Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 20 วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ยืนเหนือระดับ 100 ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 ขณะที่ ยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมลดลงเปนครั้งแรกในรอบป

Economic Highlight

ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

ส.อ.ท. เป ดเผยดัชนีความเชื่ อมั่ นภาคอุ ตสาหกรรม เดื อนเม.ย. 55 เพิ่ มขึ้ นมาที่ ระดั บ 104.0 จากระดั บ 102.1 ในเดือนกอน ดานกระทรวงพาณิชยรายงานยอด จดทะเบียนธุรกิจใหมเดือนเม.ย. 55 ลดลงรอยละ 20.0 (YoY) และรอยละ 25.0 (MoM)

INTERNATIONAL ISSUE

ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดสวนสํารองธนาคารพาณิชย ลงอี กเป นครั้ งที่ 2 ในป 55 เพื่อเพิ่มสภาพคล องใหภาค ธุรกิจ ขณะที่การฟนตัวของญี่ปุนยังนาจะเกิดขึน้ อยางคอย เปนคอยไป สวนภาคอุตสาหกรรมในรัสเซียทยอยออนแรง ลง

BUSINESS HIGHLIGHT อุตสาหกรรม

BUSINESS HIGHLIGHTผูประกอบการ

แกวและกระจก มีแนวโนมหยุด ขยายการลงทุนในประเทศไทย จากปญหาตนทุนการผลิตพุงสูง และขาดแคลนวัตถุดิบ

น้ํามันรายใหญ ในประเทศระบุ ว า รา คา น้ํ ามั นข า ยปลี ก ใ น ประเทศ มีแนวโนมปรับตัวลดลง ในระยะสั้น

COMMODITY Markets ความไมแนนอน

ทางการเมืองในกรีซ กดดัน ภาวะอุ ป สงค ใ นตลาดโลก ส ง ผลให ร าคา สิ น ค า โภค

ภัณฑปรับลดลง

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผย  กระทรวงพาณิ ช ย เป ด เผยจํานวนนิ ติบุค คลจดทะเบี ย น ดัช นีค วามเชื่อ มั่น ภาคอุ ตสาหกรรมเดือ นเม.ย.2555 จัดตั้งธุรกิจใหมเดือนเม.ย. 2555 อยูที่ 4.04 พันราย ลดลง เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 104.0 จาก 102.1 ในเดือนกอน รอยละ 20.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน (YoY) และรอยละ โดยองค ป ระกอบด า นยอดคํ า สั่ ง ซื้ อ โดยรวม ยอดขาย 25.0 เมือ่ เทียบกับเดือนกอนหนา (MoM) ตามลําดับ ขณะที่ยอด โดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น จดทะเบียนเลิกกิจการมีจํานวน 797 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 41.0 สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นยืนเหนือระดับ 100 ติดตอกันเปน YoY แตลดลงรอยละ 13.0 MoM ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้ ง เดือนที่ 3 ซึ่งสะทอนการกลั บเขาสูภาวะปกติของภาคการ ธุรกิ จใหมที่ ลดลงเป น ครั้ ง แรกในรอบป 2555 เป น ผลมาจาก ผลิต โดยป จจัย สนั บสนุ นความเชื่ อมั่น ของผูป ระกอบการ จํานวนวันหยุดราชการในเดือนเม.ย. ที่มากกวาเดือนอื่นๆ โดย คือ อุปสงคภายในประเทศที่ยังขยายตัวตอเนื่อง และผลดี กระทรวงพาณิช ย คาดวา การจดทะเบีย นจัด ตั้งธุ รกิ จใหมจ ะ จากเทศกาลสงกรานต ที่ ทํ า ให มี ก ารใช จ า ยมากขึ้ น ส ว น ปรับตัวดีขึ้นในเดือนพ.ค. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมฟน ปจจัยที่ ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุดวาอาจสงผล ตัวแลว กระทบตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรม คือ ราคาน้ํามัน สําหรับภาพรวมชวง 4 เดือนแรกปนี้ (ม.ค.-เม.ย.2555) มี รองลงมาคื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย น สภาวะเศรษฐกิ จ โลก นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการแลว 3.58 พันราย เพิ่มขึ้นรอย สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ละ 15.0 (YoY) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 สวนการ เงิ น กู สํ า หรั บ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ฯ คาดการณ 3 เดื อ น จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมมีจํานวน 2.03 หมื่นราย ลดลงรอย ข า งหน า อยู ที่ ระดั บ 112.6 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 109.5 ในเดื อ น ละ 4.0 (YoY) มีนาคม


