Page 1

AZ

ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETl ISKOLA

ÉRTESITŐJE

AZ1908-09-IKÉVI HUSZONKILEN ÉVRŐL

SZERKESZTETTE FITTLER KAMILL


MORELLI GUSZTÁV 1848—1909


AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 1908-09 ÉVI

ÉRTESITŐJE

A HUSZONKILENCEDIK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE FITTLER KAMILL IGAZGATÓ

"PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAIRÉSZVÉNYTÁRSASÁGNY


MORELLI GUSZTÁV (1848—1909) A jóságos öreg úr kiköltözött az iparművészeti iskolából a kerepesí temetőbe. Mosolygós kék szeme, lengő fehér pátríárkaszakálla eltűnt közülünk örökre. Hatvan évet túlhaladó életének negyvenéves munkásságából nem maradt egyéb velünk, mint néhány hegyes vésöszerszám, keresztbefürészelt puszpángfadúc, karcsú száron igazodó nagyítólencse és egy harmonikus életnek őszintén átérzett emléke, a mely azonban már beleillik külön fejezetnek a magyar sokszorosítóművészet történetébe is. Morellí Gusztáv a fametszést művelte és tanította. Mint igazgató-tanár atyai jóakarattal övezte növendékeit. Nagyrészét szeretetreméltó egyéniségének varázsával láncolta magához. Támogatta őket az érvényesülés útjain; pályát nyitott számukra s akiket csak lehetett, oldala mellé vett. Tanítványai, neveltjei vesztettek vele legtöbbet, mert nemcsak mesterüket, tanítójukat nélkülözik benne, hanem a munkát nyújtó pátronust is. Morellí munkássága az újabb magyarországi fametszés 50-éves vírágzásí korszakának legszebb eredményeihez kapcsolódik. Alighogy a szabadságharc leveretése után a negyvenes években tevékeny rézmetszők helyébe fametszők lépnek — Riedl, Huszka, Pollák és Rusz tanítványaikkal együtt fürgén ellátják illusztrációkkal az egykorú lapokat és könyveket s díszekkel a nyomdákat iskolájukból már is kiemelkedik a fiatal Morellí. Nincs több mint húszéves, a mikor fölkelti maga iránt a figyelmet Munkácsy rajzai után készült fametszeteível. Pályája innét kezdve mind szélesebben és szélesebben bontakozik ki. Folyó évi március 2I-íkén bekövetkezett haláláig csaknem kizárólag ő volt az, aki a fametszés terén nálunk nevel, tanít és dolgozik s ő jóformán az első, külföldön is híressé vált mesterünk a sokszorosítóművészet ez ágában. Önállóan 1868-ban kezd működni Budapesten. Megkezdi Orbán Balázs báró a Székelyföld leírása című munka illusztrálását s az évtizedeken át tartó összeköttetést a Vasárnapi Újsággal. Közben Parisban, Londonban és Lipcsében éveket tölt. Jelentőset fejlődve í874-ben újból itthon gyakorolja művészetét. Petőfi első díszkíadásához ő készíti a fametszetü dúcokat Than, Jankó, Keleti, Mészöly és Greguss után. Soha megfelelőbben ennél Petőfit nem illusztrálták; formában, lélekben egyaránt simulnak a kísérő képek a nyomtatás karakteréhez s a nagy költő szelleméhez. A kitüntető magasztalás, mely Morellít e munkái révén a szakemberek és a kritika részéről érte, arra indította a magyar kormányt, hogy az országos mintarajziskolában fametszési szakosztályt állítson föl s ennek vezetésével öt bízza meg. í883-ban ugyané minőségben átlép az iparművészeti iskolába, ahol huszonhat évig egyfolytában mind haláláig odaadó és buzgó tevékenységet fejt ki felsöbbségének elismerése, tanártársai becsülése és növendékeinek szeretete között. Í876 óta ahány fametszet csak nálunk készül, az mind az ő, vagy tanítványaínak keze alul kerül ki. A tankönyvek és szakmunkák nagy tömege között is előkelő helyet foglal el az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadvány magyar részének fametszetsorozata, amely egymaga számra nézve az í600-at meghaladja s mind Morellí vezetése alatt jön létre. A szerfölött széleskörű tevékenység közepette, amelyet Morellí a fametszés

Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola


Orsz. m. kír. Iparművészeti Iskola

terén mintegy 40 éven át kifejt s amely számtalan illusztrációs munkán kívül az összes állami értékpapírok, kölcsönkötvények és nagyrészt a bélyegek fametszetéi kivitelét is felöleli, nevezetesebb munkái az J885. évi országos kiállítás nagy oklevele, Zichy Mihálynak az aradi vértanúk albumához rajzolt két allegóriájának könnyed átültetése a fadúcra és újabban Feszty Árpád a Magyarok bejövetele című körképének óriási fametszete, mely eddigelé páratlan nagyságban csaknem ötödfél méternyi hosszúságban kiváló technikával készült. Utóbbi években nagy súlyt helyez különösen az iskolai oktatás irányításánál a színes fametszetre is. De lassankínt a fotomechanikai sokszorosító eljárások mindinkább háttérbe szorítják a reprodukáló fametszést, úgy hogy Morellí tevékenysége is okleveleken kívül leginkább tankönyveknek pontos és világos ábrákkal való felszerelésére irányul. Morellí művészete a Doré-féle fametszetí felfogásban gyökeredzik. Föltétlen híve a tónusmetszésnek, amely nem is annyira fametszés már, mint inkább favésés. Technikai virtuozitása nem alkuszik meg az anyag sajátságaival, hanem ugyanarra a hatásra törekszik, mint a festő, csakhogy ezt vékony fehér vonalak egymásra halmozásával közelíti meg. Napjainkban több súlya van a dekoratív korlátozásoknak, amit az anyag és az eszköz diktál s a mit a gyakorlati cél irányít. Épp azért jelenti a magyar sokszorosító művészet történetében Morellí halála, az általa keresetté, ünnepeltté tett tónusos fametszés halálát is. Ez a fejezet úgyszólván vele kezdődött és vele záródik is le Magyarországon. Korántsem tehetünk azonban ide pontot. Mert legutóbbi tanítványai azt a tudást, a mit az ősz mestertől nyertek, már belemélyítík a modern fotomechanikai felfedezések talajába s így viszik, a művészet segítő kezével, a technikai találmányokat magasabb célok felé. A ma várt és remélt fejlődés tehát el sem képzelhető Morellí nélkül. Erdemeit és hatását nem lehet egy babérkoszorúval lefödni, az rejtett csatornákon át még a magyar sokszorosítóművészet mezején sok virágot fog nyílásra késztetni. DR. CZAKÓ ELEMÉR.


JELENTÉS

AZEZRKILNCSZÁ YOLC-EZRKILNCSZÁKILENCDIKHUSZONKILENCEDIKISKOLAI ÉVRŐL

Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola

A most lezárt iskolai év eseményeinek fölsorolásában elsősorban é mély fájdalommal kell megemlékeznem Morellí Gusztáv c. igazgatónál és a fametszés szaktanárának váratlan elhalálozásáról. A köztísztetetbei és szeretetben álló mozgékony, munkaképes öreg úrnak régebbi enyhi megbetegedése szinte katasztrofális gyorsasággal vált végzetessé és bori totta gyászba nemcsak tanítványaínak és tisztelőinek tömött sorait hanem hazai fametszö-művészetünket is, amelynek egyik legrégíbl bajnoka hullott el vele. Erdemeit, működését Értesítőnk első cikkelyébet méltatjuk. Tanári állása az iskola grafikai szakosztályának véglege rendezéséig nem fog betöltetni, amely időpontig új fametszö-növendé keket nem veszünk föl. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr kitüntető jó indulatának köszönhetjük, hogy tanári testületünknek egy régi é méltányos kívánsága az idei tanévvel teljesedésbe ment, amennyíbet a tanári karnak négy legrégibb, érdemes tanára: Herpka Károly Benczúr Béla, Lóránfí Antal és Papp Henrik a VII. fizetési osztályb; léptek elő. Kedves kötelességemnek tartom e megbecsülésért a tanár kar hálás köszönetének itt is kifejezést adni. Iskolánk működése mind intenzivebb lesz és nagyobb arányokat ölt fel Tantárgyaink számát ismét szaporítottuk, amennyiben a folyó tanévtö kezdve a II. és III. szakosztálybeli növendékek a régibb mütörténelm stílusokban heti 4 órában külön oktatást is nyernek. Szükségesneí találtuk a régi stílusoknak intenzívebb tanítását is a modern formakínc: gyarapítása mellett. Ez utóbbi utáni lázas törekvésben könnyen megesik hogy a fiatalság elveszti az összeköttetést a régebbi nagy mütörténelmi korszakok eredményeinek tanúságaival, ami aztán szertelenségekre vezethetne. Ennek elhárítása céljából vettük föl a régebbi stílusoknak nemcsak előadások, hanem vázlatkészítések és rajzgyakorlatok kíséretében pályázatoknál konstatálhattuk. Ez ismereteknek tanítását — példás ambícióval — Gróh István tanár látta el. Jóleső örömmel kell beszámolnunk arról a szaktanfolyamról, amelyet az idén a nyomdászok számára rendeztünk és amely tanfolyamot

