Page 1

Kurser Konferencer Uddannelser Efteruddannelse til byggeriet 2018

Byggecentrum hedder nu Molio – kvaliteten er den samme


INDHOLD Arbejdsmiljø, miljø og sundhed Miljørådgiver��������������������������������������������������������������� 3 Arbejdsmiljøkoordinering i proj. og udf.fasen������������� 3 Radonsikring i praksis�������������������������������������������������4 Håndtering af skimmelsvampesager���������������������������4 Fugt i bygninger���������������������������������������������������������� 5 Byggejura Syn og skøn �������������������������������������������������������������� 5 Planloven - ændringer i praksis����������������������������������6 Byggeriets forsikringer - for praktikere����������������������6 BR18 og certificeringsordningen ��������������������������������8 Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis�������������8 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri�������������9 Byggeriets Hverdagsjura���������������������������������������������9 ABR 18���������������������������������������������������������������������� 10 Rådgiveransvar i byggeriet���������������������������������������� 10 Håndtering af mangler����������������������������������������������11 Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister��������������������11 ESPD - fra vugge til grav������������������������������������������� 12 Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil�� 12 Markedsdialog og Udbud med forhandling��������������� 14 Udfyldende Entrepriseret������������������������������������������ 14 Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen�������� 15 Håndtering af brandsager����������������������������������������� 15 Nye BR krav: Indeklima i skoler og daginst. ������������� 15 AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92?���������������������������������� 16 Bygningsfysik Brand������������������������������������������������������������������������ 16 Vådrum - regler og praktisk udførelse�����������������������17 Indeklima�������������������������������������������������������������������17 Webinar: Branddagen 2018�������������������������������������� 18 Lyd���������������������������������������������������������������������������� 18 Lys����������������������������������������������������������������������������20 Bæredygtighed LCA - analyse af materialers livscyklus���������������������20 Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj����� 21

Energi Energi�����������������������������������������������������������������������26 Projekteringsguide – lavenergiboliger 2015/2020��������26 Be15 energiberegninger�������������������������������������������� 27 Energirenovering af fredede og bevaringsv. bygn.���� 27 Konstruktions- og byggeteknik Byboligens Plusrum: Tagboliger og tagterrasser������29 Byboligens Plusrum: Altaner�������������������������������������29 Installationer Funktionsafprøvning af tekniske anlæg��������������������30 Commissioning og performancetest�������������������������30 Organisering, ledelse, samarbejde Projektgranskning����������������������������������������������������� 31 Økonomi og kalkulation Successiv kalkulation������������������������������������������������ 31 Uddannelser Byggeriets Projektlederuddannelse�������������������������� 32 Bygherrekompetencer����������������������������������������������34 Bygningsfysikuddannelsen����������������������������������������36 Arbejdsmiljøuddannelsen ����������������������������������������38 Certificeret rådgiver i bæredygtighed������������������������40 Facilities Management-uddannelsen������������������������ 42 Renoveringsuddannelsen ����������������������������������������44 IKT-koordinator og -leder�����������������������������������������46 Konferencer Molios Netværkskonference 2018����������������������������48 Facadedagen 2018����������������������������������������������������48 Byggeriets Miljøkonference 2018������������������������������48 Tagdagen 2018���������������������������������������������������������49 Renovering af almene boliger 2018��������������������������49 Fremtidens bæredygtige byggeri������������������������������49 Branddagen 2018������������������������������������������������������ 50 Praktiske oplysninger��������������������������������������������� 50

Design Beton i byggeriet I���������������������������������������������������� 21 Beton i byggeriet II��������������������������������������������������� 22 Lavenergidesign – for større bygninger 2015/2020����� 22 Digitale arbejdsmetoder Molio Beskrivelser (tidl. bips)����������������������������������� 23 IKT-specifikationer og -aftaler���������������������������������� 23 IKT & BIM i driften - for praktikere���������������������������24 IKT & BIM i driften - for ledere���������������������������������24

2


A R B E J D S M I L J Ø, MILJØ OG SUNDHED

Miljørådgiver Se datoer på molio.dk/kurser 

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Lær at håndtere sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med dine byggeprojekter. Du får • Viden om reglerne om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø ifm. nedrivnings- og renoveringssager • Viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt, fx. PCB, bly og asbest • Anvisning til hvordan de kan håndteres, både før, under og efter byggeprojektet. Undervisere Adm. direktør Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten Byggeriets Arbejdsmiljøbus Miljø- og Indeklimakonsulent Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet ApS Centerleder Anke Oberender, (VHGB) Ingeniør Mette Henriks, Byens Anvendelse, Københavns Kommune.

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsog udførelsesfasen 30. januar 2018 i Middelfart 10. april 2018 i Ballerup 24. oktober 2018 i Middelfart 11. december 2018 i Ballerup

Kr. 4.500

Opdateringskursus der sikrer, at du er med på alt nyt ift. arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen. Du får • Opdatering på alt det nyeste ift. regler, værktøjer og erfaringer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen • En grundig indføring i reglerne om sikkerhedskoordinering under projektering og udførelse • Gennemgang af bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser • Viden om, hvordan du gennemfører arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen • Viden om, hvordan du følger op på arbejdsmiljøjournal til brug for drift og vedligehold og senere renoveringsopgaver. Bemærk, du kan vælge kun at deltage om formiddagen (projektering, P) eller om eftermiddagen (udførelse, B). Underviser Adm. direktør Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS4 for 3 Læs mere på side 13

3


A R B E J D S M I L J Ø, MILJØ OG SUNDHED

Radonsikring i praksis 29. januar 2018 i Middelfart 3. maj 2018 i Ballerup 1. oktober 2018 i Middelfart 6. december 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.800

Bliv fortrolig med hele radonproblematikken og få praktiske løsninger til reduktion af radonbelastning i såvel eksisterende byggeri som nybyggeri. Efter kurset har du lært • Radons egenskaber at kende, specielt sundhedsrisikoen • Hvordan radon trænger ind i bygninger • Hvordan radonbelastningen måles • Bygningsreglementets regler om maksimal radonkoncentration • At projektere bygbare løsninger til radonsikring ved nybyggeri • At give løsningsforslag til reduktion af radonindtrængning ved eksisterende byggeri. På kurset udleveres SBi-anvisning 233 og 247. Undervisere Distriktschef Roald Sølager, Isola Projektleder Ronni Dreier Jørgensen, Dansk Miljørådgivning A/S

Håndtering af skimmelsvampesager 6. februar 2018 i Ballerup 29. maj 2018 i Middelfart 25. september 2018 i Ballerup 19. november 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Kurset lærer dig at håndtere en skimmelsvampesag fra start til slut på en professionel måde, og du får konkrete værktøjer og aktuel byggeteknisk og juridisk viden på området. Efter kurset ved du • Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår • Hvordan skimmelsvamp kan forebygges • Hvad du kan gøre ved problemet, når det opstår • Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til • Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter. Undervisere Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

4


A R B E J D S M I L J Ø, MILJØ OG SUNDHED

Fugt i bygninger 30. april – 1. maj 2018 i Middelfart 26. – 27. september 2018 i Middelfart

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden. Efter kurset har du fået • Indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc. • Vist praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmel • Orientering om undersøgelsesmetoder og måleudstyr og hvordan problemer kan forebygges og hvordan skader kan afhjælpes. På kurset lægges der vægt på dialog, og du har mulighed for at drøfte fugtproblemer fra dine egne sager. Undervisere Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.

