Page 1

AZ ORSZÁGOS M.KIR

IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

1914-1915 SZERKESZTETTE: CZAKÓ ELEMÉR IGAZGATÓ


A „DÍSZÍTŐ MÜVÉSZET" Megjelenése, az 1915-ik évben az O. M. Kír. Iparművészeti Iskola szerkesztésében és kíadásában jelenik meg minden második — páros — hónapban, összesen hat szátnban. Előfizetési ára egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Az előfizetési-díj: Iparművészeti iskola Budapest, Kínízsí-u. 31, címre küldendő. rogrammja. A Díszítő Művészet magyaros és művészi mintákat nyújt az iskola, a műhely és az otthon számára. Munkára szoktat ízlésre nevel. Oktatást nyújt. Példákat mutat. Gyűjti, közvetíti, népszerűsíti és terjeszti népünk és művészeink alkotásait. Tanulóknak, tanítóknak, kézímunkázóknak, iparosoknak, iparművészeknek és műkedvelőknek másolható és felhasználható mustrákon kívül gyakorlati tanácsokat és útbaigazítást ad. Tárgyköre. Tárgyköre felöleli a díszítő művészet valamennyi eljárását. Sorát ejti a dilettáns technikák, a női kézimunkák, az iskolai mühelyoktatás s a kísüzemü iparos által felhasználható gyakorlati útmutatások ismertetésének. Van benne női kézimunka csipkétől, elemi iskolás keresztöltéstől kezdve, alakos hímzésig mindenféle fajta Talál benne mintát és ízlésfejlesztő képet mindaz, aki fém-, fa-, bőr-, üveg-, stb munkák, főleg pedig a magyaros formáhyelv iránt érdeklődik, akár kedvtelésbe' akár hivatásból. Részletrajzai {alfesí&lHez, batíkhoz, linóleum-nyomáshoz, intarziához, sgrafíttohoz, üvegfestészethez stB. stb. használhatók feí. Az iskolában. A Díszítő Művészet az iskolai okt'átás nélkülözhetetlen segédeszköze. Programmszerüen foglalkozik a rajz, a kézimunka és a mühelyoktatás kérdéseível. A munka iskolájának kereteit mélyíti ki. A tetterős, a cselekvő nemzedék esztétikai irányítója. A mesterség és a művészet kezdő fokaiban kalauzol és minden tökéletesedésre alkalmas momentumról hírt ad. Szerkesztöség. A szerkesztőség minden felvetett szakkérdésre szívesen ád választ, utasítást, vagy magyarázatot. Illetéktelen reklámot nem űz, de megfelelő hazai beszerzési forrásoknak címét szívesen közli, amennyiben az az iparművészet és a közönség javára van. Lehetőség szerint figyelembe veszi az előfizetőknek levelezőlapon közölt s a lap tartalmára és míntatárára vonatkozó kívánságait. Közvetíti monogrammok, levelezőlapok, anyagok, szabásminták, részletrajzok és mindenféle művészi tervek beszerzését. Tervező művészek és iparosok címeível szolgál közönségének. Általában mindent elkövet a magyar ipari- és művészeti kultúra


AZ ORSZÁGOS MAGY. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

ÉVKÖNYVE

AZ 1914-1915-IKI ISKOLAI ÉVRE SZERKESZTETTE: CZAKÓ ELEMÉR IGAZGATÓ.


AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA OKTATÁSA. Az iparművészeti iskolában az oktatás az 1914—í5-íkí háborús tanévében is tananyagának teljes felölelésével folyt. A nappali tanfolyam szakosztályain a belső építészetet, díszítő festészetet, grafikát, textíltervezést, szobrászatot, ötvösséget és kerámiát tanultak a növendékek. Építészet. A belső építészet és lakberendezés I. éves látogatói Benczúr Béla tanárnál az épület- és bútorasztalosság keretébe tartozó szerkezeti módokkal, a különféle fanemekkel, azok tulajdonságával, megmunkálásuk különlegességével és eszközeível ösmerkedtek meg. Továbbá gyakorolták magukat a színes előadáshoz szükséges aquarell-festésben. A II. évesek Gyalus László tanárnál a polgári lakóház főhelyíségeínek beosztását, belső kiképzését és bútorzatát tanulták elsősorban megösmerní. Azután rajzoltak: előszobát, konyhát, ebédlőt, hálószobát férfíszobát, és egyes darabokról természetes nagyságú részletrajzot is készítettek. A III. évesek Györgyi Dénes vezetése mellett a lakás egységes megoldását gyakorolták. így a bútorokon kívül a lakás összes immobil részeinek tervezésével is foglalkoztak. Kezdve az egyszerű polgári lakástól egészen a luxus lakásokig. A IV. és V. évesek építészeti műhelyrajz és tervezéssel foglalkoztak ugyancsak Györgyi tanárnál. Az építészeti tervezés szakszerű ismertetésére főképen azért volt szükség, hogy az építészeti tervek mintegy olvasásában otthonosak legyenek, Feladatuk kezdetben a legegyszerűbb lakóház tervvázlatának méretek szerinti gondos kivitele volt és pedig í:200, majd Í:ÍOO végül í:50 nagyságban. Ez után áttértek az önálló tervezésre is. A jó alaprajz megoldása után a homlokzat művészi megoldására, de kiterjedtek a tervezések a ház környékének a megoldására is. Szablya tanárnál e tanévben különösen a szállodai berendezéseket tanulmányozták. E célból a tanár vezetése mellett néhány előkelő szállodát látogattak meg, ahol a pincétől a padlásig mindent megtekintettek, hogy a látottak alapján és a szaktanár felvilágosító és irányító magyarázatai alapján tervezhessenek. Első feladatuk egy szállodai szoba volt. Megoldottak azonkívül egy kandallófülkét. Későbbi nagyobb feladatok egy szállodai étterem belső kiképzése volt, adott alaprajzzal, a bútorok, világító-testek, fűtőtestek, falak, menyezet és falnyílások kiképzésével. Balogh Loránd tanárnál a III. éves növendékek számára előadott középítéstaní anyag, a bádogosmunkával bővült. Feladatul: radiátorburkolatot, adott méretek szerint kellett tervezníök. Továbbá középítéstaní szerkezeteket. A IV. és V. éves növendékeknek: táncterembe való csillárt, adott méretekhez viszonyítva. Katonai kaszinó dísztermének belső kiképzése. Egy fedett uszócsarnok belső kiképzése és éwégí pályázat gyanánt: egy hall belső kiképzése volt a feladatuk. Oklevél pályázati feladat pedig egy Pantheon pitvarának és egy könyvtárszoba egyik falának kiképzése volt. Díszítő szobrászat. Tanár: Símay Imre. Minthogy az I.—V. éves növendékek oktatása együtt folyt, alkalom nyílott a műhelyoktatással való kísérletezésre és az adott feladatnak képességí és fejlettségi fok szerinti munkafelosztással közös megoldására. Ennek az együtt működésnek többféle célja volt. Először i hogy a kezdő lássa a haladottabb növendék tevékenységét és hogy


valamely feladat minő sorrendi és fokozatí munkabeosztással fejlődik és fejeződik be. Másodszor: hogy a nagyobb feladatban komolyabb célt látván, a maga tevékenységének a fontosságát jobban átérezze. Harmadszor: a primitívebb és inkább fizikai munka vállalásával a kezdő a fejlettebb növendéknek sok energiáját megtakarítja, miáltal ez szellemi frísseségét jobban összpontosíthatja a feladat kompozicionális részére, ezáltal a munka síkerének feltételei lényegesen fokozhatok. Végre volt ennek az összeműködésnek erkölcsi nevelő hatása is, mert minden növendéket bizonyos tempó betartására kényszerít, a mennyiben az egyiknek a hanyagsága az összeseket megakadályozza a munka előrevítelében, de kényszeríti még a munka minőségére nézve is bizonyos eredmény elérésére, mert a többiek a maguk munkájának az eredményét féltik a felületes munkatárstól. Ily módon tanulták meg a kezdők a fa- és vasváz elkészítését, az agyag felrakását, a munka ápolását, a gípszöntést, a gípszfaragást és csiszolást, a gipszben való pozitív és negatív irányú formálást vagyis domborítást és vésést, a húzást és profílírozást. így együttműködésben készítették el a növendékek egy a Szablya tanár által tervezett templomi oltár gipszmintáját és pedig természetes nagyságban. A III.—V. évesek épület-szobrászati feladatokat oldottak meg, részben a saját tervük, részben Györgyi Dénes tanár osztályán készült tervek szerint. Ily módon az építész és szobrász együttműködésének jelentősége domborodott ki. Gyakorolták még magukat a terveknek rajzokban való elkészítésében és pedig különféle eszközökkel, aszerint, amint a feladat kíssebb és finomabb vagy nagyobb és plasztikusabb formákból állott. Foglalkoztak a növendékek fafaragással és kerámiai kivitelre alkalmas kisebb dísztárgyak készítésével is. Félévi és éwégí pályázataik a következő feladatok voltak: Az I. évesek egy elébök helyezett babér koszorú után stilizáltak — lehetőleg archítektoníkus hatásra — egy emléktáblát felírással és a háborúra vonatkozó símbolumoknak, mint díszítő motívumoknak felhasználásával. A II. éveseknek egy falra vagy sírkőre alkalmazható ornamentálís kompozíciói megrajzolása és gipszben való príma faragásí technikával való kivitele, a III. éveseknek hasonló feltételek mellett, sírkőtábla díszítése és felírással való ellátása volt a feladatuk. A IV. éveseknek ugyancsak sírkőtáblát kellett, hasonló módon tervezníök és mintázniuk, lehetőleg figurális díszek alkalmazásával és ugyancsak a háborúra vonatkozó allegorikus megoldással, esetleg valamely elesett hős arcképével. Ötvösség. Tanár Zutt Richárd. Ez év folyamán a növendékek leginkább a gyárilag sokszorosítható ipartermékek tervezésében és előállításában gyakorolták magukat. Megtanulták az üzemek gyors és alapos szervezését, a kereskedelmi elszámolásokat és hogy miként kell olcsó tömegárut is ízléssel megalkotni. A végzett növendékek és műhelynövendékek bevonásával együtt átlag havonkínt 4000 érem és 6000 vasgyürü készült eL Annak lehetősége, hogy gyakorlati célnak szolgálatában dolgozhattak, az első keresmények ösztönző hatása nagyban növelte a tanulók becsvágyát és munkakedvét. Az első évfolyambelí öt növendék a fémtechníka alapvető elemeit tanulta meg. Maguk készítették szerszámaikat, a domborítást és cízelálást tanulták. A másodévesek közül ketten az érmek gyártása kapcsán zománcozást, patínázást stb. tanulták és saját terveik alapján tükröt, láncot s egyéb apróságot készítettek. A harmadévesek különféle gyűrűt készítettek ékkövekkel és azok nélkül és nagyobb domborításí és cízelálásí munkákon dolgoztak. A három harmadéves növendék az éremrendelés lebonyolítása mellett kisebb aranyművestntmkákat, láncot, brost, íllatszeres edényt stb. készített. A kerámiai szakosztály növendékei tetszésszeríntí zöldséget komponáltak féldomboruan egy-egy négyszögbe. Ezeket gipszbe öntve utóbb kifestették. A feladat volt dekoratív csempéknek tervezése és elkészítése egy nagyobb zöldségkereskedés számára. Egy harmidéves növendék kancsók, korsók, pipák terveit plasztikusan, részben színezve is készítette el. Díszítő festészet. Az I. és II. évesek tanára Sándor Béla. Az I. éves növendékek növény, ál-


