Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 29 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555

วิกฤตหนี้ยูโรโซนฉุดความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. ปรับลดลง ดานสศค. ปรับลดคาดการณสงออกป 2555 ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

Economic Highlight

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุ ตสาหกรรมเดือนมิ .ย. 55 ลดลงมาที่ 102.7 จากวิ ก ฤตยู โ รโซน ด า นสศค. ประเมินว า วิกฤตอาจยืดเยื้อไปอีก 5-10 ป พรอม ปรับลดคาดการณสงออกไทยป 55 เหลือรอยละ 12.8

INTERNATIONAL ISSUE

IMF ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจเอเชีย ขณะที่ยังคงตอง เฝาจับตามองเศรษฐกิจโลกในระยะถัดจากนีไ้ ปจนถึงสิ้น ปอยางระมัดระวังทามกลางความเสี่ยงรอบดาน

BUSINESS HIGHLIGHTส.อ.ท.รายงาน

BUSINESS HIGHLIGHT บริษัทผูผลิต

ยอดผลิตรถยนตในประเทศของ ไทยเดือนมิ.ย. 55 อยูที่ 205,600 คัน สูงเปนประวัติการณตอเนื่อง จากเดือนพ.ค. ที่ผานมา

สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคไทยราย ใหญ จั บ มื อ บริ ษั ท บรรจุ ภั ณ ฑ เชื่ อ มต อ ห ว งโซ อุ ป ทานและ ขยายเครือขายโลจิสติกส

COMMODITY Markets

ป ญ หาตะวั น ออกกลาง ผ ลั ก ดั น ร า ค า น้ํ า มั น ขณะ ที่ ป ญ หา หนี้ ยุ โ รป กดดันราคาทองคํา

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. ปรับลดลงครั้งแรกในปนี้ ขณะที่ สศค. ปรับลด คาดการณสง ออกไทยป 2555 ลงเหลือรอยละ 12.8 (YoY)  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิ.ย.  สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมิน วา ป ญหา 2555 ลดลงมาอยูที่ระดับ 102.7 จากระดับ 106.0 ใน วิก ฤตหนี้ ยู โ รโซนอาจยื ด เยื้ อออกไป 5-10 ป เพราะเป น เดือนพ.ค. โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจทั้งทางดานสถาบันการเงิน ภาค กล า ววา ป จ จัย ที่ ก ระทบความเชื่ อมั่ น ของผู ป ระกอบการ การคลั ง หนี้ ส าธารณะ ตลาดแรงงาน รวมไปถึ ง เรื่ อ งทาง ได แ ก ต น ทุ น การผลิ ต ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ความกั ง วลต อ การเมื อง ซึ่ง ตองใช ระยะเวลาในการแกไขปญหานาน ขณะที่ สถานการณ ก ารเมื อ ง ภั ย ธรรมชาติ และวิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รป ผลกระทบในระยะสั้นนั้น ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบในภาค สําหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหน า การส ง ออก โดยคาดว า มู ลค า การส ง ออกของไทยในป นี้ จ ะ อยูที่ระดับ 105.8 ลดลงจากระดับ 111.1 ในเดือน พ.ค. ขยายตั ว ได รอ ยละ 12.8 ส ว นกรณี รุ น แรงที่ สุ ด จะส ง ผลให โดยเปนผลจากการปรับตัวลงขององคประกอบดานยอดคํา เศรษฐกิ จไทยขยายตัวลดลงรอ ยละ 0.5-1 จากเปาหมายการ สั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผล เติบโตในป 2555 ที่รอยละ 5.7 (YoY) ขณะที่ ธนาคารโลกสาขา ประกอบการ ทั้ งนี้ ส.อ.ท. คาดวา มีโอกาสที่คาดั ชนีฯ จะ ประเทศไทย กลาวถึงปญหาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปวา นาจะ ปรั บ ลดลงไปต่ํ า กว า 100 ได เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการ ซบเซายาวนานกว า 5 ป และสง ผลให การสง ออกของไทยจะ คอนขางกังวลเรื่องผลกระทบจากวิกฤตยุโรป โดยเฉพาะใน ขยายตัวรอยละ 10.4 จากที่ตั้งเปาหมายไวที่รอยละ 15.0 ในป กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม 2555 เชน อาหาร เครื่องนุงหม และเครื่องประดับ


