Page 1

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. Grau de Multimèdia. Disseny Gràfic. 2010-2_P1.

Disseny Gràfic Primera Pràctica (P1) Percepció visual, aplicació pràctica. Nota: sobre la Propietat intel·lectual

Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita.

Presentació: Treball d’aplicació pràctica de l’estudiat al Mòdul 1: Percepció visual amb l’annexe de la secció específica del Mòdul 4 que tracta sobre els contrastos del color. Un primer nivell d' aplicació d’edició gràfica digital amb l’eina Fireworks. Anàlisi de la imatge. Es proposa una activitat pràctica amb la creació d’una composició lliure que mitjançant els principis i lleis de la percepció genera un efecte perceptiu concret. Per tant, és molt important que els elements que conformin la composició creada mostrin l’aplicació pràctica dels conceptes estudiats sobre la percepció visual. En darrer terme s’ha d’escriure un breu informe sobre el disseny creat. Aquesta pràctica computa un 30% de la nota global de pràctiques. Cal realitzar-la íntegrament amb l'eina de Fireworks.

-1-


Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. Grau de Multimèdia. Disseny Gràfic. 2010-2_P1. Competències: 

Coneixements bàsics de percepció visual i composició.

Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d' un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.

Objectius: 1. Composar una imatge amb una intencionalitat perceptual. 2. Practicar l’edició d’imatge digital amb el programari Fireworks. 3. Saber analitzar una composició gràfica.

Enunciat:

A partir de l’estudi, a fons, del Mòdul 1: Percepció visual, i de l’apartat 2.7. Contrastos del color (pertanyent al M4: Conceptes bàsics de Disseny gràfic), procedir a realitzar una composició lliure amb l’objectiu de generar un efecte visual concret. Aquesta composició s’ha d’editar completament amb Fireworks.

Per a la realització de la composició es donen unes imatges (objectes gràfics) de partida, d’aquests se’n poden triar un mínim de tres i un màxim de quatre. Cap de les imatges triades es pot utilitzar tal qual per a la composició final. Aquestes s’han d’editar, és a dir, s’han de transformar, modificar, escalar, canviar de color o retallar, etc., amb la finalitat d’aconseguir un disseny compositiu propi que representi l’efecte visual triat. [nota: veure les propostes de gràfics a triar al final de l’enunciat].

Procediment a seguir:

1.

Pensar i triar un efecte visual a transmetre en la composició entre: a. equilibri-estabilitat b.

inestabilitat-tensió

[nota: sols triar un efecte de les dues possibilitats donades].

2.

Triar un mínim de tres i un màxim de quatre dels objectes gràfics donats per

crear la composició (recordeu que la composició s’ha de fer sempre mitjançant l’eina de -2-


Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. Grau de Multimèdia. Disseny Gràfic. 2010-2_P1. Fireworks) [nota: el gràfic ha de ser completament pròpi, s’ha de partir des de 0, és a dir, crear un document nou de Firewoks i anar insertant els elements gràfics donats per tal de començar amb l’edició de la composició gràfica].

3.

La composició ha de complir els següents requisits: i. S’han de poder visualitzar un o varis dels principis del procés perceptiu així com les lleis de la visió estudiades als materials per tal de citar-ho en el posterior informe. ii.S’ha d’aplicar un contrast de color concret per a tot el conjunt compositiu, aquest s’ha de citar al posterior informe.

4.

Analitzar el gràfic resultant en base a la composició gràfica creada, realitzar

un informe on s’argumenten els següents punts: a. Les forces perceptuals implicades (punts d’atracció) en la composició.. b. El pes visual (equilibri i tensió) de la composició. c. La direccionalitat de la imatge resultant. d. L’esquelet bàsic visual resultant de la imatge creada. e. El contrast de color aplicat. (nota: sols aplicar-ne un per a tot el disseny). f. L’efecte perceptiu triat (equilibri-estabilitat o inestabilitat-tensió)

Lectures i recursos: 

Mòdul 1: Percepció visual.

