําและปลายน้ําของไทย เนื่องจากมาตรการตอบโตการ การแขงขันมากขึ้น เพื่อปองกันการถูกครอบครองตลาดเหล็ก ทุมตลาดเหล็ก (Anti Dumping: AD) ในไทย ยังไมสามารถ จากตางชาติ อยางไรก็ดี ถากรอบเวลาที่ใชปกปองผูผลิตใน กีดกัน เหล็ก นําเข า โดยเฉพาะเหล็กแผนรีด รอนที่ นําเข ากว า ประเทศนานเกินไป อาจเกิดผลเสียตอตลาดเหล็กในประเทศ ครึ่งหนึ่งของปริมาณความตองการบริโภคในประเทศ สงผลให เช น ขาดการแข ง ขั น ไม มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค า และ ผูประกอบการไทยไมสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มกําลังการ นวัตกรรม เปนตน นอกจากนี้ ผลที่ตามมาจะตกอยูที่ผูผลิต ผลิต เนื่องจากสินคาเหล็กนําเขากําหนดราคาจําหนายต่ํากวา เหล็กปลายน้ํา และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ทอเหล็ก และ ราคาขายในประเทศ ขณะที่ผูประกอบการไทยไมมีศักยภาพ เครื่องจักรกล เพราะจําเปนตองนําเขาเหล็กจากตางประเทศ เพี ย งพอที่ จ ะแข ง ขั น ทางราคาได ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย ง ที่ราคาปรับสูงขึ้น ดวยผลจากมาตรการดังกลาว มาตรการ AD มี 2 ลักษณะ คือ การผสมสารอื่น เชน โบรอน  ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ จึงควรพิจารณาถึงผลดี หรือโครเมียมเขาไปในเหล็ก เพื่อขอสิทธิลดหยอนภาษีรอยละ และผลเสีย ของการใช มาตรการตอบโตก ารทุม ตลาดเหล็ ก 0 หรื อ การส ง ออกเหล็ ก ไปยั ง ประเทศที่ ไ ม ถู ก ดํ า เนิ น การ เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมสูงสุด โดยเฉพาะการจะ มาตรการตอบโตการทุมตลาดเหล็ก แลวสงตอไปยังประเทศคู ตัด สิน ใจตอ อายุ มาตรการฯ ในเดื อนพ.ค. 2557 อาทิ การ คาเพื่อหลบเลี่ยงปญหาการทุมตลาด เชน เยอรมนี และตุรกี แบงหมวดหมูผลิตภัณฑเหล็กที่ไดรับผลกระทบจากการอาง โดยตลาดเป า หมายส ว นใหญ ยั ง คงเป น ประเทศในกลุ ม สิ ท ธิ ข องลดหย อ นภาษี ใ ห ชั ด เจน และคํ า นึ ง ถึ ง ผลที่ มี ต อ อาเซีย น หรือ แถบเอเซีย เพราะเศรษฐกิจอยูใ นชวงขยายตั ว โครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งมีความตองการ และผูบริโภคมีกําลังซื้อ เมื่อเทียบกับยุโรป และสหรัฐฯ ใชเหล็กมากขึ้น ไมวาจะเปนภาคกอสราง และอุตสาหกรรม  ดวยผลของอุปทานเหล็ กสวนเกิน มีสวนทําใหเกิดภาวะการ ยานยนต ทุ ม ตลาดเหล็ ก และส ง ผลให ร าคาเหล็ ก ทั่ ว โลกลดลง ซึ่ ง ป จ จุ บั น ราคา Billet ลดลงมาอยู ที่ ป ระมาณ 500-530 ดอลลาร ฯ /ตั น และราคา Slabs ลดลงมาอยู ที่ 470-500 ดอลลารฯ /เมตริก ตัน จากเมื่อ 5 ป ที่แ ลว ราคาเหล็ก ของทั้ ง สองชนิด อยูที่ระดับประมาณ 1,000 ดอลลารฯ/ตัน ทองเที่ยว  กรุงเทพฯ....ถูกจัดอันดับเปนเมืองนาเที่ยวที่สุดในโลก  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา นอกจากภาพลักษณความเปน โดยนอกจากจะเปนเมืองหลวงของไทย และศูนยกลางธุรกิจ เมื อ งท อ งเที่ ย วทางด า นวั ฒ นธรรมที่ ผสมผสานความเป น ของประเทศแล ว กรุ ง เทพฯ ยั ง เปน เมื องที่ ป ระกอบไปด ว ย สังคมเมืองไดอยางลงตัวแลว กรุงเทพฯ ยังมีความไดเปรียบ เรื่องราวดานวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ดานราคาหองพักที่เหมาะสมกับโรงแรมแตละระดับ ซึ่งชวย


