Page 1

ปที่ 4 ฉบับที่ 50 วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555

ครม. เห็นชอบกรอบเปาหมายเงินเฟอป 2556 อยูที่รอยละ 0.5-3.0 ดาน ธปท. เตรียมออก มาตรการผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนเพิ่มเติม ECONOMIC HIGHLIGHT: THAI ECONOMY

Economic Highlight

ธปท.เตรี ยมออกมาตรการผ อนคลายการเคลื่ อนย าย เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนใหนําเงินออกไปลงทุนใน ตางประเทศเพิ่มขึน้ ดานกรมสรรพากร ตั้งเปาหมายขยาย ฐานผูเสียภาษีในปงบประมาณ 2556 เพิ่มอีก 2 แสนราย BUSINESS

HIGHLIGH สมาคมกุ งไทย ตั้งเปาการผลิตกุงในป 2556 จํานวน 5-6 แสนตันใกลเคียงกับปนี้เนื่องจาก ปญหาโรคระบาดและการสงออกไป ยั งตล าดห ลั กที่ ไม ส ดใส ทํ าใ ห เกษตรกรชะลอการเลี้ยงกุงเพิ่ม

INTERNATIONAL ISSUE

เฟดประกาศใชมาตรการผ อนคลายเพิ่ มเติ ม ขณะที่ ดั ชนี Tankan ญี่ปุนดิ่งลงต่ําสุดในรอบ 5 ไตรมาส

BUSINESS HIGHLIGHTก ร ะ ท ร ว ง พลังงานเตรียมสนับสนุนใหเกษตรกร ปลูกหญาเนเปยร หรือหญาเลี้ยงชาง เพื่อนํามาผลิตไฟฟา

COMMODITY Markets ปญหาหนาผาการ คลั งสหรั ฐ ฯยั ง คงกดดั น ราคา สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ขณะที่ ภาวะ เศรษฐกิ จจี นที่ เริ่ มฟ นตั วยั งคง เปนปจจัยหนุน

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: ครม. เห็นชอบกรอบเปาหมายเงินเฟอป 2556 ที่รอยละ 0.5-3.0 ดานกบง. มีมติใหปรับเพิ่มการจัดเก็บเงินเขา กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันกลุมเบนซิน 50 สตางคตอลิตร และน้ํามันดีเซล 80 สตางคตอลิตร  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบเปาหมายเงินเฟอ  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกมาตรการ ผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน ป 2556 อยูที่รอยละ 0.5-3.0 โดยเปนอัตราเฉลี่ยรายไตร ใหนําเงินออกไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น คาดวาจะมี มาส ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงจากเปาหมายของป 2555 ขณะที่ ผลบังคับ ใชราวปลายเดื อนธ.ค. 2555 หรืออยางชา ตนเดือ น การติดตามความเคลื่อนไหวของเปาหมายดังกลาวระหวาง ม.ค. 2556 จากเดิ ม ที่ เ คยออกประกาศผ อ นคลายการ กระทรวงการคลังและธปท. จะจัดทําเปนประจําทุกไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุจําเปนตามที่ทั้งสองหนวยงานเห็นสมควร ทั้งนี้ เคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผาน มา นอกจากนี้ ในป 2556 ธปท. จะทบทวนมาตรการตาง ๆ ที่ หากอั ต ราเงิ น เฟ อ พื้ น ฐานออกนอกช ว งเป า หมายข า งต น เคยออกไปแลว เพื่อที่จะ นํามาพิจารณาผอนคลายกฎเกณฑที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะตองชี้แจงสาเหตุ เกี่ยวกั บการไหลออกของเงินทุนในระยะตอไป ใหสอดคลอ ง แนวทางแกไข และระยะเวลาที่คาดวาอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ตามแผนแมบทเงินทุ นเคลื่อนย ายระหวา งประเทศ ระยะที่ 1 จะกลับเขาสูชวงที่กําหนด สําหรับการแกไขเปาหมายของ (2555-2556) ทั้งนี้ คาดวามาตรการตาง ๆ จะชวยทําใหเงินทุน นโยบายการเงิ นนั้น รมว.คลั งและ กนง. อาจตกลงรวมกั น เคลื่อนยายมีความสมดุล และไมทําใหบาทแข็งคาเร็วเกินไป กอนนําเสนอให ครม.พิจารณา


2  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติ  กรมสรรพากร ตั้ ง เป า หมายขยายฐานผู เ สี ย ภาษี ใ น

