Page 1

PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013-2015 m. STRATEGINIS PLANAS

Papilio pagrindinė mokykla


PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-07 įsakymu Nr.A-11 PATVIRTINTA Papilio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013-04-19 įsakymu Nr.V-V-82

PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013-2015 m. STRATEGINIS PLANAS

ĮVADAS Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginiu planu, Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 m. bendruoju planu, Jaunimo problemų sprendimo Biržų rajono savivaldybėje 2013 - 2018 metų planu, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendruomenės narių pasiūlymais, Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos 2008 - 2012 metų strateginio plano įgyvendinimo rezultatais, planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų.

ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas išsidėstęs per visas 8 seniūnijas. Papilio pagrindinė mokykla įsikūrusi Papilio miestelyje, yra viena iš didesnių Papilio seniūnijos įstaigų. Mokykla įsteigta ir pradėjo veikti 1595 m. Nuo 2001 m. rugsėjo 1 dienos mokykla iš vidurinės mokyklos buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

Gyventojų skaičius Plotas Gyvenvietės Seniūnaitijos Kaimo bendruomenės Didesnės įmonės,

Papilio seniūnija 2.240 gyventojų 27.000 ha Seniūnijos centras – Papilys 2 miesteliai – Papilys, Kupreliškis 120 gyvenamųjų vietovių Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Papilio, Satkūnų, Skrebiškių Kučgalio bendruomenė, Kupreliškio kaimo bendruomenė, Kvetkų kaimo bendruomenė, Papilio bendruomenė, Satkūnų bendruomenė, Skrebiškių bendruomenė Papilio pagrindinė mokykla; Kvetkų pagrindinė mokykla; Kučgalio


įstaigos, organizacijos

vaikų socializacijos centras „Širvėna“; Papilio ambulatorija; 3 medicinos punktai: Kupreliškio, Kučgalio, Kvetkų; 5 bibliotekos, kuriose įrengtos interneto prieigos: Papilio, Skrebiškių, Kvetkų, Kučgalio, Kupreliškio; 2 kultūros namai: Papilio, Kvetkų; 6 bendruomenių namai: Papilio, Satkūnų, Kupreliškio, Kučgalio, Kvetkų, Skrebiškių; UAB „Papilio kibirkštis“, 2 ugniagesių komandos: Kupreliškio ir Papilio, Papilio pašto skyrius, Papilio seniūnijos vaikų ir jaunimo dienos centras, E. Kirkliauskienės individuali įmonė Svarbiausi Papilio pagrindinės mokyklos 2008 - 2012 metų strateginio plano įgyvendinimo

rezultatų rodikliai: Mokslo metai

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

10 kl. mokinių skaičius rugsėjo 1 d. 8 10 9 12 10

10 kl. mokinių skaičius mokslo metų pabaigoje 8 11 8 12 10

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

Liko kartoti kursą 10 klasėje

8 11 8 12 10

-

2012 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 125 mokiniai, sudaryta 10 klasių komplektų ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 2012 m. mokyklą baigė 10 mokinių, kurie toliau mokosi. Bendras mokyklos mokinių pažangumas 99,3 %. Mokykloje vykdomas priešmokyklinis, pradinis,

pagrindinis ugdymas, specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ir neformalusis ugdymas.

