Page 1

AZ

ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

ÉRTESÍTŐJE AZ 1904/905-IKI HUSZONÖTÖDIK ISKOLAI

ÉVRŐL

SZERKESZTETTE:

FITTLER KAMILL IGAZGATÓ

BUDAPEST "PATRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1905


ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ÉKITMLNYES RAJZ

TANÁR: ORÓH ISTVÁN

TERVEZTE: KALMÁR JÁNOS


Tájékoztatás az 1905—1906. iskolai évre. A rendes, rendkívüli és vendéglátogató növendékek számára az 1905— 1906. iskolai évi beiratások f. év szeptember havának 6-ikán és 7-ikén délelőtt 9 — 11 és délután 3—5 óra között fognak az intézetnek Kinizsy-utca 31. sz. alatt levő igazgatósági irodájában megejtetni. A rendes és rendkívüli tanulókul fölvétetni kívánók szeptember 6-ikán, a vendéglátogatók pedig szeptember 7-ikén jelentkezzenek. Aki ezeket a beiratási napokat elmulasztja vagy a tanév megkezdése után jelentkezik, az csakis miniszteri engedély alapján vehető föl. A beiratási díj (4 korona), a félévi tandíj (rendes és rendkívüli tanulóknak 10 korona, vendéglátogatnak 20 korona), az iskolai »Értesítő«-:e fizetendő díj (1 korona), valamint a rendes és rendkívüli tanulók által kötelezőleg kiveendő félévi bizonyítvány bélyegdíja (30 fillér) a beiratkozás alkalmával előzetesen lefizetendő. Ugyancsak a beiratkozáskor nyújtandók be a tandíjelengedésért a vagyontalansági és iskolabizonyítványokkal fölszerelt és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett — szegénységi bizonyítvány alapján bélyegmentes, annak hiányában bélyegköteles — kérvények is. A volt tanulóknak szünidei foglalkozását igazoló bizonyítványok szintén a beiratkozásnál adandók be. A tandíjat azok is tartoznak előzetesen lefizetni, akik tandíjmentességért folyamodnak. Ha az illetők mentességet nyernek, a befizetett tandíjat visszakapják. Az újonnan belépő növendékekre nézve kötelező rajzolási vagy mintázási és szakbeli föl.ételi vizsgáknak ideje és helye, valamint az előadásoknak a megkezdése és a pótvizsgáknak az ideje az iskolai fekete táblán fog közzététetni Az esti tanfolyam beiratásai az 1905—1906 iskolai évre szeptember hó 9-ikén, szombaton, esti 6—8 óra között és szeptember hó 10-ikén, vasárnap délelőtti 9—11 óra között fognak az iskolának Kinizsy-utca 31. sz. a. levő igazgatósági irodájában megejtetni. Ezen beiratásnak díja évenkint 3 korona (amelyből 1 korona esik az iskolai »Értesítő*re). A tandíj évenkint 6 korona, amely két egyenlő részletben is törleszthető; t. i. az első félévi beiratkozás alkalmával 3 korona és a II. félév megkezdésekor (február ekjén) szintén 3 korona.


Kivonat az orsz. m. kir. iparművészeti iskola szervezeti, tanulmányi és felvételi szabályzataiból. Az orsz. m. kir. iparművészeti iskolának célja rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás Az iskola ozélja útján a díszítő művészet és a művészi ipar különféle ágai számára képzett erőket nevelni; az iparosokat művészi irányban tovább képezni és az iparoktatás számára rajztanítókat és iparművészeti szaktanítókat nevelni. (Sz. sz. 1. §.) Az Intézeti tanfolyamok és tartamuk

Milyen iparművészeti szakmák vannak a nappali tanfolyamon képviselve ?

Az intézet tanfolyama két részre oszlik: a) az előkészítő tanfolyamra; b) a szaktanfolyamra; azonkívül az iskola keretében van egy esti tanfolyam (iparossegédek és tanoncok részére). A nappali tanfolyamnak tartama öt év (két év előkészítő és három év szaktanfolyam) az esti tanfolyamé pedig három év. (Sz. sz. 3 §.) A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

nappali tanfolyamon a következő szakmákat tanítják: Díszítő festészetet. Díszítő szobrászatot. Kisplasztikát. Ötvösséget, zomáríCzozást. Fametszészetet. Rézmetszészetet. Lakásberendezési és iparművészeti rajzolást és tervezést. (Sz. sz. B. melléklet.)

SzakmaAz intézetbe belépni szándékozók az itt fölsorolt szakmák közül tetszésük szerint választválasztás hatnak, a tanári kar azonban föntartja magának a jogot, hogy a végleges beosztást a felvételi a beiratkozás alkalmával vizsgák eredménye és a rendelkezésre álló hely alapján eszközölhesse. (F. és t. sz. 6. §.) Mire képesít A szaktanfolyamok sikeres elvégzése után (öt év) a rendes és rendkívüli növendékek xi orsz. m. kir. iparművészeti végbizonyítványt kapnak, mely nekik jogot ad a szakmájuk körébe tartozó képesítéshez iskola elvégzése 1 kötött művészi iparágak űzésére, illetőleg az ipartörvény értelmében a megtanult iparág önálló űzése iránt kikérendő engedély elnyerésére. (Sz. sz. 13. §.) Egyévi Az intézet rendes növendékei azonkívül a katonai szolgálat tekintetében a főgytnnasiumok önkéntességi kedvezmény és főreáliskolák tanulóival egyenjogosítottak olykép, mint azt a véderőtörvény és annak végrehajtására vonatkozó utasítás 25, §-a első bekezdésének b) pontja értelmezi. Az intézet III. szakosztálybeli növendéke, ha márciusban sor alá kerül, feltételesen egyéves önkéntesnek soroztatik be s mint ilyen rója le hadkötelezettségét, ha ugyanazon év október hó l-ig az intézet sikeres elvégzését tanúsító végbizonyítványt bemutatja (Sz. sz. 17. §.) Milyen csoportokba osztatnak a nappali tanfolyam növendékei ?

A a) b) c) A

nappali tanfolyam növendékei lehetnek: rendes növendékek, rendkívüli növendékek, vendéglátogatók. tanulók ezidő szerint csak finövendékek lehetnek. (F. és t. sz. 1. §.)


ÉKITMÉNYES RAJZ

TANÁR:

GRÓH

ISTVAN

TERVEZTE I KASNYA BÉLA

TERVEZTE : WOLF JÓZSEF


Kik lehetnek Az intézet rendes növendékei azok lehetnek, akik az intézet a) 15-ik életévöket belöltötték (de 32 évesnél nem idősebbek) és a belépésre vonatko- rendes növendékei ? zólag bírják szülőik beleegyezését, b) ép látó és halló érzékkel bírnak és másodszor már be vannak oltva, c) legalább 4 középiskolát vagy polgári iskolát sikeresen végeztek és a rajzolásban jártassággal bírnak, d) akik bár csak két közép vagy polgári iskolát végeztek, de ezután meg valamely állami kő-, fa-, fém-, vas- és agyagipari, valamint fafaragó szakiskola II-ik osztályát is jeles eredménynyel végezték el. (F. és t. sz. 2. §.)

A rendes növendék a tanórarendben fölvett összes tantárgyakat köteles hallgatni. (Elfoglaltság d. e. 8—12-ig és d. u. 2—6-ig. Szombat és vasárnap szünnap.)

Mely tantárgyakat köteles a rendes növendék hallgatni ?

