__MAIN_TEXT__

Page 1

Městské zásahy Trutnov 2016


nápady pro lepší město Městské zásahy Trutnov 2016 Urban Interventions — Ideas For Better City


eds.: Benedikt Markel Michal Rouha Jan Veisser © TUarch, z. s. ISBN 978-80-270-0614-4


Naším cílem bylo vytvořit myšlenkový základ, který má podnítit diskuzi a později i snahu o řešení problémů, které mohli díky interaktivní mapě na našem webu pojmenovat i samotní obyvatelé Trutnova. Architekty, umělce, studenty a zejména Trutnováky jsme vyzvali k zamyšlení nad stávajícím fungováním veřejného prostoru, k jehož kultivaci bychom rádi přispěli a zpříjemnili tak místním jejich každodenní život. Výsledkem je 119 pojmenovaných problémů, podnětů. Do projektu jsme přizvali i spolek „Nezevli jen tak“, se kterým jsme se věnovali tématu řeka a město. V červenci jsme společně na Horní promenádě u řeky Úpy uspořádali workshop pro 22 studentů z celé republiky. Těm se během jednoho týdne podařilo břeh řeky, ještě donedávna skrytý za parovodem, oživit 5 intervencemi a upozornit na jeho potenciál. Kromě sesbíraných podnětů a realizovaných zásahů v rámci workshopu nám architekti a kreativci zaslali 14 návrhů. Zabývalo se jimi 52 tvůrců a zapojily se tři ateliéry na ČVUT v Praze. Témata, kterými se architekti zabývali, sahala od industriálního potenciálu města, sídliště a řeky, přes dílčí specifická místa a objekty ve městě, až k úzce zaměřeným tématům jako je cyklistika a reklama ve městě. Všem zúčastněným moc děkujeme za čas, energii a nápady, které našemu projektu věnovali.

7

o co nám jde

Nápad oživit městský prostor z vlastní iniciativy a nečekat na vnější impuls vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Tehdy architekti oslovili kolegy z dalších ateliérů, aby si sami vybrali prostor, problematické místo ve městě a pokusili se navrhnout nějaké řešení, Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt realizován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou, Kladně, Ostravě, Zlíně a v dalších městech, která nás inspirovala k organizaci letošního prvního ročníku u nás v Trutnově.


5

7

2 12

6 9 13

3 1 14 8 10

4


zásahy

ideové návrhy

9

11


Jan Pustějovský, Tereza Lemperová (23 studio) stávající stav: −−prostor je řešen utilitárně, podřadně, přestože jde pro řadu lidí o nástupní bod do městského centra −−prostor není pevně definován – vymezen −−prostor definován pouze dopravní infrastrukturou: vozovka, plocha pro parkování −−pro pohyb chodců vymezen úzký koridor chodníku nekomfortního trasování, do kterého navíc zasahují parkující vozidla

11 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

P+R Pivovar

1

etapa X: −−parkoviště výhledově nahradit parkovacím domem s dostatečnou kapacitou. −−to umožní zrušení provizorních parkovišť na Svatojánském náměstí

P+R Pivovar

etapa 1: −−na úkor několika stání nejblíže křižovatce vytvořit srozumitelnou plochu pro pěší, parkovací automat, zeleň, případně další aktivity −−upravit rozvrh krajní řady stání vložením vzrostlé prostorotvorné zeleně


Otevření areálu veřejnosti by mělo být jedním z prvních kroků či etap konverze. Znamená zrušení „efektu uzavřeného areálu“, zásadního urbanistického i sociálně­‑kulturního problému, zatěžujícího nevyužité průmyslové stavby. Padlé oplocení může znamenat i pád řady předsudků, návrat zájmu společnosti a re­‑identifikaci komunity se „svou“ fabrikou. Areál by měl být otevřen i v průběhu (postupné) přestavby nebo v rámci její přípravy. Pouhé otevření areálu může znamenat poskytnutí prostoru a spontánní oživení „aktivitami zdola“. Spontánní oživení formou dočasného využití je velmi úspěšné pro budoucí plnohodnotné zapojení do fungující struktury sídla i pro jeho pozitivní přijetí společností, vytváří pozitivní image za nízkých investičních vstupů. Přechodné využití je vhodné i v případech, kdy zatím není vize nového využití jasně (projektově) formulována. Samo o sobě může testovat potenciál a možnosti areálu pro nové využití, vyvolat možnosti, které by standardním způsobem „za zavřenými branami“ nevznikly. Přechodné využití těží především z kreativního potenciálu místa.

2 Domy v domech

Eva Bartošová, Uranbileg Bataa, Gábi Buzková, Petr Brzobohatý, Dan Brýda, Mirek Dvořák, Katka Holotová, Tereza Hortová, Vojta Lichý, Matěj Macoun, Jakub Mizera, Katka Mokrá, Vítek Pavelec, Jakub Seči, Karel Sudek, Veronika Šamšová, Martin Štibor, Petr Šťovíček ateliér Tomáše Šenbergera a Jana Pustějovského (FSV ČVUT)

13 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Domy v domech dočasné využití opuštěných industriálních objektů


DOMY V DOMECH ATELIÉR ŠENBERGER, PUSTĚJOVSKÝ (FSV ČVUT)

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

15

2

Jako vhodné modely dočasného využití průmyslových objektů v centrální poloze měst se osvědčilo: −−Poskytnutí (univerzálních) prostorů jako platformy pro různé krátkodobé i dlouhodobější aktivity typu start­‑up. (dílny, kreativní studia, ateliéry, kanceláře, drobná výroba apod.) −−Poskytnutí prostoru pro doplnění spektra poskytovaných služeb – zejména gastronomická zařízení, obchody. −−Poskytnutí prostoru pro kulturní a sociální aktivity – galerie, kluby, univerzální prostory, společenská a spolková centra, prostory pro sousedské aktivity, apod. −−Takto formulované dočasné využití bylo v řadě případů natolik silné a navázalo na sebe dostatek dalších aktivit, že nebylo nutné se zabývat hledáním řešení konformního, celkového. −−Patří sem i jednorázové aktivity charakteru „pop­‑up“ – např.  kulturní festivaly, happeningy, „sousedské eventy“, trhy specifického charakteru. Využívají především potenciálu specifické cílové skupiny (především alternativně smýšlející část populace, nejčastěji lidé mladší generace, uměleckého a intelektuálního založení, individuálové, kreativci), která se identifikuje s alternativním způsobem života a posunutým hodnotovým systémem. Tyto aktivity obvykle zaznamenávají velký zájem, mají schopnost na sebe navazovat další aktivity a iniciativy, postupně přerůstají v pravidelné akce a stávají se katalyzátorem oživení. −−Charakteristické pro tyto alternativní přístupy je nízkorozpočtové (low­‑costové) řešení, využívající prázdné prostory přirozeným způsobem (dislokace nové funkce), pouhým vkládáním elementů charakteru nábytku nebo vložených boxů, obvykle bez zásahů do stávajících staveb (případně jde o minimální a vratné zásahy), často za použití recyklovaných nebo odpadních materiálů a konstrukcí. −−Tyto alternativní formy se mohou týkat celých areálů nebo jen jejich části


Tereza Vránková

Agáta Segovia

Viktorie Vaňková

Ludmila Stará


V letním semestru akademického roku 2015/2016 zpracovávali studenti 1. ročníku oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze pod vedením architektů Filipa Klozara a Jany Hořické zadání zaměřené na prostor městské tržnice v Trutnově. Cílem ateliéru bylo na základě důkladného poznání místa, zažití a pochopení z pohledu různých skupin budoucích uživatelů identifikovat jeho (nejen) problematická místa, rozpoznat jeho hodnoty, potenciál a formulovat koncepci, jak oživit a zatraktivnit podhodnocený prostor, posílit (obnovit) vztah komunity k místu. Navržená řešení mají formu drobných intervencí, resp. drobných stavebních objektů. Studenti v počáteční fázi pracovali ve skupinách, aby společně analyzovali řešené území v souvislostech města a nesnadného zadání oživení veřejného prostoru. Následně se pokusili vytvořit společnou koncepci pro regeneraci prostoru tržnice a dále rozpracovávali podobu jednotlivých drobných objektů individuálně.

3 Městská tržnice

Andrea Abelová, Lenka Dědinová, Tereza Příhodová, Agáta Segovia, Ludmila Stará, Viktorie Vaňková, Aneta Vítková, Tereza Vránková ateliér Filipa Klozara a Jany Hořické (FSV ČVUT)

17 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Městská tržnice


Andrea Abelová

Aneta Vítková

Tereza Příhodová

Lenka Dědinová


pro koho: Okruh uživatelů představují především místní obyvatelé, v případě pravidelných trhů také obyvatelé spádové oblasti města Trutnov. V období turistické sezóny lze předpokládat zvýšenou návštěvnost turisty. Prověření a definování skladby (primární) skupiny uživatelů bude výsledkem analytické části práce v ateliéru.

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY MĚSTSKÁ TRŽNICE ATELIER KLOZAR, HOŘICKÁ (FSV ČVUT)

co: Objekt/y a/nebo prostorová struktura přiměřeného rozsahu a intenzity, poskytující zázemí konání předpokládaných pravidelných trhů a sloužící vhodnému doplňkovému využití. Konkrétní doplňková funkce/účel navrhované struktury bude výsledkem analytické části práce v ateliéru. Cílem je vstoupit do území přirozeným způsobem, nikoliv arogantně. Intervence by měly představovat nutné minimum, nikoliv možné maximum. Architektura by měla být pravdivá, přirozená, nenásilná, kontextuální, měla by být v symbióze se stávajícím prostředím.

19

3

kde: Předmětným územím byl problematicky řešený, podhodnocený a nedostatečně využívaný veřejný prostor městské tržnice v Poštovní ulici v historickém centru města Trutnov.


do interieru se dostává dostatek světla, chybí zázemí

1900

přistavěno zázemí, chybí světlo

1980

zlepšeno zázemí, znovu dostatek světla

návrh


Svatební síň

21

Jan Veisser

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Vytvořme ze Síně Bohuslava Martinů důstojnou svatební síň plnou světla. Evangelické kostel takový býval. Příčná loď byla zakončena obřími okny, ty byly při dnes již přežilé rekonstrukci zazděny. Obnovme tyto okna a přebudujme zázemí, aby lépe vyhovovalo současným potřebám.

4

Svatební síň

Řešením je demolice stávajících nevyhovujících objektů šaten a toalet, vybudování nového objektu. Navrhuji novou podélnou částečně do terénu zapuštěnou stavbu. Se stávajícím kostelem je propojena pouze úzkým krčkem. V případě většího stavebního programu stavbu v půdoryse L rámující kostel zezadu a zprava. Kostel dostává původní proporce. Díky obnovení všech oken se do kostela dostane tolik důležité světlo. Díky nové hmotě vznikne důstojná vstupní hala, foyer, případně kavárna, klubovny, zkušebny, kanceláře.


osvětlení zcela nedostatečné a nevyhovující současným potřebám. Nutná nová koncepce osvětlení prostoru

zakrytí spodní části okenní niky jejím odkrytím se zlepší osvětlení interieru

obložení zcela neguje dojem z vysokého sakrálního prostoru. Jeho tmavá barva ztemňuje celý prostor. Akustické účinky jsou sporné. Kvalitní akustiky prostoru se dá dosáhnout i jinými způsoby zástěna vstupu do šaten

zcela zbytečně zabírá prostor pódia, mnohem lepším řešením jsou dveře v kombinaci s mobilním paravanem tapiserie malířky Hovorkové soudobá záležitost 80. let, po 30letech se již rozpadá, ztratila své původní barvy. Nutná je její demontáž.

pódium svým řešením zabraňuje propojení jeviště a hlediště, chybí schůdky na druhé straně

stávající stav

topení lze integrovat do pódia


23 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

1900

1980

návrh WC

foyer

pokladna

4

šatna

SVATEBNÍ SÍŇ JAN VEISSER

možné rozšíření


Jan Veisser Trutnov branou do Krkonoš pro cyklisty? Dnes ne. Důvodem je, že se nejde vyhnout přetížené a pro cyklisty nebezpečné ulici Horská v úseku Horní Staré Město – Kalná Voda. Řešením by mohla být nová cyklostezka podél řeky Úpy.

25 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Na kole na hory

5 Na kole na hory

Postavme kvalitní cyklostezku vhodnou pro děti i bruslaře, která by spojovala Trutnov se Svobodou nad Úpou. Čistě po cyklostezce by se dalo dojet taktéž z centra Trutnova až na Pomezní boudy


ULICE NA BĚLIDLE

#1 STÁVAJÍCÍ PĚŠINA

#2

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ PĚŠINY, VYKÁCENÍ NÁLETŮ


ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

27

STÁVAJÍCÍ CESTA

4

#3

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEMOSTĚNÍ

NA KOLE NA HORY JAN VEISSER

BUDOUCÍ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠŤĚ?


#1 VIZUÁLNÍ KONTAKT

Posun bariér blíže k hranici řeky - zpřístupnění břehů

#1 VIZUÁLNÍ KON

Posun bariér blíže k hranici řeky IDENTIFIKAČN O PROJEK

ZUÁLNÍ KONTAKT riér blíže k hranici řeky - zpřístupnění břehů DĚ ení pobytových míst #2 PŘÍSTUP K VODĚ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Lokální snížení břehů a vytvoření pobytových míst O PROJEKTU

. CYKLO

#3 PROPOJENÍ BŘEHŮ

#

ací! Zvlášť pro cyklisty, tvlášť pro pěší.

#4 PĚŠÍ VS. CYKLO

Oddělení komunikací! Zvlášť pro cyklisty, tvlášť pro pěší.

#3 PROPOJENÍ BŘEHŮ

#5 DĚJE

Vytvoření pobytových míst kolem řeky - míst pro


Vojtěch Rýzner, Jan Kačer (Reaktor)

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

29 Říční patero Obecná doporučení využití potenciálu#1 řeky VIZUÁLNÍ KONTAKT

Posun bariér blíže k hranici řeky - zpřístupnění

VIZUÁLNÍ KONTAKT

un bariér blíže k hranici řeky - zpřístupnění břehů

#2 PŘÍSTUP K VODĚ

Lokální snížení břehů a vytvoření pobytových míst IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

#4 PĚŠÍ VS. CYKLO

Oddělení komunikací! Zvlášť pro cyklisty, tvlášť pro pěší.

#3 PROPOJENÍ BŘEHŮ

6 Říční patero

#3 PROP

#5 DĚJE

Vytvoření pobytový

#5 DĚJE

Vytvoření pobytových míst kolem řeky - míst pro děje ve městě


„Sněžka“ se skluzavkami

Tribuna – půjčovna sportovních potřeb u hřiště „Čertova Pláň“

autobusová zastávka „Zelená louka“

Náměstí „Úpské rašeliniště“

Skatepark Modrý důl


Když procházíte sídlištěm, můžete mít pocit, že ho dostavěli teprve včera – na obrovských prázdných plochách roste jen málo stromů. Lidé chodí často jen po vyšlapaných pěšinkách. Všude jsou rozlehlá parkoviště a ani pár menších dětských hřišť nezachrání dojem pustosti. Načrtli jsme naši vizi. Jak dostat do prostoru sídliště život a vytvořit z něj atraktivní místo k pobytu nejen pro jeho obyvatele. Krakonošova zahrádka propojuje prostory „vnitrobloků“ a přetváří ohromné travnaté plochy v rozmanité lokality plné barev. Kvalitní zeleně a míst k relaxaci. Sportu a k dětským hrám. Fádní plochy mezi panelovými domy se proměnily v originální místa se svou vlastní identitou. Po nové cyklostezce se můžete projet na kole. Na bruslích nebo i na běžkách „zahrádkou“ od skateparku modrý důl až po malou paseku u mateřské školky. Obyvatelé se mohou setkávat na náměstích a v kavárnách nebo si půjčit brusle v půjčovně u čertovy pláně. Školní hřiště se v rámci naší vize v odpoledních a večerních hodinách pronajímá veřejnosti. Barevnou mozaiku veřejných ploch propojuje nová síť pěších cest. Která odpovídá skutečným trasám pohybu obyvatel zřejmých z vyšlapaných Cest.