2  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา นโยบาย  คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ การเงิ น ของไทยยั ง คงสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง สาธารณะงบประมาณป 2555 ครั้งที่ 4 โดยปรับเพิ่มวงเงิน เศรษฐกิจในระยะใกลเนื่อ งจากแรงกดดันเงินเฟอได กอหนี้ 16,439.24 ลานบาท จากเดิม 2,262,039.48 ลาน เบาบางลง ขณะที่ มี ค วามล า ช า ในการเริ่ ม ต น โครงการ บาท เปน 2,278,478.72 ลานบาท และอนุมัติการกูเงินเพื่อ สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทย ปรั บ โครงสร า งหนี้ ข องรั ฐ บาลและการค้ํ า ประกั น เงิ น กู ใ ห กั บ ในระยะข า งหน า ยั ง มี แ นวโน ม ขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง รัฐวิสาหกิจภายใตกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป เนื่ อ งจากกิ จ กรรมภายในประเทศมี ค วามแข็ ง แกร ง และ งบประมาณ 2555 ปรั บปรุง ครั้งที่ 4 โดยให กระทรวงการคลั ง ภาคเอกชนมีความเชือ่ มั่น เป น ผู พิ จ ารณาตามความเหมาะสมและจํ า เป น แต ห าก  สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) รั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถดํ า เนิ น การกู เ งิ น ได เ อง ก็ ใ ห ส ามารถ เปด เผยจํานวนและมูล คาโครงการยื่ นขอรับสงเสริ ม ดําเนิน การได ตามความเหมาะสม รวมทั้ง อนุ มัติง บประมาณ การลงทุ นจากต างชาติช ว ง 6 เดื อนแรกของป 2555 สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันความรวมมือ เพื่อพัฒนา (ม.ค.-มิ .ย.) มี ทั้งสิ้ น 692 โครงการ มู ลคา 2.78 แสน เศรษฐกิ จลุ มน้ํ าโขง จํา นวน 12 ล านบาทตอ ป โดยเริ่ม ตั้ง แต ลานบาท เพิ่ มขึ้ นร อ ยละ 32.6 (YoY) และร อยละ 66.5 ปงบประมาณ 2556 เปนตนไป (YoY) เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น ตามลํ า ดั บ โดย  กระทรวงการคลั งเปด เผยความคื บหน าโครงการพั กหนี้ ประเทศที่เขามาลงทุนในไทยมากสุด ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยวา ขณะนี้ และมาเลเซี ย ตามลํ าดั บ ส ว นอุ ต สาหกรรมที่ ไ ดรับ ความ มีผูเขาร วมโครงการกวา 2 ลานราย มูล หนี้กวา 240,000 สนใจยื่น ขอรั บส ง เสริม การลงทุ น สูง สุ ด ได แ ก ผลิ ต ภั ณฑ ลานบาท (เทียบกับเปาหมายที่ 500,000 ลานบาท) จาก โลหะ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ทั้ ง 4 แห ง ได แ ก ธนาคารเพื่ อ ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ คาดว า ยอดขอรั บ ส ง เสริ ม การลงทุ น การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคาร โดยรวมในป นี้ อาจจะสู งเกิ น กวา เป า หมายที่ ตั้ ง ไว ที่ 6.3 พัฒ นาวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย แสนลานบาท และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การพักหนี้และ/หรือ ลดดอกเบี้ ยรอยละ 3 จะเริ่ มมีผลตั้ง แตงวดวัน ที่ 1 ก.ย. 2555 จนถึงเดือนต.ค. 2558  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ผลกระทบของวิกฤตหนี้ยูโรโซนตอเศรษฐกิจไทยไดกลายเปนประเด็นที่สรางความกังวลมากขึ้น ตอหลายภาคสวน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่งจะผานพนชวงการฟนตัวจากเหตุการณน้ําทวมนั้น ก็อาจกลับมาเผชิญ กับแรงกดดันจากความออนแอของอุปสงคตางประเทศที่จะสงผานมาทางภาคการสงออกของไทย ทั้งนี้ แมวาในชวง 5 เดือน แรกของป 2555 (ม.ค.-พ.ค.) มูลคาการสงออกของไทยไปยังตลาดหลักอื่น อาทิ จีน และอาเซียน จะยังขยายตัวไดดี สวนทาง กับการสงออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) ที่หดตัวลง แตตองไมลืมวาประเทศเหลานี้ตางก็มีการสงออกไปยังยุโรปสัดสวนสูง หาก วิกฤตทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก็มีความเปนไปไดที่ตลาดดังกลาว จะไดรับผลกระทบและสงตอผลนั้นมายังภาคการสงออกไทย อีกทอดหนึ่งไดเชนกัน ซึ่งความกังวลดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นผานการลดระดับลงเปนครั้งแรกนับจากตนป 2555 ของดัชนี ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. 2555 ซึ่งเปนภาพที่ผกผันกับแรงกดดันดานเงินเฟอโดยรวมที่ผอนคลายลง ดังนั้น ความเสี่ ย งด า นการขยายตั ว ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ในขณะที่ ค วามเสี่ ย งด า นอั ต ราเงิ น เฟ อ ลดแรงกดดั น ลงไปมาก ก็ อ าจทํ า ให คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.00 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ ตอไป ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค. ที่จะถึงนี้


3

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: IMF คาดเศรษฐกิจโลกป 55 ขยายตัวรอยละ 3.5 ขณะที่ FDI จีน 6 เดือนแรกหดตัวรอยละ 3.0  กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศ (IMF) ปรั บ ลด คาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในป 2555 ลงมาอยูที่ รอยละ 3.5 จากเดิมร อยละ 3.6 และปรับลด การขยายตัว ของเศรษฐกิ จโลกในป 2556 ลงมาอยู ที่รอ ย ละ 3.9 จากรอยละ 4.1 ที่คาดการณไวในเดือนเมษายนที่ ผานมา โดยเศรษฐกิจสเปนจะหดตัวรอยละ 0.6