Aktyvi projektinė, socialinė, prevencinė, pažintinė veikla. Įgyvendinama sveikatingumo programa. Tobulėja pažangos ir pasiekimų vertinimas. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykloje popierinį dienyną pakeitė elektroninis dienynas. Elektroninio dienyno dėka informacija mokiniams ir jų tėveliams tapo operatyvesnė ir efektyviau perteikiama. Mokykloje vyksta gerai organizuoti ir paruošti renginiai. Mokytojai siekia kelti savo kvalifikaciją. Auklėtojos metodininkės kvalifikacija suteikta priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogei, mokytojo metodininko kvalifikacija suteikta dviems pradinių klasių mokytojoms, o 2013 m. dar du mokytojai sieks mokytojo metodininko kvalifikacijos. Mokytojai aktyviai dalyvauja kursuose, seminaruose, įsijungia į projektinę veiklą. Mokykloje ir aplink ją kuriama estetiška aplinka, mokykla dalyvavo rajone organizuotame aplinkos tvarkymo konkurse. Gerai organizuotas mokinių pavėžėjimas. Visi mokiniai į mokyklą ir iš jos vežami mokykliniais autobusais (2 autobusai). Mokykla atsižvelgia į kiekvieno mokinio ar tėvų pageidavimus ir bandoma rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą.


Mokinių skaičiaus pokyčiai Mokinių skaičius mokykloje santykinai mažėja.

Bendras mokinių skaičius 2010–2015m. m.

Mokinių skaičius (su priešmokyklinio

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

rugsėjo

rugsėjo

rugsėjo

rugsėjo

rugsėjo

rugsėjo

1 d.

1 d.

1 d.

1 d.

1 d.

1 d.

127

116

125

121

112

106

(138)

(132)

(132)

(128)

(124)

(116)

ugdymo grupe).

Mokinių skaičius pagal klases nuo 2010–iki 2015 m. Mokslo

Prieš- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iš viso

metai

mok.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

2010–

11

15

13

7

10

16

13

13

16

12

12

138

16

11

14

13

7

10

17

13

13

7

10

131

7

16

12

18

13

7

11

17

13

12

6

133

7

7

16

13

18

13

6

11

17

9

11

128

12

7

7

16

13

18

13

6

11

12

9

124

10

11

7

7

16

13

18

13

6

6

9

116

2011 2011– 2012 2012– 2013 2013– 2014 2014– 2015 2015– 2016

Klasių komplektų skaičius.

Papilio mokykla

pagrindinė

2010–

2011–

2012–

2013–

2014–

2015-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9

10

10

10

9

9


Mokytojai. 2012–2013 m. m. mokykloje dirba 23 mokytojai.

3

3 Mokytojai Vyresnieji mokytojai Metodininkai

17

Vidutinis mokinių skaičius klasėje pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas

Metai

1–4 klasės

5–10 klasės

2010

45

82

2011

45

70

2012

59

66

2013

54

67

2014

43

69

2015

41

65

ESAMI MOKYKLOS BŪKLĖS PRIVALUMAI, TRŪKUMAI, PAVOJAI IR GALIMYBĖS

Stipriosios mokyklos pusės: 

mokykla dalyvauja įvairiuose konkursuose, sportinėse varžybose;

mokyklos aplinka estetiška, jauki; aplinką kuria ir ja rūpinasi mokyklos bendruomenė;

mokykla yra atvira visuomenei: apie mokyklos veiklą informuojama rajoninėje spaudoje,

mokyklos interneto svetainėje; 

gera mokytojų kvalifikacija;

didėja mokytojų kompetencija dirbti panaudojant IKT;

gerai organizuotas mokinių pavėžėjimas.


Silpnosios mokyklos pusės:  vyresniųjų klasių mokinių (9-10kl.) nepakankama ugdymosi kokybė (motyvuoti mokiniai renkasi gimnazijos klasę);  dalies mokinių atsakomybės už savo veiksmus bei mokymosi motyvacijos stoka;  trūksta įvairovės neformaliojo ugdymo pasiūloje;  patenkinama mokyklos materialinė bazė;

Galimybės: 

kurti saugesnę mokymosi aplinką;

gerinti psichologinę atmosferą (mokinių ir mokytojų skatinimas, tarpusavio pagalba ir

bendradarbiavimas); 

plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

tikslingai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą;

efektyvinti specialiosios pagalbos teikimą;

skatinti mokyklos savivaldos veiklą.