Az intézet rendkívüli növendékei azok, akik az előképzettséget illetőleg nem felelnek meg Kik lehetnek az intézet azoknak a követelményeknek, melyek alapján valaki rendes növendék lehet, de egyébként a r e n d k í v ü l i rendes növendékek felvételénél kikötött feltételeknek mindenben eleget tesznek. (F. és t. sz. 3. §.) növendékei ? A rendkívüli növendék egyévi önkéntességi jogot nem kap, de egyébként kötelességei és jogai ugyanazok, mint a rendes növendékeké. Együtt tanul a rendes növendékekkel (ugyanazt) s az öt év sikeres elvégzése után ugyanolyan értékű végbizonyítványt kap, mint a rendes növendékek.

Melyek a rendkívüli növendékek kötelességei és Jogai

Oly egyének, akik csak egyes tárgyakat akarnak hallgatni, vagy csak bizonyos gyakorlatokban óhajtanak résztvenni, a rendelkezésre álló hely arányában mint vendéglátogatók járhatnak az intézetbe. A vendéglátogatók a vizsgák alól fel vannak mentve, (bár a kiválasztott órákra ők is pontosan kötelesek eljárni) de viszont rendes bizonyítványra sem tarthatnak igényt. Aki mint vendéglátogató kíván fölvétetni, igazolni tartozik, hogy: a) 15-ik életévét betöltötte s 32 évesnél nem idősebb; b) rajz és gyakorlatbeli előtanulmánya van. (F. és t. sz. 5. §.)

Kik lehetnek vendéglátogatók?

Az iskolai év szeptember hó elején kezdődik és június hó végéig tart s két félévre oszlik : a télire (szept.—jan.) és a nyárira, mely február elején kezdődik. A tanulók beiratása minden félév elején történik. (Újonnan jelentkezők februárban csak kivételesen vétetnek föl.)

A tanulók beiratása

A jelentkezők a köteles díjak lefizetése után ideiglenesen fölvétetnek — s a szakiskolát végzett tanulókat kivéve — felvételi vizsgálatra utasíttatnak. E vizsgálatért (mely a természet után való rajzra, a festő és szobrász osztályokba jelentkezőknél ezenkívül a díszítő festésre, illetőleg a mintázásra is kiterjed) díj nem fizetendő. A végleges felvétel, a felvételi vizsga eredménye alapján történik. A fel nem vett jelentkezők befizetett díjaikat — a beiratási díjat kivéve — visszakapják.

Felvételi vizsga

A beiratásnál Beiratási díj (az egész évre) 4 kor. fizetendő dijak „Értesítő" díj ... 1 „ Tandíj (rendes és rendkívüli növendékért) félévenként ... 10 * Tandíj vendéglátogató növendékekért félévenként 20 » Félévi bizonyítványhoz szükséges okmánybélyegre félévenként 30 fiit (F. és t. sz. 4. §.)

Idősebb vagy gyakorlatilag képzett egyének, főleg pedig azok, akik valamely szakiskolát vagy más magasabb intézetet végeztek, oly vizsgálatra is bocsáthatók, melynek letétele egyszerre a Ill-ik évfolyamba való belépésre jogosít.

Kik ugorhatják át a két előkészítő osztályt s milyen vizsga alapján?


Ezen vizsga — melyért a tanári kar által adott engedély után 20 kor. előzetesen lefizetendő — 6 napig tart s pedig 3 nap: Szakgyakorlat. 1 « : Geo'metria. 1 „ : Ékítményes rajz. 1 „ : Építési rajz. Ilyen vizsga engedélyezése iránti kérvények (bélyegmentes) a beirafás alkalmával adandók be. (F. és t. sz. 4. és 8. §.) TandíjSzegénysorsu, tehetséges és szorgalmas növendékek az első féléven tál a tandíj fizetése mentesség és állami alól fölmentést nyerhetnek. ösztöndijak

A tandíjmentességet a beiratás alkalmával írásban kell kérni. Állami ösztöndíjak elnyerésére évenként nyilvános pályázat hirdettetik, de e pályázatra rendszerint csak olyan növendékek bocsáthatók, akik már legalább egy féléven át az intézetben tanulmányaikat sikeresen folytatták. (F. és t. sz. 10. és 11. §.)

Az osztályzatoknak fokozata

Az osztályzatoknak fokozata: 1 == jeles ; 2 — jó; 3 = elégséges ; 4 = elégtelen. A magaviseletnek jelzésére a jó, szabályszerű és kevésbé szabályszerű érdemjegyek szolgálnak.

'ót- és javítóvizsgák

Az a tanuló aki egy vagy két tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet, a tanári testület engedélye alapján javító vizsgálatra bocsátható; az engedély elnyeréseért az illetőnek a beiratás alkalmával folyamodnia kell. Akinek kettőnél több kötelező elméleti tantárgyból, vagy akir csak egy szaktárgyból van elégtelen osztályzata, osztályismétlésre utasíttatik. Egy osztály kétszer nem ismételhető. Az a tanuló, aki az első vagy második iskolai félévnek végén valamely tantárgyból nem volt osztályozható, felsőbb évfolyamba csak úgy vehető fel, ha azokból a tantárgyakból, melyekből osztályzatot nem kapott, a legközelebbi iskolai év elején pótvizsgát tesz.

A pót- és A pótvizsgálati és javítóvizsgálati díj tárgyanként 6 korona, amit előzetesen keJl az iavító vizsgák dija igazgató nyugtájára lefizetni. (F. és t. sz. 17. §.) Az intézetbe Ha a tanuló, különösen az intézetben töltött első félévben felötlő tehetséghiányt, vagy való fölvételnek hanyagságot és ezzel együtt rossz magaviseletet tanúsítana, a tanári testület kimondhatja, megtagadása hogy az illető az intézetbe többé föl nem vehető.

Ez a határozat a vall. és közokt. miniszterhez beadott kérvényben megfölebbezhető. (F. t. sz. 18. §.)


DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY TANÁR:

MISENKA

N.

TERVEZTE

ÉS MINTÁZTA I

MÁTRAI

LAJOS

OYÖRGY

, , CSISZER J.


ESTI TANFOLYAM. Az esti tanfolyamnak szabályzata. i- §. Az esti tanfolyamnak célja: a) Oly iparosoknak, a kiknek foglalkozása bizonyos művészi képességet kíván (pl. bútorasztalosok, kárpitosok, szobafestők, címfestők, litográfusok, kőfaragók, fafaragók, díszítő szobrászok, ércöntők, aranyművesek, cizelállók, zománcfestők, lakatosok stb.), módot nyújtani arra, hogy szakmájuknak gyakorlása mellett, az esti és vasárnap délelőtti órákban magukat rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás útján művészi irányban tovább képezhessék ; b) egyes kiválóbb egyéneket az iparművészeti iskola szaktanfolyamának felvételi vizsgálatára előkészíteni. 2. §. Az esti tanfolyam három évre terjed. Minden iskolai év szeptember hó elején veszi kezdetét és június hó végéig tart. A heti tanóráknak száma 10-ben van megállapítva, még pedig hetenkint háromszor este 2—2 óra, vasárnap délelőtt pedig 4 óra 3. §• A beiratások szeptember hó elején történnek, csakis kivételes esetekben február hó elején A beiratási díj évenként 3 korona; ebből egy korona esik az „Értesítő"-re. A tandíj évenkint 6 korona, amely két egyenlő részletben is törleszthető. 4- §• A felvételre jelentkező iparos ifjú igazolni tartozik, hogy: a) 15-ik életévét betöltötte; b) ép látó- éj hallóérzékkel és szakmájának megfelelő testi épséggel bír; c) legalább 2 középiskolát vagy 6 elemi osztályt sikerrel végzett, vagy ennek hiányában kiváló szakképzettséggel bír; d) választott iparágával már egy-két éve gyakorlatilag foglalkozott (bizonyítvánnyal igazolandó); é) bírja mesterének vagy szüleinek beleegyezését arra, hogy az esti tanfolyamot látogathatja. 5. §. Tandíjmentesség, ösztöndíj, jutalom, fegyelmi s egyéb ügyeket, lásd Szabályzat II. 6. §• A tanfolyamnak tanulói kötelezik magukat, hogy az előírt tárgyakat az e célra kitűzött tanórarend szerint pontosan hallgatják. 7- §•