7 Regenerace sídliště

Eva Mašková, Lucie Kirovová

31 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Zelená Louka jako Krakonošova zahrádka regenerace sídliště


ORIGINÁLNÍ MÍSTA SE SVOU VLASTNÍ IDENTITOU. PO NOVÉ CYKLOSTEZCE

PARKOVACÍCH MÍST, JE MOŽNÉ V DALŠÍ FÁZI POSTAVIT PARKOVACÍ

NS

VE

Á LO SK S

EN

OV

SL

LÁ MA

AS ÁP

KA SE PA

L MA

A EK

"SNĚŽKA" SE SKLUZAVKAMI Á SK ÚP

S ÚP

HÁ OU

DL

Á UH

O DL

ZA HR

HR

II KY ÁD

ZA

I

KY

ÁD III

RS L KÝ

ÍČOVÁ

ÍČOVÁ

O DV

ÝL SK OR DV

PETRKL

PETRKL

ES

ES

ZA Á HR Y II DK

II KY ÁD HR ZA

Á

OV

NK

SA

SA

Á

OV

NK

SA

SA

S ÚP KÁ

I

YI

Á SK

Á SK

KY

Á

SK

ÁD

ÚP

HR

R HO

R HO

K ÁD HR ZA

OU

OU

ZA

DL

DL

AUT ZEL

KOPRETI NOVÁ NOVÁ

KOPRETI

Í Í RSTV ATRSTV BR

BRAT

PO

KA

KO

KO

ĚN

ĚN

MN

MN

PO

KA

ĚŽ

SN

ĚŽ

SN

TIC

TIC

HORSKÁ

HORSKÁ

KO

KO

ON

ON

ZV

ZV

Ě

IŠT

LIN

ŠE

RA

Ě

IŠT

LIN

ŠE

RA

NIC

ÁD

ML

AW

P

Á

OV

ÝN

AR

ZM

RO

ST

AW

ST

P

Á

OV

ÝN

AR

ZM

RO

ML

NIC

ÁD

LY

LY

ÚP

MA

É SK

MA

S ÚP

EL Á

KA

OU

A UK LO

L ČÍ LIŠ

ČÍ LIŠ

OV

IŠK

O IŠK

MP

EL

PA

MP

PA

KO

KA

SE

PA

L FIA

L VE

O LK

FIA

A

EK

AS

ÁP

LK

VE

0

10

20

30

40

50

100 MA

ČÍ

VL

MA

OV

NK

KO

O ZV

ON ZV

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

ČÍ

VL Á

IŠK

Á

OV

EL

IŠK

MP

EL

PA

MP

Á

OV

RP

Á

OV

CH

PARKOVACÍ DŮM (DOPLNĚNÍ ZRUŠENÝCH STÁNÍ)

MLAT

OBCHODNÍ CENTRUM

DLAŽBA

KAVÁRNA / BISTRO

BAREVNÝ ASFALT / TARTAN

SKATEPARK

BAREVNÝ ASFALT - SPORTOVIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

DŘEVĚNÉ TERASY

SPORTOVIŠTĚ

VODNÍ PRVKY

PSÍ LOUKA

PÍSKOVIŠTĚ

GRILOVACÍ MÍSTO

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE

SKÁ

LOKALITY NOVÉ ZÁSTAVBY

HOR

TRÁVNÍK

SKÁ

PARKOVIŠTĚ

HOR

P

Á

OV

RP

CH

PA

VLAKOVÁ ZASTÁVKA

SK

AR EP AT

SK RÝ

OD

KM

L

SN

EN

ĚŽ

KO

SN

EN

ĚŽ

NÁLEPKA

KO Í

RN

TO

MAX. ROZSAH NOVÉ ZÁSTAVBY

CYKLOSTEZKA

MAX. ROZSAH PARKOVIŠŤ A PARKOVACÍCH DOMŮ

SKÁ

SILNICE V OBYTNÉ ZÓNĚ

OUTDOOR FITNESS

HOR

PÍSKOVIŠTĚ

Á

SILNICE SK HOR

PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB

R

TO


33 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Parkovací plochy roztroušené ve veřejném prostoru vnitrobloků nahradila nová parkovací stání podél komunikací. Aby byl i s rostoucí mírou automobilizace dostatek parkovacích míst. Je možné v další fázi postavit parkovací domy zejména na místech současných velkých parkovišť. V naší vizi umožňujeme i výstavbu podél horské ulice. Kolem které jsou v této lokalitě rozlehlé prázdné plochy využívané nejčastěji jako parkoviště. Předkládaný návrh je určitou vizí obnovy sídliště. Konkrétní podoba a využití jednotlivých míst by měla být rozvíjena ve společně diskusi s místními obyvateli. Na financování regenerace veřejného prostranství panelového sídliště může být využit dotační program EU „Podpora regenerace panelových sídlišť“.

ES

ZC

RO

EM

MÍN

KO

AREÁL BÝV. TEXLENU

7

ZA

NA

Ň

AP

OV

RT

ČE

ZELENÁ LOUKA JAKO KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA EVA MAŠKOVÁ, LUCIE KIROVOVÁ

Tak třeba přijde Krakonoš i na Zelenou Louku…


Nepomuckého vodní prvek: připomenutí mlýnského náhonu

legenda

P s z d

O H 7

pohled na tržnici od pošty 1:500

nadhled

uliční řez tržni 1:500


Návrh se zabývá třemi místy, která patří mezi významná prostranství a přitom jsou dnes spíše zanedbaná. Jsou to spojnice a uzlové body mezi Krakonošovým náměstím, řekou a náměstím Republiky. Ústředním bodem je tržnice, kde je navržena nová budova pro celoroční provoz trhů, soustředění stánků pod jednu střechu a doplnění chybějícího zázemí jak pro návštěvníky, tak pro prodejce. Na tržnici plynule navazuje Malé náměstí, dnes spíše parkovištěm. Tato plocha je nově vydlážděna a osazena řadou stromů, které poskytují stín a umožní posezení. Je možné sem umístit další stánky v případě konání větších trhů. Travnatá plocha pod Hradem je využita jako pikniková louka s vodním prvkem, připomínající Mlýnský náhon. Stejný prvek je použit na Svatojanském náměstí za sochou svatého Jana Nepomuckého, který tak opět padá do vody. Toto důležité náměstí je řešeno novými povrchy a umístěním velkého stromu jako orientačního bodu.

8 Tržnice

Kateřina Stiehlová Spolupráce: Jan Jehlík

35 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Svatojanské náměstí – tržnice – Malé náměstí


ům va cí d rk o pa

rk o

vá ní ve

vn itr ob

lo

ku

pa

ice

kr

ky

án

t és

yt

ár

v ka

na

y

et

al

to

y

et

al

to

em

z

žn í tr

barokní socha sv. Jana Nepomuckého vodní prvek: připomenutí mlýnského náhonu

legenda

Parkovací dům - dům využívá samostatné par zapuštěná do t druhá nad ní n

OP: 2 640 m3 HPP: 1 607 m2 70 parkovacích


ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

37

zahrádka cukrárny

m á terénu a je řešen jako dvě rkovací plochy, jedna terénu přístupná zespodu, na sloupech přístupná seshora

2

h míst

vodní prvek: připomenutí mlýnského náhonu

půdorys 1:500

Tržnice - objekt svým tvarem vychází ze stodol a starých zastřešených tržnic, šíkmá střecha umožňuje horní osvětlení - tržnici lze otvírat pomocí posuvných vrat - součástí jsou toalety pro prodejce a návštěvníky - zázemí předpokládám ve stávajících domech za tržnicí OP: 2 016 m3 HPP: 480 m2

8

piknikový palouk

SVATOJANSKÉ NÁMĚSTÍ – TRŽNICE – MALÉ NÁMĚSTÍ KATEŘINA STIEHLOVÁ, SPOLUPRÁCE JAN JEHLÍK

pr o vě sto tš r í t pr rh o y

venkovní hřiště


vzrostlé stromy 2 řady

přístup od autobusů

zakopané potrubí

vzrostlé stromy 2 řady

přístup od autobusů

zakopané potrubí

?

?

?

?

hladina řeky Úpy

koryto řeky cca 5m vysoké

ochranné zábradlí

3 vstupy 3 různé pobytové části

SOUČASNÝ STAV

voda na máchání, cachtání

podia na sezení / podia na hraní

prvky na ležení

prostor výklenku se stromem je přístupný i pro invalidy

?

průchod k řece navazuje na vstup od autobus. nádraží a plynule pokračuje mezi stromy až k vodě

?

hladina řeky Úpy

hladina řeky Úpy

schodiště na místě koryta

výklenky chránící kořenový systém vzrostlých stromů

koryto řeky cca 5m vysoké

ochranné zábradlí

NAVRHOVANÝ STAV

3 vstupy 3 různé pobytové části

hladina řeky Úpy

SOUČASNÝ STAV

schodiště na místě koryta

výklenky chránící kořenový systém vzrostlých stromů

průchod k řece navazuje na vstup od autobus. nádraží a plynule pokračuje mezi stromy až k vodě

NAVRHOVANÝ STAV

voda na m cachtání


A co řeka Úpa? Vnímáte ji, když jedete po promenádě na kole či se zde procházíte? Jdete tudy do kina nebo čekáte na autobus? Určitě by bylo fajn mít v Trutnově blízko centra místo, kde byste se například za horkých dnů mohli i trochu smočit? Ideový návrh reaguje na nevyužité místo u řeky. Před časem zmizel z těchto míst parovod. Zakopal se do země. Teď je možnost prostor u řeky využít! Ideálně pro lidi, aby: si mohli u řeky sednout… dali odpočinout unavaným očím… mohli koukat na vodní hladinu… nechat vykoupat svého psa… zchladit si nohy… Voda ve městě má vysoký potenciál, zvláště pak ve veřejném prostoru. Vždyť díky této řece taky vzniklo město okolo a přetvořilo se v to co vidíme dnes. Tak proč tento potenciál nevyužít? I Trutnov může mít svoje „Trutnovské schody“!

9 Trutnovské schody

Michal Rouha

39 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Trutnovské schody


Miloslav Klimeš spolupráce: Petra Machová

HLUK A SMRAD Z AUT uvnitř města, ale hlavně u všech domů a bytů orientovaných k ulici Na Struze ÚTLUM STŘEDU MĚSTA mizí obchody z centra, nebo se to jen zdá? MÍSTA BEZ ŽIVOTA – udržovaná ale málo využívaná místa, místa bez lidí ale s velkým potenciálem

CO? −− oživení vybraných míst −− jejich propojení (synergie) −− omezení provozu aut – není nutnou podmínkou

JAK? −− okružní vycházková cesta co nejvíce oddělená od aut −− bezbariérová ale s různými paralelními cestičkami se schody, výstupy a nástupy −− interaktivní „atrakce“ po cestě −− moderní současná architektura s rozumnou mírou historického retra −− barevný beton, kámen, tvrdé dřevo, pokud možno bez skla a kovových pochozích roštů

SYNERGIE je situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek – symbolicky 1 + 1 je víc než 2. OKRUŽNÍ CESTA – propojení – okruh je vždy sexy NOVÁ CESTA – objevení nových „starých“ míst místními obyvateli – oživení MĚSTO ZA ZDÍ – klidnější a zdravější místo k žití ROZŠÍŘENÍ UŽITNÉ PLOCHY CENTRA – více příležitostí – posílení centra CESTA S PŘÍBĚHEM – láká nové návštěvníky PREZENTACE NOVÉ „ATRAKCE“ – generuje komerční zisky ARCHITEKTURA OD RENOMOVANÝCH ARCHITEKTŮ – zájem odborné veřejnosti, publikování v časopisech KROK DO BUDOUCNOSTI – příprava na město bez aut

10 Hradební cesta

PROČ? Kde je problém?

41 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Nové hradby – hradební cesta – nová hradební cesta


ZA VĚZENÍM hřiště nejen pro děti −− něco mezi parkem a hradem – Hláska z Pána prstenů – atrakce jako stezka v korunách ale jiného ražení −− fortifikační prvky, brány, můstky, hradební zdi, nádvoří, palác

NA STRUZE zrušit jeden jízdní pruh a postavit na něm hradbu – bariéru proti hluku a smradu z aut −− rozšířený chodník i pro obslužnou dopravu za zdí −− hradba s „atrakcí“ (bobová dráha, pohyblivé schody, strouha, něco ulítlého) −− barevný beton, pokud možno bez skla ZA GALERIÍ A FÚ revitalizace terasy a napojení na Galerii a FÚ, oživení parteru FÚ −− nová zajímavá stavba, klidné místo, chrám peněz, galerijní prostor −− barevný beton, dřevo, omítka PARKOVACÍ DOMY postavit 3 parkovací domy −− návrh staveb zadat českým renomovaným architektům – Pleskot, Lábus, Koucký, Rajniš apod. −− U Studny nejblíže k náměstí −− Na Struze (u úřadu a kina) Zlatá dračí ulička −− U autobusového nádraží – nad kruhovým objezdem a přilehlých prolukách

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

SPOJKA parkovací pruh změnit na chodník, který bude od aut oddělený nevysokou bariérou

43

HRADEBNÍ CESTA MILOSLAV KLIMEŠ, PETRA MACHOVÁ

U MUZEA protáhnout cestu přes terasu před muzeem dozadu ke schodišti do Galerie Draka −− schodiště a bezbariérové rampy, terasy −− popřípadě budova v proluce v Hradební ulici s prostory pro Muzeum Podkrkonoší nebo Galerii Draka, dole zachovat dvůr, nahoře velká terasa na budově −− průchod školou (se samootevíracími prosklenými dveřmi) −− barevný beton, kámen, hlína, tráva, stromy

−− tráva, hlína, stromy, beton, kámen

10

ZA ÚŘADEM propojení místa za kostelem a travnatého ostrůvku za úřadem a Slovanského náměstí −− minimální zásah do historických prvků a architektury −− zachování parkoviště na kola a vinohradu −− bastion – z šikmého trávníku udělat venkovní terasu se službou −− barevný beton nebo pórobeton, améby v protikladu k hexagonům, reliéfní povrch


Posunutí autobusové zastávky více k náměstí! Když čekat na autobus, proč nečekat rovnou na náměstí?

Stav stromů byl upraven, byly vykáceny stromy, které do prostoru nepatří(jehličnany) a byla provedena nová výsadba listnatých stromů - nových líp.

Nově byl prostor rozčleněn na několik subprostorů, kde hlavním dělícím motivem bylo obnovení původního systému křížících cest s hlavní středovou osou vedoucí ke kostelu.

Původní náměstí bylo koncipováno jako park. Návrh tento princip respektuje a doplňuje ho. Nové subprostory jsou reprezentovány místy pro dočasné stánkytrh, místo pro hru s šachy, odpočinkovou zónu pro pikniky.

Horní uli kostelem byla přič kostelu a ropztylo lavičkam


45

ice mezi m a „parkem“ členěna a slouží jako ová plocha s mi bez aut.

Ulice Voletinská vedoucí kolem Lípového náměstí byla zúžena na minimum a nově upravena do podoby klidnější obytné ulice na úrovni chodníků.

Prostor kolem kostela byl kultivován a ozeleněň. V zadní části pak byla vysazena nová řada stromů.

Za kostelem byl upraven prostor u silnice s možností parkování aut.

11 Pod lipami

Michal Rouha spolupráce: Filip Kocourek

ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Pod novými lipami


Propojení cyklistické stezky dolů k ulici Za tratí a dále k supermarketu. V tomto bodě také stezka uhýbá skrz podchod pod silnicí a pokračuje směrem k texlenu.

Nová úprava pro pěší a cyklisty, které se budou moci snáž dostat ke komerční zóně a i dál do přírody.

Nová úprava cest do a z komerční zóny - lepší propojení pro pěší a cyklisty. Vytvoření nového propojení s novou vysokou zelení s funkcí zeleného přechodu/bariéry.

Úprava vjezdu a výjezdu pro cyklisty a chodce. Plynulejší a bezpečnější cyklistické propojení.

Nové pohodlné schody jako zkratka pro chodce - nové propojení, které chodce dostane bezpečněji nahoru.

Nový a bezpečnější přejezd se závorami.

Úprava parkovacích ploch pro automobily u budov. Jeden výjezd a jeden vjezd zjednodušují a zpřehledňují jednotlivá napojení na hlavní komunikaci. Rekonstrukce ulice, to není jen silnice a chodníky. V návrhu se počítá i s úpravou zelených ploch a s výsadbou nových stromů podél komunikace.

Šířka pruhu pro automobily je 3m v každém směru. K nim je přidružen z každé strany metrový pruh pro cyklisty a z jedné strany chodník pro pěší šířky 1,5m.

Napojení nově rekonstruované komunikace by mělo do budoucna počítat i s napojením cyklistyckých tras, které povedou ulicí Horská.


Ideový návrh rekonstrukce ulice Skřivánčí je řešen od dolního kruhového objezdu u texlenu k hornímu kruhového objezdu s Rýbrcoulem. Přináší lepší propojení horní a dolní části této lokalitě města. V návrhu je myšleno mimo aut i na chodce a cyklisty. Nově je zbudovaná zkratka pro pěší ve formě pohodlného schodiště a nový podchod/podjezd pod horní hlavní komunikací pro lepší a bezpečnější průchod/průjezd pro chodce a cyklisty.

