Page 1


Introduction คำ�นำ�

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านที่น่ารัก และคนอ่านหนังสือเล่มนี้ที่ไม่อยากพลาดโอกาส ดีๆ ดิฉันก็เดินหน้าหาเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้อ่านตลอดเลยค่ะ และนี่เป็นอีก เล่มที่ดิฉันได้รวบรวมเนื้อหาที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่าน มานำ�เสนอค่ะ เล่มนี้จะเป็นการกล่าวถึง “สุนัข” ทั้งเล่มเลยค่ะ ก็อยากจะเอาใจคนรัก สุนัขสักนิดนึง อาทิเช่น ประวัติของสุนัข , สายพันธุ์สุนัขที่นิยมเลี้ยง , การ อาบน้ำ� , การตัดขน , การฉีดวัคซีน , หรือแม้กระทั่งความคิดของสุนัขที่มีต่อ มนุษย์อย่างเราๆ เป็นต้น สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณมากๆสำ�หรับคุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์และทุก แรงใจที่อยู่เคียงข้างดิฉัน จนวันนี้ที่ดิฉันทำ�หนังสือเล่มนี้ประสบความสำ�เร็จ ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน ที่ยอมเสียสละ เวลาช่วยกันค้นหา สืบค้น ตอบคำ�ถามกันนะคะ หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือ ส่งคำ�ติชม กรุณาส่งไปยังอีเมล์ lovemaynaruk@hotmail.com ดิฉันยินดีและน้อมรับทุกคำ�ติชม ขอบคุณ มากๆค่ะ

นิสาชล พนมวิจิตร

Contents สารบัญ

>>> สุนัขคือ >>> ประวัติ >>> ลักษณะทางกายภาพ >>> ความรู้สึกและสัญชาตญาณ >>> การมองเห็นของสุนัข >>> ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อมนุษย์ >>> 10 ลำ�ดับสายพันธุ์สุนัข ยอดนิยม >>> 10 ลำ�ดับสายพันธุ์สุนัข แปลก >>> การดูแลสุนัข >>> หัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรัก >>> จริงหรือไม่?? >>> love me love my dog >>> ส่งท้าย... >>> ประกาศขายสุนัข >>> ประกาศขายอุปกรณ์สุนัขร้านที่ 1 >>> ประกาศขายอุปกรณ์สุนัขร้านที่ 2

1 2 4 6 8 10 12 33 55 89 95 97 99 101 103 105


สุนัข คือ??? สุนัข หรือ หมา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำ�นมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำ�ตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลัง มี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของ สุนัขตัวผู้มีกระดูกอยู่ภาย ใน 1 ชิ้น สุนัขที่ยังคงเป็นสัตว์ป่า เช่น หมาใน (Cuon alpinus) สุนัขที่เลี้ยงเป็นสัตว์ บ้าน คือ ชนิด Canis lupus familiaris สุนัขเป็นสัตว์ที่มีหลายพันธุ์ เช่น ลาบ ราดอร์, โกลเด้น, ชิวาวา และอีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ดุและไม่ดุ พันธุ์ที่ มีขนาดใหญ่ เช่น โกลเด้น ลาบราดอร์ ที่ มีขนาดเล็ก เช่น ชิวาวา ชิสสุ ส่วนที่ดุ ได้แก่ ร็อดไวเลอร์ อัลเซเชียน สุนัขแต่ละ พันธุ์จะมีนิสัยแตกต่างกัน

สุนัขพัฒนามาจากสัตว์กินเนื้อและ ล่าเหยื่อ ดังนั้นวิวัฒนาการของฟัน สำ�หรับเคี้ยวเนื้อและกระดูกจึงยังคงมี อยู่ รวมทั้งการมีประสาทดมกลิ่นและ ตามล่าเหยื่อที่ดีมาก นอกจากนี้สุนัขยัง มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำ�ให้วิ่งได้เร็วและ เร่งความเร็วได้เท่าที่ต้องการ ลักษณะ การเดิ น ของสุ นั ข จะทิ้ ง น้ำ � หนั ก ตั ว บน นิ้วเท้า ซึ่งส่งผลให้สุนัขเคลื่อนไหวได้ คล่องแคล่วกว่าสัตว์ชนิดอื่น นอกจาก นี้สุนัขยังมีสัญชาตญาณในการทำ�งาน เป็นกลุ่ม ดังนั้นสุนัขจึงสามารถ ล่ า สั ต ว์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ

ประวัติ สุนัขมีต้นกำ�เนิดมาจากสุนัขป่า มนุษย์ แถบขั้วโลกเหนือนำ�มันมาเลี้ยงเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้ว เชื่อกันว่า สุนัขป่าตัวแรก นั้น เกิดขึ้นเมื่อ 100 ล้านปีก่อน การอพยพ ข้ามถิ่นและทวีปต่าง ๆ ทำ�ให้สุนัขมีหลาย สายพันธุ์ ชาวจีนมีความเชื่อว่าสุนัขที่ชื่อ Fu มีความซื่อสัตย์ และนำ�ความเจริญมาให้ เป็น สุนัขคล้ายพันธุ์ปักกิ่ง “อนูบิส” ซึ่งเป็นชื่อ ของเทพเจ้าอียิปต์ที่ตัวเป็นคน หัวเป็นสุนัข และเชื่อว่าสามารถส่งวิญญาณมนุษย์ได้ สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้น ตระกู ล คื อ พั น ธุ์ สุ นั ข ทองที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งแพร่ หลายในปัจจุบัน ต่อมามีสุนัขป่าอีกพันธุ์หนึ่ง ที่มนุษย์นำ�มาเลี้ยงมีชื่อภาษาละตินว่า Conis Lupees ซึ่งแปลว่าสุนัขป่า สุนัขป่าชนิดนี้จะ เชื่องกว่าสุนัขธรรมดา มีขนยาว หางเป็นแผง หูตั้ง กระดูกแก้มโหนก และหางของมันจะเอน ขึ้นข้างบน มีนิสัยรักอิสระกว่าสุนัขทอง สุนัข ป่านี้เมื่อมาอยู่กับมนุษย์ก็ผสมพันธุ์กับสุนัข ทอง ออกลูกหลานสืบมาเป็นสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย พันธุ์สุนัขที่เห็นทุกวันนี้ได้รับเชื้อ สายมาจากสุนัขพันธุ์ทองเกือบทั้งหมด

การค้นคว้าวิจัยและศึกษาเรื่องราวของ สุนัข ได้มีขึ้นในประเทศอังกฤษ ในแถบ ยุโรปและอเมริกา แล้วจึงแพร่หลายไปใน ส่วนต่าง ๆ ของโลก ในสหรัฐอเมริกาได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น สมาคมผู้ เ ลี้ ย งสุ นั ข ขึ้ น ใน ปี ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) สุนัขพันธุ์ แท้ชนิดแรกที่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา คือ สุนัขพันธุ์อิงลิชเซทเตอร์ ในประเทศ อั ง กฤษได้ มี ก ารรวบรวมกั น ตั้ ง สมาคมผู้ เลี้ยงสุนัขขึ้นเช่นกันในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) ในครั้งแรกสมาคมนี้ได้รับรองให้ จดทะเบียนสุนัขพันธุ์แท้ได้ 40 สายพันธุ์ และได้จัดวิธีการรับรองสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมถึง 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) สมาคมนี้ได้ให้การ รับรองพันธุ์แท้ต่าง ๆ รวมเป็นจำ�นวน 46 พันธุ์ การแก้ไขเพิ่มเติมการรับรองเป็นสุนัข พันธุ์แท้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2417) ได้มีสุนัขที่ให้การรับรอง ทั้งหมด 100 สายพันธุ์


ลักษณะทางกายภาพ การผสมพันธุ์สุนัขสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเรื่องของ ขนาด รูปร่างหน้าตา และพฤติกรรมมากกว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านชนิดอื่นๆ สุนัข จะได้คุณสมบัติต่างๆ จากบรรพบุรุษของมัน ซึ่งก็คือหมาป่า สุนัขเป็นผู้ล่า และสัตว์ที่ชอบคุ้ยหาของตามกองขยะ มันมีฟันที่แหลมคมและฟันเขี้ยวที่แข็ง แรงสำ�หรับจู่โจม จับถือและฉีกอาหารของพวกมัน แม้ว่าการผสมพันธุ์ที่เลือก ไว้เพื่อขยายพันธุ์ได้เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของการผสมพันธุ์ต่างๆ สุนัขทุก ตัวจะจดจำ�คุณสมบัติต่างๆ จากบรรพบุรุษรุ่นแรก ๆ เหมือนกับสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำ�นมที่กินสัตว์เป็นอาหารอื่นๆ ทั่วไป สุนัขมีกล้ามเนื้ออันทรงกำ�ลัง กระดูกข้อเท้าที่ต่อเข้าด้วยกัน มีระบบหัวใจและหลอดเลือดที่คอยช่วยให้สุนัข วิ่งได้ดีและมีความอดทนอดกลั้น และมีฟันที่ใช้สำ�หรับจับและฉีกอาหาร ไม่ เหมือนกับมนุษย์ที่เดินด้วยฝ่าเท้า แต่สุนัขเดินด้วยฝ่ามือและฝ่าเท้าพร้อมๆ กัน


ความรู้สึกและสัญชาตญาณ

สุนัขแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากสุนัขป่ามาเป็นสุนัขเลี้ยง ได้ มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์สุนัขสืบทอดกันมามากกว่า 4,000 ชั่วอายุ ทำ�ให้ลักษณะร่างกายของสุนัขหลายสายพันธุ์ เปลี่ยนแปลงไป จากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่สุนัขแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษา ลักษณะพฤติกรรมของสุนัขป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากก็น้อย ทั้งสุนัขป่า และสุนัขเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณ ในการรวมกลุ่ม


การมองเห็นของสุนัข เรายังสรุปไม่ได้ว่าสมองของสุนัขจะแปลความหมายสิ่งที่มองเห็นว่า เป็นอย่างไร ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้โดยนักพฤติกรรมสุนัข มีงานวิจัยที่น่า สนใจทำ�การศึกษาโดย Neitz, Geist and Jacobs ใช้วิธีการนำ�แผน สี่เหลี่ยมที่มี 3 สี วางไว้หน้าสุนัข ฝึกให้สุนัขหยิบสีที่แตกต่าง เพื่อผู้วิจัยจะ ได้เดาได้ว่าสีอะไรที่สุนัขมองเห็น คำ�ถามก็คือสุนัขหยิบแผ่นสีจากความแตก ต่างของสี ไม่ใช่ความแตกต่างของแสง จากการศึกษานี้ได้กล่าวว่า สุนัขมอง เห็นได้คล้ายคนตาบอดสี ซึ่งไม่สามารถแยกสีแดงและสีเขียวออกจากกันได้ นอกจากนั้นโลกของสุนัขจะประกอบด้วยสี เหลือง น้ำ�เงิน และเทา โดยเมื่อ คนเราเห็นสีแดงสุนัขจะเห็นเป็นสีเหลือง เราเห็นสีเขียวสุนัขจะเห็นสีขาวออก เทาๆ บริเวณสีขาวซึ่งเรียกว่า จุดไม่มีสี เกิดขึ้นที่บริเวณ 480 nm ของ แถบสีที่มองเห็น (visual spectrum) ตามปกติที่จุด 480 nm จะปรากฏ อยู่ในช่วงน้ำ�เงินแกมเขียว ทุกความยาวคลื่นแสงที่ยาวกว่าจุดไม่มีสีสุนัขจะไม่ สามารถแยกความแตกต่างได้ และจะมองเห็นเป็นสีเหลือง


ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อมนุษย์ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดของคนและสุนัขช่วยทำ�ให้ สุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ดีขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว แสดงให้เห็นว่าพวกเค้าเหล่านี้มีสุขภาพกายและจิตดีกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง โดยที่พวกเค้าไปพบแพทย์น้อยกว่า และน้อยครั้งที่จะใช้ยาในการ รักษา ในรายงานการสำ�รวจจากผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพบว่าปัญหาด้าน สุขภาพนั้นได้บรรเทาลงหลังจากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาได้หนึ่งเดือน และ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่เลี้ยงสุนัข เพราะเจ้าของสุนัขมีการออกกำ�ลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเจ้าของแมว และผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง ผลดังกล่าวเป็นข้อยืนยันได้อย่างดีว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข บางทีอาจมีผลด้านบวกต่อสุขภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ และเจ้าของ สัตว์เลี้ยงที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันยังมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าหรือมี ชีวิตอยู่นานกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ประโยชน์ด้านสุขภาพนี้น่าจะ เกิดจากการเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขมากกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็น เจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ประโยชน์จากการได้เลี้ยงสุนัขยังส่งผลต่อ การใช้ชีวิตในสังคมด้วย เช่น มีรายงานว่า ผู้พิการที่นั่งรถเข็นนั้น เมื่อ มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากกว่าขณะที่ ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย


10 ลำ�ดับ สายพันธุ์สุนัขยอดนิยม


อันดับที่ 1 ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

สุนัขขนาดใหญ่เป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำ�ลังกายเป็นพิเศษและรักเด็ก ส่วน สูง21.5-24.5นิ้วน้ำ�หนัก 55- 75 ปอนด์ วงจรชีวิต 10-12 ปี การจัดกลุ่มพันธุ์สุนัข ลักษณะเด่น มีขนสองชั้นชั้นนอกสั้นเหยียดตรง และ แน่นขนชั้นในนุ่ม และ ช่วยปกป้องจาก สภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายได้ดี สีขนเป็นสีดำ� สีเหลือง หรือสีช็อคโกแลตบางครั้งอาจมีจุด ขาวบริเวณหน้าอก หางของลาบราดอร์ดูคล้ายหางของตัวนากโคนหางจะหนา และเรียวลง จนถึงปลายหาง นิสัย เป็นสุนัขที่มีเสน่ห์และน่าเลี้ยงที่สุดพันธุ์หนึ่ง ฝึกง่าย ตื่นตัว กระฉับกระเฉงช่าง ประจบใจดี และ ฉลาด สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นมิตรกับคน และ สัตว์อื่น เป็นสุนัขที่รักเด็กและชอบเล่นกับเด็กนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสะกด รอย และการปราบปรามยาเสพติด การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ควรแปรงขนให้สัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งการเดินและวิ่งเล่นในที่ที่ไม่พลุกพล่านถือเป็นการ ออกกำ�ลังกายที่ดี และเนื่องจากลาบราดอร์เป็นสุนัขที่ไม่กลัวน้ำ�ชอบว่าย และเล่นน้ำ�หากมี เวลาก็ควรให้ได้ลงไปว่ายน้ำ�เก็บของบ้าง ถิ่นกำ�เนิด ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์มีต้นกำ�เนิดในนิวฟาวแลนด์ ประเทศแคนาดา


อันดับที่ 2 โกลเด้นรีทรีฟเวอร์์

สุนัขขนาดใหญ่ รักเด็ก ส่วนสูง 21.5- 24 นิ้ว น้ำ�หนัก 55- 75 ปอนด์ วงจรชีวิต 12-14 ปี การจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัขที่ใช้ในกีฬาล่าสัตว์ ลักษณะเด่น ขนชั้นนอกแน่น เงา หยิกเป็นลอนเล็กน้อยและราบเรียบไปตามลำ�ตัว กันน้ำ�ได้ดี ขนชั้นในแน่นและกันน้ำ�ได้ดีเช่นเดียวกันมีขนปุกปุยหนาแน่นบริเวณคอด้านหลังขาหลังและ หางและมีขนปุกปุยปานกลางบริเวณด้านหลังขาหน้า และท้องสีของขนมีหลาย เฉดสีต่างกัน ไปตั้งแต่สีทองเข้มจนถึงทองเงา นิสัย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีสุนัขน้อยพันธุ์นักที่จะมีนิสัยสุภาพ น่ารัก มีเสน่ห์ขี้เล่น ช่างประจบเอาใจ และเสียสละ รีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่ใจดี ชอบอยู่กับคน มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่ฝึกง่ายซึ่งควรเริ่มฝึกเสียแต่เนิ่นๆแต่ก็มีบางตัวที่ขี้ตกใจเป็น กระต่ายตื่นตูมดังนั้นการฝึกที่นุ่มนวล และมีแรงจูงใจที่ดีจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มันชอบ เห่าเมื่อมีคนอยู่หน้าประตูบ้าน แต่มีบ่อยครั้งที่การเห่านั้นเป็นการแสดงการทักทายมิใช่การขู่ การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย เจ้าโกลเด้นเป็นสุนัขที่มีขนร่วงมาก จำ�เป็นจะต้องแปรง และหวีขนให้มันสัปดาห์ละหลายๆ ครั้ง มันจะมีความสุขมากๆ หากเจ้าของพามันไปเดินเล่นไกลๆ ทุกวันหรือหาสนาม โล่งๆให้ได้วิ่งเล่นแบบสบายๆ ไร้กังวล ได้เล่นกับสุนัขตัวอื่น วิ่งเก็บลูกบอล หรือว่ายน้ำ� ถิ่นกำ�เนิด เป็นสุนัขที่มีถิ่นกำ�เนิดจากเมืองผู้ดีอังกฤษ และสก็อตแลนด์ในราวศตวรรษที่ 19ได้จาก การผสมพันธุ์สุนัขระหว่าง พันธุ์นิวฟาวแลนด์ขนเรียบสีเหลือง กับ ทวีดวอร์เตอร์สแปเนียล ภาย-หลังได้ผสมกับพันธุ์ไอริช เว็ทเตอร์ บลัดฮาวด์ และ วอเตอร์ สแปเนียล เดิมเป็นสุนัข ที่ใช้ในกีฬาล่าสัตว์ โดยนายพรานจะใช้มันชี้รอยตามรอย และเก็บเป็ดน้ำ�ที่ยิงได้กลับมา


อันดับที่ 3 เยอรมัน เชฟเฟอร์ด

สุนัขขนาดใหญ่ เป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำ�ลังกายเป็นพิเศษ ต้องการการดูแลขน เป็นพิเศษ และเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดี ส่วนสูง 22- 26 นิ้ว น้ำ�หนัก 65- 95 ปอนด์ วงจร ชีวิต 11-13 ปีการจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัขอารักขา ลักษณะเด่น มีขน 2 ชั้น ขนชั้นนอกยาวปานกลาง ขนชั้นนอกแน่นหยาบเหยียดตรง และราบไป กับลำ�ตัวปกคลุมขนชั้นในที่แน่น และนุ่ม สีขนปกติจะเป็นสีดำ�กับสีน้ำ�ตาล หรือสีดำ�ล้วน แต่ มีบาง-ตัวที่มีสีขาว(ซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับ)จมูกขอบตาและริมฝีปากเป็นสีดำ�หางมีขนฟูหูตั้งซึ่ง ทำ�ให้มันดูเหมือนตื่นตัวตลอดเวลา หน้าอกลึก ขาหลังแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อ หางจะตกหาก มันรู้สึกผ่อน-คลาย นิสัย เจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้หากได้รับการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี และ ได้รับการ ฝึก-ฝนอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นสุนัขที่เป็นมิตรเรียบร้อยขี้เล่นช่างประจบเอาใจสุนัขพันธุ์นี้ สามารถฝึกให้เชื่อฟังได้ง่ายเพราะฉลาด ตอบสนองไวและมีสมาธิ การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ควรแปรงขนให้ทุกวันเพราะสุนัขพันธุ์นี้จะผลัดขนตลอดปีต้องการการออกกำ�ลังกาย ด้วยการเดินไกลๆ และควรมีเวลาให้มันได้เล่นทุกวันเพื่อไม่ให้มันรู้สึกเบื่อ และมีพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์และโรคตามมา ถิ่นกำ�เนิด มีต้นกำ�เนิดในราวศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้ต้อนฝูงแกะแต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยมันเป็นสุนัข ที่ฝึกง่ายเรียนรู้ได้เร็ว และ มีความสามารถหลากหลายจึงถูกนำ�ไปใช้ในการค้นหาช่วยชีวิต งานตำ�-รวจ และทหาร และงานตรวจหาวัตถุระเบิด มันจึงกลายเป็นสุนัขสารพัดประโยชน์ และเป็นสุนัขยอดฮิตติดอันดับสุนัขที่ผู้คนอยากเลี้ยง และ สาเหตุนี้เองที่ทำ�ให้มีผู้เพาะพันธุ์ หลายรายเพาะพันธุ์สุนัขอย่างไม่ถูกต้อง และได้สายพันธุ์ไม่ดีที่มีปัญหาหลายอย่างตามมา


อันดับที่ 4 ดัชชุน

สุนัขพันธุ์ดัชชุน หรือ ”สุนัขไส้กรอก” เป็นสุนัขที่มีถิ่นกำ�เนิดจากประเทศ เยอรมันนีเป็นสุนัขในตระกูลฮาวน์ดที่มีชื่อเสียง และแปลกพวกหนึ่งสามารถแบ่งเป็น พันธุย่อยได้ถึง6พันธุ์แตก-ต่างกันที่ลักษณะขน เช่น ขนสั้น ขนยาว ขน หยิก เป็นต้น สุนัขพันธุ์ดัชชุนเป็นสุนัขขนาดเล็กกะทัดรัด มีน้ำ�หนักไม่เกิน 12.5 กิโลกรัม ลักษณะที่เด่นมากคือตัวเตี้ย แต่ลำ�ตัวกลมยาว ทำ�ให้ดูคล้ายไส้กรอก หัว ยาวปากแหลม ฟัน และเขี้ยวแข็งแรง หูใหญ่ห้อยลงด้านข้าง หางแหลมห้อยลงด้าน ล่าง มีหน้าอกใหญ่ ทำ�ให้ปอด และหัวใจแข็งแรง และโตพอที่จะลุยเข้าไปในโพรงดิน เพื่อหาเหยื่อที่ถูกล่า สามารถเห่าให้สัญญาณแก่เจ้าของเมื่อพบเหยื่อ มีสีขนหลายสี สี ที่พบบ่อยคือ สีน้ำ�ตาลสีช็อกโกแลต และ สีดำ�สุนัขพันธุ์ดัชชุนเป็นสุนัขที่มีสัญชาต ญานในการดม ฟังเสียง และเคลื่อนไหวที่ดีมากชนิดหนึ่ง การเลี้ยงดัชชุน ควรระวัง กระดูกสันหลังที่ยาวของมันให้ดีอย่างลูบหลังบ่อยหรืออย่างให้ถูกกระทบกระแทกจาก การกระโดดดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในบ้านที่มีพื้นต่างระดับหรือพื้นที่สูงๆ ต่ำ�ๆ มาก


พันธุ์มาตรฐาน : สุนัขขนาดใหญ่ ต้องการการออกกำ�ลังกายและดูแลขนเป็นพิเศษ และรักเด็ก พันธุ์เล็กและพันธุ์ตุ๊กตา: สุนัขขนาดเล็ก ต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษ และรัก เด็ก ส่วนสูง22- 27 นิ้ว น้ำ�หนัก45- 70 ปอนด์ วงจรชีวิต10-14 ปี การจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ลักษณะเด่น ขนสั้นและเงางามขนค่อนข้างละเอียดเรียบหยาบเล็กน้อยและไม่มีขนปุกปุยสีขนมี ตั้ง-แต่สีน้ำ�ตาลอ่อนจนถึงน้ำ�ตาลแก่ มีขนสีขาวแต้มบริเวณหน้าอกเรียกว่าสตาร์ ข้อเท้า และปลายหางอาจจะมีจุดสีขาวเล็กน้อยบริเวณใบหน้า จมูกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมันตกใจ นิสัย เป็นสุนัขที่ขี้ประจบและตอบสนองไวแต่คุณควรจะเริ่มฝึกมันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะมันอาจ จะตื่นตกใจมากไปสักหน่อย หากไม่ได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับคน หรือสัตว์อื่นๆถ้าหากคุณมี พื้นที่และเวลาที่จะพามันไปออกกำ�ลังกายและเล่นกับมันได้อย่างพอเพียงแล้วเจ้าฟาโรห์สุนัข พันธุ์เก่าแก่พันธุ์นี้เหมาะจะเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในครอบครัวอย่างยิ่งแต่ถ้าจะพามันออกนอก บ้านก็อย่างเพิ่งวางใจสักเท่าไรนักคุณควรสวมโซ่จูงให้มันด้วย เพราะไม่อย่างนั้นมันจะหันไป วิ่งไล่กวดสัตว์เล็กๆให้คุณตามจับจนเหนื่อย การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ควรแปรงขนให้เจ้าฟาโรห์สัปดาห์ละครั้ง และพาไปออกกำ�ลังกายบ่อยๆ ถิ่นกำ�เนิด เชื่อว่าพ่อค้าชาวโพนีเซียนเป็นผู้นำ�เข้ามาในมอลต้าและโกโชเมื่อ2,000ปีก่อนเจ้า ฟาโรห์มีหน้าตาและรูปร่างคล้ายเทวรูปอนูบิสซึ่งเป็นสุนัขของชนอียิปต์โบราณ