BYGG E JURA

Syn og skøn 12. – 13. marts 2018 i Middelfart 3. – 4. oktober 2018 i Middelfart

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Dette kursus ruster dig effektivt til at gennemføre selve syns og skønsprocessen. En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns - og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for alle sagens parter, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Efter kurset har du fået • Al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter • Orientering om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Undervisere Advokat Jens Jordahn, Aumento Cand.jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU Direktør og medindehaver Per Mohr Hansen, ekas5


BYGG E JURA

Planloven - ændringer i praksis 16. april 2018 i Middelfart, kl. 12.00-16.30

Pris: kr. 2.950

Kursets primære fokus er de nye ændringer af planloven, men kurset vil også indeholde en generel redegørelse for planlovens overordnede struktur, ramme og den praktiske administration. På kurset får du • En generel indføring i planlovens overordnede struktur og ramme med hovedfokus på ændringerne - og de nye muligheder, som ændringerne er tiltænkt at give • Kontakt med andre, der arbejder med planloven i praksis, så der bliver mulighed for værdifuld erfaringsudveksling • Generelt overblik over og indføring i planlovens principper og regler i praksis • En overordnet indføring i de grundlæggende principper for planlægningen i Danmark samt dele af naturbeskyttelses- og byggelovens bestemmelser. Underviser Advokat Morten Ruben Brage, advokatfirmaet VILTOFT

Byggeriets forsikringer - for praktikere 12. april 2018 i København

Pris: kr. 4.995

Faldgruber og gevinster. Tjen penge på at have overblikket over alt det, du som praktiker i byggeriet, kan have virkelig nytte af at vide om byggeriets forsikringer. På kurset får du • Indsigt i hvordan du som praktiker - bygherre, entreprenør, ingeniør eller anden rådgiver - kan undgå unødvendige økonomiske tab på baggrund af manglende forsikringsdækning og forsikringsviden • Konkret og praktisk anvendeligt indblik i, hvad du ikke har råd til at ignorere og hvordan du kan gøre overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i byggeriet, til en reel indtægtskilde • Grundlag for at optimere dit valg af forsikringer og forstå mulighederne til fulde i dem du allerede har. Du minimerer dermed din risiko i forbindelse med kontraktindgåelse og rådgivning m.m. • Præsentation af masser af nyttige fif - og udpeget de vigtigste faldgruber • Det hele belyst gennem en lang række lærerige konkrete tvister, sager og afgørelser.

4 for 3 Læs mere på side 13

6

Undervisere Advokat og partner, Simon Heising, Nexus Advokater Advokat (L), Klaus Rasmussen, Alm. Brand Forsikring
7


BYGG E JURA

BR18 og certificeringsordningen – overblik i praksis 15. januar 2018 i Ballerup 16. januar 2018 i Middelfart

Pris: kr. 2.900

De vigtigste ændringer og hvad de betyder i praksis. Vi gennemgår alt det nye i Bygningsreglementet (BR18) og giver overblikket over certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold og forbindelsen til BR18. På kurset får du • Gennemgået baggrunden for og formålet med ændringerne i det kommende bygningsreglement BR18. Vi går tæt på den nye struktur, på temaerne, vejledningerne mv. • Styr på den kommende certificeringsordning, og hvad den betyder for aktørerne. Vi ser på brand- og konstruktionsklasserne mv. • Et nyttigt forspring når reglerne for BR18 og certificeringsordningen træder i kraft 1. januar 2018. Undervisere Ekspertisechef Peter Noyé, NIRAS / Ingeniør Claus Rudbeck, NIRAS Konstruktionsingeniør Andreas Bollerslev, NIRAS

Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis 30. april 2018 i Ballerup 9. oktober 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Du får overblikket over, hvad Ydelsesbeskrivelserne (YB) for Bygherrerådgivning, for Byggeri og Planlægning og for Anlæg og Planlægning indeholder. Vi ser på, hvad de reelt betyder og hvordan de anvendes - og herunder hvilke beslutninger om supplerende opgaver osv., der skal tages. Vi sætter fokus og går tæt på • Hvad der er nyt i de seneste revisioner • Hvordan du bedst anvender YB i dine aftaleforhold • Hvad det, der står, rent faktisk indebærer. Du får svar på • Hvad betyder de reelt? • Hvordan anvendes de? • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag? • Hvilke er normalt aktuelle/nødvendige? • Hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres? • Hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB? • Hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner? Undervisere Mogens Høgsted, Vive Consult Programchef Finn Bloch, Københavns Lufthavne A/S Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, COWI

8


Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Se datoer på molio.dk/kurser

BYGG E JURA

Pris: kr. 4.500

På kurset gennemgås, hvordan Eksempelsamlingen benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes. På kurset får du indblik i • Hvordan du kan bruge den aktuelle Eksempelsamling til at dokumentere at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes • Hvor og hvordan Eksempelsamlingens retningslinjer adskiller sig fra den tidligere udgave Undervisere Risk consultant Jakob Lion Meyer, Marsh A/S Fagleder Brand Flemming Ruddi Mørk, MT Højgaard A/S

Byggeriets Hverdagsjura 8. – 9. maj 2018 i Middelfart 11. – 12. juni 2018 i Lyngby 29. – 30. august 2018 i Middelfart 3. – 4. december 2018 i Lyngby

Pris: kr. 9.900

Kurset er inkl.overnatning

Brug to effektive dage med Entrepriseret - og bliv skarp på AB 18, ABT 18 og Tilbudsloven. Efter kurset har du fået • En øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren • Viden om Entrepriseret • Viden om Tilbudsindhentningsloven for offentligt byggeri • En gennemgang af AB 18 og ABT 18, herunder: Udbud, tilbud, sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, 1- og 5-års eftersyn, arbejdets standsning, ophævelse, syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift (denne del fylder naturligvis det meste af kurset) • En gennemgang af Vinterbekendtgørelsen. Underviser Projektdirektør, cand.jur. og ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri9


BYGG E JURA

ABR 18 31. maj 2018 i Ballerup 6. september 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen. Gennemgang, rådgiveraftale, retspraksis/cases, aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne. På kurset får du • En grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 89 (ABR 18 efter maj 2018) med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale • Reglerne illustreret ved praktiske eksempler. Og du får især sat fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis • Rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen. Undervisere Partner, advokat (L) Steen Hellmann, advokatfirmaet VILTOFT Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter

Rådgiveransvar i byggeriet 27. februar 2018 i Middelfart, kl. 12.00-17.00 18. september 2018 i Ballerup, kl. 12.00-17.00

Pris: kr. 2.950

Få styr på reglerne og de værste faldgruber. Lær af de bedste sager - og spar dig selv for en masse bøvl og unødige udgifter. På kurset får du • Et grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc. • Overblik over ansvarsforsikringssystemet, så du er bedre rustet til at tegne den rette forsikring ift dine behov. Det hele krydres med cases, sager og rets- og voldgiftspraksis - suppleret med den erfarne eksperts gode råd om at undgå de gængse faldgruber. Målet er at sikre dig bedst muligt mod erstatningsansvar og give dig overblikket hele vejen fra projekteringen begynder. Underviser Partner, advokat Steen Hellmann, advokatfirmaet VILTOFT

10


BYGG E JURA

Håndtering af mangler 28. februar 2018 i Ballerup 25. oktober 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og er tit en kilde til store frustrationer. Ud fra en række praktiske situationer ser vi på, hvordan mangler bedst håndteres, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt. På kurset får du • Effektive værktøjer til håndtering af mangler under byggesagen fra ”vugge til grav” – dvs alt fra udbud/tilbud og kontrakt over afleveringen og mangelafhjælpningen herefter til eventuelle retsmidler og voldgift. Underviser Partner, advokat (H) Henrik Hauge Andersen, advokatfirmaet VILTOFT

Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister 5. marts 2018 i Ballerup 12. november 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

En praktisk orienteret dag, der gør dig bedre til at vurdere, skrive og anvende byggeriets typiske kontrakter. På kurset får du • Sat alle de juridiske begreber - med udgangspunkt i byggeriets typiske kontrakter - ind i en forståelig og meget praktisk anvendelig juridisk sammenhæng • Et grundigt indblik i og praktisk forståelse for de væsentligste kontraktlige problemer • Viden, som ruster dig til at kunne indgå aftaler med fuld klarhed. Du bliver bedre til både at skrive og vurdere kontrakterne og til at anvende dem optimalt i gennemførelsen af byggeriet. Målet er, at du går hjem med en viden svarende til færdige kontraktskabeloner, som du bare skal skrive egne navne ind i. Underviser Partner, advokat Steen Hellmann, advokatfirmaet VILTOFT4 for 3 Læs mere på side 13

