Page 1

ÉRTESITŐ AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 1909-10 ÉVÉRŐL

SZERKESZTETTE FITTLER KAMILL IGAZGATÓ


AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 1909-10 ÉVI

ÉRTESÍTŐJE

A HARMINCADIK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE FITTLER KAMILL IGAZGATÓ

PÁTRIA IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA BUDAPEST IX ÜLLŐI ÚT 25 SZ.


JELENTÉS AZEZRKILENCSZÁKILENC-ZERKILNCSZÁTIEDKIHARMINCADIK ISKOLAI ÉVRŐL

Az idei iskolai év — ami magát az iparművészeti iskolát illeti — teljesen normális lefolyású volt. A tanári testületben változás nem történt, a tanulók létszáma teljesen, az utolsó helyig, be volt töltve. Esti tanfolyamunk, különösen a télen, zsúfolva volt. Sajnos azonban, hogy a férő helyek elégséges voltát manapság már csak. a fölvételi vizsgák szigorításával tudjuk elérni, ami nem egészen egészséges állapot. Előre veti árnyékát a múzeum és az iskola Rákos-utcai szárnya kiépítésének szükségessége, mert csak ezzel lehet idővel az iskola nagy látogatottságából következő helyiség-hiányon segíteni. Az igazgatót — súlyos betegsége alatt — Pap Henrik tanár helyettesítette, míg az ifjabb tanárok közül Bassa András, Marótí Géza és Ujváry Ignác állásaikban véglegesen megerősíttettek. Minden előkészület megtétetett, hogy a fa- és rézmetsző szakosztályok helyett szervezett Grafikai-szakosztály már a jövő iskolai év elején megvalósulhasson és működését megkezdhesse. A múlt évben a Könyvnyomdászok Szakkörének támogatásával megkezdett nyomdász-tanfolyam az idén befejezést nyert. Oktatók voltak: Czakó Elemér dr., Muhícs Sándor, Helbíng Ferenc és Bárány Nándor. Művezető: Mitterszky József. A két évre terjedő kísérleti tanfolyam második felében gyakorlati feladatok megoldását hozta létre. A rajz és színbelí előkészülés után a tanulók a kész nyomtatványokat állították elö. E célra az iskola a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésében a grafikai-osztály felszerelésére biztosított összeg terhére egy Víctoría tégelynyomó-sajtót szerzett be, valamint kézínyomó gépet és betüanyagot is. Az oktatás eredménye külön kiállításban mutatódott be az érdeklődök számára. A tanfolyam egyrészt bő tapasztalatokkal szolgált a jövőre felállítandó grafikai szakosztály előmunkálataihoz, másrészt a tanulók már közvetlenül értékesíthették tudásukat. Pályadíjat nyertek az Iparművészeti Társulatnál és a Művészet szerkesztőségénél Aigner Antal és Bárány Nándor. Legfőbb síkere azonban az oktatásnak az, hogy a főváros — Böhm János iparoktatásí főfelügyelő ajánlatára — a két évet hallgató növendékek sorából nyolcat alkalmazott a nyomdász-tanonezok szakoktatásánál.

Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola


Orsi. m. kir. Iparművészeti Iskola

Meg kell emlékeznem Gaul Károly technológiai múzeumi igazgató szíves támogatásáról, aki nyomdásznövendékeínk számára a technológiai íparmúzeumban nagyfontosságú színkémiaí és géptani kurzusokat rendezett. Ezzel a hazai nyomdászok alsóbbfokú és magasabb kiképzése is szerencsésen kiépült. A tanonciskolában a szakoktatás szakemberek kezébe került. (Műhelygyakorlattal való kiegészítésén most fáradozik a Művezetők egyesülete.) Az iparművészeti irány felsőbb oktatása jövő évtől kezdve az iparművészeti iskolában rendszeresen történik. A gödöllői szőnyegszövő tanműhely az idén is kedvező eredménnyel működött. Sajnálattal kell azonban konstatálnunk, hogy az ország súlyos pénzügyi helyzetéből kifolyólag a már a megvalósítás stádiumában lévő iskola- és tanmühelyépitkezés alighanem hosszabb időre elhalasztatott. Az iskolával kapcsolatos háziipari osztályunk továbbfejlődését, ugyancsak a súlyos pénzügyi helyzet teljesen megakasztotta. Kezdetben (Í907—08.) ez az osztály főleg csak az oktatással, a háziiparoknak az oktatás révén való terjesztésével foglalkozott, de csakhamar meg kellett győződnünk arról, hogy intézetünk ezen legifjabb osztálya csak úgy fogja közgazdasági rendeltetését betölthetní, ha az oktatáson túl a kiképzett munkásnöknek állandó foglalkoztatására is kiterjeszti hatáskörét. Szükségesnek mutatkozott tehát egy megfelelő ipari szervezetnek a létesítése, amelynek szükségképpen nyomában jár az értékesítő források megszerzése, illetőleg a kereskedelmi szervezet megteremtése is. Ezzel a meglehetősen súlyos feladattal töltötte el az osztály a most záruló tanévnek javarészét, de sajnos, nem rendelkezvén a szükséges összegekkel, ezt a feladatát máig sem tudta megvalósítani. Pedig úgy a termelés, mint az értékesítés ebben az esztendőben már intenzívebb volt. a fejlődés azonban ezen a téren sem áll arányban az intézmény országos jelentőségével. A tavaly is kultívált technikákon kívül ebben a tanévben a matyó- és a fátyolhimzést is fölvettük tananyagunkba. A fátyolhímzésre, annak őshazájában Tolna megyében, Decsen és Öcsényben két munkatelepet szerveztünk, a matyóhimzéssel pedig a mai napig főleg csak kísérleteztünk, mert az erre a célra szolgáló mezőkövesdi munkatelepnek végleges szervezésére — ugyancsak pénzbeli okok miatt — idáig nem kerülhetett a sor. A régi munkatelepek közül főleg a kellő fedezet hiánya miatt a visegrádit be kellett szüntetnünk. Az újpesti munkatelepet beolvasztottuk a külsővácí-útí munkatelepbe, a marosvásárhelyi iskolát pedig a tanulók létszámának állandó csökkenése miatt legközelebb szintén be fogjuk szüntetni. Ennek pótlásául a kőrösfői varrottas műhely szervezése van tervbe véve. A folyó tanévben a következő új munkatelepeket állítottuk íöl: Decsen fátyolhímzésre, Öcsényben fátyolhímzésre, Nagyperkátán fátyolhímzésre, Héthárson vertcsipkére. A régi munkatelepek közül különösen szép fejlődést látunk a diósgyőrinél, amelyen a munkásnők száma ma már a 200-at is meghaladja. Bár ennek a munkatelepnek színes zsubrikái a kereskedelmi piacon