A jelentkező tanuló fölvétele előtt próbamunkát végez és csak annak sikeres elkészítése után vehető véglegesen fel. A próbamunka kiterjed a rajzra és a jelentkező szakmájára. Olyan tanuló, aki magasabb évfolyamba akar fölvétetni, haladottságát szintén próbamunkával és az előző tanfolyamban végzettek tudásával (esetleg fölvételi vizsga alapján) tartozik igazolni. 8. Q.

A tanfolyam tananyagának három évre való felosztása.


I. év. a) Planimetria. (Pont, vonal, háromszög, négyszög, sokszög, kör és elipszis elmélete és szerkesztési rajza.) Tömeges tanítás (előadás és rajz) hetenként 2 órában. b) Építészeti stiltan és építési rajz. Az építészetben előforduló szabályoknak fejtegetése. Az építészeti formáknak ismertetése, különös tekintettel az anyagra. Párkányoknak tagozása; az oszloprendeknek fogalma. Ajtóknak, ablakoknak, boltozatoknak formái. Tömeges tanítás (előadás és rajz), hetenkint 2 órában. c) Iparművészeti stiltan. Iparművészeti alakoknak ismertetése, tekintettel a feldolgozandó anyagokból és előállítási teknikákból származó stiltaiii törvényekre. Előadás, hetenként 1 óra. d) Ékítményes rajz. Egyszerű ékítmény-elemeknek nagyarányú fali minták után való rajzolása, áttérés a domború minták utáni rajzolásra. Hetenként 3 óra. Mértani síképítményeknek rajzolása és színezése. Betűknek rajzolása és rondírás. Tömeges tanítás hetenként 2 órában.

II. eV. a) Geometria. Ábrázoló geometria és az árnyékszerkesztésnek elemei. A pontnak, vonalnak, síkoknak és testeknek ábrázolása. Síkok, felületek és testek területének és köb tártai mának kiszámítása. Egyszerű testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. Tömeges tanítás (előadás és rajz), heti 2 órában. b) Szabadkézi perspektíva. Geometriai testeknek és egyszerű iparművészeti tárgyaknak, puszta szemlélet útján, szabadkézzel való rajzolása. Hetenként 2 óra. c) Díszítményéknek rajzolása. Különböző korszakbdi ékítményeknek domború minták után való rajzolása. Hetenként 2 óra. d) Szakbeli tanulmányok. I. Szak- és mfihelyi rajz. II. Mintázás. Egy- e gy III. Ékítményes festés. szakmának hetenkint IV. Ötvösség. 4 óra. V. Alakrajz. A tanuló a szakmabeli tanulmányokat foglalkozásához képest gyakorolja. 'Az okta'.ís egyéni. A szakmabeli tanulmányoknak tantárgyát az igazgató vagy a szaktanár jelöli ki. Szakmaváltoztatás csak kivételesen van megengedve.

III. év. a) Geometria. Perspektíva. Testcsoportok perspektivikus képének szerkesztése. Perspektivikus árnyékszerkesztés. Tömeges tanítás (előadás és rajz), hetenként 2 órában. b) Virágoknak, növényeknek és gyümölcsöknek rajzolása (természet után vagy esetleg preparátumok után). Hetenként 2 óra. c) Szakbeli tanulmányok.


DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY TANÁR: MÁTRAI

,., JAKOB15 A.

T!-:RVI-:/.TI-:

Í;S MINTÁZTA :

LAJOS GYÖRGY

HOMONNAY F.


I. Szak- és műhelyi rajz. II. Mintázás. Egy-egy III. Ékítményes rajz és festés. szakmának hetenkint IV. Ötvösség és zománcozás. 6 óra. V. Alakrajz.. A tanuló a szakmabeli tanulmányokat foglalkozásához képest gyakorolja. 9. §• Az esti tanfolyambeli növendékeknek, a hely arányához képest (a vendéglátogatók előtt), a nappali tanfolyambeli növendékek számára előírt egyes tantárgyak hallgatása, a tanár és igazgató beleegyezése mellett engedélyezhető. Ezért külön tandíj nem jár. 10. §. A tanfolyam hallgatója minden iskolai év végén látogatási bizonyítványt kap; az egész tanfolyam befejezése alkalmával pedig végbizonyítványt nyer, melyben haladása és szorgalma van minősítve. Szegénysorsú, de szorgalmas tanulók a tandíj alul felmentést nyerhetnek. (Lásd Szabályzat II. 11. §.) Ösztöndíjak elnyerésére időnkint pályázat hirdettetik. (Lásd Szabályzat II. 11. §.) Minden iskolai év végén a jelesebb növendékek között jutalmak osztatnak ki. (Lásd Szabályzat II. 21. §.) Tanulmányi és fegyelmi ügyekben a tanulók az iskolai szabályzatnak vannak alárendelve. (Lásd Szabályzat II.) 11. §. A szünidei pályázatokban minden esti tanfolyambéli tanuló is úgy vehet részlr; mint az intézet rendes növendéke. (Lásd Pályázati szabályzat II. Függ.) 12. §. Az az esti tanfolyambéli tanuló, a ki az intézetbe mint rendes növendék akar belépni egyenlő képesség esetén az idegen intézetekből jelentkező előtt számíthat felvételre, a fölvételi vizsgának letétele után; azok pedig, a kik a három évi esti tanfolyamot jó eredménynyel végezték, a szaktanfolyamba való felvételre előírt vizsgára bocsájtathatnak. (Lásd Szabályzat II. 10.) A szerint, amint végeztek 4 középiskolát vagy nem, lehetnek reudes vagy rendkívüli növendékek.


