Page 1

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2284 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ภูเก็ต...เมืองท่องเที่ยวหลักในอันดามัน : สร้างรายได้ 1.4 แสนล้านบาทในปี’55 (ฉบับส่งสื่อมวลชน)

แหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะ ความงามของโลกใต้ท้องทะเล ทาให้ นักลงทุน ไทยและต่า งชาติ ให้ความสนใจเข้ามา ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว กันจานวนมาก อาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่สาคัญจังหวัดหนึ่งในฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ ยวคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 74.5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทาให้การเดินทางของ นักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยสะดวกสบายจากหลากหลายสายการบิน และเที่ยวบิน มารีน่า (Marina) และ กิจกรรมทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประเพณี ต่างๆ โดยเฉพาะ ประเพณีถือศีลกิน เจ และ ประเพณีสงกรานต์ รวมถึงสถาปัตยกรรมโปรตุเกสย่านใจกลางเมืองภูเก็ต เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ ภูเก็ตเป็นจังหวัดในชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ภาค ท่องเที่ยว และบริการ แม้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านจะมามีเหตุการณ์ การแจ้งอพยพประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวไปยัง พื้นที่ปลอดภัย อันเนื่องมาจาก เหตุการณ์ สึนามิที่หมู่เกาะสุมาตรา ในช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ และ เหตุแผ่นดินไหวในระดับต่า ช่วงกลางเดือน อย่างไรก็ ตาม ความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อม รับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ของทุกภาคส่วนจะช่วยให้ มีนักท่องเที่ยว มั่นใจเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน โดยคาดการณ์ว่า ปี 2555 จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 13.4 ล้านคน ในจานวนนี้ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 64.0 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวส ะพัดในพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามันคิดเป็น มูลค่าประมาณ 1.98 แสนล้านบาท แม้จะมีปัจจัยลบแผ่นดินไหว...แต่ด้วยศักยภาพของภูเก็ตคาดรายได้ท่องเที่ยวปี 2555 เติบโตร้อยละ 7.7 ในช่วงระยะเวลา เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ชายทะเลยอดนิยมอันดับหนึ่ง ของไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ทั้งจากภายในประเทศเองและจากภายนอกประเทศ ที่ล้วนส่งผล


2

บั่นทอนการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวภูเก็ต อาทิ เหตุการณ์สึนามิปลายปี 2547 ปัญหาการเมืองในประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อพฤ ติกรรม การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นอกจากนี้ ภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งรุนแรงในภาคกลางของไทยเมื่อปี 2554 ซึ่งลุกลามมายังกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และล่าสุด เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ซึ่งมีการออกประกาศเตือนภัยและอพยพประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน รวมทั้งภูเก็ต ไปยังพื้นที่ปลอดภัย และต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวในระดับไม่รุนแรง และอาฟเตอร์ช็อคตามมา หลายครั้ง โดยมีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ดี เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ได้ยกเลิก การจองที่พัก โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวไมซ์ 1กลุ่มใหญ่จากจีนยัง ทยอยเดินทางมาภูเก็ตในช่วง ระหว่าง วันที่ 25-28 เมษายน 2555 พิจารณาได้จากสถิติจานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งรวบรวมโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบข้อมูลในเบื้อง ต้นว่า เดือน เมษายนยังคงมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หน้า ทาให้โดยรวม 4 เดือนแรกของปี 2555 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี 2554 สาหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของภูเก็ ตในช่วงที่เหลือของปี 2555 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มี ความเห็นว่า ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งมีหลายปัจจัยสาคัญที่เกื้อหนุน รวมทั้งความ ร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการตั้งรับและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในระดับท้อง ถิ่นของภูเก็ต ทาให้ภูเก็ตสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ กลับคืนมาได้โดยเร็ว ส่งผลให้การท่องเที่ยวภูเก็ตฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นๆของไทย โดยปัจจัยสาคัญที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ (1) ชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดท่องเที่ยวโลก ทั้งนี้เนื่องจากความ สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของภูเก็ต ที่ได้รับการกล่าวขวัญจนได้รับการขนาน นามว่า “ไข่มุกอันดามัน ” รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ตใน ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 1

ไมซ์ (MICE-Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) คือกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงการจัดงาน

แสดงสินค้าระดับนานาชาติ


3

(2) ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านต่างๆ ที่อานวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติ ซึ่ง เกื้อหนุนต่อการเดินทางโดยบินตรงมายังภูเก็ต (3) การขยายเส้นทางบินตรงและการเพิ่มเที่ยวบินตรง ทั้งเที่ยวบินประจา และเที่ยวบินแบบ เช่าเหมาลาจากเมืองสาคัญๆในต่างประเทศ (อาทิ ออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคตะวันออก กลาง ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป รวมทั้งรัสเซีย จีน อินเดีย และ เกาหลี) (4) ความพร้อมในด้านแหล่ งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งบริการด้านที่พัก บริการด้านสุขภาพ บริการด้านกีฬา และบริการท่องเที่ยวรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ (5) ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในระดับ ท้องถิ่น ในการจัด กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตในตลาด ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อให้ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน 16

90 79.2

12

62.1

56.4

60

33.9 14.3 11.2

8

20.6 17.1

14.6 6.1

13.7 12.1

0 -31.5

4

30

-30

-36.5 0

-60 2549 : :

