Page 1

04 AUGUST 2010

ภัยทางเพศ...

อย่าสร้างเหตุกระตุ้น!


จุดเริ่มต้นแห่ง “ปาฏิหาริย์” ... การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยการสอนให้รจู้ กั คุณค่า ของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะช่วยสร้างเกราะป้องกัน จิตใจของเยาวชนจากปัญหาต่างๆ ได้ และการสอนให้รู้จักการ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การให้” ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนเองและต่อประเทศชาติได้ในที่สุด... จากพระดำ�ริใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำ�คัญในการพัฒนา เด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ยิง่ ต่อการพัฒนา ประเทศ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ให้แก่ตนเอง โดยรู้จักที่จะเป็นผู้ “ให้” อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พระดำ�ริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการจัดตั้งโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)

เป็นรอยยิ้มแห่งองค์พระจักรี เป็นแสงส่องถิ่นไทยทุกโมงยาม

เป็นพระราชินีศรีสยาม พสกนิกรทั่วเขตคามพ้นทุกข์ภัย

สายพระเนตรปริ่มด้วยพระกรุณา พระเสโทรินหลั่งรดผืนดินไทย

พระเมตตาเอ่อท้นมาจะหาไหน พระหฤทัยให้เปี่ยมล้นเกินเปรียบปาน

เป็นดวงแก้วแวววับประดับโลก ขอเฉลิมพระชนม์ยิ่งกาลนาน

ระงับโศกทั่วแดนไกลอันไพศาล ทรงเกษมสำ�ราญนิรันดร์เทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานนิตยสารมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ และ บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จำ�กัด ร้อยกรองโดย ในเมือง รักเสรี

2

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

3


เอาใจใส่

เอาใจใส่ ในทุกสิ่งที่ทำ� แม้รายละเอียด เพียงเล็กน้อย

คุณธรรม 5 ประการ

การให้

ซื่อสัตย์, ขยัน อดทน, กตัญญูกตเวที, อ่อนน้อมถ่อมตน, คบคนดีเป็นมิตร

มีเป้าหมาย

ดำ�รงชีวิตแบบมีทิศทาง จะช่วยให้ถึงที่หมายเร็วขึ้น

เริ่มจาก ให้ตนเอง แล้วจึงให้ผู้อื่น

ทีป่ รึกษา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน ่ คงของมนุษย์ อิสสระ สมชัย อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พนิตา กำ�ภู ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปิน่ ชาย ปิน่ แก้ว ผูอ้ �ำ นวยการกองประสานโครงการปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ โชคชัย วิเชียรชัยยะ บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา ชัชชา อัชณาตระกูล บรรณาธิการทีป่ รึกษา ธนาคม พจนาพิทกั ษ์ บรรณาธิการบริหาร รัตติรดา อภินนั ทร์ กองบรรณาธิการ ปาริชาติ บุญเอก พรพิรยิ า ชูตระกูล ฝ่ายสร้างสรรค์/การตลาด ภัทรา เชาวน์เกือ้ กูล ศิลปกรรม The Fairy Caravan 084.165.1616 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณา กฤษณา ชุณห์เจริญ ฝ่ายโฆษณา นารี กาสา สำ�นักงาน บริษทั แฮททริค มัลติมเี ดีย จำ�กัด 24/37 หมู่ 7 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 02-931-4253 ต่อ 204 แฟกซ์ 02-931-4977 พิมพ์ท่ี หจก.เจริญรัฐการพิมพ์ เลขที่ 25, 27-27/1,1 ซ.ราษฎร์บรู ณะ 9 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-877-5538-9, 02-468-7837, 02-476-2280 แฟกซ์ 02-476-2280 จัดจำ�หน่าย เพ็ญบุญ โทร. 02 615 8625

ลงมือทÓ

การลงมือทำ�เท่านั้น ที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ

โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ในพระดำ�ริ ทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.miracleoflife.org

จำ�ได้ไหม... หนังสือเล่มแรกทีอ่ า่ นคือเรือ่ งอะไร? แน่นอน เล่มแรกทีเ่ รานึกถึงคงเป็นแบบฝึกหัด ก.ไก่ ข.ไข่ ต้นทางของการอ่านหนังสือ แต่ การอ่าน ไม่ได้เกิดขึน้ กับเราครัง้ แรกพร้อม ก.ไก่ แต่แทรกซึมในใจมาตัง้ แต่แม่อา่ นนิทานให้ฟงั ตอนเด็กๆ คงต้องมีสกั เรือ่ งล่ะ และบางคนก็มเี รือ่ งโปรดทีแ่ ม่ตอ้ งอ่านแล้ว อ่านอีก เล่าแล้ว เล่าอีก มันช่างน่าสนุกตืน่ เต้นอะไรขนาดนี้ พอนึกออกหรือยัง นิทานเรือ่ งโปรดตอนเด็กๆ ของเราเรือ่ งอะไร... เต็มไปด้วยจินตนาการตืน่ เต้นขนาดไหน พลังการอ่านสร้างได้ทง้ั จินตนาการ ความคิด ความรู้ และ ความกระตือรือร้นทีจ่ ะรูต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารจุดประกาย ความคิดต่อยอดอีกมากมาย ทีเ่ ราอาจจะคาดไม่ถงึ เรือ่ งจากปกฉบับนี้ เราได้มมุ คิดการอ่านจากนักแสดงหนุม่ หน้าทะเล้น เต๋อ ฉันทวิชช์ ทีน่ อกจากจะสวมบทบาทนักแสดงแล้ว หลายคนอาจไม่รวู้ า่ เขาเป็น นักคิดนักเขียนบทภาพยนตร์อกี ด้วย และสิง่ ทีจ่ ดุ ประกายความคิด ความสร้างสรรค์นน้ั มาจากการอ่าน ชือ่ เสียง ความดัง อาจต้องรอโอกาส แต่ความฉลาด เราสร้างเองได้งา่ ยๆ ด้วยการอ่าน เคยได้ยนิ ชือ่ คนนีไ้ หม ประชาคม ลุนาชัย เขาเป็นเด็กหนุม่ จาก ครอบครัวฐานะยากจน ทำ�งานมาทุกรูปแบบ เด็กเสิรฟ์ ลูกเรือประมง กรรมกรโรงงงาน เคยแม้กระทัง่ คุย้ ขยะหาของกิน ช่วงตกงานเขาไป ฝังตัวอยูต่ ามห้องสมุด อ่านหนังสือ สร้างภูมคิ วามรูใ้ ห้ตวั เอง จุดประกายให้เขาเข้าเรียนต่อภาคคํา่ ขณะทีท่ ำ�งานเป็นลูกจ้าง ร้านก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ มีความฝันอยากเป็นนักเขียน เขาฝึกเขียนหนังสือ เขียนนิยาย ใครจะเชือ่ ว่าวันนีเ้ ขาคือ นักเขียน มือรางวัลอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ใครทีห่ า่ งหายจากหนังสือไปนาน ลองหยิบหนังสือถูกใจมานัง่ อ่าน สักเล่ม อาจมีอะไรดีๆ รอให้เราค้นพบอยูใ่ นหนังสือเล็กๆ เล่มนัน้ นอกจากจะชวนน้องๆ มาอ่านหนังสือกันแล้ว ในโอกาสวันแม่อย่างนี้ ก็อยากชวนน้องๆ ไปบอกรักคุณแม่ให้ทา่ นได้ชน่ื ใจ ใครมีวธิ บี อกรักเฉพาะตัวแบบไหนก็สร้างสรรค์กนั ไป ให้ดอกไม้ หอมแก้ม จีเ๋ อว หรือจะอ่านหนังสือให้แม่ฟงั สักเรือ่ งก็ดนี ะคะ ขอให้สนุกกับการอ่านค่ะ รัตติรดา อภินน ั ทร์ บรรณาธิการบริหาร ratirada@gmail.com


CONTRIBUTORS

ธนาคม พจนาพิทกั ษ์

คอลัมน์ ฉัน + เธอ + เขา = โลก นักเขียนและนักวิชาการด้านสือ่ อดีตบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต, Love & Share, ALL Magazine และหัวใจเดียวกัน ปัจจุบนั เป็น หัวหน้าสาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่าน สือ่ สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และอาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูร้ กั งานสอนหนังสือควบคู่กับการผลิตสื่อเพื่อ สร้างสรรค์สงั คม โดยเฉพาะปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้

ครูพแ่ี นน -อริสรา ธนาปกิจ คอลัมน์ : Good morning teacher เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา Enconcept ผูค้ ดิ ค้นเทคนิคเรียนภาษาอังกฤษแนว ใหม่ Memolody Method ชูวธิ กี าร เรียนรูแ้ นวบันเทิงศึกษา Edutainment สอนเด็กนักเรียนมัธยมปลายให้สนุกและ รักการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านบทเพลง

ชลลดา เตียวสุวรรณ (เพลงดาบแม่นา้ํ ร้อยสาย) คอลัมน์ : Open Sky นักเขียนอิสระ • คอลัมนิสต์มติชน รายวัน • เจ้าของผลงานพ็อกเก็ตบุ๊ก มากมาย อาทิ เหยียบโลกเล่นไม่เห็น ชํา้ , บันทึกคนเดินช้า, เดินเล่นบหลังคา โลก, คิดถึงทุกก้าวทีเ่ ท้ายํา่ , หัวใจติด แสตมป์, แผนทีช่ วี ติ เข็มทิศหัวใจ ฯลฯ

าขา าลัย

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

พัฒนะ จิรวงศ์ (เต่าแดง)

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

คอลัมน์ : ติวรักเต็มร้อย

คอลัมน์ : หนัง...ปาฏิหาริย์

คอลัมน์ : ห้องสมุดประชา...ซน

อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • จิตแพทย์ ทีป่ รึกษาโรงพยาบาลพญาไท2•วิทยากร รับเชิญบรรยายเรือ่ งเพศกับวัยรุน่

นักทำ�สารคดีและเจ้าของรางวัลหนังสัน้ ได้รางวัล อย่าง Tears, Looking through the Glasses , สุทธ์ และเขายังเป็นคน ไทยทีไ่ ด้รบั เลือกให้ไปทำ� หนังทีเ่ กาหลี ในโครงการ One man band project ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ สอนวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักเขียนครีเอทีฟมากความสามารถ ของบริษทั กันตนา แอนนิเมชัน่ ที่ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์สอนวิชาการเขียนบท เพือ่ สือ่ มัลติมเี ดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ควบคูไ่ ปกับการ เขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทีช่ น่ื ชอบ

UPDATE 10  Hear the World โลกเรา...เล่าเรือ่ ง 12 Shopping Idea Don’t think, just shoot! 70 หนัง...ปาฏิหาริย์ Animal is beautiful people 72 เพลง...ปาฏิหาริย์

Talk to me, So you can see… What’s going on ความจริงเป็นสิง่ ไม่ขาย? 74  ห้องสมุดประชา...ซน 77  Calendar 78  Click! Click!

PEOPLE 14 M-Talk ตัว-ตน-เต๋อ 22 Teen Pop-up

เส้นทางสู่ F1 ของชูมคั เกอร์นอ้ ย “แซนดี้ นิโคลัส สตูวคิ ” 26 พีใ่ หญ่ใจดี ศักดิส์ ทิ ธิ์ แท่งทอง “ความสุขของเขา = กำ�ไรของเรา” 32 โรงเรียนไหน ไม่ไก่กา... “บอลไทยไปบอลโลก” SKUBA แชมป์หนุ่ ยนต์เตะฟุตบอล World Robocup 2010 36 Miracle Maker ปาฏิหาริยแ์ ห่งการให้ กำ�ลังใจจากครอบครัว 46 The Good Gang ปฏิบตั กิ ารทำ�ความดี ตอน ตาม 5 สาวสตรีวทิ ย์ 2 ประดิษฐ์หนุ่ มือ 82 Man of the Match เจ็บนิดเดียว เพือ่ คนทีเ่ จ็บกว่า “มิเชล ซีเกรฟ-เดลี”่

STORY 20 ปัญหาใจ ให้ใช้หวั ได้มาง่าย สูญไปก็ไม่เสียดาย 24 ความสำ�เร็จ ความฝัน ความรัก

และอีกหลายคำ�ทีเ่ รามักเข้าใจผิด ภาพลวงของการเรียน 30 ทำ�ยังไงดี? ทำ�ยังไงดี ทรมานใจกับการไม่รกั พ่อแม่ 44 ฉัน + เธอ + เขา = โลก โลกใบเล็กและแรงบันดาลใจ 54 Live & Learn ฉลาดรักยกกำ�ลัง 3 58 สติ... สตางค์... ต่อยอดเงินออม...ในกระปุก ผ่านการลงทุนอาชีพค้าขาย

ETC 40 Street Fashion 52 Good Morning Teacher Let’s sing English! 56 Something Sweet

“Babypuff” พัฟฟ์ชน้ิ เล็ก...สูตรเด็ดจากมาเลย์ 60 D.I.Y. ทำ�ได้ ทำ�ดี ถุงทะเล เท่ๆ รับหน้าฝน 62 Open Sky ชมแคชเมียร์ เชียร์เมืองเก่า 66 Clean Food Good Health 68 ติวรักเต็มร้อย ภัยทางเพศ...อย่าสร้างเหตุกระตุน้ 76 กระดานอาสา


ภัทรา เชาวน์เกื้อกูล เรื่อง

การอบรมโครงการ ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ Miracle of Life (ขัน ้ ที่ 1)

ของกลุม่ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมโครงการ ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ Miracle of Life (ขัน ้ ที่ 2)

ของกลุม่ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรม MOL ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการอบรมต่อจากการ อบรม MOL ขั้นที่ 1 เยาวชนที่เข้าอบรมเป็นเยาวชนที่ผ่าน การอบรมครัง้ ทีแ่ ล้วมาแล้ว โดยจาก 8 ทีม จะมีการคัดเลือก ให้เหลือ 4 ทีม เพือ่ ได้ปฏิบตั จิ ริงและเผยแพร่ทางสือ่ โทรทัศน์ ต่อไป ส่วนอีก 4 ทีมจะเผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออื่นต่อไป เช่น นิตยสาร  Miracle Of Life, www.miracleoflife.org, สถานีวิทยุมิราเคิลออฟไลฟ์

โครงการ ปาฏิ ห าริ ย์ แ ห่ ง ชี วิ ต Miracle of Life (MOL) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นหาคุณค่า พัฒนาศักยภาพ และ ปลูกฝังจิตสำ�นึกของการให้ ผ่านรูปแบบการอบรม และการ คิดสร้างสรรค์โครงการ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ ในการอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อและกิจกรรมต่างๆ เช่น เส้นทางสู่ฮีโร่, การให้,  ปรับตัวขยับใจ,  กิจกรรม  Idea ของฉัน เป็นต้น สุดท้ายจะมีการประกาศผลทีมที่ผ่านการ คัดเลือก 8 ทีม เพื่อเข้าอบรมรอบที่  2 ต่อไป นอกจากนี้ยังมี การตั้งบูธของผู้สนับสนุนเพื่อทำ�กิจกรรมกับเยาวชนที่เข้ารับ การอบรมอีกด้วย

การอบรมโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต  M iracle of Life (ขั้นที ่ 1) ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา ระหว่างวันที่ 26-27 ม ิถุนายน 2553

การอบรมโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต  Miracle of Life (ขั้นที่ 1) ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

การอบรมโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life (ขั้นที่2) ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553

รายชื่อทีมที่เข้ารอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.โครงการโชคดีมียารักษาโรค โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. โครงการเพื่อองค์พระภูมี ทำ�ดีทั้งแผ่นดี (ขยะอิ่มบุญ) โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น 3. โครงการบ้านน้อยสอนน้อง โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร 4. จากปลายมือสู่หัวใจ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อทีมที่เข้ารอบของภาคตะวันออก 1. โครงการ 4 ส. ทอฝันแบ่งลมหายใจให้เท่งกรุ๊ก โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด 2. โครงการHYDROPONIC งั้น...งั้น โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3.โครงการเยาวชนผู้พิทักษ์รักษ์ป่า โรงเรียนสุวรรณวิทยา, โรงเรียนประจันตคามบำ�รุง, โรงเรียนหนองคุ้ม จังหวัดปราจีนบุรี 4.โครงการผู้ให้ร่วมใจ ผู้รับเบิกบาน โรงเรียนเทคโนโลยี อาร์ พี ซี จังหวัดระยอง

ที่2) ห่งชีวิต Miracle of Life (ขั้น แ ์ ย ิ าร ห ฏิ ปา าร งก คร มโ บร รอ กา 2553 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น August 2010 Miracle of Life

9


RealPetal เร่ื่อง

ฮีโร่พันธุ์ลาบราดอร์

วิวาห์จากกระป๋อง การจัดพิธีแต่งงานอาจทำ�ให้คู่รักทั้งหลายสูญเงินไปเป็น จำ�นวนมาก ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโลก เพราะบาง อย่างนั้นใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ ปีเตอร์ เกเยอร์ และ แอนเดรีย แพร์ริช ปฏิวัติการแต่งงานเสียใหม่ ด้วยการใช้เงินทุน ทั้งหมดจากการขายกระป๋องขยะจำ�นวน 400,000 ใบ ซึ่งทั้งคู่ ช่วยกันเก็บสะสม 280,000 ใบ โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 197 วัน และส่วนทีเ่ หลือมาจากการสนับสนุนของบริษทั รับซือ้ กระป๋อง เพือ่ นำ�กลับมาใช้ใหม่ นอกจากงานแต่งงานแล้ว คูร่ กั รีไซเคิลยัง มีเงินเหลือพอที่จะใช้ฮันนีมูน และทั้งสองยังได้วางแผนบริจาค เงินร้อยละ 60 ที่ได้จากการขายกระป๋องให้กับองค์กรการกุศล อีกด้วย ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้งทรัพยากรโลกแบบนี้ ขอยก ให้เป็นคู่รักดีเด่นประจำ�ปีนี้ไปเลย

คำ�พูดทีว่ า่ สุนขั คือเพือ่ นแท้ของมนุษย์นนั้ ไม่เคยห่างไกล จากความเป็นจริง เช่นเดียวกับผู้โชคดีตัวน้อยอย่าง รีเบกก้า ฟาร์ราร์ ชาวอังกฤษวัย 6 ขวบ และครอบครัวของเธอ ผู้ซึ่งคง รู้ซึ้งถึงความสำ�คัญของเหล่าเพื่อนแท้สี่ขาแล้ว เพราะเชอร์ลีย์ สุนขั พันธุโ์ กลเด้น ลาบราดอร์ ใช้ความสามารถในการดมกลิน่ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีช่วยชีวิตหนูน้อยไว้ได้ ขณะที่ รีเบกก้าซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานกำ�ลังเต้นสนุกสนานอยู่กับ เพือ่ นๆ ในวันหยุด โดยไม่รสู้ กึ ตัวเลยว่าระดับนํ้าตาลในเลือด กำ�ลังลดลง ซึ่งอาจนำ�ไปสู่อาการโคม่าหรือถึง ขั้นเสียชีวิต เพราะในระหว่างที่ทุกคนกำ�ลังสนุก และไม่มีใครนึกเอะใจ แต่จู่ๆ เจ้าเชอร์ลีย์ก็รีบ ไปคาบชุดตรวจระดับนํ้าตาลจากกระเป๋ายา มาให้ แคลร์ แม่ของเธอ จนรีเบกก้า รอดพ้ น อั น ตรายมาได้ ซึ่ ง เรา เชื่ อ ว่ า เจ้ า เชอร์ ลี ย์ ค งจะเป็ น สมาชิ ก คนสำ�คั ญ ของ ครอบครัวฟาร์ราร์ตลอด ไปแน่นอน

ฟาร์มใหม่เอาใจแฟนเฟซบุ๊ก สาวกเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิต facebook ที่กำ�ลังคลั่งไคล้เกมปลูกผักสร้างฟาร์มที่ได้รับความนิยม ถล่มทลายอย่าง FarmVille ตอนนี้เฟซบุ๊กก็ได้ฤกษ์ส่ง เกมใหม่ออกมาเขย่าจอแล้วกับ FrontierVille ซึง่ ก็ประสบ ความสำ�เร็จอย่างมาก และจนถึงตอนนี้ก็มีผู้เล่น 10 ล้าน คนต่อเดือนเข้าไปแล้ว โดยเกมใหม่นจี้ ะมีลกั ษณะคล้ายๆ ฟาร์มวิลล์ทเี่ กีย่ วกับการเกษตรและการทำ�ปศุสตั ว์ แต่จะมี โทนสีที่สดใสกว่า เน้นการบุกเบิกพื้นที่ทางการเกษตรใน ป่าเขาลำ�เนาไพร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้เล่น ทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้อาหารสัตว์ และการจัดการพืชผลที่เหี่ยวแห้งเน่าเสียออก จากพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ร้าย เช่น หมี และงู มาคอยรบกวนสร้างปัญหาให้เรา ซึ่ง การมีเพือ่ นบ้านทีแ่ สนดีอาจจะช่วยเราได้ ใคร ทีก่ ำ�ลังเบือ่ เกมปลูกผักแบบเดิมๆ ก็ลองเข้าไป เล่น FrontierVille กันดูนะ

วิกฤตภาวะโลกร้อนทีก่ ำ�ลังเป็นปัญหาสำ�คัญในระดับโลก แท้จริงแล้วอาจแก้ไขได้โดยการเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการประหยัด พลังงาน ก้าวแรกก็ไม่ยาก แค่เริ่มจากตัวเราเองและครอบครัว และตอนนี้ Belkin ที่เคยออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน อย่างแท่นชาร์จที่จะตัดไฟเมื่อหยุดทำ�งานก็ออกแบบ Gadget ที่ จะช่วยให้เราและครอบครัวรู้ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่าไหร่อย่าง Belkin Gadget Monitor ซึ่งนอกจากการแสดงผลที่ หน้าจอแล้ว ยังสามารถคำ�นวณเงินที่เราต้องจ่าย ให้อีกด้วย ทั้งช่วยประหยัดพลังงาน แถมยัง ประหยัดค่าใช้จ่ายแบบนี้ ราคาอยู่ ที่ 30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 960 บาท เท่านั้น รักษ์โลกแล้ว อย่ารอช้า...ไปถอยมา ประดับบ้านกันได้เลย

สร้างความอัศจรรย์ใจปนพิศวงไปทั่วชายหาด ออสเตรเลีย เมื่อ “หนู” (จริงๆ) เล่นกระดานโต้คลื่น โชว์ผู้พบเห็นได้อย่างคล่องแคล่ว โดยครูฝึกและเจ้าของหนูอย่าง เชน วิลมอตต์ ชาวออสเตรเลีย วัย 39 ปี บอกว่า เริ่มลองฝึกบรรดาหนูของ เขาด้วยการอาบนํ้า เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และสร้างความมั่นใจ ขั้นต่อไปด้วยการพาไปว่ายนํ้าในสระและชายหาด จากนั้นเชนก็เริ่ม ประดิษฐ์กระดานโต้คลื่นจิ๋วสำ�หรับเทรนนี่ของเขา และปรากฏว่าทุก ตัวสามารถโชว์ลีลาและทักษะได้แบบไม่ผิดหวัง ซึ่งเขายืนยันว่า ดูแล หนูทกุ ตัวเป็นอย่างดี และตามธรรมชาตินนั้ หนูเป็นสัตว์ทวี่ า่ ยนํ้าได้อยู่ แล้ว แถมยังบอกอีกว่า ฝึกหนูเล่นเซิร์ฟแบบนี้มานานถึง 25 ปี จนมา ถึงหนูรุ่นที่ 3 แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย และ บรรดาหนูๆ ทั้งหลายยังมีกระท่อมริมหาดที่เชนสร้างไว้ให้พักผ่อน หย่อนใจอีกต่างหาก...แหม เก๋ซะไม่มี

10

Miracle of Life August 2010

ใครที่มีสัตว์เลี้ยงเวลาออกไปข้างนอกก็คงต้องคอย เป็นห่วงและกังวลเรื่องการให้อาหารเจ้าตูบเจ้าเหมียวที่บ้าน ทัง้ ไม่มคี นคอยให้อาหาร หรือหากทิง้ อาหารไว้กย็ งั เกิดปัญหา อาหารไม่พอหรือมากเกินไป แต่ Lentek Automatic Pet Dish จะอาสาเป็นฮีโร่กอบกู้สถานการณ์นี้ให้เรา ด้วยการ ใช้งานที่ง่ายและแสนจะไฮเทค เพียงแค่ตั้งเวลาที่ต้องการ ให้ฝาชามหมุนเปิดช่องอาหาร โดยในชามจะแบ่งออกเป็น 6 ช่อง ตั้งเวลาได้ทุก 6, 12 และ 24 ชั่วโมง ซึ่งใน 1 ช่อง จะ ใส่อาหารได้ประมาณ 2/3 ถ้วยตวง (เหมาะ กับสุนัขและแมวที่สุด) ข้อดีอีกอย่าง ก็คือ ชามอาหารอัจฉริยะนี้มีนํ้า หนักมากพอที่จะไม่หกหรือควํ่า คาอุง้ เท้าน้อยๆ ของเจ้าสัตว์เลีย้ ง แสนซนอีกด้วย ส่วนสนนราคาก็ อยู่ที่ 31.54 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,000 บาท

ใช้เท่าไหร่ รู้ ได้ จ่ายเท่านั้น

‘หนู’น้อยนักโต้คลื่น

ภาพ : อินเตอร์เน็ต

ชามข้าวสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

ภาพ : อินเตอร์เน็ต August 2010 Miracle of Life

11


RealPetal เรื่อง รุ่น Fisheye No2-Rip Curl ราคา 3,900 บาท

วันหยุด พักผ่อนทั้งทีออกไป

เริงร่ากับเพือ่ นๆ กันดีกว่า หากิจกรรม มันส์ๆ ทำ�ร่วมกันแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ แต่ถ้าถ่ายกันบ่อยซะจนเบื่อ ลอง มองโลกผ่านเลนส์ของกล้องโลโม ดูสิ แล้วจะรู้ว่าถึงแม้จะหน้าเดิมๆ แต่เมือ่ อยูใ่ นรูปแบบโลโมกราฟี จะ ถ่ายจะดูกท่ี ี ก็ไม่มคี �ำ ว่า...เซ็ง!!

รุ่น Lomo Lubitel 166+ ราคา 15,000 บาท

รุ่น Lomography Spinner 360 ราคา 5,900 บาท

รุ่น Actionsampler-Transparent ราคา 1,700 บาท

รุ่น Diana F+ Snow Cat ราคา 4,700 บาท

รุ่น LC-A+ ราคา 11,800 บาท

รุ่น Diana Mini with Flash ราคา 4,600 บาท รุ่น Horizon Perfekt ราคา 21,500 บาท 12

Miracle of Life August 2010

รุ่น Colorsplash Camera ราคา 3,900 บาท

รุ่น Fisheye Submarine ราคา 3,000 บาท

หาซื้อพร้อมศึกษาหาข้อมูลกันเต็มที่ได้เลยที่ Lomographic Embassy Thailand (สถานทูตโลโม่)
20/9 ซ.สุขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์) ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. 0-2662-6829 / 08-1646-2779 / 081-901-4831 E-mail : thailand@ lomographyasia.com, www.lomography.co.th August 2010 Miracle of Life

13


ปาริชาติ บุญเอก เรื่อง ชัยชนะ สิมะเสถียร ภาพ

ผูช้ าย คนนีเ้ คยทำ�ให้สายตาของชายทัว่ ประเทศร้อนผ่าว

ด้วยความ อิจฉา เพราะผลงานหนังเรือ่ งแรกทีส่ ร้างชือ่ กับนางแบบสาวสุดเอ็กซ์จาก ญีป่ น ุ่ Aoi หรือ น้องอ้อย ในภาพยนตร์เรือ่ ง ปิดเทอมใหญ่หวั ใจว้าวุน ่ และ งานเบือ้ งหน้าอีกหลายเรือ่ งทีท่ �ำ ให้เราจำ�เขาได้ แต่ใครจะรูว้ า่ ก่อนหน้านี้ เขา ได้รว่ มเขียนบทภาพยนตร์มากมายของค่าย GTH ถึงคนส่วนใหญ่จะรูจ้ กั เขา ในฐานะคนเบือ้ งหน้า แต่เขากลับบอกว่าอาชีพทีแ่ ท้จริงของเขาคือ คนเบือ้ ง หลัง หนังสือ คือแรงบันดาลใจให้เลือกเรียนภาพยนตร์ และหวังว่าสักวัน เขาจะสามารถกลายร่างจาก เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เป็นจอนนี่ เด็ปป์ ดารา ในดวงใจ หรือไม่กซ็ เู ปอร์แมนเพือ่ ช่วยโลก

ตัว-ตน-เต๋อ

ตอนนีม้ งี านอะไรบ้าง ตอนนี้มีงานพิธีกรสี่แยกแปลกดี ช่อง 9 วันจันทร์–พฤหัสบดี 10.00 น. แล้ว ก็มผี ลงานภาพยนตร์กำ�ลังจะเข้าฉายวันที่ 29 สิงหาคม ชือ่ เรือ่ ง กวน มึน โฮ ครับ เป็นหนังแนวไหน กวน มึน โฮ เป็นหนังทีถ่ า่ ยทำ�ที่ เกาหลี ประมาณ 90% ถ้าคนจะไปดูเรือ่ งนี้ แล้วคิดว่ามันจะเหมือน april snow หนัง เกาหลี เกาหลี๊ เกาหลี คิดผิดครับ มันไม่ใช่ แบบนั้นเลย อะไรที่เราคิดว่าโรแมนติก ไม่มี มันจะเป็นความโรแมนติกอีกแบบนึง กวนๆ มึนๆ อีกแบบหนึง่ ต้องไปดู จริงๆ จะไม่เหมือนกับหนัง GTH ทีเ่ คยผ่านมา เท่าไหร่ดว้ ยนะในความคิดผม แล้วก็ไม่ เหมือนหนังเกาหลีเลย เป็นคอมเมดี้ มี สามรสครับ กวน มึน โฮ คิดยังไงทีเ่ ด็กไทยชอบเกาหลี คือ จริงๆ แล้วผมรูส้ กึ ว่าเป็นสิทธิ ส่วนบุคคล เรามีสทิ ธิทจ่ี ะชอบใคร ปลืม้ ใคร ยกให้ใครเป็นไอดอล เพียงแต่มนั ต้อง อยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ ไม่ทำ�ให้ตวั เองเดือดร้อน และไม่ทำ�ให้ใครเดือดร้อน เห็นบ่อย เหมือนกันนะทีต่ อ้ งลำ�บากคนอืน่ เพือ่ ตอบ สนองความต้องการของตัวเอง เช่น ให้พอ่ แม่โดดงาน เพือ่ ไปส่งเราดูนกั ร้อง หรือเสีย