8 ไทย สมั ย รั ต นโกสิ น ทร อาทิ พระบรมมหาราชวั ง ซึ่ ง เป น หนุนใหนักทองเที่ยวตางชาติเลือกที่จะเขามาทองเที่ยวและ สถานที่ ที่ รู จั ก กั น อย า งกว า งขวางทั้ ง ในหมู ช าวไทยและ เก็ บ เกี่ ยวประสบการณ แปลกใหมจ ากเมือ งหลวงของไทย ชาวตางชาติ จึงมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเยือนมาก แหงนี้อยางไมขาดสาย โดยขอมูลลาสุด ระบุวา กรุงเทพฯ มี เป น อั น ดั บ หนึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ ภู มิ ภ าคต า งๆ ทั่ ว ประเทศ จํา นวนที่ พั ก 709 แห ง และจํ า นวนห อ งพั ก รวมกั น 5,583 โดยเฉพาะในปที่ผานมา นับวาเปน ปทองของการทองเที่ย ว หอง แตก็ยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นใน กรุงเทพฯ เนื่องจากมีหลายปจจัยสําคัญที่สามารถเรียกความ กรุ ง เทพฯ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของตลาดนั ก ท อ งเที่ ย ว เชื่อมั่นจากนัก ทองเที่ยวตางชาติใหกลับคืน มา ประกอบกั บ ต า งชาติ ใ นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต โ รงแรมระดั บ หรู ที่ จั บ ตลาด ศั ก ยภาพด า นการท อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการเป ด ใช ระดับบน ไปจนถึงโรงแรมแบบประหยัด (Economy Hotel) สนามบิ น ดอนเมื อ ง เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด หรือโรงแรมตนทุนต่ํา (Budget Hotel) ที่ตอบรับกระแสการ นักทองเที่ย วตางชาติข องไทย และการพัฒนาแหลงชอปป ง ทองเที่ยวแบบประหยัดในปจจุบัน เพื่อรองรับตลาดนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อจากภูมิภาคเอเชีย  ดวยปจจัยหนุนสําคัญดังกลาวขางตน ศูนยวิจัยกสิกรไทย ดวยกัน ปจจัยเหลานี้หนุนใหนักทองเที่ยวตางชาติเลือกเดิน คาดวา ในป 2556 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมายัง ทางเขามาทองเที่ยวกรุงเทพฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ลาสุดผล กรุงเทพฯ ประมาณ 19.20 ลานคน เติบโตรอยละ 11.3 เมื่อ สํารวจการใชจายระหวางการเดินทางทองเที่ยวจากกวา 100 เทียบกับป 2555 ที่มีจํ านวน 17.25 ลา นคน เติบ โตร อยละ ประเทศทั่ ว โลกของ Master Card Worldwide Global 15.8 จากปกอนหนา นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยว Destination Cities Index 2013 พบวา กรุง เทพฯ ถู กจั ด กรุง เทพฯ สว นใหญ กวาร อยละ 90 เปน นัก ทองเที่ ยวแบบ อันดับใหเปนสุดยอดเมืองทองเที่ยวอันดับ 1 ในป 2556 ซึ่ ง คางคืน รายไดทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญ เปนปแรกที่เมืองในเอเชียไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองนา ประมาณรอยละ 30 คิดเปนมูลคาประมาณ 1.04 แสนลาน เที่ ย วสูง สุ ด ของโลก มากกว า หลายเมือ งในภูมิ ภ าคอื่ น คื อ บาทซึ่งจะสะพัดสูธุรกิจดานที่พักสําหรับนักทองเที่ยว กรุ งลอนดอน (อัง กฤษ) กรุ งปารีส (ฝรั่ ง เศส) สิ ง คโปร และ มหานครนิวยอรก (สหรัฐอเมริกา) ตามลําดับ โทรคมนาคม  คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม (กทค.) ลงมติ  ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย มองว า การลงมติ ใ นหลั ก การร า ง เห็น ชอบหลัก การผ านรางประกาศดูแลลู กค า 2G บน ประกาศคุมครองผูบริโภคในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบน คลื่ น 1800 MHz กรณีสิ้น สุ ดสั ญญาสั ม ปทานในวั นที่ 16 คลื่น 1800 MHz เปน การสรางความชัดเจนใน 2 ประเด็ น ก.ย. 2556 โดยมีสาระสํ า คัญใหรัฐ วิ สาหกิจ ที่ ถื อครองคลื่ น หลั ก คื อ การสร า งความเชื่ อ มั่ น แก ผู บ ริ โ ภคว า จะยั ง คง ความถี่ดังกลาว ตองดําเนินการคืนคลื่นแก กทค. หลังสิ้นสุด สามารถใชบริการ 2G บนคลื่นดังกลาวหลังสัมปทานสิ้นสุด สัมปทาน รวมทั้ง กําหนดใหผูใหบริ การบนคลื่น ดังกล าวตอ ง ลง และประเด็นของการคืนคลืน่ เพื่อนําคลื่นดังกลาวมาใชให ดําเนินแผนคุมครองผูบริโ ภคราว 17 ลานรายที่ยัง คงคางอยู เกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคในระยะขางหนา โดยนําคลื่น ในระบบให ไ ด ใ ช ง านอย า งต อ เนื่ อ ง จนกว า จะมี ก ารเป ด ดังกลาวมาเปดประมูลเพื่อใหบริการ 4G ซึ่งเปนบริการการ ประมูลคลื่นดังกลาวเพื่อใหบริการ 4G และโอนยายลูกคา ที่ สื่ อ สารข อ มู ลไร สายความเร็ ว สู ง ที่ มี ค วามเร็ ว ในการรั บ ส ง คงค า งไปอยู ใ นระบบใหม โดยการประมู ลอย า งช า ไม เ กิ น ข อ มู ลสู ง กว า บริ ก าร 3G ราว 7 เท า ทั้ ง นี้ ในป จ จุ บั น ผู ปลายป 2557 ให บ ริก าร 2G บนคลื่ น 1800 MHz ทุก ค ายก็ เป น ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป ด ให บ ริ ก าร 3G บนคลื่ น 2.1 GHz ทํ า ให ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ผูใหบริการจะอาศัยจังหวะชวง