2  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยวา การยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในชวง 4 เดือนแรกของป 2555 มีจํานวน 407 โครงการ (เติบโตรอยละ 21 YoY) มูลคา 1.55 แสนลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 43.9 YoY) สะทอนความเชื่อมั่นที่มีตอประเทศไทย และมั่นใจวา ภาพรวมการลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศในปนี้ จะเปนไปตาม เปาหมายที่ตั้งไวที่ 6 แสนลานบาท ทั้งนี้ โครงการจํานวน 240 โครงการ หรือรอยละ 58.9 จากการขอรับสงเสริมการลงทุนจาก FDI ทั้งหมด มีมูลคา 1.13 แสนลานบาท เปนการขยายการลงทุนจากกิจการเดิมที่ไดลงทุนอยูแลว สําหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับความ สนใจสูงสุดอยูในกลุมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา สวนนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในไทยสูงสุดในชวง 4 เดือนแรก ยัง เปนนักลงทุนญี่ปุน  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดผลิตรถยนตเดือนเม.ย.2555 เติบโตรอยละ 59.58 (YoY) จากชวง เดียวกันของปกอน มาที่ระดับ 1.42 แสนคัน สวนยอดผลิตรถจักรยานยนต ลดลงรอยละ 8.1 (YoY) อยูที่ 2.2 แสนคัน ทั้งนี้ การผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตชวง 4 เดือนแรกของป (ม.ค.-เม.ย.2555) มีจํานวน 6.4 แสนคัน และ 1.04 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอย ละ 15.0 (YoY) และรอยละ 2.2 (YoY) ตามลําดับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เชื่อมั่นวา การสงออกของไทยป 2555 จะขยายตัวไดรอยละ 15.0 ตามเปาหมาย โดย ไดรับผลกระทบจากปจจัยเศรษฐกิจโลกเพียงเล็กนอย เนื่องจากที่ผานมา ไทยพยายามกระจายการสงออกไปยังตลาดอื่นๆ เพื่อ ทดแทนตลาดยุโรปมานานแลว โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย ซึ่งหลายประเทศมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น และเปนปจจัยที่ทําใหมั่นใจวา การ สงออกของไทยจะเปนไดตามเปา  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่สามารถยืนอยูเ หนือระดับ 100 ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 เปน สัญญาณที่สะทอนทิศทางการฟนตัวที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรมจากเหตุการณ น้ําทวมเมื่อปลายปกอน เมื่อประกอบกั บ มาตรการตางๆของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะคาครองชีพและตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทํา ให ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ฯ คาดการณ ใ นช ว ง 3 เดื อ นข า งหน า ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ งเช น กั น อย า งไรก็ ดี แนวโน ม ของ ภาคอุตสาหกรรมไทยในชวงที่เหลือของป 2555 ภายหลังการฟนตัวจากน้ําทวม ยังอาจเผชิญความทาทายอีกหลายประการ อาทิ การเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตภายหลังมาตรการชวยเหลือของรัฐบาลและความรวมมือตรึงราคาสินคาของผูประกอบการ สิ้น สุ ด ลง ซึ่ ง มี ค วามเป น ไปไดว า ระดั บ ราคาสิ น ค า ที่ จ อ จะขยั บ ขึ้ น อาจส ง ผลกระทบต อ ความต อ งการสิ น ค า ในท า ยที่ สุด นอกจากนี้ ในอี ก ด า นหนึ่ ง ต น ทุ นการผลิ ต ที่เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นก็ อ าจทํ า ใหราคาสิ น คา ส ง ออกของไทยปรั บเพิ่ ม ขึ้ น ตาม ซึ่ ง ย อ มมี ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันดานราคาในตลาดโลก ขณะที่ สถานการณเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน ก็ยังมีความไมแนนอนสูง

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ  ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดสวนการกันสํารองของ  การลงทุน โดยตรงจากต างประเทศ (FDI) ของจีน ใน ธนาคารพาณิชยลงรอยละ 0.5 โดยใหมีผลตั้ งแตวันที่ 18 เดือนเม.ย. 2555 หดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ที่รอยละ พ.ค. 2555 ทั้งนี้ สัดสวนการกันสํารองของธนาคารขนาดใหญ 0.7 (YoY) สูร ะดั บ 8.4 พั นล านดอลลารฯ ขณะที่ ยอด จะลดลงเหลือรอยละ 20.0 ขณะที่ สัดสวนการกันสํารองของ สะสม 4 เดือนแรกมีมูลคา 3.79 หมื่นลานดอลลารฯ (หดตัว รอยละ 2.4 YoY) สวนสินเชื่อปลอยใหมรูปเงินหยวนในเดือน ธนาคารขนาดกลางและเล็กจะลดลงเหลือรอยละ 16.5 เม.ย. ลดลงสูระดับต่ําสุด ในรอบ 4 เดือนที่ 6.818 แสนลา น หยวน