lat és madarak utáni tanulmányokat rajzoltak és festettek, egyrészt a gyakorlat, de leginkább oly célból, hogy az így nyert motívumokat stilizálva, szakszerűen feldolgozhassák. így teryeztek szegélyeket és tapétamintákat, a melyeket azután patronba vágtak, hogy különféle színkombinációk alapján a falra való felvitelt is gyakorolják. A II. évesek a Tattersalban és a lovaglóiskolában lovakat tanulmányoztak, továbbá a szabadban tájképeket rajzoltak. E tanulmányokat azután először egy színnel decoratív folthatásra próbálták felhasználni. Végeztek azonkívül ecsetgyakorlatokat kitömött madarak után. Gyakorolták magukat gipszminták után a plasztikus hatásnak kevés tónussal való kifejezésében és pedig enyvfestékkel. Végül alak és fejnek egy és több színben való festését is. A III., IV. és V. évesek Ujváry tanár alatt folytatták a plasztikus festést és pedig szintén a díszítő festésnek megfelelő szellemben; lehetőleg reális színekkel. Továbbá kísérleteztek az Ostwald-féle technikával, amely a pasztellnak a díszítő festészetben való alkalmazását teszi lehetővé. Terveztek ornamentálís és figurális feladatokat külön és a kettőt együtt. Megtanulták a kartonrajzolás és a falra való átvitelt és a falra való megfestését. Ezzel párhuzamosan megösmerkedtek a növendékek a különféle festékanyagokkal, azok összetételével és előállítási módjaival, valamint azok kezelésének módozataival. Egyes növendékek az iskolán kívül, Gróh tanár vezetése mellett, a csetnekí templom restaurálásánál segédkeztek. Kőrösföí K. Aladár tanár vezetésével pedig kifestették a zebegényi templomot, nagyrészt Leszkovszky György tanársegéd vázlatai nyomán. Télvégí pályázat tárgya egy Í50-70 cm nagyságú felület allegorikus képpel való kitöltése volt. Kívíte* az Ostwaldféle technikával. Az évvégí pályázat feladata: egy vidéki templom három fülkés oldalfolyosójának díszítése volt, esetleg a román stílus szellemében. Kivitel J: 20-hoz való arányban és pedig a kész tervek plasztikus mintára való átvitelénél. Grafika. Tanár: Helbíng Ferenc. Az I. éves növendékek kezdetben kézügyesítő gyakorlatokat végeztek; ezt követték a helyes arányok jelentőségének felismerését célzó gyakorlatok, majd egyszerű növényeknek síkszerü másolása és pedig minden előrajzolás nélkül. Folytatódott e gyakorlat plasztikus tárgyaknak különféle eszközökkel, u. m. toll, nádtoll, parafa, ecset, stb. való előadásával; mindég suíyt fektetve a grafikai stílusra és kalígrafíkus pontosságra. A helyes megfigyelést célzó feladatok mellett stilizálással, betűvetéssel és kíssebb igényű merkantil nyomtatványok tervezésével is foglalkoztak. A II. évesek szintén gyakorolták a természet utáni rajzolást különféle eszközökkel. Gyűjtöttek népművészeti motívumokat és ezek alapján terveztek ornamentálís térkítöltéseket, kereteket, mütyürkéket stb. A III., IV* és V. évesek hadíkórhází bélyegeket, levelezőlapokat, könyvdíszeket (tábla, címlap, béléspapír, fejléc) továbbá plakát és néhány rézkarcot is készítettek. A fer/í'/-szakosztály. Tanár: Míhalik Gyula; szakoktató: Örkényi István. Az I. éves növendékek egyszerű használati tárgyak díszítésére alkalmas sor-, szegély-, pleínmustra és térkítöltés tervezésével, valamint a batík-techníkának megfelelő motívumok színhatásának keresésével kezdték a tanévet. Párhuzamosan műhelygyakorlatokat végeztek szakoktatójuk vezetése mellett, felölelve az összes textíltechníkákat, kivéve a géphímzést. Oktatást nyertek a műhelyrajzok készítésében, meglevő tervek átalakításában és felhasználásában, A II. éves növendékek természeti és népművészeti motívumok alapján terveztek tamburírozás és zsínórozáshoz, valamint fehér és madeira csipkékhez való mintákat. A III. éves növendékek e tanulmányokat a különféle stílusok alapján készült tervekkel egészítették ki és pedig richelíeu-, színes hímzés, batík, applikáció, gépi- és szőnyegszövéshez szükséges technikákra való tekintettel. A IV. évesek nagyobb textílberendezésí tárgyakat terveztek tetszésszeríntí technikában. Ezenkívül kísérleteztek női dívatruhák és egyházi ruhák tervezésével, valamint ruhamodellek készítésével is. Gyakorolták az aranyhímzést. A tananyagnak jelentékeny részét tették ki csak az elméleti és gyakorlati tárgyak, a melyekre a szakoktatás mintegy támaszkodik. Ilyenek: Míhalik tanár vezetése mellett a terme-


szét utáni rajzolás — virágok, élő- és száraznövények, pillangók, bogarak, kagylók — továbbá ipari tárgyak, edények, gipszmunkák stb. után sematizálva, majd pedig stilizálva. Gróh tanár vezetése mellett a szabadkézi perspektíva. Ekítménges tervezés ugyancsak Gróh tanárnál, mely részben természeti, részben konstruált motívumok alapján a különféle célok és anyagokra való tekintettel, a térkítöltés, folt és színfelosztás gyakorlásával készíti elő a növendékeket a szakmájukban való tervezésre, a mely kíegészítödík a történelmi stílusok ismertetésével és a stílusok szellemében való tervezéssel, szintén Gróh tanár vezetésével. Az alakrajz az I. és II. éveseknél Udvary Géza tanár vezetése mellett folyik. A kezdők egyes fej és testrészek gípszöntvényeí után rajzolnak, míg a készültségnek oly fokát el nem érik, hogy élő modellek után folytathatják tanulmányaikat. A III., IV. és V. évesek Símay tanárnál részesülnek további oktatásban. Ez évben az arányérzés fokozása szempontjából előbb egy-két és több összeállított tárgy után rajzoltak kontúrban és tónusértékben. Később élő modell után, különös tekintettel a mozdulat és az arány gyors felfogása és a jellegzetes síkok hangsúlyozására, a mi a kevéssel való kifejezésre képesíti a növendéket, miáltal értelmes és felhasználható vázlat készítési módjának megismerését tanulhatják. Ezen alapon később a modell önként történő mozdulataínak gyors megrögzítésére törekednek. Rajzoltak azonkívül fejeket színes papírokon és teljes tonusértékben. Végre gyakorolták még a torzképrajzolást is. Udvary tanárnál végeztek azonkívül kosztüm- és drapéria-tanulmányokat is. Geometriát Bacsa tanárnál hallgattak és pedig: síkmértant, ábrázoló geometriát és szerkesztő perspektívát oly mértékben, mint a mennyit a helyes ábrázoláshoz okvetlenül szükséges tudni. Az építési rajz- és alaktani Gya tts László tanította. Az I. évesek a görög stílust tanulták és e stílusban készült templomok, emlékművek homlokzatát, alaprajzát és kisebb részletrajzokat készítettek, a II. évesek a római és renaíssance stílusú dolgokat, a III. évesek középkori stílusú dolgokat tanulmányoztak és rajzoltak. Az összes növendékek számára szükséges betűvetést Mítterszky József tanította. A szakmáknak ezen alapvető tárgyain kívül még az általános műveltséget nyújtó tárgyak is fennakadás nélkül adattak elő. Úgymint: cMütörténelem (tanár: Éber László). SMüvelődés és magyar irodalom története (tanár: Nádaí Pál). Egyházmüvészet (tanár: Fíeber Henrik). cMagyar népi művészet (tanár: Margítay Ernő). Egészségtan (tanár: Rottmann Elemér dr). Társadalmi és gazdasági ismeretek (tanár: Wíldner Ödön dr). Nevetéstan (tanár: Ozoray Frigyes dr). Az esti tanfolyamon Szőnyí László tanár helyesírási gyakorlatokat és ipari könyvvezetést is oktatott. Az esti tanfolyamon az oktatás e tanévben úgyszólván csupán az általános rajzoktatásra szorítkozott. A szakoktatás csak egyes növendékek valamely gyakorlati feladatának megoldásánál való kísegítéseképen folyt. Tanár: Papp Sándor. Az általános rajzoktatás virágok, rovarok, pillék, madarak, csigák, edények, gipszminták, mértani testek és élő modell utáni rajzolásból állott. Az eszközök; szén, ceruza, toll és vízfesték. Az előadási mód az eszközök természetének megfelelöleg taníttatott. Stilizálás csak a fejlettebb növendékekkel müveltetett, az illetők szakmájának megfelelő szellemben.


SZEMELVÉNYEK A SZAKOSZTÁLYOK MUNKÁIBÓL


Üveges szekrények. Tervezte S c w a r z Béla és Czeiler Jenő II. éves.

Ebédlő. Tervezte Schwarz Béla II. éves.

Szaktanár :

Gyalus László.


Partfürdő fedett ttszócsarnokánaft hosszmetszete. Éjszaky Istvántól.

Szálloda bejárata Keresztesi Ágosttól.

Szaktanári almási Balogh Loránd.


Szekrény vadászlak ebédlője számára. Cseresznyefából fcnytzve és faragással.

Készült a bcisö é piti-szett szakosztály II. évfolyamán. Tanár: GyörgyiDénes.


Polgári lakás ebédlő botorai* Diófából félfényezve.

Készült a belső építészeti szakosztály II. Évfolyamán. Tanár: Györgyi Dénes.


Polgári lakás butoraii A pohárszék füstölt tölgyfából, a pohárszék fényezett diófából. Készült a belső építészetí szakosztály II. évfolyamára T a n á r : Györgyi Dénes.


Készült a belső építészeti szakosztály II. évfolyamán. Tanár: Györgyi Dénes (1914—15).

Munkás lakás lakószobájának részlete. Bútorok fenyőfából, kekcsen mázolva, helyenként színezéssel.


Készült a belső építészeti szakosztály III. évfolyamán. Tanár: Györgyi Dénes.

Villa lakás. Fogadó resztet. A fa anyaga fényezett dió, fal stucco szövetbevonássaL


Készült a belsö építészeti szakosztály III. évfolyamán* Tanár: Györgyi Dénes.

Villa lakás ; uri .szoba részlet beápitett diófaszekrénayel. Közepén ajtó a fogadóba*


Tervezte: Miíray Dezső III. eves. Tanár: Szablya Fríschauf Ferenc.

Polgári bérlakás, Ebcdlö távlati képe. Butorok tölgyfából, nyomtatott vászon huzattal* Egyszínű falfestés.


Tervezte F"crenc£í Sándor III. eves.

Tanár: Szablya Frischauf Ferenc

Főúri lakás fogad ót ermenek ablakfaí tészíde


Tervezte : Fcrcnczi Sándor III. éves. Tanár: Szablya Fríschauf Ferenc.

Főúri lakás fogadó termének knndnlló rcszlctc. Márvány kLind.iIló fal és mcnycZot, gazdag í.tLiCCO,fcecpitcttkeppeí, o:a.-\.{.úü.k ícstitsel, zöld scíycm íüggönyökkcl.