11


BYGG E JURA

ESPD - fra vugge til grav 7. marts 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD - hvorfor nu det? Hvordan skal det udfyldes? Hvordan får jeg det bedste ud af det? På kurset får du indblik i • Hele ESPD´ets jungle med udgangspunkt i alle de tråde, som ESPD´et trækker, både bagud- og fremadrettet i EU-udbuddet • Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelsen og eventuel tilhørende ESPD-vejledning • Selve ESPD-dokumentet - og korrekt udfyldelse heraf • Muligheden for berigtigelse af fejl • Verifikation af oplysninger i ESPD mv. • Muligheden for udelukkelse eller selvrensningsproces, som følger efter modtagelse af ESPD´et. På basis heraf sættes fokus på gennemgang og udfyldelse af selve formularen, så du kan gå direkte hjem og arbejde sikkert med ESPD´et. Underviser Advokat Carsten Lang-Jensen, Pind & Partnere Advokater

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil 4. april 2018 i København

Pris: kr. 4.950

Lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling. Det er derfor væsentligt at være opdateret, hvis du vil undgå at begå fejl, i forbindelse med dit arbejde på området. Du får gennemgået de mest aktuelle problemstillinger, som ofte giver udfordringer i det daglige. På kurset får du • En kort gennemgang af de tre retsdiscipliner, udbuds- entreprise- og forsikringsret • Gennemgang af de områder, hvor retsområderne mødes i praksis • Indblik i hvordan de tre regelsæt påvirker hinanden indbyrdes • Særlig fokus på hvordan retsreglerne saboterer hinanden i praksis • Indblik i hvilke konkrete problemstillinger der kan opstå i praksis • Orientering om hvordan du, som rådgiver, styrer udenom de faldgruber, som retsreglerne skaber i samspillet med hinanden • Orientering om hvordan du skal forholde dig, når det ene retsområde udelukker beskyttelse efter et andet retsområde. Underviser Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

12


ANNONCER

4 for 3

Få 4 kurser betal kun for 3 Tilmeld 4 medarbejdere samtidig til samme kursus. Betal kun for 3.

Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud og gælder ikke for moduler på vores uddannelser.

Skræddersyede kurser Vores kurser og uddannelser tilbydes også som firmatilpassede forløb, som matcher netop din virksomheds ønsker og behov.

374478_PindogPartner_annonce_84x122_V5.indd 2

28/09/17 08.55

BÆREDYGTIGHED ER VÆRDISKABELSE

Illustration: Rubow Arkitekter – AAB projekt med 150 bæredygtige almene boliger

Kontakt Molio Kurser på telefon 70 12 06 00 for at høre mere om jeres muligheder.

Ekolab er et specialiseret ingeniørfirma, som leverer bæredygtig rådgivning. Vores faglighed er lavenergi, indeklima og bæredygtighed. Vores ydelser er projektering, udvikling og formidling. Vores tilgang er kundefokus, helhedsorientering og trivsel. Tel. 86132016

www.ekolab.dk

Ekolab samarbejder med Molio indenfor lavenergibyggeri, helhedsrenovering og bæredygtighed.13


BYGG E JURA

Markedsdialog og Udbud med forhandling 17. april 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.500

Den nye udbudslov åbner for anvendelsen af nye, fleksible udbudsformer. Der er høstet en del erfaringer med anvendelsen af markedsdialog og udbud med forhandling, som du nu kan drage stor nytte af. Lær at anvende mulighederne optimalt - få masser af erfaringer og vejledning. Og få det leveret af bl.a. Bygningsstyrelsen, som kommer med et væld af dugfriske, tunge erfaringer. På kurset lærer du • Hvornår du kan og bør bruge hvilke udbudsformer • Hvordan du gør det - og får det optimale ud af det som udbyder og tilbudsgiver • Hvor faldgruberne er. Undervisere Enhedschef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen Advokat og ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri - har repræsenteret Dansk Byggeri i Udbudslovsudvalget Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Herudover underviser nøglepersoner fra Bygningsstyrelsen og aktuelle aktører

Udfyldende Entrepriseret 18. april 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.500

Kurset giver effektivt indblik i, hvordan du står som part i en byggesag, når reglerne om udfyldende entrepriseret maser sig på. Efter kurset ved du • Hvad du skal sikre dig, og hvordan du forholder dig, når AB 92 ikke er vedtaget • Hvordan kontrakten fortolkes i henhold til de udfyldende regler, når AB 92 er vedtaget. Du får stoffet leveret i et levende mix mellem teori, cases og afgørelser. Undervisere Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater Advokatfuldmægtig Cæcilie Kjærside, Nexus Advokater Advokat Sabrina Bolvig, Nexus Advokater

14


Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen 28. februar 2018 i Middelfart 12. marts 2018 i Hvidovre 4. september 2018 i Middelfart 12. september 2018 i Hvidovre

BYGG E JURA

Pris: kr. 2.750

Temadagen udbydes som et samarbejde mellem Molio og DBI. Der er mange ændringer ift. brandforhold i det kommende BR18 og den kommende certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i Bygningsreglementet. Temadagen giver en fokuseret gennemgang af alt nyt heri relateret til brand. Det får du • Solidt indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og certificeringsordningen • Orientering om ændringerne, gennemgang af ændringerne og mulighed for at spørge ind til det hele • Muligheden for at komme helt på forkant med de kommende regler - og dermed et nyttigt forspring, når reglerne træder endeligt i kraft. Underviser Brandteknisk rådgiver Lars Roed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Håndtering af brandsager 5. marts 2018 i Middelfart 9. oktober i København

Pris: kr. 4.500

Der er mange brande om året i Danmark. Brande medfører ofte store økonomiske tab og har store konsekvenser for de involverede. På kurset får du • En praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager • En gennemgang af alle de juridiske aspekter af brandsager • En gennemgang af brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelser af tab og ansvar - og fokus på, hvordan du bedst og skarpest navigerer gennem det hele. Undervisere Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater Advokatfuldmægtig Cæcilie Kjærside, Nexus Advokater Advokatfuldmægtig Jakob Hansen, Nexus Advokater Skadeingeniør og projektleder i Large Claims Jørgen Lundblad, Codan Forsikring A/S

Nye BR krav: Indeklima i skoler og daginstitutioner Se datoer på molio.dk/kurser 

Pris: kr. 4.500

Alt om de nye krav i Bygningsreglementet. Efter kurset har du fået • Forståelse for sammenhængen mellem indlæringsevne og indeklima • Værktøjer til at bestemme det nødvendige luftskifte i skoler og daginstitutioner • Indsigt i fordele og ulemper ved forskellige ventilationsprincipper • Overblik over anlægs- og driftsøkonomiske forhold vedr. etablering af ventilation i skoler og daginstitutioner • Grundlag for at målrette indsatser mod arbejdstilsynets fokusområder. Undervisere Lektor Geo Clausen, Center for Indeklima og Energi, DTU Byg Maskiningeniør Henrik Søgaard, Arbejdstilsynet15


BYGG E JURA

AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92? 16. maj 2018 i Ballerup 4. juni 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.250

Kom helt på forkant - vær først til at få indblik i alle de vigtigste ændringer - og hvad de betyder i praksis. Hele AB-systemet er til revision. Du får her solidt indblik i ændringerne i det kommende AB 18 ift. AB 92. Det er ændringer, der har stor betydning for byggeriet. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Og endda til én der har været med til at udforme det nye AB-system. På kurset får du • Baggrunden for ændringerne • Gennemgang af AB 18’s nye struktur • Overblik over ændringerne og deres konsekvenser. Undervisere Projektdirektør, cand.jur. og ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri Henrik Fausing er Dansk Byggeris repræsentant i AB-udvalget

BYG NING SFYSIK

Brand 10. – 11. april 2018 i Middelfart 10. – 11. september 2018 i Middelfart

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvordan en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning, og hvordan sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner. Efter kurset kan du • Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger • Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt • Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand • Redegøre for fagområdets terminologi • Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring • Beskrive principper for brand- og røgspredning • Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand • Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag • Beskrive en simpel evakueringsstrategi • Udføre en simpel evakueringsberegning • Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner • Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb. Undervisere Lektor Anne Dederichs, RISE Research Institutes of Sweden Brandrådgiver, PhD Janne Gress Lindstrøm Frederiksen, Dansk Brandog sikringsteknisk Instut Risk Executive, ingeniør Therese Schiang Franck, Aon Risk Solutions Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.