2550

2551

2552

2553

2554**

2555**

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า โดยรวมตลอดทั้งปี 2555 จะ มี นักท่องเที่ยวเดินทางมายังภูเก็ตรวม ทั้งสิ้นประมาณ 7.4 ล้า นคนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 86 เป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ


4

รายได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน 250,000

175.3 160

200,000 151.7

130

150,000

100 70

100,000 21.4 21.6

50,000

14.8 14.1

-13.1

2551

-16.7 2552

0 2549

2550

23.2 15.4

19.9 16.9

40 13.8

10

7.7 -20 2553

2554**

และ คาดการณ์ ว่า จะ สร้าง รายได้ ท่องเที่ยวให้ภูเก็ตคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 1.4 แสนล้านบาทเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เม็ดเงินรายได้ ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 94 มาจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ

2555**

: :

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่ง ทะเลอันดามัน...ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ของภูเก็ต ยังคงต้องการ ความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบรรดา ผู้ประกอบการธุกิจท่องเที่ยวทั้งหลาย ในการพัฒนาความพร้อม เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่บั่น ทอนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตและจังหวัด อื่นๆ ใน ฝั่งทะเลอันดามันควรดาเนินการควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังแนวทางในการพัฒนาต่อไปนี้ เร่งพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดในการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ โดยเฉพาะตลาดประชุม นานาชาติ และตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เข้ามาจัดในภูเก็ต รวมทั้งเร่งพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการตลาดไมซ์ และทักษะของบุคลากรที่ให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ควบคู่กับการเร่งดาเนินโครงการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต เพื่อรองรับการประชุมขนาด ใหญ่ที่คาดว่าจะเข้ามาจัดในภูเก็ตเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับเหตุการณ์ แผ่นดินไหว อาทิ (1) การพัฒนาระบบหรือช่องทางในการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยเหตุ ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ (2) การพัฒนาและประชาสัมพันธ์แผนการ อพยพยามฉุกเฉิน อาทิ การตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสาร (เพียงศูนย์ เดียวเพื่อป้องกันความสับสน) วางแผนการอพยพ การเตรียมพื้นที่ปลอดภัย การสารองอาหาร และยา การซ้อมอพยพเป็นระยะๆ รวมถึงการทาสัญลักษณ์นาทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็น ภาษาต่างๆ (ไทย อังกฤษ จีน มาเลย์) เพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาติต่างๆ


5

เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารอีก 39 เกาะ 2 ควบคู่กับการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อที่จะคงความงามตาม ธรรมชาติใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามัน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงชาว ไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ ภาคเอกชนจาเป็นต้องปรับตัว โดยการมองหาและร่วมกับ พันธมิตรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เช่น การรวมกลุ่มของโรงแรมขนาดย่อมด้วยกัน เพื่อสร้างอานาจการต่อรองราคาสินค้าและบริการ ต่างๆ และการรวมก ลุ่มทาการตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และการหา พันธมิตรต่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น สถาบันการเงิน โรงแรม สายการบิน และบริษัทนาเที่ยว เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยวในบางตลาด และบางช่วงเวลา สรุป อาจกล่าวได้ว่า ความร่วมมืออย่างใก ล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งของภาครัฐและ ภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น และปัจจัยเกื้อหนุนด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ มีบทบาทสาคัญที่ช่วยให้ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถ เรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ กลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การท่องเที่ยวภูเก็ตสามารถฟื้นตัวได้ก่อนพื้นที่ท่องเที่ยว แห่งอื่นของไทย และเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวอันดามันโดยรวมเติบโตตาม สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวสะพัดในพื้นที่คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาทในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันคงต้องดาเนินการอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง โดยให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ หน่วยงานอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูล รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง นอกจ ากนี้ ควรสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบในการเตรียมแผนอพยพในกรณีฉุกเฉินเพื่อความมั่นใจให้กับ ประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นจุดหมาย สาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดาน้าก็ยิ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานนักท่อ งเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกาลังซื้อ สูงให้กว้างขวางขึ้นและเพิ่มรายได้ที่ปัจจุบันมีมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท รวมไปถึงการพัฒนาทะเลฝั่ง อ่าวไทยให้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้น้าให้คง อยู่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่ างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนด้วยการกาหนดจานวน นักท่องเที่ยวและช่วงเวลาในเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแต่ละหมู่เกาะเพื่อให้มีช่วงเวลาที่พืชและสัตว์ใต้น้าจะ ได้ฟื้นฟูและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป เหล่านี้ล้วนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาภาพรวมการท่องเที่ยว ของ ไทย 2

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


6

-----------------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง คว าม น่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิด ต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทาง ธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ภูเก็ต...เมืองท่องเที่ยวหลักในอันดามัน+-+สร้างรายได้+1.4+แสนล้านบาทในปี’55  

ภูเก็ต...เมืองท่องเที่ยวหลักในอันดามัน+-+สร้างรายได้+1.4+แสนล้านบาทในปี’55

ภูเก็ต...เมืองท่องเที่ยวหลักในอันดามัน+-+สร้างรายได้+1.4+แสนล้านบาทในปี’55  

ภูเก็ต...เมืองท่องเที่ยวหลักในอันดามัน+-+สร้างรายได้+1.4+แสนล้านบาทในปี’55