ให ป รั บ เพิ่ ม การจั ด เก็ บ เงิ น เข า กองทุ น น้ํ า มั น ปงบประมาณ 2556 เพิ่มอีก 2 แสนราย มากกวาปปกติที่มี เชื้อเพลิง ในสวนของน้ํามันกลุมเบนซิน 50 สตางค ฐานภาษีเพิ่มหลักหมื่นราย เพื่อชวยใหกรมสรรพากรสามารถ ตอลิตร และน้ํามันดีเซล 80 สตางค ตอลิตร ยกเว น หารายไดเพิ่ม ชดเชยกับภาษีนิติบุคคลที่ปรับลดเหลือรอยละ น้ํามันแกสโซฮอล E85 ที่ไมมีการเก็บ เงินเพิ่ม เนื่องจาก 20.0 ในตน ป 2556 ขณะที่เ ปาหมายการจัด เก็ บรายได ปง บ ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาขาย 2556 อยูที่ 1.77 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.0 ป ลี กน้ํ า มั น ห น า สถา นี บ ริ กา รน้ํ า มั น จะ ไ ม มี กา ร โดยอิงขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่มีการรายงานตัวเลข เปลี่ยนแปลง ปจจุบัน สถานะกองทุนน้ํามันฯ ยังคงติดลบ คนนอกระบบที่ตองเสียภาษีวามีจํานวนถึง 3.5 แสนราย และ กว า 18,705 ล า นบาท ซึ่ ง หลั ง จากเก็ บ เงิ น เข า กองทุ น จะพิ จารณาครอบคลุม หลายกลุ ม ทั้ ง กลุม ธุ รกิ จ ที่มี โ อกาสดี น้ํามันฯ เพิ่มดังกลาว จะทําใหกองทุนมีรายไดเพิ่มขึ้นเปน เช น บริ ษั ท ที่ ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต ทั้ ง หมด บริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ 52 ลานบาทตอวัน ใบอนุ ญาตคลื่ น มื อ ถื อ 3 จี รวมถึ ง กลุ ม โรงแรม ภั ต ตาคาร  ก ร มส ร ร พ ส า มิ ต มี แ ผ น ที่ จ ะ เ รี ย ก เก็ บภ า ษี โรงแรมติดชายทะเล และผูประกอบการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ โทรคมนาคม สําหรับบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 ไดสั่งใหสํานักตรวจสอบภาษีกลางเขาตรวจสอบกลุมที่ยังเสีย GHz เพื่อทดแทนรายไดที่จะหายไปจากการหมดสัญญา ภาษีไมครบถวน เชน รานคาอินเทอรเน็ต กลุมผูประกอบการ สั ม ปทาน อย า งไรก็ ดี ต อ งขึ้ น อยู กั บ นโยบายของ เกรยมารเก็ต ซึ่งฝายตรวจสอบรายงานวามีการสงคอมพิวเตอร กระทรวงการคลังดวย ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตไดประมาณ ไปยังประเทศลาวและกัมพูชาจํานวนมากผิดสังเกต การจัดเก็บรายไดจากภาษีธุรกิจโทรคมนาคมไวเบื้องตน ในอัตราภาษีโทรคมนาคมที่รอยละ 10.0 ของฐานรายได จากคาบริการ จะทํ าให กรมสรรพสามิต สามารถจัด เก็ บ รายไดจากธุรกิจดังกลาวปละประมาณ 2 หมื่นลานบาท  การกําหนดทิศทางนโยบายการเงินสําหรับปปฏิทินถัดไปนั้น เปนไปตามขอกําหนดของ พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ขณะที่ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การเคลื่อนไหวของเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสในป 2556 (กรณีพื้นฐาน) นา จะอยู ในกรอบเงิ น เฟ อ พื้ นฐานที่ รอยละ 0.5-3.0 แมว า ค า เฉลี่ย ในไตรมาสท า ยๆ ของป จะเข า ใกล ก รอบบนของช ว ง เปาหมายเงินเฟอดังกลาวก็ตาม นั่นหมายความวา ธปท.นาจะมีความยืดหยุนในการดําเนินนโยบายการเงินในลักษณะที่เอื้อ ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทามกลางความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกทีย่ ังคงมีอยู

ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: เฟดประกาศใชมาตรการผอนคลายเพิ่มเติม ขณะที่ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจีนในเดือน พ.ย. 2555 บงชี้การฟน ตัวในภาคอุตสาหกรรม แตภาคการคาตางประเทศยังคงซบเซา  ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (เฟด) ประกาศใชมาตรการผอ นคลายเชิงปริมาณเพิ่มเติม โดยระบุวา จะเขาซื้ อพัน ธบัต ร รัฐบาลสหรัฐฯ รอบใหมในวงเงิน 4.5 หมื่นลานดอลลารฯ ตอเดือน ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงไวที่ระดับต่ําใกล ศูนยตอเนื่อง ตราบใดที่อัตราการวางงานอยูสูงกวารอยละ 6.5 และอัตราเงินเฟอไมสูงกวารอยละ 2.5 ทั้งนี้ มติการดําเนินการ ดังกลาวมีขึ้น กอนที่มาตรการ Operation Twist (ขายพันธบัตรระยะสั้น-ซื้อพันธบัตรระยะยาว) จะสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้