való müvelését,


Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola

voltaképpen a létesítendő grafikai szakosztály elöfutárjának tekinthetjük. A tanfolyam 1908 októberétől 1909 áprilisáig' tartott heti 9 órában. Fölvételt nyert 87 jelentkező közül 20 nyomdász. A tanításban részt vett Czakó Elemér dr. vezetésével Györgyi Dénes, Muhícs Sándor és Helbíng Ferenc. Szakelőadásokat tartottak Fuchs Zsigmond, Augenfeld IV, íksa, Novak László, Galamb József és Bárány Nándor. A tanítás kiterjedt a rajzgyakorlatokra, a színekre, a betűvetésre és a gyakorlati feladatok megoldására. Könyvnyomdái anyagból aránylag kevés munka készült, egyrészt mert ez évi oktatás csak az előkészületre vonatkozott, másrészt pedig kevés nyomdai felszerelés állott rendelkezésünkre. A jövő tanév programmjában szerepel nagyobb mértékben a gyakorlati munkák kivitele, amelynek eszközeiről az intézet költségvetése is kellőképpen gondoskodik. Már is sokat jelent ez irányban, hogy az igazgatóság a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyásával Mítterszky József mesterszedőt a létesítendő grafikai szakosztályhoz grafikai művezetőnek alkalmazta. A nyomdász-szakoktatás körültekintő és lehetőségig tisztázott elvek szerint történt. Az elemi rajzgyakorlatok célja a szemmérték és az arányérzék fejlesztése, összekötve a vázlatkészités szempontjából fontos kézügyesítő gyakorlatokkal. További lépés a síkformák arányának megismerése. Előgyakorlatok a szedéstestek megfelelő elhelyezésére. Két, három stb. síkforma egymáshoz való viszonyának megfigyelése. A nyomdászat! sikformák megfigyelése után következett annak tudatos elrendezése. Két síkformával való gyakorlat: a megadott papírformátumba illő helyes arányú szedéstestnek megkeresése és az adott szedéstesthez a papírformának választása. A több síkformával való gyakorlathoz járult a különböző foltú és különböző technikájú klisék elhelyezése a szöveggel egy lapon és a szemközti oldalak egysége. A betűvetés gyakorlása nem öncél, hanem erős stílárís érzéket fejlesztő eszköz, amely nemcsak a típusok kiválasztására, de a sorcsoportok alkotására is képességet nevel. A sorcsoportok folthatása érdekében a szöveg síkformákká alakúi át, amelynél fogva a betűk tömege az adott papírterületen mint arányosan elrendezett dekoratív elem szerepel. A gyakorlati feladatok megoldásokat keresnek a könyvoldal, címlap, meghívó, levélpapír, levelezőlap, reklám-nyomtatványok, bizonyítványok, számlák stb. számára. A bevezető az ornamentácíóban pedig kifejezetten a stílusérzék növelését szolgálja. Végül a szintanulmányok a szedők és nyomók számára részletezve külön-külön csoportot alkotnak és a színek egymáshoz való viselkedésének művészi és optikai esélyeit foglalja magában. A festék kémiájáról jövőre lesz szó a géptannal kapcsolatosan. E tanítási módszer már is követökre lelt több vidéki kurzuson. Legteljesebben átvette a kolozsvári nyomdász-szakiskola és a budapesti Lónyay-utcaí tanonciskola. Az í907-ben szervezett gödöllői szőnyegszövő tanműhely jó eredménynyel folytatta az idén is működését. Mind nagyobb nehézségeket okoz azonban a bérelt helyiségeknek ki nem elégítő volta, amin csak egy megfelelő iskola- és műhely-építkezés segíthet. Telket a földmívelésügyí m. kír. minisztérium szíves jóvoltából már kaptunk, de az építkezést az idén még nem tudtuk dülöre vinni. Remény van azonban reá, hogy a


törvényhozás áldozatkészsége a jövő évben megadja a módot e törek- Orsi. m. kír. Iparművészeti vésünknek elérésére. A csípkeípar meghonosítása érdekében létesített intézmények körül már Iskola lényegesebb és mélyrehatóbb változásokat találunk. Miután egyfelől ezen iparnak meghonosítást és fejlesztési munkálatait, a munkatelepeknek és iskoláknak szervezését kezdettől fogva maga az iparművészeti iskola látta el, másfelöl pedig a korlátlan ipari szabadsággal létrejött Dékáni-féle kígyótérí tanműhely az eszközök elégtelensége folytán nem tudott kellő eredményeket elérni: a kígyótérí tanműhely beolvasztatott iskolánknak hází-íparí osztályába és Dékáni Árpád tanár szolgálattételre ide osztatott be. Iskolánk tehát ezzel egy új háziipari osztálylyal lesz bővülendő, amely osztálynak szervezete és szabályzatai és ezeknek összeegyeztetése az iskolai szervezeti-szabályzatokkal most van munkában. A nagyméltóságú minisztérium a folyó évi költségvetés keretében máris öt végleges szaktanítónöí állást szervezett és ezen állásokra t Teszár Irént, Pap Mariskát, Dedinszky Olgát, Stern Annát és Marthy Rozáliát nevezte ki. Az ideiglenes minőségű tanítónők száma tizenkettő. A tanerőknek ezt a lényeges szaporítását a háziipari osztály ügykörének a női kézimunkák minden fajtájára való kiterjesztése és a munkatelepeknek szaporodása tette szükségessé. Háziipari osztályaink ez ídőszerínt a vert, a réce, a halasi és ír csipke, a varrottas, a hímzés és a zsubrika fejlesztésével és terjesztésével foglalkoznak. A jövő tanévtől kezdve a szövés tanítására is kiterjeszkedünk. Kisebb-nagyobb arányú munkatelepeínk száma ez ídőszerínt Í2, a növendékek száma pedig a 700-at meghaladja. Ha ehhez hozzászámítjuk azokat, akik az iskolákon kívül állanak velünk összeköttetésben, úgy mondhatjuk, hogy háziipari osztályunk (VIII., Pál-utca 2. szám, I, em.) körülbelül 1000 leányt, asszonyt foglalkoztat. Munkatelepeink a következők: Diósgyőr vasgyár .. (réce és halasi csipke zsubríkálás és varrottas) Eperjes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (vert csipke) Kiskunhalas .. .. .. .. .. .. .. (halasi csipke) Kispest (halasi csipke és zsubríkálás) Miskolc , (vert csipke) Marosvásárhely .. .. .. .. .. .. .. .. .. (vert csipke) Somogyendréd .. .. (vert csipke) Sóvár .. .. .. .. .. .. .. .. (vert csipke) Madár .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (zsubrikálás) Visegrád .. .. .. .. .. .. .. (hímzés és rececsípke) Budapest Külső Vácí-út (réce és varrottas) Újpest .. .. .. .. .. .. .. (réce és írcsípke) Szervezés alatt áll a nagyperkátaí és a pécelí receískola, az őcsényí és decsí hímzőískola (fátyolhímzés), a körösfőí varrottas, a selmecbányaí vert csipke és a perecesí hímzömunkatelep. Háziipari osztályunk résztvett az eperjesi kiállításon és Szegeden és Budapesten külön háziipari kiállítást rendezett. Mindkét helyen a legszebb erkölcsi és anyagi eredményt értük el. Az eperjesi kiállításon Teszár Irén, Pap Mariska, Stern Anna és Nadeja Jolán szaktanítónők,