Tervezte Gönczi (Grosz) Dczsö III. eves. Tanár: Szablya Fríschauf Ferenc.

Urnsági fakás részlete. Reggeliző szoba. Ülö bútorok nyomtatott színes vászonnal, a faí papirkárpittal bevonva ; fűtőtest burkolat es virágállványok fehérre mázolva, a többi bútor fényezett cseresznyefából.


Tervezte: Ferenczi Sándor IV. eves. Tanár : Szablya Fríschauf Ferenc.

Szálloda éttermének abíakfala. Falak tis menyezet gazdag stucco mintával díszítve, bulorok fényezett sötét diófából, gobelin áthúzással.


Ebédlő tölgyfából Mci'iú Dezsőtől.

Az O. M. Iparművészeti Társ. pályázatán I. díjjal jutalmazott tervezet.

A belső építészeti szakosztály III. éves növendékeinek iskolán kívüli munkája.


Hálószoba diófától. Márai DczsötÖÍ.

IJ. díjjal jutalmazott pályamű.

A Gciíért-íürdő és szálló berendezésire hirdetett pályázaton 1000 Kr I. díjjal jutalmazott szoba székei. Tervezte: Káldory Lajos és Ferenczy Sándor


A Gcljért fürdő ia szálló berendezésére hirdetett pályázat.

Rákos Páí megvásárolt pályaművének szék- és pamlagrajza.


A Gellért fürdő I. díjjal Jutalmazott pjlyamíivéböl. Vendégszoba karosszéke Mér&y Dezsőtől.


Ruhaszekrény. A Gellért fürdő berendezésének megvásárolt pályaműve.

Tervezte Rákos Pál, a bclüü építészeti szakosztály III. eves növendéke.


Ruhaszekreny. A Gellert fürdő berendezési: ne le I. díjjal íutalmazott pályamüveböí.

Terveztek : Káídory és Fcrenc2y, a bclsö építészeti szakosztály növendékei.


A Gellért-fürdő és szálló berendezésére hirdetett pályázat ÍÖOŰ koronái lakószobntervcnctc I. díjjal jutalmazott pályaműve.

Tervezte : Méray Dezső, a belső építészeti szakosztály III, éves növendéke.


A Gellért fürdő És szálló berendezésére hirdetett piSyéZSt, Káldory éa Fercnczy 1000 koronás I. díjjal jutalmazott pályaművének egyik lapja. Az 5000 koronás szalon részletei.


Vizüstök, vízlevezető csatornához. Készültek Simay Imre tanár szakosztályán.

Fémdomboritás számára terveztek, negatív mintába faragták és öntöttek kezdő növendékek Györgyi tanár építészeti szakosztályán készült vázlat alapján.

A vizüst toíírajzát a házon való alkalmazás rajzával együtt készítette Dcbrcczcni

Tivadar III. ÍVCE

szobrász.


Épület vízűst. Femdombni-it.ísfcclí kivitelre tervezte Gero János IV. éves. Mintázta ds gipszbe faragta Brünn Anna I. eves. Eredeti nagysága 77 cm.

Isten szeme. Kapubetét* Tervezte Ohmann Béla IV, éves. Mintázta és íarn^ta Kaucr István IL éves. Naj^ysága 8óxí26 cm.

Készültek ; Simay Imre tanár szobrászati szakosztályán.


Szaktanár t Símay Imre.

Tervezte : Ohmann Bála IV. eves, mintázta c's gipszbe faragta : Dcmcny Ottó I. eves. Nagysága 88x100 cm.

Tervezte : Ohmann Béla IV. eves, mintózta éa gipszbe faragta : Vas János II, éves. Nagysága 106x85 cm.

Épület homlokzatdiszek kő- vagy színes majolika':; kivitelre szánva.

Tervezte : Ohmann Bcl.i, mintázta és gipszbe faragta : Wcisz Arnold II. éves. Átmérője í 12 cm.


Épület homlokdísz. Készült: Símay Imre tanár szakosztályán. Eredeti nagysága 59x78S cm.

Tervezte: Ohmann Béla IV. éves. Rajzolta : Debvcczcni Tivadar i n . eves. Mintázták : Novak Dezső, Kovács Zoltánt Wcisz Albert II. evesek. Gypazbc faragtat Hcgycli Lajos éves.


Bronzkívítc!r\i készült fcszüíct. Kcszült: Sfmay Imre tanár diszito szobr. szakosztályán. Krisztust minta rí a Tóth Gyula V. éves nÖv., a keresztet gipszbe faragta Scháffncr Rozsa I. eves növ. Ercdett nagysága 73x118 cm.


Emléktábla. Készalt: Simay Imre tanár disz. szobrászati szakosztályán, Eredeti nagysága: 90x90 cm.

Tervezte: Ohmann Béla IV. eves. Gypszncgativbc faragta : Hícsz Géza V. eves.


Falba illeszthető emléktáblák. Készültek: Stmay Imre tanár szakosztályán.

Tervezte cs készítette : "Wcisz Albert II. eves. Csulyok Mar^ít II. eves.


Emléktábla tervezetek. Készültek : Simay Imre tanár szakosztályán.

Tervezte, faragta és rajzolta: Wcisz Arnold II. éves.

Tervezte és rajzolta: Wcísz Albert II. éves.


Falba illeszthető cmlc'ktábía. Készült: Símay Imre tanár szakosztályánTervezte és rajzolta fc'ícví pályázati feladat gyanánt Wcisz Albert II. éves növendék.


Engedjetek hozzám .1 kisdedeket. Készült: Mátrai Lajos szakosztályán. Mintázta: Rzchák János III, eves növendék.

Emléktábla. Tóth Gyula *ís Díósy Antaí terve. Az íparmüvc'szcti társulat által hadicmlcktáblára hirdetett pályázaton megvásárolva.


Síremlék tervet Az iparművészeti társulat sircmlékpátyázatán 150 koronával díjazott m u n b . Vértes Arturtóí.


Sírkő" tervezet. Ekés Árpád és Wydícr Károly müve. Az iparművészeti társulat sirfcöpáíyázatiin 150 koronával díjazva.

Az iparművészeti társulat sirköpályázatán 150 koronával díjazott síremlcktcrv Tóth Gyulától.


Falbctét gyümölcskercskedés számára, színes csempéből. Mintázta : Barta Lajos I. éves. Rajzolta : Borovszky III, eves.

Szaktanár : Zutt A. Richárd.


Kulacs, mázas cscrdpböí. Az Í9í^es<£v cmíékére. Mintázta: Róna Ferike, A tollrajzot készítette: Borovszfcy.

Szaktanir:

ZuttA.Rlch&rd


Ezüstmivcs

munkák. . Esztergára felhúzott formák feldolgozása. A hamutartó Petznik Lajostólt B serleg; Frkáí Károlytó!, a fcis doboz Vertes ÁrpádtóS, a pohár Sárváry FcrenctÖl.

A szcnteltvizhintö Zutt tanár terve után II—III. eves növendékek kívitcle'bcn Cscrnoch hercegprímás ö eminencíája számára készült, A dofcoz Lőcscy Ferenc m unkája.

Szaktanár :

ZuHA.Ríchárd


Aranyműves munkák. A lánc Szabó Olgától, a gyűrűk Wittmayer Salamontól, a pecsctvíasz-kanát cs borszcszlampa Inczc Sáritól, a kerek boglár Gi-ábcr Máriától, a. láncos násfa Gombássy Annától.

Az ekkoves dobozt s a fcísö násfát esti növendekek készítették Pőhlmann József szakoktatónál-

Szaktanár :

ZuüA.Ríchárd


Szenteltvíztartók. Petznik Lajos, Baranyai IlonaT Schmicrcr Fclíx.

Készültek r ZutfA.RIchard tanár osztályán/


Jelvények és crmclr.

Készültek: ZutiA.Ríchórd tanár szakosztályán a tanár terve után*


Recemunfca, Tervezte1 : Winklc! Margit I I I . CVCK.

Sgraffitto. Eredeti nagysága 8O'40 cm. Kettős rétegű vakolatba karcolt faldísz. Tervezte cs készítette : Lcvay Lajos III. eves.

Szaktanár:

Gróh István.


Nyomtatott szövetminták.

Tervezték : Fejes Gyula, Fuchs Emil és Kajdi Emil.

Szaktanárt Gróh István.


Szin«s varrott csipke. Tervezte is készítette: Országh Ilona in. íves.

Batikolt terítő : Tervezte és készítette : Kulcsár Endre III. c'vcs.

Szaktanár :

Gróh bfván.


Varrott csipke. Tervezte Örkényi István. Készítette: Sutter Katalin.

Halasi csipkegallér. Ö cs. cs kir. fensege Zita föhercegasszony lulajdona. Tervezte és készítette Országh Ilona III. eves tcxtilszakosztátybeli növendék.

Szaktanár :

MihalikGyuU.


Ruhatcrveb Winklcr Margittól.

Szaktanár: Mihalík Gyula.

Selyem batik pú ma. Tervezte és készítette: Pataky Piroska.


Szövettervek.

Tervezték: Winkler Margit, Mándoki Rózsi, Pauspcrtl Teréz* Pfeiffcr Nándor Ilit éves textílszakosztáíybeli növendékek.

Szaktanár: Mihalik Gyula. Szakoktató : Örkényi Isiván


S=incs illusztráció, vizfestmcny. Arany Jánoa Rózsa ás Ibolya verséhez. Vermes László III. éves növendéktől. Eredeti nagyság.

Szaktanár: Helblng Ferenc


Emléklap harcban elesett iskolatárs hősiességének mcgörÖkitcücrc. Tervezte cs köre rajzolta három színben Bakács Pál. Eredeti nagysága 46x24 cm.

Szaktanár:

Hclbíng Ferenc


Itlusztrjció a Halál Utia •sorozatból.

Vázlat Harjnghy Jenőtől. Eredeti nagyság. SzaltUnir: Hi-lblngFrrtnc


Illusztráció .1 HaUI Útja sorozatból. RtizlcirC, készítette Ilaran^h/ Jenő. Eti-dcti nagyság*

Szaktanár• H(-ll)íii)i Ferenc


Illusztrációk a Halál Útja sorozatból.

Toütajz. Vállat rczkarc számára HaiMn^hy Jenőtől.


Rézkarc. Vázlat rézkarc számára Haranghy Jenőtől.

Szaktanár; Helhlng Ferenc.


Iskolai íwégí Jutalomtáfgyafc. Ré*zlapra marva ezüstözvCf a mélyedések niclloval kitöltve.

Készítette : Bokros Ferenc és Szekeres Béla.

Emléklapok, íííkolni jutalomtárgyafc. Rajzolta: Spinncr Dczsö CK Ekcs Lajos.


Síürszabófc sátra a dctrcccni nagyvásáron. Rézkarc, rajzolta, cs rézbe maratta Haranghy Jenő,

Eredeti nagysága 24i35 cm. Szaktanár: Helbíng Ferenc.


Bőfdspapir. Tervezte! Feje Gyula IV. áves.

Vignetták. Tervezte : Ékes és Vermes*

Szaktanár: l i r l h i n ^ Ferenc


A zcbcgcnyi templom falfestése. V. íves festők: munkája. Szaktanár : KőrSifőí Kriesch Aladár Tanársegéd : Leszkovszky György.