Jelentés az 1904—1905-ik huszonötödiki iskolai évről. Minden nagyobb zökkenés nélkül végrehajtottuk az idén a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak szervezeti szabályzatunkat mélyrehatóan módosító rendeletét, mely — amint már a tavalyi „Értesítőnkben" kifejtettük — a tanulókat az ezelőtti kétféle minősítés helyett (rendes és vendéglátogató növendékek) háromféle minősítésbe (rendes, rendkívüli és vendéglátogató növendékek) sorolja be. A változás hatása abban volt érezhető, hogy több rendkívüli növendék, az elkövetkezendő 3 évi katonai szolgálat nyomása alatt, levizsgázott a középiskola négy alsó osztályából és így ismét megszerezte magának a rendes tanulói jogot és vele együtt az egyéves önkéntességet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a katonai hatóságok a rendkívüli növendékek szolgálati ügyét is rendesen a legmesszebbmenő méltányossággal intézik el, amiért kedves kötelességünk nekik e helyen is az intézet legőszintébb háláját tolmácsolnunk. A fölvételi vizsgálat gyakorlati részének kötelezővé tétele is igen jó eredménnyel járt. Az idei első éves tanulók közül hiányoznak azok az elemek, akik minden hivatás és tehetség nélkül, csakis a 4 középiskola elvégzését igazoló bizonyítvány alapján léptek be az iparművészeti iskolába. A rajzolásnak és a választott szakmában való bizonyos jártasság bemutatásának megkövetelése, mégis inkább az arra igazán hivatottak előtt nyitja meg az iskola ajtaját s így a tanárok is sokkal intenzivebben foglalkoztathatják az ifjúságot mint eddig módjukban volt. Az iskola esti tanfolyamán is életbe lépett az idén egy egészen gyakorlati esti tanfolyam, még pedig az ékszerészet és zománczozás esti tanfolyama. Ezt leginkább már önálló iparosok látogatják, akik a szakmájukban való tökélyesedésre törekszenek. Kár, hogy a jelentkezők számához képest elégséges helylyel nem rendelkezünk és így nincs módunkban fölvenni valamennyi jelentkezőt. Az esti tanfolyam látogatása is elég jó volt, de feltűnően sok ifjú marad el tanulás közben. A mostoha közgazdasági viszonyok jelének mindig az esti tanfolyam látogatása a legigazabb idő mérője. Ha van kereset, az esti tanfolyam látogatása is intenzív és kitartó. Ha zavarosak a viszonyok, ha nincs vállalkozás és nincs kereset, a látogatás az esti tanfolyamon csökken legelőször és a fölvett látogatóknak is nagy része elmaradozik a tanév folytán munkahiány miatt.


DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY TANÁR: MÁTRAI LAJOS QYÖROY

SZÉKELY K.

TERVEZTE ÉS MINTÁZTA

NEMES QY.


ORSZ. MAOY. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

1

Immár évek óta tart ez a bizonytalan helyzet. Néha javult egy kicsit, most azonban harározott esésben van. Nagyon, de nagyon félő, hogy ezek az állapotok zsenge iparművészetünkre és első sorban annak tanítványaira végzetes befolyással lesznek. Az esti tanfolyamoknak gyakorlatiasabbá tétele is gondját okozta az idén a tanári karnak, mert a tapasztalás azt bizonyította, hogy amilyen lelkesedéssel foglalkoznak a jelentkezők saját külön szakmájukkal, oly kevés az érzékük a teória iránt. Az idevágó előterjesztéseknek az 1906. évi költségvetés keretében iparkodtunk talajt biztosítani. Ugyancsak az általános helyzet jele, hogy habár egy évi késéssel kis műhelyünket mégis fölépíthettük, de annak berendezését és fölszerelését a költségvetés elintézetlensége miatt nem foganatosíthatjuk. A műhely tehát áll, de rendeltetésének nem szolgálhat. Hasonlóképp a költségvetés hiánya miatt nem volt betölthető a két, már engedélyezett új tanári állás, mert a szolgaszemélyzet szaporítása nélkül az új osztályok nem lennének kiszolgálhatok. Az iskola résztvett .a miskolci kiállításon és jelenleg előkészíti a milánói , kiállításban való részvételét. De legelső gondját az iskolának a saját jubüarTs kíathTaireJőkészületei kérjezik. E kiállítást azért nem lehetett az idei 25-ik tanévben szervezni, mert az iparművészeti múzeum kiállítási terme nem volt megkapható. Az csak jövő iskolai év október 15-ike után lesz elfoglalható s így jubiláns kiállításunkat voltaképp már a 26-ik tanévben fogjuk csak megtarthatni. -<^' Iskolánkat igen sokan tisztelték meg az idén látogatásukkal. így tanulmányozta működésünket a rajztanárok szünidei kurzusa, míg a nevesebb szakember látogatók közül Armbruster Jules-t, a limai (Peru) iparművészeti iskola tanárát, Cellái Rafaelló és Calandra Davide jeles olasz szobrászokat és iparművészeti tanárokat és Tzigara-Samurcas román képzőművészeti akadémiai tanárt említjük meg. Az iskola tanárai közül tanulmányútakat tettek Morelli Gusztáv, Benczúr Béla és Papp Sándor. Az intézet a maga teljességében résztvett Lotz Károly nagymesterünk temetésén és saját körében Lotz gyászünnepet rendezett, melynek magvát Papp Sándor tanárnak az elhunyt érdemeinek méltatása mellett, a képzőművészeteknek az iparművészettel való egybevetéséről írt tanulmánya képezte. Mély részvéttel kell megemlékeznünk Pavlicsek Károly és Varga József tanítványaink elhunytáról, kik tehetségben és törekvésben díszét alkották iskolánknak. Mind a kettőt még a szünidők alatt ragadta ki közülünk a kérlelhetlen végzet, őszinte gyászba borítván egész intézetünket. Hálás köszönetet mondunk e helyen is Pelczmann Ferenc urnák, aki az idén is úgy mint az előző években, 10 tanítványunkat ingyen ebéddel és vacsorával látta el. Ez olyan áldozat, amelynél a nemeslelkű adakozónak csak szerénysége nagyobb.


Nemkülönben nagy köszönettel tartozunk dr. Bayer Dezső gyógyszerész úrnak, aki az iskolaorvos rendelvényére jelentékeny kedvezménnyel adja az orvosságot az ifjúságnak. A beteg tanulók számára a lefolyt iskolai évben 163 esetben történt orvosi rendelés. Az ifjúság egészségi állapota általában véve kedvező volt. Fertőző betegség nem fordult elő. Azonban a drágaság és a kedvezőtlen anyagi körülmények okozta rossz lakás és silány táplálkozás kilenc tanulónál skrofulotikus betegségeket idézett elő.


DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATI/SZAKOSZTÁLY TANÁR : MÁTRAI LAJOS GYÖRGY

PÁLYAMŰ

TERVEZTE ÉS MINTÁZTA : SOVÁNKA K.


Iskolai pályázatok, pályadíjak, jutalmak. A '. néhány évvel ezelőtt meghonosított iskolai pályázatokat a folyó tanévben is megtartottuk. Ezen pályázatok eredménye az idén is teljesen kielégítő volt. Az 1904 5. tanévben tartott iskolai pályázatok eredménye részletesen a következő volt:

A szünidei pályázaton: a 20 kor. I. díjat Krón Mihály, a 10 kor. II. díjat Baranyovits János nyerte el. Dicsérő oklevelet nyert: Tóth Géza. Elismerő oklevelet nyertek: Sonnenfeld Arnold és Winterstein Salamon.