14

Miracle of Life August 2010

ค่าเครือ่ งบินแพงๆ เพือ่ ไปดูทเ่ี กาหลี โดยที่ เราไม่ได้มเี งินขนาดนัน้ ผมก็เคยชอบนะ แต่กอ่ นตอนเด็กๆ ก็เคยชอบดารา เคย ตามไปดูดว้ ย แต่ผมรูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ ง ของวัย สักพักมันก็จะผ่านไปเอง พอเรา ผ่านจุดนัน้ มาได้ เราก็จะรูส้ กึ ตลกตัวเอง โอ้โห เราทำ�ถึงขนาดนัน้ เลย เวลานีว้ ยั รุน่ ไทย อยากชอบอะไรก็ชอบไปครับ ตราบ ใดทีไ่ ม่ทำ�ให้ใครเดือดร้อนแค่นน้ั เอง

หนังสือให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้อ่าน คือ ทุกวันนีม้ นั มีอนิ เตอร์เน็ต มีทวี ี มัน มีอะไรเยอะแยะ จนบางครัง้ คนไทยลืม เรือ่ งการอ่านไป ซึง่ ผมคิดว่าการอ่าน ดี กว่าอินเตอร์เน็ตอีก เจ๋งกว่าอีก มันสร้าง จินตนาการให้กบั เราได้ มันเป็นตัวหนังสือ แล้วเราสร้างภาพขึน้ มาเอง แสดงว่าชอบอ่านหนังสือ ครับ ชอบอ่านหนังสือมาก

อย่าง กวน มึน โฮ ก็ท�ำ มาจากหนังสือ สองเงาในเกาหลี แล้วมีหนังสือเล่ม ไหนที่อยากให้มันกลายเป็นหนังอีก ไหม จริงๆ แล้วผมเป็นคนชอบอ่าน หนังสือของ สรจักร ศิริบริรักษ์ มันเป็น หนังสือทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับหนังมาก แต่ ว่ายังไม่มโี อกาสเป็นหนังจริงๆ จังๆ เขาจะ เขียนเรือ่ ง ศพใต้เตียง ศพท้ายรถ ทีผ่ มชอบ เพราะมันจะมีความหักมุมอะไรบางอย่างที่ เราคิดไม่ถงึ มันสร้างความเหลือเชือ่ ให้กบั เรา ก็เลยอยากจะเห็นหนังสือของสรจักร สักเรือ่ งหนึง่ มาเป็นหนังหน่อย

หนังสือเล่มไหนทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ ให้เรารักการอ่าน ถ้าตัง้ แต่วยั เด็กเลย คือ นิทานเป็น นิทานของฝรั่งเรื่องหนึ่ง มันเป็นหนังสือ ภาพวาด ผจญภัย สนุกมาก อ่านจนติด เลย แต่วา่ ถ้าเป็นหนังสือทีท่ ำ�ให้เราเริม่ มาอ่านหนังสือแบบจริงๆ จังๆ ก็คอื เรือ่ ง ดาวินชี โค้ด เพราะว่าเป็นครัง้ แรกทีอ่ า่ น หนังสือยาวขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้คิดว่า มันจะสนุกขนาดนัน้ พออ่านแล้วมันสนุก มาก จนทำ�ให้เราไปหาหนังสือแนวๆ นีม้ า เพิม่ เรือ่ ยๆ ครับ

มีอะไรจะบอกถึงเยาวชนไทยบ้างรึ เปล่า อยากจะฝากเรือ่ งรักการอ่าน เวลา เราอ่านหนังสือเสร็จปุบ๊ เราควรจะแบ่งปัน

หนังสือทีด่ ใี นความคิดของเต๋อคืออะไร หนังสือทีด่ ี คือ หนังสือทีจ่ ดุ ประกาย อะไรบางอย่างให้กบั เรา อาจจะเป็นทัง้ เรือ่ งดี และไม่ดกี ไ็ ด้นะครับ ผมเคยอ่านหนังสือ August 2010 Miracle of Life

15


ของ อรสม สุทธิสาคร จะเป็นเรือ่ งด้านมืด ของสังคม ผูห้ ญิงทีโ่ ดนหลอก อะไรพวกนี้ ครับ พออ่านแล้วมันก็จดุ ประกายอะไรบาง อย่างว่า เออ สังคมเรามันน่ากลัวกว่าทีเ่ รา คิดเยอะ บางครัง้ ทีเ่ ราคิดว่าชีวติ เราแย่แล้ว ยังมีคนทีแ่ ย่กว่าเรา พอเราเห็นว่าสังคมมัน แย่ มันก็จดุ ประกายให้เราอยากจะเปลีย่ น อย่างน้อยเราก็อยากจะให้สงั คมทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กับเรามันดีขน้ึ ผมว่าหนังสือทีแ่ ย่ทส่ี ดุ มัน ก็กลายเป็นหนังสือที่ดีท่สี ุดได้ถ้ามันจุด ประกายอะไรบางอย่างให้กบั เรา คิดยังไงกับทีเ่ ขาบอกว่า “หนังสือทีด่ ี คือหนังสือทีเ่ ราชอบอ่าน” มันก็มสี ว่ นถูกและผิด ผมก็คดิ ว่า หนังสือทีเ่ ราชอบอ่านมันต้องเป็นหนังสือ ทีด่ สี ำ�หรับเราอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ เราคง ไม่ชอบ เราอาจจะสนุกกับมัน อินกับมัน หรือรูส้ กึ ดีกบั มัน แต่วา่ ในบางครัง้ หนังสือ ทีเ่ ราไม่ชอบ มันอาจจะสร้างอะไรบางอย่าง ให้กบั เรา บางครัง้ เราปิดกัน้ ตัวเอง อ่านแต่ หนังสือทีค่ ดิ ว่ามันสนุก บางทีอา่ นไปครึง่ หนึง่ โอ้ย ไม่เห็นสนุกเลย ไม่ชอบไม่อยาก อ่านละ แต่ใครจะรูว้ า่ ครึง่ หลังมันอาจจะมี สิง่ ดีดอี ยูก่ ไ็ ด้ แล้วคิดยังไงทีเ่ ขาบอกว่า “คนไทยอ่าน หนังสือเฉลีย่ ปีละ 8 บรรทัด” ผมว่าก็มสี ทิ ธิจ์ ริงอยูน่ ะ ก็ไม่รวู้ า่ มัน เป็นสถิตอิ ะไรชัดเจนนะครับ แต่วา่ โชคดี มากทีผ่ มรูจ้ กั กับคนทีร่ กั การอ่านเป็นส่วน ใหญ่ แต่วา่ ในสังคมใหม่ๆ คนส่วนใหญ่ ทีผ่ มไปเจอเขาจะไม่คอ่ ยอ่านกันแล้วครับ เพราะว่ามันจะมีอะไร อินเตอร์เน็ต เกมส์ ออนไลน์ แชต แบล็คเบอร์ร่ี มันทำ�ให้เวลา ที่เราจะอ่านมันหายไป สังเกตง่ายเลย ร้านหนังสือคนน้อย คนทีเ่ ข้าไปส่วนใหญ่ เข้าไปนัง่ อ่านในร้าน แล้วก็ออกมา นัน่ แสดงให้เห็นว่าเขาเลือกอ่านแต่ส่งิ ที่เขา

16

Miracle of Life August 2010

สนใจ และไม่ได้อยากจะเก็บมันไว้ดว้ ยซํา้ ผมก็เลยคิดว่าคนไทยเริม่ รักการอ่านน้อย ลงจริงๆ เห็นเรือ่ ง กวน มึน โฮ ร่วมเขียนบท ด้วย อยากจะมุง่ ไปทางทำ�บทหนัง เป็น คนเบือ้ งหลังรึเปล่า คือจริงๆ แล้วผมมาจากเบือ้ งหลัง แล้วค่อยมาแสดงทีหลัง พอเรียนจบปุบ๊ ก็ ไปเขียนบทหนังให้กบั GTH เขียนมาเยอะ แล้วด้วย มี เก๋า เก๋า, สีแ่ พร่ง, ห้าแพร่ง เขียน เป็นทีม อย่างเรือ่ งเก๋า เก๋า มีทมี 6 คน ก็ เป็นหนึง่ ในทีม ในสีแ่ พร่งผมก็เขียนเรือ่ ง คนกลาง อันนัน้ เขียน 3 คน ในห้าแพร่ง ก็เขียนเรือ่ งคนกอง ทีพ่ ช่ี า่ (มาช่า วัฒนพานิช) เล่น ไอเดียก็ตอ่ เนือ่ งกันมา คือ ถ้า จะว่ากันจริงๆ แล้วอาชีพของผมก็คอื เขียน บทหนัง แต่การเป็นนักแสดงก็เป็นเหมือน โอกาสเข้ามา เรือ่ ง กวน มึน โฮ ก็เป็นคน เขียนบทภาพยนตร์ครับ ชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเขียนบท ภาพยนตร์กบั การเป็นดารา ชอบคนละอย่าง จริงๆ ใช้คำ�ว่า เป็นดาราอาจจะดูเว่อร์ไปสำ�หรับผม ผมก็ รูส้ กึ ว่าผมเป็นนักแสดงธรรมดา คือ จริงๆ แล้วบางคนเหมาะกับคำ�ว่า ดารา แต่ผม ก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่าตัวเองเป็นดารา ผมคิดว่า ดารา เป็นคนทีเ่ กิดมาเพือ่ สิง่ นีเ้ ลย เขา ไม่สามารถไปเป็นอย่างอืน่ ได้ ผมรูส้ กึ ว่า หนทางชีวติ ผมอยากเป็นผูก้ ำ�กับหนัง ซึง่ ก็ พยายามไปสูท่ างของมันอยู่ โดยทีร่ ะหว่าง ทางได้มโี อกาสมาเป็นนักแสดงด้วย ถาม ว่าชอบอะไรมากกว่ากัน ตอบยาก ผม ชอบทัง้ สองอย่างเลย การเป็นนักแสดงมัน เป็นการฝึกฝนทักษะอย่างหนึง่ ทีเ่ ราไม่เคย คิดว่าเราจะมี ฝึกฝนทักษะทางด้านการ แสดง กับการทีเ่ ราต้องไปเป็นคนอืน่ ก็ สนุกเหมือนกันนะ กับการทีไ่ ด้เป็นคนอืน่

มีภาพยนตร์เรือ่ งไหนทีช่ น ่ื ชอบ มีเยอะนะ หนังไทยชอบก็ 15 คํา่ เดือน 11 ถ้าเป็นหนังต่างประเทศก็จะเป็น เรือ่ ง Braveheart มันเป็นหนังทีท่ ำ�ให้ผม ตัดสินใจเรียนภาพยนตร์ หนังเกีย่ วกับการ ทำ�บุญก็มนี ะ Pay It Forward ชอบมาก ถ้าวันหนึ่งตื่นมากลายเป็นผู้หญิงจะ ทำ�ยังไง อยากทำ�อะไรหลายอย่างมากเลย ถ้าเป็นผูห้ ญิงแล้วสวยด้วยนะ จะไปแกล้ง เพือ่ น จะเข้าไปจีบเพือ่ นทีส่ นิท เป็นผูช้ าย กุก๊ กิก๊ จนเพือ่ นรูส้ กึ ว่าโอเค แล้วค่อยเฉลย ว่า เออ กูเอง ให้เพือ่ นมันช๊อค (หัวเราะ) แต่ถา้ เพือ่ นไม่เชือ่ ก็คงหาทางกลับมาเป็น อย่างเดิมแล้วค่อยบอก ก็คงแกล้งเพือ่ น แล้วก็ถา่ ยรูปตัวเองมัง้ แล้วถ้ากลายร่างเป็นพี่โอปอลได้วัน หนึง่ อยากทำ�อะไร ก็คงทำ�ทุกอย่างทีพ่ โ่ี อปอลทำ�ทุก วันนี้ ใส่ถงุ น่องตาข่าย แล้วก็แต่งหน้า แต่ง ตัวจัดๆ ผมตัง้ ๆ เดินเริด่ เชิดฉาย รับงาน เยอะๆ แล้วก็เอาเงินไปทำ�บุญ (หัวเราะ) แล้วถ้ากลายร่างเป็นใครก็ได้ในโลกใบ นี้ อยากเป็นใคร ผมเชือ่ ว่าทุกคนต้องเคยมีความ คิดอยากเกิดเป็นคนนัน้ คนนูน่ คนนี้ ผม ก็เคยคิดอยากเป็นเหมือนกัน หลายครัง้ เลยทีอ่ ยากเป็นนายก แต่วา่ หลังๆ ความ คิดก็เปลีย่ นไป คือ เรารูส้ กึ ว่า ถ้าเราเป็น นายก เราจะทำ�นูน่ นีน้ น้ั แต่จริงๆ แล้วมัน ก็เป็นแค่ความคิด เราเป็นคนธรรมดา เรา ก็ฝนั อยากเป็นนักแสดง พอมาได้เป็นจริงๆ เราก็ร้วู ่ามันมีข้อจำ�กัดเต็มไปหมด ทุก อย่างมันมีขอ้ จำ�กัดของมัน ถ้าผมไปเป็น นายก ก็มขี อ้ จำ�กัด ทำ�อันนูน่ ได้ ทำ�อันนี้ ไม่ได้ ต้องเซ็นอนุมตั ิ โอโห เยอะแยะครับ

หนังสือ ทีแ่ ย่ทส่ี ดุ มันก็ กลายเป็นหนังสือ ทีด่ ที ส่ี ดุ ได้ ถ้ามัน ช่วยจุดประกาย อะไรบางอย่าง ให้กบั เรา


บางครั้งมันอาจจะเป็นของ เล็กๆ น้อยๆ สำ�หรับเรา แต่ มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ย่ิ งใหญ่ ม าก สำ�หรับเขา ผมมีความเชือ่ ว่า ถ้าทุกคนแบ่งปันกัน โลกเรา จะมีความสุข โลกเราจะดีขน ้ึ

คิดมากไปรึเปล่าเนีย่ (หัวเราะ) ถ้าเป็นใครได้ในโลกนีอ้ ยากเป็นจอนนี่ เด็ปป์ เพราะในความคิดผม เขาเป็นคนทีเ่ ท่หแ์ ล้วก็เจ๋งมาก เคยทำ�อะไรทีเ่ ป็นกิจกรรมเพือ่ สังคมรึเปล่า คือ จริงๆ แล้วผมไม่คอ่ ยได้มโี อกาสไปตามบ้านเมตตา อะไร แบบนี้ แต่ถา้ จะมีโอกาสช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าบริจาค ก็จะ ทำ�ทุกครัง้ บางครัง้ ก็จะมีกล่องรับบริจาคทีอ่ อฟฟิศครับ บางทีกเ็ ป็นของ เล่นให้นอ้ งๆ บ้าง เป็นหนังสือบ้าง คุณแม่เป็นคนชอบทำ�บุญอยูแ่ ล้ว ชอบ ช่วยเหลือสังคม รูส้ กึ ยังไงบ้างกับการได้ท�ำ บุญ คือผมรูส้ กึ อยูแ่ ล้วว่า เราเป็นคนทีโ่ ชคดีมาก เราเกิดมามีพร้อม ในหลายๆ ด้าน มีหลายคนมากทีเ่ ขาเกิดมาแล้วเขาไม่พร้อมเท่ากับเรา แล้วการทีเ่ ราแบ่งปันไปมันไม่ได้ทำ�ให้เราเดือดร้อน ไม่ได้ทำ�ให้เราต้อง เอาเงินทัง้ หมดไปให้กบั เขา หรือว่าต้องเอาของทัง้ หมดไปให้ เอารถไป ให้ขนาดนัน้ เพียงแต่วา่ บางครัง้ มันอาจจะเป็นของเล็กๆ น้อยๆ สำ�หรับ เรา แต่มนั เป็นสิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่มากสำ�หรับเขา ผมมีความเชือ่ ว่า ถ้าทุกคน แบ่งปันกัน โลกเราจะมีความสุข โลกเราจะดีขน้ึ ถ้าเต๋อมีเงิน 50 บาท คิดว่าจะเอาไปทำ�อะไรเพือ่ สังคม น่าจะซือ้ หนังสือเก่าครับ หนังสือมือสอง เอาไปให้กบั ห้องสมุด น้องๆ เพราะผมรูส้ กึ ว่าถ้าเราซือ้ ขนม มันเป็นสิง่ ทีห่ มดไป ซือ้ ขนมมา เขา กินก็หมด แต่หนังสือมันไม่มหี มด เป็นความรูท้ ส่ี ง่ ต่อได้เรือ่ ยๆ ก็เลยคิด ว่าน่าจะเป็นหนังสือครับ แล้วสมมุตมิ เี งิน 5 บาท เดินไปเจอขอทานเด็ก กับ คนแก่ เต๋อจะ เลือกให้เงินใคร น้อยลงมาอีกหรอ เป็นคำ�ถามทีเ่ สียดแทงจิตใจมาก ยากนะ แบ่งก็ไม่ได้ใช่ไหม มีเหรียญ 5 เหรียญเดียว คงจะให้คนแก่ เพราะว่า คิด ว่าเด็กมีวจิ ารณญานในการใช้เงินน่าจะน้อยกว่าคนแก่ คิดว่าสำ�หรับคน แก่ เงิน 5 บาทเขาน่าจะเอาไปทำ�อะไรได้ดกี ว่า เด็กก็คงเอาไปซือ้ ขนม แหละผมว่า ยากมากเลยนะคำ�ถามนี้ คิดกันมากีว่ นั เนีย่ (หัวเราะ)

คิดว่าสมัยนีน ้ า้ํ ใจของคนไทยยังมีอยูร่ เึ ปล่า ผมว่ามีนะ หลังจากผ่านเหตุการณ์ทค่ี อ่ นข้างจะเลวร้ายมา ผมก็รสู้ กึ ว่าจะมีการจัดตัง้ อะไรหลายๆ อย่างขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือ อย่าง ทีผ่ มไปมาก็มโี ครงการ Together we can ผมก็ไปช่วยเขาขาย เสือ้ รายได้มอบให้โครงการชัยพัฒนา ผมก็รสู้ กึ ว่ามันดีนะ เพราะ ว่า เขาเปิดโอกาสให้พน้ื ทีต่ รงซอยรางนํา้ ปิดทัง้ ซอยรางนํา้ เลย เพือ่ ให้คนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ Center One ตรง อนุสาวรียม์ าขายกัน ผมก็ดวู า่ แต่ละคนเขาก็มคี วามสุขขึน้ เป็นอีก วิธหี นึง่ ทีค่ นไทยเราช่วยเหลือกัน ผมรูส้ กึ ว่ายังไงนํา้ ใจก็ไม่หายไป จากสังคมไทย ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ นี ํา้ ใจ อาจจะมีขดั แย้ง กันบ้าง บาดหมางกันบ้าง แต่ยงั ไงเราก็มนี ํา้ ใจ สำ�หรับเต๋อ การทำ�ความดีเริม่ จากอะไร ผมมีความเชือ่ ว่า ต่อให้เป็นคนทีเ่ ลวทีส่ ดุ ในประเทศไทย ยังไงเขาก็มคี วามดีอยูใ่ นตัว อาจจะเป็นแค่สว่ นเล็กๆ หรือว่าอาจ จะเป็นจุดทีไ่ ม่มใี ครเคยเห็น แต่ผมเชือ่ ว่ายังไงทุกคนมีความดี และ ความชัว่ อยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราอยากทำ�อะไรดีๆ เราไม่ควรเก็บมันไว้ มันมีหลายครัง้ มากทีเ่ รารูส้ กึ ว่า เฮ้ย เราอยาก จูงคนแก่ขา้ มถนนนะ แต่วา่ อาย คือ ผมรูส้ กึ ว่าความคิดแบบนีม้ นั เกิดขึน้ กับคนไทยเยอะมาก ผมก็เคยเป็นเหมือนกัน แต่ผมรูส้ กึ ว่า บางครัง้ เราควรลืมเรือ่ งคนอืน่ แล้วนึกถึงเรือ่ งตัวเอง ทำ�ไมล่ะ เรา อยากทำ�ดี เราไม่เห็นจะต้องอายใครเลย แล้วก็ทำ�ไปเลยมันก็จะ ช่วยได้ จิตใจเราก็จะพัฒนาขึน้ ส่วนใหญ่คนอยากทำ�แต่ไม่กล้า ทำ� และก็มคี นส่วนน้อย ทีไ่ ม่อยากทำ�เลย ก็มบี า้ ง ถ้ามีเพือ่ นเป็น คนอย่างนัน้ เราควรจะไปสอนเขา บอกเขา ควรจะทำ�ตัวเป็นเพือ่ น ทีด่ ี การเป็นเพือ่ นทีด่ กี ถ็ อื ว่าเราเป็นคนดีเหมือนกันนะ...

ผมรูส้ กึ ว่ายังไงนํา้ ใจก็ไม่หายไปจากสังคมไทย ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ น ี า้ํ ใจ อาจจะมีขดั แย้งกัน บ้าง บาดหมางกันบ้าง แต่ยงั ไงเราก็มน ี า้ํ ใจ 18

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

19


ดีเจ อ้อย นภาพร เรื่อง

ได้มาง่าย   สูญไปก็

ไม่เสียดาย จะ ด้วยอะไรก็ตาม  สังเกตตัวเองมัย้ คะว่า  หลังๆ พวกเรามักจะรอไม่คอ่ ยเป็น  ใจเย็นไม่ได้    โมโหร้าย แล้วมาเสียใจทีหลัง... ทุกเรือ่ งในชีวติ ดูเหมือนมันต้องรีบเสมอ  บางทียงั ตอบตัวเองไม่ได้ดว้ ยซํา้ ว่าจะรีบไปไหน มีสถิติ หนึง่ ทีอ่ งค์การยูนเิ ซฟ บอกแก่คนทัง้ โลก ถึงความรีบ ของวัยรุน่ ไทย ประเทศแห่งการรักนวลสงวนตัว กลับ ครองแชมป์ มีคณ ุ แม่วยั แซ่บ แม่คอซอง พ่อขาสัน้ สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถมสูงกว่าวัยรุน่ ใน ยุโรป  และอเมริกาอีก เห็นข้อมูลปับ๊ นึกเถียงขึน้ มาใน ใจ แม้จะผ่านวัยนัน้ มานานโข เด็กไทยชิงมอบร่างกาย  พิสจู น์หวั ใจกันมากมายขนาดนัน้ เลยหรือ ?

20

Miracle of Life August 2010

รักกัน เป็นแฟนกัน ลองไปใช้ชวี ติ ด้วยกัน หลายคนบอกว่า ทฤษฎีน้ี มันดีตอ่ ความสัมพันธ์ คนเรากินข้าว ดูหนังแยกย้ายกลับบ้าน มันไม่เห็นกันชัดๆ หรอกว่า เราจะอยูก่ นั ได้ยดื ยาวแค่ไหน หลายคูเ่ ลย ตัดสินใจใช้ทฤษฏีน้ี แต่กแ็ ปลกดี ยิง่ อยูก่ นั ก่อน ยิง่ เหมือนรักผ่อนส่ง เผลอๆ ผ่อนไม่หมด ความรักดันหดหาย ประเทศเราเลยมีอตั ราการ หย่าร้างสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ขัดกับทฤษฎีเรียนรูใ้ ห้อยูบ่ า้ นเดียวกันก่อนเห็นๆ     หรือกลายเป็นว่า ยิง่ อยูก่ นั ก่อนแต่ง ยิง่ ถือสาเรือ่ งแบบนีก้ นั น้อยลง ก่อนหน้ามาเจอฉัน เธอก็คงอยูด่ ว้ ยกันฉันท์สามีภรรยาแบบนี้ กับคนเก่า ยิง่ หน้าตาดีมแี ฟนเยอะ แปลว่าเธออาจต้องผ่านมาหลาย บ้าน ใช้ชวี ติ คูม่ าหลายคู่ ถ้าดีตอ่ กันก็เดินหน้าต่อไป ถ้าไม่ ก็เลิกกัน รัก แต่ไม่ตอ้ งผูกพัน พอหมดรักกัน ก็ตา่ งคนต่างไป  ตัดสินใจแต่งงานกัน น้อยลง เพราะเท่าทีเ่ ป็นอยู่ ก็ไม่ได้ตา่ งจากชีวติ หลังแต่งงานสักเท่าไหร่ แค่ไม่ตอ้ งแจกการ์ดบอกใคร ยังอยูใ่ นบ้านเดียวกัน ห้องเดียวกัน โสด แต่มคี ู่ เริม่ จะมีมากกว่าอยูโ่ สดๆ แบบโดดเดีย่ ว          

อะไรได้มาง่าย สูญไปก็ไม่เสีย ดาย รักเค้า ยอมให้เค้าพิสจู น์ใจ ถ้ารักกัน ต้องมีอะไรกันด้วยสิ ไม่งน้ั ถือว่าไม่รกั จริง ทำ�ไมเราถึงไม่เป็นฝ่ายพิสูจน์ใจเค้าบ้าง ถ้ารักจริงต้องรอไหว อีกหน่อยนานๆ ไป จะได้อยูใ่ กล้ๆ จนเบือ่ กันไปข้าง รักเรา ถนอมเราหรือเปล่า หรือ รัก เป็นแค่คำ�อ้าง ให้เค้าสามารถเข้าใกล้เราก่อนวันอันควร บางคนชอบให้เหตุผลว่า หนู โตแล้วนะแม่ หนูเป็นผูใ้ หญ่แล้วนะคะพ่อ หนูดแู ลตัวเองได้ หนูตดั สินใจเองได้ จริง หรือ? ตอนหนูเป็นเด็ก พ่อและแม่ถนอม ทุกส่วนของลูกให้ทรงคุณค่า แต่พอเติบโต มา เดีย๋ วก็บริจาคร่างกาย แต่งโป๊บา้ ง เปิด นิดปิดหน่อย ให้อาหารตาแก่ประชาชี หนู โตแล้วทำ�ไมไม่ดแู ลตัวเองให้ดเี ท่าตอนที่ พ่อและแม่ดแู ลหนูละ่   ยังไม่ทันเป็นลูกอย่างสมบูรณ์ ต้องกลายไปเป็นแม่คนซะแล้ว บางครัง้ เลยแยกไม่ออกระหว่างโซ่ทองคล้องใจ กับ โซ่ตรวนใหญ่ลา่ มพ่อและแม่ ให้เครียด และหงุดหงิดใส่กนั ราคะตามมาด้วยภาระ ลูกทีไ่ ม่ได้เกิดจากรักและตัง้ ใจ แค่เป็นผล พวงของความผิดพลาด และรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ตอนนีเ้ ด็กไทย 1000 คน เลยต้อง เป็นแม่อย่างไม่ได้ตง้ั ใจถึง 100 คน... ร่างกายเป็นของเรา กว่าจะเติบโต มาจนบอกรักคนอืน่ ได้ ต้องได้รบั การทะนุ ถนอมอย่างดี ถ้าวันนี้ เราคิดว่าเราโตพอ จงทะนุถนอมสิง่ ทีพ่ อ่ แม่หวงแหนไว้ ให้ เติบโตต่อไปอย่างมีคณ ุ ค่าทีส่ ดุ วันหนึง่ น้องเจอใครทีค่ ดิ และตัดสินใจแล้วว่า เรา

จะใช้ชวี ติ และสร้างครอบครัวกับเค้า อย่าง น้อยวันทีย่ นื เคียงข้างกันในงานแต่งงาน จะ ได้ภมู ใิ จทีเ่ ราสามารถประคองชีวติ อย่างดี ทีส่ ดุ เพือ่ เป็นภรรยาทีส่ มบูรณ์ของสามีเรา ไม่มใี ครอยากได้เจ้าสาวทีถ่ กู กอดมาแล้ว ทัว่ ราชอาณาจักร เคยร่วมห้องกับแฟนเก่า หลายต่อหลายรุน่ ทีบ่ างคนอาจจะยืนทำ� ตาปริบๆ อยูใ่ นงานแต่งงานของเราก็ได้ เมือ่ ไม่นานนีม้ ขี า่ วน่าชืน่ ใจข่าว หนึง่ เจ้าบ่าวชือ่ น้องไก่ เป็นคนอำ�เภอสิชล ปลูกต้นรักกับเจ้าสาวซึง่ เป็นครูอยูท่ จ่ี งั หวัด นครศรีธรรมราช วันแต่งงาน ขบวนขันหมาก ของเค้า ทำ�ให้หลายคนตืน่ ตะลึง ในขบวน มีคนหามกระปุกออมสินยักษ์ เป็นถังนํา้ พลาสติกขนาด 20 ลิตร หนักประมาณ 30-40 กิโลกรัม ข้างในเต็มไปด้วยเหรียญ บาท เหรียญสลึง เหรียญ 50 สตางค์ บรรจุ อยูเ่ ต็มถังเป็นค่าสินสอด               เจ้าบ่าวเล่าว่า ตอนเรียนจบปวช. จากสุราษฎร์ธานี  ก็กลับมาช่วยพ่อและแม่ ทำ�การเกษตร ได้มาเจอเจ้าสาวซึง่ ตอนนัน้ กำ�ลังเรียนอยู่ม.ปลายที่โรงเรียนประจำ� อำ�เภอ   คบกันมาเรือ่ ยๆ  โดยฝ่ายหญิงบอก ว่า ถ้ารักจริงต้องรอให้เรียนจบปริญญาตรี ก่อน ค่อยมาสูข่ อกัน วัดใจกันขนาดนี ้ ถ้า ยังรักก็ตอ้ งยังไหว ผูช้ ายนอกจากทำ�นา แล้วยังขายนํา้ ดืม่ ซึง่ เงินทีไ่ ด้มา ส่วนใหญ่ เป็นเหรียญ เลยคิดว่าจะเก็บเหรียญเหล่านี้ สะสมไว้เพือ่ วันหนึง่ จะเอาไปเป็นสินสอด ขอแต่งงานกับผูห้ ญิงทีเ่ ค้ารัก  รอมา 7 ปีกว่า จนวันนีร้ กั และ เหรียญทีเ่ ค้าสะสมมีมากพอ พร้อมทีจ่ ะ

