Page 5

SPECIALIST

MODUL 3

IKT specifikationer/aftaler og samarbejdsrelationer

1. dag: Aftaleforhold – Overblik og svar på udar-

2. dag: Arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer

bejdelse af IKT specifikationer og IKT aftaler –

og forretningsstrategi / Digitalisering – Samar-

herunder arbejdsmetoder og samarbejdsrelatio-

bejdsrelationer og VDC hos entreprenøren

ner

• Nye arbejdsmetoder (bygherre og rådgiver)

• Nye aftaleforhold / Nye IKT aftaler / Nye IKT specifika-

• Nye samarbejdsrelationer (bygherre og rådgiver)

tioner

• Dokumenter til brug i BIM (building Information Ma-

• IKT-ydelser i branchens ydelsesbeskrivelser • IKT afleveringsspecifikationer – krav og indhold

nagement) • Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør og

• IKT aftaler – udformning, indhold og metode – erfaringer

leverandør) • VDC hos entreprenøren.

• Hvordan sikrer man relevante informationer i IKT af-

  3. dag: Begreber og terminologi

talen • Værktøjer til drift

• Overblik og svar på opbygning af driften og samar-

• Struktur for virksomhedens egen IKT aftale • Andre standarder (Bygherreforeningen + Almennet + DiKon etc.)

bejdsrelationer • Forslag til vores eget koncept til en IKT aftale/IKT specifikationer

• Analyse af eksempler på aftalesæt og IKT aftaler.

• Lidt om begreber og terminologi i f.m. VDC/IKT/BIM • Driften – set med bygherrens øjne • Forandringsledelse og IKT.

EKSAMEN

Afsluttende prøve, undervisning og evaluering

• Skriftlig individuel prøve – multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage • Mundtlig prøve i grupper • Fremtiden for paradigmeskiftet i DK • Intro til mere værdiskabende IKT/BIM i fremtiden

• Fremtidens aflevering af byggeriet og dets driftsdata • Fremtidens (og nutidens) opmålingssystemer – 3D scanning • Uddeling af diplomer og evaluering af hele kursusforløbet.

Ændringer til programmet kan forekomme.

Marianne Friis (Arkitema) og Lone Sand (NCC) scorede et af de sjældne rene 5-taller (max) i kursisternes evaluering af deres kursusdag om VDC og IKT-krav i projekterings- og udførelsesfasen.

”Uddannelsen har været et godt supplement til det, jeg laver til daglig. Den har rustet mig bedre til at løse komplekse problemstillinger og har givet mig en god digital værktøjskasse. Dette har helt konkret bidraget til, at jeg har kunne udvikle min stilling hos ekas og at vi som virksomhed har fået løftet kvaliteten af vores rådgivning inden for IKT.” (Lars Poulsen, IKT/BIM-koordinator og bygningskonstruktør, medindehaver af ekas)

5

Profile for Molio

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

Profile for molio