3  ดัชนี Tankan ซึ่งชี้วัดความเชื่อมั่นผูประกอบการญี่ปุน  ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจีนในเดือน พ.ย. 2555 บงชี้การฟน ขนาดใหญในภาคการผลิตลดลงต่ําสุดในรอบ 5 ไตร ตัวในภาคอุตสาหกรรม แตภาคการคาตางประเทศยังคง มาสที่ -12 จุด ซึ่งบงชี้ทัศนคติเชิงลบ นําโดย การลดลงของ ซบเซา โดยตัวชี้วัดในเดือน พ.ย.2555 ใหภาพของเศรษฐกิจ ความเชื่ อ มั่ น ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเหล็ ก และ จีนที่คอยๆ ฟนตัวจากปจจัยภายใน อันไดแก การบริโภคและ เหล็กกลา อโลหะ (Nonferrous metals) อุตสาหกรรมตอเรือ การลงทุน เปนหลัก แตขณะเดี ยวกั นก็ยัง คงถู กฉุดรั้ งจากการ และเครื่ อ งจั ก รกลหนั ก (Shipbuilding & Heavy สงออกที่ชะลอลง ซึ่งเปนผลจากปญหาเศรษฐกิจในยุโรปที่ยัง machinery) รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งความเชื่อมั่น ดําเนินตอเนื่อง โดยการสงออกไปกลุม EU ในเดือน พ.ย.หดตัว เปลี่ยนแปลงจากเชิงบวก (ที่ +19 จุด) ในการสํารวจในเดือน ตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ที่รอยละ 18 (YoY) ก.ย.2555 เปนเชิงลบ (ที่ -9 จุด) ตัวชี้วัด ต.ค. 2555 พ.ย. 2555 9.6 10.1  อียิปตจะนําเขากาซธรรมชาติเปนครั้งแรกในชวงครึ่ง Industrial Production (%YoY) 20.7 20.7 หลังของป 2556 โดยทางการกําหนดใหนําเขาไดสูงสุด 1 Fixed-Asset Investment (YTD, %YoY) 11.6 2.9 พันลานลูก บาศกฟุต /วัน ซึ่งการนําเข าของอียิต ปจะตองมี Export (%YoY) Import (%YoY) 2.4 0.0 คาใชจาย 10 ดอลลารฯ/ตอลานยูนิต ที่นําเขาผานทอสงของ Retail Sales (%YoY) 14.5 14.9 บริ ษั ทต า งชาติ นั่น หมายความว า อาจตอ งจ าย 10 ล า น Headline Inflation (%YoY) 1.7 2.0 ดอลลาร ฯ /วั น หรื อ 3.65 พั น ล า นดอลลาร ฯ /ป เพื่ อ ที่ จ ะ New Loans (RMB bn) 505.2 522.9 นําเขา 1 พันลานลูกบาศกฟุต/วัน ทั้งนี้ อียิปตเคยเปนหนึ่ง ในประเทศผูสงออกกาซธรรมชาติที่สําคัญในกลุมประเทศ กํ า ลั ง พั ฒ นาของโลก(ประกอบด ว ย มาเลเซี ย และ อิ น โดนี เ ซี ย ) โดยมี ต ลาดส ง ออกหลากคื อ จี น และชิ ลี แต จําตองหันมาเปนผูนําเขาเนื่องจากการผลิตในประเทศชะลอ ตัว ขณะที่การบริโภคสูงขึ้น  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองประเด็นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯวา การเพิ่มมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณรอบ ใหมของเฟด เปนการสรางหลักประกันในระดับหนึ่งใหกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กําลังจะเผชิญกับโจทยเฉพาะหนาดานการคลัง ซึ่งผลจากการตัดสินใจซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมโดยเฟด อาจสรางแรงกดดันใหยังคงมีกระแสเงินทุนเคลื่อนยายไหลเขาสูภูมิภาค เอเชีย อยางไรก็ดี การที่ทางการไทยไดตระหนักถึงประเด็นนี้ และไดมีการปรับเกณฑการเคลื่อนยายเงินทุนใหมีความผอน คลายมากขึ้ นตามลํ าดั บ ผนวกกั บแนวโนม ที่ ภาคธุรกิ จคงจะมีก ารนํ า เงิ น ออกไปลงทุ นในตา งประเทศมากขึ้ น เพื่ อ รับ กั บ อานิสงสจากขอตกลงทางดานการคา การลงทุนต างๆ โดยเฉพาะ AEC นั้ น คงจะชว ยบรรเทาผลตอการปรับ ตัวของอัตรา แลกเปลี่ยนไดในระดับหนึ่ง  สําหรับสถานการณของญี่ปุนนั้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุนยังคงอยูในภาวะซบเซาจากหลาย ปจ จั ย ทั้ ง จากภาวะซบเซาของการส ง ออก การสู ญเสี ย ความสามารถในการแข ง ขั น ของบางตราสิ น ค า ในอุ ต สาหกรรม อิเล็กทรอนิกสใหกับผูผลิตจากเกาหลีใต อีกทั้งยอดขายยานยนตในจีนยังตกลงอยางตอเนื่องจากประเด็นปญหาทางการเมือง (โดยยอดขายหดตั ว ลงร อ ยละ 49, 44 และ 22 (YoY) ระหวา งเดือ นก.ย.-พ.ย.2555 ตามลํา ดั บ) ทํ าให เ ปน การยากที่ ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุนจะสามารถฟนตัวไดทันในปนี้ และ อาจสงผลตอเนื่องใหจีดีพีในไตรมาสที่ 4/2555 ของญี่ปุนมีความ เสี่ยงที่ จะหดตัวซ้ํา อีกเปน ไตรมาสที่ 2 หลัง จากที่ หดตัว ที่รอยละ 3.5 (Annualized, QoQ) ในไตรมาส 3/2555 และ ดว ย บรรยากาศของเศรษฐกิจของญี่ปุนที่ยังอยูในภาวะซบเซาอาจเปดทางใหธนาคารกลางญี่ปุนดําเนินมาตรการผอนคลายทาง การเงินเพิ่มเติมโดยที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุนจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. ที่จะถึงนี้


