Page 1

ฉบับส่งสื่อมวลชน

เทศกาลวันแม่ปี’56: สร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัด 8,000 ล้านบาท

CURRENT ISSUE ปีที่ 19 ฉบับที่ 2390 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

ประเด็นสาคัญ  การเดินทางท่ องเที่ ยวของคนไทยในวั นหยุ ดช่ วงเทศกาลวั นแม่ ปี นี้ มีแนวโน้ มเติบโตจากปี ก่ อนหน้ า แม้ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยได้แรงหนุนจากกระแสความใส่ใจในครอบครัวที่มีให้กันมากขึ้น ซึ่งแหล่ง ท่องเที่ยวระยะใกล้ยังได้รับความนิยม เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในภาวะค่าครองชีพสูงในปัจจุบันได้  ในวันหยุดช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ คาดว่า คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เทียบกับปีก่อนหน้าช่วงเดียวกันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวสะพัดทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6  กิจกรรม 5 อันดับแรกที่คนกรุงฯ ทาในเทศกาลวันแม่ปีนี้ คือ มอบพวงมาลัย รับประทานอาหาร ร่วมกัน ทาบุญ/ไหว้พระ ซื้อของขวัญให้ และเดินทางท่องเที่ยว  นอกจากนี้ แม้ ร าคาดอกมะลิ ใ นช่ ว งเทศกาลวั น แม่ จ ะปรั บ ตั ว สู ง กว่ า ปกติ ป ระมาณ 4 เท่ า แต่คนกรุงฯ ก็ยังเลือกการมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้คุณแม่ เป็นกิจกรรมอันดับแรกสาหรับ เทศกาลวันแม่ปีนี้ แม้ในปัจจุบันคนไทยโดยรวมจะจับจ่ายกันอย่างระมัดระวังมากขึ้น ท่ามกลางภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงตั้งใจทากิจกรรมร่วมกับ คุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ ที่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน คือ วั น ที่ 10 – 12 สิ ง หาคม 2556 ซึ่ ง นั บ เป็ น โอกาสส าคั ญ ในการกระตุ้ น ยอดขายของบรรดาผู้ ป ระกอบการ ในหลากหลายธุ ร กิ จ ทั้ ง ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก และธุ ร กิ จ บริ ก ารต่างๆ อาทิ ธุ ร กิ จ โรงแรม ภั ตตาคารและร้ านอาหาร ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ (เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ การนวดแผนไทย สปา เป็นต้น ) และธุรกิจบริการด้าน ความงาม รวมถึงธุรกิจบริการนาเที่ยว นอกจากการซื้อของขวัญและบริการต่างๆ แล้ว การมอบดอกมะลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ยังคง ได้รับความนิยมอยู่ โดยคนส่วนใหญ่นิยมมอบพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่อสื่อความกตัญญู และความรักที่มีต่อแม่ แม้ว่าในวันแม่ของทุกปีราคาดอกมะลิจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตามความต้องการของตลาด สาหรับเทศกาลวันแม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนั้น เอื้ออานวยให้หลายครอบครัวเลือกที่จะพาคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืน และแบบเช้าไป เย็นกลับ ประกอบกับ อยู่ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากตลาดระยะไกลในยุโรป บรรดา ผู้ประกอบการธุร กิจด้านการท่องเที่ย วของไทย จึง มุ่งเน้ นขยายตลาดไทยเที่ ยวไทยเพื่ อทดแทนนั กท่องเที่ย ว