16


BYG NING SFYSIK

Vådrum - regler og praktisk udførelse 5. februar 2018 i Middelfart 11. april 2018 i Ballerup 24. september 2018 i Middelfart 6. november 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.500

Kurset giver dig en grundig gennemgang af gældende regler og anvisninger på vådrumsområdet. Efter kurset vil du være i stand til at planlægge, projektere og udføre sikre vådrum, så du undgår dyre skader. På kurset får du • En god og sikker indførelse i SBi 252’s dækningsområde og begrænsninger • En introduktion til Træ 72’s dækningsområde og begrænsninger • Viden om, hvordan vådrumssikring kan anvendes - også ved fugefri produkter • Oplysninger om valg af materialer i forhold til anvisninger • En god introduktion til en materialeleverandørs produkter og egnethed • Viden om AB 92, aftaler og vådrum - vejen til gode aftaler. Undervisere Arkitekt og bygningssagkyndig Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning Advokat (L) Klaus Rasmussen, Alm. Brand Forsikring Bygningskonsulent Ole Jensen, LIP Bygningsartikler A/S

Indeklima Se datoer på molio.dk/kurser 

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger og mulighederne for at måle på indeklimaet bliver belyst. Kurset ruster dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet. Efter kurset kan du • Redegøre for indeklimaets påvirkning af menneskers sundhed, komfort og præstationer • Fortolke gældende standarder for indeklima • Redegøre for gængse målemetoder inden for indeklima • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer • Formulere relevante forslag til forbedringer af indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer • Vurdere forekomst og art af skimmelsvampe i en bygning • Redegøre for metoder til at renovere bygninger for skimmelsvamp • Vurdere effekten af brugernes tilstedeværelse på indeklima og energiforbrug • Vurdere betydningen for komforten af kombinerede indeklimaeksponeringer Undervisere Lektor Geo Clausen, Center for Indeklima og Energi, DTU Byg Lektor Jørn Toftum, Center for Indeklima og Energi, DTU Byg Lektor Birgitte Andersen, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU Bioengineering Driftschef Jakob Karbo, Micro Clean A/S. Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.17


BYG NING SFYSIK

Webinar: Branddagen 2018 19. april 2018, kl. 10.00-11.00

Pris: kr. 490

Få den allerseneste status for en række aktuelle brandområder. Ved samtidig køb af Molios og DBI’s konference Branddagen 2018 (se side 50) er deltagelse på webinaret gratis. På webinaret præsenterer vi dig for nogle af de mest aktuelle faglige og byggepolitiske emner, der relaterer sig til brand og brandsikring af byggeri i Danmark. Webinaret er samtidig et oplæg til Molios og DBI’s konference ”Branddagen 2018”, hvor du får en dybere gennemgang af de emner, som præsenteres på webinaret. På såvel Branddagen 2017 og webinaret i 2017 var det store tema ”Certificering af teknisk byggesagsbehandling”, og med implementeringen i 2018, vil det uden tvivl igen være et stort tema. Se uddrag fra webinaret i 2017 på molio.dk/kurser. Programmet for webinaret offentliggøres i starten af 2018.

Lyd 13. – 14. juni 2018 i Middelfart 

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Viden om støjs påvirkning af mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i et typisk bygningsprojekt. På kurset får du viden om • Grundlæggende akustiske begreber • Hvordan støj påvirker mennesker • Måling af lyd og metoder til vurdering af støj • Udendørs lydudbredelse • Støjskærme • Rumakustik og efterklangstid • Lydabsorberende materialer • Luftlydisolation og trinlydisolation • Støjbestemmelser og bekæmpelse af støj i bygninger • Principper for design af god akustik i rum. Undervisere Specialist i akustik Mads Bolberg, DELTA Acoustics Souschef og Ingeniør Henrik Juul Elberg, Crecea A/S Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.

18


19


BYG NING SFYSIK

Lys 20. – 21. august 2018 i Middelfart 

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Aktuel, praktisk og anvendelig viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger. Efter kurset kan du Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning: • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning • anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg • anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger • arbejde med metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til dagslys og belysning: • glas, vinduer • solafskærmning, dagslysafskærmning • belysningskilder • belysningsanlæg. Undervisere Adjunkt Christian Anker Hviid, DTU Byg Lektor Steffen Petersen, Aarhus University, Dept. of Engineering Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.

B Æ RE DYGT I G H E D

LCA - analyse af materialers livscyklus 28. februar 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift. Indhold på kurset • Overordnede betragtninger om LCAs betydning i den samlede bæredygtighed • Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livscyklusfasernes betydning i en bygning • EPD (miljøvaredeklaration) som datagrundlag i LCA • Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA • Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCA’er og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø • Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case • Opsamling på praktisk tilgang til LCA i byggeri. Undervisere Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s Seniorspecialist Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

20


Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj 20. marts 2018 i Middelfart

B Æ RE DYGT I G H E D

Pris: kr. 4.500

Lær at håndtere branchens fælles værktøj til totaløkonomiske beregninger. Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Du lærer at bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger. Kurset indeholder følgende elementer • Introduktion til Energistyrelsens indsats omkring bæredygtighed, herunder totaløkonomi (LCC) • Introduktion til totaløkonomiske principper • Gennemgang af programmet LCCbyg - og alle dets nyheder • Øvelser i brug af værktøjet bl.a. om beregningsforudsætninger, energi og renhold. Undervisere Seniorforsker Ph.d. Kim Haugbølle, SBi/AAU Ekstern lektor Peter Scheutz, SBi/AAU Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s

DESIGN

Beton i byggeriet I 8. maj 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Slip kreativiteten løs med in-situ beton og se beton som et moderne byggemateriale med kreative muligheder. In-situ beton behøver ikke være gråt og kedeligt. Dette 1-dags kursus lærer dig, hvordan du realiserer betonmaterialets kreative potentiale i praksis. På kurset får du • En kort introduktion til, hvordan man brugte beton i antikken • Viden om de kreative muligheder med beton som byggemateriale • Eksempler på fremtidens betonbyggeri og hvordan man kan printe hele huse i beton • Eksempler på beton anvendt skulpturelt og som materiale i møbler, boligdesign og brugsting • Viden om hvad beton er som byggemateriale • Introduktion til mulighederne med in-situ beton som byggemateriale. Undervisere Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding Tidligere lektor ved AAU Eigil V. Sørensen21


DESIGN

Beton i byggeriet II 12. juni 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Beton som optimalt udført byggemateriale, overfladebehandling af beton, betonsygdomme og muligheder for renovering af beton. Kurset giver indsigt i byggematerialets optimale udførelse og i alle de muligheder og årsager der er til overfladebehandling af beton. På kurset får du • Viden om hvordan man udfører beton, så det får en lang levetid • En kort introduktion til beton som byggemateriale • En kort introduktion til, hvad der nedbryder beton • Orientering om betonsygdomme • En introduktion til overfladebehandling • At vide, hvilke muligheder der er for at renovere. Undervisere Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding Ingeniør Srirangan Thangarajah, Per Aarsleff A/S Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning

Lavenergidesign – for større bygninger 2015/2020 14. - 15. maj 2018 i Middelfart 

Pris: kr. 10.900 Kurset er inkl. overnatning

På kurset går vi i dybden med lavenergidesign for større etagebygninger (kontor og service). Kurset har fokus på lavenergidesign ved planlægning, projektering, gennemførelse og ibrugtagning af nye, større lavenergibygninger. Efter kurset kan du • Være fortrolig med de nye skærpede energi- og indeklimakrav 2015 og 2020 • Håndtere udfordringer og problemstillinger ved at nå de teoretiske mål om lavenergi og komfort, så de også holder i praksis • Definere værdiskabende designelementer og arbejdsprocesser for optimal udbytte af indsatser • Prioritere og udpege virkemidler for optimering af anlægs- og driftsøkonomi, samt brugerkomfort og indeklima • Have detaljeret indblik i højtydende konstruktioner, installationer, energiproduktion, brugerstyring, indeklima, samt indblik i hvor ’djævlen kan ligge i detaljen’.