4 AEC Corner ฟลิปปนส ธนาคารโลกไดอนุมัตเิ งินกูใหแกฟลิปปนส 100 ลา นดอลลาร ฯ เพื่ อ ใช ใ นโครงการแก ป ญหาความยากจนของ รัฐบาลฟ ลิปป นส วัตถุ ประสงค หลัก คือเพื่อช วยเหลือ ครอบครั ว ยากจนทั่วประเทศที่มีอยูหลายลานครัวเรือน โดยมุงเนนการเพิ่ม โอกาสทางการศึก ษา พัฒ นาภาวะโภชนาการและสุขภาพของ เยาวชน ซึ่งจะสงผลดีตอการประกอบอาชีพของเยาวชนเหลานี้ใน อนาคต อันจะนําไปสูการบรรเทาปญหาความยากจนในฟลิปปนส โดยแต ละครั ว เรื อ นจะได รับ เงิ น ช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลภายใต โครงการนี้ป ระมาณ 500 เปโซตอ เดือ น (ประมาณ 373 บาท) สําหรับคาใชจายดานสุขอนามัยและโภชนาการ และอีก 300 เปโซ ต อ เดื อ น(ประมาณ 224 บาท) ต อ เยาวชน 1 คนในครั ว เรื อ น สําหรับคาใชจายดานการศึกษา มาเลเซีย มาเลเซียออกฎหมายควบคุมการเผยแพรขอมูล สวนตัวของบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางการคา ซึ่งจะมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2556 เปนตนไป โดยตัวแทนของ Information, Communications and Culture Minister ระบุวากฎหมาย The Personal Data Protection Act จะหามบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ขายข อ มู ลหรื อ เอื้ อ ให บุ ค คลที่ ส ามเข า ถึ ง ข อ มู ลส ว นบุ ค คลเพื่ อ ประโยชนท างการคา โดยกํ าหนดโทษจําคุ กหรือปรับ เงิน ไม เกิ น 300,000 ริ ง กิ ต หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ สํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น กฎหมาย ดัง กล าวจะกระตุน ให ผูที่ เ กี่ย วข องตอ งตรวจสอบมาตรฐานการ เก็บรักษาขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการ เผยแพรขอมูลผานระบบออนไลน

เวียดนาม นับตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2556 เจาของรถยนต และรถจักรยานยนตในเวียดนามจะตองชําระคาธรรมเนียมการ ใชถนนตามที่กําหนดโดย The Ministry of Finance ในอัตรา ระหว า ง 50,000 ด อ ง ถึ ง 12.48 ล า นด อ ง (หรื อ ประมาณ US$2.37-593.48 ดอลลารฯ) โดยเปนคาธรรมเนียมของเจาของ รถจักรยานยนตในอัต รา 50,000 – 150,000 ดองตอป สําหรั บ รถยนตและรถบรรทุกจะตองขอรับใบอนุญาตการใชถนนซึ่งจะมี อายุระหวาง 3-30 เดือน โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมระหวาง 1.056– 12.48 ล านด องต อป ในปจ จุ บัน เวี ย ดนามมี จํ านวน รถจักรยานยนตประมาณ 35 ลานคันและรถยนตกวา 1.5 ลาน คัน ไทยและมาเลเซี ย คณะรัฐมนตรี ไทยไดอนุมัติรา ง ความตกลงวาดวยการเดินทางขามแดน ไทย-มาเลเซีย (11 ธ.ค. 2555) โดยใชความตกลงฯ ฉบับ พ.ศ. 2483 เปน พื้นฐานและ ปรับเปลี่ยนขอกําหนดตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพการเดินทาง ขามแดนปจจุบัน ที่เปลี่ย นแปลงไป โดยรางความตกลงฯใหม มี รายละเอียดดังนี้ ระเบียบใหม ระยะเวลา หนังสือผานแดน ระยะเวลาพํานัก พืน้ ที่เดินทาง ฝงไทย พื้นที่เดินทาง ฝงมาเลเซีย

1 ป

ระเบียบ เดิม 6 เดือน

30 วัน 5 จังหวัดชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตานี) 4 รัฐ (เคดาห กลันตัน เปรัค เปอริส)