3  เศรษฐกิจญี่ปุนในไตรมาสที่ 1 ป 2555 เติบโตเรงขึ้นมาที่รอยละ 4.1 (Annualized, QoQ) หลังจากที่ขยายตัวรอยละ 0.1 ในไตรมาสกอนหนา โดยสวนใหญเปนผลจากการเติบโตของการลงทุนสาธารณะ และการบริโภคเอกชน ขณะที่ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมเดือนเม.ย. 2555 ขยายตัวรอยละ 14.2 (YoY) เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 13.9 (YoY) ในเดือนกอนหนา ซึ่งจะ สงผลดีตอตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม และเอื้อใหการบริโภคเอกชนฟนตัวขึ้นในระยะที่เหลือของปนี้  เศรษฐกิจรัสเซียไตรมาสแรกโตรอยละ 4.9 (YoY) สูงกวาที่นักวิเคราะหคาดวา จะขยายตัวรอยละ 4.1 (YoY) ดวยแรง สงของการบริโภคภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ทางการรัสเซียไดมีการปรับลดเปาหมายเศรษฐกิจปนี้ ลงมาอยูที่รอยละ 3.4 จาก เดิมที่คาดวาจะเติบโตรอยละ 3.7 เพราะการลงทุนที่ออนแรงลง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวา ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ยังไมนาจะผานพนจุดต่ําสุดของการชะลอตัวรอบนี้ อาจทําใหธนาคารกลาง จีนมีความจําเปนตองดําเนินนโยบายการเงินในเชิงผอนคลายลงอีกในชวงหลายเดือนขางหนา หลังจากที่เครื่องชี้เศรษฐกิจใน ประเทศ การลงทุนโดยตรงในจีน การปลอยกูแ ละแรงกดดันเงินเฟอที่ลดลงโดยพรอมเพรียงกันในเดือนเม.ย. ทําใหธนาคารกลาง จีนไดตั ดสิ นใจลดสั ดส วนสํา รองธนาคารพาณิ ชย ลงอีก เป นครั้ง ที่ 2 ในป 2555 เพื่อ เพิ่ มสภาพคลอ งใหภ าคธุรกิจ ขณะที่ใ น ประเทศญี่ปุนเอง แมวาทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรก แตโดยสวนใหญแลวเปนผลจากงบรัฐบาลในการ กอสร างฟน ฟูความเสีย หายจากสึน ามิและการใหเงิ นอุดหนุนการซื้อรถยนต ประหยัดพลั งงาน ผนวกกับการทยอยฟน ตัวของ สายการผลิตในญี่ปุนจากสึนามิและอุทกภัยในไทย ดังนั้น จึงมองวา การฟนตัวของญี่ปุนยังนาจะเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เนื่องจากยังคงตองเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมจะยืดเยื้อตอไปในไตรมาส 2-3 ของปนี้เปนอยางนอย  สวนเศรษฐกิจรัสเซียจากที่เคยเติบโตไดเฉลี่ยถึงรอยละ 7 ตอปในชวงกอนวิกฤตทางการเงินป 2551 ก็กําลังตกอยูในภาวะชะลอ ตัวตามแรงกดดันจากเศรษฐกิจของยุโรปที่เปนคูคาหลักของรัสเซีย จนสงผลตอการผลิตและการคาที่เชื่อมโยงกันใหชะลอตัวลง พอสมควร โดยในเดือนมี.ค.ที่ผานมาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ําใกลเคียงกับชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป 2551-2552 ดังนั้น หากมีสัญญาณในเชิงลบของเศรษฐกิจยุโรปที่มากขึ้น ก็อาจฉุดเศรษฐกิจรัสเซียใหซบเซาลงอีกอยางยากจะหลีกเลี่ยง

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม แกวและกระจก  กลุมอุต สาหกรรมแก วและกระจก สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย ระบุถึงสถานการณของอุตสาหกรรม แก ว และกระจกวา กํ าลั งเผชิ ญกับป ญหาตน ทุ น การ ผลิ ต ที่ เพิ่ มสู งขึ้ น ถึ งร อ ยละ 20-30 เมื่ อ เทีย บกั บต น ทุ น การผลิตเดิม โดยแบงเปนตนทุนดานพลังงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 20 อันเนื่องจากการปรับ ราคากาซ LPG และกา ซ ธรรมชาติ และตนทุนดานแรงงานที่ขยับขึ้นรอยละ 10 ตาม น โ ยบ า ยค า แ รงขั้ น ต่ํ า 300 บ า ท ข อ งรั ฐบ า ล ( ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมแก ว และกระจกมี ก ารจ า งงานไม ต่ํ า กว า 13,000 คน) นอกจากนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมแกว และกระจก ยัง ต อ งเผชิ ญ กั บการเพิ่ ม สู ง ขึ้น ของตน ทุ น อี ก สวนหนึ่งคือ ตนทุนวัตถุดิบ อาทิ ทรายแกว ที่ไมสามารถนํา วัต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นประเทศมาใช ไ ด เนื่ อ งจากมี ป ญหาการขอ สัมปทานที่ลาชา ประกอบกับแหลงทรายแกวในประเทศที่