2555 2556 โลก 3.5 3.9 ประเทศพัฒนาแลว 2.0 2.3 สหรัฐฯ 2.0 2.3 ญี่ปุน 2.4 1.5 ยูโรโซน -0.3 0.7 ประเทศเกิดใหม 5.6 5.9 จีน 8.0 8.5 อาเซียน 5 5.4 6.1 ที่มา: World Economic Outlook Update, July 16, 2012

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ของจีนใน  การสงออกของสิงคโปร ขยายตั วเกินคาดในเดื อนมิ.ย. เดือนมิ.ย. 2555 ลดลงรอยละ 7.0 (YoY) โดยบันทึก 2555 โดยการสงออกที่ไมนับรวมน้ํามัน (Non-oil Domestic มูลคาที่ 12 พันลานดอลลารฯ สงผลใหใน 6 เดือนแรก Export: NODX) ขยายตัวรอยละ 6.7 (MoM) จากเดือนกอน ของป 2555 มู ล ค า การลงทุ น บั น ทึ ก ที่ 59.1 พั น ล า น หนา ดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ 2.0 (MoM) ในเดือนพ.ค. ทั้งนี้ ดอลลาร ฯ ลดลงร อ ยละ 3.0 (YoY) เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง เมื่อ เที ยบกับ ชว งเดีย วกั นป กอน การสง ออกที่ ไม รวมน้ํ ามั น เดียวกั นปกอน โดยเปนผลจากการหดตัวลงรอยละ 12.4 ขยายตั ว ร อ ยละ 6.8 (YoY) ด ว ยอานิ สงส ข องการส ง ออก (YoY) ของการลงทุน ในภาคอสัง หาริ มทรัพ ย อยา งไรก็ ดี สินคาในกลุมเวชภัณฑที่สามารถทดแทนการสงออกสินคาใน ในครึ่ งป ห ลั ง ทางการจีน มี แ ผนจะกระตุ น การลงทุ น จาก กลุ มอิ เล็ กทรอนิ กส ที่เ ติบ โตชะลอลง ในขณะที่ การส งออก ตางประเทศดวยการผอนคลายระเบียบการลงทุนเพิ่มเติม สินคาประเภทน้ํามัน (Oil Domestic Export) หดตัวลงรอย เพื่อ ใหย อด FDI ป 2555 สามารถทําไดถึง เปา ที่วางไว ที่ ละ 2.8 (YoY) อยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลวเศรษฐกิจของ 120 พันลานดอลลารฯ ในแผนฯ 5 ปฉบับที่ 12 สิงคโปรยังไมกระเตื้องนักเนื่องจากตัวเลขจีดีพียังหดตัวอยูที่ รอยละ 1.1 ในชวง 2Q/2555  แอฟริกาใตปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.5 เหลือรอยละ 5.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผล พวงของวิกฤตหนี้ในยุโรป ผานการชะลอตัวดานการสงออกของแอฟริกาใต โดยทางการคาดวา เศรษฐกิจปนี้จะเติบโตเพียง รอยละ 2.7 จากเดิมที่คาดการณไวที่รอยละ 2.9 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา มุมมองของ IMF ที่มีตอเศรษฐกิจโลกและกลุมประเทศเศรษฐกิจหลักยังเปนไปในทิศทางที่ ออนแอ จากสถานการณของภาคการเงินและการเมืองในยุโรป ขณะที่ ผลของการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียที่ดูดีเกินคาดใน ไตรมาสแรก เป นผลเพี ยงชั่ วคราวจากการฟนตั วอย างฉั บพลันของห วงโซการผลิตภาคอุ ตสาหกรรมที่ได รับผลกระทบจาก อุทกภัยน้ําทวมในประเทศไทยเมื่อปที่ผานมาและอุปสงคภายในประเทศจากญี่ปุนที่เติบโตเกินคาด สงผลใหเศรษฐกิจของ ประเทศหลั กในเอเชี ยยั งมีแ นวโน มแผ วลงในชว งปลายป ทั้ง นี้ รายงานของ IMF ระบุว า แม เศรษฐกิจ โลกในป 2555 จะ ขยายตัวไดดีเกินคาดในไตรมาสแรก แตก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะขาลง เนื่องจากประเทศยุโรปมีความลาชาใน การใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ขณะที่จีนยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ “Hard Landing” อยางไรก็ดี ประเทศเกิดใหมหลาย ประเทศในขณะนี้ ยั งคงมีค วามยื ดหยุ นในการใช มาตรการหรื อนโยบายการเงิ น เพื่ อ ดูแ ลความเสี่ ยงต อการขยายตั วทาง เศรษฐกิ จอยู แตห ากผลกระทบจากปญหาในฝง ยุโ รป เริ่ม คุก คามการสง ออกและการผั นผวนของการไหลของเงิ นทุ นต อ ประเทศเกิดใหมมากขึน้ ก็อาจสรางขอจํากัดและบั่นทอนประสิทธิผลเชิงนโยบายได


