Page 1

wooply new system who will change your life


wooply wooply wooply


wooply wooply wooply


wo o pl y wo o pl y wo o pl y


w o o ply w o o ply w o o ply


ply ply ply


w oo p l y w oo p l y w oo p l y


w oo p l y new system who will change your life Tato nabídka eí projek ní práce související se zm nou PDSP a PDT za ú elem zm ny vyu ití plánovaného objektu, v kon in en rské innosti (I ) a autorského dozoru (AD) pro dostavbu ú adu M Praha 21 – Újezd nad Lesy. V roce 2010 byla zpracována dokumentace PD a bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Zadavatel zm nil sv j zám r vyu ití plánovaného objektu z administrativní budovy na slu ebnu Policie R a z tohoto d vodu je nutno zpracovat dokumentaci zm ny stavby p ed dokon ením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (PDSP) a nov tendrovou projektovou dokumentaci pro v b r zhotovitele stavby (PDT). Projektové dokumentace PDSP a PDT budou vycházet z p vodního urbanisticko – architektonického e ení z dokumentace pro územní ízení, na základ kterého bylo vydáno územní rozhodnutí. To znamená, e nebude nijak m n n vn j í vzhled, p dorysn tvar a rozm ry ani v ka budovy (viz. p íloha . 5). P jde pouze o roz í ení budovy o 1. podzemní podla í a zm nu dispozic objektu. P i zpracování PDSP a PDT se bude áste n vycházet z p vodní projektové dokumentace pro stavební povolení a

V roce 2010 byla zpracována dokumentace PD a bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Zadavatel zm nil sv j zám r vyu ití plánovaného objektu z administrativní budovy na slu ebnu Policie R a z tohoto d vodu je nutno zpracovat dokumentaci zm ny stavby p ed dokon ením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (PDSP) a nov tendrovou projektovou dokumentaci pro v b r zhotovitele stavby (PDT). Projektové dokumentace PDSP a PDT budou vycházet z p vodního urbanisticko – architektonického e ení z dokumentace pro územní ízení, na základ kterého bylo vydáno územní rozhodnutí. To znamená, e nebude nijak m n n vn j í vzhled, p dorysn tvar a rozm ry ani v ka budovy (viz. p íloha . 5). P jde pouze o roz í ení budovy o 1. podzemní podla í a zm nu dispozic objektu. P i zpracování PDSP a PDT se bude áste n vycházet z p vodní projektové dokumentace pro stavební povolení a n kter ch stanovisek dot en ch orgán a ú astník stavebního ízení. Nov se nebude e it p elo ka trasy p ípojky VKS Telefónica O2 (ji je uzav ena smlouva mezi investorem a Telefónicou O2) a p elo ku NTL plynovodu.

zpracování projektové dokumentace zm ny stavby p ed dokon ením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (PDSP) a tendrové projektové dokumentace pro zadání stavby (PDT), v etn v kazu v m r, kontrolního rozpo tu, zpracování i zaji t ní podklad pr zkum , zam ení, apod.

v kon in en rské innosti (I ) pro vydání pravomocného rozhodnutí o zm n stavby p ed dokon ením, v etn kladného vyjád ení v ech dot en ch orgán (p edev ím HS a HZS), sou innost v procesu v b rového ízení na zhotovitele stavby v etn ú asti v hodnotící komisi v kon autorského dozoru (AD) po celou dobu realizace stavby a pomoc p i kolaudaci

Cena byla stanovena dle poskytnut ch podklad objednatelem. Do ceny projektové dokumentace jsou zahrnuty ve keré pot ebné pr zkumy pot ebné pro vydání stavby p ed rozhodnutí o zm n dokon ením, polo kové rozpo ty pot ebné pro v b r zhotovitele.


WOOPLY

woo ply

wooply

wooply

wooply

wooply


wooply

wooply

w o o ply

wooply

ply

wo o pl y

w oo p l y

in.Spira Group - wooply II  

GM of wooden system - all styles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you