Page 1

PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS

Papilio pagrindinė mokykla


PATVIRTINTA Direktoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.V-22

Mokinių elgesio taisyklės TEISĖS 1. Mūsų mokykla yra ne tik graži, bet ir turtinga. Tu turi teisę nemokamai naudotis vadovėliais, biblioteka, sporto sale. 2. Tu turi teisę mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 3. Turi daug laisvo laiko ir energijos? Išnaudok tai mokyklos savivaldoje, užklasinėje veikloje, kurią tu turi teisę pats rinktis 4. Tavo nuomonė yra labai svarbi. Tu turi teisę visada ją išsakyti. 5. Tu turi teisę išsaugoti savo privatumą. 6. Mokykla – antrieji namai. Tu turi teisę joje visada jaustis saugiai: pamokų, pertraukų ir renginių metu. 7. Tu – pilnavertis visuomenės narys ir Tave privalo visi gerbti. 8. Turi problemų su mokslais? Turi teisę lankyti dalykų mokytojų bei pagalbos specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo) tau skirtas konsultacijas. 9. Turi daug klausimų, į kuriuos sunku rasti atsakymus? Tu turi teisę būti išklausytas ir sulaukti pagalbos mokykloje; gauti informaciją apie pagalbą teikiančias institucijas. 10. Patinka padėti kitiems? Tu visada turi teisę siūlyti savo pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

PAREIGOS 11. Norėdamas įgyti atitinkamą išsilavinimą, tu privalai turėti visas mokymuisi reikalingas priemones ir atlikti mokytojų skiriamas užduotis. Tavo sąsiuviniai ir vadovėliai, privalo būti tvarkingi ir aplenkti. 12. Mokykla naudojasi e-dienynu, kuriuo ir tu privalai naudotis. 13. Moksleiviai – mokyklos veidas. Tu privalai būti tvarkingai apsirengęs, mandagus ir kultūringas; gerbti savo mokyklą, nežeminti jos nei žodžiu, nei elgesiu. 14. Geras moksleivis yra punktualus ir lankantis mokyklą. Tu privalai nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; praleistas pamokas pateisinti. 15. Bet koks turtas turi savo vertę. Tu privalai gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, nešiukšlinti, o jei ką sugadinsi, prišiukšlinsi – turėsi atlyginti nuostolius ir sutvarkyti. 16. Mokykla – žinių šaltinis. Tu privalai gerbti kitų teisę mokytis. Pamokose privalai elgtis pagarbiai, netrukdyti kitiems , laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos. 17. Mobilieji telefonai – šiuolaikinis išradimas, bet tu privalai juos išjungti pamokų metu. Pertraukų metu gali jais naudotis; klausytis muzikos tik prijungęs ausines, kad netrukdytų šalia esantiems. 18. Kalba ir raštas – tavo kultūros dalis. Tu privalai išmesti iš savo žodyno keiksmažodžius ir kitus necenzūrinius žodžius, kad su Tavimi malonu būtų bendrauti. Rašant privalai laikytis rašto kultūros taisyklių visur. 19. Nori, kad tau mokykloje būtų gera, smagu ir jauku? Privalai gerbti visus mokyklos bendruomenės narius, būti tolerantiškas, nežiūrint į įsitikinimus, požiūrio, pomėgių, išvaizdos, elgesio individualumus. 20. Pastebėjęs mokykloje ar jos teritorijoje vartojančius alkoholį, tabako gaminius ar kitas psichotropines medžiagas, taip pat įtartinus asmenis, privalai pranešti mokyklos administracijai arba budintiesiems. 21. Kad neatsitiktų nelaimė, privalai kiekvienais mokslo metais pasitikrinti sveikatą ir laikytis saugaus elgesio taisyklių. 22. Tu – mokyklos bendruomenės narys, atsakingas už viską, kas joje vyksta, todėl privalai laikytis susitarimų, elgtis tvarkingai mokykloje ir jos teritorijoje.


GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA 23. Mokykloje ir jos teritorijoje keiktis, žaisti azartinius žaidimus, rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas, ateiti į pamokas pavartojus neleistinų medžiagų. 24. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją pirotechnikos priemonių, jomis prekiauti ir jas naudoti. 25. Netinkamu elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą. 26. Atsinešti į mokyklą su mokymusi nesusijusius daiktus. 27. Užsiiminėti bet kokia prekyba. 28. Išeiti iš pamokų be klasės vadovo ar kito mokytojo leidimo. 29. Be leidimo ar slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.

UŽ NUOPELNUS TAIKOMOS SKATINIMO PRIEMONĖS 30. Mokytojo, klasės auklėtojo žodinis paskatinimas, pritarimas, pagyrimas. 31. Žodinė vieša mokyklos administracijos padėka. 32. Mokytojo, klasės auklėtojo teigiamo pobūdžio įrašas elektroniniame dienyne. 33. Mokytojo, klasės auklėtojo padėka raštu. 34. Padėkos raštai, įsteigti mokyklos savivaldos. 35. Raštiška padėka tėvams arba globėjams už bendradarbiavimą. 36. Informavimas rajoninėje spaudoje apie pasiekimus. 37. Informacijos apie pasiekimus ir nuopelnus talpinimas mokyklos svetainėje. 38. Nuopelnus ar pasiekimus liudijančių dokumentų eksponavimas mokykloje. 39. Mokslo metų pabaigoje raštiška padėka tėvams už vaiko gerus pasiekimus. 40. Mokslo metų pabaigoje paskatinimai, pagyrimai už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, gražius rezultatus mokyklos veikloje bei už patyčių stabdymą, pagalbą silpnesniam, skriaudžiamam.

UŽ NETINKAMĄ ELGESĮ SKIRIAMOS NUOBAUDOS 41. Skiriant nuobaudas už netinkamą elgesį/ patyčias, vadovaujamasi mokykloje priimtu neigiamo elgesio fiksavimo aprašu: - pastaba, įspėjimas žodžiu; - pastaba, įspėjimas raštu; - svarstymas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje; - svarstymas Rajono vaiko gerovės komisijoje. Sukurta mokyklos klasės auklėtojų metodinės grupės 2012-10-04 susirinkime. Protokolo Nr. KA-9. Papildyta Mokinių tarybos 2012-10-17 susirinkime. Pritarta Mokyklos Tarybos 2012-10-26 posėdyje. Protokolo Nr.MP1-7.


PAPILYS 2013

MOKINIŲ TAISYKLĖS  

Mokyklos mokinių taisyklės

MOKINIŲ TAISYKLĖS  

Mokyklos mokinių taisyklės

Advertisement