Nngy Konstantin csatája. In hoc signo vínces. Diósy Antal.

fflzebegénqi templom faliképeit (affresco technikával) és diszitményeii (enyves és casein^festékkel) ŰCörösfői 3(riesch~ íMladár tanár vezetésével és Geszkovszky György irányítása melleit cDiósy íMntaí, Gáspár cIKór, cFábry Dezső, íKlosius ŰCárofy s őchindler 'Valér növendékeit készítették. í? 'természetes nagyságú kartonokai és a kidolgozott szinvázlaíokat az iskolában csinálták, a kiviteli pedig a Helyszínén, amely alkalommal a mesterségbe vágó munkákat is maguk végezték : meszeltek, festéket törtek, caseint készítettek, patront vágtak slb. t3 litliurgiai tftémát cfieber Olenrik ianár adta meg : a szent kereszt dicsőítése — feltalálásának 1500 éves jubileumára.


A rebegényi templom falfestése. V. líves diszitöfestők munkája. Szaktanár : Kőrösfői K. A. Tanársegéd : Leszkovszky György.

Az old.ilhaiuk.it elválaüztó tvcfc díszítése nagyrészt Gáspár rajza után.


A zebegényi templom falfestése. V. éves d. festők munkája. Szaktanár : Kőrősfőí Kríesch Aladár Leszkovszky György.

Triptichon Nagfy Konstantin csatijával. Gáspár, Díósy éa Leszkovszky festményei. Pajzsot tartó angyalok Dtó.iytól


templom falfestése. V. eves festők munkája. Szaktanár: Kőrösfőí K. A . Tanársegéd: Leszkovszky György.

Dongába Hozat a 10 passiojclvcnnyel. Lcszkcn'szlcy és Diósy rajza.


A zcbcKcnyi templom falfestése* V. eves d. festők munkája. Szaktanárt Kőrösfőí K. A. Tanársegéd: Leszkovszky György.

A diadalív szentháromság részét GáspárLcszlcovszfcy terve után.


Múzsa. Motnár Sári ITI. eves munkája. Ostwáld-féle eljárással kér.zült falkép. Vakolt faira paateít-krétával rajzóivá s kaseínnel fixírozva* Szaktanár) Ujvúry Ignác.


Üveg ablakok. Készültek

Muhih Sándor

szakosztályán. Krisztus Mottl Romántól.

Toldy Miklós Diósy Antaltól.

Tervezte l Varasdy Béla III. eves festő. Uvegfestmény patinázott színes üvegformákbúi. Készült a Majoros K. műtermében. Tanár:

Ujváry Ignác.


- . , ' •

-

'

'

»

^

.


Belső építészeti szakosztály II. évf. Tanár: Györgyi Dénes.

Könyvszekrény ori szobába. Tervezte : Rákos Pál.


Tervezte Méray Dezső III. éves. Tanár: Szablya-Fríschauf Ferenc.

Főúri lakás reprezentácionális helyiségeinek részlete.


A Gellértfürdő és szálló berendezésére hirdetett pályázat, A 2500 koronás vendégszoba egyik fala. Méray Dezső 800 koronás I. díjjal jutalmazott pályaművének egyik lapja.


Dívattanulmányok Wínkler Margit III. éves textilosztálybelí növendéktől. Szaktanár: Míhalik Gyula.


Ssibinyáni Janfc. Illusztráció Haranghy Jenőtől, Szaktanár Hclbing Ferenc,


Vak katonák oktatása.

Az iskola teraszán sebesült katonák üdülnek.


A kupolás csarnok mint kórhoz.

Az iskola növendékei kerti munkát végeznek.


T U D N I V A L Ó K

A Z

1915/16.

I S K O L A I

ÉVRE.

Az újonnan belépő rendes, rendkívüli és vendéglátogató növendékek 1915/16. tanévi beiratása folyó évi október hó 1-én és 2=án délelőtt 9—11 óra között fog az intézetnek KinizsUutca 31. szám alatt levő igazgatósági helyiségében megtörténni. A rendes és rendkívüli tanulók október hó l=én, a vendéglátogatók pedig október hó 2-án iratnak be. Aki ezeket a beiratási napokat elmulasztja, vagy a tanév megkezdése után jelentkezik, az csakis ministeri engedély alapján vehető fel. A jelentkezők beiratási dija <4 K>, a félévi tandíj rendes és rendkívüli tanulóknak 10 K, vendéglátogatóknak 20 K>, az iskolai «Kvkönyv» dija <2 K>, a «Leckekönyv» kiállítási dija és bélyege (3 K), valamint a rendes és rendkívüli tanulók félévi bizonyítványának bélyegdija 30 fillér, összesen tehát 19 kor. 30 fill., a vendéglátogatóknak pedig 29 kor., a beiratkozás alkalmával fizetendő. Az uj növendékek rajzolási vagy mintázási, planimetriai és magyar nyelvi és fogalmazási felvételi vizsgái október hó 4-én délután, 5=én délelőtt és délután lesznek. Akik a felvételi vizsgán nem feleltek meg, a befizetett dijakat, •— a beiratási díj kivételével —- az intézeti feketetáblán hirdetésben közölt napon visszakapják. Az újonnan felvett tanulók, éppen úgy mint a régi tanulók, tartoznak magukat egy később kijelölt napon orvosi vizsgának alávetni. Az összes tanulók október hó 7-én, az előadások első napján reggel 8 órakor tar^ toznak jelentkezni. A szünidei műhelygyakorlatokról kiállított bizonyítvány október hó 7=én a szaktanárnál nyújtandó be. Az esti tanfolyam növendékeinek beiratása október hó 1-én, pénteken este 6—8 óra között és 3^án, vasárnap délelőtt 9—11 óra között fog az iskola, KinizsUutca 31. szám alatt levő igazgatósági helyiségében megtörténni. Rzen beiratásnak dija az I. félévi tandíjjal, évkönyvdijjal és indexdijjal együtt 11 K. A II. félévre való beiratkozás^ nál azonban már csak 3 K tandíj fizetendő. A II. félévre való beiratás február hó elsején fog eszközöltetni. Az orvosi vizsga az esti tanfolyam növendékeinél szintén kötelező. JEGYZET. A felvételi vizsga geometriai anyaga a középiskolák négy osztályának előírt

planimetriai tananyagával azonos, azaz: a pont, egyenes és szög fogalma,- az egyenessel s szö= gekkel végezhető alapműveletek,- a három-, négy-, és sokszögek szerkesztése adatokból, össze* illőségük, hasonlóságuk, szimetriájuk, területük kiszámítása és területük átalakítása,-a körre vonat= kozó tételek,- körök és körrészek területének és kerületének kiszámítása,- az elipszisnek, parabolád nak, hiperbolának különféle szerkesztési módjai és a rájuk vonatkozó tételek,- a csigavonal. A magyar nyelvi és fogalmazási vizsga feladata rendszerint valamely irásmű szabatos nyelvi megszerkesztése hibátlan helyesírással.


JELENTÉS AZ 1914/15-1 Ki ISKOLAI ÉV FŐBB ESEMÉNYEIRŐL. Az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola harmincötödik tanévében is elkövetett mindent, hogy növendékeit az élet közös eszményeire nevelje s felruházza olyan képességgel és tudással, minővel azok a létért való harcban helyt állhatnak. A tanrendileg előírt anyag tudatos elmélyedéssel végeztetett el. Akármennyire megnehezedett az idők járása, a cselekvés nem bénult meg az érzés ereje alatt. Az izgalmas hatásokat legyőzte az erély és az önfegyelem, valamint a munkához való teljes odaadás. Az iskolai év a kitűzött időben nyílott meg és zárult. A katonáknak besorozottak nemes lelki nyugalommal ültek utolsó percig helyükön feladatuk mellett. Tizenhárom volt növendékünk a csatatéren esett el. S igen nagy azoknak a száma, akik ugyanazokba a kórháznak átalakított termekbe tértek vissza sebesülten, ahonnét iskoláztatásukat félbe szakítva elindultak küzdeni a hazáért. Az itthon maradottak pedig a társadalmi munkából is kivették részüket. Mindenki mindent megtett, amit személye, ereje és tehetsége megbírt. Az intézet kórházat tartott fenn, szervezte a vak katonák oktatását, kertgazdaságot mívelt s minden jótékony akcióhoz segitő kezet nyújtott. így adott az iparművészeti iskola jubiláns évében a nemzet nagyszerű erőfeszítései közepette kötelességteljesitésből példát a tüzvonalban és a tüzvonal mögött. Tanrendi módosítások, A háború és a háború utáni helyzet rávezet bennünket arra az iskolapolitikára, mely szerint csak olyan és annyi tanittassék a minőre s amennyire az oszágnak szüksége van. Nem egyedül szakerők nevelendők, hanem csak olyan szakerők, akik a meglévő iparművészeti szűk* séglet ellátására alkalmasak. Szervezni kell azt a gondolatot a jövőben, hogy az igazi szükséglet irányítsa az oktatás menetét. Olyan tanittassék, aminek hasznát lehet venni s annyian, tanuljanak, amennyien el tudnak helyezkedni. Legfontosabb feladatnak mutatkozik tehát az egészség" telén versenynek a szabályozása és az uj szükségleteknek, az uj utaknak a feltárása. Az idei évben a hadbavonult tanárok és növendékek nem sokban befolyásolták a tanítást. Hiányzott az idősebb és fejlettebb tanítványok buzdító hatása. De egyébként a tanári kar igyekezett a feladatok nyújtásánál a világtörténelmi átmenetet feldolgoztatni s avval a produktív erők fokozását előkészíteni. Muhits Sándor helyettesítésében Mihalik Gyula oktatta a természet utáni rajzot, Mátrai Lajos távollétében pedig Simay Imre átvette a szobrászati szakosztály mind az öt évfolyamát. A kerámiai műhely, minthogy összes oktató erői katonai szolgálatra rendelteitek be, szünetelt. A kerámiai mintázást ideiglenesen Zutt tanár tanította. Legérezhetöbb volt a növendékek bevonulása az esti tanfolyamon, ahol oly nagy számmal vonta el a katonaság a tanulókat, hogy a megmaradtakat egy közös osztályba kellett összegyűjteni, melynek oktatását Papp Sándor végezte Novak Antal tanársegéd segédletével, A vallás* és közoktatásügyi miniszter Sándor Irma soproni áll. felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt ideiglenes szolgálattételre a textilosztályba rendelte be. Katonai szolgálat. Az 1914/15. tanév növendékei közül az esti tanfolyamnál 80=an, a. nappali tanfolyamnál pedig 75*en teljesítettek katonai szolgálatot. Katonai szolgálatra bevonultak továbbá Mátrai Lajos, Muhits Sándor és Vértes Ágost tanárok, Bellaagh Imre titkár, Pöhlmann József, Schleich Vilmos és József Jenő műhelyvezetők, Kléb Ferenc, Lilinger István, Pásztó József és Szentey Vilmos szolgák. Szolgák hiányában a tantermek tisztogatását egész éven át a növendékek maguk végezték. Katonai kórházi szolgálatra osztottak be hadrendíleg: Czakó Elemér igazgató, Szablya Ferenc tanár, Csermendy Elemér pénztáros, Matula Lajos szertáros és Klein Sándor szolga. Veszteségeink. Az iskola kegyelettel őrizte meg elesett volt növendékeinek emlékét, A főbejáratnál Pro Patria feliratú táblán gyűjti össze a névsort, melyen eddig a következők szerepelnek: Baráth István, Bálint János, Bencsik Pál, Falb Sándor, Gábor Nándor, Kerékgyártó István, Madarász Imre, Ortner Ferenc, Sámuel Kornél, Szabó Endre, Szendrői Dezső, Úhl Sándor és Zbo-