12 Skřivánčí ulice

Michal Rouha spolupráce: Jaroslav Dědič

47 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Nová Skřivánčí ulice


15%

plochy obrázku zabírá reklama

Současný stav Horská ulice je jedna z nejstarších ulic v Trutnově. Také je jedna z nejvytíženějších a nejfrekventovanějších ulic ve městě. I co se týká automobilů i pěších. Na obrázku je viditelná část pěší zóny směřující na Krakonošovo náměstí. V tomto vyfotografovaném pohledu se zakroužkovala místa s reklamou. Je na snaze si objektivně říci: Je nutné mít ve veřejném prostoru takovéto množství reklamy? Je opravdu nutné mít na hlavní třídě města vedoucí k hlavnímu náměstí svítící bilboard? Je nutné mít skoro na každém sloupu připnutou reklamu odkazující na obchod vedle? Patří v takovémto množství reklama do veřejného prostoru?


Ideový návrh se zabývá reklamou ve veřejném prostoru. Veřejný prostor patří lidem. Měl by být střídmý, funkční, kultivovaný a lidé by se v něm měli cítit bezpečně a měli by zde rádi trávit svůj čas. Jak ve svém volném čase, tak i v čase pracovním. Návržená redukce reklamy ve veřejném prostoru, její kontrola a závazná regule v širším centru města, ne jen v historickém jádru, zlepšuje prostředí a kultivuje atmosféru ulic. Jak vnímáte reklamu v Trutnově vy? Je vhodné veřejný prostor, který obýváme dnes a denně, chodíme zde do práce nebo s přáteli do restaurací a kaváren, trávíme zde čas u kafe, takovýmto způsobem zaplňovat? Je nutné ve městském veřejném prostoru nechat nekontrolovaně zabírat prostor ve prospěch jedince či menšiny? Jedná se přeci jen o náš společný prostor nás všech nebo nikoliv?!

Navrhovaný stav Kultivace reklamy by ve městě měla mít jednotnou kultivovanou podobu ve formě jednoduchých popisů a názvů. Také množství a opakovatelnost reklamy by měla být redukována. Maximální velikost reklamy, její podoba, barevnost, umístění na fasádě domu přiléhajícího k veřejnému prostoru, její celkový počet, to vše by mohlo být jednotně stanoveno novou městskou vyhláškou. Každá nová reklama ve veřejném prostoru by měla být dále posuzována jednotlivě a vždy s ohledem na kontext místa. Pohyblivá reklama na chodníkách, ve formě rozkládacích A­‑stojanů s reklamou, by měla být eliminována bez výjimky. Reklama v takovéto podobě snižuje plynulost pohybu lidí na pěších trasách a vytváří tak jen zbytečné překážky.

13 Horská vs. reklama

Michal Rouha spolupráce: Filip Kocourek

49 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Horská vs. reklama


ateliér Hořická, Pustějovský (FS ČVUT v Praze) 1/ Eliška Holcová, Tereza Forgačová, Petr Štoček Bydlení pro rodiny, seniory i mladé páry. Byty i kanceláře mají možnost využívat vnitroblok jako společnou zahradu,

51 ZÁSAHY IDEOVÉ NÁVRHY

Proluky na hraně historického centra

2/ Veronika Šibalová, Petr Moschner, David Feda

14 Proluky

Záměrem je doplnění městské struktury a dotvoření plnohodnotných veřejných prostorů v lokalitě. Předpokládá se zástavba bytovými domy s komerčními prostory v parteru. Objekty by svým měřítkem a tvarovými charakteristikami měly respektovat stávající strukturu městské památkové zóny, současně by ale mělo jít o soudobou výtvarnou formu.


Městské zásahy Trutnov +


53

+ Nezevli jen tak workshop


workshop—nábřeží

55


Cílem workshopu bylo podnítit mezi místními zájem o řeku a vyzvat je k užívání příjemného nábřeží. Obojí bylo donedávna skryto za objemnou hmotou parovodu, ale ten je už dnes minulostí. Místním, kteří denně v hojném počtu prochází nebo projíždí po cyklostezce podél nábřeží, se tak nově otevírá a nabízí přístup k vodě. Do Trutnova přijelo přes dvacet studentů architektury, aby v týmech navrhli a vlastnoručně zrealizovali několik objektů ze dřeva. V prvních dnech se seznámili s novým prostředím, získali o něm informace a navázali kontakt s místními. Následně měli za úkol reagovat na potřeby vybraných míst Horní Promenády svým návrhem, který hned potom začali vlastníma rukama vyrábět. S nápady a prací jim pomáhali přizvaní architekti i místní, kteří mohli průběh akce sledovat celý týden přímo na nábřeží. Vzniklo pět objektů ze dřeva přímo na míru potřebám a charakteru pěti míst na Horní Promenádě. organizace workshopu: Nezevli jen tak Zuzana Kučerová, Eva Kubjátová, Jana Kusbachová, Julie Machačová

57

workshop—nábřeží

Během jediného týdne ožila Horní Promenáda řeky Úpy k nepoznání, a to díky intenzivní práci studentů a architektů, kteří tam přímo na nábřeží vyrobili několik objektů ze dřeva.


work 5

4


3

2

1

realizované zásahy – workshop

kshop 59


Tento prostor u řeky je pokojem všech kolemjdoucích. Zve je, aby vybočili ze svého běžného směru, vešli dveřmi, které už něco pamatují, do neobjeveného prostoru pod korunami vzrostlých stromů, vyhlédli z okna na řeku a chvíli si odpočinuli u jednoho stolu…

1

Jan Bittner Matúš Berák Vlaďka Bockschneiderová Martina Požárová Andrej Siman

Zelený pokoj

REALIZOVANÉ ZÁSAHY WORKSHOP

61


Michala Bartuňková Vojtěch Dědek Barbora Skalová Alice Svobodová Instalací je soustava zmenšujících se rámů, které vybízejí k průchodu z rušného města k řece.

2 Vstup

REALIZOVANÉ ZÁSAHY WORKSHOP

63


Jakub Brahmi Michaela Doležalová Erik Ebringer Žaneta Krutinová Karolína Urbánková Dřevěná lávka s výhledem na vodní hladinu položená provokativně kolmo k proudu řeky i pohybu pasantů. V místě napojení na cyklostezku zpochybňuje její nadřazenost a vzbuzuje zvědavost: Za hranou se ukrývají původní kamenné schody vedoucí až k vodní hladině.

3 Řez

REALIZOVANÉ ZÁSAHY WORKSHOP

65


Zdeňka Krejčová Nicole Minichová Andrea Pernicová Tran Anh Tuan Kostka svou jednoduchostí vyzývá zároveň ke hře i odpočinku. Dřevěná konstrukce rámuje průhled na alej stromů a opticky se vymezuje vůči řece a cyklostezce, zároveň svým řídkým laťováním nechává splynout prostor uvnitř i vně.

4 Kostka

REALIZOVANÉ ZÁSAHY WORKSHOP

67


David Feda Jan Matoušek Magdaléna Přečková Anna Seimlová „Zašívárna“ zahrnuje tři instalace ukryté před zraky těch, kdo ji nehledají. První z nich je dvoumístné lehátko navržené tak, aby se na něm dalo pohodlně sedět i ležet. Druhou instalací je lavička – odměna pro ty, kteří se k ní přebrodí přes řeku. Těm patřila i třetí instalace – houpačka prostě zavěšená nad řekou, na kterou dnes už jen vzpomínáme.

5 Zašívárna

REALIZOVANÉ ZÁSAHY WORKSHOP

69


17

5 7

74 114

70

71 30 10 51

73 52 50 118

72

37

8 38 39 40 110

27

119

09

20

45

33

61

3

34

57

87 13

85

98

91 113

68

31 83

21

92

100 100 82 54 8181 6 101 44 107 107 95 1 56 93 46 106 106 109 109 99 19 93 108 108 117 15 35 9 28 64 2 32 105 105 63 32 4 104 104 78 75 48 78 48 80 11 90 49 47 14 62 8

58 76 88

96

16

29

111


podnฤ›ty

71

86 60

23

43 42

24

12 25 22 59 55 103 103

41

77

36 79

94

112

99 102 102

53

89 89

66 65

18

116

26

115 67

97

zรกsahy

69


• 

1 Město a řeka Trutnov a Úpa. Trutnov by mohl lépe využít potenciál řeky v blízkosti městského centra. Její nábřeží jsou dosažitelná v rámci klidových a rekreačních městských zón. / TUarch /

• 

ulici

2 Tržiště / Tržnice Městská tržnice v poštovní

Po postupném zániku tržnice zůstala lokalita neutěšená. Místo v samém centru města je snadno dostupné a pro sezónní trhy ideální. / TUarch / Komentář MěÚ Trutnov S likvidací tržnice se prozatím nepočítá prostor byl řešen v rámci dokumentace na úpravu Poštovní ulice. Tento projekt však již nereflektuje aktuální potřeby a více méně je potřeba jej aktualizovat v návaznosti na výsledek architektonické studie na úpravu pěší zóny v ulici Horská, s kterou je tento spjatý.

• 

3 Bývalý areál Texlenu – průmyslové dědictví Co s bývalým areálem Texlenu na Horské ulici? Jedná se o rozlehlý průmyslový areál u hlavní ulice poblíž centra. Areál je v majetku soukromého investora, který plánuje demolici. Texlen u Autostylu půjde k zemi – článek na webu trutnovinky.cz Proč se musí bourat? Najde se vhodná budoucí náplň tohoto místa? / TUarch /

• 

4 Slovanské náměstí Nevzhledný kout v blízkosti reprezentativního předprostoru městského úřadu. Zakončení pohledové osy Farské ulice a Slovanského náměstí. Sokl bez sochy vybízí k interakci. / TUarch /

• 

5 Zástavba území bývalého Texlenu Soukromý investor provedl demolici textilky. Jak využít toto cenné místo u řeky a podpořit jeho potenciál? Zadáním je najít vhodné využití a přiměřenou zástavbu pro toto území. Předpokládá se mix funkcí. Na území se nachází: 1) budoucí silnice 2) historická vila 3) možnost prodloužení páteřní cyklostezky, promenády podél řeky. Pro plochu je zpracovávána již územní studie řešící využití území. V majetku soukromého investora. Demolice Texlenů je asi u konce, pozemky se připravují k prodeji – článek na webu trutnovinky.cz / TUarch /

• 

6 Nové centrum Trutnova Má toto místo potenciál stát se novým centrem Trutnova? Z původního plánu zastavět parkoviště mezi budovou soudu a úřadu sešlo. Nyní je čas pro revizi a nalezení vhodné podoby místa a jeho zástavby. / TUarch /

• 

7 Cyklostezka na nábřeží Na tomto místě chybí pokračování cyklostezky a nábřeží. Cyklisté musí při cestě do Krkonoš navázat na frekventovanou a nebezpečnou Horskou ulici. Demolice Texlenu uvolnila potřebné místo. Podél řeky by se měl vytvořit pruh nábřeží. Cyklostezka by měla navázat na cyklostezku do Bystřice. Nová lávka by měla navázat na ulici K Bělidlu. / TUarch /

• 

8 Bývalá přádelna lnu Podaří se najít náplň využitelnou obyvateli? Areál je v příjemné poloze blízko fungujícího sídliště, řeky a dopravního napojení. Je v majetku soukromého investora. Dříve byl objekt využívaný k pořádání plesů a kulturních akcí. Nyní má většinu objektu v dlouhodobém pronájmu firma Pepperl+Fuchs Manufacturing, s. r.  o. Dalo by se najít nějaké řešení, které by mohlo dále rozvíjet a kultivovat tento hodnotný objekt blízko řeky a jeho bezprostřední okolí, které je v nedaleko trutnovského sídliště? / TUarch + Petr Masopust /

• 

9 Centrum pro Nové Dvory V minulém roce byl schválen regulační plán Nových Dvorů. Na dnešních loukách má vyrůst čtvrť pro 1000 obyvatel. Jak může vypadat centrum periferie? Je takovýto způsob zástavby vhodný? Mělo by dojít k zástavbě tak velkého území? V Nových Dvorech by mohlo stát až 250 rodinných domů, naznačuje plán – článek na webu trutnovinky.cz a Územně plánovací dokumentace na webu trutnov.cz. Zadáním je najít vhodné místo pro centrum Nových Dvorů, nalézt jeho vhodnou podobu a přiměřenou zástavbu. Předpokládá se mix funkcí. Možnost rozšíření zadání na zpracování regulačního plánu pro Nové Dvory. / TUarch / Komentář MěÚ Trutnov Nezbytnost vybudování zázemí pro nově vznikající bytovou čtvrť vychází jak z územního plánu, tak z regulačního plánu tedy základní územně plánovací dokumentace města Trutnova. Jak bude zástavba vypadat, bude řešeno v rámci podrobnější studie, která se bude zpracovávat ve spolupráci s potencionálním investorem. Náměty na řešení prostoru jsou vítány.

• 

10 Podoba sídliště pro třetinu obyvatel Trutnova Jaká je budoucnost sídliště Zelená louka? Vyhovuje současným a budoucím obyvatelům? Existuje recept na lepší prostředí na sídlišti, které je nejvýznamnějším trutnovským otiskem z dob socialismu? / TUarch / Komentář MěÚ Trutnov Na regeneraci sídliště Zelená louka je zpracována studie úprav, která je postupně aktualizována a realizována.

• 

11 Proluka v historickém jádru města Jak by se mělo s jednou z nejcennějších parcel v centru naložit, aby byla kladným přínosem pro město a veřejný prostor? / TUarch / Komentář MěÚ Trutnov Plocha je v soukromém vlastnictví a na její zástavbu byl již v minulosti zpracován projekt řešící umístění komerčního objektu se službami a bydlením – autor Ing. arch. Rosa.

• 

12 Nový pohled na poříčské náměstí? Náves, náměstí, park, nebo jen zeleň s nedefinovanou funkcí? Potenciál malého lokálního centra v Poříčí blízko kostela sv.  Petra a Pavla vzbuzuje otázku, jak má tento prostor vypadat v budoucnosti a co se na něm má odehrávat? / TUarch / Komentář MěÚ Trutnov Město Trutnov v současné době zpracovává postupně dokumentace na regeneraci ploch stávajících parků a náměstí v Trutnově. Postupně bude zpracována i dokumentace na regeneraci náměstí v Poříčí, které patří k nejvýznamnějším veřejným plochám v Trutnově.

• 

13 Úprava Skřivánčí ulice Kultivace ulice jak pro pěší tak pro automobily Podnět A: Ulice by si zasloužila rekonstrukci. Ulice je ve velmi špatném stavu, krajnice ani objekty v komunikaci(kanál dešťové kanalizace) nejsou dobře řešeny. Je tu i neštastně řešený přejezd. V některých partiích je ulice bez chodníků, avšak s možným předpokládaným nárustem chodců díky horní komerční zóně. Mohlo by v této lokalitě vzniknout lepší propojení dolní a horní části Trutnova? Dal by se trochu rozšířit a upravit pohyb vozidel a chodců v šíři komunikace? / Michal Machata /

Podnět B: Vozovka v ulici Skřivánčí si přímo říká o opravy. Zvlášť před přejezdem ze směru Autostyl – Obchodní zóna je na nevhodném místě řešena kanalizace, v dezolátním stavu a vyhýbání se jí ohrožuje bezpečnost řidičů kvůli úzké silnici. Jedná se o silnici, kterou mnozí cyklisté i chodci ze Zelené louky volí jako nejkratší alternativu k Obchodní zóně, tudíž by byl na místě minimálně chodník. / Jan Huček / Komentář MěÚ Trutnov V současné době probíhá I. etapa rekonstrukce, která řeší i vybudování chodníku.

• 

14 Krakonošovo náměstí a jeho detaily Detaily, které musí nebo nemusí být? Nešlo by tyto věci řešit nějak elegantněji? Bylo opravdu nutné změnit pohyb vozidel v rámci celého náměstí z jednosměrného na obousměrný? Dříve bylo náměstí pro vozidla objízdné v jednom směru jako „kruhový objezd“. Nešlo by lépe vyřešit současné detaily náměstí – horní retardéry, zábrany pro pěší, kraje chodníků, schovat objekty kanalizace a další? / Michal Machata / Komentář MěÚ Trutnov Rekonstrukce náměstí vycházela z předchozí studie, která prověřovala jak úpravu organizace dopravy tak i architektonické řešení. V prostoru je spousta detailů, které budou v budoucnu ještě upravovány s ohledem na charakter území městské památkové zóny.