Orsz. m. kif. Iparművészeti Iskola

továbbá Szendrőí Dezső és Örkényi István tervezők; dicsérő oklevelet nyertek (más kitüntetést csak helybeliek nyerhettek). Külön nagyobbszabású háziipari kiállítást rendeztünk Budapesten, az iparművészeti múzeum földszinti csarnokában. Az eredmény itt is a legjobb volt, úgyannyira, hogy a kereskedelmi minisztérium állami nagy érme az idén egyhangúlag; háziipari osztályunknak ítéltetett oda. Végül meg kell még említenünk, hogy a nagyméltóságú minisztérium háziipari termékeinknek értékesítését a tavaly létesült Országos Magyar Háziipari Szövetségre bízta.. A díákasztal ügye is végre a megvalósulás stádiumába kerül és az lehetőleg a jövő tanévben fog megnyitni. Hogy a díákasztal milyen kedvezményeket fog nyújtani, arra nézve egy későbbi részletes „Tájékoztatás" fog majd felvilágosítást adni. Iskolánk részt vett a londoni ,,EarPs Courf'-ban rendezett magyar kiállításban, ahol kitüntető oklevében részesült. Esti tanfolyamunkban lényegesebb változás nem állott be. Lelkes és törekvő látogatói az ídén is, mint mindig, rendkívüli buzgalommal feküdtek tanulmányaiknak és igen szép eredményeket értek el. A tanulók létszáma úgy az esti, mint a nappali tanfolyamon teljesen be volt töltve. Növendékeink egészségi állapota kielégítő volt. A legtöbb betegség kútforrása az ídén is a ki nem elégítő táplálkozásban keresendő. Az ifjúság „ M ű v e l ő d é s i Köré"-nek alapszabályait a minisztérium 13173/909. szám alatt jóváhagyta. Az ifjúság a különféle hazafias és emlékünnepek rendezése alkalmával az ídén is derekasan kitett magáért. Különös dicséretet érdemel e tekintetben a „Művelődési Kör" ezídeí elnöke, Petten Sándor, aki odaadó lelkesedéssel vezette úgy a kört, mint az ifjúsági zenekart és dalárdát. Rendszeresen visszatérő kedves kötelességünk dr, Bayer Dezső gyógyszerész úrnak hálás köszönetünket nyilvánítani arról, hogy szegénysorsú növendékeinknek a gyógyszereket mérsékelt áron szolgáltatta ki. A nagyméltóságú m. kir. keresk. miniszter úrnak és az egyéb hatóságoknak ez úton is hálás köszönetet mondunk, a növendékekkel szemben tanúsított áldozatkész támogatásukért. A II. kerületi elöljáróságnak szintén hálás köszönetet mondunk, hogy Jatzkó Károly úr szíves közbenjárására a Szegényház-téri csípkeiskola ingyen tantermet kapott.

ÁLYÁZATOK, PÁLYADÍJAK ÉS JUTALMAK

P

A félévi vizsgák pótlására meghonosított iskolai pályázatok eredményei az ídén is teljesen kielégítők voltak.

I. A SZÜNIDEI PÁLYÁZATON díjakat a következők nyertek: I. I. II. II.

díj díj díj díj

(20 (20 (10 (10

K) Greff Lajos K ) . . .. Szobotka Imre K) Palotay Géza K ) . . .. Bánszky Sándor

II. II. II. II.

díj díj díj díj

(Í0 (10 (10 (Í0

K) Zehrer József K) .. .. Grabetz Mátyás K) Olexák Emil K) .. Rípszám Henrik


Dicsérő okmányt nyert: Tóth Zoltán, Popp Miklós, Novak Ferenc, Krss Gyula, Petten Sándor, Csillag- László, Fischer Mór és Bohacsek Ede. Elismerő okmányt nyert: Krusnyák Károly, Mórocz Dénes, Klein Mór és Sebes István.

II. AZ I. FÉLÉVI ISKOLAI PÁLYÁZATON: A DÍSZÍTŐ FESTÉSZETBEN: Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. Szekeres Béla, Szobotka Imre Elismerő oklevelet nyert Kaczíány Aladár, Kovács Sámuel, Zehrer József A DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATBAN: Dicsérő oklevelet nyert Bánszky Sándor, Steíner István Elismerő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. .. Merenucz Dénes, Tóth Zoltán A KISPLASZTIKÁBAN: Dicsérő oklevelet nyert .. Erbíts Gyula Elismerő oklevelet nyert Mórocz Dénes, Szege Sándor, Steinbach János Fekete Oszkár A Z O MÁNC O ZÁS BAN : Dicsérő oklevelet nyert , Berán Nándor AZ ÖTVÖSSÉGBEN: Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. Csillag László Elismerő oklevelet nyert Kovács Ferenc, Lindmayer János A FAMETSZÉSZETBEN: Dicsérő oklevelet nyert Schwalm Richárd Elismerő oklevelet nyert.. .. .. Küzdő Gyula A LAKBERENDEZÉSBEN: Dicsérő oklevelet nyert .. • .. .. Tóth Lajos Elismerő oklevelet nyert Gabiik Antal, Petten Ödön, Petrezselyem Mihály A FIGURÁLIS RAJZBAN (II. és III. sz. o.): Dicsérő oklevelet nyert .. .. Fekete Oszkár, Erbíts Gyula Elismerő oklevelet nyert Kovács Sámuel, Barócsi Antal, Medrea Kornél A FIGURÁLIS RAJZBAN (I. sz. o.): Dicsérő oklevelet nyert .. .. .. .. .. .. Fáry János Elismerő oklevelet nyert .. .. Balogh S. Károly AZ ÉKÍTMÉNYES RAJZBAN: Dicsérő oklevelet nyert .. .. Keítner Miksa, Tar Antal Elismerő oklevelet nyert .. .. Sebes Pál, Kemény Emil, Márton Imre

III. A II. FÉLÉVI ISKOLAI PÁLYÁZATON: A tanári testület f. hó 7-én tartott ülésében elbírálván az évvégi pályázatokat, mindenekelőtt általánosságban elismeréssel adózik a tanuló ifjúságnak az idén különösen is kifejtett tevékenységeért. Másodsorban megdicséri azon csoportokat, a melyekben a különböző szakosztályok együtt dolgoztak és ezen csoportok között különösen is dicsérettel emlékszik meg a 3-ik csoport eredményéről.

Orsz. ni. kír. Iparművészeti Iskola


Orsz. m, kir. Iparművészeti Iskola

Az egyes szakosztályok pályázati munkáiból a következőket jutalmazza Í A DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATBAN : I-sö díjat, 20 koronát nyert , .. Medrea Kornél I-ső dijat, 20 koronát nyert .. Bíermann Dezső Il-ík díjat, tO koronát nyert .. .. .. .. .. .. Kollator Henrik Dicséretet nyert .. .. .. .. Feíszt Antal és Csiszár Géza Elismerést nyert ,. , .. .. Steíner István és Bálint János Pályázaton kívül álló munkájáért Bánszky Sándor külön dicséretet nyert. A DÍSZÍTŐ FESTÉSZETBEN: I-ső díjat, 20 koronát nyert .. .. .. .. .. Bossányí Ervin Il-ík díjat, Í0 koronát nyet , .. .. , .. .. Olexák Emil Dicséretet nyert Horváth Jenő és Skultéty Béla Elismerést nyert .. Ruschítzka Pál A KISPLASZTIKÁBAN: I-ső díjat, 20 koronát nyert .. .. Steínbach János Il-ík dijat, Í0 koronát nyert .. .. .. .. ,. .. Keresztes Kálmán Dicséretet nyert .. .. .. Farkas Imre Elismerést nyert .. , Fekete Oszkár AZ ÉKÍTMÉNYES RAJZBAN : Il-ík díjat, Í0 koronát nyert Il-ík díjat, Í0 koronát nyert II ík díjat, Í0 koronát nyert Dicséretet nyert .. Elismerést nyert

.. .. Grünspann Nándor .. .. .. .. Halápy Ede Márton Lajos Imre Gábor és Baráth Imre Belíczay Gyula és Kemény Emil

AZ ÖTVÖS-MŰIPARBAN : I-ső díjat, 20 koronát nyert .. .. .. Líndmayer János Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. .. Csillag László A ZOMÁNCOZÁSBAN : Il-ík dijat, Í0 koronát nyert .. .. .. Berán Nándor AZ ALAKRAJZBAN (II. és III. az, o.): I-ső díjat, 20 koronát nyert .. .. .. .. .. .. .. Olexák Emil Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. .. .. Erbíts Gyula Dicséretet nyert .. .. .. .. .. .• Szobotka Imre és Zehrer József Elismerést nyert.. .. .. .. .. .. Popp Miklós és Barócsí Antal AZ ALAKRAJZBAN (I. sz. o.): Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. .. .. .. .. .. .. Horváth Jenő Dicséretet nyert , K. Kovács Pál Elismerést nyert .. .. .. .. Kovács Pál II. ALAKRAJZBAN (II. előkészítő): Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. .. .. , Wílheim Vilmos Il-ík díjat, Í0 koronát nyert .. Barta István Dicséretet nyert ,. .. .. .. .. .. .. , .. .. ., .. .. ..Ortner Ferenc Elismerést nyert .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hende Vince

IV. KERTÉSZ TÓDOR-féle I-ső díjat, Í00 koronát nyert Il-ík díjat, 50 koronát nyert 50 koronáért megvétetett

..