4 for 3 Læs mere på side 13

22

Undervisere Ingeniør Jørgen Lange, direktør ekolab aps, partner e+ a/s Lektor Steffen Petersen, Aarhus University, Dept. of Engineering Seniorspecialist Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects


D I G I TA L E ARBE JDS M ETODER

Molio Beskrivelser (tidl. bips) 11. september 2018, kl. 9.00-12.00 i Middelfart 4. oktober 2018, kl. 9.00-12.00 i Ballerup

Kr. 2.950

Dette er et introduktionskursus i beskrivelsesværktøjets nye struktur, som forventes at komme i høring ultimo 2017. Den nye struktur for beskrivelsesværktøjet forventes at være implementeret medio 2018. På kurset får du • Gennemgang af den beskrivelsesstruktur, der ligger til grund for Molio Beskrivelser, og lægger ud med at give dig et overblik over formål og fordelene ved at bruge beskrivelsesværktøjet. • Indblik i, hvordan du som projekterende henter et beskrivelsesparadigme online, og hvordan dette bearbejdes til en projektspecifik arbejdsbeskrivelse ved at tilføje og/ eller fravige krav og specifikationer i basisbeskrivelsen. Indsigt i hvordan krav og specifikationer for materialer og udførelse placeres i en arbejdsbeskrivelse. Underviser Produktchef Kim Streuli, Molio

IKT-specifikationer og -aftaler 22. januar 2018 i Middelfart 30. august 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.500

De vigtigste ændringer og den praktiske håndtering heraf. Hvad lærer jeg • Du rustes til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler • Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på, hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet. Bygherren: Lær at lave de specifikationer, som din organisation har behov for, og få den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Rådgiver: Hvad stilles der af krav til dig? - hvordan undgår du at skrive under på en blankocheck, og hvordan går du fra aftale til praktiske hverdagsprocesser? Udførende: Hvad stilles der af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen? Underviser Adm. direktør, arkitekt og BIM rådgiver samt projektleder for revisionen af IKT-specifikationerne Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark ApS23


D I G I TA L E ARBE JDS M ETODER

IKT & BIM i driften

- for praktikere i driftsorganisationer

20. juni 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Få klar besked om, hvad du kan få ud af effektiv udnyttelse af IKT/BIM. Et inspirerende 1-dags kursus til dig, der arbejder med den praktiske drift, og som skal i gang med implementering af IKT/BIM i din driftsorganisation. Efter kurset kan du • Indgå i beslutninger i forbindelse med implementering af IKT/BIM, med en mere konkret viden • Indgå i detailplanlægningen af implementering af BIM i din driftsorganisation • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, for sikring af nødvendige og optimale driftsdata i afleveringen • Konkretisere betingelserne for at modtage objektbaserede driftsmodeller (bygningsmodeller), hvordan disse modeller kan anvendes i driften og en overordnet viden om, hvordan man kan simulere på de data, modellen indeholder. Undervisere Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding Arne Tollaksen, Tollaksen digital driftsrådgivning BIM Manager, MAK Simon Andreas Arnbjerg, SHL Architects Civilingeniør, Master i IT, Ph.d. Kristian Birch Pedersen, Exigo Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen m. fl.

IKT & BIM i driften

- for ledere i driftsorganisationer

8. januar 2018, kl. 9.00-13.00 i Middelfart 14. maj 2018, kl. 9.00-13.00 i Middelfart

Pris: kr. 3.500

Få klar besked om, hvad din driftsorganisation kan få ud af en stærk implementering af IKT/BIM. Et inspirerende ½ dags seminar til dig, der - som leder af en driftsorganisation - spekulerer over, hvad I kan få ud af IKT/BIM. Efter seminaret kan du • Foretage beslutninger i forbindelse med implementering af IKT/BIM, med et større overblik • Arbejde med planlægningen af implementering af BIM • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, for sikring af nødvendige og optimale driftsdata i afleveringen • Forstå betingelserne for at modtage objektbaserede driftsmodeller (bygningsmodeller), hvordan disse modeller kan anvendes i driften og en overordnet fornemmelse for hvordan man kan simulere på de data, modellen indeholder • Forstå vigtigheden af, sammen med rådgiveren/entreprenøren, at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for FM/DV. Undervisere Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding Seniorforsker og arkitekt Peter Hauch, SBi/Bygherreforeningen i Danmark Arne Tollaksen, Tollaksen digital driftsrådgivning BIM Specialist Sara Asmussen, Bygningsstyrelsen

24


VI MØDES PÅ MIDTEN

Molio Kursers fortrukne kursus- og konferencecenter HUSET Middelfart – midt i naturen – midt i Danmark. Ønsker du uformel stemning, god kvalitet og nærværende service, så er det her, du skal booke dit næste arrangement. Vi har funktionelle konferencefaciliteter, hyggelig restaurant og café samt en god seng at sove i – og med køkkenets kærlighed til lokale råvarer og økologi, har vi alt, hvad der skal til, for at dit næste arrangement bliver en succes. Molio Kurser har igennem mange år benyttet vores faciliteter til deres kurser og konferencer, og vi er i dag deres foretrukne samarbejds-

partner, når det gælder servicering af deres kursusdeltagere og kursusledere. Konferencecentret rummer også Danmarks største byggeudstilling, som kan medvirke til det sjove indslag i dit arrangement. Ud over at du kan samle boliginspiration, kan gruppearbejdet eller en ”walk the talk” foregå her – der er 28.000 m2 at boltre sig på. Vi står klar med sparring og gode idéer, så vi sammen sikrer, at dit udbytte bliver optimalt. Book nu og lad os komme i gang.

Møder o konferen g cer midt i Danmark

HUSET middelfart Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart 70 12 36 0025

Nyheder·tilbud·arrangementer

huset-middelfart.dk


ENERGI

Energi 14. – 15. maj 2018 i Middelfart 

Pris: kr. 9.900 Kurset er inkl. overnatning

Praktisk anvendelig viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav. Efter kurset kan du Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi: • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og især varmetekniske forhold i relation bygninger • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi • anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter • anvende Be15 til eftervisning af bygningers energiramme • arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi: • klimaskærm • vinduer • ventilationsanlæg • varmeanlæg • belysning. Undervisere Professor Svend Svendsen, DTU Byg Adjunkt Christian Anker Hviid, DTU Byg Dette modul indgår i Bygningfysikuddannelsen (side 36-37), men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Projekteringsguide - lavenergiboliger 2015/2020 21. marts 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

På kurset får du indsigt i de bedste og mest funktionelle energiløsninger, så det nye lavenergihus bliver så omkostningseffektivt som muligt. Ved anvendelse af beregningsprogrammer demonstrerer vi, hvordan forskellige løsninger påvirker energiforbruget, og hvordan du bedst opfylder kravene for energirammen. På kurset arbejder vi bl.a. med • Typiske isoleringstykkelser og nye pladsbesparende løsninger • Kompakt design som minimerer energiforbruget • Betydningen af vinduesarealer og orientering • Solafskærmning • De nye krav til sommerkomfort i de varmeste rum i huset • Varmefordelingsanlæg med radiatorer, let og tung gulvvarme. Kurset beskæftiger sig kun med boliger, ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

4 for 3 Læs mere på side 13

26

Undervisere Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten VVS tekniker og indehaver Michael Sand, Sand Energi


Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering 8. januar 2018 i Middelfart

ENERGI

Pris: kr. 4.500

Kom sikkert fra Be10 til Be15 og få styr på dine energiberegninger. På kurset får du undervisning i • Klimaskærmen med terrændæk, vægge og loft • Linjetab • Vinduer og skygger • Beregning af sommerkomfort • Ventilation med varmegenvinding • Varmefordelingsanlæg og cirkulationspumper • Varmtvandsbeholder og varmtvandsveksler • Fjernvarme • Jordvarme og luft/vand varmepumpe • Solceller • Renoveringsklasserne Undervisere Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten Bygningsingeniør og energirådgiver Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten

Energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger 29. januar 2018 i Ballerup 17. september 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlige løsninger og erfaringer, der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter. På kurset lærer du • At vurdere hvad der kan lade sig gøre, uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt • At vurdere hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig • At finde de rigtige byggetekniske løsninger, så man undgår, at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader. Undervisere Arkitekt Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik Arkitekt og projektleder Per Troelsen, Realdania By & Byg Bygningsingeniør Sergio Fox, Architecture without Engineers27