nagy tetszésre találtak, s így a piaci kereslet szempontjából még ennél több munkásnőt is foglalkoztathatnánk, sajnos, ugyancsak pénzbeli nehézségek miatt ezt a 200 munkásnöt is bizonyos mértékben redukálnunk kellett. A diósgyőri munkatelep fejlődése jórészt Wíttich Andor, miskolci ker, és iparkamarai segédtítkár odaadó támogatásának tulajdonitható, akinek éppen ezért, önzetlen munkálkodásáért e helyen is hálás köszönetet mondunk. Vándortanfolyamot az Í909/Í0. tanévben mindössze csak 4-et rendeztünk és pedig az írcsípkére Lúgoson és Szegeden, a vertcsípkére Görgényszentímrén, a halasi és vertcsípkére Szombathelyen. Az Orsz. M. Háziipari Szövetség által Pílísvörösvárott szervezett tanfolyamhoz mi adtunk tanítónőt. Budapesten a központi iskolában az idén szerveztünk először egy úgynevezett karácsonyi tanfolyamot, amelyen Undí Mariska művészi vezetése mellett arra törekedtünk, hogy azok az úrinők, akik karácsonyra kézimunkaajándékokat akarnak készíteni, ingyenes tanácsok és oktatás révén olcsó és Ízléses útmutatásokhoz juthassanak. Bár a tanfolyam szervezésére csak november elején kerülhetett a sor, az eredmény mégis minden tekintetben kielégítő volt. Kísérletképpen ugyancsak az idén először kisebb vidéki vándorkiállításokat is rendeztünk. Ezekkel a kiállításokkal főleg arra törekedtünk, hogy lassanként a magyar kereskedőket hozzászoktassuk ahhoz, hogy akinek ma ízléses és olcsó kézimunkára van szüksége, annak ezek után már nem kell a külföldre mennie. Bár egyes városokban törekvésünket sérelmes versenynek minősítették, úgy az anyagi, mint az erkölcsi eredmény az egész vonalon végig kiváló volt. Növendékeink egészségi állapota egészben véve, kielégítő volt. A trachoma behurcolásanak megakadályozása miatt félévenként szemvízsgálatokat tartottunk, a kiütéses tífusz megjelenésekor pedig a tisztaságra kettőzött figyelmet fordítottunk. Orvosi rendelésre Í3é esetben volt szükség. Mély sajnálkozással emlékezem meg e helyen Palotay Géza, ötödéves, igen tehetséges szobrásznövendékünk elhunytáról, akit aránylag rövid idő alatt egy súlyos betegség után ragadott ki közülünk a halál. A tanulóifjúság méltóan ünnepelte meg október é-át, március J5-ét és az április 8-íkí Széchenyi-ünnepet. Ugyancsak az ifjúság március havában egy igen jól sikerült táncestélyt rendezett, melynek tiszta jövedelme (225 korona) a „Díákasztal" céljaira gyümölcsözőleg helyeztetett el. Dr. Bayer Dezső gyógyszerész úrnak ismételten hálás köszönetünket nyilvánítjuk, hogy szegénysorsú tanulóinknak a gyógyszereket az idén is leszállított áron szolgáltatta ki. Ugyancsak a leghálásabb köszönetünkkel adózunk a nagyméltóságú Kereskedelemügyi Miniszter úrnak és egyéb hatóságoknak, hogy szegénysorsú, tehetséges és szorgalmas növendékeinket nagyobb ösztöndíjakkal, tanulmányi útísegélyekkel stb. segélyezték.

Orsi. m. kir. Iparművészeti Iskola


Orsz. m. kir. Iparművészeti

ÁLYAZATOK, PÁLYADÍJAK ÉS JUTALMAK

P

A félévi vizsgák pótlására meghonosított iskolai pályázatok eredményei az idén is teljesen kielégítők voltak.

I. A SZÜNIDEI PÁLYÁZATON díjakat a következők nyertek: Palotay Géza. II. díj (tO K) Petrezselyem Mihály d. szobr. lakberend. I. díj (20 „ ) Kovács Pál II. II. díj (Í0 „ ) Szekeres Béla d. festő d. festő I. díj (20 „ ) Petten Sándor II. dij (Í0 „ ) Gabiik Antal lakberend, lakberend. II. díj (Í0 „ ) . . .. .. Bossányí Ervin d. festő A tanári kar azonkívül megelégedését nyilvánította a munkák művészi színtje felett, bár kívánatosnak tartotta, hogy a tanulmányok között több vázlat is szerepeljen. I. díj (20 K)

II. AZ I. FÉLÉVI ISKOLAI PÁLYÁZATON: A DÍSZÍTŐ FESTÉSZETBEN : Dicsérő oklevelet nyert .. Bossányí Ervin, Szekeres Béla Elismerő oklevelet nyert Belíczay Gyula, Horváth Jenő A DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATBAN: Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. Imre Gábor, Medrea Kornél Elismerő oklevelet nyert Greff Lajos, Kollátor Henrik A KISPLASZTIKÁBAN: Dicsérő oklevelet nyert .. József Jenő, K. Kovács Pál Elismerő oklevelet nyert .. Farkas Imre A ZOMÁNCOZÁSBAN : Elismerő oklevelet nyert .. .. .. .. Berán Nándor A LAKBERENDEZÉSBEN : Dicsérő oklevelet nyert .. Petten Sándor, Steín Sándor Elismerő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. Petrezselyem Mihály A FIGURÁLIS RAJZBAN (II. és III. az. o.): Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. Olexák Emil Elismerő oklevelet nyert .. .. Szobotka Imre A FIGURÁLIS RAJZBAN (I. sz. o.): Dicsérő oklevelet nyert .. .. Ortner Ferencz Elismerő oklevelet nyert .. .. Imre Gábor AZ ÉKÍTMÉNYES RAJZBAN : Dicsérő oklevelet nyert Tauperth János Elismerő oklevelet nyert .. .. .. ., .. Hodník Henrik A CSIPKETERVEZÉSBEN : Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. Tar Antal


III. A II. FÉLÉVI ISKOLAI PÁLYÁZATON: A DÍSZÍTŐ FESTÉSZETBEN : I-ső díjat, 20 koronát nyert ,. ,. , .. , ., .. Hende Vince II-ífc dijat, Í0 koronát nyert Vaímár István Dicséretet nyert Keítner Miksa, Bihari Gyula, Ortner Ferenc és Fárí János Elismerést nyert Leszkovszky György, Zatykó Dániel és Beliczay Gyula A DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATBAN: I-sö díjat, 20 koronát .. .. .. . .. .. .. Imre Gábor Il-ík díjat, Í0 koronát nyert Pataky Andor Dicséretet nyert , .. .. .. Bahnó Pál és Steíner István Elismerést nyert .. .. .. .. .• , .. Varga Oszkár és Csiszár Géza A KISPLASZTIKÁBAN: I-sö dijat, 20 koronát nyert Il-ik dijat, Í0 koronát nyert Dicséretet nyert Elismerést nyert ,

.. .. .. .. .. .. Farkas Imre .. .. Mórocz Dénes K. Kovács Pál és Garamvölgyi Árpád .. .. Rósner Imre és József Jenő

ORNAMENTIKÁBAN : Il-ík díjat, 10 koronát nyert Dicséretet nyert .. Elismerést nyert

.. ., Schóber Kálmán Németh Gyula és Tar Antal Engl Árpád és Kodríán Kornél

..

ÖTVÖS SZAKON: Il-ík dijat, tO koronát nyert .. .. Dicséretet nyert ., ZOMÁNCOZÓ SZAKON: Ií-ík dijat tO koronát nyert

.. .. .. Kiss Ferene Kovács Ferenc

.. ..

Schletter Ríhárd

ALAKRAJZBAN (II., III. sz. o.) : I-ső díjat, 20 koronát nyert .. .. .. .. .. .. .. Horváth Jenő Il-ík dijat, Í0 koronát nyert .. .. .. , .. .. .. .. Szobotka Imre Dicséretet nyert .. .. Olexák Emil Elismerést nyert Kovács Pál II., Gáblík Antal, Bánszky Sándor és Bossányí Ervin Felemlítést nyert .. .. Físcher Mór ALAKRAJZBAN (I. sz. o,) : I-ső díjat, 20 koronát nyert .. Il-ík díjat, 10 koronát nyert .. .. .. .. .. .. .. Dicséretet nyert .. .. .. .. ,. Elismerést nyert

Zatykó Dániel Ortner Ferenc Barta István Sebes István

ALAKRAJZBAN (II. élők, o.) : Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. .. Il-ík dijat, 10 koronát nyert .. Dicséretet nyert .. .. .. .. .. ,. .. ,. Elismerést nyert .. .. .. .. .. .. .. ..

