Page 1

Papilio pagrindinė mokykla

BIRŽŲ R. PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014M. VEIKLOS PLANAS


PATVIRTINTA Papilio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V- 37

BIRŽŲ R. PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014M. VEIKLOS PLANAS I. ĮVADINĖ DALIS 2012-2013 m.m. vienas iš uždavinių buvo numatyta efektyviai organizuoti ugdymo(si) procesą, siejant jį su artimiausia aplinka ir gyvenimo aktualijomis, panaudojant aktyvumą skatinančius metodus. Mokytojai dalijosi patirtimi metodinių grupių susirinkimuose, Mokytojų tarybos posėdyje. Grupė mokytojų aktyvumą skatinančių metodų naudojimą pamokose aptarė Pabiržės pagrindinės mokyklos vykdomuose BMT (besimokančių mokyklų tinklo) mokymuose. Nusprendėme, kad naudojant aktyvius metodus, mokytojas sugaišta daugiau laiko besiruošdamas pamokoms, trūksta patirties, laiko, o kartais gebėjimų suvaldyti mokinius mokant kitaip. Tačiau, juos taikant, mokymosi motyvacija pastebimai didėja (tai parodė mokinių apklausos rezultatai). Naudojant vietinę medžiagą galima sužadinti mokinių smalsumą, norą sužinoti daugiau, tačiau mokytojas turi pats būti gerai susipažinęs su ja, sudominti mokinius, paruošti jų amžių ir gebėjimus atitinkančias užduotis. Prie šio uždavinio įgyvendinimo prisidėjo mokykloje vykdytas projektas „Kūrybinės partnerystės“, kurio koordinatorė buvo mokytoja Vytautė Kuzmaitė. Jis buvo skirtas tik 7-8 kl. mokiniams. Projekto veiklos buvo nukreiptos tarpusavio santykių gerinimui, gebėjimui bendrauti ir bendradarbiauti. Kita projekto kryptis – kūrybinių elementų įpynimas į pamokas. Manau, kad mokytojai, kurie išbandė šį procesą, liko patenkinti rezultatu. Liūdna, kad dalis mokytojų į naujoves vis dar žiūri su nepasitikėjimu. Tas pats atsitinka ir su mokiniais. Nepamirškite, kad mokiniai nebenori mokytis taip, kaip prieš 20-30 metų, todėl nebegalime mokyti jų tais pačiais metodais. O naujų reikia mokytis. Kūrybinių partnerysčių praktikė siūlė nemokamą užsiėmimą apie aktyvius metodus, žaidimus, kuriuos galime naudoti tiek pamokose, tiek popamokinėje veikloje. Susidomėjo tik ketvirtadalis mokytojų. Praktika rodo, jeigu nepavyks mokinio sudominti, nepavyks ir išmokyti. Mokykloje buvo vykdomas ir etninės kultūros projektas pradinėms klasėms ir priešmokyklinio ugdymo grupei. Jį koordinavo mokytoja Aušra Plekaitienė. Projekto metu ugdytiniai buvo skatinami aktyviai pažinti savo gimtojo krašto tradicijas ir papročius. Buvo organizuojami renginiai, edukacinės išvykos. Mūsų mokykla iniciavo parodą Biržų PMMMC „Juostos Tėvynei“, kurioje dalyvavo dauguma rajono mokyklų ir darželių. Projektą apibendrino ir užbaigė edukacinis renginys rajono pradinių klasių mokytojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įvykęs mūsų mokykloje. 2012/2013 m.m. ir 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn. dalykų mokytojų metodinė grupė didelį dėmesį skyrė mokymosi motyvacijos didinimui, gabių vaikų ugdymui. Mokykloje vyko atskirų dalykų olimpiados, laimėtojai atstovavo mokyklą rajone. Siekiat ugdymo sėkmingumo, jau tradicija tapo metodiniai užsiėmimai, kai buvusi 4 kl. mokytoja aptaria būsimų penktokų ugdymosi sėkmes ir problemas. Nemažai dėmesio skiriama penktokų adaptaciniam periodui. 2013- 2014 mm pirmąjį pusmetį mokytojai didelį dėmesį skyrė savo dalyko ugdymo sėkmingumui, efektyviam pamokos kokybės gerinimui. Dalykų mokytojai aptarė iškilusias problemas, dalinosi darbo patirtimi. Nutarta didesnį dėmesį skirti bendravimo įgūdžių ugdymui. Spec. pedagogui stebėti mokymosi sunkumų turinčius mokinius, teikti konsultacijas dalykų mokytojams ir tėvams; reikalui esant ruošti dokumentus PPT. Metodiniame užsiėmime ,,Mokinių pasiekimų lygių požymių nustatymo reikalavimai“, mokytojai dalinosi patirtimi kaip ruošia užduotis atsiskaitomiesiems darbams, kaip juose atsispindi pasiekimų lygiai. Buvo peržiūrėtas mokinių pažangos ir pasiekimų aprašas, pakeisti ir papildyti su elektroniniu dienynu susiję punktai.


