Page 1

PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS TARYBOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO 2013 m. gruodžio 19 d. Nr.V-194 Papilys

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr.MP1-3 t v i r t i n u Mokyklos tarybos posėdžio nutarimus: 1. Mokyklos tarybos pirmininke išrinkta mokytoja Daiva Kiseliūnienė, Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja-sekretore išrinkta mokytoja Manė Skupienė; 2. Į Mokytojų atestacijos komisiją deleguojama Mokyklos tarybos narė mokytoja Albina Povilauskienė; 3. Į Vaiko gerovės komisiją deleguojamos Mokyklos tarybos narės tėvų atstovės Jurgita Levonienė ir Daiva Parčiauskienė; 4. Tvirtinamas Mokytojų 2014-2016 metų atestacijos programa.

Direktorius

Jonas Jankūnas

Mokyklos tarybos nutarimų tvirtinimas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you