28


KO N ST RU KT I O N SOG BYGG ETEKNIK

Byboligens Plusrum Tagboliger og tagterrasser Se datoer på molio.dk/kurser

Pris: kr. 4.500

På dette kursus giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi kommer omkring hele ombygningsprojektet, fra myndighedsdialog til færdiggørelse og du får indsigt i lovgivning, finansiering, projektering, logistik og byggeteknik. På kurset får du viden om • Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer • Udseende og æstetiske retningslinjer • Etablering af adgangsforhold • Typiske mangler og skader, og hvordan de undgås • Statik og bygningskonstruktion i en tagkonstruktion • Brandsikring og eksempler på løsninger • Lydkrav - typiske udfordringer. Efter kurset har du lært at • Træffe velovervejede og sikre løsninger • Udnytte mulighederne maksimalt inden for lovgivningens rammer • Skabe værdifulde uderum for beboere • Forudse og komme omkring typiske snublesten • Få overblik over processen • Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet. Undervisere Arkitekt MAA, civilingeniør Leif Rønby Pedersen, rÖnby.dk

Byboligens Plusrum Altaner Se datoer på molio.dk/kurser

Pris: kr. 4.500

På dette kursus får du en grundig gennemgang af myndighedskravene til udførelse af altaner. Du får desuden kendskab til de forskellige fastgørelsesprincipper, der findes for altaner, samt lærer at dimensionere dem på en hensigtsmæssig og holdbar måde. På kurset får du viden om • Projektets processer fra start til slut • Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer • Udseende og æstetiske retningslinier • Værktøjer til valg af type, størrelse og udseende • Statik og bygningskonstruktion for altaner • Brandsikring og eksempler på løsninger • Finansieringsmodeller. Efter kurset har du lært at • Finde velovervejede, funktionelle og smukke løsninger • Navigere inden for lovgivningens rammer • Skabe værdifulde uderum for beboere • Forudse og komme omkring typiske snublesten • Få overblik over processen • Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.29


I N S TA L L AT I O N E R

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg 23. maj 2018 i Middelfart 29. oktober 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.500

Den 1. juli 2017 kom der i Bygningsreglementet nye, skærpede krav til bl.a. ydeevne og funktionsafprøvning af installationer, herunder belysnings-, varme- og ventilationsanlæg. På kurset får du viden om • Baggrund for funktionsafprøvning • BR15 tillæg om funktionsafprøvning • DS 447 og DS 469 og bestykning af anlæg for funktionsafprøvning • Usikkerhedsvurdering på målinger • Forudsætninger for tests • Målinger i praksis • Dataudtræk på anlæg med central og decentral automatik • Varighed af de enkelte tests. Undervisere Indehaver Lars Christensen, C-Raadgivning Specialkonsulent Niels Buus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen Seniorkonsulent Anne Svendsen, Videncenter for energi og byggeri

Commissioning og performancetest 16. januar 2018 i Ballerup 1. marts 2018 i Middelfart 13. september 2018 i Ballerup 15. november 2018 i Middelfart

Pris: kr. 4.500

Den ulige vej til velfungerende byggeri. På dette kursus opnår du en grundig forståelse for anvendelse og værdien af commissioning (Cx) og performancetest. På kurset lærer du • At bygge rigtigt første gang • At spotte potentielle faldgruber, og du bliver i stand til at sikre, at dine commissioningprocesser giver effektiv værdiskabelse • At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest • At gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning • At planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest). Undervisere Ingeniør, indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma Sekretariatsleder, Projektchef Rolf Simonsen, Værdibyg/ Bygherreforeningen Ingeniør Johannes Thuesen, Rambøll Commissioning Manager Thomas Toftgaard Jarløv, Københavns Lufthavne A/S

30


ORG ANISERING, LEDELSE, SAMARBE JDE

Projektgranskning 19. marts 2018 i Ballerup

Pris: kr. 4.950

Find fejlene, FØR du bygger - og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente. På kurset bliver du • Rustet til at kunne gennemføre ekstern projektgranskning af byggeprojekter og får derved vigtige kompetencer til at hjælpe bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri • Klædt på til at se, hvordan og hvor der er mange penge at spare på en grundig ekstern projektgranskning - både på kort og (især) på lang sigt. Kurset er derved nyttigt både for dig, der skal foretage granskningen - og for dig, der skal drage nytte af granskningen. Kurset udbydes i samarbejde med SBi. Undervisere Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi/AAU Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

Ø KO N O M I O G K A L K U L AT I O N

Successiv kalkulation 21. marts 2018 i København 26. november 2018 i København

Pris: kr. 3.800

Få indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater. På kurset lærer du • At de mest afgørende beslutninger ved bygge- og anlægsopgaver oftest skal træffes på et tidspunkt, hvor data og informationer om opgaven er stærkt begrænsede • At der skal fastlægges et budget for byggeriet i forbindelse med igangsætningen, hvor der endnu kun er foretaget en indledende analyse og projektering • At det successive princip netop er velegnet til at håndtere budgetestimering på et tidligt tidspunkt i projektets liv, hvor der fortsat er mange åbne ender og stor usikkerhed om løsninger • Alt om det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater. Underviser Civilingeniør, projektleder Mads Blaabjerg, emcon4 for 3 Læs mere på side 13

31


Byggeriets Projektlederuddannelse Med mulighed for PRINCE2ÂŽ certificering

32


UDDANNELSER

Start 19. – 20. marts 2018 i Middelfart 4 moduler á 2 dage 3 webinarer Eksamen 

Pris: kr. 40.000

Uddannelsen er med overnatning

Byggebranchen er en dynamisk branche, og byggeriet bliver mere og mere komplekst med strengere krav fra bl.a. bygherrer. Dette kræver helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse. Udgangspunktet er dig På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning omkring ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din egen hverdag. Planlægning, styring og projektoptimering Med Byggeriets Projektlederuddannelse får du viden og værktøjer, der støtter dig hele vejen fra planlægning til styring og hjælper dig med at effektivisere dit byggeprojekt og komme sikkert i mål – uanset som du er rådgiver eller udførende. Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder, der gør dig i stand til at skabe resultater • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen

Se mere på

projekt-udd.dk

Diplom og PRINCE2® Foundation certificering Efter uddannelsen får du diplom på dine kompetencer udstedt af nogle af branchens mest velrenommerede kursusudbydere. Du har mulighed for at supplere uddannelsen med en PRINCE2® Foundation certificering. Se program og alle datoer på projekt-udd.dk33


Bygherrekompetencer Styrk dine kompetencer pĂĽ bygherrens kerneomrĂĽder

34


UDDANNELSER

Start til april 2018 i Middelfart 3 moduler á 3 dage Eksamen

Pris: kr. 48.000 Uddannelsen er med overnatning

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt – og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse. Du får de nødvendige kompetencer Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende uddannelsesforløb, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet - og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet. 14. sæson indledes til april 2018. Uddannelsen sikrer dig og din virksomhed, at • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv. • men også, at du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, IKT og BIM mv.

Se mere på

bhk-udd.dk

Du får et godt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det. Se mere på bhk-udd.dk35


Bygningsfysikuddannelsen TvÌrfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger

36


UDDANNELSER

Start hele året 7 moduler á 2 dage 7 prøver Eksamen

Pris: kr. 66.000

Uddannelsen er med overnatning

Skærpede lovkrav og mere og mere komplekst byggeri stiller stadig større krav til projektering og udførelse. Samtidig bliver uddannelserne mere og mere specialiserede, og mange i byggefaget oplever derfor, at de savner et tilstrækkeligt overblik over bygningsfysikken. Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed. Bygningsfysikuddannelsen giver dig • Et dybdegående kendskab til samt brush-up på bygningsfysikkens hovedemner • En helhedsorienteret tilgang til løsning af bygningsfysiske udfordringer • Indsigt i de lovmæssige krav og metoder til, hvordan de opfyldes • En god forståelse for dine medrådgiveres og samarbejdspartneres arbejdsområder • Mulighed for sparring med underviserne og medkursister • Mulighed for at danne netværk med ligesindede fra byggebranchen • Masser af øvelse i form af praktiske eksempler og gruppeopgaver. Fleksibilitet i højsædet Vi har valgt at gøre det så nemt for dig som muligt at kombinere uddannelsen med din hverdag. Du kan derfor tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. Professionel efteruddannelse Vores underviserstab består af førende forskere, eksperter og praktikere fra DTU og førende rådgivningsvirksomheder, hvilket sikrer en høj kvalitet og faglighed på alle moduler. Faglig koordinator For at sikre den høje faglighed og den røde tråd igennem hele uddannelsen er der tilknyttet en faglig koordinator på uddannelsen.