• 

15 Horská ulice a její podoba Proč musí možná nejfrekventovanější ulici v celém Trutnově vypadat takto? Mohla by Horská ulice vypadat jinak? Lépe? Co současné povrchy a jejich vztah k ostatním ulicím? Jak by mohla v ideální podobě vypadat tato ulice od Uffa až k hlavnímu náměstí? Co reklama prostoru v části vede máje a nákupních domů? Musí být reklamy takto viditelné a takto řešené? Jedná se v současnosti o kultivovaný prostor? Město Trutnov již v tomto ohledu připravuje architektonickou soutěž – Pěší zóna Trutnov – zdroj ČKA / Jarda /

• 

18 Úprava ulice Bratří Čapků Jedná se o místo, kde je uježděný a poškozený zelený pás – trávník od stojících aut. Místo je pouze zastavení nikoliv na stání. Přesto zde auta stojí protože po celé Kryblici není dost parkovacích míst. Na místě by se mohli dát travní dlaždice, tak aby tráva mohla růst a aby na dlaždicích mohla parkovat auta. Nemusely by se kácet stromy, které zde jsou a silnice by mohla být průjezdná po obou směrech. Byl jsem se ptát na městském úřadu a v tomto zelenám pásu nejsou žádné sítě (voda, plyn apod.) na kterých by se nemohlo stát. Bylo by možné tuto ulici upravit ve vztahu k okolním ulicím? Jak by se mohlo řešit nedostatečné parkovací plochy na Kryblici? / Petr Sobotka / Komentář MěÚ Trutnov Řešení prostoru je předmětem zpracované dopravní studie bude však závislé na projednání s dotčenými orgány. Realizace úprav bude současně záviset na přidělených finančních prostředcích v rozpočtu města.

• 

19 Pasáž spojující ulici Horská a Poštovní Prostory okolo Bowling Pasáže a jejich řešení Našlo by se řešení jak lépe vyřešit průchod pasáže a napojení na vnější okolí vzhledem k širším vazbám na využívaný bowling, tržnici a rušnou Horskou ulici? / Jiří Robinson Roup / Komentář MěÚ Trutnov Řešení využití tohoto prostoru je závisle na majetkoprávních vztazích. Většina pozemků není ve vlastnictví města.

• 

20 Odpočinek u řeky Více využít řeku Úpu, pod jezem: Je zde možnost relaxačně­ ‑kulturního místa? Co na chvíli spočinout u řeky, kudy už vede cysklostezka? Může místo sloužit jako místo setkávání? / Silvie Šidáková / Komentář MěÚ Trutnov Vhodný námět pro společné řešení se správcem vodního toku. Možno zadat studii, která by využití řešila.

• 

21 Cesta podél řeky Město potřebuje vytvořit pěší generel k podpoře chůze ve městě s odpočinkovými místy. Cesta podél řeky Úpy se táhne celým městem, v části je cyklostezka (někdy příliš úzká), kde část je určena i pro chodce. Pro pěší to moc není, je tam velký provoz 16 Nové rekreační centrum (kola, in­­‑liny). Proto by bylo dobré Dolce? podél vytvořit i pěší stezku s místy Dolce jako možné nové rekreační centrum pro Trutnováky? k odpočinutí, rozjímání, po volných plochách podél cyklostezky, podél Řešení areálu autocampu Dolce – řeky ev. využít i řeku. jako atraktivní místo pro rekreaci. / Silvie Šidáková / Zatraktivnění a regenerace celého prostoru, služby a náplň je Komentář MěÚ Trutnov v současném stavu nedostatečná. Úprava prostoru nábřeží bude / Marek Hlíza / předmětem architektonické soutěže, kterou město připravuje. Komentář MěÚ Trutnov Její uskutečnění se předpokládá Vizi budoucího využití areálu Dolce po ukončení architektonické by bylo vhodné prověřit v rámci soutěže na pěší zónu Horská studie nebo strategického plánu. a úpravu náměstí Republiky. 17 Rekonstrukce ulice 22 Náměstí v Poříčí! Mladobucké Urbanisticky a architektonicky Stálo by za to zkultivovat „zdevastované“ centrální náměstí průjezdnou ulici směrem do v městské části Poříčí s průjezdem Mladých Buků. Nyní je více těžkých nákladních vozidel, využívána spíše jako průjezdná a spojovací silnice pro automobily. autobusů i osobních vozidel (denně tisíce), v bezprostřední blízkosti Avšak v létě je hojně využívána dominanty Poříčí – novogotického cyklisty i chodci. Komunikace kostelu, bez možnosti klidného i chodníky jsou ve špatném stavu. setkávání a klidného pobytu Mohla by případná rekonstrukce/ obyvatel Poříčí na náměstí, kultivace této ulice přinést lepší s nebezpečnými střety dětí prostředí i pro obyvatele,chodce s dopravou. i cyklisty? Kompletní přestavbu / Jan Víšek / náměstí se stavebními úpravami, Komentář MěÚ Trutnov odpovídajícími významu náměstí, Umístění cyklostezky nebo pruhu jeho poloze, vyřešení střetu pro cyklisty na této komunikaci dopravy s chodci (uzavření město v současné době řeší části náměstí v místě objezdu v rámci zpracování projektové kostela), s doplněním prvky dokumentace. městské architektury, mobiliářem, případně vodním prvkem, povrchů z přírodních materiálů místo všudypřítomného asfaltu, s prostorem pro chodce před kostelem apod. Současně s řešeném náměstí řešit i přilehlé okolí a ulice. / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Na úpravu prostoru pěší zóny v ulici Horská je v současné době připravována architektonická soutěž.

•  • 

• 

Komentář MěÚ Trutnov Viz Bod 25, v rámci výstavby R11 je ze strany města požadováno


• 

23 Sportoviště Poříčí Kultivace sportovního areálu v poříčí Rekonstrukci sportovního areálu (na pozemcích Města) s novým povrchem běžecké dráhy (využívá škola), kabinami, s prostorami pro využití rodin s dětmi, s přístupem veřejnosti, prostorami pro uspořádání akcí s dětským programem, s úpravou okolí, vstupu do areálu, parkovacích ploch, parkovou úpravou (zeleň) atd. / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Rekonstrukce sportovního areálu je realizována postupně v současné době se připravuje výměna oken u kabin. Další investice jsou závislé na přidělených finančních prostředcích z městského rozpočtu.

• 

24 Petříkovická ulice Urbanistické dořešení ploch kolem komunikace směr Petříkovice Tristní stav dopravní infrastruktury a souvisejícího okolního území / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Na rekonstrukci komunikace, která však není v majetku města, je zpracována projektová dokumentace. Město Trutnov zpracovává dokumentaci na vybudování jednostranného chodníku. Realizace akce se předpokládá v roce 2017.

• 

25 Volná plocha u náměstí Využití volné plochy vedle náměstí. Jaká by mohla být náplň či funkce? Návrh využití volné plochy v centru Poříčí s architektonickým ztvárněním (obchody, pasáže, klidová zóna pro posezení, parková úprava, zeleň…). Místo, které se nabízí pro výstavbu budovy (budov) občanské vybavenosti, tolik chybějící v Poříčí. / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Město Trutnov v současné době zpracovává postupně dokumentace na regeneraci ploch stávajících parků a náměstí v Trutnově. Postupně bude zpracována i dokumentace na regeneraci náměstí v Poříčí, které patří k nejvýznamnějším veřejným plochám v Trutnově.

• 

26 Hřiště Bohuslavická Nové hřiště pro pálkovací sporty Hřiště pro pálkovací sporty (Baseball, Softball, Teeball, Slowpitch) v ulici Bohuslavická se stavělo před rokem 2000 a nikdy se nedostavělo – chybí vodovod a kanalizace. Elektriku si na vlastní náklady nechal zhotovit sportovní klub Rytíři Trutnov, který areál využívá od roku 2009. V současné době se zde pohybuje nejen nespočet dětí i dospělých ze zmíněného oddílu, ale areál se využívá i pro: závody MTB horských kol, rádiem řízené modely, cvičení psů v odvětví Obedience, volnočasové aktivity dětí z Kryblice, a v plánu je i přesun amerických fotbalistů Rangers Trutnov. Pro výše zmíněné aktivity chybí adekvátní zázemí, jako jsou šatny a sociální zázemí. V areálu jsou pouze 2 chemické toalety, které si na vlastní náklady nechává čistit sportovní oddíl Rytíři Trutnov. Vybudování šaten a sociálního zázemí pro všechny spolky, které sportovní areál navštěvují takřka během celého roku. V lednu 2015 byla na MěÚ podána žádost na vypracování studie Ballparku – areálu pro americké sporty a do dnešního dne (24/05/16) nebyla schválena. Chtěli bychom vytvořit nějaký plán rekonstrukce sportoviště, abychom si mohli spoustu věcí zajistit sami svépomocí, jako doposud. I když bychom se rádi starali jako trenéři o chod klubu a hlavně o děti a netrávili svůj volný čas na rekonstrukci městského sportoviště. O to by se měl starat někdo jiný. / Michal Rotter / Komentář MěÚ Trutnov V současné době se zpracovává dokumentace na umístění šaten a zázemí pro sportovce. Na základě jejího zpracování pak bude jednáno o začlenění potřebných finančních prostředků do rozpočtu města.

• 

27 Vodorovné značení stezky

Možná by pro začátek stačilo, každý rok obnovit vodorovné značení na pěší zóně podle Úpy. Mohl by tento informační systém vypadat jinak? Mohl by být zapojen do celkového informačního systému města? / Vašek / Komentář MěÚ Trutnov Obnova vodorovného dopravního značení se průběžně prování.

• 

28 Zkratka Křižíkova­ ‑Komenského Zkratka mezi sídlištěm a průmyslovým objektem v dešti a v zimě téměř neprůchodná. Nová dlažba a pár laviček na sezení by se zde určitě neztratily. / Jiří / Komentář MěÚ Trutnov V současné době probíhá oprava chodníků včetně spojovacího chodníku. Doplnění laviček by mohlo být provedeno v roce 2017 v případě schválení finančních prostředků.

• 

29 Kulturní areál Na Bojišti? Je to krásný a velký prostor, prakticky bez využití. Zamyslet se nad tím, jak by mohl vypadat celkový vzhled místa a jakou by měl mít v budoucnu funkci. Má být toto místo například dětské hřiště? Je tu místo například i pro posilovací stroje (jako např.  na Paradráze)? Mohlo by toto místo být nějakou odpočinkovou zónou? V okolí se rozvijí dost nových domů a je tu i stávající zástavba. Ale nic v okolí, kde by si člověk odpočinul. Toto místo je dále úzce spjato s každoročním pořádáním open­‑air festivalu. / Vielgosz Vladimír / Komentář MěÚ Trutnov V současné době probíhá veřejná anketa „jak dál naložit s Přírodním střediskem Bojiště“. Na základě vyhodnocení této ankety bude následně rozhodnuto o dalším využití.

• 

30 Místo na sídlišti Nevyužitá lokalita,prázdné místo již celé roky. V této lokalitě by bylo vhodné vybudovat dětské hřiště. Zde by určitě nevadil křik dětí, však místo je trochu mimo domy. Mělo by být oplocené a uzamykatelné, aby zde dětem nehrozilo poranění. Mohl by zde být i nějaký turniket na vstup za symbolický poplatek, který by se využil na opravy a údržbu hřiště. Také by zde byl vhodný i nějaký mini parčík a lavičky pro hlídající rodiče. Lokalita je roky nevyužitá. Myslím si, že toto místo by využily desítky rodičů s dětmi, místa je tu dost. Jinak na tomto sídlišti nic není! Na tak veliké sídliště je to trochu ostuda. / wirgin / Komentář MěÚ Trutnov Celková úprava je obsahem studie regenerace sídliště Zelená louka – Park u trati realizace záměrů dle této studie je závislá na přidělení finančních prostředků v rozpočtu města.

• 

31 Malé náměstí či park? Zlepšení veřejného prostoru na Šestidomí Pravděpodobně tam již nějaký záměr je, ale v současné době došlo jen k zplanýrováni náletů. Myslím si, že stávající prostor by se hodil k vybudování parčíku s dětským hřištěm. Konkrétně se jedna o prostor mezi ulicemi Papírenská a Strojnická, mezi panelovými domy, kde kdysi stávala školka. Jakým způsobem by se mohl využít tento prostor? Jaké jsou možnosti dané lokality? / Hana Podhajská / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek je v soukromém vlastnictví a dle územního plánu je možno v tomto prostoru realizovat bytovou výstavbu. V současné době vlastník pozemku hledá vhodný investiční záměr.

• 

32 Rekonstrukce mostu, nový jez? Především by bylo záhodno zařadit do investic města opravu zábradlí mostu u kina. Zábradlí je v dezolátním stavu. Pamatuji jeho otevření krátce po válce (někdy v roce 1947?). Byla to v té době rozhodně pro město velká, výrazná a významná investice. Do té doby byl na tomto místě ocelový,nýtovaný most – ten který byl později použit jako lávka pro

pěší a slouží u zimního plaveckého stadionu dodnes. Teprve po jakési generální opravě zábradlí lze uvažovat o jiných, zvelebovacích úpravách celého nábřeží u kina. Za úvahu by stál i nápad vybudování nízkého jezu před tímto mostem,tak aby se zvýšila hladina řeky v letní době,což by přispělo ke zkrášlení nábřeží. / Jiří Kulhánek / Komentář MěÚ Trutnov Otázka úpravy vodního toku není řešena ze strany města, ale správce tj. Povodí Labe. Most není ve vlastnictví města, ale ŘSD.

• 

33 Obchodní zóna na Krkonošské Zóna nenavazuje promyšleně na město. Její špatné napojení generuje zbytečnou dopravní zátěž např.  mezi sídlištěm ZL a obchodní zónou. Obchodní zóna na Krkonošské potřebuje lepší pěší a cyklistické napojení na město. Zejména se jedná o přístup přes Skřivánčí ulici, která je pro pěší obtížnou a nepříjemnou překážkou. Okolo přejezdu je chůze po krajnici nebezpečná, zkratka okolo ŘSD, jejíž využití se nabízí, je jen pro zdatné a v pěkném počasí. Od kruhového objezdu dále se chodí přes louku. Jistě se nabízí také pěší napojení ze Zahradní; a také cyklistické napojení v místě existujících stezek z Mírové (přes louku). Po výstavbě ABB zmizela možnost průchodu na polní cestu k západu k lesu. Při dalším rozšíření průmyslové zóny by měl být zachován průchod. / Miroslav Pech / Komentář MěÚ Trutnov Úprava komunikace v ulici Skřivánčí se v současné době již realizuje její součástí bude i chodník pro pěší. Další vhodná napojení ve směru na sídliště Šestidomí je prověřováno v rámci studie úprav parku. Propojení ostatními směry by mohlo být prověřeno v rámci dopravní studie.

• 

34 Stezka nad Úpou Krásná stezka po pravém břehu Úpy v Dolním Starém Městě by mohla lépe sloužit rekreačnímu účelu i jako pěší a cyklo komunikace. Stezka ve srázu nad Úpou je místy nebezpečná, ale zejména chybí její slušné napojení na obou koncích. Nad garážemi při ulicích Za Úpou/Dolnoměstská je nutno zdolat parovod a nepříjemný sráz. Z opačného konce nad vlakovým nádražím zcela chybí bezpečný přístup na nádraží; stezka okolo depa těsně kolem řeky, která končí v Říční, je hojně využívaná, ale stává se neschůdnou. Hojně se také využívá přechod po železničním mostě na pravobřežní promenádu. Stezka dále pohodlně ústí do ulice R.  Frimla, ale průchod je mnohdy jen pro odvážné. / Miroslav Pech / Komentář MěÚ Trutnov Vhodné napojení na komunikaci v Dolním Starém Městě se v současné době prověřuje.

• 

35 Křížení dopravy Šlo by upravit křížení dopravy v tomto prostoru? Vyřešilo by to vytvořená podjezdu pod mostem pro cyklisty, kteří jedou po nábřeží? / Michal Karlík / Komentář MěÚ Trutnov Vhodná úprava dopravního řešení by mohla být prověřena v rámci dopravní studie – nepředpokládá se však s ohledem na stávající prostor žádné průlomové řešení.

• 

36 Unikátní údolí vs Území plán V územním plánu je v tomto unikátním údolí, vyhledávané rekreační a odpočinkové zóně plánovaná asfaltová cesta, spojující Kryblici a ulici Náchodská. V případě realizace by došlo k naprosté devastaci území. Je nějaká možnost jiného řešení? Je možnost nové lepší řešení implementovat do územního plánu města, aby se projekt nemohl realizovat ve stávající podobě? / Jaroslav Andrle / Komentář MěÚ Trutnov Posílení dopravního napojení Kryblice potřebuje. Relativní možnost realizace nového napojení lokality na stávající páteřní dopravní sít je pouze zde. Váha veřejného zájmu (příroda vs. Rozvoj) byla posuzována v rámci tvorby nového ÚP. Výsledek je zakotven v platné

73 ZÁSAHY PODNĚTY

vybudování obchvatu, které převede nákladní dopravu mimo centrum.


verzi ÚP Trutnov – tj nezbytnost vybudování dopravního napojení právě zde.