rovszky Károly. A grafikai szakon emléklapok készülrek rézkarc és kőrajzban az elesett hőseink tiszteletére, a szobrászati szakon emléktáblák és sírkövek* Vállalkozások, Az oktatás gyakorlatiassága érdekében, az intézet szellemének megfelelően, az idei tanévben is vállalkoztunk olyan feladatok megoldására, melynél a növendékek a munka me> netét, kalkulációját és teljes kivitelét megtanulhatták és betekintést nyertek a művészi munka erkölcsi és nemzetgazdasági feltételeibe. Kríesch Aladár vezetésível a zebegényi templomot fes* tette ki 6 növendék freskókkal. A tervezés főbb munkálatait Leszkovszky György tanársegéd irá=» nyitotta, Groh István tanár vezetésével restaurálták a csetneki templom falképeit, Sándor Béla tanárnak a terézvárosi templom kifestésénél segédkeztek tanítványai. A grafikai szak résztvett az elemi iskolák számára készülő történelmi faliképek sokszorosítása" ban, a Diszitő Művészet és más folyóiratok illusztratív anyaggal való ellátásában. Üdvözlő kártyákat terveztek a hadbavonult katonák számára. A belső építészek munkát kaptak Szablya tanár vezetésével a Gellért=fürdő berendezésénél s a Nemzeti színház számára készülő bútoroknál. Györgyi és Gyalus tanárnál ipariskolák számára minta bútorokat s egyebeket terveztek. Az ötvös szakon időszerű jelvények és emléktárgyak készültek. így a vasgyürü, Auguszta emlékérem, Kéve érem,Hadsegélyző érem s mintegy 30-féle kórházi jelvény, amelyek összességükben 100 ezer koronát meghaladó összeget forgalmaztak jótékony célra. A munkát végző növendékek 5000 koronát kaptak munkadíj címén, a munkát vezető Zutt szaktanár minden honoráriumról lemondván, a május végéig záródó számadás szerint 3921 koronát adott a segélyezésre szoruló magyar művészeknek s az ifjúsági jóléti intézményeknek. Az ötvösszak összeköttetést létesített a kalocsai olvasógyárral érmek készítésének céljából. A 4. honvédgyalogezred az ötvösszakon készíttetett Auguszta főhercegnő harctéri látogatásának emlékére egy karkötőt s József főherceg év= fordulójára egy zománcdiszes bronz dobozt. A szobrász szakon a vöröskereszt-egylet kórházmodelljeit készítették el. A textil szakon pedig himzésterveket a Háziipari Szövetség számára s kosztümterveket a Fischer Júlia s más divatcégek számára. A Diszitő Művészet folyóirat az idén is megjelent az iskola kiadásában a magyar formanyelv népszerűsítése érdekében. Különös keresletnek örvend nép-, női-, polgári^, ipari szak^ és tanonc* iskolai körökben, mint amelyek kézimunka, műhely és rajzoktatását ellátja felhasználható mintákkal és szakszerű útmutatásokkal. A gödöllői szövőiskola a háború dacára is folytatta gyakorlati működését némileg csökkentett létszámmal. Elkészült 95 munka. 55 csomózott szőnyeg, 33 torontáli szövés, 3 szúrnák és 4 go» belin. Az eladásból befolyt 6800 korona. Jelenleg a temesvári püspöki szeminárium számára ké» szül egy nagy templomi szőnyeg. Fonalak saját festésben növényi festékkel készültek az idén is. A munkát akadályozta az anyagdrágaság. Hósapkák kötéséhez női iskoláknak 2025 kgramm gyapjufonalat közvetített a gödöllői szüvőiskola. És résztvett a vak katonák oktatásában. dlz iparművészeti iskolai hadikórház* Az iparművészeti iskolai 100 ágyas kórházat az intézet tanárai s növendékei szervezték és szerelték fel a saját anyagi erejökből. Ehhez járultak nagy összegű adományokkal az intézet barátai, amelyről a leszámolást a háború megszűntével jövő évi Evkönyvünkben fogjuk közreadni az összes szereplők névsorával együtt. A kórház elnökségét gróf Kíebelsberg Kuno dr. államtitkár volt szives elvállalni. A bizottsága ban pedig Majovszky Pál és Radisics Jenő miniszteri tanácsosok, Beretvás Hugó ker. tanácsos és Czakó Elemér igazgató, a vöröskereszt=egylet főmegbizott helyettese vettek részt, A főorvosi teendőket Widder Bertalan dr. főorvos, a gazdasági igazgatást Szablya Ferenc tanár látta el. Egészségügyi szolgálatot teljesítettek Gróf Festetich Pál és Bartha István. A vakok osztályának ápolási és oktatási vezetője Gróf Dessewffy Emiiné volt. Szolgálatvezető báró Rosenzweig Nándor. A kórházzal is megmutatta az iskola, hogy egy kulturális közintézmény miként oldja meg a


nagy idők parancsoló kényszere folytán reá háruló feladatot, A rajztermek egy negyed része átalakult kórtermekké. A terrasz, ahol eddig szabad világitásu képeket festettek, sebesült katonák üdülőhelye. Lechner Ödön csarnokában fogadják a beteg katonák látogatóikat. A kupola-teremben misét hallgatnak. A kiállítási folyosókon ebédeznek. S minthogy az intézet kórházába legszívesebben a sebesült művészeket és iparművészeket gyűjti össze, azok a műhelyekben s a műtermekben — a katonának ment növendékek helyében — oktatást nyernek és foglalkozáshoz jutnak, esetleg uj pályára készülnek elő lábadozási idejük alatt, A növendékekre mély hatással volt a sebesültek jelenléte, Önmaguktól fegyelmeződtek, résztvettek az ápolási és az őrségi szolgálatokban. Festésnél és mintázásnál modellül használták. Műlábat csináltak az amputáltaknak, karsint a törött karúnak, szerszámokat és mérővesszőket a vakoknak. A tanárok feleségei és az igazgatóné látták el az élelmezést, A tanárok és az intézet barátai az őrszolgálatokat s a társadalom áldozatkész női tagjai közül kerültek ki az önkéntes ápolónők. A legnagyobb hálát és köszönetet érdemlő munkatársak teljes névsorát az 1915/1916=iki Evkönyvünk fogja hozni. Widder Bertalan dr. főorvos külön ápolónői tanfolyamot tartott 62 résztvevővel. Az iskolai oktatással egyidejűleg szeptember elején nyílott meg a kórház, mely utóbb mint a vöröskereszt^egylet kisegítője működött. A kórházat látogatásukkal tisztelték meg Auguszta, Izabella főhercegnők, Ferenc Salvator főherceg. Csernoch János bíboros hercegprímás, Várady L. Árpád kalocsai érsek, gróf Mikes János és Prohászka Ottokár püspökök, Jankovics Béla vallásés közoktatásügyi miniszter, Klebelsberg Kuno gróf államtitkár és mások. Amely alkalommal a magas látogatóknak módjuk volt az iskola növendékeinek munkáiba is beletekinteni. A vakok oktatása. Nagy és fontos feladatot kapott az iparművészeti iskolai hadikórház azzal, hogy a közös hadügyminiszter és a honvédelmi miniszter rendelkezése folytán összegyűjtötte a háborúban mindkét szemére megvakult magyar honos katonákat s a vallás és közoktatásügyi minisztérium rendeletével beosztott szakerők bevonásával gondoskodott azoknak oktatásáról és ipari termelésre való előkészítéséről. A vakok, mint rokkant katonák, a rokkant katonákat gondozó bizottság felügyelete alatt, teljes kiképzésüket az iparművészeti iskolában nyerik, gróf Kle^ belsberg Kuno elnöklete alatt. A valiás= és közoktatásügyi minisztérium részéről az oktatás menetét ellenőrzi Tóth István miniszteri titkár. Az oktatás vezetője gróf Dessewffy Emiiné, helyet* tese Czakó Elemér dr. Szakorvosi konziliárius Grosz Emil dr. egyetemi tanár. Szaktanár Kirschenheiter Ferenc, Iván József. A zongorázást oktatja Horváth Atilla, a szövést Frey Rózsa, a szék= fonást és kefekötést Anlauf Ferenc, a kosárfonást Germán Gusztáv. A masszálást Dollinger Gyula vezértörzsorvosnál tanulják. Kertészkedés. A hadba nem vonult növendékek a válságos időkben hazafias kötelességérzetből ifjú erejöket és szabad idejöket felajánlották a közélelmezés előmozdítására. Balogh Loránd tanár vezetésével, a Gellérthegy alján, 2000 négyszögöl területet míveltek meg azzal a céllal, hogy annak a terményei a kórház és az ifjúsági diákasztal konyháján használtassanak fel. A tanári kar tagjai felváltva ügyeltek fel e munkálatokra, melyeken résztvettek úgy a férfi mint a női növendékek. VédhímlöoUás, egészségi viszonyok, A tél folyamán fellépett kiütéses tífusz ellen való védekezés céljából Dr. Widder Bertalan, a kórház főorvosa, az összes nappali- és esti tanfolyamos növendékeket védőhimlőoltással látta el. Hadsegélyezés. Az iparművészeti iskola tanári^, tisztviselői* és szolgaszemélyzete az első ízben kibocsájtott 6%>*os hadikölcsönből 40 ezer koronát meghaladó összeget jegyeztek. Ugyancsak az iparművészeti iskola a hadsegélyezés céljára 65 kg. sárga-* és vörösréz anyagot adott. Növendékek nyárt oktatása. A növendékek tanulmányainak a nyári szünidőben való folytathatására az iskola igazgatósága átengedett az I. emeleten 2 tantermet. A növendékek munkálkodását a tanári kar felváltva ellenőrzi és a munkákat korrigálja.


A Z

I N T É Z E T

IGAZGATÓSÁG:

S Z E M É L Y Z E T E .