อันดับที่ 5 พูเดิ้ล


สุนัขขนาดเล็ก เป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดี ส่วนสูง6- 9 นิ้ว น้ำ�หนัก2- 6 ปอนด์ วงจร ชีวิต 12-15ปี การจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ลักษณะเด่น ลักษณะขนแบ่งได้เป็น2พันธุ์คือพันธุ์ขนเรียบซึ่งมีขนสั้นเป็นมันเงาและพันธุ์ขน ยาวซึ่งมีขนนุ่มยาวกว่าและเป็นลอนเล็กน้อย บริเวณหูและหางจะมีขนปุกปุยขึ้น สีของ ขนมีสีต่างกันไป เช่นสีแดง สีดำ� สีเทาแกมเหลือง และสีน้ำ�ตาลกับสีดำ�ลักษณะเด่นของ สุนัขพันธุ์นี้คือหัวมีรูปทรงเหมือนลูกแอปเปิ้ล ใบหูใหญ่และตั้ง นิสัย ชิวาวาเป็นสุนัขที่เล็กที่สุดในบรรดาสุนัขทั้งหมด และด้วยขนาดที่เล็ก และการเลี้ยง ดูที่ยุ่งยาก มันจึงไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆสุนัขพันธุ์นี้เหมาะที่จะเลี้ยงไว้เป็น เพื่อนคนสูงอายุหรือผู้ที่อาศัยตามคอนโดหากมันได้รับการฝึกและดูแลอย่างถูกต้องแล้ว สุนัขพันธุ์นี้จะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและร่าเริงทีเดียว การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ชิวาวาต้องการการดูแลแปรงขนเป็นครั้งคราว พวกมันชอบเดินเล่นระยะทางสั้นๆ ถิ่นกำ�เนิด ชิวาวามีต้นกำ�เนิดจากพันธุ์เตชิชิซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์เล็กของชนเผ่าอินเดียนแดงตอล เตคแถบอเมริกากลาง ในศตวรรษที่ 9 หรืออาจจะถูกนำ�เข้ามาในอเมริกากลางโดยชาว จีนหรือสเปน

อันดับที่ 6 ชิวาวา


ลักษณะทั่วไป

อันดับที่ 7 ร็อตไวเลอร์

สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ เป็นสุนัขขนาดกลางที่แข็งแรงและมีพละกำ�ลังมากจัดอยู่ใน กลุ่มworking groupมีขนสีดำ�ปนลายสีน้ำ�ตาลสนิมซึ่งสังเกตเห็นได้ชัด ลำ�ตัวมีกล้าม เนื้อที่แข็งแรงกระชับและได้สัดส่วนทำ�ให้มันเป็นสุนัขที่ทั้งแข็งแรงว่องไวและทนทานสุนัข ตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าและกระ-ดูกหนักกว่าตัวเมีย ในสุนัขตัวเมียจะแสดงลักษณะของเพศ เมียให้เห็นชัดเจน ขนาดและสัดส่วน สุนัขตัวผู้ร่างกายมีขนาด 24 ถึง 27 นิ้วในขณะที่ตัวเมียมีขนาด22ถึง25นิ้ว นอกจากการมีขนาดร่างกายที่ได้มาตรฐานแล้วการมีสัดส่วนที่สมดุลก็สำ�คัญเช่นกันสุ นัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ควรจะมีีความยาววัดจากจมูกถึงปลายหางยาวกว่าส่วนสูงของมันเล็ก น้อยในอัตราส่วน 10 ต่อ 9ร่องอกควรมีความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนสูงกล้ามเนื้อ และกระดูกต้องหนาแน่น และแข็งแรงเพื่อให้สมดุลกับรูปร่างที่กำ�ยำ� อุปนิสัย โดยปกติสุนัขพันธุ์นี้จะสุขุมมั่นใจและกล้าหาญแต่มันจะไม่ค่อยทำ�ตัวสนิทสนม กับผู้ที่มันไม่คุ้นเคย โดยในช่วงแรกอาจมีการสงวนท่าทีอยู่ห่างๆ มีสัญชาติญาณในการ ปกป้องบ้านและครอบครัวฉลาดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเต็มใจทำ�งานจึง เหมาะที่จะเลี้ยงมันไว้เป็นเพื่อนหรือเป็นผู้คุ้มครอง


อันดับที่ 8 ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย

สุนัขขนาดเล็ก ต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษ ขี้เล่น และเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดี ส่วนสูง7- 9 นิ้ว น้ำ�หนัก3- 7 ปอนด์ วงจรชีวิต12-14 ปี การจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัข เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ลักษณะเด่น มีขนยาว เรียบ ละเอียด เงา สลวยและเงางาม มีขนยาวที่หัว ซึ่งจะรวบหรือรัด ด้วยโบว์์ก็ได้ มีขนที่จมูก และปากยาว สีขนเป็นสีเงินออกน้ำ�เงิน และสีทอง ลูกสุนัขเกิด ใหม่จะมีสีน้ำ�ตาลและสีดำ� นิสัย ยอร์คเชีย เทอร์เรียเป็นสุนัขขนาดจิ๋วที่ตื่นตัว กระฉับกระเฉง และชอบทำ�ตัวเป็น พี่เบิ้มทำ�นองว่าตัวเล็กใจใหญ่ชอบให้คนมาเอาใจเข้ากับเด็กที่เรียบร้อยและมีอายุ8ปีขึ้น ไปได้แต่ควรให้ได้คุ้นเคยกันตั้งแต่เล็ก มันจะเห่าบอกเจ้าของเมื่อมีคนมาหา การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย เจ้ายอร์คเชียร์ควรได้รับการดูแลแปรงขนทุกวัน และเนื่องจากมันมีกิจกรรม คือ วิ่งเล่นทั่วบ้านอยู่แล้ว จึงไม่ต้องพาไปวิ่งหรือเดินเล่นไกลๆ อีก ถิ่นกำ�เนิด มีถิ่นกำ�เนิดที่ประเทศอังกฤษ เลี้ยงไว้ไล่หนู


อันดับที่ 9 ชิสุ

สุนัขขนาดเล็ก ส่วนสูง8- 11 นิ้ว น้ำ�หนัก9- 16 ปอนด์ วงจรชีวิต12-14 ปี การจัดกลุ่มพันธุ์สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ลักษณะเด่น รูปร่างหน้าตาของสุนัขลูกครึ่งจะมีจมูกยาวจนถึงจมูกเชิดและบานมีโครงสร้าง เล็กบางตัวก็มีขายาวกว่าตัวอื่น สีขน ความสูง และโครงสร้างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับพันธุ์ที่ผสม นิสัย สุนัขพันธุ์ผสมเช่น ชิสุผสมกับปักกิ่งผสม เป็นสุนัขที่ติดคน และต้องการความ รัก และเอาใจใส่มากชอบเที่ยว และอยากให้พาออกไปข้างนอก สุนัขเหล่านี้มักจะ ขี้ตกใจ แต่ฝึกง่ายไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี และมันอาจจะกัดเด็ก ได้ การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ควรแปรงขนให้พันธุ์ที่มีขนยาวบ่อยๆ อาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ พันธุ์ขนสั้นควรแปรงขนให้สัปดาห์ละครั้ง ตัวที่มีขายาวเป็นพันธุ์ ผสมที่ได้มาจากดัลเมเชี่ยน และควรต้องได้รับการออกกำ�ลังกายมากกว่าตัวที่มีขาสั้น


สุนัขขนาดเล็ก ต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษสุนัขเฝ้ายามที่ดีส่วนสูง13- 16 นิ้ว น้ำ�หนัก14- 18 ปอนด์ วงจรชีวิต12-14 ป การจัดกลุ่มพันธุ์ สุนัขต้อนฝูงสัตว์ ลักษณะเด่น มีขนยาว ตรง และหยาบ ขนชั้นในสั้น ปุกปุยและแน่น สีขนเป็นสีดำ�สีทอง อ่อนจนถึงสีน้ำ�ตาลแก่ หรือสีน้ำ�เงิน โดยทุกสีจะมีแถบขนสีขาวหรือสีน้ำ�ตาลแซม ขนที่ หน้า ขา และใบหูจะเรียบ มีขนที่แผงคอดกและสวยงาม หางจะมีขนฟู หูเล็กและเกือบจะ ตั้งขึ้น นิสัย เป็นสุนัขที่ฉลาด ขี้ประจบ และฝึกง่าย มันเป็นสุนัขที่น่ารัก เข้ากับเด็กที่คุ้นเคย และเรียบ-ร้อยได้แต่อาจจะมีนิสัยชอบรังแกเด็กเล็กเพราะเข้าใจว่าเด็กเป็นแกะได้ควรฝึกให้ ใกล้ชิดกับคนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การตัดแต่งขนและการออกกำ�ลังกาย ควรแปรงและหวีขนให้มันทุกวันเนื่องจากขนจะพันกันได้ง่าย ควรตัดแต่งทุกๆ 3 เดือนและพาไปเดินหรือเที่ยวเล่นทุกวัน ถิ่นกำ�เนิด สืบเชื้อสายมาจากสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่และในราวศตวรรษที่18พันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่ได้ถูกผสมกับสุนัขพื้นเมืองที่มีขนาดเล็กฉลาดและมีขนยาวที่เกาะเชตแลนด์จนกระทั่ง ได้เจ้าเชตแลนด์ที่มีขนาดเล็กในปัจจุบัน

อันดับที่ 10 เชตแลนด์ ชีพด็อก


10 ลำ�ดับ สายพันธุ์สุนัขแปลก


อันดับที่ 1. อัฟกัน ฮาวนด์ (Afghan Hound)

อัฟกัน ฮาวนด์ เป็นน้องหมาที่ท่วงท่าสง่างามประดุจเจ้าชาย อาหรับก็ไม่ปาน ด้วยรูปร่างที่สูงโปร่งประกอบกับขนที่ยาวสลวยดุจแพรไหม หากสังเกตกันดี ๆ จะพบว่าลักษณะของมันมีความแตกต่างที่พสรุปได้ดังนี้ คือ ช่วงที่เป็นขนสั้นลัษณะเหมือนน้องหมาพันธุ์ Kirghiz Taigan ขอบขนจะ เหมือนพันธุ์ Saluki ความหนาวและความยาวของขนจะเหมือนน้องหมาตระกูล Mountain dog น้องหมาสายพันธุ์นี้ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1907 เชื่อกันว่า มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งในอดีตถือเป็นนักล่าด้วยสายตา โดย ล่าสัตว์จำ�พวกกวาง หมาป่า และหมาจิ้งจอก นอกจากนี้ ยังถูกใช้ในการดูแล ฝูงแกะ แต่ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไว้อวดความสวยงาม สุนัขพันธุ์นี้มีนิสัยจำ�เพาะคือ ชอบความโดดเดี่ยว รักสันโดษ ท่วงท่าน่าเกรงขาม มีความสูงเฉลี่ย 64-74 เซนติเมตร น้ำ�หนักเฉลี่ย 23-27 กิโลกรัม และช่วงอายุราว 12-14 ปี


อันดับที่ 2. อเมริกัน พิตบูล (American Pitt Bull)