Az I. félévi iskolai pályázaton: A díszítő szobrászatban:

dicsérő oklevelet nyert Nemes György elismerő ,, „ Poroszlai Sándor fölemlítést „ Csíszér János

A kisplasztikában:

dicsérő elismerő fölemlítést

„ „

„ „ „

Kiss Károly Bődy Kálmán Mendl Izidor

Az ötvösségben:

dicsérő elismerő

„ „

„ „

Zentál László Mühlstein Imre

A díszítő festészetben:

dicsérő elismerő fölemlítést

„ „

„ Tari Lajos „ Kurbel Bálint „ • Jesze Kálmán

A lakásberendezési tervezésben: dicsérő elismerő fölemlítést

„ „

„ „ „

Kari Ernő Lőwy László Hembach Gyula

A rézmetszészetben:

dicsérő elismerő

„ „

„ „

Vadász Miklós Kloszka Rezső

A fametszészetben:

dicsérő elismerő

„ „

„ „

Baranyovits János Ungár Arthur

„ „

„ „ „

Nemes György Tari Lajos Jámbor Lajos

A figurális ra>zban: (]\.ésü\.sz.o.) dicsérő elismerő fölemlítést


A figurális rajzban:

(az I. sz. o.) dicsérő oklevelet nyert Lipóth Ferenc elismerő „ „ Sonnenfeld Arnold fölemlítést „ Krón Mihály

A II. félévi iskolai pályázaton: A díszítő szobrászatban:

20 kor. I. díjat nyert 10 „ II. „ „ dicsérő oklevelet „ » n M elismerő oklevelet „

Nemes György Tunner Alajos Székely Károly Szopkó Endre Pelczmann Ferenc

Az ötvösségben:

20 kor. I. díjat 10 „ I I . „ dicsérő oklevelet elismerő „

„ „ „ „

Mühlstein Imre Pátzay Béla Winterstein Salamon Horvát Antal

A kisplasztikában:

20 kor. I. díjat 10 ,; II. M dicsérő oklevelet elismerő „

,, II » „

Frim Jenő Bődy Kálmán Ráduly János M e n d l Izidor

20 kor. I. díjat 10. » II.. » dicsérő oklevelet elismerő »

',, „ „ ,,

Abos (Aichenauer) B. Löwy László Hembach Gyula Tálos Gyula

» » ,,

Krón Mihály Lipóth Ferenc Schuszlik Dezső

„ „ „ „ „

Tari Lajos Nemes György Jámbor Lajos Bődy Kálmán Pilló Sándor

A lakásberendezési

tervezésben:

A figurális rajzban (kezdőknél): dicsérő elismerő felemlítést

„ ,,

(haladóknál): 20 kor. I. díjat 10 „ II. „ dicsérő oklevelet elismerő „ felemlítést A rézkarcban:

20 kor. I. díjat felemlítést

„ „

Kiss Rezső Csipkés Endre

A díszítő' festészetben:

20 kor. I. díjat 10 „ II. „ dicsérő oklevelet elismerő » felemlítést

„ i, „ » »

Koreny József Öetzlberger István Schuszlik Dezső Gimes Lajos Jámbor Lajos

A fametszészetben:

20 kor. I. díjat 10 „ I I .

„ a

Ungár Arthur Langer Ede.


KISPLASZTIKA SZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY TANÁR!

LORÁNFl

ANTAL

TERVEZTE ÉS MINTÁZTA STRÓBL ZSIGMOND

MEND IZIDORL

KUNDRÁK JÓZSEF


Jutalomdíjban az év végén a következő tanulók részesültek: A) A nappali tanfolyamon: 20—20 koronát kaptak: Tari Lajos, Bődy Kálmán, Jámbor Lajos és Poroszlai Sándor. 15—15 koronát kaptak: Rápolti Lajos, Nagy Endre, Csiszár János, Hembach Gyula. 10—10 koronát kaptak: Kiss Károly, Mühlstein Imre, Biró István, Koreny József, Lőwy László, Nemes György, Tunner Alajos, Homonnay Jenő, Lipóth Ferenc, Jesze Kálmán, ifj Székely Károly, Ráduly János, Csajka István, Filippinyi Samu, Mihály István, Kovács Mózes, Kovács Sámuel, Schvalm Richárd, Abos Brúnó, Kari Ernő, Zelczer József, Baranyovits János, Küzdő Gyula, Pilló Sándor, Kalmár János, Rumbold Gyula, Horváth Károly, Kloszka Rezső. 5—5 koronát kaptak: Horváth Béla, Kende Géza, Liptai I., Sárdinecz Ferenc, Szántó Gergely, Tóth Géza, Krón Mihály, Reményi József, Schuszlik Dezső és Grabetz Mátyás. Összesen: 470 kor. *B) Az esti tanfolyamon. 20—20 koronát kaptak: Horváth Károly és Ruff András. 10—10 koronát kaptak: Broczky Károly, Imrey Ferenc, Schmal Sándor és Zöllner Gyula. 5—5 koronát kaptak: Albu György, Cseh György, Kövecs József és Szibiczky István. Összesen: 100 kor. A tanári ösztöndíjalapból 20 koronát kapott Soos Vilmos.

A Magyar Iparművészeti Társulat által kiirt pályázatokon: A volt növendékek közül: I-ső díjat nyert: Fehérkuti Bálint, Dózsa Lukács és Muhics Sándor. Il-ik díjat nyert: Fehérkuti B., Dózsa Lukács és Wessely Vilmos. A mostani növendékek közül egy 200 kor. II. díjat nyertek: Schuszlik Dezső és Öetzlberger István, Tálos Gyulának egy terve pedig 200 koronáért megvétetett.


Ösztöndíjak és segélyek. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium az elmúlt tanévben a következő tanulókat részesítette államsegélyben: Poroszlai Sándort 400 K.; Bődy Kálmánt, Csiszér Jánost, Jámbor Lajost, Szopkó Endrét és Tari Lajost, 300—300 K., Buday Sándort, Csajka Istvánt, Kloszka Rezsőt, Koreny Józsefet, Krón Mihályt, Lipóth Ferencet, Mihály Istvánt, Misenka Nándort, F. Szabó Jánost, Pilló. Sándort, Schuszlik Dezsőt, Vondra Bélát Aichenauer (Abos) Brúnót, Tóth Gézát 200—200 K.; Fábián Mihályt 250 K.; Palcsó Gusztávot 120 K.; Horvát Károlyt, Löwy Lászlót, Nagy Endrét, Öetzlberger Istvánt, Sárdinecz Ferencet, Székely Károlyt, Kari Ernőt, Kovács Mózest, Pintér Gyulát, Mendl Izidort, Reményi Józsefet, Szántó Gergelyt 100—100 koronával. Az esti tanfolyamon: Bróczky Károlyt, Horváth Károlyt, Ruff Andrást, Zöllner Gyulát 100— 100 K.; Cseh Györgyöt, Kövecs Józsefet és Rezuttó Istvánt 80—80 koronával. Ezeken kívül ösztöndíjakat vagy segélyt még a következők élveztek: Orvos Endre 200 K-t a „Haladás" szab. kőműves-páholytól. Tenkács János 150 K-t a kereskedelemügyi m. kir. minisztériumtól. Kiss Károly 400 K-t az VEMKE«-től. Ifj. Székely Károly 400 „ „ Rápolti Lajos 300 ,, „ „ Albu György 250 » „ „ Liptai Sándor 300 „ „ „ Csiszér János 300 „ • . Ráduly János 300 „ » » Gerstenberg Mátyás 200 K-t a tanári kartól Kovács Sámuel 25 K-t a tanári kartól. Filippinyi Samu 200 K-t Békés-Csaba tanácsától. H. Bezzegh Béla 180 K-t a debreceni ker. és iparkamarától. Kende Géza 300 K-t Torontál vármegyétől. Szege Sándor 120 K-t a debreceni iparkamarától. Tenkács János 100 K-t Bereg vármegyétől. Biró Mihály 200 K-t a „Deák Ferenc" szabadkőműves-páholytól. Klein Dezső 120 K-t a miskolci ker. és iparkamarától. Nagy Endre 300 K-t Eger közönségétől. Pintér Gyula 200 K-t a soproni ker. és iparkamarától. Sárdinecz Ferenc 100 K-t a pécsi ker. és iparkamarától. Gímes Lajos 240 K-t a miskolci iparkamarától.


KISPLASZTIKASZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY TANÁR: LORÁNFI ANTAL

PÁLYAMŰ TERVEZTE ÉS MINTÁZTA I SZABÓ KÁROLY


Horváth Béla 200 K-t a soproni iparkamarától. Krón Mihály 100 K-t az izraelita kézműegylettől. Ungár Arthur 120 K-t a miskolci ker. és iparkamarától. Jámbor Lajos 200 K-t a nagyváradi ker. és iparkamarától. Koreny József 240 K-t a miskolci iparkamarától. Löwy László 100 K-t az izraelita kézműegyesülettől. Nemes György 500 K-t Temesvár közönségétől. Pfliegler János 240 K-t Pozsony közönségétől. Homonnay Jenő 120 K-t a debreceni iparkamarától. Poroszlai Sándor 200 K-t Szolnok vármegyétől. ifj. Székely Károly 50 K-t a marosvásárhelyi iparkamarától. Adámovits Sándor 240 K-t a hódmezővásárhelyi görögkeleti egyházkerülettől. Merkly Ferenc 260 K-t Szombathely közönségétől. Rápolti Lajos 50 K-t a marosvásárhelyi ker. és iparkamarától. Kloszka Rezső 170 K-t névtelen jótevőtől. Várady József 200 K-t Debrecen közönségétől. Reményi József 240 K-t a kassai ker. és iparkamarától. Tenkács János 330 K-t a kereskedelmi minisztertől. Kloszka Rezső mint a zólyombrézói rn. kir. vasgyár volt alkalmazottja a zólyombrezói vasgyártól, Allenberg Henrik főbányatanácsos által kezdeményezett gyűjtésből összesen 135 K segélyben részesült. Az 1094/5. tanévben kiosztott segélyek és ösztöndíjak összege 15,490 K, melyhez a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 6910 K-val és egyes hatóságok, egyletek, társulatok s magánszemélyek 8580 koronával járultak hozzá. Az intézet növendékeinek adott segélyekért és ösztöndíjakért a fölsorolt hatóságoknak ez alkalommal is hálás köszönetet mondunk.


Az 1903—4. iskolai évben végzett tanulók foglalkozásának kimutatása. Balkányi Imre külföldön tanul. Csécsi Andor építési rajzoló Korb és Giergl műépítészeknél. Dedinszky Elemér önállóan dolgozik. Erdélyi Márton iparművészeti tervező. Friedmann Sándor iparművészeti tervező. Hadnagy Imre agyagipari tervező. Hren József szaktanító. Kopp Jakab önállóan dolgozik. Kranyecz Mór e. é. önkéntes. Mátrai Béla építési rajzoló Korb és Giergl műépítészeknél. Misenka Nándor tovább tanul. Novinszky Jenő templomot fest. Pachl Viktor külföldön dolgozik. Porzsolt Oyula építési rajzoló. Posztl Jenő tervező a Zellerin-gyárban. Sigmund János bútortervező egy vidéki gyárban. Sommer Vilmos tovább tanul. Sovánka Károly önállóan dolgozik. Spalt János e. é. önkéntes. Spannraft Ágoston külföldön dolgozik. Szabó Károly önálló kisplasztikái munkákon dolgozik. Uhl Nándor önálló díszítő festészeti munkákon dolgozik. Ziegler Ferenc tovább tanul a székelyudvarhelyi agyagi pari szakiskolában.


DÍSZÍTŐ FESTÉSZETI SZAKOSZTÁLY SEQÉDTANÁR: SÁNDOR BÉLA

TANÁR: FEICHTINGF.R J.OYÖRQY

TERVEZTE: LIPÓTH FERENC (in. ÉVES)

TERVEZTE I KOVÁCS SÁMUEL (l. LVES)


Végbizonyítványok és oklevelek. A folyó tanév végén a következő növendékek kaptak végbizonyítványt: Buday Sándor Csíszér János F. Szabó János Homonnay Jenő Jakobb Árpád /^52^ Kálmán /C/ss Károly Lux Elek Mendl Izidor Pátzay Béla Poroszlai Sándor Protivinszky Ferenc Stróbenz Béla ifj. Szckely Károly Tarí Lajos Vadász Miklós Winterstein Salamon Zentál László

lakásberendező díszítő szobrász » » » „ » » » festő kisplasztikus díszítő szobrász kisplasztikus ötvös díszítő szobrász » festő „ szobrász „ „ „ festő rézmetsző ötvös «

„elégséges" „jeles" „jó" „jeles" „jó" „jó" „jeles" „jó" „jó" „elégséges" „jeles" „elégséges" „elégséges" „jeles" „jeles" „jeles" „jó" „jó"

eredménynyel „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ » „ „ „ » » „

A folyó évben tartott „képesítő pályázaton" hét növenNék vett részt, akik közül hármat a tanári testület a „képesítő oklevél"-lel való kitüntetésre érdemesnek itélt. Ez a három növendék a következő: Kiss Károly kisplasztikus; Szász (Sommer) Vilmos dísz. szobrász; Vadász Miklós rézmetsző.


Az intézetnek személyzete. Igazgató: Fittler Kamill, oki. építész, a III. oszt. vaskorona-rendnek és a Ferenc József-rendnek lovagja, a francia becsületrendnek tisztje, a szerb kir. Takovarendnek középkeresztese; a Magy. Tud. Akadémia archeológiái bizottságának, az orsz. iparoktatási tanácsnak, a székesfővárosi iparoktatásügyi bizottságnak, a műemlékek orsz. bizottságának, a szerzői jogi állandó szakértő bizottságnak, az orsz. iparegylet igazgatóságának, a lipótvárosi templom és a m. kir. mezőgazdasági múzeum építési bizottságának, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet és az iparművészeti társulat választmányának tagja, az orsz. képzőművészeti tanács építőművészeti szakosztályának előadója, a szakírók egyesületének alelnöke, a „Magyar Iparművészet" szerkesztője. Rendes tanárok: Almási Balogh Lóránd, oki. építész, tanár, a belső architektúra tanára. Benczúr Béla, építész, tanár, a m. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság tagja, az iparművészeti rajznak és tervezésnek és a technikai művészetek stíltanának tanára. Doby Jenő, rézmetsző-művész, tanár, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a rézmetsző szakosztálynak vezetője. Feichtinger József Gy., tanár a díszítő festészeti szakoszt, vezetője. Gróh István, oki. rajztanár, az ékítményes rajznak, a szabadkézi perspektívának és az akvarell festészetnek tanára. Gyalus László, építész, tanár, az építési rajznak és alaktannak és a lakásberendezési szakosztálynak tanára. Ifj. Herpka Károly, tanár, a szerb kir. Takova-rend lovagja, az ötvös szakosztálynak vezetője. Lóránfl Antal, szobrász-művész, oki. rajztanár, a magy. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság tagja, a kisplasztikái szakosztálynak vezetője. Mátrai Lajos Gy., szobrász-művész, tanár, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a díszítő szobrászati szakosztálynak és a fafaragásnak vezetője. Morelli Gusztáv, fametsző-művész, tanár, a Ferenc József-rendnek lovagja, az orsz. m. képzőművészeti tanácsnak és az iparművészeti társulat választmányának tagja, a fametszési szakosztálynak vezetője. Pap Henrik, festőművész, tanár, az alakrajzolás felső tanfolyamának vezetője. Papp Sándor, festőművész, oki. rajztanár, a geometriának és az alakrajz alsóbb tanfolyamának tanára.