Helbing Ferenc, r. tanár, grafikus művésx, a grafikai szakosztály vezetője. Czakó Elemér dr.<szentiványi>, igazgató, a berlini Maximiliangesellschaft tagja, a Ferenc József- Hibján Samu, r. tanár, az 1914/15. tanévben szabadságon betegség miatt. rend, a Krisztus»rend lovagja,az orsz. képzőművészeti, az orsz. keresk. és iparoktatási, a székesfővárosi iparKövesdy Géza, tanár, katonai szolgálatot teloktatásügyi tanács, a műemlékek orsz. bizottsága, a jesített, mint népfelkelő kadett, szerzői jog szakértő bizottságának, a női kézimunka' Margitay Ernő,a magyar népi művészet előadója. tanítónői vizsgáló bizottság tagja, stb. Az 1914 — 15—Ik évben vezetője volt az iparművészeti iskolai hadi« Mátrai Lajos, r. tanár, szobrászművész, szerb kórháznak. hadifogságba esett, mint népfelkelő főhadnagy. Titkár; Bellaagh Imre, a cs. és kir. 96=ik gy.- Mihalik Gyula, r. tanár, oki. rajztanár. A textil ezred hadnagya, 1914 októberében az északi szakosztály vezetője. Muhits tanár helyettesít harctéren eltűnt. tésében a természet utáni rajzot oktatta egész Irodatiszt és pénztáros: Csermendy Elemér, éven át. hadrendileg az iparművészeti iskolai hadi- Muhits Sándor, tanár, a m. kir. 29«ik honvéd kórházhoz beosztva. gy.-ezrednél mint hadnagy katonai szolgáSzámvevő: Strömpl János, min. számv. aligazg. latot teljesít. Kezelőnő: özv. Banny Teofilné. Nádai Pál dr., székesfőv. iparrajziskolai tanár, a magyar irodalomtörténet előadója. A TANÁRI TESTÜLET TAGJAI: Ozorai Frigyes dr., székesfővárosi középiskolai igazgató, a neveléstan előadója a nappali tanBacsa András, r. tanár, oki. rajztanár, festóműfolyamon. vész, tanítja a nappali tanfolyamon a geometriát. Papp Sándor, r. tanár, festőművész, az esti tanfolyam h. igazgatója s a rajzoktatás és az Balogh Loránd <almási>, r. tanár, oki. építész, a alakrajz tanára az esti tanfolyamon. belső architektúra szaktanára, szervezte az iskola növendékeinek kertészkedését. Rottmann Elemérdr., intézeti orvos,az egészségBenczúr Béla, r. tanár, építész, a m. kir. rajztatan előadója. nárvizsgáló-bizottság tagja, tanitja a nappali Sándor Béla, r. tanár, festőművész, tanitja az tanfolyamon a fa<* és fémipari szerkesztést és első két évfolyamon a díszítőfestést. szakrajzot és az iparművészeti stíltant. Simay Imre, r. tanár, szobrász- és festőművész, a nappali tanfolyamon az alakrajz és a diszitő Éber László dr., a Műemlékek Országos Bizottszobrászat tanára. ságának előadója, egyetemi magántanár, a művészetek történetének előadója. Szablya-Frischauf Ferenc, festőművész, a napFestetics Pál gróf, tornatanár, hadrendileg az pali tanfolyamon a lakásművészeti tervezés iparműv. iskolai hadikórházhoz beosztva. és szakrajz tanára, oktatta a grafikán a ter* mészét utáni rajzot. Hadrendileg az iparműv. Fieber Henrik dr., a vallás- és közoktatásügyi iskolai hadikórházhoz beosztva. ministerium egyházművészeti szakelőadója, az egyházművészet előadója, Szőnyi J. László, múzeumi őr, a fogalmazási gyakorlatok, az iratszerkesztés és a könyv* Gróh István, r. tanár, oki. rajztanár, tanitja a vezetés előadója. nappali tanfolyamon az ékítményes rajzot, a szabadkézi perspektívát, ismerteti a műtörté- Udvary Géza, tanár, festőművész, tanította a nappali tanfolyamon az alakrajzot <L, II.) és neti stílusokat. a kosztümrajzolást. Gyalus László, r. tanár, építész, tanitja a nappali tanfolyamon a II, éves b. építészeket, az épi» Ujváry Ignác, r. tanár, festőművész, a diszitőszakosztály tanára. tészeti rajzot és alaktant. Györgyi Dénes, tanár, építész, a nappali tanfc Vértes Ágost, a kerámia rendkívüli tanára. Mint főnadnagy katonai szolgálatot teljesít. lyamon a IV—V. éves b. építészek tanára.


Wildner Ödön dr.<kisujfalusi>, szfőv. tanácsnok, a társadalmi és gazdasági ismeretek előadója. Zutt A. Richárd, ötvös- és szobrászművész, az ötvösség rendkívüli tanára.

Szakoktatók:

Mitterszky József <grafika>, Pöhlmann József (ötvösség), a francia-német harctéren teljesít katonai szolgálatot.

Művezetők: Mitterszky József <grafika>, Pöhlmann József <ötvösség>, József Jenő, katonai szolgálatot teljesít. Orosz hadifogoly.

Szertáros: Matula Lajos, altiszt. Hadrendileg az iparművészeti iskolai hadikórházhoz beosztva.

Tanársegédek:

Kapusi teendőkkel megbízva:

Tcxiilművészetí tervező:

Iskolaszolgák:

Diosy Antal, Tóth Gyula, Somló Sarolta. Örkényi István.

A textilművészet! szakosztály tanítónői:

Mennerné Dedinszky Olga, Dr. Wallnerné Marthy Róza, Stern Anna, Sutter Katalin, Tanfolyamvezetők: Kainz János, katonai szolgálat közben szerb fogságba jutott.

Novak András. Klein Sándor, hadrendileg az iparművészeti iskolai hadikórházhoz beosztva. Juhász Mihály, Kléb Ferenc, Lilinger István, Pásztó József és Szentey Vilmos, mind az öten katonai szolgálatot teljesítenek. Bedecs Gáspár, Farkas Gyula,

Takarítónők: Hirmann Paula, Lecskó Jánosné.

AZ INTÉZET NÖVENDÉKEINEK NÉVSORA AZ 1914/15. TANÉVBEN. I. osztály: Augenfeld József grafikus . . . . 1. Arkay Teréz grafikus . . . . 1.2. Barta Lajos ötvös 1.2. Basch Andor b. építész . . . 1. Berkovits Elemér . . . . b. építész . . . 1.2. Bertók Irma . textil 1. Brünn Anna szobiász. . . . 1.2. Briinn Gizella grafikus . . . . 1 . 2 . Demény Géza szobrász. . . . 1.2. Duschnitz Piroska. . . . textil 1.2. Elek Erzsébet textil 1. Erhardt Ernő b. épitész . . . 1.2. Eszéky Elza textil 1,2. Fischer Margit grafikus . . . . 1.2, Fodor Károly b. épitész . . . 1, Friedmann Imre b. épitész , . . 1.2. Gabay László szobrász . . . . 1 . 2 . Gyulai Margit szobrász . . . . 1. Halmágyi István szobrász. , . . 1.2. Hermann E r z s é b e t . . . . ötvös 1. Hiesz Géza szobrász . . . . 1 . 2 . Irsay Endre b. épitész . . . 1.2. Kacsanovszky Emilia . . textil, 1,2.

Kardos Lidia grafikus . . . . 1. Kari Ferenc szobrásí . . . . 1. Kellner Vince ötvös 1.2. Klement Zoltán festő 1.2. Kőnig Dezső ötvös 1.2. K. Békésy Gáspár . . . . grafikus . . . . 1. Kun Sámuel grafikus . . . . 1. 2. Krausz Erzsébet ötvös 1.2. Kovács Gyula festő 1.2. Lercher Gusztáv festő 1.2. Mahler József ötvös 1.2. Nándory Lajos b. épitész . . . 1.2, Odry Miklós grafikus . . . . 1.2. Orosz András grafikus . . . . 1 . 2 . Pauer Lajos festő 1.2. Raichie Ilona grafikus . , , . 1.2, Rajki József szobrász . . . . 1 . 2 . Rákos Erzsébet szobrász , . . . 1 . 2 . Remiinger Ferenc szobrász. . . . 1.2. Révész Ilona textil 2. Rockenstein Jenő b. épitész. . . . 1,2. Sárossy Géza festő 1.2. Schiszer Károly festő 1. Scháffner Rózsa szobrász. . , . 1. 2. SidwersEmma grafikus . . . . 1.2


Szada Béla Szalay Jenő Sze!>enyí Mária Szelte Andor Szenté János Szilágyi Jolán Szollás Gyula Trostler Gizella Udvary Pál t. m. Uhlyarik Titusz Weisz Teréz Az I. félévben 59 tanuló. A II. félévben 48 tanuló.

grafikus . . . . festő festő festő festő textil festő textil grafikus . . . . b. épitész. . . . grafikus . . . .

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.

II. osztály: Balázs Géza Borovszky Zoltán Boskó Lajos . . . Böcker Lajos Bőhm Ágoston Bölcskev Ferenc Brill Juliska Csizik Eleonóra . Csulyok Margit Csizmadia István Czeiler Jenő Demény Ottó EglmayerPáí Fehér Pál Gadányi Jenő Gasch Rezső Hayden László Hegyeli Lajos . . Kardos Klára Hoffmann Antal . Kiss Béla Kovács Antal Kovács Zoltán Kreisel Béla Lasetzky Rezső Mogos János . . . N a g y Zsigmond Nobel Károly Novak Dezső Pásztor Imre Pintér Jenő Platthy Ödön Polder Albert

festő 1.2. . . . . grafikus . . . . 2, . t. m. szobrász. . . . 1.2. festő 1.2. b. építész . . , 1.2. ötvös 1.2. szobrász. . . . 1, . . . . textil 1.2. szobrász. . . . 1.2. . . . . grafikus . . . . 1.2. b. építész . . . 1.2. festő 1. b. építész. . . . 1. 2. b. építész. . . . 1.2. festő 1.2. b. építész. . . . 1. festő 1. . t. m. szobrász. . . . 1.2. grafikus . . . . 1.2. . t. m. festő 1.2. t. ni. festő 1.2. b. építész. . . . 1.2. szobrász. . . . 1.2. t. m. b. építész . . . 1. 2. festő 1.2. . t. m. festő 1.2. festő 1. grafikus . . . . 1 . 2 . szobrász. . . . 1.2. b. építész. . . . 1.2. grafikus . . . . 1 . 2 . szobrász . . . . 1. grafikus . . . . 1.2.

Ramold Lajos . . . t. m. Roszner Károly Rostás Jolán Róth Ferenc Sárváry Ferenc Schwartz Béla Sesulka Rudolf Straube Sarolta. . . . . . Stern Izidor Szetlák Gáspár Szuchy Ferenc Tóth Irén Tatu Sándor Tomcsányi János Ujváry Ferenc . . . t. m. Urbányi Vilmos Vass János t. m. Vértes Árpád Weisz Albert Weisz Arnold Wittmayer Salamon . . . Az I. félévben 53 tanuló. A II. félévben 45 tanuló.

festő 1.2. festő 1.2. festő 1.2. grafikus . . . . 1.2. ötvös 1.2. b. építész. . . . 1.2. b. építész. . . . 1. textil. . . . . . 1.2, szobrász. . . . 1.2. b. építész. . . . 1.2. b. építész. . . . 1. festő 1.2. festő 1. szobrász . . . . 1 . 2 . festő 1,2. b. építész . . . 1.2. szobrász . . . . 1 . 2 . ötvös 1.2. szobrász. . . . 1. 2. szobrász. . . . 1.2. ötvös 1.2.

III. osztály: Ádám Lukács Albacháry László . Baja Sándor BrandszeizJános . . Brausz Mihály Bruckner Albert Büki Kálmán . . . . Danek Károjy DanhauserÁrpád . Debreczeni Tivadar Fábry Pál Gombos József Graber Mária Grusz Béla Horn Ilona Jóföldi Tibor Kaesz Gyula . . . . Klausz Gyula Kliment Endre Kocsis Tivadar Kolozsvári Sándor . Kulcsár Endre Lázár Oszkár. , . .

festő . . . szobrász, festő. . . . . . szobrász. b. építész. b. építész. . . . b. építész. festő . . . b. építész. t. m. szobrász. b. építész. b. épitész. ötvös b. épitész. grafikus . festő t. m. b. épitész b. épitész b. épitész. b. épitész, . , . b. épitész. grafikus . t. m, festő

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . ,

. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

1. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1. 1.2. 1. 1.2. 1.2. 1.2. 1. 1. 2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 2. 1.2. 1.2. 1.