,. Gróf József Míhá-lík János .. Buth Jenő Németh Gyula

LAKÁSBERENDEZÉSBEN : I-sö díjat, 20 koronát nyert .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Spiegel Imre Il-ík dijat, Í0 koronát nyert .. .. .. , Petrezselyem Mihály Dicséretet nyert .. Steín Sándor, Baráth István és Kajdy Béla Elismerést nyert Jeddy Sándor, Kemény Emil és Físcher Mór

Orsi- m. kir. Iparművészeti Iskola


Otsz. m. fcír. Iparművészeti Iskola

QSZTÖNDÍJAK ÉS SEGÉLYEK A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium az elmúlt tanévben a következő tanulókat részesítette államsegélyben: Petten Sándor, Bánszky Sándor, Gabiik Antal, Medrea Kornél, Olexák Emil és Wojtáss Béla 300 300 kor.; Imre Gábor, Ortner Ferenc, Petrezselyem Mihály, Bossánví Ervin, Szekeres Béla, Tar Antal, Píros József, Kovács Ferenc, Wítthalm János, Mórocz Dénes, Físcher Mór, Kovács Miklós, Kovács Pál, Klein Mór és Kemény Emil 200—200 kor.; József Jenő Í50 kor-; Grisel József, Halápy Ede, Bálint János, Schrőder Károly/ Petten Ödön, Schauer Viktor, Tóth Lajos, Horváth Jenő, Németh Gyula, Kodríán Kornél, Hodnik Henrik és Leszkovszky György 100—100 kor.; Palotay Géza 90 kor.; Heím József 60 kor. Az esti tanfolyamon t Keresztes József, Koppán Kálmán és Szegedy Lajos Í00—Í00 kor.; Pálmüller Ferencz, Csányí János, Cserny Imre és Csermák Jenő S0—80 kor. A végzett növendékek közül: Muhíts Sándor Í000 kor. Összesen: .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 7920 kor. A nagyméltóságú kereskedelemügyi minisztérium segélyében a következők részesültek: a) A jelenlegi növendékek közül: Grisel József 700 K Sárkány Gyula .. .. .. .. .. .. „ .. 600 „ Kiss Ferenc B 600 „ Szobotka Imre .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 500 ,, Wítthalm János 400 „ Petrezselyem Mihály 400 „ Müller Tibor 300 „ Mórocz Dénes , 300 „ Gabiik Antal Í20 „ b) A volt növendékek közül (külföldi tanulmányútra): Márton Imre ÍÓ00 Kaczíány Aladár.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Í600 Hembach Gyula .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1600 Schwaim Rihárd 1400 Szántó Gergely ,. .. .. .. .. .. Í400 Mihály István 1400 Lípóth Ferenc .. .. .. .. .. Í200 Kerékgyártó István .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1200 Bíró Mihály 1200 Erbíts Gyula 1000 Málay Kálmán .. .. .. .. ., .. .. 900 Bárócsí Antal 800 Szász-Sommer Vilmos (pótsegély) .. .. .. ., ,. .. 350 Azonkívül: Jákó Géza (volt míntarajzísk. növ.) .. .. .. .. 2400 összesen .. 2Í850

K ,, „ „ ,, „ „ ,, „ „ ., „ „ K K 8


Orsi. in. kir. Más hatóságoktól a következők részesültek segélyben: Iparmfivésjetí Kovács Ferenc az E. M. K. E.-től. 300 K - - fíll. Iskoía Török Sándor „ „ „ „ „ .. «. .. .. ... .. .. •• 300 ,, — „ Rédiger Béla „ „ „ „ „ 300 „ — „ Merenucz Dénes, a Kolozsvári ker, és iparkamarától .. Í00 ,, - ,, Medrea Kornél, a Kolozsvári ker. és iparkamarától .. Í00 „ — „ Tamperth János a Pécsi ker. és iparkamarától . .. .. .. J00 ,, — ,, Farkas Imre, a Nagyváradi ker. és iparkamarától Í00 „ — ,, Tar Antal, a Budapesti „ ,, „ .. .. ., 200 „ — ,, Nyítray Dániel, a Mískolczí „ „ „ ., .. .. Í20 ,, — ,, Szegedy Lajos, a ,, „ „ ,, ., .. „ Í20 „ — ,, Skultéty Béla, a Debreceni ,, „ ,, .. ,, .. Í50 ,, „ Bleích Emil, a Soproni „ ,, „ .. ,. .. 300 „ — „ Németh Gyula, a ,, ,, ,, „ .. „ .. 200 ,, — „ Píros József, a „ „ „ „ .. .. .. Í00 „ „ Gáliász Nándor, Temesvár sz. kir. városától (Í9J0 évre) 500 ,, — ,, Ebrey Győző, a Pénzügymín. jövedéki bírság alapból .. 300 ., — ,, Peczíty Nándor, a Szabadkai g. kel. egyházközségtől.. 600 ,, „ Petten Sándor, a Haladás Szabadkőmíves Páholytól .. 200 ,, ,, Tóth Gyula, a tanári ösztöndíjból .. .. .. .. .. .. í60 ,, — ,, Kovács Pál „ „ „ .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. 30 ,, „ Deutsch Imre, a m. Izr. Kézmű és Földmívelő-Egylettöl 100 ,, — ,, Bihari Gyula ,, ,, ,, „ ,, „ Í60 „ ,, Ganzfríed Mór a m. Izr. Kézmü és Földmív. Egyl. .. .. 266 „ 68 ,, Stefán József, Kassa városától .. 200 ,, „ Az Í909/ÍO tanévben kifizetett ösztöndíjak és segélyek: A Vall. mínísteríumtól .. .. 7920 K - fíll. A Keresk. „ .. .. .. 21850 ,, — ,, Idegen hatóságoktól .. , 5006 ,, 68 „ összesen .. 34776 K 68 fiÍL

AZ I908-9-IK TANÉVBEN VÉGZETT Í S L T A N U L Ó K FOGLALKOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA Ascher Ágoston .. .. Bárócsí Antal.. ... Csillag László.. .. Beké István .. .. .. Erbíts Gyula .. .. ,. Falb Sándor .. .. .. Fábry Miklós.. .. .. Fekete Oszkár Grabetz Mátyás.. Guoth István .. .. Keresztes Kálmán .. Kiss Gyula .. .. .. ..

..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

., .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. ,. .. Továbbképzí magát. Külföldi tanulmányúton van. ,, .. .. Önkéntes. .. .. .. .. .. ., Saját kezére dolgozik. Külföldi tanulmányúton van. .. .. „ .. Saját kezére dolgozik. .. Hauszmann műépítésznél dolgozik. , .. .. Saját kezére dolgozik. .. .. Saját kezére dolgozik. .. .. .. .. .. .. .. .. Önkéntes A sablóngyárban van alkalmazva. .. Építési irodában van alkalmazva.


Orsí. m. hír. Iparművés2eti Iskoía

Kóbor János .. .. .. Kovács Sámuel Popp Miklós .. .. .. Ruschítzka Pál .. .. Salamon Sándor.. ., Sáliak Zoltán .. .. Schwalm Richárd Steínbach János Szege Sándor .. .. .. Tangl Adolf .. .. Tóth Zoltán Wessely Norbert.. Zehrer József

V

.. . .. , ., .. .. .. .. .. ... ,

..

.. Atyjánál dolgozik. .. Saját kezére dolgozik. .• .. .. Továbbképzí maga". , .. A Kurbel cégnél dolgozik. .. Önkéntes. .. .. ,. ., .. . . .. .. Önkéntes. .. .. ,. .. .. .. Külföldi tanulmányúton van. Saját kezére dolgozik. .. .. .. .. .. .. .. .. Saját kezére dolgozik. ., Külföldi tanulmányúton van. .. ,. .. „ .. .. .. Önkéntes. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Önkéntes. A wíeni képzömüv. akadémia növendéke.