4 อนึ่ง ประมาณการของ IMF มี สมมติฐานว า 1) ยู โรโซนสามารถใช นโยบายแก ไขปญหาเศรษฐกิจ ไดเ พีย งพอที่จ ะ สามารถทําใหการฟนตัวเปนไปในทิศทางที่คอยๆดีขึ้น และ 2) นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของเอเชียใชไดผล ซึ่งหากสมมติฐาน ขอใดขอหนึ่งไมเปนไปตามที่คาดไว ก็อาจหมายความวา เศรษฐกิจโลกก็จะเผชิญตอความเสี่ยงที่อาจชะลอตัวลงกวาที่คาด นอกจากนี้ ยังมีป จจัยตางๆ นอกเหนือจากสมมติฐ านของ IMF ที่ควรจะระมัดระวังไมว าจะเปน ความเชื่อมั่นที่มี ตอตลาด พัน ธบั ต รยู โ รโวนที่ จ ะมี ผลต อ ต น ทุ นการกู ยื ม และสถานการณ ท างการคลั ง ของสหรั ฐฯ ซึ่ ง หากป จ จั ย ใดป จ จั ย หนึ่ ง ได รับ ผลกระทบทางลบที่รุน แรง ก็ ยอ มจะสง ผลกระทบต อเศรษฐกิ จโลกในช ว งหลัง ของปต อ เนื่ องไปถึ งป ข างหน า อย างยากจะ หลีกเลี่ยง AEC Corner อิน โดนีเซีย มี แผนเริ่ม ผลิ ตรถยนต ไฮบริ ดในป 2556 ฟลิปปนส สํานักงานการเกษตร (The Department โดยตั้ ง เป า ผลิ ต 5,000 คั น ต อ ป เพื่ อ ลดเงิ น อุ ด หนุ น ราคา of Agriculture: DA) จะจัดตั้งหนวยงานใหบริการจัดทําหีบ น้ํ า มั น อย า งเป น รู ป ธรรม และลดปริ ม าณก า ซมลพิ ษ ใน ห อ สํ า หรั บ ส ง ออกกล ว ยที่ เ กาะมิ น ดะเนาในป นี้ ที่ เ มื อ ง ประเทศลงเหลือรอยละ 26 ภายในป 2563 ซึ่งขณะนี้อยูใน Davao del Norte 2 แหง และเมือง Davao City อีก 1 แหง ระหวา งรอความชั ดเจนดา นกฎหมายพาณิ ชย ซึ่ง คาดว าจะ ซึ่ ง แต ละแห ง มี ต น ทุ น จั ด ตั้ ง 3.5 พั น ล า นเปโซ เพื่ อ ช ว ย ทยอยออกมาใน 3 เดื อ นนั บ จากนี้ นอกจากนี้ ทางการได ผูผลิ ต กล ว ยรายย อยในประเทศให สามารถผลิ ต กล ว ยได จัด เตรี ย มโครงสรา งพื้น ฐานรองรั บโครงการดั งกล าว ทั้ง ได มาตรฐานสุข อนามั ยในระดับ สากล และยื ดระยะเวลาใน เปดตัวรถยนตและรถบัสตนแบบที่ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ การเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ คงความสดใหม เ มื่ อ ถึ ง มื อ ผู บ ริ โ ภค ไปเมื่ อ เดื อ นมิ . ย. โดยจะเริ่ ม ใช ใ นระบบขนส ง มวลชนใน โดยเฉพาะการส ง ออกไปจี น ที่ เ ป น ตลาดหลั ก มี ค วาม ประเทศกอน เขมงวดการนําเขาสินคาเกษตรมากขึ้น สปป. ลาว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. สายการบินแหงชาติของ สปป.ลาวได รั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก International Organization for Standardization (ISO) ในบริก ารการ จํ า หน า ยและจองตั๋ ว ซึ่ ง นั บ เป น ครั้ ง แรกที่ มี ก ารรั บ รอง มาตรฐาน ISO ในธุรกิจ สายการบินในสปป.ลาว ทั้ง นี้ ทาง สายการบินฯ คาดวา การไดรับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จะเปนกาวแรกที่สําคัญสูการพัฒนามาตรฐานและบริการเพื่อ สรางความพึงพอใจของลูกคายิ่งขึ้นในระยะตอไป ไทย ผูผลิตโทรศัพทมือถือในไทย ไดจําหนายโทรศัพท รุนพิเศษสําหรับอาเซียนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานประเทศ เพื่ อ นบ า นที่ มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมากในไทย โดยโทรศั พ ท รุ น ดังกลาวสามารถแสดงผลเมนูและพิมพ SMS เปนภาษาพมา กัมพูชา และลาวดวยแผงคียบอรดระบบ Qwerty ผูผลิตมอง วาตลาดแรงงานตางดาวเปนกลุมเปาหมายทางการตลาดที่ นาสนใจ โดยจะตั้งราคาของมือถือรุนนี้ที่ 900-1,000 บาท ซึ่ง คาดว า กลุ ม เป า หมายสามารถจ า ยได ทั้ ง นี้ ผูผลิ ต ตั้ ง เป า ว า นาจะสรางยอดขายไดกวาแสนเครื่องภายในป 2555