7 วัน 25 กม. จาก ชายแดน แตละ ประเทศ

ทั้ ง นี้ ความตกลงดั ง กล า วครอบคลุ ม สาระสํ า คั ญ ในด า นการ จัด ระเบีย บบุ ค คลข า มแดน เพื่อ เป น การส ง เสริ ม และอํ า นวย ความสะดวกใหกับประชาชนในดาน เศรษฐกิจการคาชายแดน เพื่อใหประชาชนตามแนวชายแดนสามารถเดิน ทางไปมาหาสู กันไดโดย สะดวก


5 อินโดนีเซีย แนวโนมตลาดอสังหาริมทรัพยในกรุงจาการ ตาป 2556 น าจะยัง คงแข็ง แกรงจากแรงหนุนของการบริโภคใน ประเทศ ซึ่งมีการคาดการณวาอสังหาฯ 7 ประเภทในอินโดนีเซียที่ จะเติบโตดี ไดแ ก อาคารสํา นักงาน รานคาปลีก คอนโดมิ เนีย ม โรงแรม ภาคอุตสาหกรรม ที่อยู อาศัย และเซอรวิ สอพาร ทเมนท ตามลําดับ โดยการเติบโตของตลาดที่อยูอาศัยอาจผลักดันราคา บานพุงรอยละ 12 มาอยูที่ 5.5 ลานรูเปยะห/ตารางเมตร ขณะที่ อั ต ราการใช พื้ น ที่ ( Occupancy Rate)ในพื้ น ที่ ธุ ร กิ จ (Central Business District) นาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 93.8 (จากรอยละ 92.9 ในปนี้) โดยทีค่ าเชาเฉลี่ยจะเพิ่มรอยละ 15.0 มาอยูที่ 248,000 รู เปยะห/ตรม./เดือน (257 ดอลลารฯ) นอกจากนี้ดวยทิศทางดาน ภาคคาปลีกที่มีแนวโน มเปนบวกตามการบริโภค นาจะดึงดูดให ต า งชาติ ม าเป ด ร า นค า ปลี ก ในรู ป แบบต า งๆในกรุ ง จาการ ต า เชนเดียวกับหางเซนทรัลของไทยที่มีแผนจะเปดสาขาแรกในกรุง จาการตาที่อินโดนีเซียดวยมูลคา การลงทุน 19.5 ลานดอลลาร ฯ ครอบคลุมพื้นที่ 21,000 ตารางเมตรโดย ในลักษณะของการเชา พื้นที่ เพื่อ เป ดหา งสรรพสินค าในศูน ยการค า Grand Indonesia โดยคาดวาจะเปดใหบริการในป 2557 นี้

ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม อาหาร  สมาคมกุ งไทยตั้งเปาการผลิต กุงในป 2556 จํ านวน 5-6 แสนตั น ใกลเ คีย งกั บปริม าณผลผลิต ในปนี้ เนื่อ งจากปญหา โรคระบาดในกุง (Early Mortality Syndrome : EMS) ทําใหกุง ตายฉับพลัน โดยเฉพาะในพื้นที่เลี้ยงกุงภาคตะวันออกที่เผชิญ กับสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งยังไมสามารถชี้ชัดวาเกิดจากเชื้อ โรคใด สงผลใหเกษตรกรตองมีการชะลอลงลูกกุงเพื่อเพาะเลี้ยง ไปก อ น ประกอบกั บ ตลาดสหรั ฐ ฯ และสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง เป น ตลาดสงออกกุงหลักของไทย มีแนวโนมความตองการบริโภคที่ ลดลง นอกจากนี้ การสงออกกุงไปยังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญปจจัย เสี่ยงจากการที่สหรัฐฯจัดใหอยูในประเทศที่ตองจับตาเฝาระวัง ในเรื่องการคามนุษย หรือบัญชี “Tier 2 Watch List” เพราะไม สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยการยุติ การค า มนุ ษ ย ข องสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง หากไทยยั ง ไม แ สดงท า ที ใ นการ จัดการกับปญหาดังกลาวอยางจริงจัง อาจจะถูกลดขั้นใหอยูใน

 ศูน ยวิ จัยกสิก รไทย มองว า สถานการณ กุง ในป 2556 ยัง คง ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งทางดานการผลิต และ การสงออก โดยการเกิดโรคระบาดในกุง สงผลดานลบตอปริมาณ ผลผลิตกุงในชวงเดือนสุดทายของป 2555 ตอเนื่องไปยังป 2556 ในขณะที่ตลาดสงออกหลัก ไดแก สหรัฐฯและสหภาพยุโรป ยังคง ตองเผชิญกั บปญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งสง ผลกระทบตอกํา ลังซื้ อ และความตองการบริโภค ประกอบกับไทยยังถูกสหรัฐฯ จัดรายชื่อ ให อ ยู ใ นกลุ ม ประเทศที่ ต อ งถู ก จั บ ตาเรื่ อ งการค า มนุ ษ ย ซึ่ ง อาจ กระทบตอปริมาณการสงออกผลิ ตภัณฑ อาหารทะเล โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑกุงของไทยในป 2556  นอกจากนี้ แนวโน ม การแข ง ขั น ในตลาดสหรั ฐ ฯ เริ่ ม ทวี ค วาม รุนแรงมากขึ้นจากคูแขง เชน อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย และ เวียดนาม ซึ่งแมวาปจจุบันไทยจะเปนประเทศผูผลิตและสงออกกุง อันดับหนึ่งของโลก และมีความชํานาญในการผลิตและการแปรรูป