• 

37 Dopravní generel ve městě Najde se nějaká možnost, jak lépe a plynuleji propojit město? Jak pro chodce, cyklisty tak i automobily? V Trutnově schází dopravní obchvat nebo spojnice mezi částmi města a nevyřeší to ani plánovaná výstavba dálnice. Automobilová doprava ze ZELENÉ LOUKY po HORSKÉ ulici je přetížená nejen obyvatelstvem sídliště, ale i koncentrací lidí z obchodních domů. Ta samá situace je POŘÍČÍ – CENTRUM. Schází spojnice POŘÍČÍ – HSM – VOLANOV – BOJIŠTĚ. Kdokoliv jede některým z těchto směrů – musí městem a nemá jinou možnost. Spojnice by odlehčila celému centru Trutnova a nejen jemu. / Jan Řehák / Komentář MěÚ Trutnov Dopravní řešení je obsahem územního plánu. O propojení Poříčí s HSM je uvažováno v rámci nabízející možnosti stávající komunikace vedoucí z Nového Domova. Tato alternativa však musí být prověřena ve vztahu jejího vlivu na okolí.

• 

38 Tovární ulice Tato cesta nemá žádný přechod pro chodce i přesto, že je to příjezdová cesta pro firmy za řekou a je zde velký provoz. V paneláku i rodinných domech bydlí hodně rodin s dětmi a všichni musí (především ráno) tuto cestu přejít s dětmi do školy i školky. Přes tuto cestu vede také promenáda a ta také nemá přechod pro chodce. Přechod pro chodce by se zde hodil. Stálo by za úvahu kompletně zlepšit bezpečnost na této komunikaci. Také současná vysoká zeleň v prostoru ulice je přerostlá a stíní obyvatelům nižší pater v blízkých domech. Obyvatelé již o pokácení těchto bříz (které jsou na jaře alergikům zatápí) žádalo, ale bez úspěchu. Našlo by se i v tomto ohledu nějaké řešení? / Martin Mach /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Podnět bude prověřen.

39 Zchátralé dětské hřiště Bydlí zde mnoho mladých rodin s dětmi a dětské hřiště by určitě všichni uvítali. / Martin Mach / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek bude ponechán ve vlastnictví města. Postupná vhodná regenerace prostoru bude prověřena v rámci studie úprav.

• 

40 Parčík vs nové rodinné domy Zachovat zbylou část parku, nerozprodávat další parcely a revitalizovat dané území pro místní obyvatele. Jedná se o zelenou plochu mezi prvním panelákem a zahrádkářskou kolonií. Město je rozdělilo a začalo prodávat na stavbu rodinných domů. Podle mně se jedná o velmi nešťastné rozhodnutí, protože toto místo slouží pejskařům pro procházky a dětem na hraní. Zrušit již prodané parcely asi nejde, ale bylo by dobré další neprodávat a parčík zachovat. / Martin Mach / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek bude ponechán ve vlastnictví města. Postupná vhodná regenerace prostoru bude prověřena v rámci studie úprav.

• 

41 Nová fit­‑stezka Je zde špatná, dalo by se říci vlastně žádná cesta pro pěší, kočárky nebo cyklisty Dračí roklí z Údolní ulice do Nových Dvorů. Stálo by za úvahu vybudovat stezku po vzoru Fit­‑stezek nebo Trutnov Trails na Poříčském hřbetu. Myslím, že by to zde nemusel být žádný problém. Jak by mohla vypadat? Co by propojovala? Jaké aktivity či zastavení by zde mohli lidé najít? / Vladimír Vik /

Komentář MěÚ Trutnov Pozemky na trase této stezky nejsou ve vlastnictví města.

• 

42 Bývalé kino OKO a kinokavárna Odeon Bývalé kino a kinokavárna s kuželnou a přilehlým pozemkem jsou v majetku města a v havarijním stavu. Místo v bezprostřední blízkosti centra (náměstí), základní školy, parku, fotbalového hřiště. V městské části Poříčí zcela schází v občanské vybavenosti prostory pro kulturu (setkání seniorů, divadlo malých forem, přednášky, výstavy, divadlo pro ochotníky, občanské iniciativy, volný čas apod.). Město se více, než 15 let neúspěšně pokouší objekty prodat. Poslední zbývající prostory s možností rekonstrukce na objekt pro uvedené využití. / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Pokud se nenajde vhodný provozovatel je námět pouhou utopií. Doposud se tento nenašel.

• 

43 Nový městský park s hřišti Park s dětským nevyhovujícím hřištěm (a navazující nevyužitou plochou – louka), vše v majetku města. Lokalita v bezprostřední blízkosti bývalé kinokavárny Odeon, základní školy, mateřské školky a fotbalového hřiště. Využití ploch v majetku města k vybudování moderního městského parku s hřišti, prostorami pro posezení matek s dětmi, seniorů, s prvky zahradní architektury, ploch pro venkovní letní posezení (parket, pódium pro koncerty amatérských hudebních skupin, uměleckých souborů, dětských souborů apod.). Nabízí se vhodné propojení s rekonstruovaným objektem bývalého kina OKO (Odeon), fotbalovým hřištěm (po rekonstrukci), s využitím pro školu, školku a poříčskou veřejnost. / Miroslav Šnajdr / Komentář MěÚ Trutnov Prostor byl letos postupně revitalizován a modernizace prvků se dále předpokládá.

• 

44 Parkoviště u bývalého okresního úřadu Parkoviště bez parkovacího automatu a neopodstatněné blokování parkovacích stání úředníky. Nízká obratovost zhoršuje funkci parkoviště, určeného zejména pro veřejnost navštěvující instituce v budově bývalého okresního úřadu. Chybí parkovací automat a odpovídajícím způsobem upravené dopravní značení. Dalo by se parkoviště využít i jiným způsobem? Musí být v tomto místě parkoviště? / TUarch, Václav Javůrek / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru byla již navržena v rámci uvažované výstavby na parkovišti vedle soudu. Vzhledem k tomu že s tímto prostorem je úzce spjata není předpokládána úprava tohoto prostoru bez návaznosti na budoucí výstavbu, která však dosud není známa.

• 

45 Pěšky a na kole Lidé ze zelené louky chodí pěšky a jezdí na kole do práce (ABB, Tesco, OBI). Chodí a jezdí po frekventované silnici, což je nebezpečné. Hodilo by se tu vytvořit stezku pro chodce a cyklisty, která by spojovala ulici Mírovou a Obchodní. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov Námět by mohl být řešen v rámci dopravní studie pro lepší zpřístupnění průmyslové zóny.

• 

46 Kde začíná/končí pěší zóna? Neuspořádané, nenápadné a divné ukončení pěší zóny ulice Horská k náměstí. Možná se dá změnou barvy dlažby, vytvořením zvýšeného prahu či jinou úpravou prostoru esteticky vyznačit začátek/konec pěší zóny, tak aby se odlišila pěší zóna od komunikace, kde jezdí auta. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov

• 

Bude řešeno v rámci architektonické soutěže.

47 Náměstí sezení VS auta Často sedávám co by důchodce na lavičkách na náměstí, ale od doby co se tam změnila úprava provozu aut, tak se místo odpočinku z toho stává utrpení. Ten kdo si sedne zejména na horní lavičky, velmi trpí nyní zvýšeným hlukem obousměrně neustále projíždějících aut. Auta projíždějí už 4 m za opěradly laviček. Pozoroval jsem, že většina aut náměstím jen projíždí, tzn.  objíždějí. Určitě by nebylo od věci vrátit se k původnímu stavu, nebo povolit vjezd jen pro dopravní obslužnost. Poblíž je kapacitně vyhovující parkoviště na Struze, kde je možnost parkování. Každý kdo si tam sedne mě musí dát za pravdu. Jaké by mohlo být řešení? Sezení vs. doprava/doprava v klidu na hlavním trutnovském náměstí? / Rudolf Libnar / Komentář MěÚ Trutnov Úprava dopravy byla provedena zejména kvůli chodcům směřujícím na náměstí – bohužel zvýšení frekvence v horní části náměstí je nevyhnutelné.

• 

48 Využití soklu před MÚ Využití soklu před městským úřadem nebo i jinde na čestném místě ve městě/bývalá kasárna? Trutnov jako hraničářské město, kromě pojmenování ulice, nemá připomínku slavné předválečné posádky i ostatních obránců hranic tzn.  finanční stráži, četnictvu a S.O.S. Výsledkem by mohla být například podoba předválečných pohraničních sloupů, ty už jsou samy o sobě uměleckým dílem. Myslím,že by se jako připomínka vyjímaly bezvadně. / Hruška Miroslav /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Námět k další diskusi.

49 Zanedbané zákoutí Na okraji historického centra Trutnova s kouskem zachované staré dlažby, ale také neuspořádaným parkováním aut a parčíkem, o který se nikdo nestará. Upravil bych toto místo jako malý park s několika místy pro parkování, opravil bych obrubníky, dlažbu, opěrné zdi a přidal chodníky. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov Námět by mohl být prověřen v rámci studie celkových úprav.

• 

50 Zanedbaný vnitroblok sídliště Vyšlapané cestičky, zničené chodníky, neuspořádaná a místy neudržovaná zeleň. Celý vnitroblok by zasloužil obnovu stávajících chodníků a doplnění nových chodníků,tam kde lidé vyšlapaly cestičky, doplnění více stromů a hlavně zřízení herních prvků pro děti. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru je součástí uvažované regenerace sídliště zelená louka – realizace v případě schválení finančních prostředků je možná.

• 

51 U zastávky Zanedbaný kus veřejné zeleně „parku“, kterou lidé využívají na procházky se psy, relaxaci, sport ale také k přístupu k vlakové zastávce Zelená louka a parkování. Toto místo se nezměnilo už desítky let. Bylo by fajn zde vytvořit park s chodníky, lavičkami, novými stromy, koši na psí exkrementy. Opravit stávající chodníky, upravit nevzhledné stání na popelnice, parkoviště, hřiště. Vytvořit plnohodnotný chodník ke vlakové zastávce. Přidat zeleň podél kolejí pro snížení hlučnosti projíždějících vlaků. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru je součástí uvažované regenerace sídliště zelená louka – realizace v případě

schválení finančních prostředků je možná.

• 

52 Fialková, Mládežnická… nové pěší propojení? Chybějící chodník ve směru k ulici Fialová. Přechody v místě křížení ulic Fialková a Mládežnická neodpovídají potřebám lidí. Vytvořit chodník po obou stranách ulice, aby lidé, kteří chodí od Kauflandu směrem do ulice Fialková a dál do vnitrobloku (Zvonková­‑Fialková) mohly pohodlně chodit na nákupy. / David Suchánek /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Řešitelný námět.

53 Kryblická ulice Jak zlepšit situaci v této ulici? Co je tady špatně: 1. Nepřehledná dopravní situace. 2. Zaparkované automobily zasahují do komunikace. 3. Na některých místech Kryblické ulice zcela chybí chodníky. 4. Zcela chybějící či nevyhovující parkovací místa u ZDŠ kpt. Jaroše. 5. Nevyhovující parkování na konci Kryblické ulice pro parkování rodičů s dětmi při návštěvě pediatra. 5. 2000 chybějících parkovacích míst celé čtvrtě Kryblice! 6. Chybějící pruhy pro cyklisty na ulici Gorkého Co by pomohlo: 1. Změna a zjednodušení dopravní situace Kryblické ulice a ulic přilehlých 2. Vybudování nových a oprava starých chodníků 3. Řešení problému parkování pro Okresní nemocnici 4. Investice do parkovacích míst pro obyvatele Kryblice, rezidenční karty 5. Úprava či vybudování nových parkovacích ploch před ZDŠ a pro návštěvníky pediatrů na konci/začátku Kryblické ulice 6. Řešení a koncepce pro zlepšení dopravní situace umožněním bezpečné jízdy na kole po celém Trutnově včetně Kryblice / Robert Fajfr / Komentář MěÚ Trutnov Na městskou část Kryblice byla zpracována a projednána dopravní studie, která by měla řešit i situaci v ulici Kryblická. Realizace opatření dle této studie bude postupně realizována.

• 

54 Kultivace prostoru u supermarketu Prostor je jen parkoviště pro auta, avšak přicházející po svých jdou skrz celé parkoviště k hlavnímu vstupu obchodu. Nedalo by se toto zlepšit? Vyčlenit a zkultivovat prostor i pro lidi jdoucí z centra města či od autobusového nádraží? Také dopravní značení tu nedává smysl a spousty lidí ho nerespektují. / honzik / Komentář MěÚ Trutnov Prostor není ve vlastnictví města. Úpravu by si zcela jistě zasloužil.

• 

55 Rekonstrukce Náchodská Špatný chodník – zničená dlažba, za deště se na něm dělají louže Nestálo by za úvahu navrhnout rekonstrukci chodníků a dalšího městského parteru pro pěší s možným doplnění městského mobiliáře? / Petr Sobotka / Komentář MěÚ Trutnov Bude postupně realizováno – v případě schválení finančních prostředků.

• 

56 Křižíkova u bytovek Zničená dlažba chodníku, špatný stav okolní zeleně, absence městského mobiliáře Navrhněte prosím novou podobu této ulice. Tato část města je hojně využívaná lidmi jdoucí do centra z blízké školy a bytových domů. Je to zároveň blízké okolí panelových domů v ulici. / Petr Sobotka / Komentář MěÚ Trutnov Oprava chodníku se v současné době provádí

• 

57Jak využít nejstarší papírnu v Čechách? Hlavní budova někdejší trutnovské papírny je aktuálně nejstarší stojící papírnou u nás


Komentář MěÚ Trutnov Objekt je v soukromém vlastnictví. Nejedná se o památkově chráněný objekt, proto je budoucí využití prostoru na uvážení vlastníka nemovitosti.

• 

58 Kultivace prostoru, lepší uspořádání chodníků, sloupů(VO) Jedná se o křižovatku silnic s vydlážděným ostrůvkem uprostřed. Co tento prostor lépe uspořádat, aby se využil lépe potenciál místa. Volné současně vydláždění prostranství využít jiným způsobem, přemístit ho, upravit. V chodnících jsou instalovány ledabyle sloupy veřejného osvětlení, které brání plynulému průchodu chodců, cyklistů, průjezdu strojů na zametání nebo odhrabování sněhu. Stroje pak zajíždí do veřejné zeleně a zůstávají po nich hluboké rýhy a na chodníku bláto. Copak by se nenašlo lepší řešení? / Paseka Lubomír / Komentář MěÚ Trutnov Tento podnět by v případě schválení mohl být řešen s celkovou úpravou křižovatky – vybudováním kruhového objezdu.

• 

59 Křižovatka u poříčského náměstí Na této křižovatce u náměstí chybí přechody pro chodce a to jak směrem od Lípového náměstí přes ulici Voletinskou směrem ke škole, tak přes ulicí Náchodskou směrem k mostu k loděnici (ke kadeřnictví). Při dopravních špičkách se na přejití těchto ulic mnohdy čeká i několik minut, nehledě na ohrožení bezpečnosti převážně dětí a starších lidí, kteří nejsou tak bystří a tak čekají než se provoz trochu zklidní. Mohlo by se začít tím, že se řídí na této křižovatce přechody pro chodce. Další vývoj necháme na vás! / Petr Jandera / Komentář MěÚ Trutnov Umístění přechodů pro chodce bude prověřeno a projednáno s dotčenými orgány a vlastníkem komunikace.

• 

60 Průmysl na Voletinské Jedná se o bývalý průmyslový objekt Texlenu, nachází se v obydlené oblasti Trutnova – Poříčí a nepřispívá k atraktivnímu vzhledu této městské části. Areál je v majetku firmy Kasper a rádi bychom změnili jeho vzhled tak, aby nepůsobil negativně na blízké okolí Trutnova – Poříčí. / Petr Sobotka – Iniciativa Oživené Poříčí / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru je plně v režii vlastníka. Předpokládá se však s postupným rozvojem areálu společnosti Kasper jeho zkulturnění a zatraktivnění tak, aby se vhodně zapojil do městské části.

• 

61 Stezka pro pěší Stezka pro obyvatele Nových Dvorů, tak jejich návštěvníků. Stezka je nezpevněná, špatně osvícená, pocitově ve večerních hodinách „nebezpečná“. Za zhoršeného počasí a viditelnosti, chodí pak chodci raději po silnici, která jediná spojuje Nové Dvory s centrem Trutnova. Díky absenci chodníků, šířce vozovky, dochází k nebezpečným situacím. Vybudovat osvětlenou stezku se zpevněným povrchem.

Vykácet náletové dřeviny směrem k zahrádkářské kolonii (směrem dolů k potoku), aby i na stezku bylo „vidět“ a procházející měli větší pocit bezpečí. / Bohumil Hála / Komentář MěÚ Trutnov Tato cesta z části neleží na pozemcích města bylo by však s ohledem na veřejný zájem pozemek vykoupit či směnit a cestu opravit a osvětlit. Prostor by tak vyloučil nebezpečný pohyb chodců po komunikaci.