สร้างครอบครัวใหม่ เจ้าสาวเธอเล่าอย่าง นํา้ ตาซึมว่า พอรูว้ า่ แฟนเก็บเงินด้วยการ หยอดกระปุกซึง่ ทำ�ด้วยถังนํา้ ยิง่ ทำ�ให้ ตัวเองมัน่ ใจและรักในหัวใจของผูช้ ายคนนี้ มากขึน้ เธอดีใจทีส่ ดุ ทีเ่ ค้ารอไหว และทำ� ตามเงือ่ นไขด้วยหัวใจรักจริงทีร่ อได้เสมอ   เหรียญเต็มถังนํา้ ของเค้า นับ ออกมาได้ท้งั หมดเป็นเงินแสนกว่าบาท มูลค่าเงินไม่สงู เท่า คุณค่าในหัวใจ อะไร ทีไ่ ด้มายาก มันมักสูงค่าเสมอ วันใดข้าง หน้า ถ้าจะมีเรือ่ งขุน่ ใจ เพียงเพราะความ ต่างของคนสองคน เชือ่ ว่าภาพของการเก็บ หอมรอบริบวันละบาท เพือ่ รอวันทีจ่ ะได้อยู่ ด้วยกัน คงจะเรียกสติ ไม่ทำ�ให้เราตัดสิน ใจไปจากกันง่ายๆ รักไม่เข้าใครออกใคร จะเป็นวัย ไหนก็มโี อกาสทีเ่ ราจะรักใครสักคนหนึง่ ได้ เสมอ ขออย่างเดียว รักตัวเองให้เท่ากับรัก เค้า อย่าใช้คำ�ว่า รัก เป็นเหตุผลให้เราต้อง ทุม่ เท ตัวและหัวใจให้เค้าจนหมดค่า ก็หนู รักเค้าแล้วนีค่ ะ อะไรก็ตามทีใ่ ห้เค้าง่าย เค้าจะไม่สงสัยหรือว่าเราง่ายกับทุกคนหรือ เปล่า ไม่ตอ้ งรีบรัก เพราะเดีย๋ วจะรีบเลิก ค่อยๆ รัก ค่อยๆ ดูแลกัน ถนอมตัวเองเอา ไว้ให้นานทีส่ ดุ วันหนึง่ เราจะภูมใิ จกับตัวเอง ว่า เราดูแลรักษาเนือ้ รักษาตัวอย่างดีทส่ี ดุ เพือ่ รอคนทีเ่ รารัก และรักเราทีส่ ดุ ดีกว่าใช้ ชีวติ ทิง้ ๆ ขว้างๆ ไม่ถอื สากับอะไรสักอย่าง วันหนึง่ ไปเจอคนดีทเ่ี รารัก จะมานัง่ ตะขิด ตะขวงใจ เอ๊ะ! ตกลงตัวเราดีพอจะยืนข้างๆ เค้าหรือเปล่า

August 2010 Miracle of Life

21


ปาริชาติ บุญเอก เรื่อง

ด้วย

 ความทีร่ กั ความเร็วมาตัง้ แต่ 4 ขวบ ทำ�ให้แซนดี้ หลงไหลการแข่งรถ โกคาร์ท จนกระทัง่ อายุ 6 ขวบ เขาสามารถคว้าที่ 3 ในการแข่งขันแรกในชีวติ และหลังจากนัน้ แซนดี้ ก็เดินตามเส้นทางนักแข่งรถในดวงใจของเขาเรือ่ ยมา และเมือ่ 22-23 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา แซนดี้ สามารถทำ�คะแนนนำ�ในการ แข่งขันเอเชีย่ น ฟอร์มลู า่ เรย์โนลด์ 2010 ทีป่ ระเทศจีน และถือว่าเป็นนักแข่ง ทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในการแข่งขัน เราไปรูจ้ กั เขากันเลยดีกว่า

เส้นทางสู่ F1 ของ ชูมคั เกอร์นอ้ ย

“แซนดี้ นิโคลัส สตูวค ิ ”

22

Miracle of Life August 2010

ชือ่ : แซนดี้ นิโคลัส สตูวคิ ชือ่ เล่น : แซนดี้ อายุ : 15 ปี โรงเรียน : Garden International School ชัน้ : เกรด 10 วิชาทีช่ อบ : ภาษาอังกฤษ, สเปน, Business ไปโรงเรียนใช้กระเป๋า : lowe alpine ยีห่ อ้ ปากกาทีใ่ ช้ประจำ� : ปากกา 5 บาท ของติดกระเป๋า : สมุด หนังสือ ปากกา Ipod ร้านอาหารประจำ�ในโรงเรียน : ร้านขายผัดไท ร้านเครือ่ งเขียน : ร้าน Friend ship

เริม่ เล่นโกคาร์ทได้ยงั ไง ผมเริ่ม เล่ น รถโกคาร์ ท ตอน อายุ 4 ขวบครับ ตอนนัน้ พ่อชวนไปเล่น พอได้ไปเล่นก็ชอบมาก กลับมาทุกวัน อาทิตย์ พ่อเลยซือ้ โกคาร์ทมาให้ ลงแข่ง ครัง้ แรกตอนอายุ 6 ขวบ ทีพ่ ทั ยา ก็ได้ท่ี 3 มาครับ คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงรึเปล่า แม่กห็ ว่ งนิดหน่อย แต่พอ่ ก็ไม่ ค่อยห่วงครับ เขาก็ชว่ ยผมเยอะ และ สนับสนุนจนผมได้ไปแข่ง พ่อเขาจะมา ทุกสนามกับผม มาช่วยผมทุกอย่าง บางครัง้ ก็มาดูตอนซ้อม ส่วนคุณแม่เขา ก็ไม่หา้ มครับ คิดว่าเขาคงดีใจทีเ่ ราแข่ง แล้วได้รางวัลมา แซนดีเ้ ป็นเด็กหน้าห้องหรือหลังห้อง ถ้าเป็นคณิตฯ ขออยูข่ า้ งหลัง เลย ไม่คอ่ ยถนัด แล้วแต่วชิ าครับ แต่ ผมชอบภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ชอบ Business อันนีช้ อบมาก ทีโ่ รงเรียนเล่นกีฬาอะไรอีกบ้าง ที่โ รงเรี ย นชอบเล่ น บาสกั บ เพือ่ นครับ เคยโดนคุณครูท�ำ โทษบ้างรึเปล่า ก็เคยโดนตักเตือนบ้าง เพราะ ว่าไม่ได้ทำ�การบ้าน (หัวเราะ) ตอนนัน้ ก็ลมื ครับ แต่ปกติถา้ มีการบ้านก็จะทำ� เพราะถ้าไม่ทำ�มันดูไม่ดี แบ่งเวลาเรียนยังไง ถ้าบางครั้งต้องบินไปประเทศ จีน ก็ตอ้ งลาโรงเรียน 2-3 วัน เพือ่

ไปซ้อมและไปแข่ง ก็มโี ดดเรียนบ้าง เพราะการแข่งมันจะมีเกือบทุกเดือน มี 14 สนาม ก็ตอ้ ง 2 สนามใช้เวลา 1 เดือน ซึง่ บางครัง้ ก็จะต้องโดดเรียนไป แข่ง แต่กต็ อ้ งคุยกับทีโ่ รงเรียนไว้ เขาก็ อะลุม้ อล่วยให้ครับ แต่กย็ งั ได้เกรด A เกรด B อยู่ ในโรงเรียนทำ�กิจกรรมอะไรบ้าง มีเล่นละครเวทีครับ เรือ่ ง Star Wars เป็น Luke Skywalker นอกนัน้ พอเรียนเสร็จ กลับมาบ้าน แล้วก็ไปปัน่ จักรยาน เล่นฟิตเนส หรือไป ยิม ถึง บ้านสีท่ มุ่ ก็ทำ�การบ้านครับ ไอดอลของแซนดีค้ อื ใคร ไอดอลใหญ่ทส่ี ดุ ก็คอื มิคาเอล ชูมคั เกอร์ ผมดูเขาทัง้ ชีวติ เลย ตอนอายุ 4 ขวบเริม่ ดูการแข่งขัน F1 แล้วก็ชอบ เขามาก ชอบทีเ่ ขาขับรถ ชอบทีมเขา แล้วก็ชอบทีมเฟอร์รารีค่ รับ การแข่งรถให้อะไรกับเราบ้าง ทีผ่ มชอบแข่งรถ เพราะผมชอบ เวลาแข่งแล้วชนะ มันทำ�ให้เราดีใจ และการได้ขับรถทำ�ให้ผมมีความสุข ครับ จุดหมายสุงสุดของแซนดีค้ อื อะไร จุดหมายสูงสุด คือ อยากไปให้ ถึงการแข่งขัน F1 เพราะมันเป็นจุดสูงสุด ในการแข่งรถ มันก็ยงั ไกล แต่ถา้ อยาก ไปให้ถงึ ก็ตอ้ งพยายามครับ อยากเป็น เหมือนชูมคั เกอร์ (ยิม้ )

สถิตกิ ารแข่งขัน : 2006 ชนะเลิศ บางแสนกรังด์ปรีซ์

2007 ชนะเลิศ ทรูวิชั่น จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิป 2007 รองชนะเลิศ ซูเปอร์คาร์ท 2007 อันดับ 3 Thai National Championship 2008 ชนะเลิศ Asia Kart Open Championship Max Jr

August 2010 Miracle of Life

23


ใคร เคยหนักใจเพราะการเรียนบ้าง ยกมือขึน้ หน่อย ถ้าชะตาชีวติ ไม่ลำ�เค็ญเกินไป ผมเชือ่ ว่าภาระหนักสุดๆ ของเด็กวัยเรียนก็คอื เรือ่ งการส่งการบ้าน การทำ�รายงาน และการ สอบเก็บคะแนนทัง้ หลาย ทุกๆ คนทีเ่ คยผ่านคงจำ�ได้วา่ ถ้าจะเรียน ให้ได้ดบิ ได้ดตี ามหลักสูตรนัน้ มันเครียดไม่เบา บางคนถึงขั้นไปเรียนพิเศษกวดวิชาเพื่อให้เก่งกว่าคน อืน่ ในขณะทีบ่ างคนเข็ดขยาดการศึกษาไทยแล้วหลีกหนีจนเสียผู้ เสียคนไป หรือไม่กห็ นั ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพือ่ เตรียมตัวจะไป เรียนต่อเมืองนอกเลยก็มี แต่นอกจากการเรียนไปตามหลักสูตรของเราจะยาก แล้ว อีกสิง่ ทีย่ ากกว่าคือการทีบ่ างครัง้ เรายังต้อง ’เลือก’ นีล่ ะ่ ครับ ทีช่ ดั ๆ คือตอนทีเ่ รียนจะจบ ม.6 แล้วต้องเลือกเรียนต่อ มหาวิทยาลัย ไอ้การสอบแข่งกันนัน้ ก็ยากอยูแ่ ล้ว แต่การต้องมา คิดว่าจริงๆ แล้วเราอยากทำ�อะไรนีย่ ง่ิ เป็นเรือ่ งทีเ่ ด็กไทยอายุ 1718 หลายคนซึง่ ถูกสอนให้ทอ่ งจำ�ตามตำ�รามาตลอดไม่เคยนึก เลย จะไปถามครูแนะแนวก็มแี ต่จะให้เราทำ�แบบทดสอบทีใ่ ช้วดั อะไรไม่คอ่ ยได้ เราจึงได้เห็นการตัดสินใจเลือกเรียนต่อปริญญา ตรีดว้ ยเหตุผลแปลกๆ บางคนเลือกตามทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการ บางคน เลือกตามเพือ่ น บางคนก็เลือกคณะกลางๆ ไว้กอ่ นเพราะยังไม่ อยากตัดสินใจ ทีห่ นักกว่าคือบางคนไม่เลือกเลย เรียนอะไรก็ได้ท่ี

24

Miracle of Life August 2010

สอบเข้าได้ ลองเรียนดูกอ่ นแล้วค่อยว่ากัน หรือถ้าสอบเข้าไม่ได้ ก็คอ่ ยดูอกี ทีวา่ ไป ทีไ่ หนพ่อแม่เราถึงจะส่งไหว อะไรทำ�นองนี้ อย่างทีเ่ ห็นกันว่ามีหลายคนเลือก ผิด เรียนไปแล้วไม่สำ�เร็จ ไม่ถกู ใจ ก็ไปลง เรียนใหม่ สอบใหม่ หากันไปจนกว่าจะพอใจ พอมาถึงการเรียนต่อปริญญาโท บางคนอาจจะเลือกเรียนในสาขาที่อยาก เชี่ยวชาญ แต่ยอมรับเถอะว่าการเลือก เรียนต่อโทนั้นก็ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่แปลก ประหลาดอีกไม่น้อย อย่างเช่น เรียนโท เพราะตกงานหรือเบื่องานที่ทำ�อยู่ เรียน จบตรี แ ล้ ว แต่ ยังไม่ อ ยากหารายได้ ด้ว ย ตัวเอง อยากไปใช้ชวี ติ เมืองนอกเลยต้อง อ้างว่าไปเรียนต่อ หรือเรียนเพราะหวังราย ได้ทส่ี งู ขึน้ แล้วยังมีบางคนสมัครเรียนโท ทีม่ หาวิทยาลัยชือ่ ดัง เพราะตอนปริญญา ตรีนน้ั เรียนมาจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ม่ดงั เท่า ไหร่ ...คืออยากมีเรซูเม่ทด่ี ดู ขี น้ึ สักหน่อย ว่า งัน้ ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ท่ีระบบ การศึกษาไทยก็ได้เตรียมการรองรับการ เลือกเรียนต่อด้วยเหตุผลแปลกๆ เหล่านี้ ไว้แล้วด้วยสิ มีบางสถาบันทีส่ ามารถโอน หน่วยกิต ย้ายคณะ ให้ลองเรียนไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะพอใจ ตราบใดทีย่ งั มีเงินจ่ายค่า เทอมก็ยงั คงสถานะเป็นนักศึกษาได้ มีบาง สถาบันที่เปิดหลักสูตรเร่งรัดมาเพื่อตอบ สนองความต้องการของกลุม่ คนทีม่ าเรียน เพือ่ ต้องการวุฒไิ ว้กอ่ น ประมาณว่าถ้าไม่ ได้ MBA ก็เอา Mini MBA ไปก่อนก็ยงั ดี และมีบางสถาบันทีน่ กั ศึกษาไม่ตอ้ งมาเช็ค ชือ่ แถมจ้างคนทำ�รายงาน ก็เรียนจบระดับ ปริญญาโทได้ จะเห็นว่าระบบการศึกษาของเรา ได้แปรสภาพกลายเป็น ‘ความเชือ่ ’ อะไร บางอย่างไปเสียแล้ว

ก่ อ นจะหลงกั บ ความเชื่อ และ ภาพลวงในระบบการศึกษาไปมากกว่านี้ ผมอยากชวนให้มองย้อนกลับไปที่จุดเริ่ม ต้นของการเรียนสักที เวลามีคนถามว่าเรียนไปทำ�ไม? คำ�ตอบแท้จริงนัน้ แสนจะง่าย ก็เรียนเพือ่ ให้ รูไ้ ม่ใช่หรือครับ? ...รูใ้ นสิง่ ทีค่ วรรู้ รูใ้ นสิง่ ทีอ่ ยากรู้ ถ้าคิดแบบนีแ้ ล้วระบบการศึกษาอันวุน่ วาย ต่างๆ ก็เป็นเพียงสิง่ ทีม่ าครอบการเรียนไว้ อีกที จริงๆ แล้วเราจะเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองก็ได้ หากเราอยากรูเ้ รือ่ งอะไรสักอย่างจริงๆ ก็มี วิธมี ากมาย ตัง้ แต่การหาตำ�รามาอ่านเอง การสอบถามจากผูร้ ู้ ไปจนถึงการลงมือทำ� มีตัวอย่างตั้งหลายคนที่เขาประสบความ สำ�เร็จในด้านทีไ่ ม่ได้รำ่ �เรียนมาจาก‘ระบบ การศึกษา’

อาจารย์มหาวิทยาลัยให้สร้างบ้านดินด้วย แน่นอน เรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างทีย่ นื ยันได้วา่ ระบบการศึกษาไม่ได้สอนเราได้ทุกเรื่อง และนอกรัว้ สถาบันก็ยงั มีอะไรให้เราเรียนรู้ อีกมากมาย เรือ่ งทีเ่ ราเรียนรูน้ อกสถาบันต่าง หาก ทีว่ นั ดีคนื ดีอาจทำ�ให้เราได้เอาเรือ่ ง เหล่านีไ้ ปสอนในสถาบันเลยด้วยซํา้ ไป ผมคิดว่า ปัจจัยสำ�คัญของการ เรียนอยูท่ ต่ี วั เรานัน่ เอง ว่าเรา ‘อยากรู’้ แค่ ไหน โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนัน้ มีขอ้ ดี แน่ๆ อย่างน้อยก็คอื ประสบการณ์หลาย อย่างทีเ่ ราหาไม่ได้จากโลกภายนอก อย่าง ความผูกพันของเพือ่ นและรุน่ พีร่ นุ่ น้อง หรือ การได้พบเจอกับครูทท่ี มุ่ เทให้กบั นักเรียน ที่ สำ�คัญคือองค์ความรูท้ อ่ี ยูใ่ นหลักสูตรก็เป็น ความรูท้ ส่ี ง่ั สมกันมาจริงๆ (ไม่วา่ เราจะ เรียนแล้วจดจำ�ได้แค่ไหน) เพียงแต่ความรูน้ น้ั เป็นของทีไ่ ม่ ตายตัวนะครับ นักศึกษาแพทย์ท่เี รียนจบแล้วก็ ยังต้องติดตามข่าวสารในแวดวงอยู่เสมอ เพราะมีโรคภัยใหม่ๆ ทุกวัน นักศึกษา ครุศาสตร์ก็ยังต้องมาเรียนรู้การใช้ชีวิตครู อีกหลายปีกว่าจะพูดได้ว่าเป็นครูเต็มตัว การเรียนจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งทำ�กันตลอดชีวติ และ ‘การเรียน’ นัน้ เป็นคำ�ทีก่ ว้างใหญ่กว่า คำ�ว่า ‘ระบบการศึกษา’ ตัง้ มากมาย

และในมุมกลับกัน ก็มหี ลายๆ เรือ่ งทีเ่ ราไม่ได้เรียนรูม้ าจาก ‘ระบบการ ศึกษา’ เช่นกัน ยกตัวอย่างเล่นๆ สักเรือ่ ง... รูจ้ กั คุณโจน จันได ผูเ้ ชีย่ วชาญ บ้านดินไหมครับ? หนุม่ ใหญ่คนนีเ้ ป็นเหมือน ไอดอลของคนรักธรรมชาติในชัว่ โมงนีเ้ ลย ทีเดียว เขาไม่ได้รำ่ �เรียนเรือ่ งการทำ�บ้าน ดินมาจากมหาวิทยาลัยไหนแน่ๆ (จะมี มหาวิทยาลัยไหนสอนเรื่องการสร้างบ้าน ดินบ้าง?) แต่เขาหัดเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองโดย ดูเอาจากกรณีศกึ ษาในต่างประเทศ แล้ว ก็ลองทำ�เอาเอง ผิดๆ ถูกๆ อย่างไรพอ ทำ�บ้านดินหลายๆ หลังเข้าก็กลายเป็นผู้ เพราะโรงเรียนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ไม่ได้ เชีย่ วชาญไปจนได้ ถึงวันนี้ หลังจากเรียน เองมาพักใหญ่ โจนก็เชีย่ วชาญจนกลาย อยูใ่ นโรงเรียน ไม่ได้อยูใ่ นมหาวิทยาลัย แต่ เป็นผูส้ อนไปเสียแล้ว และผมเชือ่ ว่านอก อยูใ่ นชีวติ จริงครับ จากจะสอนชาวบ้านให้สร้างบ้านดินจนมี บ้านของตัวเองกันไปหลายครอบครัว โจน ก็ น่า จะเคยสอนคนระดั บ นั ก ศึ ก ษาหรื อ

August 2010 Miracle of Life

25


พรพิริยา ชูตระกูล เรื่อง ปาริชาติ บุญเอก ภาพ

จุดเริม่ ต้นของโครงการทีมฟุตบอลทีท่ �ำ เพือ่ สังคมคืออะไร ได้แรงบันดาลใจมาจากไหน มันมาจากย้ายบ้านครับ (ยิม้ ) พอย้ายบ้านไปอยูใ่ กล้สนามบอลเลยมีโอกาสเล่นฟุตบอลแถวบ้าน จริงๆ แล้วชอบเล่นฟุตบอลมาก่อนรึเปล่า ก็ชอบนะ จริงๆ ก็เพราะสนามข้างบ้านแหละ (หัวเราะ) แต่เด็กผูช้ ายชอบเล่นอยูแ่ ล้วล่ะ อยูโ่ รงเรียนก็เล่นฟุตบอลพลาสติก แล้วพอย้ายบ้านมา หน้าปากซอยบ้านมันมีสนามฟุตบอลใหญ่ ซึง่ เมือ่ สิบกว่าปีทแ่ี ล้วมันไม่มสี นามหญ้าเทียมแบบนีใ้ ห้เช่า การจะได้ เห็นสนามฟุตบอลเขียวๆ มันหายากมากในกรุงเทพฯ เลยไปขอเขาเล่น แล้วก็เริม่ สนุก เริม่ มีทกั ษะ และมีครัง้ หนึง่ เจ้าของสนามเขาบอก ว่ามีการจัดงานแข่งขันอยู่ ก็มาถามว่ามีทมี เพือ่ นๆ มัย้ เราก็พอดีถา่ ยสามหนุม่ สามมุม และก็มเี พือ่ นสมัยเรียนนิดหน่อย ก็เลยรวมทีม ขึน้ มาเป็นแมงปอล้อคลืน่ ทุกวันนี้ ทำ�ไมถึงทำ�ต่อเนือ่ งมาเรือ่ ยๆ พอทำ�ๆ ไปก็ เออ สนุกดีนะ เป็นกิจกรรมทีด่ ี และเกิดความภาคภูมใิ จ พอไปเริม่ แข่งขันก็เริม่ มันส์ เพือ่ นๆ ดาราชวนก็มา มันเหมือนสิง่ ทีห่ ายไปในวัยเรียน พอกลับมารวมตัวเลยนึกถึงตอนเด็กๆ 4-5 โมงเย็นก็มาเตะบอลกัน

เลือกไปช่วยงานหรือรับงานยังไง ตอนแรกๆ มันเป็นงานทีบ่ ริสทุ ธิม์ าก เพราะมันไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เคย ได้ยนิ ว่ามีตอนสมัยรุน่ พ่อนานมากแล้ว มีอกี ทีกร็ นุ่ ผม มีผม โน้ส-อุดม เสนาหอย พีต่ ก๊ิ กลิน่ สี กบ แท่ง มอส หนุม่ -ศรราม ยุทธการขยับเหงือก รวมตัวกันใหญ่มาก เล่นฟุตบอล สนุกดี มันเริม่ จากไปช่วย จส.100 เขามาชวนเล่น ก็มโี ปรโมตทางวิทยุ เลยมีคนมาร่วมเยอะ ทัง้ ผูฟ้ งั พีๆ่ แท็กซีก่ ม็ า ทีส่ นามซอยบ้านผมนีแ่ หละ โอ้โห ตอนนัน้ เป็นปรากฏการณ์เลยนะ รวมเงินได้หลายแสน คือดีนะ นอกจากสนุก แล้ว ยังได้ชว่ ยเหลือ หลังจากนัน้ เราก็รวมตัวทำ�กิจกรรม เก็บเงินไปช่วยตาม โรงเรียนต่างๆ หรือมีอะไรมาก็ชว่ ยครับ

า เร ง อ ข ร ไ � ำ ก = า เข ง อ ข ข ุ ส ม า คว

อ้ ยคนนกั ของใครโผล่มาใหเ้ ห็น เพราะถึงวันนีน้ ื อ ี ม ่ ม ะไม จจ อา า ว่ ่ อ เชื เรา ? ้ น ขึ ื อ กม ารบนั เทิง ถามวา่ ใครไมร่ จู้ กั ผูช้ ายคนนี.้ ..ย ประสบความสำ�เร็จกับบทบาทในวงก ่ า ้ ว ได ื อ ่ ี ถ นท าช มห ใจ ั ญ ขว ดง แส ก นั ง” งปันความ ทีจ่ ะไมเ่ คยไดย้ นิ ชือ่ “ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ แทง่ ทอ กรรมการกศุ ลทมี่ าจากความตัง้ ใจแบ่ จ กิ ้ ง ทั รวม ั น บ จุ จ ปั ใน น เช่ ื อ ม ฝี าก ดาราม นความรกั มาตลอดตัง้ แตแ่ จ้งเกิดจนกลายเป็น อยา่ ง “แมงปอล้อคลนื่ ” ทีเ่ ขาผสมผสา คน าย หล คร ใ หู ้ ุ น งค ่ ี ค ราท ดา วม ลร บอ สุขและรอยยมิ้ คืนสูส่ งั คมอยา่ งทมี ฟุต สังคมได้อย่างลงตัว ในกีฬาลูกหนังเข้ากับการช่วยเหลือ

หาก

26

Miracle Miracle of of Life Life August August 2010 2010

มีครัง้ ไหนทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ช่วยให้เด็กคนหนึง่ มีเงินเก็บในธนาคาร ทีบ่ า้ นเขาตาบอด แล้วตัวเขาก็ กำ�ลังจะตาบอดต่อไป เราประทับใจเพราะมันชัดเจนมาก คือได้ชว่ ยน้องคนนี้ เลย แต่กป็ ระทับใจทุกเรือ่ งนะ อย่างไปช่วยพระมหาสมปอง ทีบ่ า้ นเกิดท่าน ไป ถึงฝนตกหนักมาก มันเป็นนํา้ เป็นโคลนหมดเลย เขาก็ถามว่าเล่นได้มย้ั ถ้าไม่ ได้ไม่เป็นไร เราก็บอก ได้ครับ ก็เล่นเลย ก็สร้างความประทับให้เขา เราก็รสู้ กึ ดี เพราะลงไปมันก็เละหมดแหละ (ยิม้ ) แต่กม็ คี วามสุขนะ เห็นรอยยิม้ เห็นความ สุข ความเบิกบานของผูค้ น มันก็เป็นกำ�ไรของพวกเรา คิดว่าการให้หรือการทำ�เพือ่ สังคมได้ให้อะไรกับตัวเราเองบ้าง ความสุขครับ มันเป็นความสุขทีเ่ ราได้แบ่งปันความรูส้ กึ ดีๆ ให้แก่คนอืน่ บางทีได้เห็นรอยยิม้ หรือความรูส้ กึ ดีๆ ให้เราก็แบบ...มันพูดยากนะ เพราะมัน จับต้องไม่ได้ แต่เราจะรูส้ กึ เอง August 2010 Miracle of Life

27


คิดว่าสังคมทุกวันนีย้ งั ขาดแคลนคนทีจ่ ะให้หรือทำ�อะไรเพือ่ สังคมไหม ไม่ขาดหรอกครับ เพียงแต่วา่ เราไม่คอ่ ยเห็น มีคนทำ�แบบนี้ เยอะแยะ แต่ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป วาดรูป ร้องเพลง ค่าย อาสา บางทีแบบเอาจริงเอาจังเลยนะ บางคนก็ทำ�เป็นงานเลย อย่าง เรามีงานประจำ�ก็แบ่งเวลาไปช่วย

อย่างหนึง่ ของชีวติ ขาดหายไป งานก็ตอ้ งทำ�นะ ซึง่ งานอาจจะเหมือน นํา้ ปลา ต้องหนักแน่นหน่อย แต่กต็ อ้ งมี คือเหมือนดนตรี ฟุตบอล งาน ทุกอย่างในชีวติ มันเหมือนธรรมชาตินะ ทุกคนทุกอย่างต่างเป็น สิง่ แวดล้อมของกันและกัน มันต้องคานกัน ผสมผสานกัน เพือ่ ความ กลมกล่อมของชีวติ (ยิม้ )

ในอนาคตมีโครงการไหนหรือกิจกรรมอะไรทีอ่ ยากทำ�อีกบ้าง ก็มไี ปเล่นดนตรี ซึง่ มันมีการจัดการสูง ต้องมีเวที เครือ่ งดนตรี ฟุตบอลมันจะดูงา่ ยกว่า แต่เราก็เล่นบ้าง เคยไปเล่นในทัณฑสถาน หญิง ไปช่วยศิลปินอาวุโสทีเ่ ขาลำ�บาก ก็ตง้ั วงจากคนในทีมแมงปอฯ นีแ่ หละ แต่กน็ านๆ ที เพราะทีท่ างไม่คอ่ ยสะดวกเท่าไหร่ เราก็คดิ อยู่ หลายเรือ่ งนะ อยากไปร้องเพลงให้ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาค ใต้ ไปปลอบขวัญ แต่กค็ ดิ เอ๊ะ จะไปหนักใจเขาอีกรึเปล่า (หัวเราะ) ต้องมาดูแลเรา วุน่ วายเลย แทนทีจ่ ะอยูก่ นั สงบๆ

ทุกวันนีค้ ดิ ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงของเราคืออะไร การได้ทำ�ในสิง่ ทีอ่ ยากทำ�ครับ จะมีความสุขมากถ้าได้ทำ�ในสิง่ ทีค่ ดิ และสิง่ นัน้ เป็นงานด้วยยิง่ ดี เพราะว่าสิง่ ทีต่ อ้ งการทีส่ ดุ ในชีวติ ก็คอื ความสุขนีแ่ หละ เพราะผมคิดแล้วว่าไม่ได้อยากเป็นคนทีป่ ระสบความ สำ�เร็จมากทีส่ ดุ หรือเป็นคนทีร่ ํา่ รวยทีส่ ดุ แต่อยากมีความสุขทีส่ ดุ นัน่ คือเป้าหมาย เลยดำ�เนินชีวติ เพือ่ มีความสุขทีส่ ดุ เรือ่ งทีไ่ ม่แน่ใจว่าจะ สุขหรือทุกข์กอ็ าจจะไม่กล้าลองเท่าไหร่ (ยิม้ )

ระหว่างฟุตบอลและดนตรีชอบอะไรมากกว่ากัน ทัง้ คูเ่ ลยครับ เลือกไม่ได้นะ มันคนละด้าน ทัง้ สองอย่างต้อง ทำ�ไปด้วยกัน เหมือนถ้าเราเป็นเครือ่ งปรุงเนีย่ ก็ตอ้ งใส่นํา้ ตาลหน่อย นํา้ ส้มก็ตอ้ งมี ต้องใส่ทง้ั สองอย่าง ถ้ามีอย่างเดียวมันเหมือนรสชาติ

อย่างแมงปอล้อคลืน่ ก็ถอื เป็นความสุขอย่างหนึง่ คือมันไม่ซบั ซ้อนน่ะครับ มันตรงไปตรงมา แล้วก็งา่ ย 80% นี่ มีความสุขแน่นอน อย่างแต่งงานนี่เราไม่ร้ไู งว่ามันสุขจริงรึเปล่าวะ (หัวเราะ) แต่เล่นฟุตบอล ปลูกต้นไม้ อะไรแบบนีม้ นั มีความสุขแน่นอน กำ�ไรความสุขมันสูง ปล่อยให้มนั งอกเงยไปตามธรรมชาติ

ก็มคี วามสุขนะ เห็นรอยยิม้ เห็นความสขุ ความเบิกบานของผูค้ น มันก็เป็นกำ�ไรของพวกเรา

28

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

29


ดังตฤณ เรื่อง

ทํํายังไงดี ทรมานใจกับ การไม่รักพ่อแม่ ถ้ไม่รากั พ่ คอณุ? เป็เนรคุนคนหนึ ง่ ซึง่ สงสัยอยูว่ า่ อกตัญญูไหมที่ ณไหมทีเ่ กลียดแม่? ผิดไหมถ้ารักพ่อ มากกว่าแม่? บาปไหมทีด่ ใี จเมือ่ รูว้ า่ แม่ก�ำ ลังจะตาย? วันนีเ้ รามาดูกน ั ว่าจะสบายใจขึน ้ ได้อย่างไร หรือดีกว่านัน ้ คือเปลีย่ นใจตัวเองได้ดว้ ยวิธไี หน คน เราเมือ่ เป็นฝ่ายถูกกระทำ�บ่อยๆ ย่อมเพิม่ แรงเก็บกด อัดอัน ้ มากขึน ้ เรือ่ ยๆ จึงรูแ้ ก่ใจว่าไม่ชา้ ก็เร็ว อาจต้อง วูว่ ามทำ�ร้ายคนในวันอากาศร้อน หรือในวันทีอ่ ารมณ์ ถึงจุดเดือดพอ