อเมริกัน พิตบูล เป็นสุนัขที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึน สง่างามด้วยกล้าม เนื้อทั้งตัวชัดเจน พละกำ�ลังมหาศาล ปราดเปรียว เชื่อมันในตัวเอง และอยากรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว จากประวัติศาสตร์ มนุษย์ค้นพบว่า สุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการผสมข้าม สายพันธุ์เพื่อใช้ต่อสู้กับสุนัขด้วยกันเอง หรือกับสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งต่อสู้ กับคน ซึ่งในสมัยโบราณเป็นสุนัขที่ใช้ในกีฬาต่อสู้กับวัว โดยลักษณะต่าง ๆ จะ แตกต่างจากในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง ต่อมาจึงมีกฎหมายยกเลิกกีฬาประเภทนี้ โดย อเมริกัน พิตบูล เกิดจากการผสมระหว่างสุนัขพันธุ์บูลด็อกโบราณตัวที่แข็งแกร่ง ปราดเปรียว อดทนและดุดันที่สุด กับสุนัขพันธุ์เทอร์เรียร์ ตัวที่กล้าหาญและล่า เหยื่อเก่งที่สุด จึงได้เป็นสุนัขนักสู้ที่แข็งแรง ทรหด และว่องไว เรียกว่า Staffordshire Bull Terrier และกลายมาเป็น อเมริกัน พิตบูล เทอร์เรียร์ ใน ที่สุด ทั้งนี้ อเมริกัน พิตบูล มีความสูงประมาณ 46-56 เซนติเมตร น้ำ� หนักโดยเฉลี่ย 14-36 กิโลกรัม และช่วงอายุราว 12 ปี


อันดับที่ 3. ไชนีส เครสเตด (Chinese Crested)

ไชนีส เครสเตด จัดเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความร่าเริงและว่องไว มีถิ่น กำ�เนิดในประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ พันธุ์ที่ มีขนทั้งตัว และขนที่หน้าจะเป็นสีขาว ถือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจีน ต่อมาได้มีการ ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์มีขน กับสุนัขพันธุ์ American Hairless Dog จึงได้ เป็นพันธุ์ที่ไม่มีขน ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ จะมีเฉพาะขนบริเวณหู ปลายหาง และ ปลายขา ทั้งนี้ ไชนีส เครสเตด ทั้ง 2 ชนิด จะมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ดวงตากลมโต หูตั้ง โดยเฉพาะขนบริเวณหูจะยาวย้อยลงมา มีความสูงประมาณ 22-33 เซนติเมตร น้ำ�หนักเฉลี่ย 2 - 5.5 กิโลกรัม ช่วงอายุ 12-14 ปี


อันดับที่ 4. เชาว์ เชาว์ (Chow Chow)

เชาว์ เชาว์ มีถิ่นกำ�เนิดมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น เชื่อกันว่า

เป็นสุนัขดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์มาสทิฟฟ์แห่ง ทิเบต และซามอย จากตอนเหนือของไซบีเรีย ทั้งยังเชื่อว่า เป็นสุนัขต้นแบบของ สุนัขขนฟูทั่วไป เช่น ชิสุ ชาไป่ร์ ปักกิ่ง และปอมเมอเรเนียน ในสมัยมองโกเลียและแมนจูเรีย นิยมนำ�เนื้อ เชาว์ เชาว์ มาทำ�เป็น อาหารรับประทาน ส่วนหนังและขนนำ�มาทำ�เป็นเสื้ผ้ากันหนาว ต่อมาจึงถูกใช้ใน การล่าสัตว์ และนำ�มาเลี้ยงเป็นเพื่อนในที่สุด ลักษณะเด่นของ เชาว์ เชาว์ อยู่ที่ลิ้นสีดำ�ปนน้ำ�เงิน ซึ่งเป็นเพียง สายพันธุ์เดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ทั้งยังมีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเลิศและ ล่าสัตว์เก่ง ทั้งนี้ เชาว์ เชาว์ มีความสูงประมาณ 46-56 เซนติเมตร น้ำ�หนัก เฉลี่ย 20-32 กิโลกรัม และช่วงอายุ 11-12 ปี


อันดับที่ 5. เกรท เดน (Great Dane)

เชื่อกันว่า ต้นตระกูลของสุนัข เกรท เดน เกิดจากสุนัขสายพันธุ์ เกรย์ฮาวนด์ ของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ไปผสมข้ามสายพันธุ์กับสุนัขพันธุ์แท้ สายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงกับสุนัขพันทางจนกลายมาเป็นสุนัข เกรทเดน ที่ มีลักษณะเฉกเช่นในปัจจุบัน สุนัขพันธุ์นี้ อาจเรียกวา German Mastiff ก็ได้ เกรท เดน เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ ตัวสูงที่สุด ร่างกายแข็งแรงและปราด เปรียว ปกติมีนิสัยรักสงบ แต่เมื่ออกล่าก็แข็งแรงดุดัน ทรงพลัง จนถูกยกย่อง ให้เป็น “King of The Dogs” ในอดีตนิยมนำ�สุนัขสายพันธุ์นี้ไปใช้ในยามสงคราม แต่ต่อมาได้พัฒนา สำ�หรับใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ จำ�พวกหมูป่า สิงโต ทว่าในปัจจุบัน พวก มันได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ใจดี นิสัยไม่ก้าวร้าว ขี้เล่น ซุกซน และรักเด็ก ขนาดความสูงของ เกรท เดน จะอยู่ที่ประมาณ 76-100 เซนติเมตร และมีน้ำ�หนักตัวอยู่ที่ 46-54 กิโลกรัม มีอายุขัยเฉลี่ย 9-10 ปี


อันดับที่ 6. เกรท ไพรีนีส (Great Pyrenees)

ชื่อจริง ๆ ของพวกมันก็คือ Pyrenean Mountain Dog โดยตั้ง ตามถิ่นฐานต้นกำ�เนิดของพวกมัน ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบ ๆ เทือกเขาไพรีนีส ที่ ทอดตัวเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศสเปนและฝรั่งเศส สันนิษฐานว่า บรรพบุรุษดั้งเดิมของพวกมันน่าจะเป็นสุนัขตระกูล Mastiff ในประเทศสเปน ซึ่งได้ผสมข้ามสายพันธุ์กับสุนัขพันธุ์อื่น ๆ จนกลายเป็น เกรท ไพรีนีส ที่สูง ใหญ่ ทรงพละกำ�ลัง และสง่างาม นอกจากนั้น ยังเชื่อกันด้วยว่า สายเลือดของ เกรท ไพรีนีส เกี่ยวข้อง ใกล้ชิดกับสุนัขที่มีขนาดใหญ่อีกหลายสายพันธุ์ในแถบยุโรป ไม่ว่าจะเป็น Italian Maremma ในประเทศอิตาลี, Hungarian Kuvasz ในประเทศฮังการี, Slovakian Kuvac ในประเทศสโลวาเกีย รวมถึงพันธุ์ Turkish Karabash ของ ประเทศตุรกี อีกด้วย ในอดีตนิยมเลี้ยง เกรท ไพรีนีส ไว้เพื่อช่วยดูแลฝูงแกะ แต่ปัจจุบัน มักจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน หรือเป็นยามเฝ้าระวังมากกว่า ขนาดความสูงโดยเฉลี่ย ของสุนัขสายพันธุ์นี้จะอยู่ที่ 65-81 เซนติเมตร น้ำ�หนักตัวประมาณ 45-60 กิโลกรัม อายุขัยโดยเฉลี่ย 9-11 ปี


อันดับที่ 7. โอลด์ อิงลิช ชีพด็อก (Old English Sheepdog)

โอลด์ อิงลิช ชีพด็อก ถูกค้นพบใน Great Britain เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1800 โดยขณะนั้นรู้จักกันในนาม Bob หรือ Bobtail เนื่องจากแต่เดิม ของสุนัขพันธุ์นี้ จะมีหางที่ยาวมาก แต่สมัยนั้นเขานิยมตัดหางของมันให้สั้นแบบ หางเรือ สุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ซุกซน ขี้เล่น อารมณ์ดี และฉลาดมาก ทั้งยังเป็นสุนัขอารักขาได้เป็นอย่รางดี แต่เดิมนิยมเลี้ยงไว้เพื่อช่วยต้อนฝูงแกะ ทว่าในปัจจุบันนิยมเลี้ยงไว้เพื่อประกวดความสวยงาม โดยในปี ค.ศ.1961 สุนัข สายพันธุ์นี้ ได้มีโอกาสเป็นนายแบบให้กับบริษัทสีทาบ้าน ICI Dulux และนับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มันก็กลายเป็นลักษณ์ของสียี่ห้อนี้มาโดยตลอด จนเป็นที่ ติดตาของคนทั่วโลก โอลด์ อิงลิช ชีพด็อก จะมีขนาดความสูงอยู่ที่ 56-61 เซนติเมตร น้ำ�หนักตัวประมาณ 29.5-30.5 กิโลกรัม และมีอายุอยู่ในช่วง 12-13 ปี


อันดับที่ 8. พูเดิ้ล (Standard Poodle)

จากหลักฐานต่าง ๆ ที่มีการค้นพบ ทำ�ให้เชื่อกันว่า สุนัข poodle มี ต้นกำ�เนิดมาจากประเทศเยอรมนี โดยในภาษาเยอรมันจะเรียกขานกันว่า Pudel หรือ Pudelin มีความหมายว่า “กระโจนลงน้ำ�” พวกมันสืบเชื้อสายมาจากสุนัข สายพันธุ์ Water Retriever จึงทำ�ให้มีความสามารถในการว่ายน้ำ�ได้เป็นอย่าง ดี ในอดีตนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการให้ไปหาแหล่งน้ำ�แล้ว ยังใช้ให้ มันไปคาบนกเป็ดน้ำ�ที่ถูกยิงตกอีกด้วย และในบางครั้งก็ใช้เป็นสุนัขเฝ้ายาม ต่อ มาเมื่อมีการแพร่หลายเข้าไปในประเทศฝรั่งเศสจึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มี ขนาดเล็กลง โดยในฝรั่งเศสพวกมันถูกเรียกว่า Caniche ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำ� ว่า Chien Canard แปลว่า สุนัขล่าเป็ด และในประเทศฝรั่งเศสนี้เอง ที่พวกมัน ได้รับความนิยมอย่างสูง จนได้รับการยกย่องให้เป็นสุนัขประจำ�ชาติเลยทีเดียว ในเวลาต่อมา สุนัขสายพันธุ์นี้ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลง กลายเป็น Miniature Poodle และ Toy Poodle ตามลำ�ดับ ทุกวันนี้ผู้เลี้ยง พูเดิ้ลนิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ไว้เป็นเพื่อน และได้มีการออกแบบทรงขนใหม่ ๆ ให้แก่พวกมันอย่างมากมาย ต่างจากในยุคสมัยดั้งเดิม ที่ผู้เลี้ยงมักไม่ใส่ใจเรื่อง ทรงขนของมันมากนัก เพราะเลี้ยงไว้ใช้งานเป็นหลัก


อันดับที่ 9. ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ (Tibetan Mastiff)

สุนัข ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ เป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณ มีความสูงประมาณ 61-71 เซนติเมตร น้ำ�หนักตัวอยู่ที่ 64-82 กิโลกรัม อายุขัยเฉลี่ย 10-11 ปี สุนัข สายพันธุ์นี้ มีถิ่นกำ�เนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย และบริเวณที่ราบของเอเชีย กลาง โดยจะมีขนสองชั้นเพื่อปกป้องร่างกายจากความหนาวเย็น ในภาษาทิเบตเรียกขนพวกมันว่า Do-kyyi แปลว่า สุนัขที่ต้องผูก ไว้ เนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้มีนิสัยหวงถิ่นมาก มีความดุร้าย ตัวสูงเกือบเท่าลา เสียงขู่ คำ�รามดังกึกก้องและยังมีขนเป็นแผงคอดุจดังสิงโต ทั้งยังกล้าหาญและแข็งแกร่งเป็น ที่สุด ชาวทิเบตนิยมเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้ต่อสู้กับหมีและเสือที่บุกเข้ามากินฝูงแกะ แพะ และจามรีของพวกเขา ปัจจุบันสุนัขพันธุ์นี้ได้กลายเป็นสุนัขที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก โดยในปี ค.ศ.2009 ได้มีเศรษฐีชาวจีนคนหนึ่งซื้อสุนัขพันธุ์นี้ไปเลี้ยงในราคาสูงถึง 6 แสน ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 20 ล้านบาท ทั้งยังจัดขบวนรถหรูกว่า 30 คันไป รอรับมันที่สนามบิน จนเป็นข่าวดังกระฉ่อนไปทั่วโลก ทั้งนี้ เชื่อกันว่า สุนัข ทิเบตั น มาสทิฟฟ์ อาจจะเป็นต้นกำ�เนิดของสุนัขตระกูลมาสทิฟฟ์ในยุโรป อีกด้วย โดย อาจแพร่หลายไปพร้อมกับกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช


อันดับที่ 10. โคมอนดอร์ (Komondor)