 ศูน ย วิจัย กสิ ก รไทย มองว า ผูป ระกอบการในอุ ตสาหกรรม แกวและกระจก ควรวางแผนการดําเนินธุรกิจในระยะขางหนา โดยหัน มาเน นให ความสํ า คัญกั บการลดตน ทุ นการผลิ ต เช น การปรับปรุงกระบวนการผลิต ใหมีการประหยัดพลังงานหรือใช กาซในปริมาณที่ลดลง รวมไปถึงการนําเครื่องมือเครื่องจักรเขา มาชวยในกระบวนการผลิตมากขึ้น สวนการขาดแคลนวัตถุดิบ ทรายแกว ในระยะสั้นผูประกอบการอาจจะแกไขปญหาเฉพาะ หนาโดยการนําเขา สวนในระยะยาว ผูประกอบการควรศึกษา ถึงการนําเศษแกวกลับมาใชใหม ซึ่ง จะทําใหสามารถทดแทน ทรายแก ว จากแหล ง ธรรมชาติ ไ ด ส ว นหนึ่ ง อย า งไรก็ ดี ผูประกอบการควรมองหาลูทางการลงทุนในตางประเทศควบคู ไปดว ย เพื่ อเป นการกระจายความเสี่ ย งที่ เ กิด ขึ้ น โดยเฉพาะ ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นที่ มี ศั ก ยภาพอย า งเวี ย ดนามและ อิ น โดนี เ ซี ย เนื่ อ งจากมี แ หล ง วั ต ถุ ดิ บ และต น ทุ น พลั ง งานที่


4 สําคัญในจังหวัดระยองมีปญหาเรื่องคุณภาพ โดยมีสารเคมี หรือแรโลหะอื่นปนเปอ นสูงกวาคา มาตรฐาน ทั้งนี้ ทรายที่ นํ า เข า จากต า งประเทศมี ราคาแพงกว า ทรายในประเทศ ดวยเหตุนี้ จึงมองวา อนาคตโอกาสในการลงทุนในประเทศ คงมีความเปน ไปไดยากขึ้น และคงตองมองหาชองทางใน การขยายการลงทุนในตางประเทศทดแทน

เชื้อเพลิงสําเร็จรูป  ผู ป ร ะกอบการน้ํ ามั น ราย ใหญ ใน ประ เทศ ระ บุ สถานการณ ร าคาน้ํ า มั น ขายปลี ก ในประเทศ มี แนวโน มปรับตั ว ลดลงในระยะสั้น โดยช วงครึ่ ง ป ห ลั ง คาดว า ราคาน้ํ า มั นดี เ ซลจะอยูที่ ระดั บ 29-32 บาท/ลิ ต ร เนื่ อ งจากความต อ งการใช น้ํ า มั น อาจเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในช ว ง ปลายป เพราะเปนฤดูหนาวในตางประเทศ สวนราคาแกส โซฮอล 91 จะอยู ที่ ระดั บ 35-37 บาท/ลิ ต ร และคาดว า รั ฐ บาลจะบริ ห ารจั ด การราคาน้ํ า มั น ไม ใ ห เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จน สงผลกระทบต อภาระคา ครองชีพ ของประชาชน โดยผา น กลไกดานภาษีและกองทุนน้ํามันตอไป สวนราคาน้ํามันดิบ ดูไบจะอยูระดับเฉลี่ย 105-112 ดอลลารฯ/บารเรล

สามารถแขงขันได และที่สําคัญก็คือ เพื่อเปนการเตรียมพรอม เขาสูการเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ป ขางหนาที่อาเซียนจะเปนตลาดและฐานผลิตเดียวกัน  อนึ่ง อุตสาหกรรมแกวและกระจก เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี ตนทุนดานพลังงานคอนขางสูง การปรับขึ้นของราคาพลังงาน ประกอบกั บ การแข ง ขั น ที่ รุน แรงในตลาดส ง ออก รวมไปถึ ง นโยบายการปรั บขึ้ นค าแรงขั้น ต่ํ าเปน 300 บาทต อวั น ทํา ให ผู ป ระกอบการต อ งรั บ ภาระต น ทุ น การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ป ญหาในการผลิ ตที่ พ บในป จ จุ บั นก็ คื อ วั ต ถุ ดิ บ หลักอยางทรายแกว ที่นํามาจากแหลงแรในภาคตะวันออก เริ่ม ขาดแคลนและไม เพี ยงพอ ซึ่ง คาดวา อาจจะหมดไปในไมช า ทําใหผูประกอบการสวนใหญจําเปนตองนําเขาทรายแกวจาก เวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งมีราคาแพงกวาในประเทศ (ราคา นําเขาอยูที่ประมาณ 1,600 บาท/ตัน สวนราคาในประเทศอยูที่ 700 บาท/ตั น ) ทํ า ให เ ป น ป จ จั ย ซ้ํ า เติ ม ผู ป ระกอบการใน อุตสาหกรรม ตองเผชิญความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเพิ่มมาก ขึ้น  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา จากทิศทางราคาน้ํามันตลาดโลก ที่ยังคงปรับลดลงตอเนื่อง ทําใหคาดวา ราคาขายปลีกน้ํามันใน ประเทศน า ที่ จ ะสามารถปรั บ ลดลงได อี ก หลั ง จากที่ ร าคา น้ํ า มั น ดิ บ ดู ไ บที่ ล ดลงมาเคลื่ อ นไหวอยู ที่ ร ะดั บ 104-106 ดอลลาร ฯ /บาร เ รล ในป จ จุ บั น จากที่ ขึ้ น ไปสู ง ถึ ง กว า 120 ดอลลารฯ/บารเรลในชวงเดือนมี.ค.-เม.ย.ที่ผานมา ทําใหราคา ขายปลี กน้ํ า มัน ในประเทศทยอยปรั บ ลดลงหลายครั้ง ในรอบ เดือนพ.ค. โดยราคาแกสโซฮอล 91 และน้ํามันดีเซล จากที่เคย ปรับขึ้นไปถึง 38.98 และ 32.33 บาท/ลิตร ในชวงเดือนมี.ค.ที่ ผานมา ก็ปรั บลดลงมาอยูที่ 35.88 และ 29.83 บาท/ลิต รใน ปจจุบัน ตามลําดับ  สําหรับทิศทางราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศในชวงครึ่งปหลัง นั้ น นอกจากจะขึ้ น อยู กั บ แนวทางการปรั บ โครงสร า งราคา พลังงานของรั ฐบาลแลว ยั งตองจั บตาป จจัยจากตางประเทศ อี ก ด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความต อ งการใช น้ํ า มั น ที่ น า จะ เพิ่ ม ขึ้ น ตามฤดู ก าล ความต อ งการใช น้ํ า มั น เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า ทดแทนโรงไฟฟานิวเคลียรของญี่ปุน ตลอดจนวิกฤตยุโรป และ บทสรุ ป ของการเจรจาระหว า งประเทศตะวั น ตกกั บ อิ ห ร า น