6 Tier 3 Watch List และอาจจะกระทบตอยอดการสงออกกุงและ สินคาประมงไปยังสหรัฐฯในป 2556 ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตกุ ง จํานวน 5-6 แสนตันในป 2556 นับวาเปนปริมาณที่เหมาะสมที่ จะทําใหราคากุงในป 2556 มีเสถียรภาพ

พลังงาน  กระทรวงพลั ง งานเตรี ย มสนั บ สนุ น ให เ กษตรกรปลู ก หญาเนเปยร หรือหญาเลี้ยงชาง เพื่อนํามาผลิตไฟฟา โดย จะจัดสรรงบประมาณในการลงทุนสรางโรงไฟฟาชีวภาพ 100 ลานบาทต อ 1 แหง และจะเป ดโอกาสใหภ าคเอกชนมารว ม ลงทุ น กั บ รั ฐ บาล โดยคณะกรรมการกํ า กั บ นโยบายพลั ง งาน (กกพ.) จะประกาศรายละเอียดของโครงการภายในเดือนก.พ. 2556 ทั้ ง นี้ เ กษตรกรจะมี ร ายได จ ากการปลู ก หญ า เนเป ย ร มากกวาการปลูกมัน สําปะหลัง ซึ่งอัตราการผลิตต อไรจะอยู ที่ 36-80 ตัน ขายไดในราคาตันละ 300 บาท สามารถใหพลังงาน ได 1 เมกะวั ต ต ต อ 1,000 ไร สํ า หรั บ เป า หมายการสร า ง โรงไฟฟา จากหญา เนเปยร นี้ ในเบื้อ งตน จะส งเสริมใหได ถึง 7 พันเมกะวัตต จากชุมชนตางๆทั่วประเทศ

สินคา ที่ได คุณภาพ แตป ระเทศคู แขงก็ มีจุด แข็ง บางประการ เช น เอกวาดอรมีความไดเปรียบดานระยะทางในการขนสงไปยังสหรัฐฯ และคาจางแรงงานที่ต่ํากวา ประกอบกับอินโดนีเซียและเอกวาดอร ไม ถูก เรี ย กเก็บ ภาษี ตอบโตก ารทุ มตลาด (Anti dumping: AD) ในขณะที่ไทยตองจายภาษี AD ใหสหรัฐฯ รอยละ 1.38 ทั้งนี้ ปจจัย เสี่ยงดังกลาวขางตน อาจสงผลกระทบตอการสงออกกุง โดยคาด วาการสงออกในป 2555 จะมี มูลคาประมาณ 3,200-3,300 ลา น เหรียญฯ หดตัวประมาณรอยละ 10-11 (YoY)

 ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย เห็ น ว า การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พลัง งานทดแทนเพื่ อนํา ไปใช ในการผลิต ไฟฟ า โดยเฉพาะจาก หญ า เนเป ย ร ห รื อ หญ า เลี้ ย งช า ง ซึ่ ง มี โ รงงานผลิ ต ไฟฟ า ใน ลักษณะนี้ในตางประเทศทั้งเยอรมนี และจีน ถือเปนมาตรการที่ สอดคล อ งกั บ เป า หมายของแผนการใช พ ลั ง งานทดแทนและ พลังงานทางเลือกรอยละ 25 ภายใน 10ป (2555-2564) ของไทย ซึ่งจะทําใหโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลบางสวน เชน กาซ ธรรมชาติ ถ า นหิ น ถู ก ทดแทนด ว ยพลั ง งานทดแทนที่ สามารถ หมุนเวียนกลับมาใชใหมประมาณ 9,201 เมกะวัตต และจะชวย ลดสั ด ส ว นการพึ่ ง พาพลั ง งานบางประเภทที่ อ ยู ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพาะก าซธรรมชาติ ซึ่งไทยยังจํ าเปนตองพึ่ง พาการนําเข า ทําใหไทยมีความเสี่ยงทางดานความมั่นคงทางดานพลังงงาน  อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหมีการปลูกหญาเนเปยร หรือหญา เลี้ยงชาง เพื่อนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ และนํามาใชผลิต ไฟฟา แมวาจะชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกร แตสวนสําคัญที่ ไมควรมองขามนั่นคือ ความสมดุลระหวางความมั่นคงทางดาน อาหารและความมั่นคงทางดา นพลังงาน ที่ตอ งพิจารณาควบคู กัน ไป ซึ่ง หากวิเ คราะห วา หากต อ งการผลิต ไฟฟ าจากหญา เน เปยรใหได 7 พันเมกะวัตต จะตองใชพื้นที่ ปลูกถึง 7 ลานไร แต ปจจุบันพื้นที่วางเปลาสําหรับการใชเพาะปลูกพืชมีไมมากนัก ซึ่ง ก็หมายถึ งวา จะต องใชพื้ นที่ซึ่ งปลู กพืช ชนิ ดอื่น โดยเฉพาะออ ย หรือมันสําปะหลัง ซึ่งอาจจะกระทบตอทั้งอาหารของคนและปศุ สัตวในระยะตอไป


