Page 1

MOLDOVA EUROPEANĂ infoeuropa.md Portal informaţional cognitiv de promovare a ideilor europene


Atât Consiliul Europei, cât şi Uniunea Europeană au apărut ca fiind proiecte de reconciliere istorică pe un fundament politic şi economic solid, dar au evoluat treptat, impactul lor depăşind cu mult frontierele europene. Deşi parte geografică şi culturală a Europei, Moldova a devenit membru al CoE încă în 1995, dar a întârziat să-şi stabilească relaţii cu UE. Abia recent au fost instituţionalizate relaţiile UE cu Moldova. Calea spre aderare este foarte lungă şi Moldova trebuie să se concentreze pe valorificarea la maxim a oportunităţilor oferite de

contact@infoeuropa.md


statutul de asociat. Totuşi percepţiile cetăţenilor Republicii Moldova în privinţa vectorului integrării europene nu sunt doar divizate, ci şi bazate pe o informare foarte proastă. O strategie de comunicare eficientă privind priorităţile de integrare europeană ar diminua proporţia ridicată a celor „deconectaţi” de la politica de integrare europeană. Adeseori, este  atestată confundarea instituţiilor europene, dar şi a organismelor europene. Cu siguranţă principala cauză este informarea redusă, fapt ce duce şi la fragmentarea societăţii moldoveneşti atunci când vine vorba despre susţinerea vectorului de integrare europeană. Toate acestea au determinat Centrul de resurse umane „DIALOG-Pro” să elaboreze conceptul unui portal informaţional „Moldova Europeană”, care ar veni să contribuie la  percepţiile publice, pe care le au cetăţenii Republicii Moldova despre problemele curente, legate de integrarea europeană, reformele viitoare şi posibilele evoluţii  pe scena UE, dar şi modul

contact@infoeuropa.md


în care autorităţile soluționează problemele şi în care ar permite părţilor interesate să abordeze în mod corespunzător deciziile viitoare mai sensibile. Acest portal se deosebeşte principial de toate cele existente prin conceptul său, prin conţinut, prezentând informaţia despre cele mai importante organisme europene: Uniunea Europeană şi Consiliul Europei şi impactul acestor organisme asupra Republicii Moldova, programele comune, asistenţa externă oferită, cooperarea Republicii Moldova cu structurile europene, conţine o bibliotecă virtuală, fişiere tematice şi informaţia privind baze de date factografice, tematice şi portaluri de noutăţi, fiind bine structurat, uşor de utilizat şi accesibil tuturor. Moldova a acceptat aproape toate standardele internaționale privind drepturile omului, realizând progrese importante. Totuşi evoluţiile de ultima oră atât la CEDO, cât şi rezultatele sondajelor interne denotă o percepţie cvasigenerală, că există încă multe instrumente „neutilizate„ , capabile să amelioreze funcţionarea sistemului de justiţie din Republica Moldova. Portalul „Moldova Europeană”, elaborat cu susţinerea Fundaţiei Est-Europene, este un instrument eficient atât pe plan informaţional, cât şi pe plan cognitiv şi de promovare a ideii de integrare europeană a Republicii Moldova. Utilizând conceptul său inedit, portalul prezintă sursele informaţionale europene în integritate: Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, incluzând şi alte structuri europene, şi oferă servicii de informare pentru autorităţile publice de stat, ONG-uri, mass-media, dar şi publicul larg, economisind substanţial timpul pentru căutarea, depistarea şi contact@infoeuropa.md


analiza surselor informaţionale cu tematica europeană, asigurând un acces rapid şi eficient. „Digest European” vine să completeze fluxul de informaţii de o manieră operativă, prezentând atât noutăţi din Republica Moldova, cât şi evenimente, acţiuni, declaraţii, etc. din partea organismelor europene. „Moldova Europeană” este un sistem de masive informaţionale care contribuie atât la găsirea rapidă a informaţiei, cât şi la educarea cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi la evitarea confundării structurilor acestor două organizaţii. În plus, el este completat cu dosare tematice, care în prezent suscită un interes sporit nu numai din partea specialiştilor, dar şi a cetăţeanului simplu. Aşadar,  cetățenii de rând şi liderii politici trebuie să înțeleagă că  integrarea europeană – fie limitată la etapa de asociere, fie de aderare deplină – include atât costuri, cât şi beneficii, iar curajul politic şi viziunea strategică ne sunt indispensabile pentru angajarea în efortul de durată pe care îl solicită integrarea. Anume aceasta şi-a propus „DIALOG-Pro” să realizeze prin crearea portalului informaţional „Moldova Europeană”. Datele de contact: email: dialogpromd@gmail.com www.prodialogmd.blogspot.com tel.: 069157889


A nu se confunda: Uniunea Europeană (UE) Uniunea Europeană cuprinde 27 de ţări care i-au delegat parţial suveranitatea pentru a-i permite acesteia să ia decizii democratice, Consiliul Europei cu privire la probleme de interes comun, la nivel european. Până în Organizaţie internaţională cu sediul la Strasbourg, care reuneşte prezent, nicio ţară nu a aderat la Uniune fără să fi fost in preala47 de state din Europa. Misiunea sa este de a promova democra- bil membră a Consiliului Europei. ţia şi protecţia drepturilor omului şi a statului de drept în Europa. Consiliul Uniunii Europene Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995. Reprezintă forul în care se reunesc miniştrii din statele membre pentru a adopta acte legislative şi pentru a coordona politicile europene. Adunarea parlamentară

Parlamentul European

Organ deliberativ al Consiliului Europei. Acesta este compus din Organism parlamentar al Uniunii Europene, care reuneşte cei 736 318 delegaţi şi 318 supleanţi numiţi de către parlamentele naţi- de deputaţi europeni din cele 27 de ţări membre, aleşi de către cetăţenii Uniunii Europene. onale ale statelor membre. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Are sediul la Strasbourg. Este singurul organ judiciar cu adevărat Curtea de justiţie a Comunităţilor europene creat de către Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi compus Are sediul la Luxemburg şi asigură conformitatea cu dreptul codin câte un Judecător pentru fiecare Stat parte la Convenţie. Ea munitar, interpretarea şi aplicarea tratatelor de instituire a Uniunii asigură, în cele din urmă, respectarea de către state a obligaţiilor Europene. prevăzute de Convenţie. Convenția europeană a drepturilor omului

Declarația universală a drepturilor omului

Tratat prin care statele membre ale Consiliului Europei s-au angajat Adoptată de Organizația Națiunilor Unite în 1948 pentru a întari, să respecte libertățile şi drepturile fundamentale ale omului. pe plan international, protecția drepturilor omului. Carta socială europeană revizuită

Carta drepturilor fundamentale

Tratat al Consiliului Europei perechea Convenției europene a drep- Carta adoptată de Uniunea Europeană în decembrie 2000 cu ocazia turilor omului, care garantează drepturile sociale şi economice. Consiliului European de la Nisa.

EAST EUROPE FOUNDATION MOLDOVA

Acest portal web este realizat de Centrul de Resurse „DIALOG-PRO” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida

Portal Moldova Europeana  
Portal Moldova Europeana  

Portalul „Moldova europeană” are drept obiectiv contribuirea la difuzarea informaţiei privind relaţiile Republicii Moldova cu organizaţiile...

Advertisement