Grėsmės: 

konkurencinė kitų rajono mokyklų aplinka;

mažėjantis mokinių skaičius;

mokinių ugdymosi rezultatų smukimas dėl žemos mokymosi motyvacijos, nepakankamo tėvų

gebėjimo įtakoti savo vaikus; 

9-10 kl. mokinių ugdymosi rezultatų smukimas dėl gabiųjų mokinių išvykimo į kitas mokyklas

(vidurines).

VIZIJA Patogiai pasiekiama, patraukli ir saugi mokykla, padedanti visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas bei gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. MISIJA Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į mokymąsi visą gyvenimą; garantuoti visiems besimokantiems lygias mokymosi galimybes ir prieinamumą.


STRATEGINIAI TIKSLAI IR PAGRINDINIAI REZULTATŲ RODIKLIAI 1. Švietimo paslaugų kokybė, sudarant mokiniams lygias galimybes ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus. 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo gerinimas. 3. Veiksmingesnis skirtų lėšų panaudojimas ugdymo procesui modernizuoti bei patalpoms išlaikyti.

Uždaviniai

Rodikliai

Sudaryti sąlygas

1. Įgijusių pagrindinį

aukštesnės

išsilavinimą mokinių

kokybės

dalis

Siekiama 2015 m.

Yra

100 %

100 %

0%

0,7 %

3. Ugdytis pagal

Ugdytis pagal

Ugdytis pagal

priešmokyklinio

priešmokyklinio ugdymo

priešmokyklinio

ugdymo programą

programas sudarytos

ugdymo

sudarytos sąlygos

sąlygos visiems

programas

visiems norintiems

norintiems

sudarytos sąlygos

švietimo organizavimui

2. Kartojančių kursą mokinių dalis

visiems norintiems 4. Ugdytis pagal

Esant poreikiui

Nėra sudaryta

ikimokyklinio ugdymo

ikimokyklinio ugdymo

sąlygų ugdytis

programas sudarytos

programa bus vykdoma

pagal

sąlygos visiems

mokykloje. Sudarytos

ikimokyklinio

norintiems

sąlygos visiems

ugdymo

norintiems ugdytis pagal

programas

ikimokyklinio ugdymo programą. Sureguliuoti

1. Vidutinis mokinių

mokyklos

skaičius komplekte:

mokinių skaičių

1–4 klasių

10,25

14,75

klasių

5–10 klasių

10,8

11,0

komplektuose,


užtikrinant

2 Vienam mokytojui

veiksmingą

tenka mokinių

4,81

5,43

Pagerinti

1. Atestuotų mokytojų

95 %

87,5 %

mokyklos

2. Atestuotų:

pedagogų

vyresniųjų mokytojų

75 %

70,8 %

kokybinę sudėtį

mokytojų metodininkų

20 %

16.6 %

mokytojų ekspertų

0%

0%

Pagerinti

1. Atnaujinta mokyklos

Pagal materialinio

20%

mokyklos

materialioji aplinka

aprūpinimo programą

ugdymo tikslų įgyvendinimą

materialinę bazę, pasirūpinti saugiu vežiojimu 2. Visi mokiniai,

Visi mokiniai,

Visi mokiniai,

gyvenantys toliau kaip 3

gyvenantys toliau kaip 3

gyvenantys toliau

km nuo mokyklos,

km nuo mokyklos,

kaip 3 km nuo

pavežami

pavežami

mokyklos, pavežami

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 1. Už strateginio plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir ugdymo programas, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintus uždavinius ir priemones. 2. Mokyklos direktorius organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą/išorės vertinimą. Įsivertinimo grupė kartą per metus pristato ataskaitą Mokyklos tarybai. 3. Mokykla rengia metinį veiklos planą, kuriame pagal rezultatų rodiklius planuoja priemones 2013-2015 metų strateginiams tikslams pasiekti.

___________________________


PAPILIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 2013

Strateginis planas  

Mokyklos strateginis planas