• 

62 Kopeček Ulice prošla v minulosti částečnou rekonstrukcí krajnice Avšak objekty v komunikaci (kanál dešťové kanalizace) nejsou však dobře řešeny. Je tu i nešťastně řešený pohyb chodců a aut. V některých partiích je ulice bez chodníků, avšak s možným předpokládaným nárůstem chodců díky napojení na pěší zónu u pivovaru. Mohlo by v této lokalitě vzniknout lepší propojení dolní části pěší zóny a horní části Trutnova směrem do parku? Dal by se upravit pohyb vozidel (dnes jednosměrná ulice, kterou si z pohodlnosti většina řidičů zkracuje cestu k parkovišti u pivovaru) a chodců např.  vybudováním sloupků, jak je to provedené na náměstí před starou radnicí? / Masopust / Komentář MěÚ Trutnov Námět by mohl být prověřen v rámci studie celkových úprav. Omezení dopravy není vhodné řešení.

• 

63 Hřiště u Rolnické školy Bývalé hřiště u Rolnické školy je zarostlé, dlouhodobě neudržované. Údržbou zeleně by se dal prostor využít k pobytu obyvatel venku. Dal by se tento prostor využívat nějak jinak? Co by v tomto prostoru mohlo město pro své obyvatele nabídnout? / Jitka Z. /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Pozemek včetně hřiště není v majetku města.

64 Zkulturnit kino Vesmír Jak by mohlo vypadat místní kino, které by mohlo nabídnout zajímavou alternativu multikinům? Zkulturnit interiér kina Vesmír minimálně na úroveň kin v ostatních okresních městech např.  v Náchodě, kam mnozí obyvatelé Trutnova dojíždějí jak na zajímavé filmy, tak hlavně na přenosy z Met Opery v NY. / Milan Prášek / Komentář MěÚ Trutnov Na rekonstrukci kina byla zpracována projektová dokumentace a akce je projekčně připravena (bude zapotřebí zaktualizovat PD). Rekonstrukce bude záviset od vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města.

• 

65 Křižovatka Gorkého a Majerové Jak křižovatku udělat bezpečnější pro chodce, hlavně děti? Možná by stačil vybudovat přechod pro chodce na křižovatce Gorkého a Majerové. Jedná se především o bezpečný přechod pro děti jdoucí v ranních hodinách do školy a odpoledne ze školy. Vzhledem k tomu, že ulice Majerové se zásahem nekvalifikovaných pracovníků MěÚ a neodpovědných zastupitelů města se stala nejfrekventovanější komunikací na Kryblici. Je zde neobyčejně rušný provoz jak osobních tak i nákladních vozidel. Stálo by zanalyzovat pohyb lidí v prostoru a navrhnout bezpečné řešení křižovatky. / Milan Prášek / Komentář MěÚ Trutnov V městské části Kryblice se budou provádět doporučená opatření v oblasti dopravy v návaznosti na zpracovanou a projednanou dopravní studii.

• 

66 Systém parkování na Kryblici Realizace projektu řešení parkování a průjezdnost vozidel na Kryblici Konečně začít reálně řešit a realizovat úpravy parkování a průjezdnosti vozidel tak, aby to odpovídalo silničnímu zákonu a bylo

pohyb vozidel v této lokalitě byl plynulejší a jednodušší. V současné době je na mnoha komunikacích na Kryblici vědomě a trvale porušován silniční zákon a městskou policií jsou přestupky tolerovány. Na tuto oblast byl vypracován již projekt Dopravní fakultou Univerzity Pardubice. / Milan Prášek / Komentář MěÚ Trutnov Realizace opatření dle projednané dopravní studie se postupně připravuje.

• 

67 Vycházková trasa Cílem řešení by mělo být zkulturnění vycházkové trasy na Kryblici Opravit cestu od baseballového hřiště po Poříčský hřeben a na ní umístit několik laviček, neboť pro obyvatele Kryblice je to vycházková trasa s překrásným výhledem na Krkonoše. / Milan Prášek / Komentář MěÚ Trutnov Vhodné doplnění laviček v tomto prostoru bude prověřeno.

• 

68 Místo na cyklostezce Místo na cyklostezce u vodní elektrárny, autobusové zastávky, přechodů přes silnici, je špatně přehledné a kolikrát i nebezpečné. Není výhled do zatáčky na most přes náhon, hrozí střet s protijedoucím cyklistou, bruslařem, chodcem. Stálo by za úvahu, vyřešit celý prostor křižovatky. Místo je v blízkosti školy a nachází se zde autobusová zastávka, kde přijíždějí školáci z celého města za výukou. Tímto místem vede páteřní komunikace Horská, je zde souběh chodců, cyklistů, aut a autobusů v jednom místě. / Milan Rejmont / Komentář MěÚ Trutnov Podnět se bude řešit v návaznosti na úpravy na celé promenádě – pravděpodobně v rámci architektonické soutěže.

• 

69 Plac pro hry a odpočinek Velmi zanedbané místo, které dříve sloužilo ke hrám a odpočinku. Zasloužilo by si obnovu či revitalizaci. Místo je velmi zarostlé a neudržované. Začíná se zde objevovat i odpad. Nejspíše by mělo být zpřehledněno vykácením náletové zeleně. Dle mého názoru by mělo sloužit k relaxaci a pro sportovní činnosti obyvatel blízkých bytových domů. / Ondřej Kroužel / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek není ve vlastnictví města a vlastník má v souladu s ÚP Trutnov připraven investiční záměr na bytovou výstavbu.

• 

70 „U Eurobytů“ Veřejný prostor kolem bytových domů mezi Zelenou loukou a Horním Starým Městem je v nevyhovujícím stavu Dlouhá ulice u České pošty, jak jsou eurobyty…bylo tam kdysi dětské hřiště. Byl bych rád, kdyby se tam opět vrátilo. Stejná situace je v prostoru u školky za panelovým domem, toto místo už také pamatuje nějaký ten čas a zasloužilo by si revitalizaci Navrhuji více dětských hřišť a laviček pro lidi a děti. / macnar / Komentář MěÚ Trutnov Veřejný prostor na sídlišti zelená louka je z části připraven k v rámci zpracované projektové dokumentace na regeneraci a postupně se realizuje. Jedná se o značně rozsáhlé území, jež vyžaduje nemalé finanční náklady.

• 

71 Nad jezem Neudržovaná lesní komunikace. Místo, kde se lidé procházejí a jezdí na kole je ve velice špatném stavu Stav této cesty je velice špatný, místy až nebezpečný díky blízkému srázu k řece Úpě. Cesta spojuje Zelenou louku a zadní část Trutnova – K Bělidlu. Vede v blízkosti řeky a zasloužila by kultivaci, je hojně využívána cyklisty a chodci k rekreaci. / macnar / Komentář MěÚ Trutnov V současné době probíhají majetkoprávní jednání o převodu pozemku pod komunikací do vlastnictví města. Následně bude

75 ZÁSAHY PODNĚTY

(v provozu již roku 1505). Má podlehnout spolu se sousedícím objektem přádelny lnu demolici, což by byla z mého pohledu nevratná škoda. Počátkem června byl podán návrh na ministerstvo kultury na prohlášení papírny nemovitou kulturní památkou. Ovšem bez využití budova stejně dříve či později padne. Je třeba hledat její smysluplné využití. Živé muzeum zaniklého světa papírenské a textilní výroby, které by obsahovalo expozici funkčních strojů poháněných vodní sílou Mlýnského náhonu, který areálem stále protéká. V úvahu přicházejí i další zajímavé stroje na vodní pohon, které se užívaly v blízkém okolí při těžbě zlata, železné rudy, vápence, broušení papíroviny atp. Takováto živá muzea jsou v zahraničí velmi populární a s ohledem na skvělou dopravní dostupnost z centra, obou nádraží i hlavního tahu na Krkonoše a do Polska, by expozice mohla podstatnou měrou zvýšit turistickou atraktivitu Trutnova a vázat tak návštěvníky déle než na dobu oběda a procházky kolem náměstí. / František Iša /


připravováno zpracování projektové dokumentace na úpravu.

• 

72 Okolí obou rybníků Toto místo v těsné blízkosti největšího sídliště v Trutnově často navštěvuje mnoho mladých i starších obyvatel tohoto sídliště. Dostanou se do přírody a přitom jsou jen pár metrů od svého bydliště. Je tedy škoda, že toto zajímavé a příjemné místo nemohou více využít. Zároveň v okolí sídliště Zelená Louka potkávám spoustu lidí, kteří se snaží udržet v kondici, odpočnout si od stresu v práci a nebo si prostě jen tak provětrají hlavu a myšlenky při běhu. Pokud se ale chtějí ještě před odchodem domů protáhnout, nebo si trochu zaposilovat na čerstvém vzduchu nemají tu příliš možností. V okolí obou rybníků by mohl vzniknout mobiliář pro sportovce – běžce a jiné – atrakce pro běžce, které se nacházejí na mnoha místech po celé ČR (posilovací hrazdy, kůly pro člunkový běh atp.). mobiliář by zajisté využili i maminky s dětmi, které sem chodí na procházky a jejich děti by si tu určitě našli svou zábavu. / Šárka / Komentář MěÚ Trutnov Pozemky nejsou v majetku města. Dle ÚP Trutnov jsou tyto pozemky určeny právě pro využití navrhované v podnětu. Vlastník však má s územím jiný záměr – představoval by si výstavbu individuálního bydlení – proto do plochy nebude v současné době investovat a současný stav bude pravděpodobně zachován.

• 

73 Zničená „skulptura“ Částečně zničená „skulptura“ před bývalou prodejnou „Jiskra“ a její okolí s neudržovanou zelení stromy a keři Umístění kupříkladu soch jako se to děje v centru. Stálo by za úvahu revitalizovat celé prostranství okolo zmíněné skulptury. Je to jakési malé náměstí v rámci sídliště. V okolí jsou zničené lavičky, dlažba je také v nevyhovujícím stavu. / Sapár Michal / Komentář MěÚ Trutnov Prostor by si zasloužil regeneraci. Úprava prostoru však vyžaduje vyrovnání duševního vlastnictví se zpracovatelem uměleckého díla.

• 

74 U pumpy V tomto místě není vyřešeno bezpečné vzájemné střetávání chodců, cyklistů a automobilů! Jedná se o víceméně nebezpečnou křižovatku v blízkosti jedné z hlavních dopravních tepen kolem Trutnova. V těchto místech sjíždíte z hlavní komunikace, když chcete jet do Horního Starého Města či na Zelenou Louku. Na tomto místě najednou končí chodníky, cyklostezka a hlavní dominanci tu mají automobily, kterých není málo. Bylo by ideální se zamyslet, jak v těchto místech pokračovat a bezpečně navázat pěší trasy a cyklostezky vedoucí z polí přes čerpací stanici a dále dolů do ulice Vlčická. / Dominika / Komentář MěÚ Trutnov V současné době se s úpravou prostoru v této části neuvažuje.

• 

75 Nová náplň pro bahnité a nevzhledné parkoviště. Proč na tomto místě neudělat něco pro cyklisty? Například parkovací výtah jako je v Hradci Králové. Nikde zde není kam dát kola. Takže je člověk odkázán tahat ho všude s sebou. Například v Nizozemsku, mají na každém rohu stojany či garáže na kola. V centrech je pak klid a všichni chodí pěšky. / Marek Leschinger / Komentář MěÚ Trutnov Všechny pozemky nejsou v majetku města. Na pozemku je připraven soukromý investiční záměr na vybudování nového objektu s byty a službami.

• 

76 Křižovatka ulic Pražská, Žižkova a Úpická Místo s nepříliš vhodnou

orientací o provozu a pohybu na komunikacích. Křižovatka ulic Pražská, Žižkova a Úpická s nepříliš vhodným nájezdem z Žižkovy ulice. Kdo jede směrem ven z Trutnova, má nájezd ulehčen. Pokud ale někdo zahýbá směrem na Struhu nebo přejíždí do Úpické ulice, musí při výjezdu z Žižkovy ulice dávat velký pozor na provoz z obou stran na širší a tím i rychlejší Pražské ulici. Výjezd se tak může stát nebezpečným manévrem, obzvlášť při větším provozu kamionů. Prostor je dostatečně velký pro kruhovou křižovatku. Otázkou spíš je, nebylo­­­‑li by to zpomalením ve spojení s nedalekou kruhovou křižovatkou na Pražské.To je otázka. Zmínil jsem kruhovou křižovatku, ale i návaznost plynulé dopravy od podobné křižovatky směr Volanovská v případě takové úpravy. Ve městě ale jsou dvě křižovatky stejného typu nedaleko sebe (Polská ulice). Dalo by se toto místo vyřešit plynuleji a přehledněji? Třeba i bez použití kruhového objezdu? / Krasnansky / Komentář MěÚ Trutnov Komunikace není v majetku města. Jedná se o komunikaci I. třídy v majetku ŘSD.

• 

77 Chodník a cyklostezka až do Bohuslavic? Prostor na vybudování stezky tu je! Podél silnice od elektrárny až do Bohuslavic chybí chodník s cyklostezkou.Je tam velmi nebezpečné chodit a v sezóně je zde frekventovaný provoz cyklistů. Přitom auta zde jezdí docela rychle. / Jana Jůzová / Komentář MěÚ Trutnov Vybudování dalšího úseku cyklostezky bude navazovat na výsledné řešení propojení Trutnov – Poříčí, které je teď v projekční přípravě.

• 

78 Vodní ulice Plynulost trutnovské automobilové dopravy: Neuralgickým bodem trutnovské automobilové dopravy je i výjezd z Vodní ulice ve směru doleva na Struhu. Opět, výjezd vpravo je ulehčen, opačným směrem je to do značné míry závislé na toleranci řidičů, jedoucích shora i od kruhové křižovatky. Návazně na to navíc po rozjezdu ihned následuje přechod u kina, kde je třeba zvýšené pozornosti a brzdění. Také zde vzniká potenciálně nebezpečný prostor. I tady je otázkou, čím to vylepšit a to minimálně na několik dalších dlouhých let, než bude dokončena dálnice a provoz v této části se zklidní. Spíš to vypadá, že téměř cokoliv bude navrženo, může brzdit provoz, například semafor. Kruhová křižovatka zde ze zcela zjevných prostorových důvodů být ani nemůže. / Krasnansky / Komentář MěÚ Trutnov Vhodná úprava dopravního řešení by mohla být prověřena v rámci dopravní studie – nepředpokládám však s ohledem na stávající prostor žádné průlomové řešení.

• 

79 Nevyužité „škvárové hřiště“ Možná další parkovací plocha pro koupaliště? Každé léto rok co rok chce město a koupaliště plno lidí a turistů, ale nemá na to dostatek parkovacích míst. Proto návštěvníci musí parkovat mezi paneláky na sídlišti a obyvatelé pak nemají kde zaparkovat. Malé parkoviště u hotelu Patrie, u zimního stadionu ani podél fotbalového stadionu nestačí. Nevyužité „škvárové hřiště“ vedle koupaliště, kde by se mohlo zavést parkoviště klidně hlídané třeba za 10 Kč nebo tak. Lidi by tam parkovali a na sídlišti by opadla doprava což by bylo i bezpečnější pro lidi na pěší zóně, kterou cesta aut též křižuje. Šlo by tohle nějak elegantně vyřešit? / Michael Fridrich / Komentář MěÚ Trutnov Na ploše je nově vybudováno hřiště pro agility – plocha není

dopravně dobře přístupná, příjezd je po úzké komunikaci před vstupem do koupaliště, kde je v době sezóny značný pohyb návštěvníků koupaliště a sousedních sportovních areálů. Vybudování parkoviště by z tohoto důvodu nebylo příliš vhodné. S umístěním odstavných stání se uvažuje v místě u fotbalového stadióny, v rámci úpravy komunikace Na Lukách.

• 

80 Regulace reklamy ve městě Bulharská ulice je příkladem „přeplácanosti“ reklamy v Trutnově. Další příklad jsou i na jiných místech (nejenom) v centru Trutnova Regulace/korekce reklamy ve městě: (nejenom) historické centrum Trutnova si zaslouží kultivaci reklamy. Projít např.  Bulharskou ulicí a „netrefit“ stojící reklamní „áčko“ je téměř nemožné. Reklamu ano, ale kultivovanou a jednotnou pro všechny (V Bulharské jsou na historických domech vlaječky, sloupy obložené reklamou, vitríny atd.). Chce to reklamu zkultivovat a sjednotit pod vyhláškou města (na základě širší debaty a inspiraci třeba ve Znojmě). V zahraničí i McDonald zvládl upravit reklamu podle vnitřních nařízení měst. Zlepší to ráz města a obchodníkům může pomoci – hezké centrum láká k návštěvám. Přílišná reklama už i dle výzkumů spíš odrazuje. / Lukas /

• 

81 Jiráskovo náměstí… co to? Nově zrekonstruované náměstí je jako vytržené z kontextu: Autor rekonstrukce nesmyslně zrušil přirozené diagonální komunikační trasy z jednotlivých vstupů/výstupů do (z) náměstí a směrem k obchodu s potravinami a vytvořil tam podivné „zetko“. To možná z výšky vypadá zajímavě, pro pěší ale zbytečně komplikuje průchod náměstím. Obnovit chodníky na náměstí tak, jak vedly před rekonstrukcí. / Karel / Komentář MěÚ Trutnov Úprava náměstí respektuje hlavní pěší osy a zpřístupňuje jak obchod, tak všechny rohy náměstí. Do doby rekonstrukce náměstí sloužilo pouze jako pěší spojka, v současné době je využíváno i k cílenému odpočinku studentů rodičů s dětmi a ostatních obyvatel. Úprava do původní podoby by byla zcela jistě špatná volba a zbytečně vynaložené finanční prostředky.