ÉGBIZONYÍTVÁNYOK ÉS OKLEVELEK

Végbizonyítványt kaptak Bánszky Sándor Berán Nándor Bihari Gyula Bossányí Ervin .. Csiszár Géza , Farkas Imre Físcher Mór Gabiik Antal Kaízler Károly Kollator Henrik ,. .. .. Kosztícs Traján Kovács Ferenc .. .. .. .. Kovács Miklós .. .. .. Lesch Ferenc Medrea Kornél .• .. .. Müller Tibor .. .. Olexák Emil Petten Ödön .. .. .. .. ..

a következő eredménynyel: jeles Petten Sándor .. ., jó Prígly Antal jó Rípszám Henrik .. . jeles Rósner Imre jeles Schauer Viktor .. .. jó Schletter Ríhárd .. jó Sígora Tibor jeles Skultéty Béla jó Stein Sándor ,. .. jeles Szekeres Béla .. .. jó Szobotka Imre elégséges Szolcsányí Gyula jó Sztruhár Béla „ .. elégséges Vaímár István jeles Varga Oszkár .. .. .. jeles Wítthalm János .. jeles Wojtáss Béla .. .. .. jó Zborovszky Károly

.. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

jeles jeles jó jó jó jó .. jó jó •. .. jó .. jeles jeles jó .. .. jó .. jó .. jeles jó jó jó

A folyó évben tartott „képesítő pályázat"-on 10 növendék vett részt, akik közül a következők nyertek képesítő-oklevelet: Medrea Kornél, Kollator Henrik, Gáblík Antal, Müller Tibor, Szekeres B;ía, Bossányí Ervin, Petten Sándor és Bánszky Sándor.

PJ.

INTÉZETNEK SZEMÉLYZETE

IGAZGATÓSÁG:

FITTLER KAMILL, igazgató, m. kir. udvari és orsz. középítésí tanácsos, okleveles építész, a III. oszt. vaskoronarendnek és a Ferenc-


József-rendnek lovagja, a francia becsületrendnek tisztje, az olasz kir. Orsz. m, fcír. koronafend középkeresztese, a szerb fcír. Takova-rendnek középkeresz- Iparművészeti Iskola tese, a milánói művészeti akadémia tiszteletbeli tagja; a Zenepalota építkezésének vezetésével megbízott miniszteri biztos; a Magy. Tud. Akadémia archeológiái bizottságának, az orsz. középítésí és az orsz. iparoktatás! tanácsnak, a székesfővárosi íparoktatásügyí bízottságnak, a műemlékek orsz. bizottságának, a szerzői jog állandó szakértő-bizottságának, az orsz, íparegyesület igazgatóságának, a m. kír. mezőgazdasági múzeum és a földművelésügyi minisztérium palotája építési bizottságának, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Tanácsának és választmányának tagja, az iparművészeti társulat végrehajtó-bizottságának elnöke, az orsz. képzőművészeti tanács építőművészet! szakosztályának előadója, a magyar szakírók egyesületének alelnöke, a „Magyar Iparművészet" szerkesztője. Tollnok: Ascher Alajos, a háziipari osztály vezetője. Irodatíszt: Csermendy Elemér. Számvevő: Strömpl János számtanácsos.

RENDES TANÁROK: ALMÁSI BALOGH LÓRÁND, oki. építész, tanár, a belső architektúra tanára. BACSA ANDRÁS, oki. rajztanár, festőművész, a geometria tanára. BENCZÚR BÉLA, építész, tanár, a m. kir. rajztanárvízsgáló-bízottság tagja, az iparművészeti rajznak és tervezésnek és a technikai művészetek stíltanának tanára. DÉKÁNI ÁRPÁD, oki. rajztanár, a háziipari tantárgyak tanára. GROH ISTVÁN, oki. rajztanár, az ékítményes rajznak, a szabadkézi perspektívának tanára és a műtörténelmí régi stílusoknak előadója. GYALUS LÁSZLÓ, építész, tanár, az építési rajznak és alaktannak tanára és a lakberendezési szakosztálynak s a lakberendezési műhelygyakorlatoknak vezetője. HERPKA KÁROLY, tanár, a szerb kír. Takova-rend lovagja, az ötvösszakosztálynak vezetője. HIBJAN SAMU, tanár, a zománcozásí és ékszerészet! szakosztály vezetője. LÓRÁNFI ANTAL, szobrászművész, oki. rajztanár, a m, kír. rajztanárvízsgáló-bízottság tagja, a kisplasztikái szakosztálynak vezetője. MAROTI GÉZA, szobrászművész, tanár, a milánói művészeti akadémia tiszteletbeli tagja, a Ferenc-József-rend és az olasz kir. koronarend lovagja, műegyetemi szobrásztanár stb., a díszítő szobrászati szakosztály vezetője. PAP HENRIK, festőművész, tanár, az alakrajzolás felső tanfolyamának vezetője. PAPP SÁNDOR, festőművész, oki. rajztanár, a kezdők alakrajzi tanfolyamának vezetője. SÁNDOR BÉLA, festőművész, tanár, tanítja az I. és II. előkészítő osztályban a díszítő festést.


Orsz. in. kír. Iparművészeti Iskola

UJVÁRY IGNÁC, festőművész, tanár, a díszítő festészeti nak vezetője,

szakosztály-

SEGÉDTANÁR: MÁTRAI LAJOS, szobrászművész, tanítja az I. és II. előkészítőben a lakberendezőknek a mintázást és segédtanár a szobrászati szakosztályban.

ÓRADÍJAS TANÁR:

UDVARY GÉZA, festőművész, tanítja az alakrajzot,

RENDKÍVÜLI TANÁROK: DR- CZAKO ELEMÉR, iparművészeti múzeumi őr, az irodalomtörténet tanára és a nyomdászat! tanfolyam vezetője. DR- ÉBER LÁSZLÓ, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, egyetemi m.-tanár, a műtörténelemnek tanára. DR- TELLYESNITZKI KÁLMÁN, egyetemi c. ny. rfc. tanár, orvostudor, a budapesti kír. magyar tudományegyetem első boncolá;i intézetének adjunktusa, a boncalaktannak tanára. DR- R O T T M A N N ELEMÉR, egy. orvost., intézeti orvos, az egészségtan tanára.

AZ ESTI TANFOLYAM TANÍTÓI: BENCZÚR BÉLA, intézeti r. tanár, az iparművészeti stíltan tanítója. GYALUS LÁSZLÓ, intézeti r. tanár, a szakmühelyí rajznak és építészeti alaktannak tanítója. HERPKA KÁROLY, intézeti r. tanár, az ötvösségnek tanítója. HIBJAN SAMU, intézeti r. tanár, a zománcozás és ékszerészet tanítója. PAP HENRIK, intézeti r. tanár, az alakrajznak tanítója. PAPP SÁNDOR, intézeti r. tanár, a geometria tanttója. MÁTRAI LAJOS, szobrászművész, a mintázásnak, a szabadkézi perspektívának, az ábrázoló mértannak és az árnyékszerkesztésnek tanítója. SÁNDOR BÉLA, festőművész, az ékítményes festésnek tanítója. Művezetők; Kuczora Flórián, Mitterszky József. Kapus: Matula István. Szertáros: Matula Lajos. Iskolaszolgák: Bedecs Gáspár, Farkas Gyula, Kecskés István, Klein Sándor, Novak András, Rusz Miklós, Sauer Ernő, Szenty Vilmos.

AZ INTÉZET NÖVENDÉKEINEK í\ NÉVSORA J909/10-IKI TANÉVBEN

AJ RENDES ÉS RENDKÍVÜLI NÖVENDÉKEK. I. ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY.

Balogh Ferenc Bleích Emil d. Csekey Vilmos Cselényí Elmér

d. festő szobr. .. d. szobr, .. d, festő .. ..