árjegyzékfedőfap-pályázaton: .. .,

.. Kiss Gyula Szántó Gergely Popp Miklós műve.


V. KERTÉSZ TÓDOR-féle

I-ső díjat, Í00 koronát nyert Il-ík díjat, 50 koronát nyert 50 koronáért megvétetett •. ..

árjegyzékfedölap-pályázaton: .. ,.

..

Petten Sándor .. Erbíts Gyula Wessely Norbert müve.

VI. DÁVIDHÁZY KÁLMÁN-féle bőrdíszmű-pályázaton: I-ső díjat, 100 koronát nyert .. .. ..

. ..

Tangl Adolf

VII. AZ IPARMÜV. TÁRSULAT ebédlő-tervpályázaton: Il-ík díjat, 200 koronát .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tóth Lajos nyerte meg.

TEMESVÁRI ipar- és keresk. kamarai kiáll, érem-pályázaton:

300 kor. I. díj és megbíz, nyert t .. 75 kor. II díjat nyert:

.. Fekete O., Erbíts Gy. ,. .. Imre G.

QSZTÖNDÍJAK ÉS SEGÉLYEK A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium az elmúlt tanévben a következő tanulókat részesítette államsegélyben: Szege Sándor 400 kor.; Petten Sándor, Zehrer József, Novak Ferenc és Kovács Sámuel 300—300 kor.; Schwalm Richárd, Bánszky Sándor, Bárócsí Antal, Píros József, Grabetz Mátyás, Wílheím Vilmos, Olexák Emil, Greff Lajos, Fischer Mór, K. Kovács Pál, Kovács Ferenc, Morócz Dénes, Gabiik Antal, Wojtáss Béla, Medrea Kornél, Falb Sándor, Klein Mór és Kovács Miklós 200—200 kor.; Keresztes Kálmán, Tar Antal, Szekeres Béla, Erbíts Gyula, Petrezselyem Mihály, Bossányí Ervin, Petten Ödön, Ortner Ferenc, Bálint János, Halápy Ede, Imre Gábor, Kemény Emil, Csillag László, Schröder Károly. Gachal József és Falb Sándor 100— Í00 kor.; Tar Antal Í50 K segély, Az esti tanfolyamon: Grísel József, Hírmeczl Tamás, Szegedy Lajos Í00—100 kor.; Cserny Imre, Csernák Jenő, Koppán Kálmán és Pósza Antal 80—80 koronával. A végzett növendékek közül: Vadász Miklóst 3000 kor.; Szendrőí Dezsőt és Örkény Istvánt Í440—1440 kor.; Tóth Gézát 1000 kor, külföldi ösztöndíjban részesítette. Összesen Í3830 kor. A nagyméltóságú kereskedelemügyi minisztérium segélyében a következők részesültek: a) A jelenlegi növendékek közül: Kiss Gyula 800 K Grísel József 600 „ Beké István 420 „ Sárkány Gyula .. .. 360 ,, Grünwald Ármin .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 „ Wítthalm János 400 „ Kóbor János 400 „ Szobotka Imre 400 „ Keresztes Kálmán .. .. .. 300 „ Müller Tibor .. 300 „ Összesen 4280 K

Orsz. m. fcír. Iparművészeti Iskola


Orsz. m. kír. Iparművészeti Iskola

b) A volt növendékek, közül (külföldi tanulmányútra): Kranyetz Mór íéOO K Áthozat Orbán Antal Í500 „ Jámbor Lajos Szász Sommer Vilmos .. 1400 „ Kerékgyártó István Lhotka István .. .. .. .. .. 1400 „ Gnádíg Sándor.. Csíkász Imre 1400 „ Dedinszky Elemér Roff András (400 „ Lípóth Ferenc Bíró Mihály (200 „ Ráduly János Németh Ferenc . •• (200 „ Földes Szabó János Átvitel .. (1000 K Hölzel Lajos Összesen Más hatóságoktól a következők részesültek segélyben: Kovács Sámuel az E. M. K. E.-től Kovács Ferenc az „ „ ,, „ -tői .. .. ,. .. Török Sándor az „ „ ,, „ -tői , Merenucz Dénes a Kolozsvári ker.- és iparkamarától .. Medrea Kornél a ,, ,, „ ,, .. Csillag László a Nagyváradi „ ,, ,, .. Farkas Imre a „ „ „ ,, „ Petten Sándor a Budapesti ,, „ ,, „ Szege Sándor a Debreceni „ „ „ „ Várakozó Gábor a „ „ „ ,, „ Nyítray Dániel a Miskolci „ „ „ „ Szegedy Lajos a „ „ „ „ „ Gachal József a „ „ „ „ „ Falb Sándor a Győri „ ,, ,, ,, Németh Gyula a Soproni ,, „ ,, „ Kiss Gyula a Temesvári ker. és iparkamarától Madarász Imre Arad sz. kír. várostól .. .. .. Gaál Sándor Hódmezővásárhely Tanácsától ..

Fáry János

..

JÍ000 K Í200 K Í200 „ (200 „ (200 „ 1200 „ (200 „ (000 tt .. 800 „ 24380 K ..

.. ,, .. .. .. ., „ .. .. .. .. ..

.. ., .. .. .. .. „ .. .. ., .. ..

300 300 300 (00 100 150 100 200 (50 (50 (20 (20 120 120 200 200 200 400

400

K „ ,f , f ,, » tt tt „ „ „ ,. „ „ ,t ,, ,, ,,

Beké István Kecskemét „ .. .. .. .. .. 400 ,. Barócsí Antal Jász- stb. vármegyétől 400 >, Bálint János Csikmegyeí magánjavak ígazg 400 „ Merenucz Dénes Nagyszebeni g.-kel. konzisztóríumtól .. .. .. 150 ,, Fekete Oszkár Fővárosi pénzügyígazgatóságtól .. 300 tt Ebrey Győző Pénzügyminisztériumtól .. .. .. 300 ,, Popp Miklós Dr. Simeon Romantaí-féle alapítványból .. 630 „ Petten Sándor a Haladás szabadkőmíves páholytól .. .. .. 200 „ Bossányí Ervin a M. Izr. Kézmű- és Földmívelő-Egylettől 100 „ Deutsch Imre a ,, „ „ ,, „ „ (00 » Biermann Dezső a „ ,, „ „ „ „ (00 ,, Hodnik Henrik a Tanári ösztöndíjból (20 ,, Összesen 6930 K Az (908/9. tanévben adományozott ösztöndijak összege: Vallás- és közoktatásügyi minisztérium .. .. .. .. .. .. .. .. (3830 K Kereskedelemügyi ,, 24380 ,, Más hatóságoktól .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6930 „ Összesen .. .. .. 45(40 K


Az Í907/8. tanévben Debreczen város tanácsától Tóth Zoltán 600 kor. ösztöndíjat élvezett. Ugyancsak az elmúlt Í907 8. tanévben a Mískolczí Keresk. és Iparkamara Ungár Arthur, Szűcs Béla, Szegedy Lajos részére Í20—J20 kor., Klein Dezsőnek pedig 240 K-át, összesen 600 K ösztöndíjat engedélyezett.

Z 1907 8-IK TANÉVBEN VÉGZETT L TANULÓK FOGLALKOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

A

Bíró Mihály Breznyík József Fílíppínyí Sámuel .. Gaál József.. .. .. .. Gnádíg Sándor .. ., Hoffer Lajos Kalmár János .. .. Kasnya Béla .. .. .. Kerékgyártó István Klein Dezső .. .. .. Lhotka István .. .. Liptai Sándor Lőríncz Gusztáv Málay Kálmán Mihály István .. .. Nacsa Illés .. .. .. Pintér Gyula .. .. .. Ruff András Rumbold Gyula .. Rombay István .. .. Sárdínetz Ferenc .. Sárossy Róbert Soós Vilmos .. .. Szabó Béla.. .. Szántó Gergely Tóth Géza Ungár Arthur .. .. Wolff József ..

V

.. .. ..

.. .. .. .. .. .. A

.. .. A ., ..

. ..