30

Miracle of Life August 2010

ก่อนอื่นให้มองตามจริงว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ คนเรามีหตู าอยูอ่ ย่างนี้ ถ้ากระทบเข้ากับภาพแย่ๆ เสียงแย่ๆ ความรูส้ กึ ก็ตอ้ งแย่ตาม มิใช่วสิ ยั ทีจ่ ะสัง่ ห้ามใจไม่ให้แย่ไปด้วย ฉะนัน้ ถ้าตัดคำ� ว่าพ่อ ตัดคำ�ว่าแม่ออกไป เหลือแต่ความกระทบกระทัง่ ระหว่างคนกับ คน ก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีอารมณ์ตอ่ กัน เป็นความขัดเคืองบ้าง ความ โกรธบ้าง ความแหนงหน่ายไม่อยากรักบ้าง หรือกระทัง่ ความชิงชัง รังเกียจเดียดฉันท์บา้ ง ร่วมทุกข์รว่ มสุขกับใครแล้วรักกันนัน้ ง่าย แต่เป็นไปไม่ได้ท่ี จะรักคนให้ทกุ ข์ให้โทษกับเราฝ่ายเดียว! ถ้าจะกล่าวโทษ ก็ตอ้ งโทษธรรมชาติทบ่ี บี ให้คนเราต้องอยู่ ร่วมกัน กระทบกระทัง่ ได้ เกิดความขัดเคืองได้ สะสมความรูส้ กึ ไม่ดี ต่อกันได้ ไม่ยอมให้เราเกิดเอง โตเอง สบายเอง มิฉะนัน้ ก็คงเลือกได้ ตามอิสระ เห็นใครอยูใ่ นฐานะอะไร ควรรักเขามากน้อยแค่ไหน

ขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่ความผิดของสังคม ทีค่ นส่วนใหญ่ พากันชืน่ ชม รำ�ลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ถึงขนาดทีเ่ กือบทุก ชาติทกุ ภาษา จัดให้มวี นั พ่อ วันแม่ เป็นประจำ�ทุกปี สะท้อนให้เห็น ว่าโลกของสิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูงนัน้ เขามองกันว่าพ่อแม่เป็นผูม้ บี ญ ุ คุณยิง่ ใหญ่ ขนาดสมควรทีจ่ ะไม่ลมื จัดวันพิเศษเพือ่ บูชาพวกท่าน พ่อแม่มชี วี ติ ต่อได้ถา้ ไม่มคี ณ ุ แต่คณ ุ มีชวี ติ ขึน้ มาไม่ได้ ถ้าขาดพ่อแม่! กล่าวแบบรวบรัด ถ้าจะถามว่า ใครเป็นคนกำ�หนดให้ ต้องนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ ก็ต้องตอบว่าธรรมชาตินน่ั แหละที่ กำ�หนดและฝังไว้ในสำ�นึกว่าการรูค้ ณ ุ พ่อแม่เป็นคุณสมบัตขิ องผูม้ ี ใจสูง คนเราจะทราบว่าตนมีใจสูงหรือใจตํา่ ก็ดงู า่ ยๆ ว่าจำ�ได้หรือ เปล่าว่าพ่อแม่สำ�คัญแค่ไหน ถึงตรงนีส้ รุปได้สน้ั ๆ ว่า อย่ารูส้ กึ ผิดถ้าไม่รกั พ่อแม่ แต่ จะแย่มากถ้าไม่คดิ ตอบแทนบุญคุณพวกท่านเลย! ต่อให้เป็นโจรชัว่ เมือ่ ได้รบั พระราชทานอภัยโทษประหาร จากองค์ราชา ก็ยงั สำ�นึกคุณ ทุม่ กายถวายชีวติ รับใช้องค์ราชาได้ แม้ตอ่ มาภายหลังจะถูกกดขีข่ ม่ เหงอย่างไรก็กม้ หน้าก้มตายอมรับ เพราะจดจำ�อยูว่ า่ มีชวี ติ ต่อก็ดว้ ยพระมหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้น กระหม่อม แล้วใครจะอ้างได้เต็มปากเล่า ว่าตัวเองยํา่ แย่แค่ไหน เกินกว่าจะทำ�ใจรับพ่อแม่อย่างไร จึงนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ ออก ทีใ่ ห้ชวี ติ มาทัง้ ชีวติ ตัง้ แต่แรก เห็นได้ชดั เจนว่ายิง่ กว่าพระราชา ประทานชีวติ แก่นกั โทษประหารไม่รกู้ ร่ี อ้ ยเท่า หาค่าของชีวติ ให้เจอ แล้วคุณจะได้ตระหนักว่า คุณมี ชีวติ ขึน้ มาหาค่าของชีวติ ไม่ได้ ถ้าปราศจากพ่อแม่ เมือ่ เห็นค่าของพ่อแม่ แต่ยงั นึกไม่ออกว่าจะตอบแทน อย่างไร อย่างน้อยก็รจู้ กั ความหมายของคำ�ว่า “กตัญญู” ให้ได้ ก่อน ความกตัญญูเป็นอาการของใจทีม่ คี วามสามารถรูค้ ณ ุ คน

ทราบว่าใครมีอปุ การคุณต่อเราไว้อย่างไร กล่าวโดยย่นย่อทีส่ ดุ คือ นึกออก บอกถูก และจำ�ไว้ในใจว่าผูน้ น้ั ผูน้ ้ี มีบญ ุ คุณกับเราไว้เมือ่ ครัง้ ไหน ถ้ากตัญญูเป็น ก็เหมือนจุดพลุ จุดชนวนให้เกิด “กตเวที” ตามมาเอง เพราะความมีใจสูงของมนุษย์ ย่อมเกิดแรงดันให้อยาก ตอบแทนคุณ โดยไม่ตอ้ งมีใครเอาหอกดาบมาบังคับ

สำ�หรับคนเกลียดพ่อแม่ แค่มีแก่ใจ ทำ�ความเข้าใจที่มาที่ไปของพ่อแม่ ให้อภัยในความร้ายกาจของพวกท่านได้ ก็นับว่าปรับใจเข้ากับความประเสริฐแบบมนุษย์ อันเป็นธาตุแท้ของคุณได้แล้ว

สำ�หรับคนรักพ่อแม่ไม่เท่ากัน แค่มีแก่ใจ นึกสงสารท่านที่ได้รับความรักจากเราน้อยกว่าอีกท่าน เห็นค่าว่าครึ่งหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเรา ได้มาจากท่าน หาใช่รับเต็มตัวมาจากฝ่ายไหน ก็จะก่อให้เกิดกำ�ลังใจในการคิดตอบแทนท่าน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกท่านหนึ่ง ความคิดอยากตอบแทนเท่าๆ กัน จะค่อยๆ ปรับความรู้สึกรักไม่ให้ทิ้งระดับห่างจากกันเกินไปนัก

สำ�หรับคนรักพ่อแม่มากอยูแ่ ล้ว ควรมีแก่ใจ ดูตามจริงว่า พวกท่านมีทพ่ี ง่ึ ให้ตนเองหรือยัง ในทางพุทธ หากชักชวนโดยละม่อม ให้พวกท่านมีใจยินดี ตัง้ มัน่ ในการให้ทานรักษาศีล ปลูกศรัทธาใน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้หยัง่ รากลึกมัน่ คงพอ จะนับเป็นการ ตอบแทนอย่างแท้จริง สมนํา้ สมเนือ้ เพราะพวกท่านจะมีหลักประกัน ให้ตนเองได้ไปดี ไปสว่าง ตลอดจนไปถึงทีส่ ดุ ทุกข์ได้เป็นแน่แท้ อย่าเค้นใจให้รกั พ่อแม่ เพราะจะเหนือ่ ยเปล่า และยิง่ ทรมานใจขึน้ แต่เข้าใจเพือ่ เห็นค่าพ่อแม่ แล้ววันหนึง่ จะเข้าถึงความ รูส้ กึ ทีถ่ กู ต้อง เป็นสุขทีไ่ ด้เป็นมนุษย์เต็มตัว สมเกียรติภมู กิ นั

August 2010 Miracle of Life

31


ความฝันของคนไทย ที่อยากจะเห็นบอลไทยไปบอลโลก คงเป็นเรื่องยากและนานเกินรอ แต่สำ�หรับทีมหุ่นยนต์

SKUBA จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป เพราะเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขา เพิ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศ World Robocup 2010 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน ที่ ผ่านมา โดยชนะแชมป์เก่า 4 สมัยอย่างสหรัฐอเมริกาไปได้อย่างขาดลอย

32

Miracle of Life August 2010

กฤษฎิ์ ชัยโส นิสติ ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนเล่าถึงความเป็นมาของชื่อทีม SKUBA ให้ เราฟังว่า “ตอนแรกๆ หุ่นยนต์เรายังสู้ทีมอื่นไม่ได้ แต่เข้ารอบ เราก็ เลยคิดว่าเหมือนเราดำ�นํ้า เหมือนโชคช่วยให้เข้ารอบ ก็เลยชื่อทีม SCUBA แต่ตอนนั้นใช้ CU หลังๆ ก็เลยเปลี่ยนเป็น KU ให้มันคล้อง กับม.เกษตร ก็เลยเป็น SKUBA จนถึงปัจจุบันครับ” ในการแข่งขัน หุ่นยนตร์แต่ละตัวจะมีรูปร่างเหมือนกันหมด แตกต่างกันทีจ่ ดุ สีดา้ นบน เพือ่ ให้รวู้ า่ หุน่ ตัวนัน้ อยูท่ มี ไหน และความ พิเศษของหุ่นยนต์ที่ซ่อนอยู่ด้านใน เป็นเคล็ดลับที่แต่ละทีมต้องนำ� มาสู้กัน “หุน่ ยนต์เราทำ�การล่อหลอกได้เหมือนนักฟุตบอลจริง แต่สงิ่ ที่ เด่นกว่าทีมอืน่ คือ การยิงโหม่ง ปกติลกู โหม่งเขาจะเอาไว้ใช้สำ�หรับ เปิดไปข้างหน้าหรือว่าเคลียร์บอลไกลๆ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ าก พอเราทำ� ลูกโหม่งเพิ่มเข้าไปก็เลยคว้าแชมป์มาได้ครับ” การไปแข่งต่างประเทศแน่นอนว่าจะต้องมีความกดดัน การ คว้าแชมป์มาเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ยาก แต่การรักษาแชมป์ยากกว่าหลาย เท่า เพราะในครั้งนี้ พวกเขาเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดอีกทั้งยังต้องเจอ กับทีมแชมป์เก่าหลายสมัยอย่างสหรัฐอเมริกา “ก็กดดันครับ เพราะเราเป็นทีมเด็กสุด นอกนั้นก็จะเป็น นักวิจัย มาทำ�เป็นงานวิจัยมากกว่า มันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็ก ธรรมดาๆ แต่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่จริงจัง ทีมที่น่ากลัวที่สุดเลย คือ ทีม อเมริกา เป็นทีมที่เก่งสุด เพราะเขาเป็นแชมป์ 4 สมัยซ้อน แล้ว ก็แมทต์ปีก่อนนู่น เขาทำ�ได้ดีมาก แต่ปีที่ผ่านมาเขาพลาดอะไร สักอย่างทำ�ให้ตกรอบไป เราเลยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพัฒนา อะไรไปบ้าง เขาก็ไม่รวู้ า่ เราพัฒนาอะไรไปบ้าง ปีนกี้ ต็ อ้ งมาสูก้ นั เขา ก็ได้ที่สองไปครับ” จุดเด่นของทีม SKUBA คือ การแชร์ความคิด และทำ�งาน

เป็นทีมเวิร์ค เพราะพวกเขารู้ว่า หลายคนหลายความคิด เมื่อได้มี โอกาสมานัง่ ล้อมวงพูดคุยออกความคิดเห็น ย่อมดีกว่าการนัง่ ทำ�งาน เพียงคนเดียว เจ็ดวันที่อยู่ที่นั่นทำ�ให้เขาเรียนรู้และถือเป็นการเปิด โลกทัศน์ และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด คือ การที่ได้รับตำ�แหน่งแชมป์ มาครอบครอง “ตอนที่ ม าทำ�ตอนแรก คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ไ ม่ ค่ อ ยไว้ ว างใจ เท่าไหร่ เพราะผมเรียนไม่คอ่ ยเก่ง เขาก็บอกว่าต้องเรียนให้รอดก่อน หรือเปล่าแล้วค่อยไปทำ�กิจกรรม เพิ่งเข้ามาปีหนึ่งเอง เพราะเทอม แรกเข้ามาเกรดก็ได้ไม่ค่อยเยอะแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ เขา บอกว่าได้แค่นี้ก็โอเค พอได้แชมป์มาเขาก็ดีใจด้วย แล้วพวกผมก็ ภูมใิ จมากเลยครับ เหมือนกับว่าเป็นนัดทีเ่ รารอคอยด้วย และทุกคน รอคอย รุน่ พีบ่ างคนรอคอยนัดนีม้ าเป็นปีแล้ว ก็เป็นโชคดีของผมครับ ที่เข้ามาปีนี้ก็ได้แข่งแล้วก็ได้แชมป์ด้วย” นอกจากจะทำ�ให้ทกุ คนเรียนรูเ้ รือ่ งของการทำ�งานเป็นทีมแล้ว การได้เข้ามาเรียนรู้ในการทำ�หุ่นยนต์ ยังช่วยให้พวกเขา มีสมาธิใน การเรียนมากขึ้นอีกด้วย “ผมว่าการที่ผมได้มาทำ�ตรงนี้ มันช่วยเรื่องการเรียนของผม ได้เยอะเลย อย่างตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเรื่องไฟฟ้า พอได้มาทำ� ตรงนี้ก็มีเรื่องไฟฟ้าให้ต้องเรียนรู้ ทำ�ให้เรียนดีขึ้นส่วนหนึ่งเลย แล้ว ก็ทำ�ให้เราได้เพื่อนด้วยครับ” และที่ทุกคนลืมไม่ได้ คือ คนที่คอยดูแลพวกเขามาตลอด เรียกได้ว่า เป็นทั้งอาจารย์ พี่ และที่ปรึกษา หรือที่ทุกคนเรียกว่า อาจารย์ต้น “ก็อยากให้อาจารย์พักผ่อนบ้าง เพราะอาจารย์ก็เหนื่อยกับ พวกเรามาเยอะ วันไหนที่พวกเราอยู่ดึก อาจารย์ก็อยู่เป็นเพื่อนด้วย ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆ ก็ยังเกร็งๆ กับรุ่นพี่อยู่ อาจารย์ก็จะเป็นคน คอยประสานเรากับพี่เขา ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ”

August 2010 Miracle of Life

33


อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

อาจารย์ ต้ น -กาญจนพั น ธุ์ สุขวิชชัย ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้จัดการทีม “ก็ อ ยากจะบอกทุ ก คนว่ า พวกคุณก็ทำ�ได้ดแี ล้ว ขอให้คงความ ดีไว้ต่อไป เหมือนเกลือรักษาความ เค็ม และสำ�หรับน้องๆ ที่อยากทำ� หุ่นยนต์ อย่าไปคิดว่ามันยาก แต่ อยากให้ลองทำ�ดูกอ่ น ผมเชือ่ ว่าเด็ก ไทยมีความสามารถ เพียงแต่วา่ พวก คุณยังไม่กล้าลงมือทำ� สิง่ ใหม่ๆ มัน ย่อมยากเสมอในครัง้ แรก แต่เมือ่ คุณ ทำ�เป็นแล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นอย่างที่ คุณต้องการครับ”

34

Miracle of Life August 2010

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาทีม “เด็กรุ่นใหม่ๆ อาจจะไม่ค่อยสนใจ ค่อน ข้างน่าเสียดาย คือ อาจจะเน้นเฮฮาปาร์ตมี้ ากไป หน่อย งานที่เป็นวิชาการจริงมีคนมาสนใจน้อย แต่พอได้แชมป์โลกก็ถือเป็นการโปรโมทให้คน มาทำ�กิจกรรมทางด้านนี้มากขึ้น ก็หวังว่าประเทศเราจะส่งเสริมให้เยาวชนมาสนใจ ในวิชาการ เพราะพวกนีส้ ามารถช่วยปัญหาของประเทศได้ อย่างหุน่ ยนต์มนั เป็นจักร กลอุตสาหกรรม นีค่ อื โลกของอนาคต เข้าใจว่าน้องๆ ชอบอยูแ่ ล้ว สมัยเด็กๆ มีมนุษย์ ไฟฟ้าแปลงร่าง เด็กก็ซมึ ซับการ์ตนู ญีป่ นุ่ มา เพียงแต่วา่ เด็กพวกนีไ้ ม่มเี วที ผูใ้ หญ่อาจ จะไม่ได้มองพวกเขา ถ้าเปิดเวทีให้เขาเล่นหน่อย ผมว่าสร้างเด็กทีม่ คี วามสามารถได้ เยอะแยะเลยครับ”

รายชื่อทีม SKUBA


1. นายปิยเมษฐ์ วสุนทพิชัยกุล วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (หัวหน้าทีม)
 2. นายภูมินทร์ พวงใจศรี วิศวกรรม ไฟฟ้า 3. นายชินธันย์ อารีประเสริฐ วิศวกรรม เครื่องกล 
 4. นายธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง วิศวกรรม เครื่องกล 
 5. นายณัฐพล รัญเสวะ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ 
 6. นายคัคนะ ธิมาชัย วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ 
 7. นายกฤษฎิ์ ชัยโส วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ 
 8. นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ วิศวกรรม ไฟฟ้า 9. นายชานน อ่อนมั่น ปริญญาโท วิศวกรรม คอมพิวเตอร์

August 2010 Miracle of Life

35


ประชุมวางแผนชักชวนพ่อแม่มาร่วมกิจกรรม

Am เรื่อง MOL ภาพ ช่วยกันเขียนป้ายติดรถกันฮะ

ถึงเวลาเดินทาง พ่อแม่ใครหายยกมือขึ้น ป้ายฝีมือพวกเราเสร็จกันแล้วคร้าบ.... ช่วยขนของขึ้นรถกันนะคร้าบ

โรงเรียน : ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชัชกรณ์ จ่าทอง

เพราะครอบครัวเป็นสถาบันทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทุกคนต่างรูด้ ใี นข้อนี้ แต่หลายๆ ครอบครัว อาจจะ

ละเลยและลืมให้ความสำ�คัญ ความสุขเริม่ ได้ใกล้ๆ ตัวเรา แต่บางครัง้ คนเรามักจะอายทีจ่ ะทำ� สิง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดความสุข อย่างเช่น การกอด และในบางครัง้ มันกลายเป็นความเขินอาย จนหาย กลายเป็นความเหินห่างและความเคยชิน การแสดงความรักสำ�หรับบางครอบครัว จึงกลายเป็น เรือ่ งแปลก

แต่ในวันนี้ เรามีโครงการดีดี ทีจ่ ะพาสิง่ เหล่านัน้ กลับ คืนมา โครงการที่จะช่วยเชื่อมสายใยของสถาบันครอบครัว โดยเริ่มจาก ครอบครัวเล็กๆ ของสมาชิกทั้ง 9 คน ใน โครงการปาฏิหาริย์แห่งการให้ กำ�ลังใจจากครอบครัว “สาเหตุทเี่ ราทำ�โครงการนีข้ นึ้ มา เพราะคนเราจะทำ� อะไรก็ตาม ล้วนแต่ต้องการกำ�ลังใจ และกำ�ลังใจที่สำ�คัญ ทีส่ ดุ มาจากครอบครัว ซึง่ ครอบครัวเป็นกำ�ลังใจทีด่ อี ย่างหนึง่ ทีท่ ำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ และโครงการของเรา เริม่ ต้น จากให้คนในครอบครัวก่อนแล้วจึงไปให้คนอื่น โดยการพา ครอบครัวไปปลูกป่าชายเลน เป็นการสร้างแนวป้องกันคลื่น และสร้างรักในครอบครัวเราด้วย จะได้ประโยชน์ทั้งสองต่อ” ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซ่อมแซมบูรณะ วัด ทาสีทางเท้า ซ่อมแซมประตูรั้ว ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม ที่ช่วยสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่น้องๆ เหล่านี้ช่วยกันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัว ได้อยู่ร่วม กันนัน้ ก็คอื การได้รว่ มชมคอนเสิรต์ เอกชัย ศรีวชิ ยั แต่มนั คง ไม่ง่ายเพราะราคาบัตรก็ใช่ว่าจะถูกสำ�หรับเด็กๆ “การชมในครั้งนี้เราไม่ได้ไปซื้อตั๋ว แต่พวกเราไป สถานที่จัดคอนเสิร์ต แล้วก็เข้าไปขอความอนุเคราะห์ขอ บัตร ขอให้พ่อแม่แล้วก็เรา แต่เขาบอกกับเราว่าการจะสร้าง ปาฏิหาริย์เราจะให้ฟรีไม่ได้ ต้องมีของแลก โดยการไปยก เก้าอี้คอนเสิร์ต จำ�นวน 4,000 ตัว ยกของ ยกเสื้อผ้าต่างๆ 36

Miracle of Life August 2010

หลังเวที จากความเหน็ดเหนื่อย เราก็ได้ตั๋วมาทั้งหมด 30 ใบ รวม แล้วเป็นเงิน 4,500 บาท” และในที่สุดด้วยความพยายามของสมาชิกทุกคนก็ประสบ ความสำ�เร็จ ทุกคนได้นั่งชมคอนเสิร์ตกันพร้อมหน้า โดยแลกมา ด้วยแรงกาย สิ่งที่พวกเขาได้รับ คือ ช่องว่างระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ได้ถูกบั่นทอนให้แคบลงจากการทำ�โครงการสร้างใยรักในครั้งนี้ “สิ่งที่ประทับใจในการทำ�โครงการนี้คือ พวกเราได้กอดแม่ และบอกรักแม่ บางคนอยู่บ้านไม่เคยบอกรักกัน คือ คุยกัน แต่ก็ ไม่ได้บอก “รักแม่มากนะ” ไม่เคยครับ กอดแม่ก็ไม่เคย เราอยาก จะกอดแต่เราไม่กล้า แต่พอได้มาทำ�โครงการนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่ง มัน อาจจะไม่ใช่กจิ กรรมอะไรใหญ่โต แต่เราได้มานัง่ คุยกัน แล้วก็กอด กัน มีหลายคู่ที่นํ้าตาไหล ตอนนั้นรู้สึกดี ที่เรารู้ว่าแม่ก็รักเรา และ เราก็รักแม่ คิดว่ามันจะไม่ซึ้งนะครับตอนแรก แต่พอเห็นโครงการ เห็นพ่อ แม่ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนทำ�กิจกรรมร่วมกัน มันเกินคาด ครับ มันเป็นอะไรที่ประทับใจที่สุด”

คลิ๊กเข้าชมภาพ ความประทับใจของพวกเขาได้ทาง

www.miracleoflife.org

ชวนพ่อแม่ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างแนวกันคลื่น และสร้างความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัว

ออกเดินทางกันโลด

พี่โอ ระวังตกนะคร่า...

ช่วยกันขนต้นกล้าลงเรือ ปลูกเสร็จปักป้ายแสดงความเป็นเจ้าของ

นั่งเรือกลับแล้วคร้าบ...

พี่โอ แว๊นๆๆๆ

August 2010 Miracle of Life

37


อย่าแตกแถวกันนะครับ

เก้าแรงแข็งขัน แบกเก้าอี้ ยกของ แลกบัตรคอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ เพื่อครอบครัวของเรา

ขอความอนุเคราะห์บัตรด้วยคร้าบ วันนี้เราจะมาทำ�บุญกันครับ

ช่วยกันหน่อยเร๊ว...

อุปกรณ์ทำ�บุญในวันนี้ ของ่ายๆ ได้ยังไง ต้องใช้แรงงานแลกสิ ทำ�บุญเสร็จก็มาบูรณะวัดกัน

เฮ้ย ยกสองมือสิ สามตัวร้อยครับ สามตัวร้อย

กวาดๆๆ เช็ดถู

เพื่อครอบครัว หนูทำ�ได้

ทÓบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน และช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัด อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทÓได้ทํำ�ร่วมกัน

พี่โอ ช่วยอีกแรง ใครหน้าตาดียกมือขึ้น เฮ้.....

สนใจมาเป็นหางเครื่องไหมครับคุณโอ

จองไว้ก่อน เดี๋ยวมีคนมานั่ง

สีแดงแรงฤทธิ์

อย่าล้ำ�เส้นนะ

ทำ�งานเสร็จแล้ว ขอบคุณครับ ในที่สุดก็ได้มา

มันคือศิลปะ

พร้อมชมคอนเสิร์ตรึยังครับ

38

Miracle of Life August 2010

โคเรียกันเลยทีเดียว

รักกันๆ

ปรบมือให้กับความพยายามของน้องๆ ด้วยครับ August 2010 Miracle of Life

39


STREET FASHION

tangmo เรื่อง

update trend แบบ Dress Smart กับสาวสไตล์หวานๆ ลุคคุณหนูกันซะหน่อย

ลองไปดูกันนะว่าสาวหน้าหวานเค้าจะมีของชิ้นโปรด ราคาน่าช้อปมาอวดกันยังไงบ้าง

กระเป๋า 180 บาท หมวก 100 บาท

นริดา (เฟิร์น) อายุ 18 ปี

ปนัสยา (แพรว) อายุ 20 ปี

พอลลี่ อายุ 20 ปี

เสื้อยืด 160 บ าท เมนะกา (อีฟ) อายุ 19 ปี

สุจินทรา (จิ๊ป) อายุ 19 ปี

ธนวรรณ (พลอย) อายุ 21 ปี

กางเกง 250 บาท รองเท้า 200 บาท

รองเท้า 150 บาท 40

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

41


อเล็กซ์ อายุ 19 ปี

จิตราภรณ์ (พริบ) อายุ 19 ปี

เสื้อ 350 บาท ชาลิดา (ชีส) อายุ 20 ปี

กฤตธีรา (แก้ม) อายุ 20 ปี

กระเป๋า 250 บาท

วทันยา (ลูกอม) อายุ 22ปี

เสื้อยืด 180 บาท

จารุรัตน์ (นุ่น) อายุ 21 ปี พนิภา (มิ้ว) อายุ 20ปี

กางเกงยีนส์ขาสั้น 80 บาท

กระเป๋า 250 บาท กระโปรง 300 บาท 42

Miracle of Life August 2010

รองเท้า 250 บาท

August 2010 Miracle of Life

43


ธนาคม พจนาพิทักษ์ เรื่อง

ใครเอ่ย มีอทิ ธิพลทางจิตใจต่อเด็กวัยรุน่ มากทีส่ ดุ

พ่อแม่? ไม่ใช่ ครูอาจารย์? ไม่ถกู นายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิร์ ปู หล่อ? หูย ตอบมาได้ไง ติก๊ ต่อก ๆ ๆ เฉลยเลยแล้วกัน... ศิลปินนักร้องนักแสดง ซึง่ เป็นคำ�ตอบ สุดท้ายทีผ่ า่ นการสำ�รวจวิจยั มาแล้ว อาจใช่ท่พี ่อแม่เป็นผู้ท่มี ีอิทธิพลต่อชีวิตประจำ� วันของวัยรุน่ มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในแง่รา่ งกาย (กินอยู่ หลับนอน / ค่าขนม) แต่หากสำ�รวจลึกลงไปในในใจแล้ว ผูท้ ย่ี ดึ กุมความคิดความฝันของวัยรุน่ ก็คอื ศิลปินทัง้ หลาย ศิลปินเหล่านี้ มักจะเป็นคนต้นแบบ (The Idol) ให้เยาวชนทัง้ หลาย เริม่ ต้นจากความรูส้ กึ ดีๆ (ทีเ่ รียกว่า รัก!) ความชืน่ ชมความประทับใจ จนอาจกลายเป็นความ คลัง่ ไคล้ใหลหลง พร้อมกรีด๊ ติดตามเขาไปทัว่ ไปว่าจะเป็น งานแถลงข่าว เวทีคอนเสิรท์ จนถึงเกาะติดถึงหน้าห้องนํา้ ทีศ่ ลิ ปินเข้าไปขับถ่าย (อึย๋ ) ความรูส้ กึ ทำ�นองนี้ ผมเข้าใจน้องๆ ดีครับ เพราะสมัยก่อนผมก็เคยมีไอดอลกะเค้าเหมือนกัน แต่ เอ่ออย่าให้บอกเลยว่าเป็นใคร เดีย๋ วน้องๆ ทายอายุผมถูก หมด คริ คริ (หา อะไรนะ พีเ่ บิรด์ เหรอ แหม แรงนะเนีย่ ) ความรูส้ กึ เวลาเรารักใครปลืม้ ใครสักคนนีม่ นั ดี ชะมัดเลยนะครับ เราจะเฝ้าคอยติดตามตัดแปะข่าวสาร ของเค้าไว้ขา้ งฝา รูส้ กึ ดีกบั ความสำ�เร็จของเขา และเจ็บ ปวดเป็นทุกข์รอ้ นกับข่าวร้ายทีเ่ กิดขึน้ กับไอดอลของเรา แต่ปญ ั หาใหญ่กค็ อื ความปลืม้ ศิลปินของเรา บางทีมนั ก็ไม่สอดคล้องสมดุลย์กบั ความคาดหวังทีท่ าง ครอบครัวมีตอ่ เรา ผูใ้ หญ่อยากให้เราตัง้ ใจเรียน มีสติกบั ทุกๆ เรือ่ ง ทุกๆ เวลาของชีวติ จนหลงลืมไปว่า วัยรุน่ อย่าง เราก็มโี ลกใบเล็กๆ ทีเ่ ก็บซ่อนอยู่