2

ต่างชาติที่ลดลงในช่วงนี้ โดยส่วนใหญ่ต่างนาเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ไม่เฉพาะ ในวั น หยุ ด ช่ ว งเทศกาลวั น แม่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ กระจายการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว หลี ก เลี่ ย งปั ญ หาความแออั ด ของ นักท่องเที่ยว ที่มักกระจุกตัวเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาว โดยมีแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศ (ซึ่งมีทั้งรายการนา เที่ยววันเดียว และรายการนาเที่ยวแบบค้างคืน ) และแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ กระแส ความนิยมของคนไทยในปัจจุบันที่หันมาให้ความเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบุพการีผู้สูงอายุกัน มากขึ้น อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ยังเลือกเดินทางท่องเที่ยวกันเองในช่วงเทศกาลวันแม่ โดยเลือกเดินทาง ท่องเที่ยวระยะใกล้ แบบเช้าไปเย็นกลับ กันมากขึ้น เพราะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อทริปในภาวะที่ ค่าครองชีพสูงในปัจจุบันได้ สาหรับกิจกรรมสาคัญๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลวันแม่ คือ การไหว้พระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิต์ ามวัด/ศาลเจ้าหรือสถานที่ ที่มีชื่อเสียงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา ในปลายทางท่องเที่ยวนั้นๆ หรืออยู่ในเส้นทางไปยังปลายทางท่องเที่ยว รวมถึงแวะรับประทานอาหารตามร้านอาหารยอดนิยมที่ได้รับ คาแนะนาชวนชิมจากสานักต่างๆ ตามเส้นทางเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้ง ซื้อสินค้าต่างๆ และของฝากพื้นเมือง ในท้องถิ่นนั้นๆ ติดมือกลับมาด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในวันหยุดช่วงเทศกาล วันแม่ปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยเพิ่มร้อยละ 7.0 เทียบกับปีก่อน หน้า ช่วงเดีย วกั นที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.0 ด้วยจ านวนประมาณ 2 ล้ านคน/ครั้ง และก่ อให้เกิดรายได้ท่องเที่ย ว กระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 โดยมี มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท เม็ดเงินส่วนใหญ่สะพัดไปสู่ธุรกิจด้านที่พัก ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และร้าน จาหน่ายสินค้าของที่ระลึกนักท่องเที่ยว

คนกรุงฯ ร้อยละ 64.8 คาดว่าการใช้จ่ายสาหรับท่องเที่ยวในวันแม่ปีนี้เพิม่ ขึ้น การดูแลสมาชิกในครอบครัวของคนไทย โดยเฉพาะบุพการีผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เป็นวิถีที่คนไทยทุกยุค ทุกสมัยให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ในช่วงวันแม่แต่ละปีก็มีปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกัน อาทิ ช่วงเทศกาลวัน แม่ปี 2554 มีเหตุการณ์น้าท่วมในภาคเหนือของไทยที่ส่งผลถึงความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันน้าท่วมในพื้นที่รับ น้า ตามแนวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ บางส่วน ขณะที่ เทศกาลวันแม่ ปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้าท่วม จึงทาให้การทากิจกรรมร่วมกับแม่ปีที่แล้วยังคงไม่ฟื้น ตัวมากนัก อย่างไรก็ดี จากภาวะค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นคาดว่าจะมีผลต่อการจับจ่ายใช้จ่ายในช่วงเทศกาล วันแม่ปีนี้ ศูนย์ วิ จัย กสิ กรไทย จึ ง ได้ทาการส ารวจพฤติกรรมในช่ วงเทศกาลวั น แม่ปี 2556 ของคนกรุงเทพฯ (ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีกาลังซื้อสูงของตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ) ในลักษณะการสารวจเชิงคุณภาพ ระหว่าง วั น ที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิ งหาคม 2556 จากกลุ่ มตัวอย่ างจ านวน 431 คน ที่ ครอบคลุ มทุ ก เพศ อาชี พ หลั ก

