Page 1

เกมส์ ความหมายของเกมส์ เป็ นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความสนุกสนาน บันเทิง เพื่อฝึ กทักษะ และเพื่อการเรี ยนรู้ เป็ นต้น และในบางครั้ งอาจใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ เกมประกอบด้วยเป้ าหมาย กฎเกณฑ์ การแข่งขันและปฏิสัมพันธ์ เกมมักจะเป็ นการแข่งขันทาง จิตใจหรื อด้านร่ างกาย หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งส่ งผลให้เกิดพัฒนาการของทักษะ ใช้เป็ นรู ปแบบของการ ออกกำาลังกาย หรื อการศึกษา บทบาทสมมุติและจิตศาสตร์ เป็ นต้น ประเพณีวิ่งควาย เป็ นงานประเพณีประจำาจังหวัดชลบุรี เป็ นหนึ่งในประเพณี อนั เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มี การจัดมากว่า 100 ปี แล้ว ประเพณีวิ่งควาย เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นเป็ นประจำาทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่าำ เดือน 11 หรื อก่อนออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็ นการทำาขวัญควายและให้ควายได้พกั ผ่อนหลังจากตรากตรำากับการงาน ในท้องนามายาวนาน นอกจากนี้ ประเพณีวิ่งควายยังเป็ นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็ นสัตว์มีบุญ คุณต่อชาวนาและคนไทยอีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์กนั ในงานวิ่งควาย ก็ จะนำาผลิตผลของตนบรรทุกเกวียนมาขายให้ชาวบ้านร้านตลาดไปพร้อมๆ กัน ต่างคนต่างก็ถือโอกาสมา พบปะสนทนากัน บ้างก็จูงควายเข้าเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็ นการแข่งขันวิ ่งควายกันขึ้น และจากการที่ ชาวไร่ ชาวนาต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาควายของตนอย่างสวยงามนี่เอง ทำาให้เกิดการประกวด ประชันความสวยงามของควายกันขึ้น พร้อมๆ ไปกับการแข่งขันวิ่งควาย ปั จจุบนั ประเพณี วิ่งควายในเขต เทศบาลเมืองชลบุรี จะจัดในวันขึ้น 14 ค่าำ เดือน 11 อำาเภอบ้านบึงจัดในวันขึ้น 15 ค่าำ เดือน 11 ตลาดหนอง เขิน อำาเภอบ้านบึง จัดในวันแรม 1 ค่าำ เดือน 11 วัดดอนกลาง ตำาบลแสนสุ ข อำาเภอเมือง จัดวิง่ ควายในวัน ทอดกฐินประจำาปี ของวัด วิธีเล่นเกมส์ ใช้เม้าส์ในการควบคุมไปยังจุดหมายปลายทาง โดยอย่าโดนเส้น ขอบ ถ้าโดนเส้นขอบถือว่าแพ้ แต่ถ้าไปถึงจุดหมายคุณชนะ


ผู้จด ั ทำา นางสาวโชติกา ภัทราภิวัฒน์ 54123311014 ANIMATION&MULTIMEDIA

เกมส์  

โชติกา ภัทราภิวัฒน์

เกมส์  

โชติกา ภัทราภิวัฒน์

Advertisement