44

Miracle Miracle of of Life Life August August 2010 2010

โลกใบที.่ ..มีความฝัน ความหวัง ความปรารถนา ความกังวลใจ ถึง...วันคืนแห่งอนาคต ทีไ่ ม่มใี ครคาดเดาได้ ...ไม่มเี หตุมผี ลเพียงพอ ทีจ่ ะอธิบายให้ใครฟังได้ โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ทม่ี กั ต้องการความถูกต้อง สมบูรณ์แบบจากเราเสมอ ในโลกเล็กๆ ใบนัน้ ...เราจึงมีใครบางคนเป็นเพือ่ นเสมอ คนทีเ่ ป็นต้นแบบ ทีอ่ าจจะไม่ใช่ในแง่อาชีพ แต่เป็นในแง่ของคุณค่า ทางใจ ซึง่ อาจจะเรียกว่า เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ แม้ไอดอลของเราจะเป็นนักร้อง แต่กใ็ ช่วา่ เราจะเป็นนักร้อง ตามเขานี่ แต่เขาคือ...ขุมพลังงานทางใจอันใหญ่หลวงให้กบั เราต่างหาก คอยเติมเต็มความสุข ความหวัง ความเป็นไปได้ให้เราเสมอ ทัง้ ใน วันทีส่ ำ�เร็จและล้มเหลว ถ้าอยากจะแนะนำ�เพิม่ เติมนิดหน่อยก็คอื นอกจากวงการ ศิลปินแล้ว น้องๆ อาจมองหาแรงบันดาลใจแวดวงอืน่ ได้เช่นกัน เช่น นักเขียนหนุม่ น้อยสุดคูล นักวิทยาศาสตร์หญิงแกร่งสุดเท่ หรือกระทัง่ คนเล็กๆ บางคน เช่น บรรณารักษ์หอสมุดใจดีเปีย่ มเมตตา คนเหล่านี้ ก็สามารถเป็นไอดอลทีด่ ไี ด้เช่นกัน ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ เวลาได้ยนิ ใครวิพากษ์วจิ ารณ์ความ คลัง่ ไคล้ศลิ ปิน (ทีเ่ ขามองว่า)ไร้สาระของวัยรุน่ ผมจึงมักยิม้ รับและไม่ เบือ่ หน่ายในการแจกแจงแลกเปลีย่ นแนวคิด ไม่แปลกหรอก หากวัยรุน่ จะมีใครเป็นไอดอลบ้าง จะเป็น คนทีส่ กั ลายพรืด่ ทัง้ ตัว เจาะหูเจาะสะดือก็ตามแต่ เพราะสิง่ สำ�คัญคือ เรือ่ งของแรงบันดาลใจนัน้ ...สวยงาม ทรงพลัง และเปีย่ มคุณค่าเสมอ เมือ่ โลกยุคนีม้ กั เรียกร้องพลังใจทีไ่ ร้ขดี จำ�กัดจากวัยรุน่ ก็ ควรจะเปิดใจกว้างให้วยั รุน่ หล่อหลอมเพาะสร้างพลังใจนัน้ โดยอิสระ เช่นกัน

August 2010 Miracle of Life

45


กองบรรณาธิการ เรื่องและภาพ

Good Gang

ฉบับนี้ เราตาม 5 สาว จากโรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 ได้แก่ น้อง พลอย-หทัยภัทร พิชญ์ชน, น้องเฟิรน์ -ธนันชา แสงฉาย, น้องอีฟ-นันทิชา กรวยสวัสดิ,์ น้อง แตง-ไอริณ อิสริยะเนตร และน้องนํา้ -วรลักษณ์ โชเจริญรัตน์ ทีช่ กั ชวนกันมา อาสาทำ�หุน่ มือที่ มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม(มอส.) เพือ่ มอบ ให้เด็กๆ ทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ ไปดูกนั สิวา่ ทัง้ 5 สาวจะทำ�หุน่ มือออกมาได้สวยเริด่ ขนาด ไหน ตามพวกเขาไปกันเลย

46

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

47


พีฑ่ า-จุฑามาศ

ผูป้ ระสานงานดูแล มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม น้องๆ คนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสร้างสือ่ การ สอนให้เด็กมีวธิ ปี ฎิบตั งิ า่ ยๆ ดังนีจ้ า้ • กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน • นำ�ของทีไ่ ม่ใช้แล้วมาเพือ่ ลง ทะเบียนทำ�กิจกรรมอย่างน้อย 1 ชิน้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าเป็นของมีคา่ สูงส่ง แค่การ์ดเก่าหนึ่งใบก็มีความหมายสำ�หรับเราแล้ว หรือถ้ามีของเก่า มากมายทีบ่ า้ นอาทิ ปฎิทนิ เก่า แก้ว เสือ้ ผ้า หมวก ต่างหู เข็มกลัด ของ ชำ�ร่วยจุกจิก กระเป๋า หรืออืน่ ๆ ก็ได้ ตามแต่จะเฟ้นหามาได้ • ช่วยผลิต สือ่ เพือ่ การเรียนรูช้ นิดใดชนิดหนึง่ หรือถ้าชำ�นาญทำ�หลายชนิดก็ไม่วา่ กัน ไม่ตอ้ งกลัวอีกว่าจะทำ�ไม่เป็น พกหัวใจอาสามาเถอะ แล้วเราจะแนะนำ� การทำ�ให้ รับรองผลครัง้ เดียวเป็น นัน่ แน่ สนใจกันแล้วล่ะสิ กิจกรรมสนุกๆ ดีดแี บบนีอ้ ย่ารอช้า ติดต่อกันมาได้ท่ี มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม (มอส.) 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทร. 02-6910437-9 ก่อนเวลา 18.00 น. นะจ๊ะ 48

Miracle of Life August 2010

ขวัญ-ศิรขิ วัญ ชินโชติ วีเจ Channel V

“กิจกรรมทำ�ดีได้งา่ ยๆ   ของทีไ่ ม่ใช้แล้ว แต่มปี ระโยชน์ มากมายต่อผูอ้ น่ื เพียงแค่เราลุกขึน้ มาช่วยเหลือสังคม คนละเล็กคนละ น้อยเท่านัน้ สังคมเราจะงดงาม ใครทีอ่ ยากร่วมแบ่งปันสิง่ ดีๆ ให้สงั คม ก็มาร่วมบริจาคของสำ�หรับกิจกรรมอาสาสร้างสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ ให้ ศูนย์เด็กและโรงเรียนประถมทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้มสี อ่ื การสอน สวยๆ น่ารักๆ กันนะคะ” August 2010 Miracle of Life

49


อำ�นาจทีป่ ราศจากเหตุผล คือ อำ�นาจของคนพาล อำ�นาจทีป่ ราศจากความเมตตา คือ อำ�นาจทีน ่ �ำ มาซึง่ ความปราชัย -ขงเบ้ง“สิง่ ทีส่ มบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มคี วามบกพร่องอยู่ สิง่ ทีบ่ กพร่องอยู่ แท้จริงมันก็สมบูรณ์ดอี ยูแ่ ล้ว” -ท่านพุทธทาสภิกขุ-

โลก....มีทรัพยากร ทีจ่ ะแบ่งปันให้แก่พวกมนุษย์ ทุกคนทีจ่ าํ เป็น แต่...ไม่มพี อทีจ่ ะสนองความโลภ ของคน...แม้คนเดืยว -ท่านมหาตมะคานธี-

“There is nothing either good or bad but thinking makes it so.” ไม่มสี ง่ิ ใดๆ ในโลกทีด่ หี รือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านัน ้ ทีท่ �ำ ให้เกิดความดีและความเลว - วิลเลีย่ ม เชคสเปียร์ ถ้าเรามัวทะเลาะด้วยเรือ่ งเมือ่ วานนี้ เราจะสูญเสียวันพรุง่ นี้ -เซอร์ วินสตัน เชอร์ชลิ -

50

Miracle Miracle of of Life Life August August 2010 2010

August 2010 Miracle of Life

51


คุณครูพี่แนน เรื่อง

“Near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on.
Once more you open the door. And you’re here in my heart. And my heart will go on and on.” แหมอยากให้หนังสือส่งเสียงได้จริงๆ น้องๆ จะได้ยินเสียงพี่แนนครวญเพลง ไพเราะเพราะพริ้งของ Celine Dion ที่ครั้งหนึ่งเคยดังมากๆ จากภาพยนตร์เรื่อง Titanic น้องๆ เกิดทันกันอยูใ่ ช่ไหมคะ ช่วงนีพ้ แี่ นนกำ�ลังอินกับการฝึกร้องเพลงมากๆ ไม่ได้จะไปประกวดเข้าบ้านไหน ค่ายอะไรกับเค้าหรอกนะคะ แต่วา่ พีแ่ นนค้นพบแนวคิด ใหม่ในการเรียนรูก้ ารออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา โดยคงคอนเส็ปต์ ว่าการเรียนแบบพี่แนนต้องสนุกและมีความสุขค่ะ

สงสัยใช่ไหมคะว่าการร้องเพลงจะช่วยอะไรน้องๆ ในการพูด ภาษาอังกฤษได้ แน่นอนค่ะ ก่อนที่เราจะหัดร้องเพลงให้เพราะ นิสัย หนึ่งที่เราจะได้รับจากการฝึกร้องเพลงคือการฟังอย่างตั้งใจ และจับ สังเกตในทุกๆ รายละเอียด เช่น เพลงนี้ My Heart Will Go On นี้ ถ้าเราออกเสียงตามความเคยชิน เชือ่ แน่วา่ น้องๆ กว่าครึง่ จะออกเสียง ว่า “มาย – ฮารท – วิว – โก – ออน” แต่จริงๆ แล้วเพลงนี้ชื่อว่า “มายฮารท-วิล-โก-วอน” ขอยํ้าว่าไม่ได้พิมพ์ผิดค่ะ ออกเสียงว่า โก -วอน จริงๆ เพลงนีอ้ าจจะไม่คนุ้ ลองดูตวั อย่างอีกเพลงก็ได้นะคะ เพลงนีเ้ ชือ่ ว่าน้องๆ รู้จักทุกคนแน่นอน “I want nobody. Nobody but you!” สังเกตคำ�นี้ไหมคะ but you เค้าไม่ได้ออกเสียงว่า “บัด – ยู” แต่ออก เสียงว่า “บัด-ชู” ที่เป็นเช่นนี้ จริงๆ แล้วเราเรียกว่า การ Linking หรือ การเชื่อม เสียง ซึ่งที่ผ่านมาน้องๆ อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับการ Link เสียงตัว สะกด เข้ากับเสียงสระที่ขึ้นต้นคำ�ใกล้กัน เช่น “Three days ago” อ่านว่า “ทรี- เด –เสอะโกอิ” แทนทีจ่ ะอ่าน “ทรี – เด – อโก” แต่หลายๆ คนอาจจะคาดไม่ถงึ ว่าเสียงพยัญชนะกับพยัญชนะก็สามารถเชือ่ มเสียง กันได้ จริงๆ แล้วเราคุน้ เคยกันดี เพียงแต่เราไม่ได้จบั สังเกตนัน่ เอง เช่น คำ�ว่า Thank you ทุกวันนี้คงไม่มีใครอ่านว่า แธงค – ยู หรอกนะคะ แต่เราอ่านว่า “แธง-คิว” มาตลอด รวมทั้งเสียงสระกับสระก็สามารถ เชื่อมกันได้เช่นกัน

หากจับสังเกตไปเรื่อยๆ น้องๆ จะเห็นหลักการของการเชื่อม เสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะได้งา่ ยๆ และช่วยให้นอ้ งๆ ออกเสียง ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึน้ นัน่ เช่น เมือ่ เสียงสระตัวหน้าห่อปาก กลมแบบเสียง O เมื่อเชื่อมกับเสียงสระอื่นๆ เช่น So I, Who is …. น้องๆ ลองกลับไปสังเกตดูนะคะว่าฝรั่งเค้าจะออกเสียง w เข้ามาช่วย เชื่อมเสียง เหมือนเพลงนี้ค่ะ How do I live? แต่ถ้าเสียงสระตัวหน้า ปากเป็นรูปวงรีเวลาออกเสียง เช่น The end, I am เป็นต้น น้องๆ ก็จะ ต้องใส่เสียง y เข้าไปแทรก เช่น In The End ของ Linkin Park ก็ออก คำ�นี้อยู่บ่อยๆ เพียงแต่เราใส่ความเคยชินส่วนตัวของเราลงไป ทำ�ให้ เราไม่สามารถได้ยิน หรือร้องตามในแบบที่ฝรั่งเค้าออกเสียงกันจริงๆ ได้ ดังนัน้ การบ้านวันนีเ้ วลาทีน่ อ้ งๆ เลือกฟังเพลงทีน่ อ้ งๆ ชอบอย่าลืม สังเกตการเชื่อมเสียงของคำ� หรือ linking ในภาษาอังกฤษด้วยนะคะ และทีส่ ำ�คัญขอให้ฟงั สิง่ ได้ยนิ จริงๆ ไม่ใช่ได้ยนิ อย่างทีเ่ ราอยากจะฟังนะ คะ เหมือนคำ�ที่ฝรั่งเค้าว่า “Truth only reveals itself when one gives up all preconceived ideas.” ~Shoseki คือ ความจริง จะปรากฏขึ้นมาเมื่อคนเราละทิ้งความคิดอคติของเขาเสียก่อน Let’s sing English! กันทุกคนนะคะ

คำ�ถามประจำ�ฉบับ คำ�ใดต่อไปนี้เมื่อเชื่อมเสียงแล้ว ไม่ได้ออกเป็นเสียง w เชื่อมกลาง

1. Who is there? 3. She asked for him.

2. So do I. 4. It’s too often.

ส่งคำ�ตอบมาที่ ratirada@gmail.com ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือ อังกฤษพันกรอบ จาก ครูแนน ค่ะ

52

Miracle Miracle of of Life Life August August 2010 2010

August 2010 Miracle of Life

53


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เรื่อง

รู้ทัน ความรัก ยุคดิจิตอล สวัสดีครับ เมือ่ ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี น้องๆ ก็

คงนึกถึงกิจกรรมวันแม่ทท่ี างโรงเรียนจัดโดยเชิญคุณแม่ มาทีโ่ รงเรียนแล้วจัดให้นง่ั เรียงกัน โดยมีคณ ุ ลูกนัง่ กราบ คุณแม่ ในวัยเด็กนัน้ ความรักทัง้ หมดของเราหรือโลกของ เราในวัยเด็กนัน้ ก็คอื คุณพ่อคุณแม่นน่ั เอง

แล้วพอน้องๆ เข้าสูว่ ยั รุน่ น้องๆ รูส้ กึ หรือไม่ครับว่า ความรักในวัยเด็ก โลกทัง้ ใบของเราทีเ่ คยมีแต่กบั คุณพ่อคุณ แม่นน้ั พอมาถึงช่วงวัยรุน่ เรากลับรูส้ กึ ว่าโลกทัง้ ใบของเราตอน นีไ้ ม่ได้มเี พียงคุณพ่อคุณแม่เท่านัน้ ตอนนีเ้ ราได้แบ่งกระจาย ความรักไปสูบ่ คุ คลรอบข้างเรา หรือมีกจิ กรรมทีเ่ ราชืน่ ชอบและ ให้ความสนใจ

54

Miracle Miracle of of Life Life August August 2010 2010

เป็นเรือ่ งปกติครับในวัยรุน่ เป็นวัยทีต่ อ้ งการค้นหา โลก ของวัยรุ่นมีหลายอย่างที่สนใจและต้องการเรียนรู้ วัยรุ่นจะเริ่ม แสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบ ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นตัวตนที่ โดดเด่น ได้แก่ ความสนใจเรือ่ งกีฬา วิชาทีช่ อบ มีกลุม่ เพือ่ นทัง้ เพศเดียวกันและต่างเพศ รวมทัง้ สนใจในเรือ่ งแฟชัน่ ดารา นักร้อง การแต่งกาย เป็นต้น แต่จากข่าวที่เราพบทางหน้าหนังสือพิมพ์เราจะเห็น วัยรุ่นสามารถทำ�ร้ายทั้งตนเองและผู้อ่นื ได้ก็ล้วนมีสาเหตุมา จากความรักหรือความผิดหวังจากความรักทัง้ สิน้ เช่น ข่าวตบตี แย่งชิง ชูส้ าว หึงหวง…

จะส่งผลกระทบต่อผูอ้ น่ื หรือตัวเราอย่างไรบ้าง ต้องมีความ รับผิดชอบต่อสิง่ ทีเ่ รากำ�ลังกระทำ� เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ดว้ ย ครับ ว่าเมือ่ เห็นภาพหรือข้อความทีไ่ ม่เหมาะสมในโทรศัพท์ อย่าเพิง่ โมโหหรือโกรธ ควรรับฟังลูก พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ ควรใช้อารมณ์

จากสถานการณ์เรือ่ งของความรักกับวัยรุน่ ดังทีก่ ล่าว มานัน้ เพือ่ มุง่ หวังให้นอ้ งๆ วัยรุน่ ทัง้ หลายตระหนักและรูเ้ ท่าทัน ความรูส้ กึ ของตน ปัจจุบนั วัยรุน่ แสดงออกในเรือ่ งความรักผ่านโลก ออนไลน์ ใช้เวลาพิมพ์เพียงนิดเดียวข้อความจากโทรศัพท์มอื ถือ ก็ไปถึงมือของผูร้ บั แล้ว ต่างจากสมัยก่อนต้องเขียนจดหมาย ส่ง ไปรษณียร์ อคอยกันหลายวันกว่าจดหมายจะถึงมือผูร้ บั จึงอยาก ขอมอบเคล็ดวิธเี พือ่ ให้นอ้ งๆ รูจ้ กั รักและรักให้เป็นในยุคดิจติ อล ท่องจำ� 3 ข้อนีใ้ ห้ขน้ึ ใจครับ รูใ้ จตนเอง รวมถึงครอบครัวพ่อแม่ผปู้ กครอง รูแ้ ละเข้าใจ บุคคลทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ในสภาพสังคมปัจจุบนั ซึง่ ต่างจากสมัยทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ยงั เป็นวัยรุน่ ซึง่ ขณะนัน้ ยังไม่มี sms ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ ไม่มี e-mail เมือ่ เราเข้าใจยุคสมัยทีม่ นั เปลีย่ นไป จะได้เกิดการ ร่วมมือกันแก้ไข เข้าอกเข้าใจซึง่ กันและกัน ต่อมาคือกระบวนการ 2. “ไหวทัน” ก็คอื เราต้องรูเ้ ท่าทัน ภาพหรือข้อความต่างๆ ทีเ่ รากำ�ลังส่งไปหรือทีเ่ รากำ�ลังได้รบั นัน้ ว่า

สุดท้ายครับ มาถึงกลุม่ คนทีเ่ ผชิญกับปัญหาต่างๆ มา แล้วเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้กลับมาเกิดปัญหานัน้ ซํา้ อีก นัน่ คือเข้าสูก่ ระบวนการ 3.“ป้องกัน” ครอบครัวเป็นระบบของการ คํา้ จุนทีส่ ำ�คัญ เช่น การให้คำ�ปรึกษาครอบครัว เมือ่ เด็กเกิด ปัญหาขึ้นมาแล้วครอบครัวควรให้กำ�ลังใจครับไม่ควรซํ้า เติม ควรเน้นการพัฒนาวัยรุน่ ให้มที กั ษะชีวติ ฝึกปฏิเสธและ ป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพ ครอบครัวให้ป้องกันเยาวชนจากภัยทางเพศได้ด้วยการให้ ครอบครัวสามารถให้คำ�ปรึกษา ให้ความเข้าใจ สร้างความ ผูกพันในครอบครัว เหล่านีค้ อื เกราะป้องกันระยะยาวครับ ความรักเป็นสิง่ ทีอ่ บอุน่ สวยงามแต่หากเรารักอย่าง รูไ้ ม่เท่าทันขาดสติ เปรียบเหมือนเหรียญย่อมมีสองด้าน มีดา้ น สว่างก็ยอ่ มมีดา้ นมืด ทัง้ หลายทัง้ ปวงก็อยูท่ ต่ี วั วัยรุน่ เองครับว่า จะมีวธิ รี เู้ ท่าทันความรักในยุคดิจติ อลนีไ้ ด้อย่างไร และต้องไม่ ลืมครับว่าความรักใดก็ไม่ยง่ิ ใหญ่เท่าความรักของคุณพ่อคุณ แม่ เราพบเจอปัญหาอุปสรรคจากนอกบ้านมากลับมาเจอหน้า คุณพ่อคุณแม่ ท่านเป็นผูเ้ ดียวทีจ่ ะคอยอยูเ่ คียงข้างเราเสมอไม่ ว่ายามสุขหรือทุกข์ อย่าลืมนะครับน้องๆ ว่าวันแม่ปนี อ้ี ย่าอายทีจ่ ะเข้าไป กราบเท้าท่านมอบดอกมะลิให้ทา่ น น้องหลายคนอาจยังเขิน อายไม่กล้า แต่เชือ่ ผมเถอะครับลองรวบรวมความกล้า ฝ่าฟัน ความอาย ลองได้กราบท่าน กอดท่านแล้ว น้องจะรูส้ กึ อิม่ ใจ และมีความสุข แถมยังจะกลับมาบอกว่า รูอ้ ย่างนี.้ ..น่าจะกราบ แม่ซะทุกวันเลย ...ขอบคุณครับ

August August2010 2010Miracle Miracleof ofLife Life

55


กองบรรณาธิการ เรื่อง วริทยา ภาพ

มุมสบายบนชั้นสอง

‘Babypuff’ พัฟฟ์ชิ้นเล็ก...

สูตรเด็ดจากมาเลย์

่ล่าสุด ม ห ใ ู น ม เ ทาร์ตไข่

Raspberry Yogh urt Frappe

ดีเจเวฟกับเชฟ Sam เพื่อนสนิทและเชฟคน เก่งของ Babypuff

ิ ขนม ให้คนไทยไดก้ น ด้วย ความตัง้ ใจอพงยากและ สืบทอดสูตรพัฟฟ์

อร่อยๆ ราคาไม่แ ดัง้ เดิมทีเ่ ป็นเอกลักษณข์ องมาเลเซียไปพร้อม กัน ทำ�ให้ “คูเปยจง” หรือ “ดีเจเวฟ” พิธกี ร ุ้ รายการเวคคลับ และ แบง แชนแนล ทีเ่ ราคน หน้าคุ้นตากันดีตัดสินใจเปิดร้านขนมสีหวาน น่ารัก “Babypuff” ทีม่ เี มนูเด็ดๆ เพียบ อาทิ เมนเู ด่นของร้านอยา่ งพัฟฟ์ทง้ั แบบไส้เค็มและ ไส้หวานทีท่ ง้ั แปลกใหม่และอร่อย เราขอแนะนำ� ไส้เด็ดๆ อย่าง Dark Chocolate, Ham Cheese และ Lemonade Corn & Tuna ส่วนคนรักช็อกโกแลตอย่าพลาด Baby Cup ช็อกโกแลตลาวาที่สอดแทรกอยู่ระหว่างคุกกี้ และบราวนี่ พร้อมโปะไอศกรมี วานลิ ลาและราด ทับด้วยวิปครีม ทีเ่ ป็นสูตรเฉพาะของรา้ น

56

Miracle of Life August 2010

Strawber Frappe ry Yoghurt

Kiwi Yoghurt Frappe

นอกจากนี้ Babypuff ยังมีอกี หลายหล ายเมนอู ร่อย ทัง้ Chocolate Lava, Yoghurt Fra ppe, Baby Ice (นํา้ ผลไม้ 100%) และเมนูใหมล่ า่ สุด ทาร์ตไข่ น่ากินขนาดนี้ อดใจไม่ไหวแลว้ ล่ะสิ ถ้างัน้ ก็รบี ไปลอ งชิมกันไดเ้ ลย เพียงแค่ 100 เมตรจาก BTS ทองหลอ่ เข้าซอ ยสขุ มุ วิท 55 (ทองหลอ่ ) โทร. 08-3546-4822 วันจันทร-์ ศุกร์ เปิดตัง้ แต่ 11.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดตัง้ แต่ 12.00-23 .00 น.

ดีเจเวฟ เจ้าของร้าน ภูมิใจเสนอ “Babypuff”

Baby Cup สูตรเฉพาะของร้านนี้

puff พัฟฟ์น่ากิน เมนูเด็ดของ Baby August 2010 Miracle of Life

57


นายออมสิน เรื่อง

ต่อยอดเงินออม ในกระปุก ผ่านการลงทุน อาชีพค้าขาย ปัจจุบนั ...การปลูกฝังเด็กๆ เพียงแค่ให้รจู้ กั เก็บออม ใส่

กระปุกออมสิน แล้วเมือ่ เงินเต็มกระปุกก็นำ�ไปฝากธนาคาร เพือ่ ไปรับดอกเบีย้ เพิม่ เติมอย่างเดียวนัน้ ดูทา่ จะไม่ทนั กับ วิวฒ ั นาการของโลกปัจจุบนั อีกทัง้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก บ้านเราก็อยูใ่ นระดับทีน่ อ้ ยนิดนัก จนถึงขัน้ ทีม่ บี างคนบอก ว่าไม่คมุ้ ค่า จึงทำ�ให้เกิดการลงทุนเพือ่ แสวงหาผลตอบแทน ทีไ่ ด้รบั ให้สงู กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากขึน้ หลายคนอาจได้ รับ คำ�ตอบที่เ หมาะสมกั บ ตนเอง

สำ�หรับเครือ่ งมือทางเงินทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ เงินฝาก แล้ว แต่หลายคนก็ยงั คิดไม่ถงึ และไม่รจู้ ะหาเครือ่ งมือเหล่านีไ้ ด้ จากไหน คำ�ตอบทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื จากธนาคารทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นของเรา นัน่ เอง เพราะปัจจุบนั นี้ นอกเหนือจากหน้าทีก่ ารรับฝากหรือเบิกถอน เงินในบัญชีให้กบั ลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการสินเชือ่ สำ�หรับ ผูป้ ระกอบการแล้ว... ธนาคารยังเปรียบเหมือนทีป่ รึกษาด้านการเงิน ทีด่ ใี ห้แก่เราด้วย

58

Miracle of Life August 2010

เนือ่ งจาก ธนาคาร ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน่ ๆ มาให้ เราได้เลือกสรร โดยทุกอย่างมีทง้ั ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และสิทธิ ประโยชน์ทเ่ี ราจะได้เพิม่ เติมจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว อาทิ ฉลาก ออมสิน ทีค่ นื ทัง้ เงินต้น ดอกเบีย้ เงินฝาก และสิทธิใ์ นการร่วมลุน้ โชค รางวัลใหญ่, พันธบัตรออมทรัพย์ ที่ได้รับการการันตีอัตราผล ตอบแทนจากภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม น้องๆ ทีไ่ ด้เก็บออมแล้ว ...เคยตัง้ คำ�ถาม กับตัวเองด้วยหรือไม่วา่ เมือ่ เก็บออมเงินจนเต็มประปุกออมสินแล้ว ต่อไปจะเอาเงินไปทำ�อะไร ถ้าคำ�ตอบมีเพียงอย่างเดียวคือเปิดบัญชี และฝากเก็บไว้กบั ธนาคาร เรือ่ งนีก้ ถ็ กู ต้องนะครับ แต่ไม่ได้ถกู หมด 100% เพราะอย่างทีพ่ อ่ี อมสินเกริน่ ไว้ขา้ งต้นว่า การฝากเงินกับ ธนาคารเพือ่ รับดอกเบีย้ มันอาจจะเป็นขัน้ ต่อไปของการออมเงินทีด่ ี แต่หากน้องๆ พิจารณาดูแล้ว อาจจะเห็นว่า ผลตอบแทนทีเ่ ราได้รบั จากวิธแี บบนี้ อาจจะดูชา้ ไม่ทนั ใจ หรือได้รบั ผลตอบแทนแบบไม่เต็ม ที่ แม้วธิ นี จ้ี ะสร้างความปลอดภัยต่อเงินออมของน้องมากทีส่ ดุ ก็ตาม ณ จุดนี้ สิง่ ทีพ่ อ่ี อมสิน อยากจะสือ่ ให้นอ้ งๆ เข้าใจ หรือมอง ให้เห็นภาพ ก็คอื เรือ่ งการลงทุน แต่แน่นอนครับทีเ่ มือ่ เกิดการลงทุน แล้ว ย่อมมีความเสีย่ ง เสีย่ งทีเ่ งินของเราจะหมดไปหรือลดลงน้อยได้ แต่ในทางกลับกันการลงทุนนีล่ ะ่ ทีจ่ ะเป็นอีกวิธที จ่ี ะให้ผลตอบแทนสูง กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีน่ อ้ งจะได้จากธนาคาร ดังนัน้ ในทีน่ ้ี พีอ่ อมสินอยากให้นอ้ งๆ เข้าใจก่อนว่า การ ลงทุนในทีน่ ไ้ี ม่ได้หมายถึงนำ�เงินออมทีน่ อ้ งๆ เก็บหอมรอมริบมาได้ ไปใช้ให้ลดลง แต่จะเป็นการลงทุนทีน่ อ้ งจะได้เริม่ รูจ้ กั คุณค่าของเงิน มากขึน้ เริม่ รูจ้ กั ใช้เงินเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากนัน่ เอง การลงทุนทีว่ า่ มีดว้ ยกันหลายแบบ แต่ทจ่ี ะพูดถึงฉบับนี้ คือ การลงทุนด้วยการประกอบธุรกิจ หรือหารายได้เสริมด้วยการค้าขาย เพราะอย่างทีเ่ ห็นกันอยูว่ า่ หากฝากเงินกับธนาคารแล้ว รอรับอัตรา ดอกเบีย้ ประมาณร้อยละ 25 สตางค์อาจดูนอ้ ยนิด อีกทัง้ ต้องใช้ระยะ เวลานาน แต่หากน้องนำ�เงินสักส่วนหนึง่ ของเงินออมมาประกอบ อาชีพเสริมในยามว่างจากการเรียน จุดนีอ้ าจจะช่วยสร้างเงินออม ของน้องๆ ให้งอกเงยขึน้ เร็วกกว่าเดิมก็ได้ โดยสิง่ ทีเ่ รากำ�ลังพูดถึงกันอยูน่ ้ี พีอ่ อมสินของหยิบตัวช่วย ยอดนิยม ทีแ่ ม้แต่นกั การเงิน หรือนักลงทุน และนักธุรกิจรายใหญ่ ยังต้องให้ความสำ�คัญกับมันเป็นอย่างมาก คือ การกระจายความ เสีย่ งมาใช้กบั เงินออมของน้องๆ นัน่ คือ เมือ่ น้องต้องการก้าวขาเข้า มาสูก่ ารลงทุน และเพือ่ ทีจ่ ะรักษาไม่ให้เงินทีอ่ ตุ ส่าห์ใช้เวลาอดออม ไว้หลุดหายไปจากกระปุกออมสินหมด เราก็ควรมีการกระจายความ เสีย่ งของเงินออม โดยเก็บส่วนหนึง่ ไว้ให้ปลอดภัย และอีกส่วนนำ�ไป ลงทุน แต่ตอ้ งยอมรับและเข้าใจกับตัวเองด้วยว่า พร้อมทีจ่ ะเสียไปได้ หากการลงทุนในครัง้ นีไ้ ม่สมั ฤทธิผ์ ลดังหมาย