สุนัขพันธุ์ โคมอนดอร์ ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศฮังการี เมื่อ ประมาณปี ค.ศ.800 แต่เชื่อกันว่าถิ่นกำ�เนิดดั้งเดิมของพวกมันน่าจะอยู่ทางตอน ใต้ของประเทศรัสเซีย จากนั้นจึงค่อยแพร่หลายเข้าไปในประเทศฮังการี ทั้งชาว รัสเซียนและชาวฮังกาเรียน นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้เพื่อช่วยควบคุมฝูงปศุสัตว์ และปกป้องฝูงสัตว์จากบรรดาสัตว์นักล่า ทั้งนี้ ตามประวัติศาสตร์ของฮังการี โคมอนดอร์ ถือว่าเป็น ราชา แห่งสัตว์ทั้งปวงในฮังการี เลยทีเดียว โดยมีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ 65-90 เซนติเมตร มีน้ำ�หนักประมาณ 36-61 กิโลกรัม และมีอายุเฉลี่ยอยู่ราว 12 ปี


ล แ ู ส ด น ุ ร า ั


ที่อยู่ที่นอน

สุนัขควรมีที่อยู่ที่นอนเป็นที่เป็นทางและเป็นสัดเป็นส่วน อาจ จะใช้ผ้าเก่า ๆ หรือเศษผ้านุ่ม ๆ หลายๆชั้นทำ�เป็นที่นอนขนาดเล็ก ใหญ่แล้วแต่ความเหมาะสม ส่วนการจะเลี้ยงดูสุนัขไว้ในบ้านหรือไม่ นั้นคงแล้วแต่ความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่แล้วหาก มันยังเล็กอยู่ก็นิยมเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อคอยดูแลและทำ�ให้มันสนิทสนม กับคนในบ้านได้ง่าย แต่ต้องคอยดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง หากมีบริเวณบ้านมากพอ

ควรเลี้ยงไว้นออกบ้าน โดยสร้างกรงที่ขมีขมันความแข็งแรง กว้างขวาง ตามขนาดของสุนัข ควรมีมุ้งกางให้สุนัขด้วย มีหลังคากันแดดกันฝนได้ และมีฝากันลมในทิศทางที่ถูกต้อง บริเวณที่ตั้งกรงควรเลือกเอา ที่ร่ม ที่ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น เวลากลางวันต้องมีแสงแดดส่องผ่านเข้า ได้บ้างเพื่อฆ่าเชื้อโรค และให้กรงแห้งพื้นกรงควรจะสะดวกในการทำ�ความ สะอาด ไม่เป็นที่หมักหมดของสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มีที่ระบายของเสียได้สะดวก


การอาบน้ำ� สุนัขก็เหมือนคนที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดและตกแต่งให้ดูสวย น่ารัก อยู่เสมอ เนื่องมาจากมันไม่สามารถจะทำ�ความสะอาดและเสริมสวยให้ กับตนเอง ได้ ผู้เลี้ยงจึงจะต้องทำ�หน้าที่ สนใจในตัวของมันเสมือนหนึ่งเป็นตัวของมันเองเลย ทีเดียว การอาบน้ำ�ต้องใช้แชมพู และสบู่ควบคู่ไปด้วย ควรเลือกซื้อแชมพูหรือ ไม่ก็สบู่ที่ผลิตขึ้นสำ�หรับใช้กับสุนัขเท่านั้น อย่านำ�แชมพูหรือสบู่ของคนมาใช้กับ สุนัขโดยเด็ดขาด เพราะผิวหนังของสุนัขบางชนิดบอบบางมาก หากอาบน้ำ�ด้วย แชมพูหรือสบู่ของคน จะทำ�ให้มีปัญหาเรื่องขนแห้ง หยาบ และมีสะเก็ดรังแคขึ้น บนผิวหนัง บางตัวเป็นหนักถึงอาจจะขนร่วงไปเลยก็มี ปัจจุบันแชมพูสุนัขมีให้เลือกหลายสูตร มีทั้งแบบผสมครีมในตัว ประเภททูอินวัน หรือทรีอินวัน ชนิดที่มีสารฆ่าเห็บ ฆ่าหมัด เยอะแยะมากมาย ไปหมด ก่อนซื้อควรอ่านดูฉลากข้างขวดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง บรรจุเท่าใด หมดอายุวันไหน แล้วจึงเลือกซื้อมาใช้ให้ถูกกับลูกสุนัขของเรา

วิธีการอาบน้ำ� ต้องเตรียมอุปกรณ์ คือ แชมพูสำ�หรับสุนัข ผ้าเช็ดตัว อ่างน้ำ� หรือ สายยาง ที่ต่อจากก๊อกน้ำ� เครื่องเป่าผม

ขั้นตอนการอาบน้ำ�ให้สุนัขทำ�ได้ดังนี้ คือ

จับสุนัขให้อยู่ในอ่างนิ่งๆ โดยการจับที่ปลอกคอ เป็นไปได้ควรอุดหูทั้ง สองข้าง ของสุนัขด้วยสำ�ลีเพื่อป้องกันมิให้น้ำ�เข้าหู แล้วจึงค่อยเทน้ำ�ลงบนตัว สุนัขให้ทั่วทั้งตัว


ใช้แชมพูสุนัขเทลงบนตัวสุนัข แล้วจึงใช้มือถูนวดแชมพูให้ทั่วในขณะที่มือ อีกข้างหนึ่งยังจับปลอกคอสุนัขอยู่เพื่อจะให้มันอยู่นิ่งๆ

ล้างแชมพูที่ส่วนหัวของลูกสุนัขก่อน จากนั้นจึงล้างแชมพูที่ลำ�ตัว ให้สะอาด แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทั้งตัว

เอาสำ�ลีที่อุดหูออก แล้วเป่าขนให้แห้ง พร้อมกับแปรงขนให้ได้รูปทรง ตามที่ต้องการ


การแปรงและหวีขน สุนัขทุกพันธุ์ต้องการแปรงขนเหมือนกัน ไม่จำ�เป็นว่าสุนัขตัวนั้นจะ ต้องมีขนยาวเพียงเท่านั้น การแปรงหวีขน ของสุนัขบ่อยๆ นอกจากจะ ทำ� ให้ขนสวย ขนไม่พันกันแล้ว ยังจะเป็นการทำ�ความสะอาดตัวของสุนัข ได้ เพราะเวลาเราแปรงขน สิ่งสกปรกจะถูกกำ�จัดออกมารวมทั้งบรรดาขน เก่า ที่หลุดออกมา นอกจากนั้นผิวหนังที่ได้รับการ กระตุ้นจากการ หวี หรือแปรงก็จะขับน้ำ�มันมาเคลือบขนสุนัขทำ�ให้ขนนุ่ม และเป็นเงางาม โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหารเสริมมาให้มันกินให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ ควรฝึกหวี และแปรงขนสุนัขแต่เล็กๆ เพื่อจะได้เคยชินและยอมให้เรา เสริมสวยแต่โดยดี

แปรงด้วยแปรงขนอ่อน

ลูบไล้ด้วยฟองน้ำ�

แปรงด้วยหวีซี่ห่าง

ตัดขนด้วยกรรมไกร

ขจัดเห็บหมัด

สุนัขไม่ชอบหากคุณแปรง ขนย้อนทาง


เทคนิคการหวีและแปรงขนสุนัข การแปรงขนสุนัขทุกวันจะทำ�ให้สุนัขมีสุขภาพดี ขนเป็นเงา งาม ไม่มีสิ่งสกปรกหมักหมมอยู่ ในขนสุนัข พันธุ์ขนยาว เช่น อาฟกัน ฮาวด์ ชิสุ ควรหวี ทุกวัน ส่วนสุนัขพันธุ์ขนสั้น เช่น บลูด็อก เกรดเดน แปรงขนเพียง 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ก็พอ ส่วน สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลต้องใช้การตัดแต่งขน จะหวีให้ตรงแบบสุนัขพันธุ์ อื่นไม่ได้

การหวีขนสุนัขพันธุ์ขนสั้น อุปกรณ์ที่ใช้มีแปรงบิสเทิล แปรงหวีสลิดเกอร์ หวีตรง ขั้นตอน การหวี มีดังนี้ - ใช้หวีแปรงสลิดเกอร์หวีก่อน เพื่อจำ�กัดเอาขนที่พันออกไม่ให้เกิด ก้อน สังกะตัง ออกแรงหวีเพียง เบาๆนุ่มๆ หวียาวๆ จากคอถึงลำ�ตัวทำ� เช่นนี้ทั่วตัว - ใช้หวีบิสเทิลแปรง เพื่อเอาขนที่ตายแล้วและสิ่งสกปรกให้หลุด ออกจากขนของสุนัขทั้งตัว - ใช้หวีตรง หวีบริเวณที่ยาว เช่น ส่วนของหาง เท้า ขา ถ้าพบว่า ขนพันกันให้ใช้กรรไกรตัดออก สุนัขจะได้ไม่เจ็บ


การหวีขนสุนัขที่สั้นเกรียน

การหวีขนสุนัขที่ขนตรงยาว

อุปกรณ์ที่ใช้มี แปรงรับเบอร์ หนังชามัวร์ แปรงบิสเทิล - ใช้แปรงรับเบอร์ เพื่อแปรงย้อนขนสุนัขจะทำ�ให้ขนตาย และสะเก็ด ผิวหนัง สิ่งสกปรกหลุดออกโดยง่าย - ใช้แปรงบิสเทิล แปรงขนตัวสุนัขอีกครั้งให้ทั่วทั้งตัว เพื่อเอา ขนที่ตายและสะเก็ดออก - เช็คขนสุนัขด้วยหนังชามัวร์ เพื่อให้ขนเป็นมันเงางาม

อุปกรณ์ที่ใช้มีแปรงสลิดเกอร์ แปรงบิสเทิล หวีตรง กรรไกร - ใช้แปรงสลิดเกอร์หวีขนก่อน เพื่อทำ�ให้ขนที่พันกันอยู่คลาย ตัวออก - ใช้แปรงบิสเทิลหวีตามอีกครั้ง เพื่อทำ�ให้ขนมันเงา และหวีง่าย ขี้นไปอีก - ใช้หวีตรง หวีจัดให้ขนของสุนัขตกลงไปข้างลำ�ตัว ด้านซ้ายและ ด้านขวาตามแนวขน - ใช้กรรไกรตัดแต่งบริเวณเท้าและหู เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม


การดูแลหู

การดูแลตา

หูมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง สุนัขที่ มีหูปกติจะต้องมีสีชมพูเรื่อๆ สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ หูควรสะอาดไม่มีขี้หูมาก จนเกินไป ไม่มีเห็บ หรือหมัด ไม่เป็นแผล หนอง สุนัขบางพันธุ์รวมทั้งพวกพุด เดิ้ล มักมีขนขึ้นที่บริเวณช่องหู ขนเหล่านี้จะเป็นตัวเพาะเชื้อโรค และหมักหมมส่ง สกปรกทั้งหลายได้เป็นอย่างดี พวกหูยานก็เก็บสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้ง่ายจึงต้อง หมั่นเอาใจใส่เช็ดถูสิ่งสกปรกในช่องหูออกให้หมด พวกหูตั้งนี้รักษาง่าย เพราะ ช่องหูสามารถถ่ายเทกับอากาศภายนอกได้โดยธรรมชาติ ฉะนั้นสิ่งสกปรกต่าง ๆ จึงไม่สามารถหมักหมมจนเกิดโรคได้มากนัก ถ้าหูสุนัขสกปรกมากก็ควรใช้สำ�ลี หรือผ้านุ่มๆ เช็ดบริเวณใบหูและรูหูส่วนนอก ๆ เป็นประจำ�ทางที่ดีหลังการอาบ น้ำ� เพราะสามารถตรวจสอบว่ามีน้ำ�หลงเหลือเข้าไปในรูหูหรือไม่ ถ้ามีจะได้เช็ด ออกให้แห้ง เป็นการป้องกันหูอักเสบได้ด้วย แต่อย่าได้พยายามทำ�ความสะอาด ลึกเข้าไปในรูหูเป็นอันขาด บริเวณอ่อนไหวดังกล่าวควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ แพทย์

