Page 1

Byggeriets Projektlederuddannelse Med mulighed for PRINCE2® certificering

UDDANNELSE

Sæson 2019


Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er brug for projektledere, der kan planlægge,

Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig

styre og afslutte et kompliceret byggeprojekt, og som

• En samlet opkvalificering og professionalisering af

også kan håndtere forsinkelser, uforudsete hændelser

dine færdigheder som projektleder i byggeriet

og konflikter mellem parterne. • Overblik over metoder og systematiske arbejds­ Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig et godt,

former ved projektarbejde i byggeriet

solidt fundament at stå på, når du skal lede proces­ sen på en professionel måde til alle parters fordel.

• Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder, der letter din hverdag og gør dig i stand

Den viden og de værktøjer, du tilegner dig på Byg­

til at skabe resultater

geriets Projektlederuddannelse, vil hjælpe dig med at optimere dit byggeprojekt og komme sikkert i mål – uanset om du er rådgiver eller udførende.

• En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.


Du træder i karakter

Praktisk forankring i reelle udfordringer

Uddannelsens hovedtemaer er udvalgt med udgangs­

Hele vejen igennem uddannelsen bliver undervisnin­

punkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om

gen og teorien koblet sammen med din egen prak-

personlig udvikling i din rolle som projektleder og en

tiske hverdag. Det betyder, at den viden, du tilegner

teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på

dig, er dybt forankret i reelle udfordringer og kan

styring af projekter.

implementeres og benyttes direkte i dit arbejdsliv.

Du vil derfor i løbet af uddannelsen opleve, at du får

Diplom og PRINCE2® Foundation certificering

udviklet både din ledelsesprofil, din kommunikation

Efter uddannelsens afsluttende eksamen får du

og din personlige adfærd.

et diplom på dine nye kompetencer. Du har der­­ud­over mulighed for at supplere Byggeriets Projektleder­uddannelse med en PRINCE2® Foundation certificering.

Du inddrages aktivt i undervisningen, som veksler mellem teori, øvelser og gruppearbejde.

På uddannelsen møder du kursister bredt fra byggeriet, fx arkitekter, ingeniører, producenter, leverandører, ejendomsudviklere og byggefaglige medarbejdere fra landets kommuner. Du får derfor masser af nye input og et fagligt sparringsnetværk.

Uddannelsen afholdes i professionelle rammer i HUSET Middelfart. Vi sørger for gode faciliteter med plads til læring og socialt samvær, god service og god forplejning, så du kan fokusere på din uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber over ca. 6 måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Den består af 4 moduler + eksamen. Hvert modul har en varig­ hed af 2 dage, som afholdes som internat i HUSET Middelfart. Mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning. Arbejdsbelastning Den samlede arbejdsbelastning er på 125–150 timer fordelt på tre indsatser: • Du skal mellem undervisningsdagene forberede dig ved læsning af nyt stof og ved at arbejde med at omsætte det, du har lært, i din praktiske hverdag. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes. • Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og under­ visningssessioner, hvor du skal lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis. • Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og - under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærme­ ste leder meget gerne inddrages, da dette under­ støtter din mulighed for at bruge det, du har lært, i din hverdag. PRINCE2® Foundation Du har mulighed for at supplere uddannelsen med en certificering i PRINCE2® Foundation. Forløbet er et e-læringsforløb, som du følger efter uddannel­

Arkitekt Kirstine Reese,

sen.