5 เกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร (ซึ่งหากไดขอสรุปที่นาพอใจ ก็ อาจทําใหอิหรานสามารถกลับมาสงออกน้ํามันเหมือนเดิม) สิ่งพิมพ  กลุมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ เปดเผยวา ขณะนี้ ตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพและ บรรจุภัณฑเพิ่มสูงขึ้นประมาณรอยละ 10-15 จากการ ปรับเพิ่มขึ้นคาจางขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน ตนทุนคาขนสงที่ เพิ่มตามราคาน้ํามั นในชวงกอนหนา และคาไฟฟาผันแปร อั ต โนมั ติ (เอฟที ) ที่ กํ า ลั ง จ อ ปรั บ ขึ้ น โดยภาระต น ทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น นี้ ทํ า ให ผูป ระกอบการจะเริ่ ม เจรจากั บ ลู ก ค า ขอ ทยอยปรับขึ้นราคาตั้งแตในชวงเดือนพ.ค.นี้เปนตนไป

ทองเที่ยว  ภาพรวมการท องเที่ยวไทยในชวง 4 เดือนแรกของป 2555 ยั งรั ก ษาระดั บการเติ บโตในอั ต ราร อ ยละ 7.0 โดยตลาดเอเชียเพิ่มรอยละ 6.1 และตลาดอเมริกาเพิ่มรอย ละ 8.0 ขณะที่ ตลาดยุโรปแมมีความกั งกลเรื่องเศรษฐกิ จ แตก็เ พิ่มขึ้ นรอ ยละ 9.0 สําหรับช วงไตรมาส 2 และ 3 นั้ น

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การปรับขึ้นราคาจําหนายสินคา ในกลุมบรรจุ ภัณฑตางๆ อาจสงผลต อเนื่องใหต นทุนการผลิ ต สินคาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค สินคา ในกลุมอาหาร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจําเปนตอง ใชบรรจุภัณฑคอนขางมาก ทั้งในสวนของการบรรจุสินคาและ การขนสง  โดยหากวิ เคราะหต ามโครงสรางตน ทุน ของอุต สาหกรรมแล ว จะพบว า ต น ทุ น การผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ โ ดยรวม น า ที่ จ ะได รับ แรง กดดันตอเนื่องมาจากตนทุนคาไฟฟา และตนทุนพลังงานเปน สําคัญ ทั้งนี้ แมวาตนทุนคาแรงจะมีสัดสวนมากถึงรอยละ 15.2 แตแรงงานสวนใหญกเ็ ปนแรงงานที่ตองใชความชํานาญและมี ทักษะเฉพาะ (เชน การผสมสี การเรียงสิ่งพิมพ) ก็ไดรับคาจาง ในอั ตราที่สูง กวา วัน ละ 300 บาทตอ วัน อยูแ ลวในปจ จุบัน ซึ่ ง แตกตางไปจากผลกระทบจากคาไฟฟา ที่ เปนพลัง งานสําคั ญ ในการเดิ น เครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ การพิ ม พ การสกรี น และการ เดินเครื่องสายพานลําเลียง (เดิมตนทุนพลังงานคิดเปนสัดสวน รอ ยละ 7.9 ของการผลิต ทั้ งหมด) ขณะที่ การปรั บเพิ่ มของ ตนทุนคาน้ํามันนั้น ก็จะสงผลตอราคาสิ่งพิมพในแงของตนทุน การขนสงและกระจายสิ่งพิมพ  นอกจากนี้ การปรับเพิ่มราคาสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ ก็อาจทํา ใหความไดเปรียบทางดานราคาสินคาของไทยลดลงจากอดี ต อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑของไทย ก็ ยังคงมีจุ ดเด นในเรื่อ งของวัต ถุดิบ เยื่อ และกระดาษที่สามารถ ผลิตไดในประเทศ คุณภาพงาน และความสามารถในการผลิต สิ่ ง พิ ม พ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ารส ง ออกในป 2555 ขยายตั ว ได ต ามเป า หมายร อ ยละ 10 (YoY) ที่ ท างสภา อุตสาหกรรมคาดการณไว  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ศักยภาพการเติบโตอยางตอเนื่อง ของตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วอิ น เดี ย น า จะทํ า ให ค วามสํ า คั ญ ของ ตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วอิ น เดี ย ต อ ทิ ศ ทางการท อ งเที่ ย วไทยเพิ่ ม สูงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากภาครัฐใหการสงเสริม อยางจริง จังต อเนื่ อง ผ านการสนับสนุนดา นการทํา การตลาด