Dar kartą buvo prisiminta, kaip suformuluoti pamokos uždavinį, kokius metodus naudoti, kad jis būtų sėkmingai įgyvendintas. Mokytojai dalinosi patirtimi apie aktyvių metodų svarbą pamokoje keliant mokinių motyvaciją, ugdant kūrybiškumą. Mokinius sudominti padeda ir medžiaga, kuri susijusi su artimiausia mokinių aplinka – mokykla, kaimu, rajonu. Apie tai buvo taip pat diskutuojama metodinės grupės susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje. Pradinių klasių metodinėje grupėje buvo sukurta ar papildyta nemažai dokumentų. Patvirtintos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojos ilgalaikio ir savaitės ugdomojo veiklos plano formos; buvo priimti nutarimai dėl elektroninio dienyno pildymo, mokinių pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo būdų, aptarti mokinių vertinimo lygiai. Su jais tėvus supažindino Kupiškio mokyklos mokytoja ekspertė E. Vanagienė. Metodinių posėdžių metu buvo diskutuojama apie aktyvius mokymo metodus, vietinės medžiagos panaudojimą pamokose; buvo vykdoma kursų, seminarų sklaida. Artėjant kraštiečio poeto Kazio Binkio 120 gimimo metinių minėjimui pradinukų koridorius papuoštas mokinių piešiniais pagal kūrinį „ Utos“. Mokslo metų pabaigoje buvo sudarytas Ugdomosios veiklos planas 1- 4 klasių mokiniams 2013- 2014 m. m., paruoštas Pradinio Ugdymo planas 2013- 2015 m. m. Prasidėjus naujiems mokslo metams buvo nuspręsta tęsti etnokultūrinį projektą bendradarbiaujant su Latvijos respublikos Valles vidurine mokykla. Vyko smagūs renginiai Tarmių metams, K. Binkio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Nuo gruodžio mėnesio pradinukai įsijungė į projektą „Visa Lietuva skaito vaikams“, kuris turėtų skatinti mokinius pamėgti knygą. 2012 – 2013 m.m. klasės auklėtojų metodinė grupė iš dalies įgyvendino savo veiklai iškeltus tikslus t.y. tobulinti mokinių, tėvų, mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą ieškant įdomesnių bendravimo formų; tęsti bendradarbiavimą su mokykloje veikiančia patyčių mažinimo prevencine grupe; dalintis gerąją klasių auklėtojų patirtimi. Šiais mokslo metais buvo sukurta ar papildyta nemažai dokumentų . Sukurtas naujų Papilio pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių projektas, kurį patvirtino Mokyklos Taryba; sukurtas turizmo renginio dokumento Priedo Nr.3 papildymas ir saugos instruktažo rekomendacijos; sukurti klasės auklėtojų veiklos dokumentai. Siekdami įdomesnių bendravimo su tėvais formų organizavome tėvų susirinkimus koncentrais ir į juos pakviesdami lektorius. Tobulindami mokinių, mokytojų bendravimą, organizuodami įdomesnes klasės valandėles galėjome pasinaudoti projekto „ Kūrybinės partnerystės” konsultantės – praktikės Eugenijos patarimais. Klasių auklėtojai organizavo nemažai renginių skirtų įvairių koncentrų mokinių bendravimui. Siekdami tobulinti mokinių profesinį orientavimą į II pusmečio klasių veiklos planus įtraukėme valandėles skirtas karjeros ugdymui. Pažangumo rezultatai, deja, nėra džiuginantys. Praeitais mokslo metais pagrindinį lygmenį pasiekė tik 36% mokiniai, aukštesnįjį - 2,5%, patenkinamą – 57%. Net 3 mokiniai liko kartoti kurso. Ugdymo(si) efektyvumas nėra labai didelis, todėl nuolat ieškome būdų ir galimybių jį pagerinti. Nuo 2013 m. rugsėjo nusprendėme didesnį dėmesį skirti mokinių pasiekimų lygių požymiams, padedantiems stebėti bei fiksuoti individualius mokinių pasiekimus ir diferencijuoti užduotis. Mokytojai labai atidžiai peržiūrėjo savo mokomų dalykų reikalavimus atskiriems lygmenims ir supažindina su jais mokinius pradėdami naują temą. Užduotis ruošia atsižvelgdami į mokinių pasiekimus. Mokiniai žino, kurias ar kiek užduočių atlikę, kokio įvertinimo gali tikėtis. Mokyklos taryba daugiau dėmesio skyrė dokumentų svarstymui bei patvirtinimui. Nors kilo sunkumų dėl posėdžių organizavimo laiko, nes tarybai priklauso dirbantys tėvai, buvo pritarta 3 mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimui, aptarti Vidaus tvarkos taisyklių papildymai, išanalizuoti mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai ir pateiktos rekomendacijos Mokytojų tarybos posėdyje. Birželio mėnesį apsvarstyti Mokyklos nuostatų pakeitimai, ugdymo planai 2013-2015 m. bei veiklos programos papildymas 2013m.rugsėjo – gruodžio mėnesiams. Nuo lapkričio mėn. Mokyklos taryba buvo perrinkta iš naujo. Atsinaujinusi ji ėmėsi darbo. Tikimės, jog savo veikla aktyviai prisidės prie naujų mokyklos veiklos plano uždavinių įgyvendinimo.