Lévay Lajos festő Mándoki Rózsi textil Nagy Benő szobrász . . . . Oláh József festő Pataky László szobrász.... Pauspertl Teréz. . . . . . textil Pfeiffer Tivadar textil Rákos Pál b. építész. . . . Révész Imre festő Sipos Lajos festő Schmidt Eszter ötvös Schmidt Kálmán b. építész. . . . Schneider Klára textil Schreiber Imre b. építész. . . . Spinner Dezső, grafikus, I. félévben t. m, Szabó Olga ötvös Tóth Lajos szobrász . . . . Vermes László grafikus . . . . Winkler Margit textil Zilahi Gyula b. építész. . . . Az I. félévben 42 tanuló. A II. félévben 33 tanuló.

1.2. 1.2. 1. 1.2. 1. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1. 1.2. 1. 1.2. 1.2. 1.2. 1,2 1. 1.2. 1.2. 1.2.

Zimmer Emil . . . . . . b . épitész . . . 1,2. A z I. félévben 2 4 tanuló. A II. félévben 16 tanuló.

V. osztály:

Buda József. szobrász. . . . 1. Fejes G y u l a grafikus . . . . 1. Geguss Rezső . . . . . . D. épitész t. m. 1. Haranghy Jenő grafikus . . . . 1.2. Káldori Lajos b. épitész I. félévben t. m. 1, 2. Moloska Frigyes. . . . . szobrász, t. m. 1. Schmierer Félix ötvös . . t. m. 1. Schóber Béla grafikus . . . . 1.2, Zsigmond István b. épitész t. m. 1, Az I. félévben 9 tanuló. A II. félévben 3 tanuló.

VENDÉGLÁTOGATÓ

Á c s Klára Baumhorn Margit . . . . Benyovits Klára . . . . . Bydeskuty László . . . . Braun M á r i a . . . . . . . Bresztovszky Ella . . . . IV. osztály: Friesz István . Adler Dávid . . . . . . . b. építész • . . 1.2. G e r s t e r K a t a l i n . . . . . Árvái Tibor b. építész . . . 1.2. G r ó s z M á r i a . . . . . . . Bayer Rezső b . épitész . . . 1.2. G y ő r i A r a n k a Bakács Pál . . grafikus . . . . 1 . 2 . H e l b i n g A r a n k a . . . . . Bazala Béláné . . . . . . textil. . . t. m. 1.2. J e s k ó S á n d o r . . . . . . . Devecska Ferenc . . . . b. épitész . . • 1.2. K a u e r I s t v á n . . . . . . . Ékes Lajos grafikus . . . . 1 . 2 . K e n d e J o l á n . . . . . . . Frankovszky A d r i é n . . . grafikus . . . . 1 . 2 . K i s z l i n g s t e i n I s t v á n . . . . Ferenczi Sándor b. épitész . . . 1.2. M a y e r R ó z s i G e r e J á n o s . . . . . . . . szobrász. . . . 1.2. M a u t h n e r Lili . . . . . . Menczer Magda Grósz Dezső b. épitész . . . 1. Immerblum Sarolta. . . . ötvös . . . . . 1 . 2 . M e t z n e r E r n ő . . . . . . Kántor Katalin textil. 1.2. M o l n á r S a r o l t a . . . . . . Knapp Károly festő. . . . . . 1.2. M ó r i c z I d a . . . . . . . . N a g y Erzsébet. . . . . . Kováts Lajos s z o b r á s z . . . . 1. Nedeczky Mariska. . . . Madár Antal festő. . . t. m. 1. N e m e s Rózsi . . . . . . Méray Dezső b. épitész . . . 1. Pataky Sarolta . . . . . . N a g y János szobrász. . . . 1. Polgár Olga . Ohmann Béla . . . . . . szobrász, t. m. 1. Országh Ilona . . . . . . textil. . . . . . 1 . 2 . b á r ó R a d v á n s z k y D ó r a . Ráth Olga . . . . . . . . Schikorszky Oszkár . . . b . épitész t. m. 1. Somló Rezső. . . . . . . szobrász, t. m. 1.2. R é n y i E r v i n n é Ripper Margit . . . . . . Szabó Irén grafikus . . . . 1.

NÖVENDÉKEK.

alakrajz . . . . 1 . 2 . grafikus . . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . festő 2. textil. . . . . . 1 . szobrász. . . . 1. 2 . festő. . . t. m . 1. festő 1. grafikus . . . . 1 . grafikus . . . . 1. 2 . alakrajz, t. m . 1 . 2 . b . épitész . . . 2. szobrász. . . . 1. grafikus . . . . 1 . 2 . alakrajz. . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . afakrajz . . . . 1 . festő. 1.2. szobrász. . . . 2. alakrajz . . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . szobrász. . . . 2. grafikus . . . . 2. alakrajz . . . . 1 . 2 . festő 1. alakrajz . . . . 1 . 2 . alakrajz . . . . 1 . 2 . ötvös 2.


Ritter István . . . . . . . R ó n a Ferike . . . . . . . Sándor A n n a Schiffer A l i c e Szász S á n d o r n é . . . . . Szirmay Ilona Strasser Albertné. . . . . Sternberger E l z a . . . . . Tötössy Edith U h e r Arisztid . . . . . . V á g ó Mariska Wéber Frida A z I. félévben 3 1 tanuló. A II. félévben 3 3 tanuló.

b . építész . . . szobrász. . . . festő. . . . . . alakrajz . . . . alakrajz . . . . alakrajz . . . . festő ötvös alakrajz . . . . alakrajz . . . . alakrajz . . . . grafikus . . . .

2. 1,2. 1.2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 1.2. 1.2. 1.2.

Műhelynővendékek: Augenfeld József. . . . . Balog M a g d a Bató József. . . . . . . . Bertók Irma. . Braun M á r i a . . . . . . . Elek E r z s é b e t . . . . . . Gyulai M a r g i t . . . . . . Engel Mária K a r d o s Lidia Kovács E r z s é b e t . . . . . Lőcsey F e r e n c . . . . . . Steiner Juliska Szabó Irén Szécsenyi M a r g i t S z o n y e y Irma . . . . . . A z I. félévben 4 t a n u l ó . A I I . félévben 12 t a n u l ó .

ESTI TANFOLYAM. Első évfolyam:

i. z. Arszity János z. Ballá Pál Í. 2. Biró Lajos 1. 2. Boskó Gabriella t. Chrappán József i. 2. Czobor Jolán 2. Deutsch Tibor 2. Finály Lina 2. Fleischer Alfréd í. Gerlóczy Gedeon i. 2. Haar Sarolta 1. z.Háry Imre 1. Hahn Imre

grafikus textil grafikus textil textil textil kerámia kerámia grafikus ötvös ötvös ötvös grafikus textil. . textil. .

. . . . . . . . 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

. . . . . . . . 1. . . . . 2. 2. 1.2. 2. . . . . 2. . t. m . 1. . . . . 2.

i. 2. Halamon János i. z. Hegyesi János 2. Jámbory Sándor í. jeskó Sándor í. Klacsmányi Nándor 2. Klein Ernő i. Kotaszek Sándor i. Kretter János i. Langer Ferenc z. Lebovits Vilmos i. 2. Léderer Rózsi 1. ifj. Mayer Miklós t. Nagy László

1. z. Novak Anna 2. Pctrovszky Árpád 1. 2. Reck Lajos 1. Rórh Ilona 1. 2. Róth Izabella 1. 2. Schieb Hildegard i. 2. Steiner Lajos I. Spannring Ferenc z. Spiegel Ilona

1. 2. Szalay József 1. 2. Tauszíg Géza 1. Trebítsch László 2. Udvary József 2. Vogel Frigyes 1. Weinmann Nándor 1. Zyka Lajos 1. 2. Zemannjózsef 1. Zoltán Géza

I. félévben 32 tanuló. II. félévben 27 tanuló.

Második évfolyam: 1. Balogh Károly 1. 2. Berecz Károly 1. z. Buhay Ferenc 1. Dr. Fazekas Alajos 1. Fischer Ferenc 1. Grósz Hugó 1. Harangozó István 1. Heim Zoltán 1. Hencz Ferenc 1. Hevesi Károly 1. Himer József 1. Kiss Béla 1. Kerék Imre I. Lestyán Dénes i. Ligeti István I. félévben 29 tanuló. II. félévben 9 tanuló.

1. 2. Mészáros S.índor 1. Oroszy József 1. 2. Rajna Géza 2. Sándor Géza 1. Schultz József i. Schwetz Károly 1. Stampach Lajos i. ifj. Strohmeier Gyula 1. Szalay István 1. 2. Szántó Árpád 1. Tausz Imre 1. Tajthy Árpád 1. 2. Tóth Erzsébet 1. z. Vitális János t. 2. Zlatanovity Milorad

Harmadik évfolyam: 1. Ábrányi Sándor 1. Anderle Károly 1. Babó István 1. Bedő Vendel 1. Boncsek Pá[ 1. Brckó Győző 1. 2. Csámer József 1. Csenge Sándor 2> Dagarini Ferenc 1. Dankner Henrik f. Desztlcr József i. Dunay János 1. Einzig József t. 2. Enner Aladár 1. 2. Fábián József i. 2. ifj. Fehér Imre 1. Fischer Ernő 1. Fried Simon 1. z. Grünfeld Náthán 1. z. Gyarmathy Gábor 1. Dr. Kende Ernő I. Kolozsváry Károly I. félévben 43 tanuló. II. félévben 12januló.

1. 2. Kormos Pál 1. V. Kováts Béla 1. Kováts Kálmán 1. Kővári Andor 1. Lányi Géza 1. Lovász Endre 1. 2. Martin Rudolf 1. z. Mervó József 1. Morvay Gusztáv 1. Nagy Géza 1. Naményi Ilona 1. Pándi Lőrinc 1. Persián Erzsébet 1. Persián Katalin 1. Régenbach Géza 1. Ruibacker Gáspár 1. Sárdi Nagy Lajos 1. Schneider Lipót 1. Schütz József 1. 2. Szabó István 1. Vidor János 1. 2. Zipser Antal


PÁLYÁZATOK, PÁLYADÍJAK ÉS JUTALMAK. I. A szünidei pályázaton:

Jutalmat kaptak: Ékes Lajos, Haranghv Jenő, Graber Mária 30*30 koronát, Kaesz Gyula 20 koronát. Vásárlások: Haranghy Jenő 220 K., Ékes Lajos 120 K„ Ohmann Béfa 100 K., Bakács Pál 100K., GráberMária80K.,DebreczeniTivadar 60 K„ Madár Antal 30 K., Ujváry Ferenc 20 K.

és Ferenczi Sándor. 250 koronáért megvéve: Rákos Pál terve,

VI. Az éwégi iskolai pályázaton:

A szobrászati szakon: Dicsérő oklevelet

kapott: Gere János. Elismerő oklevelet kapott: Brandszeiz János, Hegyeli Lajos, Vass János és Weisz Albert.

II. Művészi jutalomdijakra hirdetett pályázaton:

A textil s z a k o n : Dicsérő oklevelet kapott: Winkler Margit.

m. Orfeumplakát keretjére hirdetett pályázaton:

A grafikai s z a k o n : Elismerő oklevelet kapott: Bakács Pál, Borovszky Zoltán, Csizmadia István és Udvary Pál.

A f c s t 6 s z a k o n : Elismerő oklevelet ka' 150 koronáért megvéve Ékes Lajos és Spinpott: Lévay Lajos. ner Dezső terve.