Secció 2.7 Contrast del color del Mòdul 4: Conceptes bàsics de Disseny gràfic.

Guia d’aprenentatge de Fireworks

Criteris d' avaluació: 

Nivell d’assoliment pràctic dels conceptes Percepció visual i contrast de

color en la creació d’un disseny. 

La creació de composició gràfica que segueixi els paràmetres establerts.

Habilitat per analitzar un disseny pròpi.

Capacitat de creació gràfica digital amb Fireworks (nitidesa, tècnica,

coneixements bàsics, nivell de complexitat...). 

Adequar-se a les condicions de lliurament establertes.

-3-


Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. Grau de Multimèdia. Disseny Gràfic. 2010-2_P1. Condicions de lliurament: 

Entrega de dos arxius corresponents a la P1 a: Lliurament i registre d'AC

(apartat Avaluació de l’aula). 

Arxiu d’imatge: mides 600x600 (600 píxels d’ample x 600 píxels alçada) /

resolució de la imatge a 72 ppp / format d’arxiu .png [Atenció, que no sigui PNG natiu de Fireworks, ha de ser format PNG estàndar (o sigui, cal fer "exportar", no "guardar com" i se li ha de donar un altre nom al fitxer per no sobreescriure l’arxiu font original, aquest sempre l’heu de guardar al vostre ordinador)]. AVÍS: per tal d’evitar possibles plagis i falses autories,

l’estudiant ha de guardar l’arxiu font amb totes les capes i els seus elements degudament diferenciats. En qualsevol moment el consultor/a pot demanar l’arxiu font per a una verificació del disseny presentat. - Entregar amb el nom d’arxiu: nom_cognoms_P1.png 

Document de text de l’anàlisi de la composició gràfica creada: s’ha

d’argumentar amb paraules la composició gràfica i les seves principals característiques formals, sobretot citar l’efecte perceptiu triat (equilibri-estabilitat o inestabilitat-tensió) i les lleis perceptuals (llei o lleis de la Gestalt implicades), el pes visual, la direcció, els pols d’atracció, l’esquelet visual i el contrast de color triat. * Tant important és realitzar un disseny òptim com saber argumentar i justificar-ho correctament. Enviar l’informe en format .PDF (preferiblement), també s’accepta en format .odt, o .doc. - Entregar amb el nom d’arxiu: nom_cognoms_informeP1.pdf

*NOTA: No sobrepassar un full en l’anàlisi de la composició gràfica, intentar no superar les 150 paraules. Es poden incloure gràfics explicatius, però com a complement en l’explicació donada. Emprar un nivell de redacció òptim, amb la utilització dels conceptes estudiats al màxim de les possibilitats.

Data de lliurament: 4 de novembre de 2010

-4-


Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. Grau de Multimèdia. Disseny Gràfic. 2010-2_P1. 

Propostes dels elements gràfics inicials: s’ha de triar un mínim de tres i un

màxim de quatre dels seguents elements gràfics per realitzar la composició gràfica, aquests es poden editar i transformar a lliure elecció de l’estudiant.

(c) Micah Burke. 2010. Royalte free.

(c) Footthumb, 2010. Royalte free.

(c) Maj-Britt Hoiaas Lassen. 2009. Royalte free.

(c) Kriss Szkurlatowski. 2008. Royalte Free

Objecte vectorial que teniu per defecte a Fireworks, anar

Objecte vectorial que teniu per defecte a Fireworks, anar

a: Ventana>Biblioteca de documentos>formas>cubo

a: Ventana>Biblioteca de documentos>formas>cubo

AVÍS: Els elements bitmap (imatge de la brúixola, el paraigua, el mapa de Dinamarca i el taxi les trobareu amb un .zip a l’enunciat de l’activitat P1 de l’aula. [bitmaps.zip], els dos elements vectorials els trobareu a dins mateix del progama de Fireworks. Anar al menú de fireworks: Ventana>Biblioteca de documentos>formas...

-5-

Prueba  

Prueba de un trabajo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you