ตาของสุนัขที่มีสุขภาพดีจะมีแววตาแจ่มใส ไม่ขุ่นมัวหรือมีสีแดง หรือมี ขี้ตา รวมทั้งน้ำ�ตาไหลเป็นคราบอยู่เสมอก็แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติเข้าตา ถ้า เป็นโรคตาอักเสบธรรมดาเพราะผงเข้าตา ก็ควรใช้น้ำ�ยาล้างตา 4-5 หยด ใส่ เพื่อให้สิ่งสกปรกออกก่อน แล้วใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดเบา ๆ รอบ ๆ ขอบตาออก ได้ ถ้าเป็นมากกว่านี้ควรจะนำ�ไปพบสัตวแพทย์สุนัขบางพันธุ์ เช่น พวกพุดเดิ้ล มักมีรอยด่างสีน้ำ�ตาลที่ขนใต้ตาเสมอ ที่เป็นเช่นนี้เพราะขนบริเวณนั้นเปียกแฉะ เนื่องจากหยาดน้ำ�ตาของสุนัข คราบน้ำ�ตานี้จะติดแน่นที่หัวตาย้อยลงมา การ กำ�จัดรอยด่างนี้ทำ�ได้โดยการหมั่นเช็ดถูให้บ่อยๆครั้งทุกวัน เพื่อให้ขนที่ติดคราบ น้ำ�ตานี้ค่อย ๆหลุดร่วงหมดไปสุนัขบางตัวตาแฉะ อาจจะเป็นเพราะขนตาขึ้นผิด ปกติ แยงเข้าไปในลูกตา การรักษาอาการนี้ควรเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์


การดูแลเล็บ เล็บสุนัขจะงอกจิกลงดิน มันจะสึกไปเองโดยธรรมชาติ แต่ถ้า เป็นสุนัขที่เลี้ยงบนพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์ มักจะพบปัญหาเล็บไม่สึก มีเล็บ ยาวเร็วกว่าปกติทำ�ให้เดินไม่สะดวก และเมื่อทิ้งไว้นาน ๆ จะทำ�ให้นิ้วคด หรือแยกห่างออกจากกัน บางทีก็ถอนหรือฉีกแตกจนเกิดหนองได้ จะทำ�ให้ สุนัขเจ็บปวดมากเวลาเดิน ฉะนั้นจึงต้องหมั่นตรวจดูแลตัดเล็บเท้าให้สั้น อยู่เสมอการตัดเล็บสุนัขควรใช้กรรไกรสำ�หรับการตัดโดยเฉพาะ จะทำ�ได้ โดยง่ายและปลอดภัย ได้รอยตัดที่กลมโค้ง การตัดควรตัดที่ปลายเพียง เล็กน้อย ระวังอย่าตัดให้ถูกปลายประสาทสีชมพูในเล๋บได้สุนัขที่มีเล็บ ดำ�ไม่สามารถมองเห็นปลายประสาทนี้ได้ ฉะนั้นตัดเล็บจึงทำ�ได้แค่คลิบ ปลายเพียงเล็กน้อย หรือตัดตรงตำ�แหน่งต่ำ�จากบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยง สัก 3มิลลิเมตร การตัดเล็บควรทำ�ทุกเดือน โดยหลังการอาบน้ำ� เพราะ เล็บที่เปียกน้ำ�จะอ่อนตัดง่ายกว่าธรรมดา


สารอาหารที่จำ�เป็นสำ�หรับสุนัข สารอาหารที่จำ�เป็นสำ�หรับสุนัขที่กำ�ลังเจริญเติบโต ก็เช่นเดียวกับ คน คือมัน จะต้องการ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน ไขมัน แร่ธาตุ น้ำ� จะแตกต่างกันที่ปริมาณเท่านั้น หากต้องการจะทำ�อาหารให้สุนัขทาน ควรเป็นประเภท ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก เป็นองค์ประกอบหลัก และปรับปรุง รสชาติให้น่าทาน เพราะสุนัข ก็มีต่อมรับรส เช่นเดียวกัน หากอาหารที่ คุณทำ�ดีมีรสชาติถูกใจ มันก็จะ เจริญ อาหาร ทานจนพุงกาง ไปเลย ควร เปลี่ยนอาหารสลับหมุน เวียนกันบ้าง ไม่ควรให้มันทาน ของซ้ำ�ๆ กัน เพราะจะ ทำ�ให้มันขาดสารอาหารชนิด ใดชนิดหนึ่ง ตลอดเวลา ทำ�ให้ เป็นปัญหาต่อสุขภาพในอนาคต


อาหารประเภทไข่ ไม่ควรให้ทานไข่ดิบหรือไข่ลวก เพราะโปรตีนในไข่จะไม่ดูดซึม เข้าสู่ร่างกาย สุนัข ควรทำ�ให้สุกโดยการทอด หรือต้มจะเป็น ประโยชน ์ต่อสุนัขของ คุณมากกว่า

อาหารประเภทตับ หลายคนชอบให้สุนัขรับประทาน เพราะหาง่ายและ สุนัขก็ชอบ เหมือนกัน แต่ไม่ควรให้มันทานทุกวัน การให้อาหารประเภทตับ เช่นตับต้ม ตับย่าง แก่สุนัข ทุกวันจะทำ�ให้มีปัญหาเรื่องกระดูก เนื่องจากในตับไม่มี ความสมดุลของแร่ธาตุที่ เป็นองค์ประกอบในร่างกาย จะทำ�ให้สุนัขของคุณเป็นโรคกระดูกบาง กระดูกหัก ง่าย หากต้องการให้สุนัขทานตับจริง ๆ ก็ควรเพิ่มอาหารเสริมที่เป็นวิตามิน หรือ แคลเซี่ยมก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ไปได้

การเลือกอาหารสำ�เร็จรูปของสุนัข • ต้องพิจารณาดูว่าสุนัขของท่านอยู่ในวัยใด เป็นเด็ก เป็นหนุ่ม หรืออยู่ ใน วัยชราแล้ว ควรจัดผสมสูตรของอาหารให้เหมาะสมกับวัยของสุนัข การ ผสมสัดส่วนของสารอาหารโดยผิดสูตรจะมีผลอย่างยิ่งต่อสุนัขที่ยังอยู่ ในวัย เด็กอยู่ • อาหารกระป๋อง หรืออาหารเม็ด ทั้ง 2 อย่างก็มีประโยชน์ต่อสุนัข ของ คุณ เท่ากันขี้นอยู่กับว่าสุนัขจะชอบทาน ประเภทไหน ถ้าเป็นแบบกระป๋องก็ทานง่าย เพราะมีกลิ่นมีน้ำ�และรสชาติที่ อร่อยกว่าแบบเม็ด เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย • ตรวจสอบอาหารก่อนซื้อ ต้องดูว่าภาชนะที่บรรจุอาหารสุนัข จะไม่ขาด รั่ว มีแมลงตัวมอดหรือหนอนเจาะไซถุง ถ้าเป็นกระป๋องก็ต้องไม่บุบ ไม่รั่ว ไม่ บวม ไม่ขึ้นสนิม ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน กลิ่นบูดเน่า


อาหารแม่สุนัขท้อง อาหารที่ใช้เลี่ยงแม่สุนัขกำ�ลังตั้งท้องนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง โปรตีนมาก ไขมันน้อย ถ้าให้อาหารไม่ถูกต้อง ไม่ ได้สัดส่วน จะทำ�ให้แม่สุนัขมีลูกน้อยตัวและตายมากอาหารที่ให้จะต้องไม่รบกวน ระบบย่อย ซึ่งทำ�ให้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ หรือท้องร่วง อาหารที่ควรให้แก่แม่สุนัข ได้แก่ เกาเหลาเนื้อเปื่อย เนื้อสด เนื้อปลา น้ำ�นม ผักสด เป็นต้น ไม่ควร ให้ข้าว หรือถั่ว หรือมันเทศ มันฝรั่งซึ่งเป็นอาหารที่มีแป้งมาก เพราะจะทำ�ให้ แม่สุนัขอ้วนถ้าเป็นสุนัขเคยกินอาหารปนรำ�ก็อาจจะให้รำ�ละเอียดได้บ้างเพียงเล็ก น้อย เพื่อช่วยไม่ให้ท้องผูก ขนาดและปริมาณอาหารที่ให้ในระยะ 6 สัปดาห์ แรกของการตั้งท้อง พอๆ กับใช้เลี้ยงสุนัขโตเต็มวัยปกติและเมื่ออีกประมาณ 11 วันจะคลอดควรให้โปรตีน เช่น เนื้อหรือ ปลา แต่อย่างเดียวเพื่อเพิ่มปริมาณ โปรตีนอีก 20 % แต่ถ้าเห็นว่าแม่สุนัขผอมมากก็ควรเพิ่มอาหาร 20-30 % ก่อนที่สุนัขจะคลอดในระยะ 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนคลอด 1-2 วัน แม่ สุนัขบางตัวจะไม่ยอมกินอาหารหรือไม่ค่อยกิน เพราะมัวแต่สาละวนอยู่กับรัง คลอดหรือสถานที่คลอดลูก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ หลังคลอดแล้วก็จะหากินเอง ได้ที่ต้องระวังก็คืออย่าให้สุนัขกินมากจนอ้วนเกินไปทำ�ให้การคลอดยากหรือให้ อาหารน้อยจนเกินไปไม่มีแรงเบ่งลูก

อาหารแม่สุนัขลูกอ่อน อาหารที่ใช้เลี้ยงนี้มันยังถ่ายทอดไปให้ลูกสุนัขด้วย ดังนั้น ช่วงที่ลูก สุนัขกินนม ควรให้อาหารเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าของอาหารที่เคยให้ตามปกติจน ลูกสุนัข3-4 สัปดาห์ นอกจากนี้ ในอาหารควรจะต้องเพิ่มแร่ธาตุ โดยเฉพาะ แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสเพราะขณะที่แม่สุนัขให้นมทำ�ให้ถูกดึงจากร่างกายไปยัง น้ำ�นม ทำ�ให้ระดับแคลเซี่ยมในร่ายกายต่ำ� แม่สุนัขอาจจะมีอาการไข้น้ำ�นม คือ แสดงอาการชัก เกร็ง น้ำ�ลายไหลยืด ดังนั้น ควรหาทางป้องกันโดยการเพิ่มแคล เซี่ยม ในอาหารตามความจำ�เป็น หลังจากสัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป ลูกสุนัขก็จะ เริ่มกินอาหารแข็ง และกินน้ำ�นมลดลง แม่สุนัขก็ควรกินอาหารลดลงด้วยในวัน ที่ 2-4 ให้อาหารน้อยลงกว่าที่ให้ไว้ของอาหารที่ให้ตามปกติตามลำ�ดับ และวัน ที่ 5 ก็ให้อาหารตามปกติ การลดอาหารแล้วมาเพิ่มจะทำ�ให้แม่สุนัขผลิตน้ำ�นม ลดลง และช่วยรักษาเต้านมในสภาพที่สมบูรณ์


อาหารสุนัขหย่านม

อาหารลูกสุนัขหลังคลอด

ลูกสุนัขหย่านมเมื่ออายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ แต่ลูกสุนัขจะเริ่มกิน อาการได้แล้วเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห์อาหารที่เหมาะสมสำ�หรับลูกสุนัขหย่านม ใหม่ ๆ นี้ ใช้สูตรเดียวกับสูตรอาหารสำ�หรับแม่สุนัขกำ�ลังเลี้ยงลูก เพราะ สุนัขทั้งสองวัยต่างต้องการ ธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส รวมทั้ง วิตามิน ในอัตราที่สูง เพื่อนำ�ไปสร้างเสริมกระดูกในลูกสุนัขและทดแทนส่วนที่เสียไป กับนมแม่ นอกจากนี้ยังต้องการปริมาณโปรีตีนที่สูงด้วย ดังนั้น สูตรอาหาร สำ�หรับลูกสุนัขกำ�ลังหย่านมและแม่สุนัขในช่วงนี้ ควรใช่สูตร เนื้อสัตว์บด 55 ส่วน ข้าว 23 ส่วน ผัก 8 ส่วน ไขมัน 6 ส่วน วิตามินและเกลือแร่ 3 ส่วน สุนัขขนาดกลางเช่น เซตเตอร์ เมื่ออายุ 5 -6 สัปดาห์ จะกินอาหาร ประมาณ 3-4 % ของน้ำ�หนักตัว สำ�หรับแม่สุนัขก็ให้กินมากกว่าปกติ 2-3 เท่าทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณลกสุนัขที่ต้องเลี้ยง ลูกมากก็กินมาก ลูกน้อยก็กินน้อย สำ�หรับเวลาที่เหมาะสมควรให้ลูกสุนัขวันละ 3 เวลาจนอายุ 3 เดือนต่อจาก นั้นจึงให้วันละ 2 เวลา จนถึงอายุ 8-9 เดือนจึงให้วันละมื้อก็ได้ แต่ต้องมี อาหารพอกิน 24 ชั่วโมง

