Page 1

1 การฝกสุนัขเบื้องตน การฝกสุนัขใหชินกับโซและสายจูง โซคอที่แนะนําคือสายโซคอสแตนเลสไมควรใชโซคอหนัง เพราะไมสามารถยืดหยุน  ได สายจูงควรเปนสาย หนังเพราะจะไมเจ็บมือเวลาโดนสุนัขดึง

การใชสายโซจะตองใสใหถก ู โดยวงกลมจะตองอยูดา นบนเมื่อดึงจะคลายออกไดเอง แตถา ใสวงกลมอยู ดานลางจะไมสามารถคลายออกทําใหสุนัขอึดอัดหรือเกิด อันตรายได ในครั้งแรกที่สวมปลอกคอหรือใสสายจูงใหแกสุนัข เรามักจะไดเห็นปฏิกิริยาที่ขด ั ขืนและดิ้นรนตอสูอยูสก ั พัก หนึ่ง แตนี้คือธรรมชาติของสุนัข ดังนั้นผูฝกตองมีความอดทน และเมื่อสุนัขของเราเริม ่ คุนเคยกับสายจูงแลว จึงคอยเริ่มบทเรียนไดโดยใหผูฝกถือสายจูงดวยมือขวาสวนมือซายจับ ประคองไวโดยใหสุนัขอยูด  านซายมือ จะเห็นวาสายจูงจะพาดผานหนาขาผูฝ  กและสามารถที่จะใชมือซายกระตุกทีส ่ ายจูงไดเมือ ่ ตองการใหสุนัขเขา มาใกลผูฝก  แตอยาดึงสายจูง ควรกระตุกเบา ๆ สําหรับสุนัขบางตัวที่อาจตอตานสายจูง บางก็อยูกับที่ บางก็ ขัดขืน ใหผอนสายจูงและพูดปลอบใจจนสุนัขนั่งลงแลวจึงคอย ๆ จูงเดินระยะ 2-3 กาว และการกระตุกสาย ฝกสั้น ๆ ก็อาจจะชวยใหสุนข ั เรียนรูในการที่จะเดินไปกับผูฝกได ควรกลาวชมเชยสุนัขเมื่อไมขัดขืน หลังจาก นั้นใหเพิ่มระยะทางการจูงไปเรื่อย ๆ การฝกเขาสายจูงรวมทั้งการจูงเดินอาจกินเวลา 3-4 วัน เมื่อสุนัขชินกับ สายจูงแลวก็สามารถทําการฝกเบือ ้ งตนในเรื่องอื่นไดตอไป


2

การฝกสุนัขใหเดินชิด ใหนาํ สุนัขเขามาอยูทางซายของผูฝก รวบสายจูงไวในมือขวา สายฝกควรจะตองหยอนเสมอ สุนัขควรอยูใ น ทายืน ถาหากสุนัขยังนั่งอยูผ  ูฝกจะตองคอยกระตุกสายจูงเบา ๆ และดึงใหตึงสุนัขจะยืนขึ้นเอง ตบที่ขาขาง ซายของตัวเองแลวพูดคําวา "ชิด" เพื่อสอนใหสุนัขรูจักคําวาชิด ในระยะแรกสุนัขอาจจะไมเขามายืนเคียง ขางซายของผูฝกก็อยาเพิ่งไปดุ ผูฝกอาจตองพลิกแพลงวิธีการบางโดยการปรับตัวเองใหยืนในตําแหนงทีใ่ ห สุนัขอยูเคียงขางดานซายของผูฝก จนกวาสุนัขจะเขาใจคําสั่งนี้ เมื่อสุนัขเขาทีเ่ รียบรอยแลว ใหผูฝก  เริ่มกาว เดินดวยเทาซายกอน อาจตองดึงสายฝกเล็กนอยเพือ ่ ใหสุนัขเริ่มทําตาม พยายามเดินชา ๆ อยากระชากลาก ถู ในขณะเดินควรใหบาของสุนัขอยูในเนวเดียวกับขาซายของผูฝก ถาสุนับไมทําตามหรือเดินลาหลังให กระตุกสายฝกเบา ๆ จนกวาจะเดินทันกัน และอยาลืมชมวา "ดีมาก" เสมอ แตหากสุนัขเดินนําหนาอยาเรง ฝเทาหรือวิ่งตามเพราะจะยิ่งเตลิดออกไป แตควรดึงสายฝกใหชา ลงและพยายามเดินคูกับสุนัข ถาขณะใดที่ สุนัขเผลอตัวไมสนใน อาจกระตุกสายจูง คอยเตือนใหสน ุ ัขสนใจ ในการฝกชวงตน ๆ ควรใหสุนัขเดินใน ทางตรง จนกวาจะเดินตามสายจูงไดดีขึ้นจนนาพอใจแลว จึงเริ่มตนฝกเดินเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา กลับหลังหัน เดินวนเปนรูปเลข 8 แลวตอมาจึงเปลี่ยนเปนจังหวะการเดินใหชา บาง เร็วบาง จนถึงวิ่งเหยาะสลับกันไป การ ฝกในระยะแรกควรใชเวลาประมารณ 5 นาที ตอไปก็ขยายเวลาออกไปถึง 10-15 นาที หรือครึ่งชัว่ โมง ประมาณ 6-7 สัปดาหสุนัขก็จะทําไดดี ซึ่งตอไปสุนัขก็จะสามารถเดินอยูในตําแหนงชิดไดโดยไมตองใชสาย จูง