7 ทองเที่ยว  ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติหนุนธุรกิจทองเที่ยวเกาะสมุยป  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา เหตุการณไฟดับบนเกาะสมุยนาจะ 2555 โดยเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนึ่งในจุดหมาย ส ง ผลกระทบต อ ภาพรวมการท อ งเที่ ย วเกาะสมุ ย ในระยะสั้ น ปลายทางทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวตางชาติที่ชื่นชอบ เนือ่ งจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางรวมมือ แหล งทอ งเที่ ยวชายทะเล นอกจากสมุ ยเป นเกาะที่มีธ รรมชาติ กันแกไขสถานการณ และสื่อสารใหนัก ทองเที่ยวตา งชาติเขาใจ สวยงามแลว ยังมีหลายกิจกรรมดานการทองเที่ยวซึ่งเปนที่รูจัก ทํ า ให ส ถานการณ ไ ด ค ลี่ ค ลายกลั บ สู ภ าวะปกติ อ ย า งรวดเร็ ว กัน ในวงกว าง คื อ ฟู ลมู ลปาร ตี้ (Full moon Party) รวมทั้ ง นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการรายย อ ยทั้ ง หลายควรเตรี ย มความ กิจกรรมดําน้ํา และกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เมื่อพิจารณา พร อ ม เพื่ อ สามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ ค วามขั ด ข อ งในด า น ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติโดยรวมของไทยที่มีแนวโนมขยายตัว บริก ารสาธารณูป โภคในเบื้ องตนได ไม เฉพาะไฟฟา แต รวมถึ ง เพิ่ ม ขึ้ น ใน ช ว งฤดู ก าลท อ งเที่ ยว ป นี้ ทํ าใ ห ค าดว า จะ มี น้ําประปา เปน การแกปญหาระยะสั้ น ขณะที่ห นวยงานภาครั ฐ นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้นตาม แตปรากฏ ควรหาทางแกไ ขป ญหาด านบริ การสาธารณู ปโภคในระยะยาว วา ในชวงตนเดือนธ.ค. ไดเกิดเหตุการณไฟดับบนเกาะสมุย และ เพื่ อ รองรับ จํ านวนนั ก ทอ งเที่ ย วที่ เ พิ่ม ขึ้ นจํ า นวนมากในช วงฤดู เกาะพะงั น ระหว า งวั น ที่ 4-6 ธ.ค.ที่ ผ า นมา ส ง ผลกระทบต อ ทองเที่ยวได นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสมุยในชวงดังกลาว โดยเฉพาะ  ทั้งนี้ การทองเที่ยวสมุย มีปจจัยสําคัญหลายประการที่เกื้อหนุน นักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม/รีสอรทของผูประกอบการขนาด โดยเฉพาะสถานทีพ่ ักที่มีหลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมนานา เล็ก ที่สวนใหญจะมีขอจํากัดดานการสํารองกระแสไฟฟาในยาม ประเภท ทําใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวสามารถนําเสนอแพ็จ ฉุกเฉิน ขณะที่โรงแรม/รีสอรทของผูประกอบการรายใหญตางมี เกจทั ว ร ที่ ต รงกั บ ความต อ งการและกํ า ลั ง ซื้ อ ของลู ก ค า ได เครื่ อ งป น ไฟสํ า รองจึ ง สามารถอํ า นวยความสะดวกแก นอกจากนี้ เกาะสมุ ย ยั ง เป น ที่ นิ ย มของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบ นักทองเที่ยวในชวงที่เกิดไฟดับได กิจกรรมการดําน้ํา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดดานการ ทองเที่ยวใหสมุยอยางมีนัยสําคัญ เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญ จะเปนนักทองเที่ยวกลุมที่มีกําลังซื้อสูง ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึง คาดว า โดยรวมตลอดทั้ งป 2555 จะมี นัก ทอ งเที่ ยวทั้ง ชาวไทย และต า งชาติ เ ดิ น ทางเข า มายั ง เกาะสมุ ย ไม ต่ํ า กว า 9 แสนคน เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 8 จากป ที่ แ ล ว สร า งรายได ท อ งเที่ ย วให ส มุ ย เพิ่มขึ้นรอยละ 8 เปนประมาณ 12,430 ลานบาท ซึ่งรายไดสวน ใหญ คือ เกือบรอยละ 90 มาจากนักทองเที่ยวตางชาติ


8 Commodity Market Watch 10 - 14 ธันวาคม 2555 20 11 Indica t o rs

C lo s e

2 0 12

2 0 11

%C hg 3Q

4Q

1Q

P rev io us

La t e s t

C hg

B re nt C rude ( US D / B a rre l)

79.62

113.04

107.55

119.75

108.26

111.99

3.73

3.4%

G a so ho l 9 5 ( T H B / L)

36.21

37.17

33.69

37.66

37.33

37.33

0.00

0.0%

D ie s e l ( T H B / L)