ควรให้ลูกสุนัขกินน้ำ�นมแม่หลังคลอดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพื่อ ให้ได้รับ “ น้ำ�นมเหลือง “ ซึ่งมีโปรตีน วิตามิน ธาตุเหล็ก แต่มีน้ำ� ตาลแล็กโต๊สน้อยกว่าน้ำ�นมปกติ นอกจากนี้ยังมีแอนติบอดี้ สำ�หรับการ ป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วย คุณสมบัติ ของนมน้ำ�เหลืองนี้จะหายไปหลังคลอด 2-3 วัน แต่ถ้าแม่สุนัขไม่มีน้ำ�นม หรือเต้านมเกิดอักเสบ ก็ควรนำ�ลูก สุนัขไปฝากแม่สุนัขที่มีน้ำ�นมตัวอื่น แทน หรือให้อาหารอื่นแทนสำ�หรับลูก สุนัขครอกใหญ่เกินไป น้ำ�นมแม่อาจ จะไม่พอกิน ก็ควรเพิ่มน้ำ�นมโค หรือ อาจจะให้อาหารสำ�หรับลูกสุนัขกำ�พร้า กิน มิฉะนั้นแม่สุนัขจะมีสภาพทรุด โทรม และอาจจะเป็นอันตรายได้ น้ำ�นมที่เพิ่มให้นี้ควรให้เมื่อลูกสุนัขอายุ ได้ 3 สัปดาห์ โดยใส่น้ำ�นมในจานตื้น ๆ แล้วจับลูกสุนัขจุ่มปากลงใน จานน้ำ�นม จนลุกสุนัขหัดกินเองได้


อาหารสุนัขโตเต็มวัย เมื่อสุนัขโตเต็มวัย อายุมาก ขึ้น ความต้องการอาหารก็ลด ลง ถ้าให้มากก็จะทำ�ให้อ้วน ซึ่ง ทำ�ให้เปลืองค่าใช้จ่าย และสุนัข จะอายุสั้น จึงควรลดจำ�นวน อาหารในระยะนี้ เมื่อสุนัขโต เต็มที่ให้อาหารที่มีคุณภาพเพียง วันละครั้งก็พอเพียงแล้ว

สูตรอาหารมาตรฐานที่ง่ายต่อการเตรียม และมีคุณค่า ได้แก่ สูตรเนื้อบด 30 ส่วน ข้าว 35 ส่วน ผักต้ม 27 ส่วน ไขมัน 4 ส่วนวิตามินและเกลือแร่ 1 ส่วน ยีสต์ผงหรือเม็ด 3 ส่วน ผสมอาหารสูตรนี้โดยน้ำ�หนัก ทำ�ให้สุก ให้กินเวลาเดียวกันทุกวันตามความสะดวก ของผู้เลี้ยง ควรให้อาหารตอนเย็นเป็นเวลาที่ดีที่สุด เพราะจะทำ�ให้สุนัขไม่รบกวนเวลากลาง คืน ถ้าให้อาหารไม่มีคุณภาพ และจำ�นวนน้อยเกินไปจะทำ�ให้สุนัขมีขนหยาบไม่เป็นเงา รูป ร่างผอม ความต้านทานโรคน้อย ควรให้สุนัขมีโอกาสแทะกระดูก เพื่อรักษาฟันให้แข็งแรง และ สะอาด กระดูกที่ให้ไม่ควรเป็นกระดูกที่เคี้ยวแล้วแตกละเอียด เช่น กระดูกไก่ หรือปลา เพราะ อาจจะทำ�อันตรายต่อลำ�ไส้ของสุนัข นมก็เป็นอาหารที่สำ�คัญมากสำ�หรับลูกสุนัข แต่ไม่จำ�เป็น สำ�หรับสุนัขที่แข็งแรงแล้ว อย่าพยายามให้อาหารมากเกินไปเร่งให้สุนัขโต เพราะจะมีผลเสีย ทำ�ให้รูปร่างไม่ได้สัดส่วนเมื่ออายุมากขึ้น สำ�หรับสุนัขป่วยควรให้อาหารทีละน้อย แต่ให้บ่อย ขึ้น ไข่ดิบ เนื้อบด นม และวิตามินเสริม เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากต่อสุนัขป่วยและสุนัข ตั้งท้อง สำ�หรับภาชนะที่ใส่อาหารให้สุนัข ควรแยกอาหาร และน้ำ�จากกัน ภาชนะต้องหนัก พอสมควร เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือคว่ำ� ได้ง่ายขณะสุนัขกินอาหาร และควรทำ�ความสะอาดชามทุก ครั้งที่สุนัขกินเสร็จ อย่าทิ้งเศษอาหารไว้ในชาม เพราะจะทำ�ให้สุนัขคิดว่ามันสามารถกินอาหาร ได้ตลอดเวลา จะเป็นการเพาะนิสัยที่เสีย ควรให้อาหารตรงเวลาและหัดให้สุนัขกินในช่วงเวลานี้ เท่านั้น อย่าให้สุนัขกินอาหาร หรือรับอาหารจากผู้อื่น หรือกินอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นทั้งหมดนี้ สำ�คัญมาก เพราะจะช่วยให้สุนัขรอดพ้นจากการถูกวางยา สำ�หรับการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ถ้าผู้เลี้ยงซื้ออาหารสำ�เร็จรูปสำ�หรับสุนัขที่ขายเป็นส่วนใหญ่ ก็จะได้คุณค่าอาหารเพียง พอ ซึ่งมีทั้งแบบเม็ดและแบบเปียก หรือเนื้อจริงๆ แต่บางครั้งถ้านำ�มาให้สุนัขกินทันที สุนัขอาจ จะไม่กินเพราะไม่เคยชินจึงต้องมีการฝึกหัดการกินก่อน โดยการผสมอาหารสำ�เร็จรูปจำ�นวนเล็ก น้อยก่อนลงไปในอาหารเดิม ที่ใช้เลี้ยงสุนัขอยู่ก่อน เมื่อเห็นว่าสุนัขไม่สงสัยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสุนัขกินอาหารสำ�เร็จรูปล้วนๆ บางท้องที่ ถ้าอาหารสำ�เร็จรูปหาซื้อยาก ก็ควรใช้อาหารไก่ สำ�หรับไก่ไข่ โดยนำ�มาต้มเล็กน้อย เพิ่มเนื้อ และผักต้มลงไปก็พอจะใช้ได้


วัคซีนป้องกันโรค ในสุนัข วัคซีน (vaccine) • วัคซีนไม่ใช่ยา วัคซีนไม่ได้มีไว้ เพื่อรักษา • concept ของวัคซีน คือ ป้องกัน วัคซีนผลิตมาจากตัวเชื้อโรค เพียงแต่ผ่านขบวนการที่ทำ�ให้ความ ร้ายกาจหายไปเหลือแต่คุณสมบัติในการทำ�ให้ร่างกายของสัตว์สร้างภูมิคุ้มกัน ในร่างกายสำ�หรับต่อสู้เชื้อโรคตัวนั้นๆ ภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์แรกเกิด 1. ได้รับผ่านทางรก ในสุนัขและแมว ขณะตั้งท้องภูมิคุ้มกันจะส่งจากแม่ไป ยังลูกน้อยมาก เพียง 5-10% 2. น้ำ�นมเหลือง (colostrum) ซึ่งจะมีคุณภาพมากที่สุดในช่วง 12-24 ชั่วโมงหลังคลอด

โรคที่จำ�เป็นต้องทำ�วัคซีนในสุนัข 1. ไวรัสไข้หัดสุนัข (โรคไข้หัดสุนัข, canine distemper) 2. ไวรัสลำ�ไส้อักเสบติดต่อของสุนัข (canine parvovirus) 3. ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) 4. ไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อของสุนัข (kennel cough) 5. ไวรัสโรคตับอักเสบติดต่อของสุนัข (infectious canine hepatitis) 6. โรคเล็ปโตสไปโรซิส (leptospirosis) ที่รู้จักกันในชื่อ โรคฉี่หนูเพราะ ส่วนใหญ่หนูจะเป็นพาหะหลักในการแพร่เชื้อ โรคนี้ติดคนและเคยมีรายงาน ว่าสุนัขสามารถเป็นพาหะได้


วัคซีนและโปรแกรมวัคซีนของลูกสุนัขในประเทศไทยมีอยู่ มากมาย วัคซีนมีทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย มีทั้งวัคซีนรวมทุกโรคและ วัคซีนแยกเดี่ยว มาตรฐานกลางที่น่าจะพิจารณานำ�ไปใช้คือโปรแกรมที่ พิจารณาโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาโปรแกรมวัคซีนสุนัข “สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย” พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสัตวแพทย์แขนงต่างๆ


โปรแกรมวัคซีนในลูกสุนัข อายุสุนัข 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 12 สัปดาห์

ชนิดวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขและหรือวัคซีนลำ�ไส้อักเสบ ติดต่อ(วัคซีนเชื้อเป็น) วัคซีนรวมป้องกันโรคลำ�ไส้อักเสบ ไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ เลปโตสไปโรซีส ครั้งที่ 1 (วัคซีนเชื้อเป็น) วัคซีนรวมป้องกันโรคลำ�ไส้อักเสบ ไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ เลปโตสไปโรซีส ครั้งที่ 2 (วัคซีนเชื้อเป็น) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 (วัคซีนเชื้อตาย)

16 สัปดาห์ (24 สัปดาห์) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 (วัคซีนเชื้อตาย) กระตุ้นทุกโรคทุกปีปีละ 1 ครั้ง (วัคซีนรวม 1 เข็ม)


เคยนึกสงสัยมั้ยว่าทำ�ไม หมา ถึงเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่กับคน??? .........หมา คือสัตว์ที่คนนำ�มาเลี้ยง คนเลือกหมา ด้วยความพอใจ ......หมาเลือกคนไม่ได้ แต่ล้วนพอใจที่จะอยู่กับคนที่เลือกมัน

หัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรัก ของสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่า “สุนัข” ในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน .........คน เมื่อเริ่มเลี้ยงหมา ได้หยิบยื่นความรักความอุ่น ให้มันอย่างเต็มเปี่ยม เพราะความน่ารัก แสนซน ฉลาด หมารู้จักความสุขเพราะคน และทั้งสองอยู่อย่าง มีความสุขทุกวี่วัน ...........หมา เมื่อรับรู้ว่าคนคนนี้คือเจ้านายของมัน ก็จงรักภักดี รักเจ้านายสุดหัวใจ ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรสูงต่ำ�ดำ�ขาว รวยจนขนาดไหน ...มันไม่เคยสนใจ


..........หมา ชอบทำ�ทุกอย่างที่มันจะทำ�ได้ ให้คนชอบ ให้คนยิ้ม หัวเราะ โดยไม่หวังสิ่งของตอบแทน...ของตอบแทนคืออะไร มันไม่รู้จัก เพราะมันไม่เคย คิดต้องการ เพียงแต่ขอความสนใจและอ้อมกอดที่อบอุ่นของเจ้านายบ้างเท่านั้น เอง ............คน เลี้ยงหมาเป็นเพื่อนแก้เหงา เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ ประกวด เฝ้าบ้าน ทำ�งานต่างๆ ...ลองคิดดูสิ จริงๆแล้วมีสักกี่คนที่ไม่หวัง ประโยชน์จากการเลี้ยงหมาเลย

............คน สนใจความรู้สึกของตน ตอนนี้รู้สึกอย่างไร อยากได้ อยากทำ� อะไรบ้างนะ

.............หมา รับรู้ความรู้สึกของคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันรู้นะว่าเจ้านาย กำ�ลังโกรธ เศร้า หรืออารมณ์ดี ตอนไหนที่ควรเข้าไปอ้อน หรือตอนไหน ควรหมอบมองอย่างห่างๆ

............หมา กัดคนเพราะสัญชาตญาณ ป้องกันตัว และปกป้องอันตรายให้เจ้า นายของมัน .............คน ตีดุด่าทำ�ร้ายหมา เพราะตั้งใจที่จะให้ มันเป็นอย่างที่ตนต้องการ “ตีให้เจ็บ! จะได้จำ�!”