3

การฝกสุนัขใหนั่ง หลังจากที่ไดทาํ การฝกสุนัขใหเดินไดแลว ตอมาอีก 2-3 วันใหทาํ การฝกใหนั่ง การฝกนั่งนี้ใชรวมกับการฝก เดิน เพราะทานั่งของสุนัขจะตองปฏิบต ั ต ิ อนื่องกับการเดิน คือการฝกนั่งนี้จะสอนใหสน ุ ัขรูจักนั่งทันทีโดย อัตโนมัติเมือ ่ หยุดเดิน วิธีฝก  ใหเริ่มตนจากการพาสุนัขเดินอยูในตําแหนงชิด มือขวาถือสายจูงและสุนัขเดิน ตามขางผูฝกอยางเปนระเบียบทางดานซาย จากนั้นจึงสั่งใหสุนัขหยุดและออกคําสัง่ "นั่ง" พรอมกันนี้ใหใช มือขวาดึงสายฝกเล็กนอย ใชมือซายกดลงที่สะโพกสุนข ั เล็กนอย การกดสะโพกของสุนัขใหผูฝก  ยอตัวลง โดยที่เขาจะตองแนบไปกับลําตัวของสุนัข เมื่อสุนัขนั่งลงเรียบรอยแลวใหผอ  นมือขวาทีด ่ ึงสายจูงพรอมกับ ชมเชยสุนัข และใชมอ ื ตบทีไ่ หลสุนัขเบา ๆ ถาสุนัขขัดขืนหรือทําทาวาจะลุกจากตําแหนงใหสั่งวา "ไม" แลว สั่ง "นั่ง" ซ้ําอีก ขอสังเกตในการฝกใหสุนัขนั่งคือผูฝก  จะตองไมสั่งใหสุนัขนั่งในจุด เดิม ทั้งนี้เพือ ่ ปองกันการ เขาใจผิดของสุนัข