นัน่ ก็เป็นทีม่ าว่า หากน้องคิดจะ ก้าวสูก่ ารลงทุนแล้ว ก็ไม่ควรนำ�เงินทัง้ หมด ที่มีอยู่เข้ามาลงทุน ควรที่จะมีการจัดสรร แบ่งเงินออมและเงินลงทุนออกจากกัน เพือ่ ป้องกันไว้ ยกตัวอย่าง สมมุติ น้องเอ สามารถเก็บออมเงินได้แล้ว 3,000 บาท หากไปฝากธนาคารทั้งหมดภายใน 1 ปี ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั อาจไม่ถงึ 300 บาท หรือ 10%ของยอดเงินออมเลยก็ได้ ขณะเดียวกัน น้องเอ กลับเลือก ทีจ่ ะฝากเงินออมไว้กบั ธนาคารครึง่ หนึง่ หรือ 50% นัน่ คือ 1,500 บาท เพือ่ รับผลตอบแทน ในรูปแบบอัตราดอกเบีย้ และอีกครัง้ หนึง่ นำ� มาใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพหารายได้ เสริม หากเป็นการลงทุนทีด่ ี ย่อมสร้างราย ได้ตอ่ วันให้กบั น้องได้มากกว่าการออมเงิน โดยฝากไว้ทธ่ี นาคารอย่างเดียวแน่ ทั้งนี้ การลงทุนประกอบอาชีพ ปัจจุบันพี่ออมสินเห็นว่ามีหลายอาชีพที่ น่าสนใจ และน้องๆ สามารถทำ�ได้ หากเรา มีการศึกษาข้อมูลการตลาดของสินค้า และ ทำ�เลทีต่ ง้ั เพือ่ ใช้คา้ ขายให้ดๆี เราจะพบว่า มีหลากหลายอาชีพมากมายทีร่ อให้นอ้ งๆ เข้ามาทำ�และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ ดีกลับไป โดยใช้ตน้ ทุนทีต่ ํา่ ได้ เช่น น้องหญิง สาวน้อยทีอ่ ยูช่ น้ั ประถม 6/2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลัง จากเก็บเงินได้กอ้ นหนึง่ 2,000 บาท เธอ ก็ แบ่งเงินออมครึง่ หนึง่ มาลงทุน ซือ้ ส้มมาคัน้ นํา้ ส้มบรรจุใส่ขวดขายให้แก่ผคู้ นทีห่ ยุดรอ รถประจำ�ทาง บริเวณหน้าบ้านของเธอใน ช่วงเช้าและเย็นหลังเลิกเรียน ด้วยต้นทุน เพียงประมาณวันละ 500 บาทต่อวัน แต่ น้องหญิงกลับสร้างรายได้ตอ่ วันได้ถงึ วันละ 1,300 -1,500 บาท โดยมีคณ ุ แม่คอยเป็นพี่ เลีย้ ง และดูแลในเรือ่ งของการเตรียมวัตถุทง้ั ผลส้ม ขวดพลาสติก และอุปกรณ์ให้ นัน่ หมายถึงว่า น้องหญิงนำ�เงิน ออมของตนเองแค่ 500 บาท/วัน มาต่อ

ยอดสร้างรายได้ให้กบั ตัวเองเพิม่ ขึน้ เกินเท่า ตัวของเงินลงทุน หรือประมาณวันละ 800 -1,000 บาท ( ต้นทุน – ยอดขาย) และกำ�ไร ทีน่ อ้ งหญิงได้รบั ต่อวัน ก็จะถูกนำ�ไปเก็บไว้ ในบัญชีเงินฝากที่เริ่มต้นฝากไว้เพียงครึ่ง เดียวของเงินออมครัง้ แรกที่ 1,000 บาทต่อ ทำ�ให้แทนที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบ ดอกเบีย้ เงินฝากเพียงอย่างเดียว ซึง่ แม้ตลอด ทัง้ ปีจะมีการนำ�เงินเข้ามาฝากธนาคารเพิม่ เติมอีก ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ ที่ น้องหญิงจะได้รบั ได้ อย่างไรเสียก็ไม่อาจให้ ได้มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินต้น กลับ กันเมือ่ เธอเลือกทีจ่ ะลงทุน และการลงทุน ในครัง้ นีป้ ระสบความสำ�เร็จ อีกทัง้ ผลกำ�ไร ทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนทุกครัง้ เธอได้นำ�มา ฝากรวมไว้กบั เงินฝาก1,000 บาทในตอน แรกมาโดยตลอด ก็ยง่ิ ทำ�ให้ยอดมูลค่าการ ออมของเธอสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และมันก็จะไปมีผล ต่ออัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีน่ อ้ ยนิดให้ขยาย ตัวเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณเงินออมทีเ่ พิม่ ขึน้ สูง เช่นกัน เรียกได้วา่ เธอได้รบั กำ�ไรถึงสองทาง ทัง้ จากกำ�ไรจากอาชีพเสริม และกำ�ไรจาก ดอกเบีย้ เงินฝาก เห็นแบบนีแ้ ล้ว ตอนนีห้ ากน้องๆ คนไหนยังว่างอยู่ และสนใจทีจ่ ะสร้างตัวเลข การออมของตัวเองมากขึน้ โดยผ่านวิธกี าร ลงทุนประกอบอาชีพ ก็ไม่ควรนิง่ เฉย แต่ ควรศึกษาและหาวิธลี งทุนทีเ่ หมาะสมและ สอดคล้องกับตนเอง เพราะอย่างทีพ่ อ่ี อมสิน บอก...ยังมีอกี หลายอาชีพทีเ่ หมาะสำ�หรับ น้องๆ ทีต่ อ้ งการลงทุนประกอบอาชีพ ด้วย ต้นทุนทีต่ ํา่ แต่หากประสบความสำ�เร็จก็จะ ได้มาซึง่ รายได้ทด่ี ี เช่น การทำ�ขนมขาย การ ทำ�นํา้ ผลไม้อน่ื ๆ การทำ�อาหาร เป็นต้น จุดนี้ นอกจากจะเพิม่ เงินออมให้นอ้ งๆ พี่ ออมสินเชื่อว่าจะช่วยสร้างจิตสำ�นึกให้กับ น้องๆ ได้เห็นและเข้าใจคุณค่าของเงิน รวม ทัง้ รูจ้ กั บริหารเงินของตนเองให้มปี ระโยชน์ สูงสุด ซึ่งหากมีน้องสามารถทำ�บัญชีราย

ได้-รายจ่ายเป็น ก็จะยิง่ เห็นมูลค่าของเงิน ทีห่ ามาได้ กลับกัน ข้อมูลเรือ่ งการประกอบ อาชีพ นับว่าเป็นเรือ่ งสำ�คัญยิง่ และน้อง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ การจะลงทุน ประกอบอาชีพอะไร จะค้าขายอะไร ควรดู ทำ�เลทีต่ ง้ั ของสิง่ ทีเ่ ราจะขาย พิจารณาถึง ต้นทุน และเวลาในการทำ�ด้วย ซึง่ สิง่ เหล่า นีผ้ ทู้ จ่ี ะให้คำ�ตอบได้ดที ส่ี ดุ คือทีป่ รึกษาส่วน ตัวผูย้ ง่ิ ใหญ่อย่างคุณพ่อ และคุณแม่นน่ั เอง เพราะหากน้องไม่มกี ารศึกษาข้อมูล และ ทดลองทำ�ตลาดก่อน แต่กลับไปเริม่ ลงทุน ค้าขายเลย โอกาสที่จะไม่ประสบความ สำ�เร็จก็มสี งู ขึน้ และนัน่ ก็จะมีผลต่อเม็ดเงิน ทีน่ อ้ งอุตส่าห์เก็บออมมา เห็ น ภาพรวมของการลงทุ น แล้ว การลงทุนทีจ่ ะสร้างผลตอบแทนกลับ คืนมาสูเ่ จ้าของเม็ดเงินได้ เจ้าของเม็ดเงิน ต้องรู้จักทำ�การบ้านศึกษาข้อมูลถึงการ ลงทุนนัน้ ๆเป็นอย่างดีกอ่ น ทัง้ ข้อดี ข้อเสีย ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการลงทุนนีไ้ ม่วา่ จะ เป็นการค้าขาย หรือการลงทุนในแบบอืน่ ๆ ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนกว่า อย่างเช่น การลงทุน ในหลักทรัพย์ หรือตลาดหุน้ ก็ใช้หลักการ เช่นเดียวกัน...

August August2010 2010Miracle Miracleof ofLife Life

59


ภัทรา เชาวน์เกื้อกูล เรื่องและภาพ

์กันก่อน วยๆ ณ ร ก ป ุ อ ม ย ี ร เต า ม ร เชือกสีส มี ผ้าใบ กร่แรลไะกหมุดตอก ค้อน ตาไก

โอ้ว...และแล้วฤดูฝนก็ได้มาเยือนอีกครั้ง ทั้ง ร้อนทั้งฝนแบบนี้จะไปไหนกันทีก็แสนจะลำ�บากว่า มั๊ย DIY ฉบับนี้เราลองมาคิดกันสิว่าทำ�ยังไงดีไม่ให้ ของเปียก อืมม...แล้วก็มาปิ๊งไอเดีย “ถุงทะเล” ถุงที่ กันนํ้า กันฝนได้สมใจ แต่เอ๊ะน้องๆ จะรู้จักถุงทะเล กันบ้างรึปา่ วน้าา ถ้ายังไม่รจู้ กั ล่ะก็ มาเริม่ รูจ้ กั กันเลย เริ่มต้นง่ายๆ จากวัสดุที่กันนํ้าได้อย่างผ้าใบนี่แหละ จะเก่า หรือใหม่ก็หยิบขึ้นมาลองทำ�ได้ทั้งนั้นจ้าา

ง เย็บริมทั้ง 2 ข้า

่างด้วย ใช้หมุดตอกดเช้าือนกล สำ�หรับร้อย รูที่มุม (ต้องเย็บปิดด้วยนะจ๊ะ) ไว้กันนํ้าเข้า

ถูกใจสีไหน นไว้ข้างนอกนะจ๊ะ ก็เอาด้านไห ั้ง 2 ข้าง ไว้ า ้ ท ผ ม ิ ร น ื บ ั ผ ม พ ย ื ล ห เ ่ ี ส ตัดผ้าใบเป็น ้เอาคลิปหนีบ ห ใ ว ้ ล แ ง ่ ึ แล้วพับคร

หลังจากนั้นใเยห้เ็บรียบร้อย เก็บปากถุง

ใช้หมุดตอก ด้านปากถุง ะห่างให้เท่ากัน โดยเว้นระย

รจ็ เรยี บรอ้ ย เส ุ ด ม ห ก อ ต ะ ล แ เยบ็ ็นแบบนี้จ้าา เป า ม ก อ อ า ต า ้ น ห ต่น้องๆ แ ว ้ ล แ ้ ี น ง ร ต ( ก ร้อยเชือ โบไว้ตรงไหน) เลยว่าจะเอา

ยแล้ว อืม..เสร็จเรรียือบสระ้อพายเท่ห์ๆ จะใช้ถือ ห ัวของเปียกอีกต่อไป ก็ไม่ต้องกล

60

Miracle of Life August 2010

August 2010 Miracle of Life

61


เพลงดาบแม่นํ้าร้อยสาย เรื่องและภาพ

จามา มัสยิด

เมือ่ เทียบกับรัฐอืน่ ๆในอินเดียแล้ว รัฐจัมมูและแคชเมียร์ซงึ่

บรรจุ 3 ดินแดนใหญ่ไว้ด้วยกันคือจัมมู แคชเมียร์ และลาดัก คงจะเป็นรัฐที่มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุด ไม่ต้องเอาถึงขั้นลึกซึ้งอะไรมาก แค่เท่าที่เห็นด้วยสายตา... ทั้งบ้านเมือง ผู้คน อาหาร การนับถือศาสนา...แต่ละดินแดนล้วน โดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง ดินแดนลาดักทางฝั่งตะวันออกติดพรมแดนจีน(ทิเบต)นั้น มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เขาเรียกกันว่า ‘ทิเบตน้อย’ ยังไงยังงั้น ส่วนทางฝั่งตะวันตกของรัฐคือแคชเมียร์นั้น ร่องรอยความ เป็น ‘เปอร์เซีย’...แหล่งต้นธารอารยธรรมจากตะวันออกกลาง สะท้อนให้เห็นอยู่ในสถาปัตยกรรมโบราณอย่างมัสยิดเก่าแก่ หลายแห่ง หากมองด้ ว ยสายตาในแนวขนานกั บ พื้ นโลก สภาพ ภูมปิ ระเทศของเมืองศรีนาคา...เมืองหลวงแห่งดินแดนแคชเมียร์ ที่มีแม่นํ้าเจลุม (Jhelum River) ไหลเลี้ยวลดโอบล้อมย่าน เมืองเก่า โดยมีลำ�คลองเชือ่ มต่อแม่นํ้ากับทะเลสาบอีกที อีก ทั้งพื้นที่ทะเลสาบอันแผ่ไพศาลซึ่งมีเกาะกลางนํ้ากระจายอยู่ ทั่วไป ทำ�ให้ฉันจับต้นชนทิศไม่ค่อยถูกว่าตรงไหนคือผืนดิน ใหญ่ ตรงไหนเกาะ ตรงไหนคลอง ตรงไหนทะเลสาบกันแน่ แต่นนั่ ก็เป็นเพียงความสงสัยใคร่รู้ หาใช่อปุ สรรคในการเทีย่ ว ชมเมืองแต่อย่างใดไม่

62

Miracle of Life August 2010

ทางเข้าจามามัสยิด

เมื่อได้เห็นจามา มัสยิดเต็มตาถึงประจักษ์ ว่า ไม่เพียงยอดหลังคารูปทรงดูเก่าแก่แปลกตา เท่านัน้ แต่ขนาดของมัสยิดทีท่ งั้ สูงสง่าและใหญ่โต โอฬารก็ยังเกินคาดหมายไปมาก จามา มัสยิดมีกำ�แพงรั้วรอบขอบชิดทั้งสี่ ด้าน จะผ่านเข้าไปได้ตอ้ งเข้าทางประตูรวั้ ด้านหน้า เท่านัน้ ทุกวันศุกร์ชาวมุสลิมจะมาประกอบพิธที าง ศาสนากันเนืองแน่นนับพันๆ คน แรกเริ่มเดิมทีตอนที่สุลต่านสิกันดาร์สร้าง มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ ขึ้ น มาในช่ ว งปลายค.ศ.1400 นั้ น มัสยิดไม่ได้มขี นาดใหญ่โตเท่าทีเ่ ห็นในปัจจุบนั ซัา้ ยังผ่านร้อนผ่านหนาวโดนไฟไหม้ทำ�ลายหลายครัง้ แต่ก็มีการบูรณะซ่อมสร้างขึ้นใหม่มาโดยตลอด จนกระทัง่ ล่าสุดในยุคมหาราชา เชอร์ ซิงห์ ได้บรู ณะ ให้มีขนาดเท่าที่เห็นในปัจจุบัน ทีว่ า่ ดูแปลกตากว่ามัสยิดอืน่ ใดก็เพราะยอด หลังคาลาดชันขนาดมหึมานั้นก่อสร้างด้วยไม้ ซั้า ด้านในยังใช้เสาไม้จากต้นสนซีดาร์ทงั้ ต้นคํ้ายันไว้ ถึง 370 ต้น เหนือประตูทางเข้าไม่ได้ประดับด้วย ยอดโดมหัวหอมแบบสถาปัตยกรรมอิสลามทั่วไป แต่เป็นรูปทรงเจดีย์ยอดแหลมสูงแบบปิรามิดอัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบศรีนาคาร์

การเดินเที่ยวแบบหญิงเดี่ยวมือวางไร้อันดับซอกซอนไปตามถนนแคบๆ และวกวนของเขต เมืองเก่า อาจตกเป็นเป้าสายตาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีภัยอันตรายใดๆ คุกคามแม้แต่น้อย บ้านเรือนและร้านรวงในตรอกซอยเล็กๆ ส่วนมากเป็นบ้านไม้ผสมอิฐมอญให้สีเทาๆ นํ้าตาลๆ ตุ่นๆ และก็เหมือนเมืองเก่าส่วนใหญ่ที่มักถ่ายรูปขึ้นเป็นพิเศษ ชาวแคชเมียร์นิยมใช้ภาชนะ หม้อชามรามไหทำ�ด้วยทองแดง จึงมีร้านขายเครื่องครัวทองแดง ล้วนๆ หลายร้าน บางย่านที่เดินผ่านไปเป็นร้านย้อมผ้าเรียงราย ฉันไปยืนดูกรรมวิธีย้อมผ้าหน้า ร้านแบบสดๆ โดยพนักงานชายจะถือกระดาษไกด์สีที่ต้องการไว้มือหนึ่ง อีกมือหนึ่งก็ผสมสีใน หม้อต้ม ย้อมไปก็คอยยกสีผ้าขึ้นมาเทียบสีกระดาษไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้สีสันตามสั่ง อย่างกับ ผัดก๋วยเตี๋ยวเลย เขตเมืองเก่าของศรีนาคาร์ขนาบขนานไปกับแม่นํ้าเจลุม...ในอดีตพ่อค้าแม่ขายใช้เรือเป็นพาหนะ ลำ�เลียงสินค้าล่องไปตามแม่่นํ้าสายหลักนี้ เมื่อเป็นทำ�เลศูนย์กลางการค้าขายและแหล่งชุมชนจึงมี สะพานทอดข้ามไปมาถึง 9 สะพานใหญ่ๆ ยังไม่นับสะพานเล็กสะพานน้อยที่เชื่อมลำ�คลองต่างๆอีก มากมาย และวิวแจ่มๆ มองเห็นเรือนไม้เก่าสูงหลายชั้นเป็นทิวทัศน์ แซมด้วยมัสยิดไม้ คลาสสิกก็อยู่บนสะพานข้ามแม่่นํ้านั่นเอง

August 2010 Miracle of Life

63


God? in e v e li e b u o y o D

ือ ังติดแม่น้ำ�เจลุมค ล ห น ั ห ่ ี ท ง ่ ห แ ก ี อ า มัสยิดสวยสะดุดต den Mosque) ตงั้ ชือ่ ตามผคู้ รอง hah Ham แดน มสั ยดิ ชาห์ ฮมั ดนั (S มาเผยแผ่อิทธิพลของมุสลิมในดิน า ข้ ที่เ นครจากเปอร์เซีย น้ ๆ ที่ 13 วเข้มลดหลนั่ เปน็ ชั ย แถบนี้เมื่อศตวรรษ ขี ี เ าส ค ั ง ล ห ั ง ล ห ยอด ตวั มสั ยดิ เปน็ ไมท้ งั้ งเนปาล บนสดุ เปน็ ขอ ่ า เก ั ส ุ ร ต จั าง ล ก ราณ ใ์ ช้โทน แลคลา้ ยอาคารโบ ทเี่ ปน็ หอ้ งสวดมนต ว้ ย น ่ ว ส ร์ ต าส ศ รม ธร ด ม สงู แหลมเหมอื นโด เี่ ปน็ ไมส้ นี ํ้าตาลไหม้ ตกแตง่ ภายใน ท ๆ ่ ื น อ สเี ขียวตดั กบั สว่ น โี่ ลง่ ยิบ ลายเพ้นท์ละเอียด เขา้ ไปจนถงึ บนั ไดขึน้ มสั ยดิ เปน็ พนื้ ท ทำ�ทาน จากประตรู วั้ ทาง ษอาหารที่ผู้คนมา คน เศ บ รั า ม น ย ี เว วน บริจาค มีฝูงนกพิราบคอย เ่ ทา่ นนั้ ทมี่ าคอยรับ ญ ให ู ง ฝ ก ่ น ต ี แ ้ ม ด ตลอดทงั้ วัน ไมไ่ ือนกัน ยากรับ เองก็มารอด้วยเหม ดั มาเปน็ ถงั ๆ ใครอ วผ า ข้ ั ด ็ ผ งก ้ า บ าน งึ่ กำ�มอื จน ผทู้ มี่ าบริจาคท ดั ใสม่ อื ใหค้ นละหน วผ า ข้ ั ก ะต ็ จ าก เข ำ�สำ�ราญกันไปตาม น บริจาคกเ็ ข้าไปรุม ห ม ่ ิ อ าบ ร ิ พ ก น ้ ็โปรยให หมดถัง กินเหลือก ศรัทธา

แจกทานที่หน้ามัสยิด

64

Miracle of Life August 2010

ร้านค้าในเขตเมืองเก่า ...................................

รถบรรทุกแรงม้า

ฉันยืนดูอยู่นานจนมรรคนายกกวักมือเรียก ฉันดีใจขนลุกซู่ นึกว่าเขากวักมือให้เข้าไปข้างในมัสยิดได้ เพราะรู้ มาว่าคนต่างศาสนาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในเด็ดขาด เพราะไม่ อาจแน่ใจได้ว่าเราจะมีความ ‘พร้อม’ เพียงพอที่จะเข้าไปในสถานที่อัน บริสุทธิ์นั้นหรือไม่ ถ้าไม่...ก็จะเป็นบาปไปซะเปล่าๆ “มาถอดรองเท้าตรงนีส้ นิ งั หนู” มรรคนายกชีจ้ ดุ สำ�หรับถอดรองเท้า ก่อนขึ้นบันไดเตี้ยๆ แล้วเดินนำ�ไปที่หน้าต่างเล็กๆ บานหนึ่งบนระเบียง ด้านนอก ไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปภายในแต่อย่างใด (ที่แท้เป็น ‘จุดชมวิว’ ของนักท่องเทีย่ วนีเ่ อง)ซึง่ พอเอาหน้าไปจ่อจะสามารถชมภายในห้องสวดมนต์ตกแต่ง วิจิตรสวยงาม มีอิสลามิกชนสวดมนต์อยู่ประปราย “สวยจังเลยนะคะ” มรรคนายกยิ้มรับคำ�ชมก่อนจะเอ่ยถาม “Do you believe in God?” เอ่อ...เหอะๆ...แหะๆ ฉันอึ้งไปแต่ยังไม่ลืมที่จะยิ้มไว้ก่อน ‘เอาไงดีวะ’ อันนี้ถามตัวเองในใจ แทนที่จะตอบคำ�ถาม ฉันกลับยิงคำ�ถามลุงมรรคา นายกกลับไปซะงั้น เป็นคำ�ถามที่ผุดมาจากไหนไม่มีใครทราบ “Does God believe in me? ลุงว่าพระเจ้าจะเลื่อมใสในตัวหนูบ้างมั้ยนะ?” “โอ้...เยส แน่นอนสิ” ลุงพูดยิ้มๆ แล้วชี้ชวนให้ชมโคมไฟสวยๆ ที่ประดับอยู่บนเพดาน ห้องสวดมนต์อย่างภูมิใจเสนอ เป็นอันว่าฉันรอดตัวไป...ไม่ต้องตอบคำ�ถามที่ตัวเองยังไม่แน่ใจในคำ�ตอบ จะเรียกว่าเป็นทักษะในการเอาตัวรอดทีไ่ ด้ฝกึ ฝนเรียนรูอ้ ย่างไม่ตงั้ ใจบนเส้นทางของคน เดินทางก็ว่าได้ August 2010 Miracle of Life

65


ระวังน้ำ� (ไม่) เดือด

RealPetal เรื่อง

ภัยเงียบจากมอื ถอื

ิ ...ดึก ฟันดีได้ต้องไม่กน ใครไม่อยากฟันผุฟงั ทางนี้ เรามีวธิ งี า่ ยๆ ทีจ่ ะช่วยลดความ เสี่ยงของการสูญเสียฟัน นั่นคือ งดรับประทานอาหารว่างและ เครื่องดื่มในตอนกลางคืน ยกเว้นการดื่มนํ้าเปล่า เพราะทีมงาน ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและทีมงานจากสหรัฐอเมริกาเขา บอกว่า การเปลี่ยนแปลงของนํ้าลายในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น เวลาทีร่ า่ งกายจะปรับสภาพให้ชอ่ งปากค่อนข้างแห้ง การเอ็นจอย อีทติ้งยามดึกของเราก็อาจทำ�ให้มีเศษอาหารเหลือตกค้างอยู่ใน ช่องปากเป็นระยะเวลานานเกินไป และกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ของฟันผุ โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวานและเปรี้ยว รวมทั้งเครื่อง ดื่มที่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการทำ�ลายฟันของเรา นอกจากนี้ สิ่งที่ ควรปฏิบัติตามอย่างยิ่งคือ ควรแปรงฟันทันทีก่อนเข้านอน และ ที่สำ�คัญหลังจากแปรงฟันแล้วไม่ควรรับประทานอะไรอีกนะจ๊ะ

เราเชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเห็นที่วางช้อนที่มีหม้อลวก ช้อนเสร็จสรรพตามฟู้ดคอร์ทหรือฟู้ดเซ็นเตอร์ และก็เชื่อว่าคน ส่วนใหญ่คงรู้สึกปลอดภัยที่จะกำ�จัดเชื้อโรคที่มากับช้อนส้อม และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารด้วยการลวกช้อน แต่สิ่ง ที่เราอาจมองข้ามไปคือ หากนํ้าในหม้อไม่เดือด และไม่มีการ เปลี่ยนนํ้าในหม้อลวกทุกๆ ชั่วโมง เชื้อโรคก็ไม่มีทางตาย และ นํ้าในหม้อก็จะกลายเป็นแหล่งรวมสารพัดเชื้อโรคตัวร้ายดีๆ นี่เอง รู้แบบนี้แล้วครั้งหน้าที่จะลวกช้อนก็อย่าลืมสังเกตดูว่านํ้า ในหม้อลวกเดือดอยูเ่ สมอ และมีปา้ ยบอกเวลาในการเปลีย่ นนํ้า กำ�กับไว้หรือไม่ เพือ่ ให้การรับประทานอาหารของเรานอกจากจะ อิ่มอร่อยแล้ว ยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยไงล่ะ

สวยได้...ไม่ต้องระบาย สิง่ ทีเ่ ป็นศัตรูตวั ร้ายของสาวๆ ลำ�ดับต้นๆ เห็นทีจะหนีไม่พน้ นํ้าหนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะไม่ดตี อ่ สุขภาพแล้ว ยังทำ�ให้เกิดความกังวล ความไม่มนั่ ใจ จนอาจถึงขัน้ วิตกจริตตามมา แต่หากคุณกำ�ลังคิดถึงทางออกที่เป็นที่นิยมอย่าง การกินยาระบาย เพือ่ ให้นํ้าหนักลดลง ขอบอกเลยว่านัน่ เป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ เพราะถึงแม้วา่ ยาระบายจะ ช่วยย่อยอาหารให้เราได้จริงๆ แต่กจ็ ะทำ�ให้ปวดท้องมากจนร่างกายสูญเสียนํ้าเกินกว่า ปกติ ยาระบายอาจทำ�ให้นํ้าหนักลดลง หากแต่เป็นเพราะเราขาดนํ้า ส่วนความอ้วน นั้นไม่ได้หายไปไหน ทางที่ดีหากต้องการให้ระบบย่อยอาหารทำ�งานได้สะดวกก็ควร ดื่มนํ้ามากๆ และทานอาหารที่มีกากใย เท่านี้ก็สวยได้แบบไม่เสียสุขภาพแล้ว ภาพ : อินเตอร์เน็ต 66

Miracle of Life August 2010

เดี๋ยวนี้มองไปทางไหนเราก็มักจะเห็นมนุษย์โทรศัพท์มือถือ ไม่ เว้นแม้แต่เด็กตัวเล็กๆ ที่บางคนยืนเล่นยืนคุยเจ้าเทคโนโลยีไร้สายนี้ ตลอดเวลา ซึง่ น่าเป็นห่วงมาก เพราะมีการเปิดเผยจาก The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency ที่ออกมา เตือนเมื่อเร็วๆ นี้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่โทรศัพท์มือถือปล่อยออกมา และการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และ อาจเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ซึ่งเป็นผลจากการ ศึกษาวิจัยมานานนับทศวรรษ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง การใช้นานๆ ไม่ได้ ก็ควรให้เด็กๆ เปลี่ยนมาใช้แฮนด์ฟรี หรือใช้ระบบ ลำ�โพง รวมไปถึงการส่งข้อความและการแชตสุดฮิตในยุคนี้แทน

อยากเก่งต้องนอน(ให้พอ)

กรุณาอย่านั่งนาน เทคโนโลยีล้ำ�สมัยในยุคปัจจุบันที่ทำ�ให้เราสัมผัสโลก ได้งา่ ยแค่ปลายนิว้ คลิก ไม่วา่ จะเป็นบนคียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์ หรือปุม่ รีโมทโทรทัศน์นนั้ กำ�ลังส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรา โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากการนั่งหน้าจอความบันเทิงเหล่านี้นาน เกินไป โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแบร์เกน นอร์เวย์ เปิด เผยว่า ขณะนีว้ ยั รุน่ ยุโรปส่วนใหญ่กำ�ลังประสบปัญหาเกีย่ วกับ ร่างกาย ทั้งอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ และปวดศีรษะ เพราะการทำ�กิจกรรมหน้าจอโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์นานๆ เช่น ดูรายการทีวี เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งถึงแม้ว่า การใช้เวลาหน้าจอเหล่านี้จะไม่ใช่ปัจจัยหลักของอาการปวด ต่างๆ ก็ตาม แต่เราก็เชื่อว่าอย่างน้อยการลดเวลานั่งหน้าจอ แล้วเปลี่ยนไปออกกำ�ลังกายหรือทำ�กิจกรรมข้างนอกบ้างก็ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่างแน่นอน

อาจจะฟังดูแปลกไปส ักหน่อย แต่มีการศึกษาวิจัย จากมหาวิทยาลัยออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ออกมาแล้ว ว่า การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนั้นช่วยพัฒนาทักษะ ในการเล่นกีตาร์ได้ โดยได้ทำ�การทดลองจากการเล่นเกม กีตาร์ พบว่า เด็กที่นอนหลับเต็มที่ 12 ชั่วโมง จะสามารถ เลือกตัวโน้ตได้ถูกต้องร้อยละ 68 ในขณะที่เด็กที่ไม่ได้นอน เลือกถูกเพียงร้อยละ 63 ทัง้ นี้ จากการศึกษาก่อนหน้าชีช้ ดั ว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั การนอนหลับ ดังนัน้ การนอนหลับอย่างเพียงพอจึงสำ�คัญมากในการเตรียม ความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ� เอ้า...ใครรูต้ วั ว่าอยากเป็นนักกีตาร์กเ็ ริม่ ปรับนิสยั การนอนซะ ตั้งแต่วันนี้ได้แล้ว

August 2010 Miracle of Life

67 67


นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล เรื่อง

ภัยทางเพศ...

อย่าสร้างเหตุกระตุน้ ใน ท่ามกลางสังคมไทยทีผ่ ชู้ ายส่วนใหญ่มี

“สมอง ส่วนอยากทำ�งานมากกว่าสมองส่วนคิด” หลายครัง้ ที่ ฝ่ายหญิงตกเป็นเหยือ่ ของ“สมาชิกหน่วยล่าพรหมจรรย์” โดยไม่ทนั ตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัว ทีเ่ ลวร้ายกว่านัน้ คือหลังจาก เสียตัวแล้วอาจเสียชีวติ อย่างทีเ่ ป็นข่าวเยอะแยะตาม หน้าหนังสือพิมพ์

กฎข้อทีห่ นึง่ ของการหลีกเลีย่ งภัยทางเพศคือ...