Svariausi pasiekimai 2012-2013 m.m.: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Matematikos olimpiada rajone – I ir III vietos amžiaus grupėje; Biologijos olimpiada rajone – II vieta amžiaus grupėje; Geografijos olimpiada rajone – II vieta amžiaus grupėje; Liaudies muzikos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ – kelialapis į zoną; Meninio skaitymo konkursas rajone – II vieta amžiaus grupėje; „Mažųjų talentų“ konkursas Kratiškių pagrindinėje mokykloje – Talentų talento nominacija; Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūros“ – 4 mokiniai pateko į rajono geriausiųjų dešimtuką; Mokinių kūrybos konkursas „Pašlovinkime kunigaikštį Radvilą, atvykusį į mūsų miestą“ (Biržų „Sėlos“ muziejuje) – pateko į geriausiųjų trejetuką; Tradicinės signataro P. Poškaus lengvosios atletikos varžybos Pačeriaukštėje – III vieta 1000 m. bėgime; Kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato varžybos 2002 m. gimimo ir jaunesnių – II vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų berniukų kvadrato varžybos 2000-2001 m. gim.- II vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų berniukų mažojo futbolo 5X5 varžybos rajone – I vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų mergaičių mažojo futbolo 5X5 varžybos rajone – III vieta rajone; Zoninės futbolo varžybos Rokiškyje – III vieta zonoje; Rajoninis pradinukų konkursas „Mano pusryčių dėžutė“ – dvi II vietos amžiaus grupėje; Rajoninis piešinių konkursas „Miško paukštis miškan žiūri“ – I vieta amžiaus grupėje; Kaimo vietovių mokyklų pradinių klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos rajone – I vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų 5-6 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos rajone – I vieta rajone; Rajoninės varžybos „Antrokai žaidžia kvadratą“ – I vieta rajone; Zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos kaimo mokyklų 4 kl. mokinių ir jaunesnių – I vieta zonoje; Zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos kaimo mokyklų 5-6 kl. mokinių – II vieta zonoje; Tarpzoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos kaimo mokyklų 4 kl. mokinių ir jaunesnių Šiaulių r. – II vieta tarpzonyje; Kaimo mokyklų lengvosios atletikos varžybos rajone – berniukų komanda II vietą rajone; 3-4 kl. mokinių sporto festivalis „Vaikų lengvoji atletika 2013“ Trakuose – III vieta. Svariausi pasiekimai 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn.:

• • • • • • •

Rajoninis konkursas „Mažieji skaito Binkį“ – II ir III vietos; Rajoninis konkursas „Skaitau ir iliustruoju K. Binkį“ – III v. 3-4 kl. tarpe; Rajoninis vyresniųjų mokinių konkursas „Eiliuoju binkiškai“ – III v. rajone; Kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato varžybos 2003 m. gimimo ir jaunesnių – III vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų berniukų kvadrato varžybos 2001m. gimimo ir jaunesnių - III vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų berniukų mažojo futbolo 5X5 varžybos rajone – I vieta rajone; Kaimo vietovių mokyklų mergaičių mažojo futbolo 5X5 varžybos rajone – I vieta rajone;


II.

SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Gana aukšta mokytojų kvalifikacija.

1. Žema mokinių mokymosi

2. Du pagalbos specialistai (spec.

motyvacija, ypač 9 – 10kl..

pedagogas, logopedas).

2. Silpna projektinė veikla.

3. Suderintas mokinių pavėžėjimas.

3. Kolektyvo susiskaldymas.

4. Estetinis mokyklos vaizdas.

4. Nenoras dalyvauti priimant

5. Mokytojai pastebi kiekvieną vaiką.

sprendimus ( nerodo iniciatyvos).

6. Mokinių drausmė gera.

5. Trūksta komandinio darbo.

7. Gana geri mokinių pasiekimai

6. Kūrybiškumo stoka.

rajone.

GRĖSMĖS

1. Didėja soc. rizikos šeimų skaičius. 2. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 3. Neatsakingas darbuotojų požiūris į darbą (atsakomybės trūkumas). 4. Miesto mokyklų konkurencija. 5. Mokinių elgesio kultūros žemėjimas.

GALIMYBĖS

1. Keisti nenorinčius ar nesugebančius dirbti mokytojus. 2. Ikimokyklinės grupės steigimas. 3. Inovacijų, kūrybiškumo skatinimas. 4. Bendradarbiavimo skatinimas.


III. MOKYKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI Išanalizavus mokyklos 2012/2013m.m. bei 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei atlikus mokyklos veiklos įsivertinimą, Mokytojų tarybos posėdyje (2014-02-05, protokolo Nr. MP2-1) buvo pritarta veiklos plano 2014 m. pasiūlytam tikslui ir keliamiems uždaviniams. Tikslas: tobulinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, orientuotus į sutelktumą, sutarimą, pamokos efektyvinimą, nusiteikimą mokyklos rezultatams gerinti. Uždaviniai

Priemonės

Įgyvendinimo forma

Atsakingi

Vykdymo laikas

1.Formuoti pagarba, mandagumu, geranoriškumu, pasitikėjimu pagrįstus santykius, skatinančius mokymosi motyvaciją.

1.1. Visų bendruomenės narių įtraukimas į aplinkos, skatinančios geranoriškus tarpusavio santykius, gerinančios mokymosi motyvaciją, kūrimas.

1.1.1. Kartą į mėnesį skatinti iniciatyvius mokinius ir mokytojus.

Administracija

Per metus

1.1.2. Mokytojų skatinimo sistemos sukūrimas.

Mokyklos taryba, administracija

Gegužės mėn.

1.1.3. Akcijų, skirtų mokinių tarpusavio santykių gerinimui, organizavimas.

Mokinių taryba

Per metus

1.2. Bendradarbiavimo tarp klasių bendruomenių stiprinimas.

1.2.1. Renginių klasių grupėms iniciavimas ir organizavimas, veiklos formų įvairinimas.

Klasių auklėtojai

Per metus

1.3. Mokinių saugumo mokykloje užtikrinimas

1.3.1. Mokinių elgesio taisyklių priminimas; atsakomybės už jų laikymąsi didinimas.

Klasių auklėtojai

Per metus

1.3.2. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių peržiūrėjimas ir papildymas.

Direktorius

Sausio mėn.

1.3.3. Mokinių ir mokytojų budėjimo pertraukų ir renginių metu organizavimas.

Administracija, renginio organizatorius VGK, Mokinių taryba

Per metus

Klasių auklėtojai

Rugsėjo – spalio mėn. / esant

1.3.4. Prevencinių renginių ir akcijų organizavimas; 1.3.5. Pirmokų, penktokų bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos priežiūra;

Per metus


1.4. Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sporto, socialinės veiklos orientavimas į bendradarbiavimo, pagrįsto pagarba, mandagumu, geranoriškumu, santykių gerinimą.