29.51

29.17

28.89

30.81

29.79

29.79

0.00

0.0%

G o ld ( USD / O z)

1225.54

1705.39

1568.84

1691.07

1704.05

1696.10

-7.95

-0.5%

G o ld ( T H B , S e ll)

22,428

24,412

23,500

24,225

24,800

24,650

-150

-0.6%

A lum inium ( US D / T o n) 1

2,369

2,400

1,971

2,026

2,076

2,122

45.5

2.2%

C o ppe r ( US D / T o n) 1

8,837

8,992

7,554

7,895

7,966

8,001

35

0.4%

300

6.00

2.0%

569

612

560

496

294

P o lye t hyle ne ( USD / T o n) 2 HDP E

1,220

1,404

1,315

1,386

1,375

n.a

LD P E

1,461

1,590

1,310

1,382

1,360

n.a.

P o lypro pylene ( US D / T o n)

1344

1,608

1,325

1,525

1,243

n.a.

S t e e l B ille t ( US D / T o n) 1

F acto r

Short ความกั งวลตอวิ กฤตหนาผ าการคลัง Long ทิศ ทางเศรษฐ กิจโล ก

Short ความกั งวลตอวิ กฤตหนาผ าการคลัง Long แหลงลงทุน ที่ปล อดภัย

Short เศรษฐกิจจีนสงสัญ ญาณ ฟน ตัว Long ทิศ ทางเศรษฐกิจโล ก

Short ทิศ ทางอุป สงค อุป ทาน Long ทิศทางเศรษฐ กิจโล ก

P a ra xyle ne ( USD / T o n)

1,046

1,574

1,446

1,513

1,530

n.a.

ขาวขาว 5 % ( B a ht / t o n )

15,641

16,853

17,320

17,820

17,320

17,320

0

0.0%

น้ําตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1

28.85

n.a.

23.22

22.01

19.21

18.54

-0.67

-3.5%

มันสําปะหลังเสน ( B a ht / k g )

7.23

7.08

6.83

6.79

6.95

6.80

-0.15

-2.2%

144.00

139.23

103.85

112.83

91.50

93.60

2.10

2.3%

Short สภาพอากาศมีผ ลตอปริ มาณ ผลผลิต Long ทิศ ทางเศรษฐกิ จโล ก

ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )

1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week values

 ราคาน้ํ ามัน ปรั บขึ้น เล็ กน อย โดยชว งต นสัป ดาหราคาน้ํา มันไดรับปจ จัย บวกจากข อมูลเศรษฐกิจ ที่แ ข็งแกร งของจี นทั้ ง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดคาปลีกที่ปรับพุงขึ้น รวมถึงมติคงกําลังการผลิตน้ํามันของโอเปก อยางไรก็ตาม ความกังวล ตอวิกฤตหนาผาการคลังของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นหลังความตกลงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวระหวางพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกัน ยังไมสามารถหาขอสรุปได สงผลกดดันราคาน้ํามันใหลดชวงบวกลงกอนปดขึ้นเพียงเล็กนอยจากสัปดาหกอน สวนทิศทาง ราคาในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามแนวโนมเศรษฐกิจแกนหลักของโลก และสถานการณในตะวันออกกลางตอไป  ราคาทองคํ ายั งคงลดลงแรง แม ช วงตน สัป ดาหก ารประกาศใช QE4 ของเฟดด วยการเข าซื้ อพั นธบัต รระยะยาววงเงิ น 45,000 ลานดอลลารฯตอเดือนโดยไมจํากัดระยะเวลา ไดฉุดสกุลเงินดอลลารฯใหออนคาลง ซึ่งชวยกระตุนใหนักลงทุนเขาซื้อ ทองคําอยางคึกคัก แตคําเตือนของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ตอวิกฤตหนาผาการคลัง หลังสหรัฐฯ ยังไมไดขอสรุปถึง มาตรการคลี่คลายวิกฤตดังกลาว (ที่อาจดันเศรษฐกิจสหรัฐฯกลับสูภาวะถดถอยในปหนา) ไดฉุดราคาทองคําใหดิ่งลงอยาง หนักในชวงทายสัปดาห สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไปนั้น ตองจับตาแนวโนมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปญหาหนาผา การคลังของสหรัฐฯ  ราคาโลหะพื้ นฐานปรับเพิ่มขึ้น โดยไดรับป จจัยสนับสนุ นสัญญาณเชิง บวกจากเศรษฐกิ จจีน โดยเฉพาะตั วเลขผลผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.ที่พุงขึ้นอยางรวดเร็ว บงชี้ถึงความตองการโลหะพื้นฐานที่จะฟนกลับคืนมา ซึ่งทิศทางราคาในชวง ตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามความตอเนื่องในการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะของจีน ซึ่งเปนผูบริโภคโลหะรายใหญของ โลก

-----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใช ในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการ ใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอ มูลดังกลา ว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

Weekly Economic & Industry Review 10-14 Dec 12 p  

Weekly Economic & Industry Review 10-14 Dec 12 p

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you