Se mere på

bfu-udd-dk

Diplom på dine kompetencer Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor du testes i alle discipliner med udgangspunkt i en konkret bygning. Efter bestået eksamen får du diplom på dine kompetencer. Find meget mere information om uddannelsen på bfu-udd.dk.37


Arbejdsmiljøuddannelsen For arbejdsmiljøkoordinatorer

38


UDDANNELSER

1. modul: 26. – 27. februar 2018 og 2. modul: 13. – 14. marts 2018

Pris: kr. 10.500

1. modul: 15. – 16. maj 2018 og 2. modul: 18. – 19. juni 2018 1. modul: 15. – 16. august 2018 og 2. modul: 4. – 5. september 2018 1. modul: 12. – 13. november 2018 og 2. modul: 11. – 12. december 2018 

Uddannelsen afholdes i Middelfart og er med overnatning

Uddannelsen klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Iht bekendtgørelsen har bygherren forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder. Uddannelsen er målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå denne koordinatorfunktion, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Se mere på

molio.dk/kurser/ uddannelser

Kurset veksler effektivt mellem teori, praksis, cases, gruppearbejde og byggepladsbesøg. Vi har kørt uddannelsen de seneste mange år og hver gang med meget fine evalueringer. Læs mere på molio.dk/kurser/uddannelser39


Certificeret rådgiver i bæredygtighed Få fagligheden på plads både i substansen og i processen

40


UDDANNELSER

Start 24. januar 2018 i Middelfart 5 workshops á 1 dag inkl. eksamen

Pris: kr. 21.950

Bæredygtigt byggeri forudsætter en helhedstænkning og en tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er en velintegreret del af byggeriets processer, værktøjer og metoder. Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri skal du være den, der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer. På denne uddannelse får du den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. Supplement til DGNB-konsulent Uddannelsen kan enten stå alene eller fungere som supplement, hvis du i forvejen er DGNB-certificeret konsulent. Som Certificeret rådgiver i bæredygtighed får du dybdegående viden om processen og om at lede, planlægge og drive bæredygtige byggeprojekter i mål.

Se mere på

molio.dk/kurser/ uddannelser

5 workshops og real-life case Gennem fem workshops bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad betyder bæredygtighed i praksis, hvilke valg og implikationer fører det med sig og hvordan arbejder man konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen fra design til konkrete valg og beregninger. Som real-life case arbejder vi med alle væsentlige elementer af Det Biologiske Hus (beliggende i HUSETs udstillingsområde). Her får du et godt overblik over de forskellige bæredygtige virkemidlers betydning og deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat. Efter uddannelsen kan du • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet • Lave en miljømæssig LCA analyse for et produkt eller et helt byggeri • Lave en totaløkonomisk LCC analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser • Orientere om indhold og virkning af mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber • Styrke samarbejdet og kommunikationen om bæredygtighed til beslutningstagere. Læs mere på molio.dk/kurser/uddannelser41


Facilities Managementuddannelsen Bliv en dygtigere leder eller planlĂŚgger inden for FM

42


UDDANNELSER

Find information på fm-udd.dk Facilities Management er en ledelsesdisciplin som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed, den skal understøtte. FM-uddannelsen er relevant for strategiske ledere, afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier effektivt og professionelt. FM-uddannelsen sætter fokus på strategisk ledelse, planlægning og gennemførelse af FM. Den eneste fleksible FM-uddannelse i Danmark Facilities Management er en branche med mange discipliner og en branche i konstant udvikling. Molios FM-uddannelse er derfor fleksibel i sin opbygning, så du kan tilpasse uddannelsen til din professionelle profil og karriere. Efter et basisforløb, vælger du selv, om du vil specialisere dig inden for ledelse/strategi eller planlægning og på hvilket niveau; FM Basis, FM Avanceret eller FM Ekspert. Uanset hvilket uddannelsesbehov du har, kan du tage FM-uddannelsen ved siden af dit fuldtidsjob. Du får diplom på dine kompetencer Alle niveauer afsluttes med en eksamen, og du får formel anerkendelse for dine færdigheder i form af et diplom fra Molio.

Se mere på

fm-udd.dk

Udviklet sammen med DFM FM-uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med brancheeksperter og Danmarks største organisation for Facilities Management, DFM. Dette sikrer dig størst mulig ekspertise, og de nyeste teknikker og værktøjer til dit videre arbejde og det sikrer dig, at det, du lærer, er forankret i hverdagens reelle udfordringer og løsninger.43


Renoveringsuddannelsen FĂĽ helhedsperspektivet med i dit nĂŚste renoveringsprojekt

44


UDDANNELSER

Start 27. februar 2018 i Middelfart 3 workshops á 1 dag 4 webinarer Eksamen

Pris: kr. 19.900

Renoveringsuddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri. Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, hvis de skal leve op til moderne energi- og miljøkrav samt krav om komfort og indeklima og samtidig leve op til en god samlet økonomi og en fremtidssikring af ejendomsværdien. Ny viden og nye kompetencer På Renoveringsuddannelsen får du brugbar, ny viden om energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold. Du bliver i stand til at udvikle designstrategier, som forener fremtidens energi-, indeklima- og miljøkrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske krav, der typisk stilles i projekteringsforløbet. Efter uddannelsen vil du derfor opleve, at du indgår kompetent, effektivt og professionelt i renoveringsprojekter, der tager helhedsperspektivet i betragtning - til alle interessenters fordel.

Se mere på

molio.dk/kurser/ uddannelser

Renoveringsuddannelsen giver dig • Viden om planlægning, kommunikation, procesoptimering og produktivitet i alle led • Indsigt i drivere, muligheder og konsekvenser ved energirenovering • Håndtering af væsentlige barrierer inden for gennemførelse af renoveringer • Overblik over planlægning og styring i forbindelse med myndighedsdialog, brugerprocesser, forretningscases, ombygningspotentialer, driftsoptimering og bæredygtighedstilgang • Indsigt i design og valg af løsninger inden for konstruktion, materialer og klimaskærm, under hensyntagen til bygbarhed, funktionalitet (brand, lyd og fugt samt drift- og vedligehold) • Indsigt i design og valg af løsninger inden for installationer og vedvarende energiproduktion under hensyntagen til indeklima, energieffektivitet, drift og vedligehold samt brugervenlighed • Konkret viden om andre aktørers typiske snublesten/barrierer, og følgevirkningerne heraf. Læs mere på molio.dk/kurser/uddannelser45


IKT-koordinator og -leder FĂĽ succes i den nye BIM-virkelighed

46


UDDANNELSER

Start 22. – 24. maj 2018 i Middelfart 3 moduler á 3 dage Eksamen

Pris: kr. 45.000 Uddannelsen er med overnatning

De nuværende IKT-bekendtgørelser stiller en række IKT-krav til offentlige og almene bygherrer. Der stilles krav om, at der skal udpeges en IKT-koordinator med ansvar for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter. Uddannelsen giver dig et anerkendt diplom på, at du har kompetencerne til at koordinere og lede IKT og BIM i byggeriet. Du får ikke bare styr på de juridiske og aftalemæssige aspekter - du bliver også i stand til at gennemføre og drive projekter igennem med optimal udnyttelse af de muligheder, som IKT og BIM giver dig og projektet. Uddannelsen sikrer dig, at • Du får den fulde indsigt i, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den • Du får styr på de nuværende bekendtgørelser - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til gældende lovgivning • Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse • Du kan udarbejde IKT-specifikationer og IKT-aftaler, der er helt up-to-date • Du kan sikre, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg • - og at din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM • Du kan sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter • Du får et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst • Du får bud på den fremtidige BIM-udvikling i DK (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde • Både du og din virksomhed får derved øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke professionelle kompetencer på så højt niveau, som du får her • Og så får du et diplom på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit cv og din virksomhed.

