Page 1

adjudication /ə ʤu:dɪ keɪʃən/ (noun) wyrok, orzeczenie;: adjudication of bankruptcy sądowe uznanie upadłości;: adjudication of royalties przyznanie wyrokiem opłat licencyjnych derogation / derə geɪʃən/ (noun) derogacja, uchylenie; naruszenie exclusion /ɪks klu:ʒən/ (noun) wyłączenie; wykluczenie, usunięcie;: to the exclusion of z

wyłączeniem impose /ɪm pəʊz/ (verb) nakazywać; narzucać, nakładać: to impose a duty on goods nałożyć cło na towary to impose a fine nałożyc grzywnę to impose a tax nałożyć podatek; wykorzystywać observance /əb zɜ:vəns/ (noun) przestrzeganie;: observance of the law przestrzeganie prawa party / pɑ:ti/ (noun) przyjęcie; partia, stronnictwo: party authorities władze partii; strona (w sporze): party accused party in fault strona winna recall /rɪ kɔ:l/ (noun) odwołanie ; prawo do odwołania urzędnika w drodze głosowania; (verb) odwołać, przypominać sobie: to recall capital wycofać kapitał to recall a thing to one`s memory

przypomnieć sobie o czymś relieve /rɪ li:v/ (verb) uwolnić: to relieve from a duty zwolnić z obowiązku; zwolnić (z pracy): to relieve from post zwolnić kogoś ze stanowiska; ulżyć sentence / sentəns/ (noun) zdanie; wyrok, orzeczenie: sentence fixed by law kara przewidziana w prawie execution of a sentence wykonanie wyroku suspended sentence wyrok w zawieszeniu withhold /wɪθ həʊld/ (verb) wstrzymywać: to withhold a delivery wstrzymać dostawę to withhold payment wstrzymywać płatność; odmawiać; potrącać; wzbraniać się

słownik  

słownik dla mLingua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you