มาเลเซีย บริษัท Honda ผูผลิตรถยนตรายใหญจาก ญี่ปุน ตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนตแหงใหม ที่เ มือ งมะละกา ประเทศมาเลเซี ย โดยจะเป น แหล งผลิ ต รถยนตรุน Jazz และรถยนตที่ใชเทคโนโลยี Hybrid โดยมี มูลคาการลงทุนกวา 111.0 ลานดอลลารสหรัฐ โรงานแหง ใหมนี้จะมีกําลังการผลิตรถยนตกวา 100,000 คันตอป โดย คาดว า โรงงานดั งกล า วจะแล วเสร็ จ ในสิ้ น ป 2556 การ ลงทุนดังกลาวถือเปนการกระจายฐานการผลิต หลังจากที่ โรงงานในไทยได รับ ผลกระทบจากอุ ทกภั ย ในป 2554 ที่ ผ า นมา นอกจากนี้ บริ ษั ท CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co Ltd. ผูผลิตสรางรถไฟฟาและหัวรถจักร รายใหญ จ ากจี น และเป น ผู ป ระกอบการรายสํ า คั ญ ใน มาเลเซี ย ได ป ระกาศแผนการลงทุ น จั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารผลิ ต CSR ASEAN Rail Centre ขนาด 50 เอเคอร ในเมือง Batu Gajah รัฐเประก โดยหลังจากที่โรงงานแลวเสร็จในป 2557 คาดว า จะสามารถผลิ ต รถไฟฟ า ได ก ว า 100-150 ขบวน และซอมบํารุงรถไฟฟาไดกวา 150 ขบวน


5

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ยานยนต  สภาอุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)รายงาน ยอดผลิตรถยนตในประเทศของไทยเดือนมิ .ย. 2555 เติ บโตสู งถึ งร อยละ 33.81 (YoY) จากชว งเดีย วกั น ป กอ น มาที่ 205,600 คั น ทํ า สถิ ติ ยอดผลิ ต รถยนต ที่ สูง ที่สุดเปนประวัติการณอีกครั้งตอเนื่องจากเดือนกอนหนานี้ สอดคลองกับทิศทางยอดขายรถยนตในประเทศที่ทําสถิ ติ สู ง สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ เ ช น เดี ย วกั น ที่ 123,471 คั น ขยายตั วรอยละ 75.74 (YoY) ขณะที่ ยอดส งออกรถยนต สํ า เร็ จ รู ป ในเดื อ นมิ . ย.อยู ที่ 94,727 คั น สู ง สุ ด เป น ประวัติการณเชนเดียวกัน โดยยอดสงออกดังกลาวเพิ่มขึ้น ร อ ยละ 25.22 (YoY) ทั้ ง นี้ ท างสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยเคยประเมินไวกอนหนานี้วา ยอดผลิตรถยนตป นี้อาจจะอยูที่ราว 2.2 ลานคัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51 (YoY) โดยเปน การผลิ ตเพื่อ การส ง ออกราว 1 ล า นคั น และผลิ ต เพื่อจําหนายในประเทศ 1.2 ลานคัน

โลจิสติกส  บริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภครายใหญของไทยจับ มือ กั บบริษั ท บรรจุภั ณ ฑ เพื่อ เชื่ อ มตอ ห ว งโซ อุ ปทาน และขยายเครือขายโลจิสติกสรวมกัน เพื่อลดตนทุนโล จิสติกส พรอมทั้งขยายศูนยกระจายสินคาไปในภาคตางๆ ของไทย 4 แหง ครอบคลุมทั่ วประเทศ ซึ่งมีก ารลงทุนกว า 2,500 ลานบาท โดยบริษัทตั้งเปาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางานและลดตนทุนโลจิสติกสใหไดรอยละ 10 ตอป พรอม ทั้ ง เตรี ย มแผนที่ จ ะใช ก ารขนส ง ทางรางและทางน้ํ า ใน อนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคา

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา หากทิศทางอุตสาหกรรมดังกลาว ยัง คงดํ า เนิ น ต อ เนื่ อ งไปจนถึ ง ปลายป ไ ด โ ดยที่ ไ ม มี ป จ จั ย ลบ รุนแรงโดยเฉพาะที่จะกระทบตอกระบวนการผลิตรถยนต เชน เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง ในป 2554 ที่ผา นมา ก็ มี ค วามเป น ไปได สูง มากที่ จ ะทํ า ให ทั้ ง ตัว เลขการ ผลิตรถยนต ในประเทศ ยอดขายรถยนตในประเทศ และยอด การสงออกรวมทั้งป 2555 นี้ พุงขึ้นไปแตะหลักลานคันและทํา สถิ ติสูงที่ สุดเปน ประวัติ การณ โดยเฉพาะการผลิต รถยนต ใ น ประเทศที่ อ าจทํ า ได ถึ ง ราว 2.3 ล า นคั น สู ง กว า ที่ ส.อ.ท. ประเมินไว และจะสงผลทําใหไทยขยับตําแหนงขึ้นมาอยูใน 10 อันดับแรกของประเทศผูผลิตรถยนตโลกได จากปจจุบันที่อยูใน ลําดับที่ 14 โดยปจจัยบวกในชวงที่ผานมาและคาดวาจะสงผล ต อ เนื่ อ งไปถึ ง ช ว งปลายป ได แ ก ความสามารถในการผลิ ต รถยนต ที่น อกจากจะฟ นคื นสู ระดับ ปกติก อนที่จ ะเกิด น้ํา ทว ม ใหญปที่แลว ยังมีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติมขึ้นดวยเพื่อ รองรั บ ต อ อุ ป สงค ใ นตลาดที่ มี สู ง มากในป นี้ จากผลของ โครงการรถยนตคันแรก และการเปดตัวรถยนตรุนใหมๆ ที่ไดรับ การตอบรับที่ดีจากตลาด สวนความเสี่ยงที่อาจจะมีเขามาบาง คื อ สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศเศรษฐกิ จ หลั ก ของโลกที่ ออ นแอ โดยเฉพาะป ญหาหนี้ ใ นยุโ รป ซึ่ง อาจจะกระทบการ ส ง ออกของไทยบ า ง แต ไ ม ม ากเนื่ อ งจากยุ โ รปไม ใ ช ต ลาด สงออกหลักของไทย  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การรวมมือเปนพันธมิตรระหวาง ผูประกอบการไมวา ธุรกิจจะมีขนาดใดก็ ตาม ยอมจะชวยเพิ่ ม ศักยภาพการแขงขันใหทัดเทียมกับตางชาติที่จะเขามาทําธุรกิจ ในประเทศไทยมากขึ้ น ส ว นการตั้ ง ศู น ย ก ระจายสิ น ค า ของ ผูประกอบการรายใหญใ นตา งจัง หวัด นั้น ไมเพี ยงแตเป นการ สนองการเติบ โตของตลาดในประเทศเทา นั้น แตยัง ชวยเสริ ม ความแข็ งแกรงในการกระจายสิ นคา ไปยังประเทศเพื่อนบ า น เชน ลาว กัมพูชาและพมา ไดงายขึ้น อีกประการหนึ่งดวย  อนึ่ ง ในการขยายธุ รกิ จสู ภู มิภ าคต า งๆ ของประเทศ มีค วาม จํา เปน อยา งยิ่ งที่ จ ะต อ งพั ฒ นาระบบโลจิ สติ กส ทั้ งการขนส ง


6 และคลังสินคาใหมปี ระสิทธิภาพและสามารถกระจายสินคาได ทัน ต อความต อ งการของตลาด อย า งไรก็ ดี ต น ทุน โลจิสติ ก ส ของผูประกอบการไทยยังสูงอยูมาก ซึ่งหากภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาเครือขายและระบบโลจิสติกสมากขึ้น จะชวยทําให ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศไทยลดลงได อ ย า งมาก และ อาจจะทํ า ให เ หลื อ เพี ย งร อ ยละ 13 ภายในป 2560 ตามที่ ภาครัฐไดตั้งเปาได ทองเที่ยว  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดเผยแผน สงเสริมการทอ งเที่ ยวป 2556 เน นการทํารายไดกาว กระโดดด ว ยวิ ถี ไ ทย (Higher Revenue through Thainess) เพื่ อมุง ไปสู เป าหมายรายไดจ ากการท องเที่ย ว จํานวน 2 ลานลานบาทในป 2558 ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น โดย มุงหานักทองเทีย่ วตลาดคุณภาพ หรือตลาดบนที่มีกําลังซื้อ สู งเ พื่ อ ยก ระ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สู คว า มเ ป น Quality Destination และลบภาพลักษณการเปน Value for Money ซึ่ ง อาจทํ า ให ถู ก เข า ใจว า เป น Cheap Destination ได นอกจากนี้ ทางภาคเอกชน ไดแก สมาคมธุรกิจทอ งเที่ย ว ภายในประเทศ (สทน.) ไดเสนอใหภาครัฐเพิ่มวงเงินการหัก ลดหยอนภาษีเงินไดของบริษัทเอกชนสําหรับคาใชจายใน การสัมมนาเปนรอยละ 200 ของคาใชจายทั้งหมด จากเดิม ที่สามารถหักไดเพียงรอยละ 100 เพื่อสงเสริมการขยายตัว ของตลาดประชุมสัมมนาในประเทศอีกทางหนึ่งดวย

บริการดานสุขภาพ / โรงพยาบาล  การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย (ททท.) ประจํ า สํานักงานนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เตรียมรุกตลาดการ ทอ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ (เมดิค อล ทั วริ ซึ่ม) ในป 2556 เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วสหรั ฐ ฯให เ ดิ น ทางเข า มารั บ การ รักษาพยาบาลในไทยมากขึ้น ภายหลังจากที่ประธานาธิบดี ของสหรั ฐฯ ชูนโยบายให คนสหรัฐ ฯ มี ประกันสุ ขภาพครบ