Se mere på

ikt-kl.dk

Læs mere på ikt-kl.dk47


KO N F E RE N C E R

Molios Netværkskonference 2018 Se dato på molio.dk/kurser Konferencen der tidligere hed ”bips konferencen”, men som nu efter bips og Byggecentrum har slået sig sammen under navnet Molio, selvfølgelig også har skiftet navn. Stærke praktikere opdaterer dig effektivt på aktuelle udfordringer, løsninger og værktøjer ift. digitalisering, standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet. Du får rig lejlighed til at drøfte det både ifm. de mange indlæg og med de mange deltagere på konferencen. Og du får mulighed for at fortælle os om de udfordringer, som du mener, Molio bør tage fat på. Konferencens program udvikles i løbet af foråret 2018.

Facadedagen 2018 Se dato på molio.dk/kurser Årlig konference om facaden - regler, teknik og praktiske løsninger. Du får præsenteret den nyeste viden inden for facade-området. Vi går tæt på state-of-the art for facader i forhold til krav, problemer/udfordringer og praktiske løsninger. Du får overblik over de nyeste regler, teknikker og praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende facader. Du rustes derved til at kunne træffe de rette valg, inspirere til gode løsninger og sikre at de gældende regler overholdes. Konferencen henvender sig bredt til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med facader i forbindelse med nybyggeri og renovering. Konferencens program udvikles i løbet af 2018.

Byggeriets Miljøkonference 2018 8. - 9. november 2018 i Middelfart 

Pris: kr. 4.950 Mulighed for tilkøb af overnatning

Årlig konference om udfordringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed. Konferencen stiller skarpt på de aktuelle udfordringer, der er i byggeriet, når det gælder miljø, sundhed og sikkerhed. I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information inden for området.

4 for 3 Læs mere på side 13

48

Konferencen behandler temaer som • Forurenet jord • Miljøfarlige stoffer • ISO 14001 • Miljøfarligt affald • Miljøundersøgelser • Støjgener og håndtering • Nyt inden for miljølovgivning • Nyt inden for anvisninger og vejledninger. Konferencens program udvikles i løbet af foråret 2018.


Tagdagen 2018

KO N F E RE N C E R

Se dato på molio.dk/kurser Årlig konference hvor fagfolk mødes og føres ajour med den nyeste udvikling på tagområdet. Du får overblik over den nyeste viden, de nyeste regler og den nyeste teknik - og vi giver dig praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage. Du får præsenteret state of the art-løsninger og rustes til at kunne vælge de rette tagkonstruktioner, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler. Konferencen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering. Konferencens program udvikles i løbet af 2018.

Renovering af almene boliger 2018 Se dato på molio.dk/kurser Årlig konference om renovering i den almene sektor. Konferencen byder på både erfaringer og værktøjer, der ruster dig stærkt til at få mest muligt for pengene ifm. renoveringen. Det gælder både for beboerne i de gennemførte renoveringer og for boligorganisationer, der står overfor at skulle renovere deres boliger eller bygge nyt. Molio samler en lang række af de allervigtigste aktører, som i et mix mellem cases, drøftelser og indlæg vil videregive deres erfaringer, drøfte muligheder og give masser af gode råd videre. Konferencen er for beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra almene boligorganisationer og andre professionelle fra virksomheder og organisationer inden for byggebranchen. Konferencens program udvikles i løbet af 2018.

Fremtidens bæredygtige byggeri Se dato på molio.dk/kurser Årlig konference om nyeste udviklingstendenser for bæredygtigt byggeri i Danmark. Her kan du møde en række af byggeriets spydspidser og pionerer inden for bæredygtighed og ansvarlig byggepolitik - og komme på forkant med fremtidens byggeri. Konferenceprogrammet er opdelt i fire hovedblokke, som hver byder på skarpe indlæg med viden om alt det nyeste inden for • Forskning • Værktøjer og metoder • Demonstration • Forretningsudvikling. Dit udbytte af konferencen Konferencen tager pulsen på tendenser og udvikling inden for bæredygtigt byggeri. Indlægsholderne vil fra forskellige indgangsvinkler belyse, hvorfor bæredygtighed og cirkularitet er kraftigt fremherskende inden for byggeri, hvorfor genanvendelse af ressourcer er en både god og nødvendig idé, og hvordan vi kommer videre herfra. Konferencens program udvikles i løbet af 2018.49


KO N F E RE N C E R

Branddagen 2018 2. maj 2018 i Middelfart 3. maj 2018 i Hvidovre

Pris: kr. 3.450

Årlig konference om nyeste viden, love og regler på brandområdet. Vi har fingeren på pulsen og præsenterer allerseneste status på en række aktuelle brandområder. Der er indlæg om nye materialer, konstruktioner, systemløsninger og meget andet om brandsikring af byggeri. Ydermere lægges der på konferencen op til dialog og debat mellem byggeriets aktører. I tilknytning til konferencen afvikles der live webinar den 19. april 2018, se side 18. Konferencen udbydes i samarbejde med DBI. Undervisere Projektleder og specialist Anders Bach Vestergaard, Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandteknisk rådgiver Rolf Knudsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandteknisk rådgiver Lars Roed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut m.fl. Konferencens program udvikles i løbet af foråret 2018.

Praktiske oplysninger Yderligere informationer Du kan læse mere om alle kurserne og se hele vores udbud på molio.dk/kurser. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk. Her kan du også høre om muligheden for firmainterne kurser. Tilmelding Kan gøres på: • molio.dk/kurser • 70 12 06 00 • kurser@molio.dk Overnatning Det vil af kursusbeskrivelsen fremgå, om kurset er med overnatning. Kurser med overnatning i Middelfart foregår som udgangspunkt på vores eget kursuscenter i enkeltværelser.

50

Afmelding Afmelding er vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog 100 % hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart. Aflysning Molio forbeholder sig ret til at af­lyse et kursus. Meddelelse herom vil omgående blive givet de tilmeldte, og kursusafgiften vil blive betalt tilbage. Følg os på: Kompetenceudvikling i byggeriet Molio Kurser Molio tager forbehold for trykfejl og ændringer.


Hold dig opdateret Få aktuelle nyheder om kurser, konferencer og uddannelser serveret direkte i din indbakke. Som modtager af vores nyhedsmail er du den første, der får besked, når vi udbyder et nyt kursus. Vi holder dig samtidig opdateret om hvilke nye emner og karriereforløb, der er oppe i tiden, og som dine kolleger i branchen engagerer sig i. Som abonnent får du desuden mulighed for at få særlige rabatter og deltage i konkurrencer.

Tilmeld dig på molio.dk/kurser

Følg os på: Kompetenceudvikling i byggeriet

Molio Kurser


Molio Kurser

Molio – Byggeriets Videnscenter

Molios kurser, konferencer og uddannelser

Molio arbejder for at øge digitaliseringen af byggeriet og dermed

er målrettet dig, der arbejder professionelt

produktiviteten.

med byggeri: Den viden og de værktøjer, vi leverer til hele byggeriets fødekæde, • Du får den nyeste og vigtigste viden, så du forbliver konkurrencedygtig i dit fag • Du møder undervisere, som er håndpluk-

er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og gøre byggeriets stigende komplek­sitet nemmere at håndtere og operere i.

Forankring i branchen

ket, fordi de har fagligheden i orden og

Molio har en dyb netværksbaseret forankring i branchen, der sikrer,

er gode til at undervise

at de produkter, vi leverer, afspejler branchens behov og imødekommer branchens efterspørgsel.

• Du deltager på kurser og uddannelser, der er udviklet i tæt samarbejde med byggeriets

En erhvervsdrivende fond

virksomheder og videninstitu­tioner.

Molio er en erhvervsdrivende fond og driftsoverskud anvendes til videreudvikling. Virksomheden blev etableret i 2016 efter en sammenlægning af Byggecentrum og bips. Molio ejer konference- og udstillingscenteret HUSET Middelfart og den tilhørende bygge­udstilling. Se mere på molio.dk

Se mere og tilmeld dig på molio.dk/kurser

Molio Lyskær 1 2730 Herlev

T 70 12 06 00 E info@molio.dk W molio.dk

Kursuskatalog 2018