9 ระยะเวลาคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคดั ง กล า ว เร ง ออกแคมเปญ ทางการตลาด เพื่ อ จู ง ใจลู ก คา ให โ อนย า ยไปใช บ ริ ก ารบน ระบบ 3G ใหม เพื่อ รักษาฐานลูก คา ใหอ ยูกั บตนก อนการ ประมูลคลื่นในช วงราวปลายป 2557 ซึ่งตอ งมีการโอนยา ย ลูกคาคงคางไปใหผูชนะการประมูล Commodity Market Watch 27 - 31 พฤษภาคม 2556 2 0 12 Indic a t o rs

C lo se

2 0 13

20 11

%C hg 3Q

4Q

1Q

P re v io us

La t e s t

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

113.30

111.94

110.37

102.26

100.05

-2.21

-2.2%

G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)

36.21

38.23

37.83

39.03

37.53

37.93

0.40

1.1% 0.0%

D ie s el ( T H B / L)

29.51

29.79

29.79

29.99

29.99

29.99

0.00

G o ld ( US D / O z)

1225.54

1772.10

1655.85

1598.75

1386.65

1387.92

1.27

0.1%

G o ld ( T H B , S e ll)

22,428

25,850

24,150

22,200

19,750

20,300

550

2.8%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,369

2,094

2,044

1,882

1,815

1,857

42

2.3%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

8,837

8,268

7,872

7,583

7,240

7,246

6

0.1%

569

360

310

186

130

150

20.00

15.4%

P o lyet hyle ne ( USD / T o n) 2 HDP E

1,220

1,360

1,400

1,450

1,450

n.a

LD P E

1,461

1,335

1,380

1,450

1,420

n.a.