6 แม วา จะเปน ชว งโลวซี ซัน การท องเที่ ย วแหง ประเทศไทย (ททท.) ยั ง คงประเมิ น ว า ภาพรวมการท อ งเที่ ย วไทยจะ เปน ไปดว ยดี ทํ าใหทั้ งป คาดว า จะมีจํ านวนนัก ทอ งเที่ย ว 20 ล า นคนตามเป า ที่ ตั้ งไว โดยในช ว งโลว ซี ซั่น จะได แ รง หนุนจากตลาดหลัก คือ ออสเตรเลีย และตลาดเพื่อนบาน ในอาเซียน อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมถึง อินเดีย ซึ่งเปนตลาดที่มีศั กยภาพสูง มีการเติ บโตที่ดี และมีกํ าลั ง ซื้อสูง โดยททท. คาดวา ในปนี้ตลาดอินเดียจะเพิ่มขึ้นเปน 1 ลานคน และสรางรายไดใหประเทศไทย 3.38 หมื่นลาน บาท

อสังหาริมทรัพย  กระทรวงการคลังมอบนโยบายใหกรมธนารักษเริ่มใช ราคาประเมิ น ที่ ดิ น ใหม ในวั น ที่ 1 ก.ค. 2555 นี้ เนื่องจากสถานการณเขาสูภาวะปกติแลว จึงตองปรับราคา ใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยราคาประเมิน ที่ ดิ น รอบบั ญ ชี ใ หม ที่ จ ะเริ่ ม ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ก.ค. 2555 จนถึ ง ป 2558 สํ า หรั บ ราคาประเมิ น ของที่ ดิ น สู ง สุ ด อยู ที่ กรุ ง เทพมหานคร ได แ ก ถนนสี ลม (แยกศาลาแดง-แยก นราธิวาสราชนครินทร) ตารางวาละ 8.5 แสนบาท เพิ่มขึ้น รอ ยละ 31 จากตารางวาละ 6.5 แสนบาท ถนนราชดํ า ริ