 ศูนย วิจัยกสิ กรไทย มองวา เพื่ อให สามารถบรรลุเป าหมาย รายได 2 ลานลานบาท รัฐบาลไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวก ให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า มาในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและ ประเทศไทย เชน รถไฟความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของ ประเทศ และการขยายเส น ทางบิ น ตรงจากตลาดท อ งเที่ ย ว สําคั ญๆ มายัง แหลง ทอ งเที่ ยวตา งๆ ของไทย รวมทั้ งส งเสริ ม การพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อขยายตลาด นั ก ท อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ อาทิ กลุ ม ตลาดไมซ ตลาดจั ด งาน แตงงานและฮั นนีมู น รวมถึ งตลาดนัก ทองเที่ย วระดับบนจาก กลุมประเทศ CLMV นอกจากนี้ ยังตองผสานความรวมมือกับ ภาคเอกชน เพื่อใหมีแผนปฎิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดเปนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม และนําไปสูการเพิ่ม รายไดทองเที่ยวแบบกาวกระโดดในทายที่สุด  ทั้ ง นี้ ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย คาดว า ในอี ก 3 ป ข า งหน า (ป 2558) จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทย รวมทั้ ง สิ้ น ไม ต่ํ า กว า 27.5 ล า นคน สร า งรายได ด า นการ ทองเที่ยวใหประเทศไทยคิดเปนมูลคากวา 1.25 ลานลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้ คาดวา จะเปนนักทองเที่ยวจากประเทศสมาชิก อาเซียนจํานวน 8 ลานคน ซึ่งกอใหเกิดรายไดทองเที่ยวคิดเปน มูลคาประมาณ 260,000 ลานบาท  ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย มองว า สหรั ฐ ฯ เป น ตลาดคนไข ชาวตางชาติที่สําคัญเปนอันดับ 2 ของไทยรองจากญี่ปุน และ คาดวาจะมีแนวโนมเดินทางเขามารักษาพยาบาลในไทยมาก ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วสหรั ฐ ฯที่ เ ดิ น ทางเขามาทองเที่ยวในไทยอยางตอเนื่อง ดังนั้น นโยบาย “โอ บามาแคร” ที่บังคับใหคนสหรัฐฯ ตองซื้อประกันสุขภาพภายใน


7 ทุกคน ภายหลังสํ ารวจพบวา คนสหรัฐฯ มีประกั นสุขภาพ เพียงรอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ ททท.จะใชเวลา 1 ป ในการรุกทําการตลาดและประชาสัมพันธ เพื่อชิงสวน แบ ง ตลาดคนสหรั ฐ ฯ ที่ เ ดิ น ทางไปรั ก ษาพยาบาลยั ง ตางประเทศในแตละปกวา 3.3 ลานคน จากประชากร 330 ลานคน แบงเปนรักษาในยุโรป เอเชีย และภูมิภาคอื่น รอย ละ50 รอยละ20 และรอยละ 30 ตามลําดับ

ป 2557 นา จะเปน หนึ่ง ปจจั ยสํ าคัญที่ผลั กดัน ให ธุรกิ จบริ การ ด า นการแพทย ข องไทยมี โ อกาสขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และด ว ย ศัก ยภาพทางด านการรั กษาพยาบาลของไทยที่ มี ชื่อ เสีย งมา นาน มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลถูกกว าโรงพยาบาลใน สหรั ฐ ฯ และอี ก หลายประเทศที่ เ ป น คู แ ข ง เช น สิ ง คโปร มาเลเซีย ในขณะที่ คุณภาพและมาตรฐานในการรักษา (JCI) ของไทยเที ย บเท า สากล อี ก ทั้ ง ความมี ชื่ อ เสี ย งทางด า นการ ทองเที่ยวและการบริการที่เ ปนเลิ ศ ก็ นาจะทําใหธุรกิจบริการ ดานสุขภาพของไทยมีโอกาสทํารายไดใหกับประเทศอีกจํานวน มาก  นอกจากการรุกทําตลาดใหคนไขตางชาติเดินทางเขามารับการ รักษาในไทยเพิ่มขึ้นแลว ทางภาครัฐและโรงพยาบาลเอง ก็ควร ที่จ ะเตรี ยมความพร อ มในหลายๆด า น ไมว า จะเปน บุ คลากร ทางการแพทย การพัฒนาทางดานภาษาของบุคลากร รวมถึง การพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ อาทิ ธุรกิจทองเที่ยว คาปลีก สปาและนวดแผนไทย โดยการอํ า นวยความสะดวกในการ เดิ น ทาง การแก ป ญหาความแออั ด ของสนามบิ น การฟ น ฟู แหลงทองเที่ยวที่เสื่อมโทรม รวมถึงการดูแลความปลอดภัยใน ชีวิ ต และทรั พ ย สิน ของนั ก ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง สิ่ง เหล า นี้ เป น ป จ จั ย สําคัญในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามารับการรักษา ไทย และสามารถสร างรายไดใ หกับ หลายธุรกิจที่ เกี่ย วขอ งได เพิ่มขึ้น