4

การฝกสุนัขใหหมอบ การฝกใหสุนัขหมอบนี้จะทําตอเนื่องกันไปจากการฝก นั่ง แตอยางไรก็ตามสุนัขจะหมอบเมือ ่ เหนื่อยหรือ ตองการพัก สุนัขจะไมชอบใหใครสั่งวา "หมอบ" ถาไมไดรับการฝกมากอน เพราะการหมอบของสุนัขเปน ลักษณะอยางหนึ่งของการยอมรับความพายแพภายในฝูง ซึ่งผลการยอมแพนี้จะทําใหไมมีการตอสูเกิดขึ้น สุนัขที่มีความเชือ ่ มั่นในตัวเองจะเรียนรูคําสั่งหมอบนี้ยากมาก ดังนั้นผูฝกตองระมัดระวังสุนัขโกรธเมือ ่ มีการใช กําลังบังคับ โดยเฉพาะในขณะที่ผูฝกกมตัวลงทําทาทางหรือบังคับสุนัข ควรใชมือซายชวยในการปองกัน สุนัขกัดทีห ่ นาหรือที่ขา และการฝกใหสุนัขหมอบควรจะเปนการฝกหลังจากที่สุนัขและผูฝกมีความเชือ ่ มั่นซึ่ง กันและกันพอสมควร คําสั่ง "หมอบ" ใชรวมไปกับสัญญาณโบกมือไปขางลาง สุนัขจะตองตอบรับกับเสียงที่ สั่งและสัญญาณมือ แลวจะตองหมอบโดยฉับพลันไมวา จะอยูในทานั่ง ยืน หรือเดิน วิธีการฝกสุนัขจากทานั่ง ชิดเปนวิธีทด ี่ ีทส ี่ ุด ครั้งแรกจะใชทา ทางและคําสั่งไปพรอมกัน ใหผูฝกใชคาํ สั่ง "หมอบ" พรอมกับกดสายฝก ดวยมือซายใหสุนัขหมอบลง มือขวาทําสัญญาณหมอบ ถาสุนัขขัดขืนไมยอมหมอบใหใชมอ ื ขวาคอย ๆ จับที่ ใตเทาขวาของสุนัข คอย ๆ ลากไปขางหนาเพื่อใหสุนัขหมอบลงพรอมกับออกคําสั่งซ้ํา ๆ จนกวาสุนัขจะ ปฏิบัติไดตามตองการ อยาใชวธ ิ ีการผลักสุนัขใหนอนลง ใหจด ั ทาทางขาหลังใหหมอบในทาทีส ่ วยงามไม นอนขาไกยา งและเมือ ่ สุนัขหมอบ ลงแลวจึงสั่งให "คอย" อยูกบ ั ที่โดยใชมอ ื ซายทําสัญญาณมือโดยแบฝา มือเขาหาหนาสุนัข หากเห็นวาสุนัขจะเคลื่อนทีอ ่ อกจากตําแหนง ผูฝกจะตองแกไขทันทีโดยคําสั่ง "ไม" แลวจึงตามดวยคําสั่งคอย การแกไขเมื่อสุนัขลุกออกจากตําแหนงอยาเคลือ ่ นเทาของผูฝกเองเพราะอาจทํา ใหสุนัขสับสน