CURRENT ISSUE


3

และช่วงอายุที่มีบทบาทในการจับจ่าย เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันแม่ปีนี้ ซึ่งสามารถ สรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้  ค่ า ใช้ จ่ า ยร่ ว มกิ จ กรรมในเท กาล ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันแม่ปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว ล ลง วั น แม่ ปี นี้ สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ล่ ม ั ว อ ่ งส่ ว นใ ่ คื อ ่ ม 17.7 อ ล 42.6 ค ว่ มค่ ใช ่ ่ม ึ้น นื่อง ค 39.7 เพิ่มขึน้ ส นค ล บ ั บ ั ว สู ง ึ้ น ่ ลว ณ ่ 4 .6 อ ล 39.7 ค ว่ มค่ ใช ่ ่ ม ส่ วนใ ่ ใ ผลว่ อง ั ึง มควบคมค่ ใช ่ ใ ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ใ ล ค ง ับ ่ ลว ือบ ง ล่ม ็ ับ ผนส ับ ม ่วม ับ ม่ใ มค่ ใช ่ ล ลง ช่น ่ ลวม ม ล อ ่ ง น้ ็ล นวน มลง ือ บ ง ็ ล่ น ผน น ง ่อง ่ ว ล งใน ่ ง ัง วั ม ็น ่อง ่ ว ใ ลม ึ้น วมถึง ล่ น มนอ บ น ็น ม ่บ น ซึ่งม ั้ง ม มอบ อ ม ล ื อ ล ับ นอ ่วม ัน ่บ น ็น น  การมอบดอกมะลิให้แม่ ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับ ของคนกรุงฯ ในเท กาลวันแม่ปีนี้ ส ว มส คั ่คน งฯ ่วมใน ศ ลวัน ม่ น้ ( ลือ ม ว่ 1 ม) บว่ ม ่ ล่ม ัวอ ่ ง ลือ ม อัน ับ 1 คือ มอบ วงม ลั ใ ม่ องลงม คือ ับ นอ ่วม ับ ม่ ม่ บ ว ซื้อ อง วั ใ ม่ ล ม่ ่ ว มล ับ ณ ่ ม ่ ค น งฯ ลื อ ่ ว ม ั บ ม่ กิจกรรมของคนกรุงฯ อัน ั บ องลงม คือ การรั บ ประทานอาหารนอกบ้ า น ในช่วงเท กาลวั นแม่ปีนี้ โ ล่ ม ั ว อ ่ ง ่ ลื อ ั บ นอ ่ ว ม ั บ ม่  อันดับ มอบ วงม ลั ือ อ ม นอ ส่วนใ ่ คือ อ ล 66.1 ลือ ับ นอ ม  อันดับ ับ บ ว นอ ั ค นอ บ น วม ั้ง นอ ในโ ง ม  อันดับ  อันดับ 4 มอบ อง วั ล อ ล 33.3 ลือ ่ ับ นอ ่บ น ซึ่งม ั้ง  อันดับ น ง ่อง ่ ว อ ับ น ั น อ ง ล ซื้ อ สั่ ง อ  อันดับ 6 มอื่น ช่น ว ส ( บบ delivery) ม ับ น ัน ่บ น หมายเห ุ :  แสดง ึง ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น ่ ลว 1 ส่ ว นการท าบุ ญ /ไหว้ พ ระ ็ น อ ม ่ ล่ม ัวอ ่ ง ลือ ่วม ับ ม่ ื่อคว ม ็นส มงคล ่ ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ค อบค ัว อ บ บ ค ั ์ มบ ็ โ ชน์ ่อสังคม ็น น ซึ่ง ็น ช ว ธ ็อ ม นอ ค ื่องสังฆ น ถว ษ ือน อ ม ล ธู น ว ธ นในโบสถ์ วม ั้ง บ ค งน บ ใน น ่ งๆ องวั นอกจากนี้ คนกรุงฯ ยังเลือกซื้อของขวัญให้แม่ โ ล่ม ัวอ ่ ง ่ ลื อ ซื้ อ อง วั ใ ม่ ส่ ว นใ ่ ็ น ส นค บ ื่ อ ส ล คว มง ม ค ื่ อ ง ับ ล ค ื่อง ่ง ็น น