8 Commodity Market Watch 16 - 20 กรกฎาคม 2555 2 0 11 Indic a t o rs

C lo s e

2 0 12

2 0 11

%C hg 3Q

4Q

1Q

P re v io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

113.04

107.55

119.75

103.47

108.08

4.61

4.5%

G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)

36.21

37.17

33.69

37.66

37.23

37.73

0.50

1.3%

D ie s e l ( T H B / L)

29.51

29.17

28.89

30.81

29.83

29.63

-0.20

-0.7%

G o ld ( US D / O z)

1225.54

1705.39

1568.84

1691.07

1589.68

1584.50

-5.18

-0.3%

G o ld ( T H B , S e ll)

22,428

24,412

23,500

24,225

23,700

23,800

100

0.4%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,369

2,400

1,971

2,026

1,836

1,895

59

3.2%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

8,837

8,992

7,554

7,895

7,510

7,625

115

1.5%

400

10.00

2.6%

569

612

560

496

390

P o lye t hyle ne ( US D / T o n) 2 HDP E

1,220

1,404

1,315

1,386

1,305

n.a

LD P E

1,461

1,590

1,310

1,382

1,250

n.a.

P o lypro pyle ne ( US D / T o n)

1344

1,608

1,325

1,525

1,213

n.a.

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

F acto r

Short ความตึงเครียดในตะวัน ออกกล าง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short การแข็งค าของเงิน ดอลลารฯ Long แหลงลงทุน ที่ป ล อดภัย

Short คาดการณอุป สงคช ะลอตั ว Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค ออนแอลง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( US D / T o n)

1,046

1,574

1,446

1,513

1,235

n.a.

ขาวขาว 5 % ( B a ht / t o n )

15,641

16,853

17,320

17,820

18,520

17,620

-900

-4.9%

น้ําตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

28.85

n.a.

23.22

22.01

22.46

23.92

1.46

6.5%

มันสําปะหลังเสน ( B a ht / k g )

7.23

7.08

6.83

6.79

6.50

6.30

-0.20

-3.1%

144.00

139.23

103.85

112.83

98.60

97.80

-0.80

-0.8%

Short สภาพอากาศมีผ ลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผ นรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week v alues

 ราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยไดรับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมจาก จีนภายหลังตัวเลข GDP ไตรมาส 2 มีทิศทางที่ชะลอตัวลง ประกอบกับตลาดมีความกังวลตอปญหาอุปทานน้ํามันดิบตึงตัว จากมาตรการคว่ําบาตรน้ํามันตออิหราน และการออกมาแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อตอบโตตอการขูปด ชองแคบฮอรมุซของอิหราน นอกจากนี้ สถานการณความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดในใจ กลางเมืองดามัสกัสในซีเรีย ก็มีสวนผลักดันใหราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตาม สถานการณความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และทิศทางเศรษฐกิจของจีน สหรัฐฯ และกลุมยูโรโซนอยางใกลชิด  ราคาทองคํา ปรั บตั วลดลง จากการเทขายสัญญาทองคํา ของนั กลงทุ น หลัง จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯไมไ ดสง สัญญาณอยางชัดเจนวาจะออกมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 หรือ QE3 นอกจากนี้ แรงกดดันจากการแข็งคาของ สกุลเงินดอลลารฯ หลังนายกรัฐมนตรีเยอรมนีไดแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาหนี้ยูโรโซน ขณะที่ยอดหนี้ของทั้งสเปน และอิตาลียังคงพุงสูงขึ้น ก็มีสวนผลักดันใหราคาทองคําลดลง อยางไรก็ดี ในชวงทายสัปดาหราคาทองคํากลับฟนตัวหลังการ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะจํานวนผู ขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาหที่เพิ่ม สูงขึ้นเกินคาด สวนทิศทาง ราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามความเคลื่อนไหวของทิศทางปญหาหนี้ในยุโรป และคาเงินดอลลารฯ  ราคายางปรับเพิ่มขึ้น โดยไดรับแรงสนับสนุนจากภาวะฝนตกหนักทางภาคใตฝงตะวันตก และโครงการแทรกแซงราคายาง ของภาครัฐ นอกจากนี้ ราคายางยังไดรับปจจัยภายนอกเกื้อหนุนจากกระแสคาดการณวา รัฐบาลจีนอาจมีมาตรการกระตุน เศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากขอมูลเศรษฐกิจของจีนออนแอลงตอเนื่อง สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามสภาพ อากาศซึ่งสงผลตอปริมาณผลผลิตยาง

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชือถื ่ อ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือ ประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของ ตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review 18-22 Jun 12 p  
Weekly Economic & Industry Review 18-22 Jun 12 p  

It's about the Govt. plan to create 2 billion for tourism in 2015

Advertisement