1.3.6. Atvykusių į mokyklą žmonių registracija; durų į vidinį kiemą rakinimas.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

1.4.1. Integruotų ugdymo veiklų organizavimas pagal patvirtintą planą.

Administracija

Per metus

1.4.2. Renginių, akcijų, skirtų žymioms datoms bei Vaikų sveikatos metams paminėti, organizavimas.

Dalykų mokytojai, sveikatos priežiūros specialistė

Per metus

1.4.3. Varžybų, viktorinų, konkursų, olimpiadų organizavimas.

Dalykų mokytojai

Per metus

1.4.4. Visų bendruomenės narių įtraukimas į kultūrinę – sportinę veiklą.

Veiklos organizatoriai, klasių auklėtojai Klasių auklėtojai

Per metus

Veiklos organizatoriai

Per metus

1.4.5. Socialinės veiklos integravimas į kultūrinę – pažintinę veiklą. 1.4.6. Stiprinti mokytojų ir klasių auklėtojų atsakomybę už veiklos organizavimą (privaloma refleksija po renginio)

1.5. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais stiprinimas.

reikalui Per metus

Per metus

1.4.7. Stiprinti mokinių atsakomybę už elgesį Klasių auklėtojai ir aktyvumą veiklos metu. (refleksija po renginio)

Per metus

1.5.1. Individualių trišalių (mokinys- tėvasmokytojas/klasės auklėtojas) konsultacijų organizavimas.

Klasių auklėtojai

Per metus

1.5.2. Tėvų švietimo organizavimas.

Administracija

Per metus

1.5.3. Atvirų durų savaitės tėvams organizavimas;

Klasių auklėtojai

Balandžio mėn.


2. Efektyviai 2.1. Efektyviai organizuoti organizuoti darbą pamokoje atsižvelgiant į ugdymo(si) mokinių pasiekimų lygius. procesą, didesnį dėmesį skiriant mokinių pasiekimų lygių požymiams, padedantiems stebėti, fiksuoti bei analizuoti individualų mokinio pažangos augimą.

2.2. Stebėti, fiksuoti bei analizuoti individualią mokinio pažangą, skatinti jos augimą.

1.5.4. Tėvų įtraukimas į visas mokyklos veiklas.

Klasių auklėtojai

Per metus

2.1.1. Supažindinti mokinius su pasiekimų lygių požymiais pradedant naują skyrių.

Pradinių kl. ir dalykų mokytojai

Per metus

2.1.2. Diferencijuoti užduotis pamokoje pagal individualų mokinio pasiekimų lygį, skatinant pažangos augimą.

Pradinių kl. ir dalykų mokytojai

Per metus

2.1.3.Taikyti įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus, skatinančius mokymosi motyvaciją pamokoje.

Pradinių kl. ir dalykų mokytojai

Per metus

2.1.4. Nuolat teikti reikiamą pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; konsultuoti juos mokančius mokytojus.

VGK, pagalbos specialistai

Per metus

2.1.5. Efektyvaus ugdymo(si) organizavimo pedagoginė priežiūra ir konsultavimas;

Administracija

Per metus

2.1.6. Kolegų pamokų stebėjimas ir aptarimas, dalinimasis patirtimi metodinių grupių susirinkimuose.

Pradinių klasių ir dalykų mokytojų metodinių grupių vadovai

Per metus

2.2.1. Susitarti dėl pažangos fiksavimo būdų ir dažnumo.

Metodinių grupių vadovai

Vasario mėn.

2.2.2. Stebėti ir aptarti kiekvieno mokinio individualią pažangą, padėti nusimatyti žingsnius jai siekti.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Nuolat, pradedant naują pusmetį

2.2.3. Mokytojų tarybos posėdis „ Mokinio pažangos skatinimas mokykloje“.

Administracija, metodinių grupių vadovai

Birželio mėn.


IV. LAUKIAMI REZULTATAI 1. Darnūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai. 2. Efektyviai organizuojamos pamokos, kuriose pastebima ir skatinama kiekvieno mokinio pažanga, todėl kyla mokymosi motyvacija. 3. Mokiniai aktyvūs, savimi pasitikintys, gebantys bendrauti tarpusavyje, mokantys įsivertinti savo mokymąsi bei numatyti kelius individualiai pažangai augti. Plano rezultatai bus vertinami panaudojant mokyklų veiklos įsivertinimo metodiką. Pritarta 2014-02-14 Mokyklos tarybos posėdyje Nr.MP1-2.


PAPILYS 2013-2014 m.m.

2014 veiklos planas  

Mokyklos veiklos planas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you