Berlinben önállóan dolgozik. Saját kezére dolgozik. .. .. .. .. .. .. Saját kezére, dolgozik. .. ,. Önkéntes. .. .. .. Hannoverben dolgozik. Rajztanítóí vizsgára készül. .. .. .. A Magyar Földrajzi Intézetnél dolgozik. .. .. Saját kezére dolgozik. .. .. .. A lipcsei iparművészeti iskola növendéke. .. .. .. .. .. Önállóan dolgozik. berlini Hohenzollern Kunstgewerbehaus tervezője. .. .. .. .. .. .. .. .. Ligeti szobrásznál dolgozik. .. .. .. .. Müller Testvéreknél dolgozik. Rex Henrik fémárú műhelyében dolgozik. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Honvéd-önkéntes. .. .. Münchenben dolgozik. .. Önállóan dolgozik. bruxellesí képzőművészeti akadémia növendéke. Önkéntes. A müncheni festőakadémía növendéke. .. .. Nagyatádon s.-rajztanár. .. .. .. .. • A Jungfer cég tervezője. .. .. Önkéntes. A Sandrík-ezüstgyár tervezője. .. Önállóan dolgozik. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Londonban dolgozik. .. .. Továbbképzí magát. .. .. .. .. .. .. Továbbképzí magát.

ÉGBIZONYÍTVÁNYOK ÉS OKLEVELEK

Végbizonyítványt kaptak a következő eredménynyel: Ascher Ágoston zománezozó .. jó Beké Itsván d. szobrász .. .. jeles Bárócsy Antal rézmetsző .. .. .. jó Erbíts Gyula kísplaszt. .. .. .. jeles .. jó Csillag László ötvös .. jó Falb Sándor d. festő

Orsz. m. fcír. Iparművészeti Iskola


Orsi. m. kír. Iparművészeti Iskola

Fábry Miklós lakbérénél., elégséges Graebetz Mátyás d. festő,. .. .. jó Guoth István lakberend .. jó Fekete Oszkár kisplaszt ., .. jeles Keresztes Kálmán kisplaszt. .. jeles Kiss Gyula lakberend. .. .. .. jeles Kóbor János lakberend. .. .. .. jó Kovács Sámuel d. festő .. .. .. jó Papp Miklós d. festő .. .. .. .. jó Ruschítzka Pál d. festő .. .. .. jó

Salamon Sándor d. szobrász.. .. jo Sáliak Zoltán d. szobrász .. .. .. jó Schwalm Richárd fametsző .. jeles Steínbach János kisplaszt... .. .. jó Szege Sándor kisplaszt. jeles Tangl Adolf lakberend. .. ,. .. jó Tóth Zoltán d. szobrász .. .. jeles Wessely Norbert d. festő .. .. .. jó Zehrer József d. festő.. .. .. .. .. jó

A folyó évben tartott „képesítő-pályázat"-on ÍO növendék vett részt, akik közül a következők nyertek képesítő-oklevelet: Barócsy Antal, Erbíts Gyula, Sehwalm Richárd, Beké István, Kiss Gyula, Tóth Zoltán.

AZ INTÉZETNEK SZEMÉLYZETE IGAZGATÓSÁG:

FITTLER KAMILL, igazgató, m. kír. udvari és orsz. középítésí tanácsos, okleveles építész, a III. oszt. vaskoronarendnek és a FerencJózsef-rendnek lovagja, a francia becsületrendnek tisztje, az olasz kír. koronarend középkeresztese, a szerb kír. Takova-rendnek középkeresztese, a milánói művészeti akadémia tiszteletbeli tagja; a Zenepalota építkezésének vezetésével megbízott miniszteri biztos; a Magy. Tud. Akadémia archeológiái bizottságának, az orsz. középitésí és az orsz. íparoktatásí tanácsnak, a székesfővárosi íparoktatásügyí bízottságnak, a műemlékek orsz. bizottságának, a szerzői jog állandó szakértő-bizottságának, az orsz. íparegyesület igazgatóságának, a m. kír. mezőgazdasági múzeum és a földművelésügyi minisztérium palotája építési bizottságának, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Tanácsának és választmányának tagja, az iparművészeti társulat végrehajtó-bizottságának elnöke, az orsz. képzőművészeti tanács építöművészetí szakosztályának előadója, a magyar szakírók egyesületének alelnöke, a „Magyar Iparművészet" szerkesztője. Titkár: Ascher Alajos, a háziipari osztály vezetője. Irodatíszt: Csermendy Elemér, Számvevő: Strömpl János számtanácsos.

RENDES TANÁROK:

ALMÁSI BALOGH LÓRÁND, oki. építész, tanár, a belső architektúra tanára. BACSA ANDRÁS, oki. rajztanár, festőművész, a geometria tanára. BENCZÚR BÉLA, építész, tanár, a m. kír. rajztanárvízsgáló-bízottság tagja, az iparművészeti rajznak és tervezésnek és a technikai művészetek stíltanának tanára. DÉKÁNI ÁRPÁD, oki. rajztanár, a háziipari tantárgyak tanára. GROH ISTVÁN, oki. rajztanár, az ékítményes rajznak, a szabadkézi perspektívának tanára és a műtörténelmí régi stílusoknak előadója.


GYALUS LÁSZLÓ, építész, tanár, az építési rajznak és alaktannak Orsz> m. kit. tanára és a lakásberendezés! szakosztálynak s a lakberendezési műhely- Iparművészeti Iskola gyakorlatoknak vezetője, HERPKA KÁROLY, tanár, a szerb. kír. Takova-rend lovagja, az ötvösszakosztálynak vezetője. HIBJÁN SAMU, tanár, a zománcozásí és ékszerészet! szakosztály vezetője. LÓRÁNFI ANTAL, szobrászművész, oki. rajztanár, a m. kír. rajztanárvizsgáló-bizottság tagja, a kisplasztikái szakosztálynak vezetője. MARÓTI GÉZA, szobrászművész, tanár, a milánói művészeti akadémia tiszteletbeli tagja, a Ferenc-József-rend és az olasz kir. koronarend lovagja, műegyetemi szobrásztanár stb., a díszítő szobrászati szakosztály vezetője. PAP HENRIK, festőművész, tanár, az alakrajzolás felső tanfolyamának vezetője. PAPP SÁNDOR, festőművész, oki. rajztanár, a kezdők alakrajzi tanfolyamának tanára. UJVÁRY IGNÁC, festőművész, tanár, a díszítő festészeti szakosztálynak vezetője.

SEGÉDTANÁROK:

MÁTRAI LAJOS, szobrászművész, tanítja az I. és II. előkészítőben a lakberendezőknek a mintázást és segédtanár a szobrászati szakosztályban. SÁNDOR BÉLA, festőművész, tanítja az I. és II. előkészítő osztályban a díszítő festést és segédtanár az ékítményes rajz oktatásánál.

ÓRADÍJAS TANÁR:

UDVARY GÉZA, festőművész, tanítja az alakrajzot.

RENDKÍVÜLI TANÁROK:

DR- CZAKÖ ELEMÉR, iparművészeti múzeumi őr, az irodalomtörténet tanára és a nyomdászat! tanfolyam vezetője. DR- ÉBER LÁSZLÓ, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, egyetemi m.-tanár, a műtörténelemnek tanára. DR- TELLYESNITZKI KÁLMÁN, egyetemi c. ny. rfc. tanár, orvostudor, a budapesti kír. magyar tudományegyetem első boncolási intézetének adjunktusa, a boncalaktannak tanára. DR- R O T T M A N N ELEMÉR, egy. orvost., intézeti orvos, az egészségtan tanára.

CSIPKESZAKTANITÓNÖK:

Benke Bertalanné, Csekö Rózsi, Dedínszky Afra, Dedinszky Olga, Dékáni Ernőné, özv. Dózsé Jenőné, Horváth Zsófi, Kanízsay Adél, Marthy Rózsi, Nadeja Jolán, Oláh Jolán, Papp Margit, Pap Mariska, Stern Anna, Stöckl Vilma, Teszár Irén, Vrana Erzsébet.

AZ ESTI TANFOLYAM TANÍTÓI:

BENCZÚR BÉLA, intézeti r. tanár, az iparművészeti stíltan tanítója.


Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola

GYALUS LÁSZLÓ, intézeti r. tanár, a szakműhelyí rajznak és építészeti alaktannak tanítója. HERPKA KÁROLY, intézeti r. tanár, az ötvösségnek tanítója. HIBJAN SAMU. intézeti r. tanár, a zománcozás és ékszerészet tanítója. PAP HENRIK, intézeti r. tanár, az alakrajznak tanítója. PAPP SÁNDOR, intézeti r. tanár, a geometria tanítója. MÁTRAI LAJOS, szobrászművész, a mintázásnak, a szabadkézi perspektívának, az ábrázoló mértannak és az árnyékszerkesztésnek tanítója. SÁNDOR BÉLA, festőművész, az ékítményes festésnek tanítója. Művezetők: Kuczora Flórián, Mítterszky József. Kapus: Matula István. Szertáros: Matula Lajos. Iskolaszolgák: Bedecs Gáspár, Farkas Gyula, Kecskés István, Klein Sándor, Novak András. Rusz Miklós, Sauer Ernő, Szentey Vilmos.

Z INTÉZET NÖVENDÉKEINEK L NÉVSORA J908/9-IKI TANÉVBEN

A

AJ RENDES ÉS RENDKÍVÜLI NÖVENDÉKEK. I. ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY. Bícsérdy Lajos, díszítő festő .. .. Bokros Ferenc, díszítő festő .. .. Boníszlavszky Árpád, díszítő festő Boschan Imre, ötvös .. .. .. .. .. Breítkopf István, lakberendező .. Buth Jenő, díszítő festő Csekey Vilmos, díszítő festő .. .. Chíoggía Marío, díszítő festő .. .. Ébrey Győző, díszítő szobrász Engel Átpád, díszítő festő Gróf József, lakberendező Hírschl Miklós, díszítő festő Hodník Henrik, díszítő festő Irányi István, díszítő festő .. .. , Juhász Ferenc, lakberendező .. Kaufer Sándor, kísplasztikus Kodríán Kornél, díszítő festő .. .. Kollár Zoltán, ötvös ,. Kovács István, lakberendező .. .. Klein Imre, díszítő festő Major István, zománcozó .. ., .. Míhálík János, lakberendező Németh Gyula, díszítő festő Nyítray Dániel, kísplasztikus .. .. Pepera Károly, lakberendező .. Schóber Kálmán, díszítő festő.. .. Schrecker Leó, lakberendező

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. , .. ,. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. ..

.. „ .. .. ,. .. .. .. .. ,. I-II .. .. .. .. .. .. I-II I-II .. .. .. .. I-II .. .. .. .. I-II .. .. .. .. .. .. I-II I-II .. .. .. I kimaradt • .. .. .. .. I-II .. .. .. I-II .. .. .. .. I-II I-II .. .. .. I-II .. I-II I-II .. .. .. I-II .. .. . .. I-II ., ,. .. I kimaradt .. .. .. .. .. .. I-II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II I-II I-II I-II .. .. .. .. .. I-II .. .. I-II .. .. .. .. .. .. I-II .. .. .. ., .. .. I-II


Stefán József, díszítő szobrász .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Orsz, m. fcír. Strézsí Frigyes, zománcozó , , I-II Iparművészeti Iskola Tankó Gábor, lakberendező ,. .. .. •. .. .. .. I-II Tomka Pál, díszítő festő I-II Tihanyi Imre, ismétlő, lakberendező .. .. .. I-II Vandrák László, zománcozó ., .. .. .. .. .. .. .. I-II Vécseí Sándor, ötvös • .. .. .. .. .. •• .. .. I-II Weíszberger Artúr, lakberendező .. .. I-II Wydler Károly, lakberendező I-II Az első félévben 36 tanuló. A második félévben 34 tanuló, II. ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY. Baráth István, lakberendező .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Barta István, díszítő festő .. .. .. .. I-II Belíczay Gyula, díszítő festő, tandíjmentes I-II Deutsch Imre, lakberendező .. I-II Emmer Károly, lakberendező .. .. I-II Gachal József, díszítő festő I-II Grísel József, lakberendező I-II Grünspann Nándor, díszítő festő .. .. I-II Halápy Ede, díszítő festő, tandíjmentes I-II Hende Vince, díszítő festő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Hermély Viktor, kisplasztíkus .. .. .. .. I-IÍ Imre Gábor, díszítő szobrász, tandíjmentes .. .. .. .. .. .. I-II leddy Sándor, lakberendező .. I-II Kemény Emil, lakberendező I-II Krusnyák Károly, díszítő festő, tandíjmentes I-II Márton Lajos, díszítő festő I-II Messinger István, díszítő festő .. .. .. .. I-II Mottl Román, fametszö .. .. .. .. .. I kimaradt Ortner Ferenc, díszítő festő, tandíjmentes.. I-II Pataky Andor, díszítő szobrász .. .. I-II Píros József, díszítő festő, tandíjmentes I-II Pólya Iván, díszítő szobrász .. .. .. .. I-II Sebes István, díszítő szobrász I-II Sebes Pál, díszítő szobrász .. .. .. .. .. .. I-II Somogyi Lajos, fametszö .. .. .. .. .. .. .. I-II Spiegel Imre, lakberendező I-II Szabó Endre, díszítő festő I-II Vörös Gyula, díszítő festő .. .. I-II Valnícsek Ferenc, lakberendező I-II Varg-a János, díszítő festő I Wampetich Rezső, díszítő festő .. .. I kimaradt Wíllheim Vilmos, díszítő festő .. .. .. .. I-II Zóhn Gyula, lakberendező I., Il-ík félévben vendéglátogató Zsadányí János, díszítő festő .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Az első félévben 33 tanuló. A második félévben 3t tanuló. I. SZAKOSZTÁLY. Balogh S. Károly, díszítő szobrász .. .. , I-II Bálint János, díszítő szobrász, tandíjmentes .. I-II


Örsz. m. fcíf. Iparművészeti Iskola

Bohacsek Ede, lakberendező, tandíjmentes I-H Czéh János, lakberendező 1 meghalt Csízmazía Béla, díszítő festő, tandíjmentes .. • .. .. .. .. .. I-H Faragó Rezső, lakberendező I-H Fáry János, díszítő festő, tandíjmentes .. I-II Feíszt Antal, díszítő szobrász .. .. .. .. .. .. .. .. I-H Gaál Sándor, díszítő festő .. .. .. .. .. •. • .• I-H Garamvölgyí Árpád, kísplasztíkus .. .. .« .. .. .. II Glück Sándor, díszítő szobrász .. •• .. .. .. .. .. I-II Grünhut István, díszítő szobrász.. .. .• .. .. .. I-II ífj. Havranek Lajos, díszítő szobrász .. .. .. .. .. .. I-II Hemerka József, díszítő szobrász .. I-II Horváth Jenő, díszítő festő .. .. .. I-II Klein Mór, díszítő festő .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Kónya Zoltán, lakberendező .. ., .. .. .. .. .. .. I-II K. Kovács Pál, kísplasztíkus .. .. I-II Kovács Pál II., díszítő festő, tandíjmentes .. .. .. .. .. I-II Madarász Imre, lakberendező .. •. .. I-II Matéka Sándor, díszítő szobrász I-II Mórocz Dénes, kísplasziíkus , I-II Müller Viktor, lakberendező .. .. I-II Németh György, lakberendező, tandíjmentes .. I-II Novak Ferenc, díszítő festő, tandíjmentes .. .. .. .. .. I-II Petrezselyem Mihály, lakberendező, tandíjmentes .. I-II Rados Károly, kísplasztíkus I-II Rozsek Hugó, díszítő szobrász , .. .. .. I II Schnöller Lajos, díszítő festő I. a Il-ík félévben vendéglátogató Schön Károly, díszítő festő I-II Schröder Károly, lakberendező .. .. .. I-II Steiner István, díszítő szobrász .. .. .. •• • I-II Szabó László, kisplasztíkus .. .. .. .. .. .. .. I-II Tóth Lajos, lakberendező .. .. .. I-II Uhlaczky József, díszítő szobrász I-II Az I-ső félévben 34 tanuló, a Il-ik félévben 33 tanuló. II. SZAKOSZTÁLY. Bánszky Sándor, díszítő szobrász, tandíjmentes .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Berán Nándor, zománcozó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I-II Bihari Gyula, díszítő festő .• .. .. .. ., .. I-II Bossányí Ervin, díszítő festő .. I-II Csiszár József, diszitó szobrász .. .. .. .. .. 1 II Farkas Imre, kisplasztíkus .. .. I-II Fischer Mór, lakberendező, tandíjmentes .. I-II Gabiik Antal, lakberendező, tandíjmentes I-II Greff Lajos, díszítő szobrász, tandíjmentes I-II Kaísler Károly, díszítő szobrász .. .. .. I-II Kollator Henrik, díszítő szobrász I-II Kosztics Traján, díszítő szobrász .. .. .. .. I-II Kovács Ferencz, ötvös, tandíjmentes .. .. .. .. I-II Kovács Miklós, lakberendező, tandíjmentes .. „ I-II