“อย่ าเปิดโอกาส” กฎข้อทีส่ องของการหลีกเลีย่ งภัยทางเพศ คือ “อย่ า เปิ ด เครื อ ่ งรางของขลั ง ” แปลว่าอย่าแต่งตัวโป๊

68

Miracle of Life August 2010

เพราะฉะนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็นจิตแพทย์ซง่ึ ทำ�งานเรือ่ งปัญหาทางเพศ ขอบอก เลยครับว่า... กฎข้อทีห่ นึง่ ของการหลีกเลีย่ งภัยทางเพศคือ...“อย่าเปิดโอกาส” โดยอย่าไป ในทีเ่ ปลีย่ วๆในยามวิกาลตามลำ�พังเพราะ“สถานทีม่ ดื มิดคือออฟฟิตของหมูซ่ าตาน” ...ระวังอย่าไปเดินผ่านห้องทำ�งานของมัน ถ้านัดเจอกันเป็นครัง้ แรก โดยทีย่ งั ไม่เคยเจอหน้าตากันมาก่อน แต่อาจรูจ้ กั จากการแช็ตกัน... อย่างนีแ้ นะนำ�ว่าต้องพาเพือ่ นไปด้วยกันเยอะๆ แล้วต้องกลับด้วย กันทัง้ หมด เพือ่ นๆ จะคอยปกป้องเราได้ หากต้องออกเดทกับแฟนหนุม่ สองต่อสอง ต้องอยูใ่ นสถานทีท่ ม่ี ผี คู้ นอยู่ มากๆ ถึงแม้วา่ เขาจะมีความต้องการ แต่เขาก็ไม่สามารถลงมือทำ�อะไรเราได้ เพราะ มันไม่มโี อกาส... อย่านึกว่าผูช้ ายดีๆ นีจ่ ะไม่คดิ ชัว่ นะครับ สมัยผมเป็นวัยรุน่ ผมคิดชัว่ เป็น ประจำ� แต่ดอี ย่างคือผมไม่เคยลงมือ เพราะมันไม่เคยมีโอกาส...ปัจจุบนั นีผ้ มมีโอกาส เยอะแยะมากมาย แต่ผมไม่ยอมลงมือ เพราะทุกวันนีผ้ มเลิกคิดชัว่ แล้ว จากวัยรุน่ คนหนึง่ ทีค่ ดิ ชัว่ เป็นประจำ� เติบโตมาเป็นผูใ้ หญ่ทเ่ี ลิกคิดชัว่ แล้ว... การเปลีย่ นแปลงตรงนีเ้ ราเรียกว่า “วุฒภิ าวะ” คือความสามารถในการยับยัง้ ชัง่ ใจหรือ การควบคุมอารมณ์ความต้องการตัวเอง ภาวะวัยรุน่ เรียกว่า “สมองส่วนคิดทำ�งาน ควบคุมสมองส่วนอยาก” กฎข้อทีส่ องของการหลีกเลีย่ งภัยทางเพศ คือ “อย่าเปิดเครื่องรางของขลัง” แปลว่าอย่าแต่งตัวโป๊ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่บอกว่าหนูแต่งตัวโป๊ๆ เอาไว้โชว์กนั เอง หนูไม่ได้คดิ อะไร... น้องๆ ครับ ผูห้ ญิงไม่คดิ มากหรอก แต่ผชู้ ายนีม่ นั รูส้ กึ เยอะ เพราะฮอร์โมนเพศชาย เป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์และความก้าวร้าว และโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ เร้าทางตานีม่ นั กระตุน้ ได้ไวทีส่ ดุ เดีย๋ วนีแ้ ม้แต่ชดุ นักศึกษาก็กลายเป็นการแต่งตัวโป๊ได้ ข้อดีคอื ช่วยให้ผชู้ าย ประหยัดเงินไม่ตอ้ งไปหาซือ้ หนังสือโป๊ประเภทวาบหวิวมาดูแล้ว เพราะเดินๆ ใน มหาวิทยาลัยก็เห็นอะไรวับๆ แวมๆ เต็มไปหมด ทำ�ให้ผู้ชายหลายคนเกิดอาการ นํา้ ลายไหลหายใจหอบ กลายเป็น “ช้างตกมัน” ทำ�ไมช้างมันถึงตกมันทราบมัย้ ครับ เพราะฮอร์โมนเพศมันหลัง่ ออกมาเต็ม ทีใ่ นสมองแล้ว มันต้องการการสืบพันธุ์ แต่มนั ไม่มตี วั เมียให้สบื พันธุ์ มันมีแต่ควาน ช้าง มันก็สบื พันธุก์ บั ควานช้างไม่ได้ ...ในทีส่ ดุ ก็เลยเกิดอาการหงุดหงิด อาละวาดและ ฆ่าได้แม้กระทัง่ ควานช้างของมันเอง ผู้ชายตกมันก็มีอาการแบบเดียวกัน...เพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงต้องรู้จักการ ระมัดระวัง โดยไม่สร้างเหตุปจั จัยไปกระตุน้ ยัว่ ให้ผชู้ ายเกิดอารมณ์เซ็กซ์ แล้วเราจะตก เป็นเหยือ่ โดยไม่ทนั ตัง้ ตัว

August 2010 Miracle of Life

69


เมือ่  สกั เกือบสามสิบปีกอ่ นตอนผมเด็กๆมีภาพยนตร์

เรื่องหนึ่งเป็นที่พูดถึงกันในวงเด็กนักเรียนประถม อย่างผมว่าสนุก และตลกมาก ภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ มีฉากแห่งความทรงจำ�ของผูช้ ม ทัว่ โลกและเป็นใบเบิกทางให้คนได้รจู้ กั ทวีปแอฟริกา ทวีป เจ้าภาพบอลโลกครัง้ นีด้ ว้ ยนัน่ คือฉากทีเ่ ครือ่ งบินลำ�หนึง่ บินผ่านท้องทุง่ หญ้าในแอฟริกาและปล่อยขวดโค้กลงมา ซึง่ พระเอกของเรือ่ งเป็นผูเ้ ก็บได้และคิดว่าเป็นของขวัญจาก ฟากฟ้าจนเกิดเป็นเรือ่ งราวสนุกๆ ขึน้ มา พระเอกคนนัน้ ชือ่ นิเชา ใช่ครับ ต่อมาผู้คนก็ได้ชม “เทวดาท่าจะบ๊องส์” หรือ “The Gods must be crazy” อีกหลายภาคตามมา ผูก้ ำ�กับมีชอ่ื ว่า Jamie Uys เกิดและเติบโตในประเทศ แอฟริกาใต้ ก่อนหน้าทีผ่ ชู้ มจะจดจำ�เขาจากเรือ่ งเทวดาท่า จะบ๊องส์ เจมีเ่ คยสร้างภาพยนตร์สารคดีทช่ี อ่ื ว่า Animals are beautiful people ในปี 1974 และได้รบั รางวัล ภาพยนตร์สารคดียอดเยีย่ ม จากเวทีลกู โลกทองคำ� หลายๆ ครัง้ ทีเ่ ราชมสารคดีชวี ติ สัตว์โลก สิง่ แรกที่ เรานึกถึงคือ ความจริงจังและสาระอันหนักหน่วงซึง่ นัน่ มักจะ 70

Miracle of Life August 2010

ตามมาด้วยการอ้าปากหาว แม้วา่ ผูส้ ร้าง จะพัฒนาการถ่ายให้ตน่ื ตาตืน่ ใจแค่ไหน ก็ตามที นัน่ เป็นเพราะว่าเนือ้ หาทีน่ ำ�เสนอ ก็ไม่พน้ การแบ่งสิง่ ทีเ่ ขาถ่ายว่าเป็นสัตว์ และคนดูเป็นมนุษย์ เมือ่ เราไม่รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ราดูอยูค่ อื พวกเดียวกับเรา เราจึงเบือ่ และไม่สนใจ แต่…การคิดแบบนีไ้ ม่เกิดขึน้ กับ การดูหนังของเจมี่ เป็นเพราะการเติบโต มาในประเทศแอฟริกาใต้ เจมีม่ องชีวติ สัตว์ปา่ ว่าไม่ตา่ งอะไรกับมนุษย์ ในฉบับก่อนๆ ผมเคยเขียนถึงวิธี การถ่ายสุนขั จิง้ จอกในเรือ่ ง The fox and the child เรือ่ งนีก้ เ็ ช่นกัน เจมีใ่ ช้เวลา ในการตามถ่ายชีวติ สัตว์ปา่ หลากหลาย ประเภทในทะเลทรายนามิบ ฝัง่ ตะวันออก ของแอฟริกา ตลอดทั้งปี ทั้งกลางวัน กลางคืนในทุกๆ ฤดูกาล และค่อยๆ นำ� มาตัดต่อลำ�ดับเรื่องราวจากภาพที่ได้ ทัง้ หมด และเล่าเรือ่ งผ่านเสียงบรรยาย ของ Paddy O’Byrne เพือ่ ค้นพบว่าสัตว์ ป่าไม่ว่าประเภทใดก็มีกริยาไม่ต่างกับ มนุษย์ ฉากทีด่ ที ส่ี ดุ ฉากหนึง่ ของเรือ่ งคือ ฉากทีส่ ตั ว์ปา่ ทัง้ ลิง แรด ตัวเมียร์แคท และ อืน่ ๆ อีกมากมายเกิดอาการเมาเพราะ ไปกินผลไม้ประเภทหนึง่ ทีม่ ฤี ทธิเ์ หมือน เหล้า ต่างพากันเดินเป๋ไปเป๋มา ล้มกลิง้ กันไม่เป็นท่าแม้แต่พเ่ี บิม้ อย่างช้างป่า ผมนั่ง ดู ห นั ง สารคดี สัต ว์ โ ลก ความยาว 90 กว่านาทีเรือ่ งนีอ้ ย่างสนุก ตลอดทั้งเรื่อง สนุกกว่าบอลโลกบางคู่ ด้วยซํา้ และตระหนักรูอ้ ย่างหนึง่ ว่าบางที เราไม่จำ�เป็นต้องทำ�หนังทีโ่ น้มน้าว บังคับ หรือขู่ให้คนหันมารักษ์โลกอย่างที่หนัง หลายๆ เรือ่ งพยายามทำ� แต่แค่นำ�เสนอ ให้เห็นแง่มมุ น่ารักของสัตว์ปา่ ของผืนป่า และของธรรมชาติอย่างทีห่ นังเรือ่ งนีท้ ำ� สำ�เร็จ ผมว่าด้วยความมหัศจรรย์แห่งชีวติ ขีค้ ร้านคนก็จะหันมารักและอนุรกั ษ์โลก เรามากขึน้ เองแหละครับ

TOY STORY 3 : 3D

พากย์เสียงโดย ทอม แฮงค์, ทิม อัลเลน, โจน คูแซ็ค, วูปปี้ โกล์ดเบิรก์ ผูก้ �ำ กับ ลี อันคริช เข้าฉาย 12 สิงหาคม 2553 ได้เวลาเปิดกล่องของเล่นอีกครัง้ กับทีมผูส้ ร้าง “ทอย สตอรี”่ ทีจ่ ะพาผูช้ ม กลับเข้าสูโ่ ลกอันสดใสของ วูด๊ ดี,้ บัซ และเหล่าแก๊งค์ของเล่นสุดโปรดของพวกเราใน “ทอย สตอรี่ 3” วูด๊ ดี้ และ บัซ ยอมรับความจริงทีว่ า่ วันหนึง่ แอนดี้ เจ้าของพวกเขา จะต้องโตเป็นผูใ้ หญ่ แต่จะเกิดอะไรขึน้ เมือ่ วันนัน้ มาถึงล่ะ ในภาค 3 นี้ แอนดี้ จะ ต้องออกจากบ้านไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยทีเ่ ขาต้องทิง้ เหล่าของเล่นผูซ้ อ่ื สัตย์ ให้ตกอยูก่ บั อนาคตทีไ่ ม่แน่นอนของพวกเขาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป พวกเขาจะถูกทิง้ ถูกบริจาค หรือถูกเก็บไว้จนฝุน่ เกาะโดยไม่ถกู นำ�มาเล่น อีกตลอดไป แล้วพวกเขาจะต้องกับผจญภัยในรูปแบบไหนกันบ้าง และเหล่าของ เล่นใหม่ๆ ทีจ่ ะมาเพิม่ ความสนุกในภาค 3 นี้ มีใครกันบ้าง ต้องตามไปลุน้ กันต่อ ในโรงภาพยนตร์ และทีส่ ำ�คัญ กลับมาคราวนีพ้ วกเขาจะมาในแบบ 3 มิติ !

ภัทรา เชาวน์เกื้อกูล เรื่อง

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก FIRST LOVE

แนวหนัง โรแมนติก คอมมาดี้ นักแสดง มาริโอ้ เมาเร่อ, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ตุก๊ กี้ ชิงร้อยฯ ผูก้ �ำ กับ พุฒพิ งศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, วศิน ปกป้อง เข้าฉาย 26 สิงหาคม 2553 นํา้ (ใบเฟิรน์ -พิมพ์ชนก) สาวน้อย ม.1 วัย 14 หน้าตาธรรมดาๆ กระเดียด ไปทางไม่สวย หรือเรียกง่ายๆ ว่า ขีเ้ หร่นน่ั แหละ แต่เธอดันไปแอบชอบ พีโ่ ชน (มาริโอ้ เมาเร่อ) พีม่ .4 ทีห่ ล่อ เท่ ทีส่ ดุ ในโรงเรียน แล้วแถมยังใจดีอกี ตะหาก ทำ� ให้นํา้ มีคแู่ ข่งเป็นสาวๆ ทัง้ ม.ต้นและ ม.ปลาย เต็มไปหมด แต่นํา้ ไม่ยอมแพ้งา่ ยๆ เธอพยายามลุยทำ�ทุกอย่าง สูท้ กุ รูปแบบเพือ่ ทีจ่ ะ...เก่ง...และ...สวย แล้วเด่นขึน้ ใน โรงเรียนให้ได้ เพราะแอบหวังในใจเล็กๆ ว่าถ้าทำ�สำ�เร็จพีโ่ ชนอาจจะหันมามองเธอ สักครัง้ ด้วยความช่วยเหลือของเพือ่ นๆ แก๊งหน้าแย่ ในทีส่ ดุ นํา้ ก็ได้เป็นดรัมเมเยอร์ มือหนึง่ ของโรงเรียน จนตอนทีเ่ รียนอยู่ ม.3...เธอได้เป็นดาวของโรงเรียน จริงๆ!!!!! แล้วเรือ่ งราวความรักของนํา้ จะเป็นอย่างไร โชนจะหันมาสนใจเธอมัย้ โปรดติดตามชม

August 2010 Miracle of Life

71


เรื่อง

เมือ่  หนึง่ ในเพลงทรงพลังทีม่ กั จะถูกนำ�มาใช้งานเคียงข้าง

กับการพยายามนำ�เสนอความจริง (หรืออย่างน้อยคนทีน่ ำ� เสนอนัน้ ก็เชือ่ ว่ามันเป็นความจริง) อยูเ่ สมอ แต่อย่าเข้าใจผิด ว่ามันจะเป็นเพลงร็อคอันฮึกเหิมซึ่งพร้อมจะขับเคลื่อน มวลชน และไม่ใช่แม้กระทัง่ เพลงโฟล์กทีข่ บั ขานเรือ่ งราวแบบ เปลือยๆ ออกมา หากแต่มนั เป็นเพลงโซล-อาร์แอนด์บี ที่ นุม่ นวลสวยงาม ใครจะไปเชือ่ ว่าในความอ่อนหวานเศร้าสร้อย ของดนตรีโซลนั้นจะถ่ายทอดความจริงที่ทรงพลังยิ่งกว่า อะไรทั้งหมดได้ แต่มันก็เป็นไปได้ถ้าหากเพลงนั้นคือ “What’s Going On” เพลงคลาสสิคในปี 1971 ของ ศิลปินทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นราชาแห่งเพลงโซล- มาร์วนิ เกย์

เพราะอะไรเพลงอ่อนช้อยอย่าง “What’s Going On” จึงกลายเป็นเพลงมหัศจรรย์ทม่ี บี ทบาทสำ�คัญของโลก คำ�ตอบคือเพราะเหตุการณ์สำ�คัญทีน่ ำ�มาซึง่ ความขัดแย้ง ต่างๆ บนโลกใบนีน้ น้ั ล้วนมีองค์ประกอบทีเ่ หมือนกันคือมี คูก่ รณีหรืออาจเรียกว่าคูข่ ดั แย้ง และไม่วา่ ความขัดแย้งนัน้ จะ เกิดจากอะไรก็ตาม อาจเป็นแค่นํา้ ผึง้ หยดเดียวจากรังผึง้ หรือ ใหญ่โตระดับจรวดขีปนาวุธ คูข่ ดั แย้งก็ลว้ นเชือ่ ว่าฝ่ายของตัว มีความจริง (ไม่วา่ มันจะจริงจริงไหม จริงเท่าไหร่ หรือจริงใน ทัศนะของใคร) และพยายามนำ�เสนอความจริงนัน้ ออกมา ตอนนัน้ เอง “What’s Going On” จะแสดงตัวตนออก มา

72

Miracle of Life August 2010

แต่ไม่ใช่เพือ่ บอกว่าความจริงคืออะไรหรอก ทีม่ นั ทำ�ก็คอื การพยายามร้องขอความเข้าใจและฟังความจริงจากฝ่ายร้องขอ บ้างเท่านัน้ ย้อนกลับไปดูตน้ กำ�เนิดของเพลงนี้ เรือ่ งราวของมันเองก็ ไม่ตา่ งอะไรจากเรือ่ งราวของคนทีใ่ ช้มนั กล่าวคือ “What’s Going On” ต่อสูเ้ พือ่ ตัวเองในฐานะเพลงโซล อาร์แอนด์บี ทีม่ นี ยั ยะ เกีย่ วกับสังคมและการเมือง ซึง่ ในตอนนัน้ เพลงทีพ่ ดู เรือ่ งราวแบบ นีไ้ ม่ได้รบั การสนับสนุนจากตราแผ่นเสียง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพลงโซล อาร์แอนด์บี ทีถ่ กู วางสถานะเพลงจรรโลงจิตใจ เป็นมิตร ทางรูหบู นหน้าปัดวิทยุนน้ั แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีม่ นั จะพูดเรือ่ ง หนักๆ (ยกเว้นว่ามันกำ�ลังพูดถึงความรักของคนอ้วน!) แต่มาร์วนิ เกย์และ “What’s Going On” ก็ตอ่ สูเ้ พือ่ วงการเพลงโซลในอัน ทีจ่ ะร้องขอสิทธิใ์ นการเล่าเรือ่ งรับใช้สงั คมบ้างเช่นเดียวกับเพลง แบบอืน่ ๆ บางทีการทีเ่ ขาได้รบั ยกย่องว่าเป็นราชาแห่งวงการเพลง โซล ก็อาจเป็นเพราะเหตุผลนีม้ ากกว่าการมีเพลงฮิต หรือมีเพลง เพราะมากกว่าใคร แต่เกย์ ก็ยงั ไม่ใช่ผใู้ ห้กำ�เนิด “What’s Going On” ทีแ่ ท้จริง เพราะบุพการีของมันจริงๆ คือ โรนัลโด “โอบี” เบนสัน หนึง่ ในสมาชิกวงประสานเสียง The Four Tops ในปี 1970 ขณะทีเ่ บนสันเสร็จสิน้ การทัวร์รว่ มกับวง The Four Tops เขา จับความรูส้ กึ ผิดหวังต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาทีม่ ตี อ่ การประท้วง ต่อต้านการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของคนหนุม่ สาวอเมริกนั เขา ผิดหวังทีป่ ระเทศของเขาเดินหน้าใฝ่หาสงครามโดยไม่ฟงั เสียง เรียกร้องของคนในประเทศ ความคิดทัง้ หมดนีจ้ ดุ ประกายความคิด ให้เขาเขียนเพลงนีข้ น้ึ มา โดยเฉพาะท่อนทีว่ า่ “Picket lines, picket signs” นัน้ เบนสันตัง้ ใจวิพากษ์ปฏิกริ ยิ าของเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจทีม่ ี ต่อผูป้ ระท้วงโดยตรง เมือ่ เขียนเสร็จเขานำ�เพลงนีไ้ ปให้เพือ่ นร่วมวงฟัง สมาชิก ทีเ่ หลือส่ายหัวทันทีเพราะรูด้ วี า่ โมทาวน์ตราแผ่นเสียงต้นสังกัดนัน้ ไม่เห็นดีเห็นงามกับเพลงทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์แน่ๆ

และแฟนๆ ของวงก็คงต้องการเพลงทีจ่ บั อารมณ์รกั ๆ ใคร่ๆ อย่างทีเ่ คยมามากกว่า “What’s Going On” มีแต่จะทำ�ให้พวกเขาสูญเสียแฟนเพลงไป หนึง่ ปีให้หลังเบนสัน ได้มาพบกับเกย์ ผูก้ ำ�ลังผิดหวังในชีวติ ทัง้ อาชีพศิลปินที่ เขาเพิง่ สูญเสียแทมมี่ ทาร์เรล เพือ่ นรักทีร่ ว่ มงานกับเขาในฐานะในศิลปินคู่ การจาก ไปของทาร์เรลทำ�ให้เกย์ไม่อยากร้องเพลงอีกต่อไป แถมพอเบนเข็มไปเล่นอเมริกนั ฟุตบอลเป็นอาชีพ เขาก็สอบตกในการคัดตัว ในวัย 31 ปี มาร์วนิ เกย์สญ ู สิน้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง เขาไม่มแี รงจูงใจมากพอทีจ่ ะทำ�อะไรเป็นชิน้ เป็นอัน จนกระทัง่ ได้พบกับ เบนสัน จนกระทัง่ ได้พบกับ “What’s Going On” เกย์ประทับใจในพลังของเพลงทีเ่ บนสันเขียนเอาไว้ แม้จะเป็นเพียงโครงร่าง ทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ เขาจึงอาสาช่วยเบนสัน และนักดนตรีอกี คนชือ่ อัล คลีฟแลนด์ทำ� เพลงนีจ้ นสมบูรณ์ ตอนแรกเกย์คดิ ว่าเพลงนีน้ า่ จะให้วง The Originals ขับร้อง แต่ เบนสันและคลีฟแลนด์ยนื ยันเสียงแข็งว่าคนเดียวทีจ่ ะร้องเพลงนีไ้ ด้กค็ อื ตัวเขาเอง - มาร์วนิ เกย์ เมือ่ เกย์ตกลงใจว่าจะเป็นคนร้องบันทึกเสียง “What’s Going On” เขาก็ ตัง้ ใจว่านับต่อจากนี้ เขาจะไม่รอ้ งเพลงอย่างทีค่ นอืน่ อยากให้รอ้ ง จะไม่เป็นอย่างทีค่ น อืน่ อยากให้เป็นเหมือนในอดีต “What’s Going On” จะเป็นแรงผลักดันให้เขาเป็น เพียงสิง่ เดียวนัน่ คือ “ตัวของตัวเอง” “What’s Going On” และเกย์มปี ญ ั หาทันทีกบั การเกิดใหม่ทางอาชีพ ศิลปิน เมือ่ แบร์ร่ี กอร์ด้ี และสโมคกี้ โรบินสัน หนึง่ ในสองผูบ้ ริหารโมทาวน์คดั ค้าน และให้เหตุผลว่าเพลงนีไ้ ม่ขายและอันตรายเกินไป แต่เกย์กป็ ระกาศว่าเขาจะไม่ออก อัลบัม้ ไม่ทำ�อะไรอีกเลยถ้าเขาไม่ได้บนั ทึกเสียง “What’s Going On” และนำ�มัน มาเป็นชือ่ อัลบัม้ สำ�คัญของโลกอีกชุดหนึง่ นัน่ คืออัลบัม้ “What’s Going On” ในปี 1971 เพลงทีร่ ํา่ ร้องถึงความจริงทีห่ ลายคนคิดว่าไม่ขายเอาเสียเลยของเกย์น้ี ใน ทีส่ ดุ ก็ทำ�ให้ผบู้ ริหารโมทาวน์หลายคนคิดผิด เพราะมันประสบความสำ�เร็จอย่างสูง ทัง้ ความสำ�เร็จเชิงขยายทีก่ ลายเป็นเพลงฮิตทัว่ อเมริกาก่อนจะกลายเป็นเพลงฮิต ในอีกหลายๆ ประเทศ และความสำ�เร็จเชิงลึกทีม่ นั ขับเคลือ่ นสังคมให้ตง้ั คำ�ถามถึง ท่าทีของประเทศมหาอำ�นาจทีม่ ตี อ่ สงครามเวียดนาม จน “What’s Going On” จะกลายเป็นซาวนด์แทร็กประกอบการต่อต้านสงครามเวียดนามอย่างเป็นทางการ ไปโดยปริยาย ทีส่ ำ�คัญ “What’s Going On” พาเกย์ และโมทาวน์กลับมาแจ้งเกิดอีก ครัง้ เกย์ในฐานะราชาเพลงโซล และโมทาวน์ในฐานะตักศิลาของวงการเพลงโซล และอาร์แอนด์บสี ำ�คัญของโลกมาจนปัจจุบนั นี้ ความจริงที่ “What’s Going On” รํา่ ร้องออกมาจึงทำ�หน้าทีส่ มบูรณ์ของ มันเอง กล่าวคือมันขายความเรียกร้องต่อการแสวงหาความจริงของคนทีต่ อ้ งการ มันทำ�ให้คนทีเ่ ชือ่ ความจริงอีกด้านต้องหยุดคิด ว่าทีแ่ ท้จริงมันเกิดอะไรขึน้ เหมือนทีเ่ กย์รอ้ งเอาไว้ “What’s Going On”

“What’s Going On” Mother, mother There’s too many of you crying Brother, brother, brother There’s far too many of you dying You know we’ve got to find a way To bring some lovin’ here today Father, father We don’t need to escalate You see, war is not the answer For only love can conquer hate You know we’ve got to find a way To bring some lovin’ here today Picket lines and picket signs Don’t punish me with brutality Talk to me, so you can see Oh, what’s going on What’s going on Ya, what’s going on Ah, what’s going on In the mean time Right on, baby Right on, Right on

คลิกฟังเพลง What’s Going On ได้ท่ี www.miracleoflife.com August 2010 Miracle of Life

73


ถ้า เรือ่ งราวของเด็กน้อยโต๊ะโตะจังกับเพือื่ นๆ ในหนังสือ “โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง”

ภูมิศาสตร์แห่งความสุข อีรคิ วีนเนอร์-เขียน โตมร ศุขปรีชา-แปล สำ�นักพิมพ์ GM BOOKS ราคา 280 บาท

ความสุข มีหน้าตาอย่างไร?