(Road Show) ในเมืองสําคัญๆ ของอินเดีย และพัฒนาสินคา ทางการท อ งเที่ ยวใหม ๆ เพื่ อ ให สอดคล อ งกั บ พฤติ กรรมของ นักทองเที่ยวอิน เดียแต ละกลุม ดังเชน ที่ ททท.พยายามขยาย ตลาดนั กท องเที่ย วเฉพาะกลุ มที่ มี กํา ลัง ซื้ อสู ง อาทิ ตลาดจั ด งานแต ง งานให กั บ คูแ ต ง งานอิ น เดี ย ที่ นิย มความหรู ห ราและ ยิ่ ง ใหญ เนื่ อ งจากไทยมี จุ ด เด น ที่ คุ ม ค า และฝ มื อ การจั ด ที่ สามารถตอบสนองความต อ งการไดทุ ก รู ป แบบ (อย า งไรก็ ดี จุดหมายปลายทางยังจํากัดอยูที่กรุงเทพฯ เปนสวนใหญ แมจะ เริ่ ม กระจายไปยั ง ภู เ ก็ ต กระบี่ และเชี ย งใหม บ า งแล ว ) นอกจากนี้ ตลาดนักกอลฟ ตลาดกองถายทํา ภาพยนตร และ ตลาดวัยเกษียณ ก็นาจะมีลูทางขยายตัวไดอีกมากในอนาคต เชนกัน  เมื่ อ พิ จ ารณาการเติ บ โตของตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วจากอิ น เดี ย ในช วง 5 ป ที่ ผา นมา พบว า จากที่มี นั ก ทอ งเที่ ย วอิน เดีย เดิ น ทางเขามายังประเทศไทยเพียง 429,732 คนในป 2541 เพิ่มขึ้น เปน 891,748 คนในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 16 ตอป ในชวงป 2550-2554 และในป 2554 เปนปแรกที่ไทยกลายเปน ประเทศที่นักทองเที่ยวอินเดียเลือกมาเที่ยวมากเปนอันดับหนึ่ง จากจํานวนนักทองเที่ยวอินเดียที่เดินทางไปตางประเทศรวมทั้ง สิ้น 13 ลานคนในป 2554 รองลงมา คือ สิงคโปร และมาเลเซีย โดยจุดขายหลักของไทยที่ดึงดูดนักทองเที่ยวอินเดีย คือ ความ หลากหลายของสินคาทางการทองเที่ยว รวมทั้งสวนสนุก สวน พั ก ผ อ น และแหล ง ช็ อ ปป ง เนื่ อ งจากนั ก ท อ งเที่ ย วอิ น เดี ย ที่ เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยสวนใหญเปนกลุมครอบครัว และ ในป จ จุ บั น นิ ย มไปท อ งเที่ ย วเพี ย งไม กี่ แ ห ง ได แ ก กรุ ง เทพฯ พัทยา และเชียงใหม  ศูนย วิจัยกสิก รไทย เห็ นว า แม จะยัง ไมมี การบั งคั บใชราคา ประเมินที่ดินฉบับใหมในปจจุบัน แตในบางพื้นที่ราคาที่ดินที่มี การซื้ อ ข ายจริ ง ได ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ นกว าราคา ประเมิ นไ ป คอนขางมากแลว สําหรับการใชราคาประเมินที่ดินฉบับใหม จะ สงผลตอ ตนทุนการซื้อที่ ดินของผูประกอบการ และราคาที่อ ยู อาศัยของผูบริโภคใหปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากทางราชการจะใช ราคาประเมินที่ดินเปนบรรทัดฐาน ในการเก็บคาธรรมเนียมใน กา รทํ า ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ กา รซื้ อ ขา ยที่ ดิ น เ ช น


7 (แยกราชประสงค-คลองแสนแสบ) ถนนพระราม 1 (แยก ปทุ ม วั น -แยกราชประสงค ) ถนนเพลิ น จิ ต (ตลอดสาย) ตารางวาละ 8 แสนบาท จากตารางวาละ 3.5-4.3 แสนบาท ถนนราชดําริ (แยกศาลาแดง-แยกราชประสงค) และถนน เยาวราช (ตลอดสาย) ตารางวาละ 7 แสนบาท จากตาราง วาละ 3.5-5.5 แสนบาท ขณะที่พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุด ในภาคใต ตารางวาละ 4 แสนบาท อยู ที่ จ.สงขลา ใน อ. หาดใหญ (ถนนนิพัทธอุทิศ 3 ถนนประชาธิปตย และถนน เสนหานุสรณ) ภาคเหนือ ตารางวาละ 2.5 แสนบาท อยูที่ จ . เ ชี ย ง ใ ห ม ใ น อ . เ มื อ ง ( ถ น น วิ ชย า น น ท ) ภ า ค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตารางวาละ 2 แสนบาท อยู ที่ จ. ขอนแก น ใน อ.เมื อ ง (ถนนศรี จั น ทร ) สํ า หรั บ ภาคกลาง ตารางวาละ 1.5 แสนบาท อยูที่ จ.นนทบุรี ในอ.เมือง (ถนน งามวงศวาน) จ.สมุทรปราการ ใน อ.เมื อง (ถนนศรีสมุท ร ถนนประโคนชัย ถนนดานเกา ถนนกายสิทธิ์) ในสวนภาค ตะวันออก ตารางวาละ 1.5 แสนบาท อยูที่ จ.ชลบุรี ใน อ. บางละมุง (ถนนเลีย บหาดพั ทยา พั ทยาสาย 1) และภาค ต ะ วั น ต ก ต า ร า ง ว า ล ะ 1 . 5 แ ส น บ า ท อ ยู ที่ จ . ประจวบคีรีขันธ ใน อ.หัวหิน (ติดชายทะเล)

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม (คาโอน) อยูที่รอยละ 2.0 ของ ราคาประเมินหรือราคาขาย แลวแตอยางใดสูงกวา เปนตน ซึ่ง การประกาศใช ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น ฉบั บ ใหม อาจจะส ง ผล กระทบต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย เพราะนอกจากภาระ รายจายของการซื้อที่อยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นแลว ผูซื้อที่อยูอาศัยยัง ถูกกดดั นจากภาระรายจายในชีวิ ตประจํ าวั นที่ เพิ่ม ขึ้น ดั งนั้ น ในช ว งระยะเวลาที่ เ หลื อ นี้ น า จะเป น ผลดี ต อ ผู ป ระกอบการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในการเรงทําการตลาด กระตุน ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย หรือซื้อขายที่อยูอาศัย ซึ่งการ ซื้อที่อยูอ าศัยในชวงนี้จ ะชวยบรรเทาภาระรายจายของผูซื้อ ที่ อยู อ าศั ย ค อ นข า งมาก เนื่ อ งจากราคาประเมิ น ที่ ดิ น ในทํ า เล ศั ก ยภาพหลายแห ง ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น มากกว า ร อ ยละ 100 ของ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น ฉบั บ พ.ศ. 2551-2554 (กํ า หนดใช จ นถึ ง วันที่ 30 มิ.ย. 2555)