Lesch Ferencz, lakberendező, tandíjmentes .. I-II Líndmayer János, ötvös .. .. .. .. .. I., a Il-ík félévben vendéglátogató Medrea Kornél, díszítő szobrász, tandíjmentes .. .. .. I-II Merenucz Dénes, díszítő szobrász, tandíjmentes .. .. I-II Müller Tibor, lakberendező .. .. .. •. .. .. I-II Olexak Emil, díszítő-festő, tandíjmentes .. .. .. .. .. .. .. I-II Palotay Géza, díszítő szobrász .. I-II Petten Ödön, lakberendező, tandíjmentes .. .. .. I-II Petten Sándor, lakberendező, tandíjmentes .• .. I-II Prigly Antal, díszítő festő I-II Ripszám Henrik, díszítő festő .. .. .. .. I-II Rosner Imre, kisplasztíkus .. .. „ I-II Schauer Viktor, lakberendező.. .. .. .. .. .. I-II Schletter Richárd, zománcozó.. .. .. .. .. .. I-II Sígora Tibor, kisplasztikus .. ,. I-II Skultéty Béla, díszítő festő I-II Steín Sándor, lakberendező .. .. .. .. .. I-II Szekeres Béla, díszítő festő, tandíjmentes .. I-II Saobotka Imre, díszítő-festő, tandíjmentes I-II Szolcsányí Gyula, díszítő szobrász, tandíjmentes I-II Sztruhár Béla, lakberendező .. .. .. .. I-II Vaímár István, díszítő festő I-II Varga Oszkár, díszítő szobrász, tandíjmentes .. I-II Wítthalm János, díszítő festő, tandíjmentes I-II Wojtass Béla, lakberendező, tandíjmentes .. .. I-II Zborovszky Károly, díszítő festő .. .. I-II Az I. félévben 40 tanuló, a Il-ík félévben 39 tanuló. III. SZAKOSZTÁLY. Ascher Ágoston, zománcozó, tandíjmentes .. Bárócsí Antal, rézmetsző, tandíjmentes .. .. .. Csillag László, ötvös Beké István, díszítő szobrász .. .. .. .. Erbtts Gyula, kisplasztíkus, tandíjmentes Falb Sándor, díszítő festő, tandíjmentes Fábry Miklós, lakberendező .. Fekete Oszkár, kisplasztíkus .. .. .. .. .. Grabetz Mátyás, díszítő festő, tandíjmentes .. Guoth István, lakberendező .. .. .. .. Keresztes Kálmán, kisplasztíkus, tandíjmentes Kiss Gyula, lakberendező .. .. .. .. .. .. Kóbor János, lakberendező .. .. .. .. .. , Kovács Sámuel, díszítő festő .. .. Popp Miklós, díszítő festő .. .. .. Ruschítzka Pál, díszítő festő ,. .. .. Salamon Sándor, díszítő szobrász Sáliak Zoltán, díszítő-szobrász .. .. .. ,. Schwalm Richárd, fametszö, tandíjmentes .. Steínbach János, kisplasztíkus .. .. •. Szege Sándor, kisplasztíkus, tandíjmentes .. .. .. .. ., ., ..

.. .. .. I-II .. .. I-II I-II I-II I-II .. I-II I-II ]-II .. .. .. I-II .. .. .. I-II I-II .. .. .. I-II I-II I-II I-II I-II I-II .. I-II I-II .. I-II .. .. ,. I-II

Orsi. m. fcír. Iparművészeti Iskola


Orss. m. kír. IparmíívésJcti Iskola

Tangl Adolf, lakberendező Í-Il Tóth Zoltán, díszítő szobrász , I-II Wessely Norbert, díszítő festő .. I-II Zehrer József, díszítő festő, tandíjmentes .. .. „ .. .. .. .. I-II Az I-ső félévben 25 tanuló, a Il-ík félévben 25 tanuló.

B) VENDÉGLÁTOGATÓK. J. DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZOK:

Bíermann Dezső .. Csorba. Ernő .. .. .. „ .. .. .. .. .. .. Dellamíco Péter ., .. .. .. .. .. Manglttz Ferenc Petrás György Rámor Alfréd Sztrizs István .. .. Tóth Károly Török Sándor.. 2. DÍSZÍTŐ FESTŐK: Amberg József ,. Floch Arthur Gellért Izidor Harmann Béla Kaczíány Aladár Keítner Miksa Krausz Géza Laszkovszky Ferenc Schnöller Lajos .. .. • .. Sztanek József •• .. 3. KISPLASZTIKUSOK. Hornyay Zoltán József Jenő .. .. .. Strofínszky Rezső .. , Szalay Nándor .. .. .. .. .. Szűcs Sándor .. .. .. .. .. 4. FAMETSZŐ. Küzdő Gyula, tandíjmentes .. .. ..

.. .. i

, .. .. .. „ ,.

I-II I I-II I-II .. .. .. .. .. I-II I-II II I-II .. II .. .. I-II .. .. .. .. .. I .. I-II .. ., I-II .. .. II I ..

5. ÖTVÖS.

Lindmayer János .. 6. LAKBERENDEZŐK. Bierbauer Viktor Jungfer Gyula .. Nyáry Gábor .. .. Palánszky János ,, Schalamonek Károly Simonffy József .. Zóhn Gyula .. ,, .. .,

.. ..

I-II l-II II II I-II I-II II I-II I-II

I-II II

.,

.. .. .. „ .. ,. .. .. ..

, ,

.. .. I-II .. .. .. I I II II .. .. I-II ,, ., ., II


7. CSIPKETANSZAK.

Orsz. m. kir.

Tar Antal, tandíjmentes .. .. .. I-II Iparművészeti Iskola S. ALAKRAJZ. Boleradszky Benő , .. .. .. I-II Kovács Dezső át, ., ,. .. ,. .. ,. ,• I-II Makó Bertalan .. II Scheíber Henrik .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. I-II Az első félévben 27 tanuló. A második félévben 33 tanuló. C) E S T I T A N F O L Y A M . O = kimaradt. * - csak a II. félévben járt. I. CSOPORT. Aliimon Lajos Ambrózy Géza. Antalfy Ferenc Bahnó Pál Balcza Ferenc Balog Sándor Berkovits Dezső Blazsek Jenő Budai Antal Burfcus József Büttner Dezső Csonka Géza Csukás János Ebenführer Károly Einzíg Imre Ertínger János Fritsch József Fritz Ferenc Gaál Gyula Gábor György Galgóczy Lajos Garzó István Gazsó Ödön Greiner János Gungl Márton

Gindert Pál Gyulai Aladár Hackel Oszkár Hcller J. Kálmán Hornícsek Elemér Illésy János Járay Kálmán Kabanetz Lajos Kalmár Aladár Kassa Lajos Kund György Kupfer Károly Lampel Mór Léber Géza Matusik Ede Majoros Ferenc Mcixner Rezső Nagy G. Ferenc Pálmüller Ferenc Paruschek János Párís Emil Petzinger Rezső Rajts Jenő Ribárszky Győző Roskoványí Sándor

Sági Ernő Sára Jenő Sárkány Gyula Schíffer Imre Schütz Dezső Sima Henrik Sprenczl Antal Steínbeck Izidor Stíbinger Károly Szakái Ferenc Szebeheíyí Géza Thienschmídt Ede Tóth Antal Turcsányí Lajos Vallcnt Edgár Vantulek Ernő Vantulck Jenő Vágó István Várakozó Gábor Végh Gusztáv Wrabek Gyula Weinbergcr Dezső Zsazsula Rezső

Kommcndir Nándoi Koppán Kálmán Krausz Árpád Kuhn Győző Laky János Lakó Albert Lampérth József Lukács Gyula Lukács Sándor ) Magasházy János Mayer Lajos Mezei Ernő Mihók Károly Miinek Adolf 3 Náday Géza Németh Lajos Népessy Lajos Papp Gergely Praxl István 0 Pukánszky József

Rácz György Rendes István Rettig Károly Sattler Manó Seper Illés Simon Rezső Sokhegyi János Stípek József Szép Béla i Szigcl János Szmolka Mihály Szudils György Turchányi Géza Varjú Gyula > Végh László Vogl Hugó Waltcr Árpád Weísz Sándor Werschíng János

II. CSOPORT. Andrejkovits József Anlauf Kálmán Balázs Mihály Baumwoht Arlur j Biró Róbert Bodonyi Nándor Falusy Károly Fehérváry Dezső Galambos András ) Gindert István Grünblatt Salamon Hegyi István Herczig Sándor Holkó István 5 Horváth Vilmos Imre Gyula Jclenfí Lajos Kajdy Béla Keresztes József 0 Koch Ede