• 

82 Lávka či nadchod? Mnoho lidí si stále zkracuje cestu z Niv přes koleje na vlakové nádraží, aby nemuseli zdlouhavě obcházet nádraží kolem restaurace Radio na nábřeží. Nebylo by možné v tomto místě vybudovat lávku – nadchod? / Lída / Komentář MěÚ Trutnov Zřízení lávky není z hlediska zajištění bezpečnosti v tomto prostoru možné.

• 

83 Nevyužitý park Absolutně nevyužitý park na české čtvrti. Cestičky (které jsou zatím jen vyšlapané v trávě), dříve procházela cestička z levého horního rohu do dolního pravého (směrem k podchodu). Za posledních 20 let se v parku jen seká tráva – nic víc. Stálo by za to racionálně využít tento volný prostor pro lidi. / Bohumil Hála / Komentář MěÚ Trutnov Na úpravu parku se v současné době zpracovává studie a bude následovat projektová dokumentace pro realizaci – akce úpravy parku a jeho zatraktivnění je v řešení.

• 

84 Od silnice k potoku Starý Rokytník Původně vegetací zarostlý neudržovaný bažinatý terén mezi potokem a hlavní silnicí byl před cca 5 lety kompletně vykácen od náletových dřevin a postupně z části zavážen

navážkou do úrovně hlavní silnice. Tímto zde vznikla volná travnatá plocha. Bohužel toto se děje velmi pomalu a proto zbylá cca druhá polovina pozemku stále znovu zarůstá náletem a pomalu se mění do své původní podoby. Dále zde byla před 2 lety vybudována autobusová zastávka stylem : vyskoč z autobusu rovnou do příkopu. Je zde pouze cedule bus a vůbec žádné zázemí (krytá zastávka, nerovný terén – příkop). Pokračovat v kultivaci celého prostoru pozemku mezi potokem a silnicí – zavážka zbylého místa (pozemek je z části majetkem města Trutnov a z části Pozemkového fondu ČR), na vzniklé travnaté ploše udržovat vegetaci a vybudovat např.  lavičky, malé dětské hřiště, či jinak nekomerčně využít prostor. Vybudovat důstojné zázemí pro vystupování / nastupování z autobusu. / Michal / Komentář MěÚ Trutnov Na úpravu plochy podél potoka je zpracována projektová dokumentace. Všechny pozemky nejsou ve vlastnictví města. Předpokládá se však, že tento prostor bude postupně zkulturněn.

• 

85 Podél řeky Chybí zde lavičky, které tu byly. Podél řeky se u stezky před několika lety objevily lavičky. Nebyly připraveny na to, že občas kolem projde nenechavý opilec a několik z nich bylo poničeno vyvrácením. Na některých místech se už zpět nevrátily, zbyly jen na zemi původní dlaždice. Vzhledem k tomu, že stezku využívá skutečně mnoho lidí, lavičky by rozhodně našly uplatnění minimálně jako ty, které odolaly všechny roky a stojí tam i nyní. / Pavel Kr. / Komentář MěÚ Trutnov Opětovné umístění laviček bude projednáno a ve vybraných místech budou lavičky osazeny.

• 

86 Voletinská Rekonstrukce by této ulici prospěla! Chci na ulici Voletinskou upozornit, neboť vozovka je ve špatném stavu. Nemluvě o chodnících,kde krom občanů chodí děti do školy. / Petr Koltun / Komentář MěÚ Trutnov Komunikace není v majetku města ale ŘSD. Opravy chodníků v majetku města budou postupně realizovány.

• 

87 Reklamní poutač Co s reklamou ve městě? Jak ji redukovat, aby nehyzdila naši městskou krajinu? Jak mají vypadat takovéto prostory kolem komerčních zón? Obrovský reklamní poutač hyzdí panorama trutnovského údolí. Zejména ve večerních hodinách je vidět snad ze všech vyvýšených míst v okolí. Opravdu potřebuje tak malá obchodní zóna tak vysoký poutač? Jak mohl vůbec projít posouzením vlivu na krajinu? Reklamní stožár bych nejraději zrušil bez náhrady, nebo alespoň nahradil nižším a menším. / prochy / Komentář MěÚ Trutnov Reklama je ve vlastnictví obchodních řetězců v zóně. O výšce bylo rozhodnuto v rámci stavebního řízení a pylon je již zkolaudován.

• 

88 Městský park Městský park byl vytvořen jako koncept městské zahrady a lesoparku na přelomu 19. a 20. století, přičemž součástí tohoto konceptu byla i letní restaurace „Zámeček“. V první polovině minulého století velmi oblíbená restaurace zanikla po požáru v roce 1957. Zůstaly jen přístupové schody a příjezdová cesta. Co ji nahradilo? Nesmyslně velký nevzhledný asfaltový plac. Městský park ztratil s koncem restaurace jednu z důležitých funkcí, se kterou architekti parku počítali. Myslím, že by stálo za zamyšlení restauraci v určité podobě obnovit. Už svým umístěním by byla unikátní a využití jako zázemí jednak pro sportovce, návštěvníky parku, ale


Komentář MěÚ Trutnov Otázka alternativní náhrady za bývalou restauraci v městském parku byla prověřována i v rámci studie regenerace městského parku – možno v případě schválení připravit jako investiční záměr pro potencionálního investora (pokud se nějaký najde).

• 

89 Přechod pro chodce Pro bezpečnost návštěvníků nemocnice vybudovat přechod pro chodce přes ulici Gorkého v prostoru parkoviště u nemocnice směrem ke vchodu do nemocnice. Nikdo z návštěvníků nemocnice nejde přes nesmyslně vybudovaný přechod u zastávky autobusů, ale jde přímo z parkoviště do nemocnice. / Prášek / Komentář MěÚ Trutnov Umístění přechodu v tomto prostoru by bylo logické. Návrh na změnu přechodu bude projednán s DI Policie ČR.

• 

90 Gorkého bezpečně do ulice Na Struze Bezpečný výjezd z ulice Gorkého do ulice Na Struze tu chybí. Pro bezpečný výjezd z ulice Gorkého na hlavní ulici Na Struze vybudovat v prostoru křižovatky kruhový objezd nebo do prostoru křižovatky umístit semafor, případně najít jiné řešení ve vztahu k celkovému řešení dopravy v rámci napojení Kryblice – centrum města VS hlavní tepna přes město. / Prášek / Komentář MěÚ Trutnov Umístění kruhové křižovatky by bylo nezbytné prověřit v rámci dopravní studie. V minulosti již se s variantou kruhové křižovatky uvažovalo.

• 

91 Obchodní zóna a její přístup Průmyslově obchodní zóna Krkonošská je špatně přístupná pro pěší a cyklisty. V daném místě vybudovat podchod pod silnicí Krkonošská a navázat na ní chodník s cyklostezkou, které by od obchodní zóny vedly podél trati a sídliště Šestidomí a dále přemostěním ulice Horská až na chodník V Alejce. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Námět by mohl být prověřen v rámci studie – předpokládají se však značné finanční náklady na případnou realizaci, které přesáhnou finanční možnosti města

• 

92 Přechod u kruhového objezdu Přechod za kruhovým objezdem je nebezpečné místo, připojovací pruh uzavřen. I zde by se hodil podchod namísto přechodu. Či nenašlo by se i nějaké jiné bezpečné řešení? / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Místo přechodu bylo upraveno tak aby se zvýšila bezpečnost chodců nicméně toto řešení není nejvhodnější – odbočovací pruh na hory ztratil svoji funkčnost a bylo by vhodné toto místo řešit jinak. Doporučuji prověřit možné varianty úprav.

• 

93 Vjezd na kruhový objezd Výjezd z ulice Česká od České čtvrti je vcelku nesmyslně jednosměrný. Vozidla jedoucí na Českou čtvrť musí odbočovat až do ulice Novodvorská, zatěžují průjezd kruhovým objezdem i následnou křižovatku a znemožňují výjezd vozidlům z ulice Česká včetně rychlé záchranné služby. Ještě neutěšenější je situace pro cyklisty. Česká Čtvrť je po zavedení jednosměrné úpravy v ulici Česká a přerušení ulice Lomní prakticky nepřístupná. Zprůjezdnit úsek z kruhového objezdu do České ulice obousměrně. Vybudovat pruh pro cyklisty včetně přechodu ulice Polská a navázat na Úpské nábřeží. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Otázka zobousměrnění vjezdu z ulice Česká do kruhové křižovatky je prověřována v rámci dopravní studie lokality Česká čtvrť.

Samostatný pruh pro cyklisty se s největší pravděpodobností již do křižovatky nevejde.

• 

94 Cyklisté na Výsluní a na Českou čtvrť Výsluní i Česká čtvrť odříznuty pro cyklisty, průjezd přes kruhový objezd u supermarketu Lidl je nebezpečný. Vybudovat pruh pro cyklisty a cyklostezku od železničního přejezdu až po areál zimní stadion – krytý bazén. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Prostor je příliš stísněný a v rámci rekonstrukce komunikace včetně kruhového objezdu u Lídlu není uvažováno s cyklostezkou. Umístění cyklostezky by vyžadovalo úpravu jak kruhové křižovatky, tak železničního přejezdu což by znamenalo značné finanční náklady z rozpočtu města.

• 

95 Cyklopropojení u Uffa Ani v případě kulturního centra UFFO projektant bohužel nepočítal s cyklisty. Pokud se chce cyklista dostat z „tepny“ Dolní promenáda do prostor KB, ZPA, OÚ. musí porušit několik dopravních předpisů, kličkovat po chodnících. Vybudovat cyklostezku/ propojení pro cyklisty z Dolní promenády ulicí Veleslavínova před nebo za Uffem až do podchodu u KB s napojením na ulici Horská. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Námět by mohl být řešen v rámci úprav nám. Republiky a budoucí zástavby na parkovišti u soudu.

• 

96 Přístup na kole do rekreační oblasti Dolce Přístupová cesta do rekreační oblasti Dolce pro pěší a cyklisty nemá napojení do centra Trutnova. Po vybudování benzinové pumpy a jednosměrného úseku silnice Hřbitovní je zejména pro cyklisty situace ještě složitější. Navrhnout cyklostezku od ulice Hřbitovní podél ulice Na struze (nebo částečně podél městského parku) až ke kinu, s připojením do náměstí i na Kryblici a též k nemocnici. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Úsek místní komunikace v ulici Hřbitovní se bude rozšiřovat, aby zde mohl být umístěn jak chodník tak současně i kvalitní obousměrná komunikace. Komunikace umožní bezpečnější pohyb jak chodců, tak cyklistů. Umístění cyklostezky v úseku od křižovatky u bývalé porodnice po stávající cyklostezku podél Úpy je bohužel s ohledem na stávající zástavbu problematické.

• 

97 Koridor dálnice D11 – územní plán. Kde by měla být nová dálnice D11? Jaký by měl být její vztah a propojení k městu Trutnov? Tento podnět se netýká přímo města Trutnova, přesto ho zde uvádím, neboť navržený koridor dálnice D11 v úseku Střítež – Poříčí považuji za jednu z největších hrozeb pro jeho obyvatele. Koridor je veden v bezprostřední blízkosti městského lesoparku a vrchu Houska. Obě lokality včetně přilehlých luk jsou hojně navštěvovány občany města Trutnova a využívány k rekreaci a sportu v letním i zimním období. Město investovalo v poslední době velké prostředky do úpravy cest jak v lesoparku, tak na Housce. Navržený koridor přetíná tuto jedinečnou a klidnou lokalitu a svým hlukem bude zatěžovat nejen lesopark, ale i Trutnov samotný. Dále také Nový Rokytník, v jehož blízkosti má být dálnice vedena po vysokém mostě. Iniciovat změnu územního plánu a navrhnout koridor dálnice na jih a západ od Nového Rokytníka, případně jako přiložený obrázek. Dálnice by tak vedla ve větší vzdálenosti od města a lesoparku, v nižších a klimaticky méně zatížených polohách, nevyžadovala by stavbu mostu. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov Koridor respektive trasa rychlostní silnice R11 je napevno zanesena jak v územním plánu tak v zásadách územního rozvoje KHK a Politice územního rozvoje ČR. Změna jeho umístění není v současné době možná. Konkrétní trasa rychlostní silnice R11 se vrchu Houska vyhýbá a současně tak i městskému

• 

lesoparku.

98 Propojení Šestidomí vs Humlův dvůr Lidé často chodí po železničním mostě podél trati, aby se dostali od Šestidomí na Humlův dvůr a naopak. Nejbližší cesta vede až kolem malého náměstí. Vybudovat most podél trati a chodník s cyklostezkou spojující Humlův dvůr s komunikací V Alejce. Dále navázat na průmyslovou a obchodní zónu – viz samostatný podnět. / Radek Červený / Komentář MěÚ Trutnov V minulosti byla prověřována možnost umístění mostu pro pěší, který by propojil pravý břeh a umožnil by pohyb chodců ve směru z Šestidomí na Humlův dvůr. Záměr nebyl dále s ohledem na velké finanční náklady realizován. V současné době se prověřuje možné propojení stávající cesty od školy R. Frimla ve směru na HSM a k řece.

• 

99 Dominanta na Polské? Polská ulice je krásná ulice (bulvár), v tomto místě chybí větší reprezentativní budova. Toto místo působí hluše. Navrhuji budovu ve stylu Tančícího domu (viz Praha). Výškově by byla asi velikosti 4 pater, takže zapadne mezi okolní domy. Vnější plášť by byl ze skla a železa, takže by budova zářila jako drahokam stejně jako sluneční paprsky odrážející se ve vodě řeky Úpy. Dům by sloužil jako kavárna (i pro studenty blízkého gymnázia), obchodní centrum další využití. / Miroslav Majer / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek není pro větší zástavbu vzhledem ke své dispozici a velikosti vhodný pro vyšší zástavbu. Na pozemku se nachází více podzemních sítí, které by bylo nutné přeložit. V minulosti o pozemek též neprojevil žádný potencionální investor zájem. – Utopistická myšlenka.

• 

100 Nesmyslné zábradlí Masivní zábradlí mezi chodníkem a trávníkem nedává smysl, je pouze nákladem na údržbu. Všechny další trávníky v okolí jsou volně přístupné. Nejlepším zásahem by byla demolice zábradlí. / Jenda /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Je možné zrealizovat.

101 Přístup k řece Jedno z mála míst v centru města, kde není řeka regulována. Bylo by skvělé zde, naproti hlavnímu nádraží, mít přístup k řece. Kultivace tohoto prostoru s přístupem k řece. / Jenda / Komentář MěÚ Trutnov Schodiště z této strany se nachází vedle nového mostu.

• 

102 Propojení se zahradním městem Obnovení pěšího propojení Zahradního Města s centrem Kryblice. Do nedávné doby existovalo pěší propojení mezi Zahradním Městem a centrem Kryblice (tzv.  cesta „přes pole“). Umožňovalo obyvatelům rychle se dostat do obchodů, hospody, mateřské školky, k dětskému hřišti, případně pokračovat cestou na Kacíř do městského parku. Nyní je pozemek zahrazen plotem a obyvatelé ztratili možnost rychlého kontaktu s dříve jednoduše přístupným územím. Jedná se o propojení ulice Zahradní Město a ulice Alšovy přes část p. p. č.  2383/4, 2283/2 a 860/12 v k.ú Trutnov. / Blanka a Pavel Tomkovi / Komentář MěÚ Trutnov S propojením se v rámci zpracované územní studie do budoucna počítá – bude prověřen současný stav.

• 

103 Bývalá hasičská zbrojnice Vzhledem k záměru zbourat bývalou hasičskou zbrojnici. Zachování bývalé hasičské zbrojnice u loděnice v Trutnově – Poříčí. Dle informace z Trutnovinek by měla být demolována bývalá hasičská zbrojnice u nového objektu loděnice, která byla v minulosti využívána pro potřebu vodáků. Domníváme se, že by tento objekt měl být zachován, protože svým charakterem dotváří území rozptýlené industriální

77 ZÁSAHY PODNĚTY

také svatby (vzhledem k blízkosti síně B. Martinů) by z ní vytvořily zcela jistě velmi populární místo Trutnova. / Michal Bobr /


zástavby v lokalitě a stal se určitým kultovním místem trutnovských sportovců. Po rekonstrukci může být plnohodnotně využíván pro jejich potřebu. / Blanka a Pavel Tomkovi / Komentář MěÚ Trutnov Rekonstrukce stávajícího objektu by s ohledem na historickou a místní hodnotu byla vhodnější nežli demolice.