P o lypro pyle ne ( US D / T o n)

1344

1,243

1,243

1,438

1,428

n.a.

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

Short ทิศ ทางเศรษฐกิจ โลกยังค งอ อนแอ Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short แร งซื้ อนักลงทุน Long แหลงลงทุน ที่ป ล อดภัย

Short ทิศ ทางเศรษฐกิจปร ะเทศ แกนหลัก Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค อุปทาน Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( US D / T o n)

1,046

1,485

1,525

1,390

1,326

n.a.

ขา วขาว 5 % ( B a ht / t o n )

15,641

17,620

17,520

16,520

16,520

16,520

0

น้ํา ตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

28.85

19.50

19.45

18.21

16.84

16.65

-0.19

-1.1%

มันสํา ปะหลังเสน ( B aht / k g )

7.23

6.80

6.50

6.70

6.63

6.60

-0.03

-0.5%

144.00

100.70

100.00

86.20

94.00

84.85

-9.15

-9.7%

ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

F a c to r

C hg

0.0% Short สภาพอากาศในประเ ทศ Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week values

 ราคาน้ํามันปรับตัวลดลง โดยไดรับปจจัยกดดันจากการที่ประธานกลางสหรัฐฯสงสัญญาณวาอาจจะมีการปรับลดปริมาณ เงินในการเขาซื้อพันธบัตรของมาตรการ QE ประกอบกับตัวเลขภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ค. 2556 หดตัวลงต่ํากวาระดับ 50 เปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยลดลงสูระดับ 49.6 จากระดับ 50.4 ในเดือนกอนหนา ซึ่งเพิ่มความวิตกวาการฟนตัวของ เศรษฐกิจจีนอาจลาชากวาที่ คาด อยางไรก็ดี ความรุน แรงในตะวัน ออกกลางโดยเฉพาะในซีเ รียที่เริ่มมีทาที วาอาจจะบาน ปลายไปยั งประเทศเพื่ อนบา นยั งเป นป จจั ยหนุน ราคาไวบ างสว น สวนทิศ ทางราคาในชว งต อจากนี้ไ ป ยั งคงต องติด ตาม ทิศทางเศรษฐกิจแกนหลักของโลก และสถานการณในตะวันออกกลาง  ราคาทองคําผันผวน โดยไดรับแรงกดดันในชวงแรกจากความกังวลของนักลงทุนตอการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจลดขนาด โครงการเขาซื้อพันธบัตรในระยะขางหนา อีกทั้งยังมีแรงเทขายสัญญาทองคําอยางตอเนื่องของกองทุน SPDR และความ กังวลตอกรณีที่อินเดียอาจออกมาตรการจํากัดการเขาทองคําเ พื่อลดแรงกดดันตอยอดขาดดุลการคาหลังตัวเลขการนําเขา ทองและโลหะเงินของอินเดียทะยานขึ้นรอยละ 138 ในเดือนเม.ย. อยางไรก็ดี ราคาทองคําดีดตัวอยางแข็งแกรงในชวงกลาง สัป ดาหต ามแรงซื้ อ เพื่อ เก็ ง กํา ไรของนั ก ลงทุ น ก อนจะร วงลงอีก ครั้ ง ชว งปลายสั ป ดาห หลั งจากที่ สหรั ฐ ฯ เป ด เผยข อ มู ล เศรษฐกิจที่ออกมาในเชิงบวกบางสวน ส วนทิศทางราคาในช วงตอจากนี้ไป ยังคงตองจับตาแนวโนม ทิศทางเศรษฐกิจโลก และการถือครองทองคําของกองทุน SPDR  ราคาเหล็กปรับลดลง โดยไดรับแรงกดดันจากตัวเลขภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ของจีนซึ่งหดตัวลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ทําใหเกิดความกังวลตอจังหวะการฟนตัวของเศรษฐกิจจีน โดยจีนนับเปนประเทศที่บริโภคเหล็กมากที่สุดในโลก สวนทิศทาง ราคาในชวงตอจากนี้ ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจแกนหลักของโลก โดยเฉพาะจีน


10

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชือ่ ถือ หรือความสมบูรณเพื่อใช ในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการ ใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอ มูลดังกลา ว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly economic & industry review 27 31 may 2013 p  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you