นีเ่ ป็นคำ�ถามที่ อีรคิ วินเนอร์ อยากรูเ้ หลือเกิน เขา คลายความสงสัยด้วยการเดินทางไปยัง 10 ประเทศทัว่ โลก เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แ์ ลนด์ ภูฏาน กาตาร์ ไอซ์แลนด์ มอลโดวา สหราชอาณาจักร อินเดีย อเมริกา และทีเ่ ด็ดดวง มากๆ ก็คอื เขามาทีไ่ ทยแลนด์ แลนด์ออฟสไมล์ของเราด้วย สิง่ ที่ อีรคิ วินเนอร์ ได้พบก็คอื ผูค้ นซึง่ มีหลักคิดและวิถชี วี ติ ที่ แตกต่างกันอย่างบรม ทว่าในความแตกต่างนัน้ คนในแต่ละ ประเทศกลับมีความสุขในแบบของตัวเอง สิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความ สุข” ไม่ได้มรี ปู แบบทีจ่ ำ�เพาะ ความสุขของชาวเนเธอร์แลนด์

คือตัวเลข ความสุขของชาวอังกฤษคืองานทีค่ บื หน้า ความสุขของชาว อเมริกนั คือบ้าน ความสุขของคนไทยคือการไม่คดิ ฯลฯ อาจพูดได้อกี อย่างว่า ความสุขไม่ได้อิงกับสถานที่ หรือองค์ประกอบอื่นใดทั้งสิ้น ความสุขอยูท่ ใ่ี จของเรา ถ้าใจเป็นสุขเสียอย่าง อยูท่ ไ่ี หนก็เป็นสุขได้ทง้ั นัน้ จุดเด่นอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้ อยูต่ รงลีลาการเขียนของ อีรคิ วินเนอร์ ทีช่ า่ งสังเกตสังกา ตัง้ คำ�ถามได้โดนจุดโดนใจ ผสมกับการเหน็บแนม เบาๆ ให้ได้อมยิม้ แก้มตุย่ กันอยูเ่ รือ่ ยๆ โดยเฉพาะทีเ่ ขียนถึงเมืองไทย ซึง่ อ่านแล้วต้องบอกว่า เป็นมุมมองจากคนนอกที่ “จริง” และ “เจ็บ” เหลือ หลาย

ถนน ทุกสายมุง่ สูเ่ มืองหลวง

สุขนอกสูตร

สุปรียา ห้องแซง สำ�นักพิมพ์แพรว • 169 บาท

74

Miracle of Life August 2010

ผูค้ นหลายล้านคนเดินทางมาทีน่ ่ี โดยมีเป้าหมายเดียวกัน นัน่ ก็คอื เพือ่ ไขว้คว้าหาโอกาสและความสำ�เร็จ แต่สำ�หรับบางคน เมืองหลวงกลับไม่มคี ำ�ตอบใดๆ ให้พวกเขา สุปรียา ห้องแซง เป็นคนหนึง่ ทีไ่ ม่อาจทำ�ตัวให้สนิทกับเมืองหลวงได้ เธอมาจากครอบครัวชาวนา และ คุน้ เคยกับชีวติ ท้องนามาตัง้ แต่เด็ก แม้เส้นทางการศึกษาจะพาเธอไปไกลถึงมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�กลาง กรุง แต่เธอกลับใฝ่ฝนั ทีจ่ ะคืนสูบ่ า้ นเกิด กลับไปใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย พอเพียง ควบคูไ่ ปกับการเนรมิตผืนดิน ให้งอกงามด้วยพืชพันธุ์ ความปรารถนาของเธอสวนทางกับสิง่ ทีค่ นอืน่ มุง่ หวัง ไม่เว้นแม้แต่พอ่ แม่ทส่ี ง่ เสีย ให้เธอเล่าเรียน “สุขนอกสูตร” คือหนังสือที่ สุปรียา ห้องแซง บอกเล่าเรือ่ งราวของตัวเองทีค่ อ่ ยๆ สัง่ สม ประสบการณ์ เพือ่ ทีจ่ ะกลับไปใช้ชวี ติ แบบในอดีตอีกครัง้ พร้อมพิสจู น์ให้ทกุ คนได้เห็นว่า การไปเป็น เกษตรกรทีบ่ า้ นเกิด ก็เป็นหนึง่ ในทางเลือกของชีวติ ทีด่ ไี ม่ใช่เล่นเหมือนกัน

ของ คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ เคยสร้างรอยยิม้ และความสดใสให้แก่คณ ุ มาหนนีส้ ง่ิ ทีจ่ ะได้จาก หนังสือเล่มล่าสุดของเธอ คือ นํา้ ตาแห่งความสะเทือนใจ “โต๊ะโตะจังและโต๊ะโตะจังทัง้ หลาย” เป็นหนังสือทีน่ ำ�เสนอ 15 ประเทศ คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ เดินทางไปประเทศเหล่านีใ้ นฐานะฑูตยูนเิ ซฟ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1984 จนถึงปี ค.ศ. 1996 ภาพทีเ่ ธอได้พบตลอดช่วงเวลานัน้ คือภาพของความอดอยาก ความป่วยไข้ ความสูญเสีย ความหวาดกลัว และภัยอันตรายต่างๆ ทีเ่ ด็กหลายล้านคนต้องเผชิญ บนโลกทีส่ ร้างขึน้ ด้วย มือของผูใ้ หญ่ เด็กๆ คือดอกไม้อนั บริสทุ ธิ์ พวกเขาไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ในความขัดแย้ง ความเกลียดชัง และปฏิบตั กิ ารสงครามใดๆ ทว่าพวกเขากลับต้องรับผลพวงของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง ถ้าความรูส้ กึ ทีเ่ กิดกับผูใ้ หญ่รนุ แรงเพียงใด ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดกับเด็กๆ ยิง่ มากกว่าเป็นร้อยเท่าพันทวี หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเหมือนตัวแทนของเสียงเล็กๆ ทีต่ ง้ั คำ�ถามกับชาวโลกว่า เพราะเหตุใด พวกเขาจึงต้องผจญกับความทุกข์แสนสาหัส เพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้รบั ส่วนแบ่งความ สุขเหมือนเด็กอืน่ ๆ และเพราะเหตุใดพวกเขาถึงึ ไม่มโี อกาสได้อยูบ่ นโลกทีส่ วยงาม คงเป็นคำ�ถามที่ยากจะตอบ วิธีเดียวที่จะทำ�ให้คำ�ถามเลือนหายไปก็คือ ร่วมกัน หยิบยืน่ สิง่ ดีๆ ให้พวกเขา หยุดความเลวร้ายทีก่ ระทำ�ต่อเด็กๆ และสร้างโลกใหม่ทส่ี วยงามสำ�หรับ ทุกคนขึน้ มา โดยเริม่ ต้นนับหนึง่ กันตัง้ แต่เดีย๋ วนี้

โต๊ะโตะจัง กับโต๊ะโตะจัง ทั้งหลาย

คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ - เขียน ผุสดี นาวาวิจติ - แปล สำ�นักพิมพ์ผเี สือ้ ญีป่ นุ่ ราคา 321 บาท

ผลงาน ในบรรดากวีไร้ฉนั ทลักษณ์ นิศรัย หนูหล่อ ถือเป็นหนึง่ ในจอมยุทธ ทีล่ ลี ากวีเป็น

ขวดใสใบเล็ก ทั้งสี่ใบ นิศรัย หนูหล่อ สำ�นักพิมพ์นาคร ราคา 120 บาท

ทีย่ อมรับไปทัว่ บรรณพิภพ ผลงานล่าสุดของเขา “ขวบใสใบเล็กทัง้ สีใ่ บ” ใช้เวลาบ่มเพาะยาว นานถึง 14 ปี กว่าจะรวบรวมออกมาเป็นเล่มได้ บทกวีทฉ่ี าดฉายอยูใ่ นงานชุดนี้ ส่วนใหญ่ เป็นงานทีเ่ ป็นอิสระจากฉันทลักษณ์ แต่กม็ บี างส่วนทีแ่ สดงฝีมอื ในทางกลอนและกาพย์ให้ทกุ คนได้ประจักษ์ นิศรัย หนูหล่อ ตัง้ ชือ่ หนังสือ “ขวบใสใบเล็กทัง้ สีใ่ บ” โดยเปรียบกับตัวเขาเอง ที่ เป็นเหมือน “ขวดแก้ว” ซึง่ แม้จะมีรอยร้าวอยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั สามารถส่องประกาย และใช้เก็บ สิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าเอาไว้ได้ สิง่ ทีเ่ ขาได้พบ ได้ยนิ และได้รสู้ กึ ในช่วงเวลากว่ายีส่ บิ ปีทผ่ี า่ นมา ล้วน เป็นประสบการณ์อนั มีคา่ ซึง่ เขานำ�มาเป็นแรงขับในการสร้างงานกวี ทีส่ ะท้อนภาพความ จริงในโลกปัจจุบนั แม้หลายบทจะแฝงนํา้ เสียงของความไม่พอใจ ความห่วงกังวลต่อความ เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และความไม่ไว้วางใจในนักการเมือง จนถึงข้าราชการไทย หากแต่บทกวี เหล่านีก้ ไ็ ม่ได้ดำ�มืดด้วยความทุกข์ทอ้ สิน้ หวัง ตรงกันข้าม กลับใสกระจ่างด้วยความเชือ่ มัน่ ในมนุษย์ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็เชือ่ ในเด็กๆ ทีก่ ำ�ลังเติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า นอกเหนือจากคลืน่ ความคิดและความรูส้ กึ ทีก่ ระทบใจขณะได้อา่ นแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ ง ยอมรับก็คอื ถึงบทกวีสว่ นใหญ่จะไร้ฉนั ทลักษณ์ ทว่ากลับไพเราะด้วยจังหวะของคำ�ทีร่ อ้ ยเรียง กันอย่างประณีต จนทำ�ให้หว้ งขณะของการอ่านงานชุดนี้ เป็นช่วงเวลาทีใ่ ห้อารมณ์เพลิดได้ ไม่นอ้ ยทีเดียว

August 2010 Miracle of Life

75


โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์

แสตมป์ ควบ ว่าน คอนเสิร์ต

7 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น. งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย

(BANGKOK 2010 - 25th Asian International Stamp Exhibition)

4-12 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 – 20.00 น. เปิดโลกแฟนตาซีแห่งการเรียนรู้ผ่านแสตมป์สวยงามที่ มีเอกลักษณ์จากหลากหลายประเทศทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ จะทำ�ให้เราได้สมั ผัสความหลากหลายของวิถี ชีวติ ความเชือ่ และวัฒนธรรมของชาวตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดแสตมป์หายากมากกว่า 1,000 เฟรม พร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษ เนือ่ งในวโรกาสครบรอบ 60 ปี ราชาภิเษก ทีเ่ ราจะได้เห็นสิง่ สะสมทีไ่ ม่เคยจัดแสดงมาก่อน ไปร่วมเปิดโลกทัศน์กนั ได้ท่ี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ .์ิ .. งานนีช้ มฟรีไม่มคี า่ เข้าจ้ะ

Love Ratchaprasong Summer Sale

วันนี้-31 สิงหาคม 2553

ขาช้อปทัง้ หลายไปร่วมช้อปสินค้าราคาลดกระหนํา่ กันได้เลยที่ย่านราชประสงค์ ย่านการค้าสีสันแห่ง กรุงเทพฯ ทีก่ ลับมาเอาใจด้วยการจัดเทศกาลลดราคา สินค้าสุดฮอต ซึง่ ครัง้ นีม้ าพร้อมกับเทศกาลลดราคา ระดับประเทศ Amazing Thailand Grand Sale โดยมีรา้ นค้าเข้าร่วมให้เลือกสรรสินค้ากันกว่า 200 ร้าน กับส่วนลดสูงสุดถึง 70% คนรักราชประสงค์อย่า รอช้า เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วเดินหน้าช้อป กระจายกันได้เลย

76

Miracle of Life August 2010

สองหนุ่ ม อารมณ์ ดี ต่ า งสไตล์ แต่ ใ จเดี ย วกั น อย่ า ง “แสตมป์ ” และ “ว่ า น” รวมตั ว เฉพาะกิ จ จัดคอนเสิร์ตร่วมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเราเชื่อว่าทั้งคู่ จะต้องขนโชว์เด็ดๆ ในแบบหนุ่มขี้เล่นช่างคิดมาให้ คนดู ไ ด้ ส นุ ก สนานกั น อย่ า งเต็ ม อิ่ม แน่ น อน ใคร รู้ตัว ว่ า เป็ น แฟนคลั บไปร่ ว มพิ สูจ น์ ฝีมือ ทางดนตรี ในแบบ “หนังควบ” ของพวกเขาได้ท่ี อาคารกีฬา เวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง บัตรราคา 2,000/1,800/1,500/1,000/800 ซื้อ บั ต รได้ ท่ี ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขาและ www.thaiticketmajor.com

มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 11: ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างกลมกลืน
The 11th Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 2011: The Empowering Smiles for Harmony and Inclusion รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร (ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่งผลงานการประกวดมาได้ที่ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มูลนิธเิ พือ่ เด็กพิการ Tel : 02-539-9958, 539-9706, 539-2916 (กด 18) Mobile : 08-5155-9341, 08-5337-9660 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์: “mailto:somporn@nmad2006.org”

มูลนิธกิ องทุนไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสิง่ ของทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้ว แต่มสี ภาพพร้อมใช้งาน เพือ่ นำ�สิง่ ของดังกล่าวมาระดมทุน (ขายของมือสอง) ทำ�กิจกรรมเพือ่ น้องเยาวชนทีข่ าดแคลนทัง้ อุปกรณ์การเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ติดต่อ Tel : 02-3144112-3 ต่อ 301, 302

28-29 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 – 18.00 น.

โครงการพิพิธภัณฑ์ใส่กล่อง :

โครงการอุปการะเด็ก

พลัง “จิตอาสา ภาวนารับใช้” พลังจิตที่คิดจะให้ จากใจ...จิตอาสา

Museum Take Away Project

มิวเซียมสยามขอชวนนักเรียนนักศึกษาทีร่ กั การออกแบบ และสนใจในธุรกิจเชิงวัฒนธรรมร่วมประกวดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกทีจ่ ะใช้วางขายใน Museum Shop ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์ใส่กล่อง (Museum Take Away Project) ผูช้ นะการประกวดสามอันดับแรกจะได้รบั ทุนการศึกษารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ ุ ใครทีส่ นใจเข้าประกวด สามารถส่งแบบร่างผลิตภัณฑ์ แนวคิด และประวัตสิ ว่ นตัวมาที่ ตูป้ ณ.32 ปณฝ.วัด เลียบ 10201 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นีน้ ะจ๊ะ

ขณะนี้ทางบ้านทานตะวันได้ขาดแคลนนมผง สำ�หรับ น้องๆ ที่พิการซั้าซ้อน (สมองพิการ ตาบอด หูหนวก กล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง) ผู้ ใ หญ่ ใ จดี ท่านใด ต้องการช่วยเหลือน้องๆ สามารถบริจาคนมผง (ไม่จำ�กัด ยี่ ห้ อ ) ได้ ที่ บ้ า นทานตะวั น มู ล นิ ธิ เ ด็ ก ติ ด ต่ อ สอบถาม ข้อมูล Tel : 02 814 1481

ขอเชิญบริจาคของมือสอง...ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

Japan Education Fair 2010

ใครสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ต้องไม่พลาดงานนี้ เพราะรวบรวมเรือ่ ง การศึกษาในทุกระดับชัน้ รวมทัง้ การแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมทางการศึกษาทีน่ า่ สนใจ เช่น เสวนาเชิงวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนทัศนศึกษาประเทศญีป่ นุ่ ระดับชัน้ มัธยมปลาย นอกจากนี้ ยังมีการจำ�หน่ายสินค้าและบริการ ของชาวญีป่ นุ่ และการออกแบบประกวดบูธกิจกรรมโดยนักศึกษาเอกภาษาญีป่ นุ่ ทัว่ ประเทศอีก ด้วย Japan Lover ไปเจอกันได้ท่ี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ขอบริจาคนมผงช่วยเด็กพิการซ้ำ�ซ้อน โดยด่วน

เพียงวันละ 15 บาท หรือ 450 บาทอย่างต่อเนื่องทุก เดือน นอกจากจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ให้ได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมทักษะอาชีพให้แก่ครอบครัว และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียด โทร. 0-23818863, 0-23818863 ถึง 5

“จิตอาสา” เป็นคำ�ที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายแห่งการ เกื้ อ กู ล หากสั ง คมใดมี จิ ต อาสามากๆ สั ง คมนั้ น ก็ จ ะงดงาม และน่าอยู่ เสถียรธรรมสถานเปิดรับอาสาสมัครเพื่อโครงการ ร้อยดวงใจไทยอาสา ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน โทร 02 509 2207 และ www. sdsweb.org หรือ www.facebook.com/sdsface August 2010 Miracle of Life

77


รับสมัครทีมงานสร้างปาฏิหาริย์ บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จำ�กัด

เมื่อก่อนเวลามีใครพูดว่า “เฮ้อ วันนี้เฟล(ว่ะ)” นั่นแปลว่า คนๆ นั้นต้องเบื่อ เซ็ง หรือเจอปัญหาชีวิตมาแน่ๆ แต่ตอนนี้เราต้อง ขอบอกว่า เฟล อาจไม่ได้มีความหมายในแง่ลบอย่างเดียวแล้วก็ได้ เพราะหากได้ลองเข้าไปในดินแดนโลกไซเบอร์ทคี่ วามเฟลกลับกลาย เป็นความฮาอย่าง http://fail.in.th เราจะได้เจอเรือ่ งราวร้อยพันชวน ให้อมยิ้มไปจนถึงหัวเราะก๊ากแบบเฟลๆ จากทั่วสารทิศ ทั้งช็อตเด็ด สุดฮาในมุมที่เราอาจไม่เคยเห็น รวมทั้งจังหวะของเหตุการณ์และ เรือ่ งราวทีท่ ำ�ให้ขบขันผ่านภาพถ่ายมากมาย กระทัง่ วิดโี อคลิปสุดฮา ทีเ่ รารับประกันว่าสามารถเรียกรอยยิม้ เล็กๆ ให้มาประดับบนใบหน้า แม้ในวันที่เครียดสุดๆ ซึ่งเป็นคนดูก็สนุก แต่จะให้ดีต้องลองแชร์ ผลงานแห่งความภูมิใจในความเป็นคนมีอารมณ์ขัน ง่ายๆ แค่แชร์ ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออีเมล์ แค่นี้เราก็ได้เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ “Fail” แบบเต็มตัว และยังได้ลุ้นเป็นสุดยอด “Fail” ที่จะได้รับ สัญลักษณ์ WIN เพือ่ แสดงถึงระดับความฮาขัน้ สุดยอดอีกด้วยนะ ว่า แล้วก็จะรอช้าทำ�ไม เข้าไปบริหารขากรรไกรให้มันค้างซะบ้างเถอะ!!

“โปรดระวังของลอกเลียนแบบ” อาจใช้ได้ ดีกบั เว็บนี้ http://kodmern.com เพราะ ของเลียนแบบทัง้ หลายจะทำ�ให้เราหัวเราะ และอดอุทานออกมาไม่ได้ว่า “เฮ้ย...ช่าง กล้า(ก๊อป)” เข้าไปเปิดโลกแห่งการก๊อปปี้ กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง...ก็แหงล่ะ 55

78

Miracle of Life August 2010

คนรักสัตว์อย่ามัวชื่นชมสัตว์เลี้ยงน่ารักอยู่ คนเดียว เข้ามาร่วมแบ่งปันความน่ารักที่ จะทำ�ให้ ใ บหน้ า เปื้ อ นยิ้ ม หรื อ อย่ า งน้ อ ย ก็ได้ชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าโฮ่ง เจ้าเหมียวของ คนอื่นๆ เข้ามา ยิ้ ม ด้ ว ยกั น ได้ เลยที่ www. doglang. com

ขำ�เพื่อนต่างสายพันธุ์แบบไทยๆ กันไป แล้ว ก็ลองเข้าไปดูความฮาของสารพัด สัตว์บนโลกใบนีใ้ นแบบอินเตอร์กนั บ้างกับ www.crazyanimals.org ทีร่ วมภาพฮาๆ ทั้งของจริงและตัดต่อที่รับรองว่าจะทำ�ให้ อารมณ์ดีขึ้นมาแบบทันตาเห็น

ต้องการผู้ร่วมงานที่ชอบงานท้าทายความสามารถ มีมนุษย์ สัมพันธ์ และ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ตำ�แหน่ง Sale • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถประสานงานกับลูกค้า เสนองานขาย แพลนงบ ประมาณ ขายงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานขายสื่อโฆษณา 2. ตำ�แหน่ง AE • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถประสานงานกับลูกค้า แพลนงบประมาณ จัดทำ� เอกสารส่งมอบงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 3. ตำ�แหน่ง Project Manager • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงบประมาณของProject • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เคยคุมงาน Event จะพิจารณา เป็นพิเศษ 4. Client Service • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถประสานงานกับลูกค้า แพลนงาน จัดทำ�เอกสารส่ง มอบงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5. เจ้าหน้าที่บัญชี & การเงิน • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง • ทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย ภาษี ปิดบัญชี ประกันสังคม • สามารถวางแผน Cash Flow ได้ มีความละเอียดรอบคอบ ทนแรงกดดันได้ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 6. ผู้จัดการระบบสมาชิก • เคยมีประสบการณ์เรื่องจัดระบบสมาชิก รับสมัครสมาชิก

กระดาษไอเดีย

ชวนนิสิต นักศึกษา งัดไอเดีย สร้างสรรค์ ออกมาโชว์ กับ โครงการไอเดียกระฉูด ปี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist แหลก”

เอสซีจี เปเปอร์ ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายกระดาษไอเดีย กรีน และ กระดาษไอเดีย เวิร์ค เดินหน้าจัดโครงการไอเดียกระฉูด ปี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist แหลก” ส่งเสริมไอเดียดีๆ มันส์ๆ จาก นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบการประกวดคลิปวีดีโอและสิ่งประดิษฐ์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท โครงการไอเดียกระฉูด ปีที่ 2 เป็นการประกวดความคิด สร้างสรรค์ผ่านผลงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ คลิปวีดีโอความยาวไม่ เกิน 3 นาทีและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist แหลก” โดย ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเลือกส่งผลงานในรูปแบบตามถนัด หรือส่งทั้งสองรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย อายุ 18-25 ปี ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทัว่ ประเทศและมีความคิดสร้างสรรค์ สุดขีด โดยส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม (ไม่จำ�กัดจำ�นวน สมาชิก) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2553 ติดตามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.ideaonpaper.com

สนใจติดต่อ คุณจันที / แผนกบุคคล บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จำ�กัด www.hattrick.co.th 0-2931-4253 ต่อ 223 Email: newjun47@yahoo.co.th หรือ newjun47@gmail.com August 2010 Miracle of Life

79


Miracle of Life Radio เพียงสมัครสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ เพื่อร่วม ส่งเสริมการให้ และทำ�บุญทางปัญญา ด้วยการส่งหนังสือให้ ห้องสมุดโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

สถานีวทิ ยุ มิราเคิล ออฟไลฟ์์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี เครือข่าววิทยุศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม รายการ คนคิดดี ชวนทำ�ดี ได้ทกุ วันเสาร์ เวลา 8.00-10.00 น. รายการ ทอล์คบันเทิง แบบวัยทีน ได้ทกุ วันอาทิตย์ เวลา 8.00-10.00 น. ข้อมูลเครือข่ายสถานีและคลิกฟังย้อนหลังได้ท่ี www.miracleoflife.org

เครือข่ายสถานีวทิ ยุ MOL ทัว่ ประเทศ

OPTION 1

OPTION 2

วิธีการชำ�ระเงิน - ชำ�ระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จำ�กัด ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว 53 เลขที่บัญชี 174-2-07458-5 หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-22553-8 ส่งใบสมัครสมาชิก พร้อมสำ�เนาการโอนเงินมาที่ - บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จำ�กัด 24/37 ม.7 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 02-931-4445 Fax. 02-931-4977 *แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำ�เนาได้ **ในกรณีที่ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับและแผนกที่จะให้จัดส่ง ***บริษัทจะส่งเลขที่สมาชิกและนิตยสารเล่มแรกไปยังท่าน เมื่อได้รับหลักฐานการชำ�ระเงินแล้ว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำ�ติชมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นิตยสาร Miracle of Life โทร. 02-931-4445

OPTION 3

*ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดเสื้อให้ ตามความเหมาะสม หากขนาดเสื้อที่ท่านเลือกมาหมด

ภาคเหนือ เอฟ.เอ็ม. 97.75 MHZ. เชียงใหม่ พืน้ ทีค่ รอบคลุม เชียงใหม่, ลำ�พูน, ลำ�ปาง, แพร่ (บางพืน้ ที)่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอฟ.เอ็ม. 104.00 MHZ. นครราชสีมา พืน้ ทีค่ รอบคลุม นครราชสีมา, ชัยภูม,ิ ขอนแก่น (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 94.00 MHZ. ขอนแก่น พืน้ ทีค่ รอบคลุม ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 96.00 MHZ. อุดรธานี พืน้ ทีค่ รอบคลุม อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำ�ภู, ขอนแก่น, เลย (บางพืน้ ที)่ ภาคกลาง เอฟ.เอ็ม. 89.75 MHZ กรุงเทพฯ และปริมณฑล พืน้ ทีค่ รอบคลุม นนทบุร,ี ปทุมธานี, กาญจนบุร,ี นครปฐม, สุพรรณบุร,ี สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 91.25 MHZ. จังหวัดชัยนาท พืน้ ทีค่ รอบคลุม ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บรุ ,ี นครสวรรค์, อุทยั ธานี, สุพรรณบุร,ี ลพบุร,ี พิจติ ร, พระนครศรีอยุธยา (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 100.75 MHZ. พระนครศรีอยุธยา พืน้ ทีค่ รอบคลุม พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุร,ี สระบุร,ี นครปฐม, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 91.50 MHZ. พิษณุโลก พืน้ ทีค่ รอบคลุม พิษณุโลก, กำ�แพงเพชร, สุโขทัย, พิจติ ร, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์ (บางพืน้ ที)่ ภาคตะวันออก เอฟ.เอ็ม. 94.75 MHZ. ชลบุรี พืน้ ทีค่ รอบคลุม ชลบุร,ี ระยอง, จันทบุร,ี ตราด, ฉะเชิงเทรา (บางพืน้ ที)่ ภาคตะวันตก เอฟ.เอ็ม. 101.75 MHZ. จังหวัดเพชรบุรี พืน้ ทีค่ รอบคลุม เพชรบุร,ี สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ราชบุร,ี ประจวบคีรขี นั ธ์ (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 101.25 MHZ. กาญจนบุรี พืน้ ทีค่ รอบคลุม กาญจนบุร,ี ราชบุร,ี สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, อุทยั ธานี, สุพรรณบุร,ี นครปฐม (บางพืน้ ที)่ ภาคใต้ เอฟ.เอ็ม. 100.25 MHZ. นครศรีธรรมราช พืน้ ทีค่ รอบคลุม นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, สงขลา, พัทลุง, ตรัง, กระบี,่ สตูล (บางพืน้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 92.00 MHZ. สุราษฎร์ธานี พืน ้ ทีค่ รอบคลุม สรุาษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่ (บางพืน ้ ที)่ , พังงา (บางพืน ้ ที)่ , ระนอง (บางพืน ้ ที)่ , ชุมพร (บางพืน ้ ที)่ เอฟ.เอ็ม. 89.00 MHZ. สงขลา (กำ�ลังดำ�เนินการ) พืน ้ ทีค่ รอบคลุม สงขลา, พัทลุง, ตรัง, กระบี,่ สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (บางพืน ้ ที)่

ถึง กองบรรณาธิการ Miracle of Life เขียนมาทักทายเป็นครัง้ แรกค่ะ ได้อา่ นนิตยสารหน้าปกพี่ เรย์ ชอบมากค่ะ ชอบความคิดและมุมมองของพีเ่ ขาอยูแ่ ล้ว พอ อ่านข้างในก็รสู้ กึ ว่าไม่เหมือนนิตยสารเล่มอืน่ ๆ มีเนือ้ หาสาระน่า สนใจเยอะเลย ชอบคอลัมน์ดไี อวายจังค่ะ จะได้เอาไปลองทำ�ใช้ ประหยัดเงินด้วย ส่วนทีอ่ ยากติชมก็คอื อยากให้มคี อลัมน์เล่นเกม หรือร่วมสนุกชิงของรางวัลมากกว่านีค้ ะ่ คิดว่าจะทำ�ให้นา่ สนใจ ขึน้ มากเลย ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะ รอดูเล่มต่อๆ ไปอยูค่ ะ่

ปลา เด็ก ม.3

ตอบ น้องปลา พีๆ่ ต้องขอขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ทีเ่ ขียนเข้ามาคุยกัน ดีใจ ทีเ่ ราเป็นอีกทางเลือกของคนอ่านนิตยสารทุกวันนี้ หวังว่าเนือ้ หา ของเราจะถูกใจน้องปลาไปตลอดนะคะ ส่วนเรือ่ งเล่นเกมชิง รางวัล สัญญาว่าจะมีแน่นอนค่ะ ยังไงก็อย่าลืมคอยเป็นกำ�ลังใจ ให้เราต่อไปเรือ่ ยๆ นะจ๊ะ

พีๆ่ กองบรรณาธิการ

August 2010 Miracle of Life

81


ปาริชาติ บุญเอก เรื่องและภาพ

หากใครเดินผ่านตูก้ ระจกแดง ชัน้ บนสุดของสยามเซ็นเตอร์

ตัวเองเรารู้ลึกแค่ไหน อย่ามัวแต่ตามเขา เสียดาย เราก็หาจุดยืนของ ด้านในบรรจุบรรดาดีเจ Hot Wave คลื่น 91.5 ที่ผลัดเปลี่ยน ตัวเองให้พบ หาทางของตัวเองให้พบ เปิดโลกให้กว้าง หมุ น เวี ย นกั น มาสร้ า งความบันเทิงให้กับผู้ฟัง คงจะเคยเห็น คิดว่าการทํำ�ความดีเริ่มจากอะไร ดีเจสาวสุดติสท์คนนีน ้ ง่ั ร่วมจัดรายการอยูใ่ นนัน ้ นอกจากงานดีเจ ตัวเราสิ การทำ�ความดีต้องเริ่มจากเราก่อน เราจะไปว่าโลก พิธกี รแล้ว เธอยังรักงานศิลปะขึน ้ ใจ ใครทีค่ อเดียวกันก็แวะไปชมและ สังคม อย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราไม่ทำ�อะไรเลย เราจะไปบอกคนอื่น แชร์ความอาร์ตกับเธอได้ท่ี www.awakentrip.com ทำ�ความดี แต่ตัวเรายังไม่ทำ� ไม่ได้ เริ่มง่ายๆ เลย ทำ�ให้คนรอบข้าง มีความสุข ไม่ไปเบียดเบียนทำ�ให้คนอืน่ มีความทุกข์ เจอขยะก็เก็บมา ช่วยเหลือกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราไม่ชอบให้ใครทำ�อะไรกับเรายัง งานดีเจ ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งรึเปล่า ก็เป็นนะ งานดีเจสมัยก่อนกับตอนนีก้ ไ็ ม่เหมือนกัน แต่ละคลืน่ ไง เราก็อย่าไปทำ�กับเขาอย่างนั้น

เคยทํำ�กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้าง ก็ไม่เหมือนกัน มันเป็นศิลปะหมด เราจะพูดอะไรกับคนฟัง สิง่ ทีเ่ ราพูด ถ้าถึงวันเกิดก็จะรวมตัวกับเพื่อนๆ ไปทำ�บุญบ้านเด็กกำ�พร้า เขาจะสนใจเราไหม มันก็เป็นศิลปะในการพูด พูดให้คนฟัง คนเชื่อเรา สั ก ที ่ ห นึ ่ง ถ้ า รวมตั ว กั น เยอะหน่ อ ยก็ จ ะพี่ ตุ ล อพาร์ ต เม้ น คุ ณ ป้ า , ว่าเพลงนี้เพราะจริงๆ นะ เพลงนี้น่าสนใจยังไง มีที่มาที่ไปยังไง สิงห์ sqweez animal มีใครหลายๆ คน มาเล่นกีต้าร์ มาเล่นกับ อะไรคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการเป็นดีเจ การรู้เรื่องข่าวสารรอบตัวตลอดเวลา เพราะเราต้องเอามาพูด เด็กๆ ก็มันส์ดี ล่าสุดก็มีโครงการของ wrangler ที่พยายามจะให้ คุย เราต้องทันเขา ต้องเข้าใจว่าเพลงมันแตกต่างกันยังไง แล้วก็ต้อง คนไปบริจาคเลือดให้ครบ 1,000,000 ซีซี เพราะตอนนี้เลือดเราขาด พูดชัด ยังไงคนก็เปิดฟังเราแล้วเราก็ควรที่จะใช้ภาษาไทยให้มันดี ไม่ สภากาชาดไทยต้องการเลือดมาก เลือดที่เราสูบไปหนึ่งถุง 150 ซีซี ทำ�ให้มันวิบัติ ก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญนะ เป็นตัวของตัวเอง นำ�เสนอสิ่งที่ ช่วยคนได้ 3 คน ก็จะไปช่วยในโครงการนี้ค่ะ

กลัวเข็มรึเปล่า เราเป็นให้เต็มที่ แล้วคนฟังเขาก็ชอบในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าเราเป็น โอ้โห กลัว เข็มใหญ่มาก แต่มันเจ็บนิดเดียวเอง ในเมื่อเรา คนอื่น เปรี ย บเที ยบกับคนเจ็บกว่า เขาต้องการนะ ไม่ต้องไปมองมัน มันไม่ คิดว่าเด็กสมัยนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง หรือ ตามกระแส เอาความเป็นจริงนะ ส่วนใหญ่ตามกระแส ตอนเราเติบโตมา เจ็บอย่างที่คิดหรอก ถ้าไปมองแล้วไปโฟกัสที่เข็ม แน่นอน แหม...สัก รุน่ เรย์ เปเล่ ชาคริต รุน่ นัน้ เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองมาก แต่ตอนนี้ ยังสักได้ เจาะยังเจาะได้ แค่นี้เอง หากใครทีฟ่ งั คลืน่ Hot 91.5 ซ่าส์...โดนทีน แล้วเกิดอาการมันส์ มีกระแสเกาหลี ญีป่ นุ่ ตอนนีร้ ายการทีวที มี่ สี าระมันเยอะไม่พอ ทำ�ไม เลื อ ดพุ ่งทะยานสูบฉีด อย่าปล่อยให้เสียเปล่า เดินยกแขนยื่นมือมา ต้องทำ�มานัง่ เต้น Cover ตามชาวบ้าน ทำ�ไมไม่คดิ ท่าเต้นของตัวเอง บริจาคเลือดกับโครงการของ wrangler กับสาวมิเชลกันได้เลย มีอะไรจะฝากถึงน้องๆ บ้างรึเปล่า อยากแนะนำ�ว่าแทนที่จะเต้น Cover อย่างเดียวนะค่ะ หรือว่า ไปชอบภาษาเขา เราควรรู้ภาษาเราให้แน่นก่อนด้วย วัฒนธรรมของ 82

Miracle of Life August 2010


84

Miracle Isuue 4  

Miracle Isuue 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you