.. , ,. I .. .. .. .. I-II L, H-ík félévben vendégl. , ., .. .. .. .. I-II J2


Diósí Antal d. festő Erbits Jenő lakberend ,. .. .. ,. .. .. ,. .. Ejszaky István lakberend. .. .. .. .. Fábry Dezső d. festő .. .. .. .. .. .. Fehérvári DÍZSÖ d. szobr. Fekete László d. festő Fuchs Antal kispl. .. .. .. .. .. Ganzfried Mór d. festő Gyuris István lakberend Hauptman Károly d. festő Heím József lakberend. .. .. .. Hevesy Béla ötvös Hírschl Miklós lakberend. .. .. .. .. Keresztesi Ágost lakberend. .. .. Klosíus Károly d. festő .. .. Konrád Ignác d. festő .. .. Lampérth József d. festő .. .. .. Matusiák Brúnó lakberend .. Nagy Sándor d. szobr. .. .. .. .. .. .. .. Pálmüller Ferenc d. szobr Pethely Gyula lakberend Peczíty Nándor lakberend Predmerszky Béla d. festő .. Rédíger Béla lakberend .. .. .. Ríhmer József d. festő .. Sánta László lakberend Scháffberger Gusztáv lakberend. .. .. .. Sóos Elemér lakberend. .. Szabó Aurél d. festő Szalay István kispl. .. .. .. .. Sztankóczy István d. szobr Tauperth János d. festő Tóth Gyula d. szobr. Turmayer Béla d. festő .. Vandrák László zom. .. .. .. ) Waldvogel Kálmán d. szobr. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ..

.. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

I-II .. I-II .. .. I-II I-II .. .. .. I-II .. I-II I-II I-II .. .. I-II , I-II •• •. .. I-II .. .. .. I-II I-II .. .. .. I-II .. I-II .. I-II .. .. I-II .. .. .. I-II .. .. I .. .. .. I-II .. .. .. I-II I-II .. .. I-II I-II I-II .. .. .. I-II .. I I-II I-II .. I-II I-II .. .. I-II • .. .. I-II I-II I-II I-II

Kz 1. félévben 40 tanuló, a II. félévben 36 tanuló. II. ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY. Bícsérdy Lajos d. festő, t. m. Bokros Ferenc d. festő, t. m. „ Boschán Imre zom. .. .. Breítkopf István lakberend. .. .. Buth Jenő d. festő Ebrey Győző lakberend Engel Árpád d. festő .. .. Gróf József lakberend. .. .. Hodník Henrik d. festő, t. m. .. .. .. Juhász Ferenc lakberend. ,. ..

..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. ..

I-II I-II I-II .. .. .. I-II I-II I-II .. .. .. .. I-II .. .. .. .. .. .. .. I-II .. .. I-II .. .. .. .. .. .. .. I-II .. , .. .. ..


Otsz. m. kit. Iparművészeti Isícola

Keleti Sándor fcíspl. .. ,. III Kodríán Kornél d. festő .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Major István zom. .. ., .. .. .. .. .. ,. ,. .. .. I-II Míhálik János lakberend., t. m. ., .. .. ., .. •. .. .. ., ., I-II Németh Gyula d. festő, t, m. .. .. .. , I-II Pepera Károly d. festő .. .. .. .. .. .. ., I-II Ramof Alfréd d. szob. .. .. . .. .• .. I-II Schóber Kálmán lakberend. .. • .. .. .. I-II Stefán József d. szobr, .. , I Tankó Gábor lakberend. , I-II Török Sándor d. szobr .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Vértes (Weíszberger) Aladár lakberend. I-II Wydler Károly lakberend. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. ,, I-II Az I. félévben 23 tanuló, a II. félévben 22 tanuló. I. SZAKOSZTÁLY.

Baráth István lakbér Barta István d. festő .. .. ,. .. Belíczay Gyula d. festő t. m. .. Bierbauer Viktor lakbér .• Deutsch Imre ,, .. .. Emmer Károly ,, .. Gáliász Nándor d. szobr Grísel József lakbér. ., .. .. .. Grünspann Nándor d. festő Halápy Ede ,, ,, t. m. .. ., .. Hende Víncze ,, ,, Hermély Viktor kíspl • Imre Gábor d. szobr. t. m. .. Jeddy Sándor lakbér. .. .. .. Kemény Emil „ t. m Krusnyák Károly d. festő t. m Leszkovszky György d. festő t. m Márton Lajos ,, ,, Messínger István „ ,, .. .. .. Ortner Ferencz ,, „ t. m Palánszky János lakbér Pataky Andor d. szobr. .. .. Píros József d. festő Schalamonek Károly lakbér. .. Sebes István d. szobr Sebes Pál „ „ Spiegel Imre lakbér. .. .. .. .. Szabó Endre d. festő .. .. .. .. Tihanyi Imre lakbér. Tóth Károly d. szobr Vörös Gyula d. festő .. .. Wíllheím Vilmos d. festő Zatykó Dániel ,, ,, .. .. .. .. .. Zsadányí János ,, ,, .. .. .. .. .. Az L félévben 34 tanuló.

, I-II .. .. .. ., .. I-II .. .. I-II I-II I-II I-II .. I-II .. .. .. .. ., I-II I-II I-II .. I-II I., II. félévben vendégl. I-II .. .. .. I-II I-II .. I-II .. .. I-II .. I-II • I-II I-II I-II .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II .. .. I-II I., II. félévben vendégl. I-II MI .. , I-II I-II .. I--II I-II I-II I-II .. .. .. .. .. I-I) .. .. I-II A II. félévben 3t tanuló.


II. SZAKOSZTÁLY.

Orsi. m. kir«

Amberg- József d. festő .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. I-II Iparművészeti Iskola Balogh S. Károly d. szobr. •• .. •• •• •• •• .. •• •• I-H Bálint János ,., ,, t. m, ,. ., .. .. .. .. .. .. ,. ,. .. I-II Bíermann Dezső lakbér. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Feíszt Antal d. szobi-. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Fáry János d. festő .. .. .. I-II Gaál Sándor d. festő t. m. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Garamvölgyí Árpád kispl. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Havranek Lajos d. szobr. .. .. .. .. .. .. .. I-II Hemerka József „ „ .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Horváth Jenő d. festő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II József Jenő kíspl. .. I-II Klein Mór d. festő t. m. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Kónya Zoltán lakberend. .. .. .. .. .. .. .. I-II K. Kovács Pál kispl I-II Kovács Pál II. d. festő, t. m I-II Madarász Imre lakberend. • .. .. .. .. .. .. I-II Matéka Sándor d. szobr., t. m .. .. .. .. I-II Mórocz Dénes kíspl.. t. m .. .. .. I-II Németh György lakberend., t. m. .. .. .. .. I-II Petrezselyem Mihály lakberend., t. m. .. .. .. .. .. .. .. I-II Rados Károly kíspl. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Rozsek Hugó d. szobr. I-II Schön Károlv d. festő .. .. .. .. .. .. I-II Schrőder Károly lakberend. .. .. ,. .. .. .. I-II Steíner István d. szobr , .. .. l-II Szabó László kíspl, .. .. I-II Uhlatczky József d. szobr. .. .. I-II Az I. félévben 28 növendék, a II. félévben 28 növendék.

III. SZAKOSZTÁLY.

Bánszky Sándor d. szobr., t. m. .. .. .. Berán Nándor zom .. .. .. Bihari Gyula d. festő .. .. .. .. ,. .. Bossányí Ervin d. festő .. .. .. Csiszár Géza d. szobr. .. .. .. .. .. Farkas Imre kíspl .. .. .. .. .. .. Físcher Mór lakberend., t. m Gáblík Antal lakberend., t. m. .. .. .. .. .. Greff Lajos d. szobr., t. m. Kaízler Károly d. szobr Kollator Henrik d. szobr. ., .. .. .. , Kosztics Traján d. szobr. .. .. .. .. .. Kovács Ferenc ötvös, t. m. .. .. .. Kovács Miklós lakberend., t. m. Lesch Ferenc lakberend., t. m. .. ., Medrea Kornél d. szobr., t. m. .. .. Merenucz Dénes d. szobr., t. m Müller Tibor lakberend. .. .. .. .. Olexák Emil d. festő, t. m

.. I-II I-II I-II .. .. .. I-II I-II .. .. .. I-II .. I-II .. I-II .. .. .. .. I-II ., .. .. I-II .. .. I-II .. I-II .. .. .. .. I-II .. .. I-II .. .. .. .. I-II .. .. I-II .. .. .. I .. .. .. .. .. I-II .. .. I-II