Contec Prefac: Du skal regne med at afsætte ca. 70 timer til – Jeg har fået meget mere mod på

PRINCE2-forløbet. Du kan læse alt om PRINCE2 i

at gå mere aktivt ind i rollen som

vores FAQ på projekt-udd.dk.

projektleder, og tillid til at jeg ved, hvad jeg laver, fordi jeg nu har nogle begreber på det jeg gør og nogle flere metoder at tage fat i. Jeg har også udviklet min evne til at analysere de mennesker, jeg omgås med i arbejdssammenhænge. Det har væ­ ret ret godt, at jeg har fået en dybere forståelse af, at andre arbejder anderledes, og hvor vigtigt det vir­ kelig er, at man kan finde ud af at arbejde sammen. Læs hele interviewet med Kirstine Reese på projekt-udd.dk

Udbydes af GBD i samarbejde med QRP international

QRP International is an Accredited Training Organ­ization (ATO) for PRINCE2®


Byggeriets Projektlederuddannelse Modul 1 • 2 dage (internat) Byggeriets projekter og forståelse af projektlederrollen • De juridiske og kulturelle rammer

E-læring: Kulturer og værdisæt i din virksomhed Mellemperiode

E-læring: Projektøkonomi i byggeriet Webinar: 60 minutter live

Modul 2 • 2 dage (internat) Analyser i projektledelsen • Planlægning og økonomi

Mellemperiode

Kobling til praksis: Undersøge økonomistyring af projekter i egen virksomhed E-læring: Mødeledelse og kommunikation Webinar: 60 minutter live

Modul 3 • 2 dage (internat) Kommunikation • Konflikthåndtering

Mellemperiode

Kobling til praksis: Håndtering af den svære samtale – fx via kommunikation og konstruktiv feedback E-læring: Vidensledelse – hvordan lærer vi af vores projekter Webinar: 60 minutter live

Modul 4 • 2 dage (internat) Styringsopgaven • Erfaringsopsamling

Eksamen

30 minutters mundtlig eksamination i 3–4 temaer.

Diplom PRINCE2® Foundation (tilvalg) Selvstudier Webinarer Tests

E-læring

Eksamen

Multiple choice uden hjælpemidler 1 times varighed

Øvelser Certifikat


Underviserne Alle undervisere er nøje udvalgt, fordi de både har dybdegående, teoretisk ekspertviden og solid praktisk erfaring inden for deres område. Denne kombination sikrer, at det, du lærer på uddannelsen, er forankret i hverdagens reelle udfor-

Peter G. Harboe, lektor, cand.merc., VIA University College. Peter har mere end 20 års erfaring med projektledelse og under­ viser dagligt og forsker og blogger om emnet. Peter er kursusle­ der på uddannelsen, og du møder ham på alle moduler og webi­ narer.

Vibeke Kragh, lektor, cand.jur., VIA University College. Vibeke underviser dagligt i byggeriets aftaler og det juridiske grundlag og har stor praktisk og teoretisk viden, som hun formidler på et let­ forståeligt sprog. Hun vil dele ud af sin store viden på de modu­ ler, som omhandler jura og kontrakter i byggeriet.

dringer. På uddannelsen møder du også aktuelle gæsteundervisere.

Finn Kræfting, adjunkt, cand. merc., VIA University College. Har over 20 års erfaring fra ledende stillinger inden for marketing og kommunikation, segment- og porteføljeledelse samt forretnings­ udvikling i globalt perspektiv. Underviser i strategisk markedsfø­ ring, kommunikation og digitale forretningsstrategier.

Flemming Vind Christiansen, adjunkt, VIA University College. Har 25 års erfaring fra byggebranchen med bl.a. planlægning og økonomistyring af projekter som nogle af sine kernekompeten­ cer. Har erfaring med forskning, udvikling og undervisning.

Lisbeth Skytte, lektor og studievejleder, VIA University College. Har mange års erfaring med undervisning i DiSC-profil og scorer topkarakter i formidlingsevne.

Tora Fridell, medejer hos Emcon, cand.jur. og Master i Konflikt­ mægling. Toras opgaver omfatter blandt andet projektledelse, og hun har speciale i konflikthåndtering og -mægling. Tora har særlig stor indsigt i alle byggeriets forhold og i relationerne mellem par­ terne.

Anders Kirk Christoffersen, forretningschef i NIRAS. Har siden starten af 1990’erne arbejdet med nye byggeprocesser og har været pionér i introduktionen af Lean i dansk byggeri. Anders har været involveret i partnering og konflikthåndtering på en række større projekter.

