Page 3

Den største besparelse ligger dog i driften:

• Bedre beslutninger tidligere i projektet

• Der foretages en konkretisering af de driftsinforma-

• Simuleringer, der kan optimere byggeriet set i forhold til behov og ønsker • En bedre sikring af kvaliteten i projekteringen og udfø-

Figur venligst udlånt af Schmidt Hammer Lassen

En optimal anvendelse af IKT/BIM, giver mulighed for:

tioner, der kan optimere driften betydeligt • Der kan sikres en valid aflevering og en effektiv mangel afhjælpning • En planlagt vedligehold forenkles med de rigtige

relsen • En optimering af produktionsforberedelsen og selve produktionen, herunder optimering af arbejdsproces-

drifts­informationer • Den daglige udførelse af driftsaktiviteterne kan styres optimalt og data videreføres til næste driftsplanlæg-

serne.

ning.

• Du kan følge med i BIM-udviklingen i udlandet, gennem de fora, du får præsenteret.

Diplomet udstedes af Molio, der er en velrenommeret uddannelsesinstitution med mere end 50 års erfaring i byggeriets efteruddannelse, og som også udsteder tilsva-

• Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIMudvikling i Danmark – og kan tage højde for denne ud-

rende uddannelsesdiplomer vedr. bygherrekompetencer og bygningsfysik.

vikling i dit daglige arbejde.

Dine forudsætninger Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er for alle byggeriets parter, der har inte-

Uddannelsen består af tre moduler af hver tre dage og

resse i viden om IKT og BIM og har en relevant byg-

en afsluttende eksamensdag.

gerelateret grunduddannelse.

De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb. Uddannelsens moduler kan dog også tages enkeltvis.

Omfattende kursusmateriale Du får online adgang både før, under og efter modulerne

Læs mere om indholdet på modulerne og eksamens­

til uddannelsens endog meget omfattende kursushjem-

dagen på næste side.

meside, som giver dig et online IKT/BIM-bibliotek, værktøjer, paradigmer, alt der vises på modulerne mm.

Eksamineret IKT-koordinator og -leder Du får kursusbevis for hvert modul. Du får uddannelsesdiplom som eksamineret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle tre moduler og den afsluttende prøve.

Kurset er meget udbytterigt, og jeg synes diskussionerne/erfaringsudvekslingerne kursisterne imellem i forbindelse med foredragene er meget lærerige. Foredragsholderne er velforberedte, og jeg føler, de svarer fyldestgørende på de spørgsmål, der opstår.” MORTEN NYGAARD, SLAGELSE KOMMUNE

3

Profile for Molio

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

Profile for molio