Ofss. m. kír. Iparművészeti Iskola

Palotay Géza d. szobi, .. .. • .. .• .. Petten Ödön lakberend., t. m. ., .. .. .. .. .. ,. Petten Sándor lakberend.,. t, m. .. .. , .. . Prígly Antal d. festő .. Rípszám Henrik d. festő .. .. .. .. .. .. .. Rósner Imre kíspl .. .. .. .. .. • Schauer Viktor lakberend., t. m... .. .. ., Schletter Richárd zom Sígora Tibor kíspl. .. .. .. .. .. .. •. .. Skultéty Béla d. festő Steín Sándor lakberend. .. .. .. Szekeres Béla d. festő, t. m .. Szobotka Imre d. festő, t. m. .. .. Szolcsányt Gyula d. szobr., t. m, .. .. .. .. .. .. .. Sztruhár Béla lakberend. .. .. .. .. .. .. .. Vaímár István d. festő .. .. ., .. .. .. .. .. Varga Oszkár d. szobr., t. m. .. .. .. Wítthalm János d. festő, t. m Wojtáss Béla lakberend. t. m. .. .. .. .. Zborovszky Károly d. festő .. .. .. .. ,. .. .. .. Az I. félévben 39 tanuló. A II. félévben 37 tanuló.

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

I meghalt .. I-1I I-II I-II I-II , .. .. I-II I-II .. .. .. I-II I-II I-II .. .. .. I-II I-II .. I-II .. .. .. I-II .. .. .. I-II .. ,. .. I-II .. .. .. I-II I-II I-II .. .. .. I-II

B) VENDÉGLÁTOGATÓK. 1. DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZOK:

Bahnó Pál Hollósí Ferenc .. .. .. .. .. .. , Petrás György 4 Sárkány Gyula ..

I-II ,. .. .. II .. .. .. .. .. .. .. I-II .. .. I-II

2. DÍSZÍTŐ FESTŐK :

Csekey Vilmos .. .. .. .. .. .. II. I. félévben Floch Artúr .. .. .. .. .. .. .. Gellért Izidor Harmann Béla .. 5 Herz Mór Keítner Miksa .. .. .. .. ., Kubícsek Vilmos .. .. .. ., .. .. .. .. .. Schíndler Valér Schnöller Lajos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Somogyi Miklós ÍJ Sztanek József

3. KISPLASZT1KUSOK: Hermély Viktor Nyitray Dániel 3 Strofínszky Rezső .. 4. LAKBERENDEZŐK : Faragó Sándor Kajdy Béla

.. .. .. ., ..

.. ,. ..

rendes .. I I-II .. I-II II .. I-II I-II I-II .. I-II I-II I-II

II. I. félévben rendes I-II I-II .. .. .. .. .. I-II II lé


Müller Viktor II Schalamonek Károly .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. I. félévben rendes Símonffy József .. .. I 6 Strízs István .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. II 5. ÖTVÖS. t Kiss Ferencz

.. .. .. ..

., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I-II

6. ZOMÁNCZOZÓK. 6 Berger János -. Líndmayer János.- ..

.. .. .. .. •

., .. ..

II I-II

7. CSIPKÉTANSZAK. I-II

1 Tar Antal t. m 8. ALAKRAJZ. Benkő Károly Boleradszky Benő Cserhalmy Jenő .. Mottl Román .. .. Prohászka József 6 Scheíber Henrik ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..

I-II I-II II I I-II I-II

Az I. félévben 24 tanuló. A II. félévben 32 tanuló.

C) ESTI

T A N F O L Y A M . O-kimaradt. *-• csak a II. félévben járt.

1. CSOPORT. Adorján György Altomare Gueseppc Antal János Aranyos György 5 Bajor Ödön Bajusz Zsigmond Balcza Ferenc Balogh Kálmán Balogh Sándor JO Baumeíszter Ernő Bedő János Benkő Gyula Borján János Bődi Imre J5 Bramer Zoltán Broncz Ferenc Enyedy Miklós Fráter Károly Frgál Károly 20 Gelb Mór Haberhauer Jenő Hajnal Bálint Haspel Ferenc Hirmetzl Tamás 25 Horovítz Jakab Huber István Jeney Ákos

#

Kersíner János 55 Ruíbacker János Koppá József Schmíedt Rezső 30 Korponay Ernő Schneiderbaum János -* Krhó Géza Schütz János László Ferenc Schmierer Félix * Liebau Frigyes -* 60 Scídncr Aladár Lukács Zsigmond <> Sima Henrik * 35 Magyar Károly n Simkovíts János o Mészáros Gábor Sótí János * Mészáros György Spítzer Ferenc Mezey Ferenc o 65 Stepanek Rudolf Mírta József Szóhner Elemér 40 Mitzenga Károly O Szímon Károly Mórocz József Szlavkovszky József o Moszhs Károly Teltschik Antal Moskovícs Sándor o 70 Tóth Lajos *• Munkácsi István Török Sándor 45 Nagy Gy. Ferenc o Tury Miklós Neherebeczky Károly Újhelyi József 0 Némák László * Vadász Leó ° Ormay Sándor 75 Visky János " Papp László O Viszny János 50 Pataky István •* Winter Miksa * Pastinszky Mihály Wozáry László Pleíchner József O 79 Zempléni Árpád •*• Podest Lajos Resofszki Artúr O

11 i>

*-*•

*

o o 11

Orsz. m. kír. Iparművészeti Iskola


Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola

II. CSOPORT. Államon Lajos Ambrózy Géza Antalfy Ferenc Bartos Gyula 5 Bentsík Károly Blazsek Jenő Csonka Géza Ebenführer Károly Eíchenbaum Jenő ^O Farkas László Gajdos István Galgóczy Lajos Gazsó Ödön Gindert Pál 15 Gyulay Aladár Héjjá Aladár Jászay Kálmán Kabanek Lajos Kalmár Aladár III. CSOPORT. Balázsfi Rezső Beés József Bíró Árpád Csányi Lajos 5 Cserhalmy Jenő Csernák Jenő Cserny Imre Eszes József Falusy Károly 10 Fazekas Károly Göbl Ferenc Gregersen Hugó Hegyi Dezső Hegyi István 15 Heller Kálmán Imre Gyula Kajdy Béja Kasz János

< . i 20 Kassa Lajos Kupfer Karoly Lakó Albert * Lampel Mór •* Majoros Ferenc 25 Matusik Ede Márton Jakab Meixner Rezső Mezey Károly o Metzner Ernő 30 Nacsa Illés Pausch János Pálmüller Ferenc Paris Emil Petzinger Rezső o 35 Proppcr Béla Sági Ernő Sárkány Gyula Schütz Dezső

Keresztes József i > 20 Kókay István O Kocsis Alajos Koppán Kálmán Kovács Sámuel Krattsz Árpád 25 Dr. Krécsy Béla O Lampel Miklós Lukács Gyula n Lukács Sándor Magasházy János 30 Majer Lajos o Migray Ferenc Mihók Károly <> Náday Géza Nagy Kálmán 35 Németh Lajos o Népesi Lajos

Schwartz Árpád 40 Skrabák István <Skalka János Steinbeck Izidor o Stefán József o Szabó Sándor 45 Szakái Ferenc O Szőke Pál Tienschmidt Ede Thomas Antal Tóth József 50 Turchányi Géza Vantulek Ernő Vágó István Vrabck Gyula Weinberger Dezső 55 Zsazsula Rezső

Ondrejkovits József Papp Gergely n Praxl István -*- 40 Pukánszky József -*• Rácz György Rettig Károly Rosenberg Aladár 0 Ruschítzka Pál 45 Schwartz Jenő Sokhegyi János Szegedy Lajos o Szigel János n Walter Árpád 50 Weisz Gyula Werschíng János 52 "Wonnák Jenő

<> *u <> u

o o

11

-* *

11

TUTALOMDÍJAK: A nappali tanfolyamon összesen 500 korona áll e célra rendelkezésre: 20 koronát kaptak: Petten Sándor, Bossányí iirvín, Gáblík Antal, Olexák Emil, Szobotka Imre, Szekeres Béla és Bánszky Sándor. Í0 koronát kaptak: Hevesy Béla, Tar Antal, Wojtass Béla, Wítthalm János, Rosner Imre, Prígly Antal, Tóth Gyula, Müller Tibor, Kollátor Henrik, Kovács Pál II, K. Kovács Pál, Mórocz Dénes, József Jenő, Fáry János, Kodríán Kornél, Eng-1 Árpád, Konrád Ignácz, Heím József, Rédíger Béla, Pethely Gyula, Waldvogel Kálmán, Ganzfríed Mór, Beliczay Gyula, Schön Károly és Hende Vince. Az esti tanfolyamon Í0 koronát kaptak: Stepanek Rudolf, Szíg-el János és Pukánszky József.