8 Commodity Market Watch 14 - 18 พฤษภาคม 2555 2 0 11 Indic a t o rs

C lo s e

2 0 12

2 0 11

%C hg 3Q

4Q

1Q

P re v io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

113.04

107.55

119.75

112.60

108.73

-3.87

-3.4%

G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)

36.21

37.17

33.69

37.66

38.23

37.93

-0.30

-0.8%

D ie s e l ( T H B / L)

29.51

29.17

28.89

30.81

30.43

30.13

-0.30

-1.0%

G o ld ( US D / O z)

1225.54

1705.39

1568.84

1691.07

1579.40

1592.99

13.59

0.9%

G o ld ( T H B , S e ll)

22,428

24,412

23,500

24,225

23,450

23,450

0

0.0%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,369

2,400

1,971

2,026

1,992

1,987

-5

-0.3%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

8,837

8,992

7,554

7,895

8,080

7,708

-372

-4.6%

-34.50

-7.4%

569

612

560

496

465.5

431

P o lye t hyle ne ( US D / T o n) 2 HDP E

1,220

1,404

1,315

1,386

1,425

n.a.

LD P E

1,461

1,590

1,310

1,382

1,435

n.a.

P o lypro pyle ne ( US D / T o n)

1344

1,608

1,325

1,525

1,433

n.a.

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

F acto r

Short ปญ หาการเ มือ งในกรี ซ Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short การแข็งค าของคาเ งิน ดอลลารฯ Long แหลงลงทุน ที่ป ล อดภัย

Short ปญ หาการเ มือ งในกรี ซ Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค ออนแอลง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( US D / T o n)

1,046

1,574

1,446

1,513

1,510

n.a.

ขาวขาว 5 % ( B a ht / t o n )

15,641

16,853

17,320

17,820

19,220

19,020

-200

-1.0%

น้ําตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

28.85

n.a.

23.22

22.01

20.22

20.73

0.51

2.5%

มันสําปะหลังเสน ( B a ht / k g )

7.23

7.08

6.83

6.79

6.75

6.75

0.00

0.0%

144.00

139.23

103.85

112.83

112.00

109.50

-2.50

-2.2%

Short สภาพอากาศมีผ ลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week values

 ราคาน้ํามันลดลงแรง จากการแข็งคาของเงินดอลลารฯ ทามกลางความไมแนนอนทางการเมืองของกรีซ อันเนื่องมาจาก ความลมเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทําใหเกิดกระแสคาดการณวา กรีซอาจจะถูกบีบใหออกจากการเปนสมาชิกภาพของยูโร โซน นอกจากนี้ เครื่องชี้เศษฐกิจที่สะทอนทิศทางการชะลอตัวของประเทศสมาชิกยูโรโซน และจีน ก็ทําใหเกิดความกังวลวา อุปสงคน้ํามันอาจมีแนวโนมลดนอยลง สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวทาง เศรษฐกิจในกลุมประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก โดยเฉพาะ ในกลุมยูโรโซนอยางใกลชิด  ราคาทองคํ า ผั น ผวน โดยได รับ แรงกดดั น ในช ว งแรกจากการแข็ ง ค า ของเงิ น ดอลลาร ฯ และความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของกรีซ อยางไรก็ดี ราคาทองทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตในชวงกลางสัปดาห หลังจาก ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออนแอของสหรัฐฯ ทําใหตลาดยังคงไมตัดโอกาสของการใชมาตรการผอนคลายรอบใหมของเฟดออกไป นอกจากนี้ สัญญาทองคํายังไดแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเขามาชอนซื้อเก็งกําไร หลังจากราคาไดรวงลงอยางหนักเปนเวลา หลายวันอีกดวย สวนทิศทางราคาในระยะตอไป ยังคงตองติดตามความเคลื่อนไหวของคาเงินดอลลารฯ ทิศทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และปญหาหนี้ในยุโรป  ราคาโลหะพื้นฐานยังคงลดลง โดยในสัปดาหนี้ ประเด็นปญหาทางการเมืองของกรีซ ที่ทําใหมีความเสี่ยงตอการสูญเสีย สถานะสมาชิกภาพของยูโรโซน และผิดสัญญาที่เคยใหภายใตเงื่อนไขกูยืมเงินของ EU/IMF กอใหเกิดความกังวลตอแนวโนม เศรษฐกิ จ โลกซึ่ งย อ มจะมี ผลต อ ภาวะอุ ปสงค ในระยะต อ ไป สว นทิ ศทางราคาในระยะต อ ไป ยั งคงต องติ ด ตามแนวโน ม เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือ ประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของ ตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review 14-18 May 12 p  

It about India outbound to Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you