• 

104 Havel a Trutnov Upomínka na Václava Havla v našem městě Tento prostor na frekventované části centra města, kde prochází množství turistů, má dnes pouze funkci městské zeleně. Může mít ještě důležitější úlohu – posloužit k připomínce významné osobnosti (Václav Havel) spjaté s naším městem a může být výzvou k poznání přilehlé Křižíkovy ulice procházející kolem pivovaru, kde Václav Havel pracoval. Další funkcí je odpočinek a možnost setkávání. Navrhuji zde zřídit Lavičku Václava Havla. Pro toto adekvátně upravit zelenou plochu (např.  zrušit obrubníky apod.) tak, aby plocha sloužila pro setkávání, lidé mohli pohodlně sedět na lavičkách, ležet na trávníku, konverzovat. Prostor věnovaný V. Havlovi by volně navazoval na přilehlou Křižíkovu ulici. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov Prostor nám. Republiky bude řešen v soutěži na sochařské dílo a v návaznosti na architektonickou soutěž na pěší zónu.

• 

105 Turismus v Trutnově Rozšíření zájmu turistů o naše město. Tato část Křižíkovy ulice vede podél trutnovského pivovaru, kde pracovala významná česká osobnost – Václav Havel. Tento úsek ulice by se proto mohl přejmenovat na ulici Václava Havla. Na zdi pivovaru směrem k panelákům by bylo nainstalováno 5 vitrín s fotkami a textem přibližující stěžejní události Havlova života. Na komíně pivovaru by bylo nainstalováno velké červeně svítící srdce („maják“ pro turisty). Také by se mohlo ozelenit přilehlé parkoviště, např.  množstvím závěsných květinových truhlíků pověšených na zábrany kolem chodníku a zadní stěna parkoviště by mohla být obrostlá popínavými rostlinami. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov Přejmenování ulice na památku prezidenta Václava Havla je navrhováno v jiné lokalitě nežli u pivovaru.

• 

106 Parkování a úprava zeleně Parkovací plocha s podélným stáním není využitá dostatečně, parkování zde je komplikované a je to nevzhledné místo. Úprava parkování stejně jako u vedlejších paneláků a zlepšení přilehlé plochy městské zeleně včetně cestičky pro pěší. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov V současné době je prováděna rekonstrukce chodníku pro pěší. Rozsáhlejší úprava parkování by znamenala ztrátu značného počtu parkovacích míst nebo by si vyžádala další zábor na úkor ploch veřejné zeleně.

• 

107 Prostor kolem panelových domů Veřejný prostor kolem 4 paneláků Křižíkovy ulice není pěkný, mohl by být lépe využit, mohl by být estetičtější. Problematická je také hlučnost a přemíra světla (vadí hlavně v noci) blízké firmy. Využít tento prostor pro zaplnění volného času dětí (mnoho jich bydlí v přilehlých panelácích a chodí okolo do ZŠ V Domcích). V celém prostoru před 4 paneláky by mohlo být místo např.  pro streetball, prostorné dětské dobře vybavené hřiště, dětské prolézačky a pískoviště a pohodlné lavičky pro maminky. Z druhé strany nějaká stěna, která by zajistila

zamezení hluku a světla ze sousední firmy. / Monika Bobrová /

• 

108 – 100 let stará budova školky Krásná přes 100 let stará budova bývalé školky už několik let chátrá, okolní zahrada je neudržovaná, místo působí smutně a hrozivě. Vrátit budově a okolnímu prostoru svou původní funkci, tj.  využít budovu jako firemní školku s celodenním provozem. Budova by se musela opravit, zahrada revitalizovat. Mohla by to být školka sportovní (viz Trutnov, město sportu), proto by se uvnitř zřídila malá tělocvična a venku by zahrada byla vybavena multifunkčními prvky. Upravil by se i prostor (parčík) před budovou s využitím části zeleně pro tzv.  urban gardening – pěstování potravin v městské krajině. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov Stavba není ve vlastnictví města.

• 

109 Parkoviště před OA Prostor pro parkování vozidel před školou OA je nevzhledný, pro studenty střední školy nevhodný. Auta by měla parkovat jinde. Vytvořit místo parkoviště zelenou plochu typu parčíku sloužící hlavně setkávání mladých lidí, studentů OA. Parkovací místa omezit na minimum, posunout je k chodníku podél lékárny a obytného domu. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru Malého náměstí bude navazovat na dokumentaci úpravy Poštovní ulice, jež bude vycházet z výsledku v současné době připravované architektonické soutěže na úpravu pěší zóny na Horské ulici. Současně úprava náměstí musí zohlednit i budoucí řešení promenády, na jejíž úpravu se též předpokládá vypsání architektonické soutěže.

• 

110 Vila průmyslníka jako nové muzeum? Krásná budova vily textilního průmyslníka je dlouhodobě nevyužitá, léta chátrá. Využití budovy jako Muzeum textilního průmyslu spolu s budovou druhé vily za kostelem Sv.  Václava v HSM. / Monika Bobrová/ Komentář MěÚ Trutnov Stavba není ve vlastnictví města.

• 

111 Sportovní lesopark? Další využití prostoru lesoparku pro sport. Podobně jako využitý prostor „Parašuťáku“ nahoře pro dospělé sportovce upravit tento dolní prostor a zajistit prvky pro posilování a cvičení pro děti a lidi menšího vzrůstu (také např.  „bosá stezka“, kladinky, šplhadla, tunely apod.) zázemí pro rodiče. / Monika Bobrová /

• 

112 Městská sjezdovka Tento prostor dříve sloužil jako malá sjezdovka pro děti tzv.  „Bognerka“. Nebylo by špatné to obnovit, např.  pro výuku lyžování v rámci výuky na ZŠ, zvláště v dnešní době, kdy rodiče nemají na drahé lyžařské kurzy. Obnovit sjezdovku s vlekem, viz dříve „Bognerka“. Nedostatek sněhu by mohl být řešen zasněžováním vodou z řeky Úpy. Pro parkování využít škvárovou plochu za koupalištěm. To by pomohlo v létě i koupališti. / Monika Bobrová / Komentář MěÚ Trutnov Pozemky nejsou ve vlastnictví města.

• 

113 Hřiště nehřiště Prostranství mezi panelákovými bloky je v dezolátním stavu. Na území, které děti využívají jako hřiště, je spousta uvolněných dlaždic, hrbolů a nerovností, které jakoukoliv hru znepříjemňují. Jako herní prvky tu figurují jedna prolézačka z dob, kdy tu vyrostly ony panelové domy a jedna podivnost na „pérku“, která žádným způsobem děti neoslovuje. Uprostřed prostoru

je pouze tyč s cedulí, aby zde nekáleli psi. Hlavní dominantou je pískoviště, které sice děti láká, ale tím, že je nezakryté nebo neoplocené, tak maminky už tak nadšené z pobytu svých dětí na něm nejsou. Dále jsem si všimla, že přesto, že jsou na tomto místě asi 4 lavičky, vždycky všichni sedí pod střechou na schodech – protože zde není žádný přirozený ani nepřirozený stín. Ze všech výše popsaných důvodů bych ráda dala možnost popsanému prostoru rozkvést – ať už novým povrchem, tartanem nebo alespoň betonem, kde by mohl stát jeden basketbalový koš, dvě branky na fotbal/ floorbal, nějaká stěna, o kterou by si mohly děti pinkat a zároveň by mohla vytvářet stín, dva­‑tři herní prvky ala prolézačka nebo klouzačka s domečkem, které by také poskytly stín, nějaké sezení ve stínu vzrostlejších stromů či keřů a v neposlední řadě mít možnost buď oplotit nebo zakrýt pískoviště (případně ho i zmenšit). Do tohoto prostoru ústí 8 vchodů pětipatrových panelových domů, kde je opravdu velké množství dětí a myslím si, že zvelebení tohoto místa by každého jejich obyvatele potěšilo. / Michaela Sedláčková / Komentář MěÚ Trutnov Vhodná úprava bude prověřena.

• 

114 Točna autobusů Nevzhledná a dopravně nepříliš dobře řešená plocha točny autobusů Bylo by vhodné vyřešit lokalitu točny autobusů v návaznosti na chodníky (přechody pro chodce přes tuto plochu), úprava celé plochy, usměrnění dopravy (autobusy a osobní automobily). / Miroslav Franc / Komentář MěÚ Trutnov Bylo by vhodné navrhnout architektonické řešení tohoto veřejného prostoru.

• 

115 Nový prostor pro děti a seniory Mohl by se tento prostor využít jako hřiště pro děti a cvičiště pro dospělé a jako místo odpočinku. Prochází se tudy spousty mladých i starších lidí. Místo je už delší čas zanedbané. Nevím, kdo pozemek vlastní. Je oplocený, ale zahrada je nevyužitá. Jsou tam pěkně vzrostlé túje a dál za baseballovým hřištěm by se dal prostor také možná pěkně využít. Změnila bych místo ze zanedbané a zaneřáděné zahrady na hřiště pro děti, workout cvičiště pro dospělé a pohodové vycházkové místo. / Petra Klimova /

• 

Komentář MěÚ Trutnov Pozemek je v soukromém vlastnictví.

116 Místo pro lavičku Dřív zde byly krásné vzrostlé smrky, které byly pokácený. Důvod neznám. Teď místo není nijak upravované a je tam nálet, křoví a spousty odpadků. Pročistit, udělat celkovou rekultivaci místa. Alespoň trávník, okrasné keře a třeba lavička. Sluníčko, tam svítí skoro celý den. / Petra Klímova / Komentář MěÚ Trutnov Pozemek není ve vlastnictví města.

• 

117 Malé náměstí a jeho okolí Neuspořádaný prostor s parkovištěm, chodníkem, ulicemi. Není tu jasné kudy mají chodit chodce, kde se parkuje, kde se jezdí. Zbytečně zaasfaltované plochy, kde by mohly být chodníky, cyklostezka, park. Opravit a uspořádat chodník ve směru ulice Poštovní – Dolní Promenáda. V tomto směru bych doplnil společnou stezku pro chodce a cyklisty směrem na ulici Horskou. Vzniklo by spojení společné stezky pro chodce a cyklisty a pěší zóny ulice Horská k náměstí. Tato stezka by mohla být doplněna úpravou zeleně a lavičkami, koši, atd. Bylo by pěkné kdyby se doplnila alej stromů vedoucí od pošty podél ulice Poštovní až k promenádě. Vznikl by tak příjemný prostor pro odpočinek. Také zde chybí

pěší spojení ze směru od ulice Vodní. V současnosti končí chodník v křižovatce. Dále uspořádat parkoviště na Malém náměstí tak, aby byly jasné, kde se smí parkovat. Napřímit komunikaci směrem ulice Spojovací – Vodní, kde je největší provoz a zjednodušit křížení ulic Poštovní, Hradební, Vodní a výjezdu parkoviště Malého náměstí. Malé náměstí by si zasloužilo celkovou renovaci chodníků a zeleně. / David Suchánek / Komentář MěÚ Trutnov Úprava prostoru Malého náměstí bude navazovat na dokumentaci úpravy Poštovní ulice, jež bude vycházet z výsledku v současné době připravované architektonické soutěže na úpravu pěší zóny na Horské ulici. Současně úprava náměstí musí zohlednit i budoucí řešení promenády, na jejíž úpravu se též předpokládá vypsání architektonické soutěže.

• 

118 Chodník a lavičky v blízkosti zastávky Nevzhledné vyšlapané pěšinky, neudržovaná zeleň. Vytvořit zde chodník, který by vedl ve směru, kudy běžně chodí lidé a ostatní prostor doplnit vhodnou zelení. Vytvořit zde například místo s lavičkami, které by využívali lidé, kteří rádi odpočívají v blízkosti autobusové zastávky. / David Suchánek /

• 

119 Budoucí rozvoj průmyslové zóny Jak by měl vypadat budoucí rozvoj trutnovské průmyslové zóny? Je toto místo nutné takto zastavovat? Průmyslové zóna dle předpokladů z územního plánu zabere poměrnou část pozemků a půdy. Je však v této lokalitě takový zábor nutný? Neměla by spíše tato funkce být navázána na dopravní tepny, které budou v okolí Trutnova a to na jihovýchodní straně u předpokláladého dálničního tahu? Co nevzhlednosti průmyslových krabic je na tak atraktivním trutnovském pozemku. Nemluvě o jejich nefunkčním propojení, situováním na pozemku a propojení s městem. Nad tím se nikdo evidentně nepozastavoval a tuto věc neřešil. Ani z územního plánu to patrné není. Na vyšší místa byla v historii stavěny jen ty nejdůležitější objekty, tím udávaly svoji dominanci a důležitost ve městě. Za to u nás v Trutnově je to průmyslová zóna. Je to k smíchu. Průmyslová zóna v Trutnově ano, ale jinde a jinak! / Michal / Komentář MěÚ Trutnov Námět bude prověřen z hlediska možné realizace.


ZÁSAHY PODNĚTY

79


81


autoři návrhů

koncept Městské zásahy

organizace workshopu

Andrea Abelová Eva Bartošová Uranbileg Bataa Gábi Buzková Petr Brzobohatý Dan Brýda Jaroslav Dědič Lenka Dědinová Mirek Dvořák David Feda Tereza Forgačová Eliška Holcová Katka Holotová Tereza Hortová Jan Jehlík Vojta Lichý Jan Kačer Lucie Kirovová Miloslav Klimeš Filip Kocourek Tereza Lemperová Matěj Macoun Petra Machová Eva Mašková Jakub Mizera Katka Mokrá Petr Moschner Vítek Pavelec Tereza Příhodová Jan Pustějovský Michal Rouha Vojtěch Rýzner Jakub Seči Agáta Segovia Veronika Šibalová Ludmila Stará Karel Sudek Kateřina Stiehlová Veronika Šamšová Martin Štibor Petr Štoček Petr Šťovíček Viktorie Vaňková Jan Veisser Aneta Vítková Tereza Vránková

Matúš Vallo, Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)

Nezevli jen tak, z. s. – Eva Kubjátová, Zuzana Kučerová, Jana Kusbachová, Julie Machačová Benedikt Markel Michal Rouha Jan Veisser

vedoucí zapojených školních ateliérů (FSV ČVUT)

Jana Hořická Filip Klozar Jan Pustějovský Tomáš Šenberger

odborní poradci

realizační tým Městské zásahy Jablonec n. N. pořadatel

TUarch, z.s. Benedikt Markel Michal Rouha Jan Veisser editoři katalogu

Benedikt Markel Michal Rouha Jan Veisser

konzultanti workshopu

Jaroslav Dvorský, Eva Kubjátová, Zuzana Kučerová, Jana Kusbachová, Michal Rosa, Veronika Sávová, Pavel Štencl, Jan Tyrpekl, Jan Veisser účastníci workshopu

fotografie

Benedikt Markel, Michal Rouha, Jan Veisser tisk

Lukáš Vysoudil digitální tisk LUKY výstava

27. 10. 2016 – 26. 11. 2016 náměstí Republiky, Trutnov koncept výstavy

Jan Veisser web

Hynek Kvapil generální partner

Kasper CZ, s. r. o. partneři

Město Trutnov UFFO – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Nezevli jen tak Autostyl, a. s. BScom, s. r. o. MELICHAR CZ, s. r. o. HD internet, s. r. o. KaM Trutnov, s. r. o. ŘEZNÍK – Libor Šrol, s. r. o. Technické služby Trutnov, s. r. o.

Michala Bartuňková Matúš Berák Jan Bittner Vlaďka Bockschneiderová Jakub Brahmi Vojtěch Dědek Michaela Doležalová Erik Ebringer David Feda Zdeňka Krejčová Žaneta Krutinová Jan Matoušek Nicole Minichová Andrea Pernicová Martina Požárová Magdaléna Přečková Anna Seimlová Andrej Siman Barbora Skalová Alice Svobodová Tran Anh Tuan Karolína Urbánková přednášky v rámci workshopu

Natálie Barcalová Zbyněk Buchta Ida Chuchlíková Jakub Chuchlík Pavel Janšta Přemysl Jurák Miloslav Klimeš Daniel Matějka Hana Matějková Jan Šorm Jan Tyrpekl Ondřej Vašata


83


ISBNÂ 978-80-270-0614-4

Profile for momentura

Městské zásahy Trutnov 2016 / Urban Interventions - Ideas For Better City  

Projekt Městské zásahy vznikl v roce 2007 na Slovensku v bratislavském ateliéru Vallo Sadovsky Architects. S nápadem oživit městský prostor...

Městské zásahy Trutnov 2016 / Urban Interventions - Ideas For Better City  

Projekt Městské zásahy vznikl v roce 2007 na Slovensku v bratislavském ateliéru Vallo Sadovsky Architects. S nápadem oživit městský prostor...

Profile for momentura
Advertisement