5

การฝกสุนัขใหคอย ถาจะใหสุนัขนั่งหรือหมอบอยูขางเจาของนาน ๆ เวลาเจาของลุกไปทําธุระสุนัขอาจวิง่ ตาม ซึ่งอาจกอใหเกิด ความวุนวายและรําคาญที่สน ุ ัขตองตามตลอดเวลาดังนัน ้ การสั่งให สุนัขคอยจึงเปนทางออกทีด ่ ีทส ี่ ุด โดย วิธีการฝกอาจทําได คือ เมือ ่ สุนัขนั่งหรือหมอบอยู ควรฝกในทานั่งหรือนั่งชิด เริ่มจากการสั่งใหสุนัขนั่งลงใช มือซายทําสัญญาณโดยหันฝามือเขาหาสุนัข พรอมกับใชคาํ สั่ง "คอย" ออกเสียงชัดเจนลากเสียงเล็กนอย แลวคอย ๆ หมุนตัวกลับหันหนาเขาหาสุนัข ถาสุนัขไมคอยแตลก ุ ขึ้นตองใชคําสั่ง "ไม" แลวจับตัวกลับไปนั่ง ที่เดิมแลวเริ่มฝกใหคอยใหมอีก ครั้ง คราวนี้ผูฝก  จะเคลือ ่ นตัวออกหางไปประมาณ 3 กาว หากสุนัขไมขยับ ตัวใหรีบชมเชยทันที เมือ ่ การฝกดีขึ้นจึงถอยหลังเคลื่อนไปจนสุดสายจูง ผูฝก  สามารถสังเกตอาการของสุนัข ไดตลอดเวลาวาสุนัขมีทาทีที่จะลุกออกจาก ตําแหนงหรือไม ขณะที่ผูฝกกําลังเคลือ ่ นตัวออกหางสุนัขไปจน สุดสายจูงใหเปลี่ยนสายจูงจาก มือขวามาไวในมือซาย เมื่อหันหนาเขาหาสุนัขแลวใชแขนขวาโดยหันฝามือ ยืดตรงไปยังหนาสุนัข ถาสุนข ั ทําทาจะลุกใหแกไขทันทีโดยใชคาํ สั่ง "ไม" แลวจึงตามดวยคําสั่ง "คอย" หลังจากทีก ่ ารฝกมีการพัฒนามากขึ้นผูฝกก็ไมจําเปนตองเดิน ถอยหลังไปจนสุดสายจูงแตสมารถเดินหัน หลังใหสุนัขแลวคอยหันหนากลับมาหา สุนัขได เมื่อสุนข ั สามารถคอยในระยะปลายสุดของสายจูงไดแลว ตอไปก็ใหสุนัขคอยในขณะที่เจาของเดินวนรอบสุนัข โดยเดินวนไปทางซายของสุนัขออมไปหลังสุนัขแลว กลับมายืนขางหลังของสุนัข และยืนที่ปลายสายจูงถือสายจูงดวยมือซาย หันหนาเขาหาสุนัขสั่งให "คอย" แลวเดินวนรอบสุนัขโดยผานทางซายของสุนัขแลวกลับมาอยูในตําแหนงเดิมทีป ่ ลายสายจูงหันหนาเขาหา สุนัข ปฏิบต ั ิซ้ํา ๆ จนกระทั่งสุนัขเขาใจ สําหรับการฝกสุนัขใหหมอบคอยก็ปฏิบต ั ิเชนเดียวกับการฝกใหสุนัขนั่งคอย ตางกันเพียงใชคาํ สั่ง "หมอบ" แตสําหรับการสั่งใหหมอบคอยจะไมใชวธ ิ ีการเดินวนรอบตัวสุนัข แตจะใชวิธก ี ารเดินขามตัวสุนัข โดยใหผูฝก  ยืนที่สุดสายจูงถือปลายสายจูงดวยมือซาย หันหนาเขาหาสุนัขที่อยูใ นทาหมอบ ตอจากนั้นสั่งใหสุนัข "คอย" ใหยกเทาซายขามสายจูง แลวเดินขามตัวสุนัขไปจนสุดสายจูง แลงจึงหันหลังกลับทางซาย ยกขาซายครอม สายจูง แลวเดินขามตัวสุนัขไปยังที่จุดเริ่มตน หันหลังกลับทางซายหันหนาเขาหาสุนัข การเดินขามตัวสุนัขนี้ ตองระวังอยาแตะตัวสุนัขระหวางการขามเพราะจะทําให สุนัขลุกออกจากตําแหนง


6

การฝกสุนัขใหยืน สุนัขควรจะไดรับการฝกใหยน ื ใหตรงจุดใดจุดหนึ่ง โดยไมเคลื่อนที่ ถึงแมวาจะมีคนแปลกหนาเดินผานมาก็ ตาม สุนัขจะไมแสดงอาการดุราย หรือแสดงความกลัวออกมาใหเห็น การฝกในทายืน ควรทําการฝกใน ระหวางที่สุนัขเดินในตําแหนงชิดในสายฝก ผูฝกใชมือซายยื่นออกไปขางหนาโดยหันฝามือเขาหาหนาของ สุนัขพรอมกับ ออกคําสั่ง "ยืน" และหยุด สวนมากเมื่อทําเชนนี้สุนัขจะนั่ง เพราะเคยไดรับการฝกใหนั่งมา กอน แตกรณีนี้ผูฝกไมตองการใหสุนัขนั่ง แตตอ  งการใหสุนัขยืน ใหรวบสายฝกดวยมือขวา กะประมาณให พอที่จะหยอนสายฝกได แตตองระวังอยากระตุกที่สายฝกเพราะจะเปนเหตุใหสุนัขนัง่ ใหหยอนมือซายลง ขางตัวสุนัข และใหสัมผัสกับสวนหนาของขาหลังขวาอยางนุมนวล ถาทําเร็วพอก็สามารถทําใหสุนัขยืนได โดยไมตอ  งยกตัวสุนัขขึ้นจากตําแหนงนั่ง แตก็มีบอยครัง้ ที่สุนัขเบี่ยงตัวออก ในกรณีนี้ผูฝกจะตองปลอยมือ ซายขามหลังสุนัขไปสัมผัสกับสวนหนาของขาหลังซายของสุนัข ใหทําการฝกเชนนีจ ้ นสุนัขเขาใจ ซึ่งบางที ผูฝกอาจตองยกตัวสุนัขขึ้นหรือใชสายฝกลอดใตทองสุนัขตรงใกล กับขาหลัง ยกตัวสุนัขขึ้นเพื่อใหสุนัขยืน ซึ่งในไมชาสุนัขก็จะเขาใจความหมายของคําวา "ยืน"


