Page 1

Thansettakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์ วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 เมษายน 2556 ปีที่: 33 ฉบับที่: 2835 หน้า: 1(กลาง), 4 Col.Inch: 169.78 Ad Value: 212,225 PRValue (x3): 636,675 คลิป: สี่สี หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: เศรษฐกิจสงกรานต์ สะพัดแสนล้าน ประมวลความคึกคักทางเศรษฐกิจ ช่วงวันที่...

รหัสข่าว: C-130414022032(13 เม.ย. 56/07:00)

หน้า: 1/3


Thansettakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์ วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 เมษายน 2556 ปีที่: 33 ฉบับที่: 2835 หน้า: 1(กลาง), 4 Col.Inch: 169.78 Ad Value: 212,225 PRValue (x3): 636,675 คลิป: สี่สี หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: เศรษฐกิจสงกรานต์ สะพัดแสนล้าน ประมวลความคึกคักทางเศรษฐกิจ ช่วงวันที่...

รหัสข่าว: C-130414022032(13 เม.ย. 56/07:00)

หน้า: 2/3


Thansettakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์ วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 เมษายน 2556 ปีที่: 33 ฉบับที่: 2835 หน้า: 1(กลาง), 4 Col.Inch: 169.78 Ad Value: 212,225 PRValue (x3): 636,675 คลิป: สี่สี หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: เศรษฐกิจสงกรานต์ สะพัดแสนล้าน ประมวลความคึกคักทางเศรษฐกิจ ช่วงวันที่...

รหัสข่าว: C-130414022032(13 เม.ย. 56/07:00)

หน้า: 3/3

quote_2350 (บางส่วน)_ฐานเศรษฐกิจ (13-Apr-2013)  

quote_2350 (บางส่วน)_ฐานเศรษฐกิจ (13-Apr-2013)

quote_2350 (บางส่วน)_ฐานเศรษฐกิจ (13-Apr-2013)  

quote_2350 (บางส่วน)_ฐานเศรษฐกิจ (13-Apr-2013)

Advertisement