5 koronát kaptak: Beutsík Mihály, Csonka Géza, Ebenf ührer Károly, Orsz. m. kir. Páímüller Ferenc, Gajdos István, Tóth József, Keresztes József, Papp Iparművészeti Gergely, Szegedy Lajos, Werschíngf János, Bődí Imre, Pastínszky Mihály, Iskola Ruibacker Gáspár, Szímon Károly, Szlavkovszky József, Sárkány Gyula, Vágó István, Németh Lajos és Vozáry László.

SZÜNIDEI TANULMÁNYUTAKRA Í00—100 korona engedélyeztetett a következőknek: Horváth Jenő IV. é. d. festő, Kovács Pál II. IV. é. d. festő, Farkas Imre V. é. kíspl., Kónya Zoltán IV. é. lakbér., Matéka Sándor IV. é. d. szobr. Bíermann Dezső IV. é. d. szobr., Müller Tibor V. é. lakbér., Petrezselyem Mihály IV. é. lakbér., Gabiik Antal V. é. lakbér, és József Jenő IV. é. kispl.


Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola

s

TATISZTIKAI TÁBLÁZATOK

AZ INTÉZET RENDES- ÉS VENDÉGLÁTOGATÓ NÖVENDÉKEIRŐL A m. kír. központi statisztikai hivatal kívánsága szerint. I.

előkészítő osztály

Felvétetett az I. félévben : rendes • »* *. »* •• •• rendkívüli

szakosztály

18

40

Jsszesen..

[II.

II.

23

34

27

34

24

28

39

24

Felvétetett a II. félévben : rendes .. rendkívüli Összesen..

ti

32 36

22

3J

28

37

186

Kimaradt a tanév folyamán

J3

A tanév végén maradt: rendes rendkívüli Össze

ÍS8

32 36

22

31

23

37

32 186

A TANÉVET VÉGIGJÁRT TANULÓK KÖZT VOLT: 1. SZAKMÁK a) b) c) d) e) f) g)

SZERINT:

Díszítő festő Díszítő szobrász Kisplasztikus Ötvös Lakberendező Zománczozó és ékszerész Műkedvelő

Összesen.

65 36 16 5 51 7 6 36

22

31

28

37

32 | 186

2. ÉLETKOR S Z E R I N T : 15 éves (1894) .. 16 „ (18931 (1892) 17 (1891) 18 (1890) 19 (1889) 20 20 évnél idősebb Összesen

10 19 35 31 41 16 34 36

186 20


előkészítő osztály

3. HONOSSÁG SZERINT: Magyarországi illetőségű magyar Horvátországi illetőségű magyar ., Osztrák honos

36

szakosztály

P

28

32

J83 2 í

2

Í86

22

ös

31

4. VALLÁS SZERINT Római katolikus Görög katolikus Ev. református Ág. hitv. evangélikus .. Görög keleti Unitárius .. Izraelita Baptista

Orsz. ni. kir. Iparművészeií 1 ikolí

III.

[I.

: .

28

37

M

ÍJO 3 23

.. ., ,

13 3 4 30

[0

,

Összesen , 5. ANYANYELV SZERINT Magyar Német (magyar) Tót „ Román „ Ruthén „ Horvát ,, Szerb „ .. .. Összesen. 6. ELŐKÉPZETTSÉG SZERINT Elemi iskola 4 osztályát végzett

36

31

35

31

36

3!

28

28

37

32

186

34

32

J82

34

32

JSfc

2 3 21 73 2 3 12 J3

6 4 5 6 Reál v. ymn. I 3 osztályát végzett Reáliskola 4 osztályát végzett » 5-7 Gymnasíum 4 „ „ Polf

5

7

,t

6 19 2 8 J2 J0

tf

Érettségit tett.. Szakiskola 2 osztályát végzett 4 Öss

7. ELŐMENETELRE NÉZVE (A VENDÉGLÁTÓK KIVÉTELÉVEL) : Minden tárgyból íeles Minden tárgyból legalább jó .. .. Minden tárgyból legalább elégséges Egy tárgyból elégtelen Két „ „ Több ,, ,, Ismétlő volt Összesen 2J

O

36

3J

32

20

36

22

31

28

37

55

30

28

32

ÍS6


Orsz. m. kif. Iparművészeti Iskola

1.1. előkészítő osítály

3. A FELVETT T A N U L Ó K K Ö Z Ü L : Egész tandijat fizetett , A tandíj alól egészen felmentetett A tandíj alól részben felmentetett Ösztöndíjban részesült az intézeten belül . ösztöndíjban részesült az intézeten kívül . Segélyben részesült Jutalomban részesült Egy órát sem mulasztott Mulasztott .. A mulasztott igazolt órák száma A mulasztott igazolatlan órák száma Könnyű megbetegedések száma Súlyos megbetegedések száma .. .. .. .. .. . Járványos megbetegedések száma

III. szakosztály

ié Jé

25 6

20 18 J9

31 2

146 41

3 5

7 3

15 12

2 b

36 3J 1

12 3 18 25 105 78 47 2001 147 Í05 1006 87 226 25 17 54 14 12 ló 28 12 8

9. A SZÜLŐK FOGLALKOZÁSA SZERINT: Nagybirtokos vagy nagybérlő Kőzépbírtokos vagy középbérlő .. ., .. .. .• .• .. Kisbirtokos vagy kísbérlő Egyéb őstermelő ,. Gazdatiszt .. Gazdasági cseléd Nagyiparosok és nagybányaválíalkozók .. .. .. Kőzépíparosok és bányatulajdonosok.. Ipari vagy bányatísztviselők Egyéb ipari segédek v. alkalmazottak Nagykereskedők v. nagyvállalkozók *, *» .. ,. .. Kiskereskedők v. kisfuvarosok Kereskedelmi v. közlekedési tisztviselők Kereskedelmi v. közlekedési altisztek, segédek Napszámosok .. Köztisztviselők Díínokok .. Papok Tanárok vagy tanítók Más értelmiségiek (orvos, ügyvéd, művész stb.) Katonák Házi cselédek Műiparosok ,. .. .. Magánzók, tőkések,nyugdíjasok, háztulajdonosok Egyéb vagy ismeretlen foglalkozásúak .• Ö s s z e s e n . . . . *.

• .. ..

O

..

3 1 6

4 6

2 6 2 ÍJ 7 10

36

22 31

4

19

12 8 19 1 12 12 S 5 6 5 4 23 28 37 32 186

22


Aiakra|2 L, II. előkészítő o. Mih ilik János

T a n á r : Papp Sándor

Alakraj'z I., H. előkészítő o. Gréf József


Aíakrajz I., II., III. szakosztály Szobotka Imre

Tanár: Pap Henrik, Udvary Géza


Alakrajz I„ II., III. szakosztály Olexák Emil

Tanár: Pap Henrik, Udvary Géza.


Betét (tervezet) Báhnó Pál I. szak. o.