IPARMŰVÉSZETI TERVEZÉS TANÁR: BENCZÚR BÉLA

TERVEZTE : TARY LAJOS


Segédtanárok: Hibján Samu, a zománcozás vezetője. Sándor Béla, festőművész; tanítja a díszítő és ékítményes festést. Óradíjas tanárok : Ifj. Mátrai Lajos, szobrász-művész, tanítja az I. és II. előkészítőben a lakberendezőknek a mintázást. Udvary Géza, festőművész, tanítja az alakrajzot. Rendkívüli tanárok: Dr. Éber László, a M. Nemzeti Múzeum segéd-őre, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, egyetemi m. tanár, a műtörténelemnek tanára. Dr. Tellyesnitzki Kálmán, orvostudor, a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem első boncolási intézetének adjunktusa, a boncalaktannak tanára. Dr. Rottman Elemér, egy. orvostudor, intézeti orvos, az egészségtan tanára. Az esti tanfolyam tanítói: Benczúr Béla, intézeti r. tanár, az iparművészeti stíltan tanítója. Gyalus László, intézeti f. tanár, a szaktnűhelyi rajznak és építészeti alaktannak tanítója. Herpka Károly, intézeti r. tanár az ötvösség tanítója. Hollós Károly, oki. rajztanár, a geometria tanára. Pap Henrik, intézeti r. tanár, az alakrajz tanítója. Ifj. Mátrai Lajos, szobrász-művész, a mintázásnak, a szabadkézi perspektívának, az ábrázoló mértannak és az árnyékszerkesztésnek tanítója. Sándor Béla, díszítő festő, az ékítményes festés tanítója. Kapus : Matula István. Iskolaszolgák: Bedecs Gáspár, Farkas András, Rusz Miklós, Szentey Vilmos. Háziszolga: Menich József.

Gyula, Klein Sándor, Matula

Lajos,

Novak


Az intézet növendékeinek névsora az 1904-1905-iki tanévben.

A) Rendes növendék. I. Előkészítő osztály. Adler Ernő ism.___ ... Ascher Ágoston... ... Biró István ... ... Csáky József... ... ... Csillag László ... ... Darabos János ... .__ Erbits Gyula___ ___ ... Fábry Miklós Filippinyi Samu... ._. Fischer Edvin ... ... Fülöp Elemér ... ... Gerstenberg Mátyás Grabetz Mátyás _.. ... Guoth István ... ___ Hajduska Simon._. ... Háusler Lajos ism. ... Horváth Bezzeg Béla Kátay Károly___ .__ ... Kende Géza__- ... ... i Kirnaszt József ... ... Kóbor János... ... _.. Kottász Sándor ._. ... Kovács Sámuel ... ... Liptai Sándor i Miklós Gusztáv... ... Oláh Sándor___ ... Ráth Jenő ... ... Rukavina Béla .._ ... Ruschitzka Pál ... ... • Salamon Sándor__- ... Sági Ernő Schvaln Richárd... ... Steinbach János... ... Szege Sándor ... ...


DÍSZÍTŐ FESTÉSZETI SZAKOSZTÁLY SEGÉDTANÁR : SÁNDOR BÉLA

TANÁR : FEICHTINGER J. GYÖRGY

TERVEZTE : GIMES LAJOS

TERVEZTE: TARY LAJOS


Szuhodovszky Mihály Szilárd Marcel ... ... Tangl György ... ... Tenkács János ... __. Vaimár István ... ... Wessely Norbert Zehrer József II. Előkészítő osztály. Biró Mihály Breznyik József ... .. Fey István ... ... .. Gnádig Sándor Hoffer Lajos... ... .. Kalmár János ... .. Kasnya Béla Kerékgyártó István __ Klein Dezső... ... __ Lhotka István ... ._ Lőrincz Gusztáv... „ Mihály István .__ „ Nagy Endre .. Pintér Gyula .. Rombay István ... __ Rumbold Gyula... __ Sárdinecz Ferenc Sárossy Róbert ... .. Schlesinger Béla.__ .. Soós Vilmos... ... .. Szántó Gergely __. .. Szüle Péter ... ___ .. Tóth Géza ... ... .. Vámberszky Antal .. Weisse Alajos ... .. Wolf József ...

I. szakosztály. Deák János Farkas Róbert . Frim Jenő ___ _ Gimes Lajos... _


Horváth Antal ... Horváth Béla ... Horváth Károly ___ Kreipel Ottó Krizsefszky Ede__Krón Mihály___ ... Kovács Mózes ... Lipóth Ferenc .-._ Mihálovits Miklós Mühlstein Imre __^ Nyári Kálmán „.-. Öetzlberger István Reményi Qyula :.. Reményi József ... Remsey E. Ferenc Sáliak Zoltán Schambach Brúnó Schuszlik Dezső___ Sonneníeld Arnold Szopkó Endre ___ Tálos Gyula._. .... Ungár Arthur ... Verbőczy Károly Vogel Andor Wünsch Ernő ..'.

Ií. szakosztály. Aichenauer Brúnó _ Bődy Kálmán .. .. Csipkés Endre .... Fuchs Rezső... ... .. Hembach Gyula Jámbor Lajos ... . Kari Ernő Koreily József .. . Langer Ede . Löwy László___ __. . Molnár László Nasch Géza ... ... . Nemes György ___ _ Pfliegler János ... . Pelzmann Ferenc .


IPARMŰVÉSZETI TERVEZÉS TANÁR: BENCZÚR BÉLA

TERVEZTE: JESZE KÁLMÁN


Pilló Sándor.__ Raith Béla ... Ráduly János Tunner Alajos Vondra Béla...

III. szakosztály. Buday Sándor ... ... Csíszér János ... ... Földes Szabó János... Homonnay Jenő... ... Jakobb Árpád ... ... Jesze Kálmán ... ... Kiss Károly ... ... ... Lux Elek... ... ... ... Mendl Izidor ... ___ Pátzay Béla ... ... ... Poroszlai Sándor ... Protivinszky Ferenc Stróbenz Béla ... ... ifj. Székely Károly ;.. Tari Lajos ... ... ... Vadász Miklós ... ... Winterstein Salamon Zentál László


B) Vendéglátogatók.

a) Díszítő szobrászok. Adámovich Sándor Fülöp Elemér .__ Hecker József ._ Kirnaszt Józsgf i Merkly Ferenc ... Misenka Nándor Nagy Sándor „ . Orbán Antal „t Palcsó Gusztáv... ) Rápolti Lajos ... Szemán Gyula ... Fábián Mihály ... Szász (Sommer) V.

) Díszítő festők. Antal József._ . „ Farkas Géza... ... Janda Géza ._ ... Kurbel Bálint ... > Mihalovits Miklós Orvos Endre Tarnay Dezső ...

c) Fametszők. Baranyovits János Küzdő Gyula ....

Kisplasztikosok. Adorján Menyhért Ballá József __


ALAKRAJZ TERMÉSZET UTÁN TANÁRI l'AP HFÍNRIK

RAJZOLTA: VADÁSZ M.