CURRENT ISSUE


4

อย่างไรก็ดี คนกรุงยังมีแผนพาแม่เดินทางไปเที่ยว โ ส่วนใ ่ คือ อ ล 90.5 ลือ น ง ่อง ่ วใน ศ ล อ ล 9.5 ลือ น ง ่ ว ่ ง ศ ส ับ ู บบ น ง ส่วนใ ่ คือ อ ล 88.6 ั น ง ัน อง ล อ ล 11.4 ซื้อ ็ ัว ์ น ง ับบ ษั น ่ ว - เดิ นทาง ท่ อ งเ ที่ ยว ในประเ ทศ คนกรุงฯ พาคุ แม่ไปเที่ยวที่ไหน ล่ม ัวอ ่ งส่วนใ ่ ลือ น ง ่อง ่ ว ม ล่ง ่อง ่ ว ่ม ง ม่ ล ง ฯ โ มแหล - . % ท่องเที่ยวในประเท ช่น ชลบ ัว น อง ็น น ท ท่ ช ทะ ลในภ ค ะ ั น (อ บ ง สน ั ล น อง ล ็น น) ค องคว ม น มอัน ับ 1 องลงม คือ แหล ท ท่ ท่ ลจ รุ ท ฯ ส ม ถ น ง ล ลั บ ในวั น - . % ่อง ่ ว ่ ง ศ ช่ น ล ใ ่ น ส .ล ว ็น น ว ัน (อ นค ศ อ ธ นค ฐม ส ณบ 1 ล บ ชบ ฉ ช ง ล นค น ็ น น) ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย นอ น้ ังม ล่ง ่อง ่ วช ลใน ค วัน (อ ช อ ล ัว น ็น น) - เดิ น ทางไปเที่ ย วต่ า งประเทศ ล่ ม ั ว อ ่ ง ่ ลื อ ม่ น ง ่ ว ่ ง ศ ส่วนใ ่ ็น ล ง ่อง ่ ว ใ ลใน อ ช ่ ลใ ่ น ส .ล ว ฮ่อง ง ล สงคโ ์ ็น น

สรุป สคว ม อ ใ ใส่ ู ลสม ช ในค อบค ั ว โ ฉ บ ผู สูงอ อ ่ งใ ลช ั นม ึ้ น ังม นวโนม ื้อ นนใ คน ส่วนใ ่ ่วม มใน ศ ลวัน ม่ น้ ซึ่งม ั้ง ่ มอบ วงม ลั ใ ม่ ับ นอ ่วม ับ ม่ ม่ บ ว ซื้อ อง วั ใ ม่ นถึง ม่ น ง ่อง ่ ว ั ผ่อน ูนย์วิจัยกสิกรไทย ึงค ณ์ว่ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ช่วงวันหยุด เทศกาลวั น แม่ ใ นปี นี้ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ร้ อ ยละ 7.0 เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ช่ ว งเดี ย วกั น ที่ ข ยายตั ว ร้อยละ 12.0 และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวสะพัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 บ ับ ่อน น ช่วง ว ัน ่ ่ม ึ้น อ ล 14.1 ม็ งนส่วนใ ่ สู่ธ ่ ่ ว อง น ่ อง ่ ว อ ธ โ ง ม ธ น ่ ว ธ บ น นส่ง ล ถ ช่ ธ บน สถ นบ น้ มัน ล นค ส ว ซื้ อ ม สน ง ่อง ่ ว นอ ล น น่ สนค อง ่ ลึ วม ั้งสนค ื้น มือง ----------------------------------------Disclaimer รายงานวิจยั ฉบับนี้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ น่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิด ต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทาง ธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

CURRENT ISSUE

เทศกาลวันแม่ปี 56 สร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัด 8000 ล้านบาท  
เทศกาลวันแม่ปี 56 สร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัด 8000 ล้านบาท  
Advertisement