Szaktanár : Maróti Géza, Mátrai Lajos

B

e t é t (tervezet) Imre Gábor


Tervezte:

Medrei Kernel

Szaktanár: Maróti Géza, Mátrai Lajos

Tervezte: Varga Oszkár


Tanulmány Imre Gábor

Szaktanár; Marótí Géza, Mátrai Lajos


Ékszerszekrény. Mórocz Dénes II. szak. o.

Szaktanár: Lóránfi Antal

Cukortartó. Farkas Imre III. szak. o.


Dekoratív tervezet. Tervezte : Bokros Ferenc II. előkészítő osztály

Term. utáni tanulmány Festette : Bokros Ferenc II. előkészítő o.

Term. utáni tanulmányok Rajz. és festette . Ganzfried Mór I. előkészítő oszt. Szaktanár : Sándor Béla


Majolikatervezet fürdőszoba részére Tervezte i Ganzfried Mór I. előkészítő osztály

Szaktanár: Sándor Béla


Természet uíání stilizálások

Tervezte: Horváth Jenő

Szaktanár: Benczúr Béla


Prígly Antal (falra festett kép) III. szak.

Fáry Jáflo;; (papírra festett tempera) II. szak.

Szaktanár : UJváry Ignác

Szaktanár: Ujváry Ignác


Ereklyetartóláda, vörös- és sárgarézből, maratott acélból. Tervezte és dornborította^Líndmayer János

Domborkép, gipszminta után domborította, vörösrézből Kovács Ferenc Szaktanár : Hcrpka Károly


Berán Nándor másolat

Könyvtáblatervezet Tervezte és kivitte : Berán Nándor

Hibján Samu

Szaktanár: Hibján Sima


Leszkovszky György I. szak. Csendélet (Tempera)

Szaktanár : Ujváry Ignác

Gyertya- és gyufatartó. Tervezte : K. Kovács Pál

Szaktanár : Benczúr Béla


Tar

Vert csipkék tervei

Agyagedény terve

E n g e I

Á r p á d

t e r v e

Antal terve

Bőrtárcza Tanár : Gróh István


Müller Tibof

Szaktanár: Balogh Lóránd

Müller Viktor

Szaktanár : Balogh Lóránd


Stein Sándor. Empire stylű szalonbutor

Baráth István, Építészeti rajz Középkori architektúra

Tanár : Gyalus László

Tanár : Gyalus László


AZ 1910—1911-IK

ISKOLAI

ÉVI

TÁJÉKOZTATÁS

Az újonnan belépő rendes, rendkívüli és vendéglátogató növendékek számára az 1910—1911. iskolai évi beíratások folyó év szeptember havának 5-íkén és 6-ikán délelőtt 9—Í2 óra között fognak az intézetnek Kínizsy-utca 3Í. szám alatt levő igazgatósági irodájában megejtetni. A rendes és rendkívüli tanulókul fölvétetni kívánók szeptember hó 5-íkén, a vendéglátogatók pedig szeptember hó é-íkán jelentkezzenek. Aki ezeket a beíratási napokat elmulasztja, vagy a tanév megkezdése után jelentkezik, az csakis miniszteri engedély alapján vehető fel. A beiratásí díj (4 korona), a félévi tandíj (rendes és rendkívüli tanulóknak tO korona, vendéglátogatóknak 20 korona), az iskolai "Értesítő"-re fizetendő díj í korona, valamint a rendes és rendkívüli tanulók által kötelezöleg kiveendő félévi bizonyítvány bélyegdíja (30 fillér), a beiratkozás alkalmával előzetesen lefizetendő. Az újonnan belépő növendékekre nézve kötelező rajzolási vagy míntázásí és szakbelí fölvételi vizsgák szeptember hó 7—íO-íg tartatnak meg. Az újonnan belépő tanulók is éppen úgy, mint a volt tanulók — tartoznak magukat orvosi vizsgálatnak alávetni. Ez az orvosi vizsga egy később közzéteendő napon fog megtartatni. A volt tanulók már június havában íratván be, csak szeptember hó J2-íkén, az előadások első napján reggeli 8 órakor tartoznak jelentkezni. Rájuk nézve a szokásos orvosi vizsga szintén kötelező. A volt tanulók közül azok, akik a júniusi beiratkozást elmulasztották, csak nyomós és igazolt indokok (pl. katonaság, betegség stb.) — esetleg csakis miniszteri engedély alapján lesznek ismét beírathatok. Ezek azonban tartoznak már szeptember 5-íkén jelentkezni. A szünidei gyakorlatokról kiállított bizonyítvány szeptember hó í3-ikán délelőtt az igazgatóságnál nyújtandó be. Az esti tanfolyam beiratásaí az Í9Í0—Í911. iskolai évre hétfőn, szeptember hó 5-íkén, este 6—8 óra között és kedden, szeptember hó 6-íkán, este 6—8 óra között fognak az iskolának Kínízsy-utca 31. szám alatt levő igazgatósági irodájában megejtetni. Ezen beíraíásnak díja évenkínt 3 korona (amelyből í korona esik az iskolai „Értesítő"-re). A tandíj évenkínt 6 korona, amely két egyenlő részletben is törleszthetö ; t. í. az első félévi beiratkozás alkalmával 3 korona és a II. félév megkezdésekor (február elején) szintén 3 korona. Orvosi vizsga az esti tanfolyamosokra szintén kötelező. Az időpont később fog közzététetní.


AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA ESTI TANFOLYAMÁNAK

AZ Í9I0/H-IKI TANÉVRE

MEGÁLLAPÍTOTT

TANORARENDJE Tanterem

Első tanév

Tanár

S -10

°

Planimétría

Papp Sándor

10 -12

f

Szakmabeli tanulmányok

7—8

F

Ekitményes rajz

Papp Sándor

D

Ábrázológeometria

8 9

F

Ekítményes rajz

Papp Sándor

D

7 8

F

Építészeti rajz

Gyalus László

8 9

F

Építészeti rajz

Gyalus Lás^íó

Csütörtök

7—8

D

Iparművészeti stiltan

Benczúr Bj!a

Péntek

7—3

*

Szakmabeli tanulmányok

H

Szabadkézi perspektíva

Papp Sándor

Szakmabeli tanulmányok

H

Szabadkézi perspektíva

Papp Sándor

Nap

Vasárnap

Hétfő

Szerda

3 9 * JEGYZET: A szakmabeli tanulmányok £oI nafc: y

-•--

I. Szakmühelyi ra;2. II. Mintázás. III. Ekítményes festés. IV. Ötvösség.

T a n á r : Gyalus László Tanár: Mátrai Lajos Tanár: Sándor Béla Tanár : Herpka Károly

Tanterem

Harmadik tanév

Tanár

Szakmabeli jlmányok

*

Szakmabeli tanulmányok

*

Szakmabeli tanulmányok

-7-

Szakmabeli tanulmányok

*

Mátrai Lajos

D

Természet utáni festés és tervezés

Gróh István

Ábrázológeometria

Mátrai Lajos

D

Ékítmények tervezése

Gróh István

D

Ekítményes rajz és tervezés

T)i

Szerkesztő perspektíva

Mátrai Lajos

D

Ekitményes rajz és tervezés

Papp Sándor és Gróh István Papp Sándor és Gróh István

Szerkesztő perspektíva

Mátrai Lajos

Tanterem

Második tanév

Tanár

Kötelező

F és H terem II. etn. C terem I. „ D terem I. „ B terem Földszínt

a II. t a n é v •

tanulói

számára

Szakmabeli tanulmányok Szakmabeli tanulmányok

V. Alakrajz. T a n á t : Pap Henrik I és H terem II. em. VI. Zománczozás. Tanár: Hibján Samu C terem Földszint. VII. Grafika. (Tipográfusok és litográfusok számára.) F terem II. emelet.

Értesítő Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1909-10. évéről  

Szerkesztette Fittler Kamill igazgató

Értesítő Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1909-10. évéről  

Szerkesztette Fittler Kamill igazgató

Advertisement