Orsz. m, kir. III. CSOPORT. Iparművészeti Balázsfy Rezső Iskola Bíró Árpád Csányi Lajos Csernák Jenő Cserny Imre Cserhalmy Jenő Dinnyés Ferenc Emmer Károly Erdélyi Jóssef Eszes József Gottesniann Mór Fazekas Károly Fehérváry Hugó Göbl Ferenc Grcgersen Hugó

Hegyi Dezső Hírmetzl Tamás Horváth Károly Kasz János Keitner Sándor Kammondy József Kókay István Krécsy Béla Lampel Miklós Lukács László Mohacsek Ede Mígray Ferenc Nagy Kálmán Neumann Antal Pacsu Béla

Palánszky János Pammer József Pósza Antal Retkes Lajos Schulzer Károly St/mpl János Szegcdy Lajos Szőts György Varga József Visny János Vonnák Jenő Weísz Dezső Weisz Gyula Wcísz Gyula Wollmann Károly

Az 1908 9. tanév első felében rendezett esti nyomdász kurzuson a a következő növendékek vettek részt: ífj. Aígner Antal, Augenfeld Miksa, Bárány Nándor, Balás Károly, Bauer Henrik, Fekete Béla, Herrmann Károly, Hollóssy János, lllyésy István, Járó Imre, Kun Kornél, Kun Mihály, Mitterszky József, Novak Alajos, Novak László, Pollák Aurél, Prünner Arnold, Stalla Márton, Spítz Adolf. Szántó Gergely. Az 1908,9. tanévben: Tan- és beíratásí dijakból befolyt 5765 korona. Tandíjmentességet az első félévben 45 tanuló, a második félévben 44 tanuló élvezett, ennek ellenértéke 950 korona.

TUTALOMDÍJAK A nappali tanfolyamon összesen 500 korona áll erre a célra rendelkezésre. 20 K : Olexák Emil, Erbíts Gyula, Szege Sándor, Bánszky Sándor, Bossányí Ervin, Petten Sándor, Szekeres Béla tO K t Szobotka Imre, Barócsy Antal, Zehrer József, Gabiik Antal, Tóth Lajos, Palotay Géza., Witthalm János, Falb Sándor, Csillag László, Horváth Jenő, Ortner Ferenc Farkas Imre, Fischer Mór, Wesselyí Norbert, Irányi István, Harmann Béla, Imre Gábor, Leszkovszky Gy., Vörös Gyula, Fáry János, Mihalík János, Kodríán Kornél, Beké István, Petrezselyem M., Németh Gyula, Keresztes Kálmán 10 K az esti tanfolyamon: Szegedy Lajos, Horváth Károly, Pálmüller Ferenc 5 K : Hírmetzl Tamás, Nagy Kálmán, Mezei Jenő, Balázsfy Rezső, Tóth Antal, Bahnó Pál, Csonka Géza, Paruschek János, Sziget János, Pósza Antal, Vágó István, Pukánszky József, Vísny János, Csányi Lajos, Meixner Rezső, Schütz Dezső, Blazek Hugó, Cserny Imre, Zsazsula Rezső.

SZÜNIDEI TANULMÁNYUTAKRA

Í00 -J00 korona engedélyeztetetett a következőknek: Bánszky Sándor IV é. d. szobrász, Bossányí Ervin IV é. d. festő, Olexák Emil IV é. d. festő, Petten Sándor IV é. lakbér., Szekeres Béla IV é. d. festő, Szobotka Imre IV é. d. festő, Erbíts Gyula V é. kíspl., Keresztes Kálmán V é. kispl.. Kiss Gyula V é. lakberend., Greff Lajos IV é. d. szobr.


TATISZTIKAI TÁBLÁZATOK AZ INTÉZET RENDES ÉS VENDÉGLÁTOGATÓ NÖVENDÉKEIRŐL

S

A m. kír. központi statísslikat hivatal kívánsága síerint.


Orsi. m. kir. Iparművészeti Iskola

ti. előkészítő osztály

3. Honosság szerint : Magyarországi illetőségű magyar Horvátországi illetőségű magyar Osztrák honos Összesen 4. Vallás szerint: Római katolikus Görög katolikus Ev. református Ag. hítv. evangélikus Görög keleti Unitárius Izraelita Baptista Összesen

..

.t

5. Anyanyelv szerint : Magyar Német (magyar) .. Tót „ .. .. Román ,, Ruthén „ i Horvát ,. Szerb .. Összesen .. -.

„ .. „

„ ., ,

»

6

.,

,

5

/

.

5-7

»

t t

,,

f t

Érettségit tett Szakiskola 2 osztályát végzett 4 ., ,,

, ., ..

Több ,, Ismétlő volt Összesen

,,

25

33

31

34

39

25

33

J3 J 4 5

18

23 \ \

30 2 J

25

33

31

25

33

20

30 10

10 J0

34

34

39

34

36 2

6 2 J I 5

J 34

31

34

J9Ö

..

..

18

•• » ••

.. .. ., .. ..

.t

..

tt

t.

, 31

7. Előmenetelre nézve (a vendéglátogatók kivételével) : Minden tárgyból jeles .. .. Minden tárgyból legalább jó Minden tárgyból legalább elégségei .. ., .. .. .. Egy tárgyból elégtelen

36 2 í

.,

Összesen

Két

34

.. ., .. ,

Reál v. gímn. 1—3 osztályát végzett Reáliskola 4 osztályát végzett +»

3J

..

.. ••

b 4 5

Gimnázium 4

t. ..

,. ,. .. ,.

„ „ „

szakosztály

.. ..

6. Előképzettség szerint: Elemi iskola 4 osztályát végzett Polgári

.. •• .. t. tt ., 34 » «t

II. III.

.. ..

J I

26


II. clökcs^itÖ osztály

S. A felvett összes tanulók közül : Egész tandijat fizetett A tandíj alól egészen felmentetett A tandíj alól részben felmentetett Ösztöndíjban részesült az intézeten belül .. ösztöndíjban részesült az intézeten kivül .. Segélyben részesült Jutalomban részesült Egy órát sem mulasztott.. Mulasztott A mulasztott igazolt órák száma A mulasztott igazolatlan órák száma .. .. .. Könnyű megbetegedések száma Súlyos megbetegedések száma Járványos megbetegedések száma 9. A szülők foglalkozása szerint: Nagybirtokos vagy nagybérlő Középbírtokos vagy középbérlö .. .. Kisbirtokos vagy kisbérié' .. Egyéb őstermelő Gazdatiszt Gazdasági cseléd Nagyiparosok és nagy-bányavállalkozók Középíparosok és bányatulajdonosok Ipari vagy bányatísztviselők .. Egyéb ipari segédek vagy alkalmazottak Nagykereskedők vagy nagyvállalkozók Kiskereskedők vagy kisfuvarosok Kereskedelmi vagy közlekedési tisztviselők .. .. Kereskedelmi vagy közlekedési altisztek, segédek Napszámosok Köztisztviselők Díjnokok •• Papok Tanárok vagy tanítók .. .. .. .. .. Más értelmiségiek (orvos, ügyvéd, művész stb.) Katonák Házi cselédek .. .. .. Műiparosok Magánzók, tőkések, nyugdíjasok, háztulajd Egyéb vagy ismeretlen foglalkozásúak Összesen

27

34

ií.

Orsz. m. kír. Iparművészeti Iskola

Ili.

szakosztály

O

25

151 45

41 32 í 34 25 450 700 99

21 25 500 S9 87 175

1b 248 59

2087 4J8

1 J 2 5 5 5 J JO 4 16 6 7 9 4 8 23 J 8 17 13 7 4 7 25

34

31

34

25

33


SZEMELVÉNYEK A SZAKOSZTÁLYOK MUNKÁIBÓL


Természet után rajzolta Willheim Vilmos

Tanár : Papp Sándor

Természet után rajzolta Barta István


Rajzolta : Erbíts Gyula

Tanár : Pap Henrik, Udvary Géza


Rajtolta : Kovács Sámuel

Tanár : Pap Henrik, Udvary Géza.


Tervezte: Greff Lajos

Term. trt. vázlattanulmány. Mintázta: Medrea Kornél

Szaktanár : Maróti Géza Mátrai Lajos

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője 1908-1909  

Az 1908-09-ik évi huszonkilencedik iskolai évről

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője 1908-1909  

Az 1908-09-ik évi huszonkilencedik iskolai évről

Advertisement