C) Esti tanfolyam.

I. csoport. Adámovits Sándor Antal Sándor— ._. Ács Elemér .„ ... Agocs Ernő ._ ... Baldovics János ._ Balta Péter ... ... Balázs László... ... Baumann Sándor...

Bárány Nándor ... Benedek János ... Bednay József Béres Fülöp ... ... Biró Árpád Brenner Miksa ._. Csernuss Gyula ... Csorba Kálmán ... Daubner Imre Deutsch József ... Deutsch Lajos ... Erdei János ... ... Erdélyi József. Fauszt Ferenc.- ... Ferencz Károly ... Feriencsik József.__ Fritsch Kálmán ... Fischer Márton ... Greff Lajos Groszmann Antal Gábor Lajos ._. .._ Outtmann Bernát—

Hamburger Ármin Hanula Pál ... .„ Horváth János ... Jenisch Vince... ... Kalocsay András .. Kardos Kálmán ._. Kaufmann Lipót... Kiss Sándor ...


Kozma Sándor ... ... Kravat János . „ ... ... Lábody Béla ._ ... ._ László József Lefkovics Géza ... ... Lehner István— Lenkovics József... ... Márki Ábrahám ... ._. Mihálkovics Pál ... •.. Mohacsek Józsefe- ... Mudin Ferenc ... ... Mechelda Ferenc .. ... Müller Ferenc — Malin Rezső ... „. . . Nagy Károly ._ Nádaszky József ... ... Nechiba Ferenc — ... Nekolny Antal — ... Oszvaldik Gyula ... .. Pammer János — ... Pap László _. Parutsch Béla Pető Gyula Raulé F e r e n c — ... ... Rédli Károly ... ... .. Rojik Gyula ... ... ... Ruprich Endre ... .. Sájben Mihály ._. ... Scherer Ernő .... ._. ... Schvabenberg Fülöp.. Szabó István ... Szatmári Boldizsár ... Szarka Zsigmond— Szentgyörgyi Árpád .. Szollár József.- ___ ._ Sztanek Ödön Tikos Lajos ... .. Tokodi József— ... .. Tóth Lajos Unfer Ferenc Várhegyi Gyula Vágó Lajos Welebil Ferenc Weinwurm János Wokurka Mihály


ALAK RAJZ TERMÉSZET UTÁN TANÁR: PAP HENRIK

RAJZOLTA : JÁMBOR LAJOS


II. csoport. Ács Aurél- — ... . Benkő Károly ... — Csomortány János ... Csorna Ferencz .„ Csida János _- — .-. Czukor Sándor ... Dinyés Ferenc ... — Dipold János... — — Engelmann Szilárd ... Dr. Eőry Gyula ... ._. Fauszt Sándor Fekete Béla ... ... ... Fintor Lajos ... Franczia Gyula ... ... Gergely Domokos ... Hahn Samu ._. Hammerle Gyula Holczmann Sándor ... Imrcy Ferencz ___ ... i Keresztes József ... Kéri Ágoston.-. „. ... Kovács Ferenc ... Krónstein Károly .__ Kurz Oszkár ... ... i Kún Mihály ... ... .... Lazányi Alfréd ... Lindmayer János... ... Machay László ... ... Martinék Károly... ._. I Mayer Mátyás Migray Ferenc ... ... Migray József... ... ... Miklós György ... ._. Németh János ... ... 5 Pátzay Lajos.. Páva Károly ... ... ... Pölöskey István ... ... Quitner Ede ... ..1 ... Rezuttó István ... ... ) Rosenberg Aladár ... Rosenberg Gyula ... Schmal Sándor ._ ._. Schüle Gusztáv .... ... Szenigyörgyi Aladár


Szibiczky István ... Szlafkovszky Elek Szőts György... ... Taschner János ... Tomola Károly .. Valéri János — Vanek József.__ .__ Vass Elemér ... _.. Valther Lajos... — Zöllner Gyula ._! Zsaludek Antal ___

III. csoport. Albu György... . Balázsfy Rezső

.

Beck Vilmos ... . Bróczky Károly . Cseh György___ . Dézsán György . Dietrich Ottó... . Fekete Géza ... Fülöp Endre._. . Führlinger János Horváth Károly . Jager Tamás ._. Kövecs József Killinger Hugó . Klein Pál . Manó Ferencz . Mocsáry Lajos . Móroczjános— . Matkovics Béla . Nekolny Antal . Pallós Rezső Riese Kálmán Ruff András ... Rubletzky Géza Schwarz Samu Széles Sándor.._ Virág János ... Waluska János . Wollmann Káról; Reményi Gyula


LAKÁSBERENDEZÉS I SZAKOSZTÁLY TANÁR : GYALUS LÁSZLÓ

RAJZOLTA : LŐVY LÁSZLÓ


Müzománcozási gyakorlati tanfolyam.

Jerouschek Lajos._ ... Joachimsthaler József Miinek A d o l f - ._ ... Oppenheimer Izsó ._ Krécsy Béla ...

Az 1904/5 tanévben : Tan- és beiratási díjak fejében befolyt Értesítő díj fejében ... ... ... ... ...

...

•.. ...

._

... ... _ ... ... ... ...

Tandíjmentességet az I. éi II. félévben 32 tanuló élvezett, ennek ellenértéke Tandíjmentességet csak a II. félévben 2 tanuló élvezett, ennek ellenében ......... Összesen

5109 K. 341 K.

700 K. 30 K. 730 K.


Statisztikai táblázat az intézet rendes és vendéglátogató növendékeiről:


LAKÁSBERENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY

TANÁR : GYALUS LÁSZLÓ

*

TERVEZTE : ABOS (AICHENAUER) BRÚNÓ


33

ORSZ. MAOY. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA

II.

II.

előkészítő osztály

III.

O

a

j

szakosztály

C) Vallás szerint: Római katholikus... Görög

___

19 1 4

Ev. ref Ág. evang

...

Görög keleti

14

6

5 3

13 1 1 3

14 2

20 2

4

5

5

22

2

3

17

1

1

. ___

1 3

Unitárius ... ... ... Izraelita

Összesen:

35

26

27

2

4

2

23

20

18

33

159

D) Kor szerint: 15 éves

... 10

16

8

2

17

,

9

5

3

2

19

18

7

6

4

5

22

19

,

4

8

11

3

2

6

34

20

3

2

5

7

5

2

24

20 éven felül... ...

4

3

4

10

11

18

50

Összesen:

35

20

27

20

18

33

159

... ...

16

14

10

7

5

12

64

Kereskedő... ... ...

3

4

6

1

5

21

Hivatalnoka. ... ..

7 1

2

5

4

8

4

7

35

2

2

2

6

3

16

1

5

1

2

6

23

26

27

20

18

33

159

E) Szülök vagy gyámok társad, állása szerint: Iparos ...

Birtokos

___ ... ...

Egyéb Összesen:

35


Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola esti tanfolyamának az 1904/5. tanévre megállapított

TANÓRA-RENDJE


FA METSZŐ SZAKOSZTÁLY TANÁR : MORELLI GUSZTÁV

KIÍON M. RAJZA UTÁN

FÁRA

RAJZOLTA

ÉS METSZETTE : UNGAR A.


Az orsz. m. kir. iparművészeti iskolának az 1904,5. tanév első felére megállapított

TANÓRA-RENDJE


52722

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítője  

Az 1904/905-iki huszonötödik iskolai évről

Advertisement