..........คน (บางคน)เมื่อนานเข้าก็เริ่มเปลี่ยนอ้างว่า หมาดื้อ ไม่รู้เรื่อง หมา แก่แล้วไม่น่ารัก หรือเฮ้อ! ทำ�ไงดีไม่มีเวลาบ้างแหละ เหตุผลในการออกห่าง มากมายเหลือเกิน ............หมา นอนเหงาเฝ้าคิด ถึงเหตุผล อันไหนนะที่ทำ�ให้เจ้านายไม่พอใจ มัน ทำ�อะไรผิดหรอ

...........หมา เมื่อได้รักเจ้านายของมันแล้ว ก็จะมีแต่เจ้านายของมันเพียงคนเดียว ไม่ ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลง ............คน เมื่อเจอสิ่งใหม่ที่น่าสนใจกว่ากลับให้เวลากับหมาน้อยลง ไม่ก็...ลืมมัน ไป... .............แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร คน ก็คือเพื่อนรักที่สุดสำ�หรับ หมา อยู่ดี.................

........ขอให้สนใจเพื่อนแท้ตัวนี้ของคุณบ้าง เพราะความอบอุ่นจากคุณเพียงน้อยนิด คือวิตามินบำ�รุงจิตใจให้เพื่อนแท้ของคุณมีความสุข อย่างเต็มเปี่ยมได้ตลอดทั้งวัน.........


ผลศึกษาของคณะวิจัยออสเตรียพบว่า สุนัขฉลาดกว่าที่เราเคยคิด

จริงหรือไม่ ????? สุนัขฉลาดกว่าที่เราเคยคิด

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวียนนา ของ ออสเตรีย เปิดเผยผลวิจัยในวารสาร “นิว ไซเอนทิส” ฉบับวางแผงวันนี้ ยอมรับว่าสุนัขฉลาดกว่าที่คิด และจัด รวมสุนัขไว้ในกลุ่มของสัตว์ที่สามารถใช้ภาพในใจ แยกแยะหมวดหมู่ของสิ่งของออกจากกันได้ หลังจากก่อน หน้านี้ เคยเชื่อกันว่าความสามารถในการใช้สมองแบบนี้ พบได้แต่ในนกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ�นมประเภทมนุษย์กับลิงเท่านั้น คณะนักวิจัยฝึกสุนัข 4 ตัว ซึ่งเป็นพันธ์คอลลี่ 2 ตัว พันธ์ออสเตรเลียน เชพเพิร์ตกับพันธุ์ทางอย่างละ 1 ตัว ให้ทำ�บททดสอบชนิดสัมผัสหน้าจอ โดยให้ เลือก 2 ภาพที่ปรากฏขึ้นพร้อมๆกัน เป็นภาพสุนัขกับภาพวิว หากสุนัขชอบภาพใด มากกว่าให้ใช้จมูกแตะ ซึ่งหากเลือกภาพสุนัขด้วยกัน สุนัขจะได้รางวัล แต่หากเลือก ภาพวิว จะต้องรออีก 2-3 วินาที ก่อนที่ภาพจะปรากฏใหม่ให้เลือกอีกครั้ง ขั้นต่อมาคือการทดสอบโดยใช้ภาพวิวและภาพสุนัขใหม่ๆ สุนัขที่จะผ่านการ ทดสอบขั้นนี้จะต้องแยกแยะจัดกลุ่ม “สุนัข” กับกลุ่มภาพ”วิว” ให้ได้ ซึ่งผลสำ�รวจ ในการสอบผ่านขั้นนี้ลดลงจากประมาณร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 72 และขั้น สุดท้าย คือทดลองโดยใช้ภาพวิวที่ไม่มีสุนัขอยู่ กับภาพวิวที่สุนัขคุ้นเคยดีแล้วแต่มี ภาพสุนัขตัวใหม่ๆที่ไม่คุ้นอยู่ด้วย นับเป็นอีกครั้งที่สุนัขเลือกได้ถูกเป็นภาพวิวที่มี ภาพสุนัขรวมอยู่ด้วย


จากหลายตำ�รากล่าวว่า การเลี้ยงสุนัขเป็นสิ่งมิ่งมงคล เป็นความฝัน อันสูงสุดของการอวดเบ่งบารมีแต่โบราณ แต่ตำ�นานโบราณจะมีอะไรบ้าง เรามาติดตามกันดีกว่าค่ะ

Love me love my dog

1. การเลี้ยงสุนัขสีดำ�หูขาว ถือว่าส่งเสริมให้เกิดสริริมงคล ช่วงดล บันดาล ให้คนเลี้ยงร่ำ�รวย และได้เป็นขุนนาง, เลี้ยงสุนัขสีเหลืองมีขาคู่ หน้าสีขาวจะทำ�ให้ได้รับโชคลาภ, เลี้ยงสุนัขสีขาวมีหางสีดำ�จะทำ�ให้เจริญ ก้าวหน้า 2. ถ้าเราเดินตามถนนแล้วพบสุนัขแปลกหน้าเดินตามเรา และมา ขออาศัยอยู่ที่บ้านด้วย เป็นนิมิตหมายว่าหัวหน้าครอบครัวของเราจะกลาย เป็นคนมั่งคั่ง ร่ำ�รวย 3. สุนัขที่เห่าเก่ง ๆ และชอบไล่กัดผู้คน แต่ถ้ามาเจอคนปีขาล สุนัข ตัวนั้นจะเกรงอำ�นาจ และยอมสงบนิ่ง ด้วยความเกรงกลัว 4. การแบ่งอาหารและน้ำ�ให้แก่สุนัขจรจัดที่หิวโหย หรือมีเมตตาให้ เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้าน ถือว่าเป็นการทำ�บุญทำ�ทานที่ให้อานิสงส์ผล บุญแก่ตัวเรามหาศาล 5. คนเกิดปีจอ ต้องเลี้ยงดูสุนัขในบ้านอย่างดี เพราะจะนำ�มาซึ่ง ความสุขความเจริญยิ่งใหญ่ในชีวิต ด้วยสุนัขเป็นสัตว์นักษัตรประจำ�ปีเกิด


ความคิดหมาหมา

ส่งท้าย...ความรักของน้องหมา ด้วย......

(1 ) ชีวิตของฉันอย่างมาก ก็จะสิ้นสุดเพียงแค่ 10-15 ปีเท่านั้น การต้องแยกจากเธอ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ นับเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งของฉัน จึงโปรดสังวรให้จงหนัก.. ก่อน จะรับฉันเข้ามาในชีวิต ( 2 ) ให้เวลากับฉันสักหน่อย เพื่อทำ�ความเข้าใจให้ชัดเจน ว่าเธอต้องการอะไรจากฉัน ( 3 ) จงเชื่อมั่นในตัวฉัน เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง สำ�หรับความเป็นอยู่ของฉัน ( 4 ) อย่าโกรธฉันให้นานนัก และอย่าลงโทษฉันด้วยการกักขัง เธอมีทั้งหน้าที่การ งาน ความบันเทิง และมิตรสหาย แต่ฉันนั้น...มีเพียงเธอ ( 5 ) พูดกับฉันบ้าง แม้ฉันจะไม่เข้าใจคำ�พูด แต่ฉันก็เข้าใจเธอได้จากน้ำ�เสียง ( 6 ) พึงระลึกอยู่เสมอว่า... ไม่ว่าเธอจะปฏิบัติอย่างไรต่อฉัน ฉันจะไม่มีวันลืมเลือน เลย ( 7 ) โปรดอย่าทุบตีฉัน เพราะแม้ฉันจะทุบตีเธอกลับไม่ได้ แต่ฉันก็สามารถกัดหรือ ข่วนตะกุยเธอได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากกระทำ�เลย ( 8 ) ก่อนจะดุด่าฉันสำ�หรับท่าทีที่คล้ายไม่เชื่อฟัง ดื้อดึง เกียจคร้าน ขอจงได้ถามตัว เธอเองก่อนว่า เกิดสิ่งผิดปกติกับตัวฉันหรือไม่ บางทีอาจจะมาจากเรื่องของอาหาร หรือ ถูกทิ้งไว้กลางแดดนานเกินไป หรือหัวใจของฉัน แก่ชราและอ่อนล้าเสียแล้ว ( 9 ) ดูแลฉันเมื่อยามแก่เฒ่าด้วย เพราะวันหนึ่งเธอก็ต้องเป็นเช่นนั้น ( 10 ) อยู่กับฉันเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึง ขออย่าได้พูดเป็นอันขาดว่า ‘ฉัน ทนดูไม่ได้ ขออย่าให้มันเกิดขึ้นต่อหน้าเลย’ เพราะเรื่องราวทั้งหมดจะง่ายขึ้นหาก...เธออยู่ ด้วย สุดท้ายที่สุด...โปรดรำ�ลึกเสมอว่า ‘ฉันรักเธอ’


ประกาศ !!!!!! ขายสุนัขราคาถูก โทร 089-7655640 พันธุ์: แจ็ครัสเซลล์เทอร์เรีย ราคา: 6,500 บ.

พันธุ์: ชิวาวา - ขนสั้น ร้าน: ARUNEE KENNEL ราคา: 9,500 บ. พันธุ์: แจ็ครัสเซลล์เทอร์เรีย ราคา: 5,900 บ.

พันธุ์: บีเกิล ราคา: 7,900 บ.

พันธุ์: แจ็ครัสเซลล์เทอร์เรีย ราคา: 5,900 บ.

พันธุ์: ชิวาวา - ชิวาวาเพศผู้ ราคา: 7,000 บ.

พันธุ์: ร็อตไวเลอร์ ราคา: 3,500 บ.

พันธุ์: ชิวาวา - ชิวาวาสีสวย ราคา: 7,500


สินค้า: เซ็ตจับคู่สุดคุ้ม !!!! ราคา: 420 บ.

สินค้า: โปสการ์ดลายน้องหมา 12 ราศี ราคา: 150 บ.

สินค้า: เสื้อยืดลายพิเศษ รักนะ...โฮ่งๆ ราคา: 300 บ.

สนใจสินค้า ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 0898973598, อีเมล: shop@dogilike.com


ร้าน Dog Republic

สินค้า: Hiyoko T-shirtราคา: 150 บ. เสื้อยืด hiyoko สุด chic น่ารัก ใส่สบาย

เบอร์โทรศัพท์: 0814045539 อีเมล: westie@dog-rebublic.com

สินค้า: เสื้อยืดเต่าทอง Tentouราคา: 180 บ. เสื้อยืดเต่าทอง Tentou พิเศษ! ตรงลำ�ตัวเป็น กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกได้ สินค้า: เสื้อยืด angelราคา: 150 บ. เสื้อยืด แฮนด์เมด ดีไซน์สุดเก๋ ไม่เหมือนใคร

สินค้า: ปลอกคอพร้อมสายจูงลายสก็อตสุดหร ราคา: 420 บ. ปลอกคอพร้อมสายจูงลาย สก็อตสุดหรู ดีไซน์สวย คุณภาพเยี่ยม

สินค้า ป้ายห้อยคอ รูปกระดูกฝังเพชรราคา: 100 บ. สามารถใส่รูปไว้ด้านใน หรือ เขียน ชื่อ/เบอร์ติดต่อ เพื่อห้อยไว้กับปลอกคอ

สินค้า เสื้อยืดผึ้งน้อย Hachikoราคา: 160 บ. เสื้อยืดแฮนด์เมดสุดน่ารัก ใส่สบาย ในราคา เบาๆ


>> >> >> >> >> >>

สุนัข มาจากไหน??? สัญชาตญาณของสุนัขเป็นอย่างไร??? การอาบน้ำ�ให้สุนัขแบบไหนถูกต้อง??? การให้อาหารสุนัขอย่างถูกวิธีมีหรือไม่??? ความคิดน้องหมาเป็นอย่างไร??? หาเครื่องประดับให้สุนัข ในเล่มนี้มีไหม???

อย่าพลาด โอกาสเป็นของคุณที่จะครอบครองหนังสือที่มี ประโยชน์เล่มนี้ ทุกคำ�ถาม คุณสามารถหาคำ�ตอบได้ที่นี่เล่มเดียว ISBN 978-616-204-019-1 หมวด ความรู้ทั่วไป

ราคา

129 บาท

dog  
dog  

love dog foever

Advertisement