I. dijat 100 koronát nyert Erdits Jenő. III. dijat 60 koronát nyert Bokros Ferenc. Megvásároltatott : Ékes Lajos és Töttösy Edith tervei.

IV. Szt. Istvánnapi körmenet plakát pályázaton:

A belső építészeti szakon: Dicsérő ok-

levelet kapott: Adler Dávid és Ferenczi Sándor. Elismerő oklevelet kapott: Büki Kálmán, Fábry Pál, Fehér Pál és Rákos Pál.

VII. Az iparoktatási főigazgatóság részére készített iparművészeti V. Szt. Gellért-fürdő és szálló be- tervek: rendezésére hirdetett pályázaton: 580 koronáért megvásároltatott 15 növendék 100 koronáért megvásároltatott: Pataky Piroska terve.

I. dijat, 1000 koronát nyert: Káldori Lajos

Ö S Z T Ö N D Í J A K A nagyméltóságu m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium részéről az 1914/915. tanévben a következő tanulók részesültek államsegélyben : Kaesz Gyula, Kiss Béla, Ramold Lajos 300— 300 kor., Ohmann Béla, Boskó Lajos, Fehér Pál, Hoffmann Antal, Kovács Antal, Kun Sámuel,Vass János, Bazala Béláné 200—200 kor., Debreczeni Tivadar, Lázár Oszkár, Tóth Lajos 150—150 kor., Arvai Tibor, Csizmadia István, Devecska Ferenc, Ferenczi Sándor, Halmágyi István, Hegyeli Lajos, Káldori Lajos, Kreisel Béla, Kulcsár Endre 100—100 kor., Sipos Lajos 80 kor., együtt 3930 kor.

52 terve.

É S

S E G É L Y E K .

A nagyméltóságu magyar kir. kereskedelemügyi ministerium segélyében a következők részesültek : a) a jelenlegi növendékek közül: Lőcsey Ferenc 1600 kor., Polder Albert, Kántor Kata» lin 800—800 kor., Geguss Rezső, Kacsur Ernő 600—600 kor., Buda József 500 kor., Lévay Lajos, Méray Dezső 400—400 kor., Grusz Béla 300 kor. b> a volt növendékek közül: <külföldi tanulmányútra) Biró..Mihály 2000 kor., Pataky Piroska 600 kor. Összesen : 8600 kor. Más hatóságok segélyében a következők ré» szesültek:


Büki Kálmán a soproni keresk. és ipar* kamarától . . . . . . . . 360.— K Révész Imre a soproni keresk. és ipar* kamarától . . . . . . . . 100.— „ Debreczeni Tivadar a Tanári ösz* töndij alapból . 100.— „ Somló Rezső a Tanári ösztöndíj alapból 100.— „ Pfeiffer Tivadar a Damaskin alapból 700.— „ Mogos János a Gozsdu alapból . . 500.— „ Somló Rezső a miskolci keresk. és iparkamarától 120.— „ Bazala Béláné a miskolci keresk. és iparkamarától. . . . . . . 120.— „ SternbergerEIza aSternthaUféle alap kamataiból. . . . . • . . 266.66 „ Összesen: 2266.66 K

Iskolai alapok:

Az Orsz. M. K. Iparművészeti Iskola segély* alapja javára a következő adományok folytak be: 1914. évi június havi maradvány 3953.97 K, Erdős J. és Társa 24.— K, Winkler Margit 2.— K, Várdai Szilárd 10.— K, Matula Lajos

5.— K, Somló Sarolta 1.— K, Kamatjövedelem 3.55 K, Muhits Sándor 584.60 K, Helbing Ferenc 12.— K. Összesen : 4596.12 K. Leszámítva az alap terhére az 1914/915. tanévben eszközölt kiadásokat, az alap tiszta ösz* szege 4495 K 12 fill., mely összeg átadatott az intézetben szervezett hadikórház költségeinek részbeni fedezésére. A Diákasztal az 1914/915. tanévben 10586 ebédet szolgáltatott ki, melyből 1660 félfizetéses ebéd volt. A Diákasztal a Színművészeti Aka= démia növendékei számára az 1914/915. tanév II. felétől 1136 adag egész fizetéses ebédet szol* gáltatott ki. A Weltner Vilmos=féle alapítvány álladéka 1914. dec.31-ig 6600 K névértékű részvény tőké* bői és 2053 K 50 f. folyószámla követelésből áll. A Mészáros Károly-féle alapítvány 1914. dec. 31-ig 4500 K névértékű 4% koronajáradéku kötvényből és 587 K 32 fillér tőkéből áll. Fittler Kamill síremlékre az 1913/14. tanévi értesítőben kimutatott 4552 K gyűjtésen kívül egyéb összeg nem folyt be.

VÉGBIZONYÍTVÁNYOK, SZAK- ÉS KÉPESÍTŐ OKLEVELEK. Az 1914/915. tanév folyamán III. éves vég* bizonyítványt kaptak a következő eredménnyel: Albachári László elégséges Baja Sándor . . . . . . . . . . . . . jó Brandszeisz János jó Brausz Mihály elégséges Bruckner Albert jó Büki K á l m á n . . . . . . . . . . . . . jó Danhauser Árpád . . . . . . . . . . jó Debreczeni Tivadar . . jó Fábry Pál elégséges Gombos József. jó Graber Mária . . . . . . . . . . . . jó Horn Ilona elégséges Jóföldi Tibor elégséges Kaesz Gyula. . . . . . . . . . . . . jeles Klausz Gyula . . . . . . . . . . . . jó Kliment E n d r e . . jó Kolozsvári Sándor. . . . . . . . . . jó Kulcsár E n d r e . . . . . . . . . . . . . jó Lázár Oszkár jó Lévay Lajos .jó

Mándoki Rózsi jó Oláh József.. . jó Pfeiffer Tivadar . jó Rákos Pál jó Révész Imre jó Schmidt Eszter. jó Schmidt Kálmán elégséges Schneider Klára . jó Schreiber Imre . . . . . . . . . . . . elégséges Szabó Olga jó Winkler Margit jeles ifj. Zilahi Gyula jó V . éves szakoklevelet kaptak a következő eredménnyel : Haranghy Jenő. jeles Káldori Lajos. jó Schóber Béla. jó A z 1914/915. tanév folyamán megtartott szakmabeli képesítő pályázaton 3 növendék vett részt, kik közül Haranghy Jenő jeles eredmény* nyel, Káldori Lajos pedig elégséges eredmény* nyel nyertek oklevelet.


Középísk. Főisk.

— — _ 2 3 4 1 14 13 2 5 12 4 10 2 1 3 7 10 13 5 6 8 7 5 2 4 3 7 1 6 1 15

2 8 36 29 38 32 33

Középisk. Főisk. Osztály 2. ÉLETKOR SZERINT: 15 éves 16 „ 17 „ 28 „ 29 „

<1900> <1899) <1898) (1897> <1896)

20 évnél idősebb

> O

Osztáiy

Összestn

I. II. III. I. II.

:ndéglát.

NAPPALI TANFOLYAM

sszesen

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK AZ INTÉZET RENDES, RENDKÍVÜLI ÉS VENDÉGLÁTOGATÓ NÖVENDÉKEIRŐL:*)

Vendéglát.

I. II. III. I. II.

3 33 178

48 45 33 16

Felvétetett az I. félévben: rendes rendkívüli

57 50 41 22 2 1

9

47 24

fi

59

53

Felvétetett a II. félévben:

179 3. HONOSSÁG SZERINT: 8 Magyarországi illetőségű 46 43 33) 16 magyar 31 718 Horvátországi illetőségű

Osztrák honos 3 - 140, Összesen

2

rendes rendkivüli

46 43 32 16 2 2 1

Összesen

48 45 33, 16

3 33 178

Kimaradt a tanév folyamán ..

11

6

A tanév végén maradt:

Római katolikus Görög katolikus 140 Ev. református 4fi 43 37 16 _3 2 2 1 33 38 Ág. hitv. evangélikus

rendkívüli

8

9

81

48 4S 33 16

Összesen

9 10 2 11 12 5 10 7 4 5 4 •} 8 10 14 5 2 5

3 33 178 Unitárius Izraelita

-

-

-

2 — 1 3 2 1 . 6 1 3 —

-

48 45 33 16

-

-

-

4

48 45 33 16

3 33 178

21 26 11

4

1 10 73

4

1 2

1

42 4. VALLÁS SZERINT: .

.. .. .. ., ,.

A tanévet végig járt tanulók közt volt: 1. SZAKMÁK SZERINT: a) Diszitő szobrász b) Diszitő festő c) Grafikus d) Ötvös e) Belső épitész f) Textil szakos ff) Alakrajzos fi) Műlielynövendék

-

2 -

3 33 174

4 7

1

2 4 1

1

5 7.0

9

3 18 1 1 2 1 14 63

48 45 33 16

3 33 178

46 43 33 Ifi

3 33 174

1 16 10 13

5. ANVANVELV

4 27 SZERINT: 4 33 5 31 Német 7 T5 Tót 2 41 15 Ruthén 10 16 Horvát.. 12 Szerb

3 33 190 Összesen

2

2

_

— 1

4& 45 33 16

4

_ 3 33 178

*) A statisztikai hivatal kívánsága szerint.

85


II.

I. II. III.

II.

Középisk. Főisk.

Osztály

Osztály 9. SZÜLŐK FOGLALKOZ Á S SZERINT:

6. ELŐKÉPZETTSÉG SZERINT: Elemi isk. 4-6 osztályt végzett Polgári „ 4 „ „ „ „ 5-6 „ „ Fels.leányisk.4 „ „ a a 5-6 „ „ Reál vagy gymn. 4 oszt. végz. Érettségit tett Tanítói oklevele van Szakiskolai 2 osztályt végzett 4 „

Összesen.

45 33 16

7. ELŐMENETELRE N É Z V E <A V E N D É G LÁTOGATÓK KIVÉTELÉVEL): Általánosan jeles jó, „ elégséges „ elégtelen Ismétlő volt Összesen

^-Földbirtokos .. ., .. ., ,. „ .. 'TCatona Gazdasági alkalmazott ^iparos vagy bányavállalkozó , Ipari vagy bányatisztviselő .. Iparossegédek .Kereskedők ^Kereskedelmi vagy közieké^ dési tisztviselők JKöztisztviselők .. .. 11 Altisztek, szolgák és hasonló foglalkozásúak 33178 Papok Tanárok Dijnokok ,Más értelmiségiek <orvos, ügyvéd, művész stb.) Összesen., „ „ ,. ., „ .. ,. ..

Nappali tanfolyam Műhelynövendék Esti tanfolyam

48 45

16

11 Tandijat fizetett Tandíjmentes volt Ösztöndíjban részesült az in* tézeten belül Ösztöndíjban részesült az in= tézeten kívül Igazoltan mulasztott órák 2133 8851208 576212 száma Igazolatlanul mulasztott órák száma ., .. 633 276315157 20 l-l 12 Beteg volt Meghalt ,i

86

IC

33 3 3 22 27 20

38 48

33 16

33 178

48 45 33 16

33 178 12 48

ÖSSZEGEZÉS :

23 11

145 Összesen:

8. A FELVETT TANULÓK KÖZÜL:

Összesen

m.

Középisk. Főisk

158 20 33 3

238

Az Országos M. Kir. Iparművészeti Iskola Évkönyve 1914-1915  

Szerkesztette: Czakó Elemér igazgató

Advertisement