Milan Kronborg, Senior Chief Project Manager, Rambøll. Mange års erfaring med bygge og-projektledelse. Underviser i effektive byggemøder.

Glenn Nilsson, bygningsingeniør og indehaver af GENie Bygge­ optimering. Glenn har 25 års erfaring fra byggebranchen, og har været projekt- og byggeleder ved 3 af de største ingeniør- og en­ treprenørfirmaer i Danmark. Glenn fungerer som censor på ud­ dannelsen.

Nina Drejer Nielsen, cand.oecon. og daglig leder hos Global Business Development. Underviser på PRINCE2® Foundation. Nina er akkrediteret træner inden for projektledelse. Besidder indgående kendskab til relevante projektledelsesteknikker og metoder kendt fra PMI og PRINCE2®.


Praktiske oplysninger Program Kig ind på projekt-udd.dk for at se programmet for de enkelte moduler. Forudsætninger Byggeriets Projektlederuddannelse er både for den let øvede og den kommende projektleder. Hvis du har et par års erfaring med ledelse af byggeprojek­ ter får du styrket kompetencerne og fyldt værktøjs­ kassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Hvis du endnu ikke er projektleder i byggebranchen vil uddannelsen klæde dig godt på til din kommende rolle. Det forudsættes, at du arbejder professionelt i byggebranchen og har nogle års erfaring. Datoer Vi starter i marts 2019. Kig ind på projekt-udd.dk for at se datoerne for de enkelte moduler. Pris Uddannelsen uden PRINCE2® Foundation koster 40.000 kr. ekskl. moms Uddannelsen med PRINCE2® Foundation koster 47.000 kr. ekskl. moms Prisen inkluderer: • Al undervisning af branchens eksperter • Alle undervisningsmaterialer • Overnatning (x 4) og kvalitetsforplejning i Bygningskonsulent Gitte Nørregaard Winther,

HUSET Middelfart • Afsluttende eksamen

Lolland Kommune: Tilmelding – Uddannelsen tager udgangs­

Tilmeld dig Byggeriets Projektlederuddannelse og

punkt i kursisternes egne udfor­

PRINCE2® Foundation på projekt-udd.dk

dringer i egen virksomhed hvilket gør, at det hele kommer ind under huden. Det har været et fantastisk

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

forløb, for man lærer en masse andre at kende. Jeg lærte rigtig meget ved at være sammen med andre og høre om de udfordringer, de hver især sidder med. Se hele videoen med Gitte Nørregaard Winther på projekt-udd.dk

Læs mere på projekt-udd.dk


Molio Lyskær 1 2730 Herlev T 70 12 06 00 E info@molio.dk W molio.dk

”I dag står projektlederne i byggeriet dagligt overfor mange komplekse udfordringer, og de skal kunne se flere handlemuligheder og alternativer. Byggeriets Projektlederuddannelse er derfor sammensat, så den giver projektlederen nye handlemuligheder. Deltagerne får en bred vifte af ledelsesværktøjer, kommer til at arbejde med deres personlige kompetencer og hører om nye tendenser fra byggebranchens eksperter.” Kursusleder Peter G. Harboe

Molio 11217-29

Molio - Byggeriets Videnscenter er resultatet af en sammenlægning af bips og Bygge­ centrum. Formålet for Molio er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrence­ evne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering.

Profile for Molio

Byggeriets Projektlederuddannelse - Med mulighed for PRINCE2® certificering  

Der er brug for projektledere, der kan planlægge, styre og afslutte et kompliceret byggeprojekt, og som også kan håndtere forsinkelser, ufor...

Byggeriets Projektlederuddannelse - Med mulighed for PRINCE2® certificering  

Der er brug for projektledere, der kan planlægge, styre og afslutte et kompliceret byggeprojekt, og som også kan håndtere forsinkelser, ufor...

Profile for molio