7

การฝกสุนัขใหมาหา การฝกสุนัขใหมาหา ใชสําหรับเรียกสุนัข ไมวาจะอยูใ นลักษณะใดก็ตามเมือ ่ ไดยินคําสั่ง "มา" จะตองมาหาผู ฝกโดยทันทีแลวนั่งตรงหนาของผูฝก เมื่อผูฝก  สั่ง "ชิด" สุนัขจะลุกขึ้นแลวเขามาอยูใ นตําแหนงนั่งชิด กอน อื่นสุนัขตองไดรับการฝกใหนั่งและหมอบคอยมากอน ผูฝกสั่งใหสุนัขคอยเกือบสุดสายฝก แตระวังอยาดึง สายฝกจะเปนเหตุใหสุนัขลุกขึ้น เมื่อหันหนาเขาหาสุนัขแลวใหสุนัขคอยอยูสก ั ครูห  นึง่ เมื่อเห็นวาสุนัขจะไม ลุกจากตําแหนง ใหเดินถอยหลังไปชา ๆ สองหรือสามกาว แลวสั่งใหสุนัข "มา" พรอมกันนั้นใหใชมือซาย กระตุกสายฝกเบา ๆ ในขณะเดียวกันก็ทําสัญญาณ "มา" ถาเปนสุนัขพันธุใ หญใหตบที่หนาอกเพื่อกระตุนให สุนัขมาหา ในขณะเดียวกันควรพูดใหกาํ ลังใจใหสุนัขเขามาหา ถาสุนัขยังไมเขามาหาก็อาจตองเขาไปอุม มายังที่ ๆ ผูฝกยืนอยู หรือกระตุกสายฝกเล็กนอย ใหปฏิบัติจนสุนัขเขาใจคําวามา ทันทีที่สุนัขลุกขึ้นผูฝก จะตองยกยองชมเชยเมื่อปฏิบัติไดถูกตอง ทําการฝกซ้ําอีกจนกวาจะไมจาํ เปนตองดึงสายฝกอีก และสุนัขจะ มาในทันทีที่ผูฝก  พูดวามา เมื่อสุนัขเขามาถึงตัวผูฝกแลวจะสั่งใหสุนัข "นั่ง" พรอมกับใชมอ ื ขวาจับทีส ่ ายฝก แลวกระตุกขึ้นเล็กนอยสุนัขก็จะนั่ง เพราะเคยไดรับการฝกใหนั่งตามคําสั่งมาแลว ตอมาจึงใหสุนัขเดินเขามา ชิด โดยออกคําสั่ง "ชิด" พรอมกับดึงสายฝกจูงใหสุนัขเดินเขามาหาโดยการใชมอ ื ซายตบโคนขาซายของ ผู ฝกแลวสั่งใหสุนัข"นั่ง" เมื่อสุนัขปฏิบัติไดถก ู ตองใหชมเชยสุนัข

Source: www.mylovegolden.com Compiled by: Tyraphonia

คู่มือการฝึกสุนัขเบื้องต้น - 2  

คู่มือการฝึกสุนัขเบื้องต้น การทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของสุนัข เพื่อการเรียนรู้ และเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you