Page 1

เรื่องการเปลี่ยนลายเซ็นนี้เปนความเชื่อสวนบุคคล บางคนก็วา ตัวเองเซ็นดีแลว แตบางคนคิดอยากจะแกไข เปลี่ยนแปลง ถาหากการเปลี่ยนลายเซ็นทําใหชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นภายใน3เดือนโดยไมทําใหใครเดือดรอนและไมตอง เสียเงินเสียทอง คุณจะไมสนใจบางหรือครับ

ความสําคัญของลายเซ็น ลายเซ็นมีความสําคัญ บางคนมาทํางานตอนเชา เซ็นลายเซ็นแตไมรูวามันบอกอะไรไดบาง ลายเซ็นของคุณเปน สัญลักษณและเครื่องหมายบงบอกวาคุณเปนคนอยางไร เปนตัวแทนของคุณดังนี้

ลายเซ็นสามารถบอกไดถึง 1.ชีวิตของผูเซ็น 2.สุขภาพ 3.บุคลิกภาพ 4.บริวาร 5.ฐานะทางการเงิน (ฐานะ ความมันคง การดําเนินชีวิต)

โครงสรางของลายเซ็น 1.ประธาน 2.บริวาร 3.ชองไฟ 4.สกุล 5.เครือญาติ ตําแหนงประธาน หมายถึง พยัญชนะตัวแรกของเราถือวาเปนตําแหนงของเรา ตําแหนงที่สองคือบริวาร หมายถึงญาติ พี่นอง เพื่อนฝูงบริวารตาง ๆ ตอไป คือชองไฟ และตามดวยนามสกุล นามสกุลเปนพยัญชนะตัวแรกของเรา แลวก็ตามดวยเครือ ญาติ ลายเซ็นของเรามีหลายตําแหนง แตวาสิ่งสําคัญที่สุดคือประธาน ประธานคือตําแหนง 1 เราตองเขียนตัวประธานให ใหญ เชน ผมชื่อชาญณรงค ผมตองเขียนพยัญชนะ ช. ใหอยูในกรอบของหมายเลข 1 และตามดวยบริวาร หมายเลข 2 จําเปนที่ จะตองเขียนเวน อยาเชื่อมติดกับประธาน เพราะอะไร ปกติหลายคนเขียนชื่อและก็บริวารติดกัน ความหมายก็คือบงบอกถึงเรื่อง ความผูกพันกับบริวารเดี่ยวเราจะกลาวถึงชวงตอไป ตําแหนงตอไปคือตําแหนงที่ 3 ชองไฟ งาย ๆ คุณเพียงแคเอาปากกาของคุณวางทาบ เวนชองไฟใหเทากับหนึ่งชอง ปากกา และตัวตอไปคือสกุล หมายเลข 4 พยัญชนะ พยัญชนะตัวแรกของคุณเปนอะไร เชน ผมนามสกุลขันทีทาว ผมจะเขียน ข. จะอยูตําแหนงเดียวกับประธาน แตวาขนาดจะไมเทากับประธานจะอยูประมาณ 3 ใน 4 และตัวตอไปก็เปนเครือญาติ คือบริวาร ในครอบครัว คุณเขียนนามสกุลยาวบงบอกถึงเรื่องบางอยางในเครือญาติ เงินทอง ชื่อ เสียง เกียรติยศ ของคุณ

โครงสรางของลายเซ็นตามชวงอายุ เราพูดถึงโครงสรางลายเซ็นไปแลวนะครับ ตอไปเราจะเขียนลายเซ็นยังไงตามกฎเกณฑอายุ ผมตั้งไวอยางงี้ครับ เรามัก เริ่มเขียนลายเซ็นตั้งแตอายุ 15 จนถึงอายุ 35 ป ผมถือวาชวงชีวิตของคนเราอยูในเกณฑ 70 ป 35 ป คือครึ่งของชีวิต เพราะฉะนั้น ชวงตนของชีวิตเราจะตองเขียนพยัญชนะชื่อเราใหยาวกวา นามสกุล อยางงี้ครับ


กฎเกณฑของลายเซ็นอายุต่ํากวา 35 ป ควรเซ็นชื่อใหยาวกวานามสกุล สามารถเซ็นได 2 วิธี 1.เซ็นเฉพาะชื่ออยางเดียว 2.เซ็นชื่อและนามสกุลยอ พอเมื่ออายุเลย 35 ปไปแลว คนจีนบอกวาตกที่ตา หมายถึงวาการเจริญเติบโตกาวหนา เราจะเขียนพยัญชนะชื่อเราสั้น กวานามสกุล กฎเกณฑลายเซ็นอายุ 35 ปขึ้นไป

ใหเซ็นนามสกุลยาวกวาชื่อ และในกรณีที่ชื่อยาวกวานามสกุล ใหเซ็นชื่อแบบยอ และนามสกุลเต็ม

โซนของลายเซ็น พูดถึงโซนของลายเซ็นมีความสําคัญยังไง หลายคนอาจจะไมรูวา ผมเขียนตรงนี้มันคืออะไร เปนยังไง ตรงนี้ลากยาวลง มาคืออะไร ความหมายของโซนในลายเซ็นแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน สูง จะเกี่ยวกับเรื่องอนาคต จินตนาการ กลาง หมายถึงปจจุบัน ต่ํา หมายถึงอดีต กรรม ภาระ เรื่องเกา ๆ


โซนกลางจะเปนโซนที่เรียกวา เปนอักษรที่ใชมากที่สุด เปนพยัญชนะที่ใชเปนปกติ สวนโซนต่ําจะเปนเรื่องของสาระ เปนเรื่องของอดีตชาติ ความหลัง กรรม ภาระ จิตใตสํานึก และกามารมย หรือวัตถุ นิยม รวมกันอยูในตําแหนงของโซนต่ํา สวนโซนสูง บงบอกในเรื่องของจินตนาการ ความฝน อนาคต วิสัยทัศน อุดมคติ คุณธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องเพอฝน อิมเมจิ้นทั้งหมด ยกตัวอยางเชน

ลายเซ็นอยางนี้ ตรงกลางนี้คือโซนกลางหมดเลย ขางลางนี้คืออดีต ขางตนนี้คืออนาคต บางคนอยางชื่อ อมร ไมมีสระเลย เวลาเขียนเขียนลาก (ตามตัวอยาง) ซึ่งจริง ๆ แลวอมรมีแคพยัญชนะ แตขาลาก ตําแหนงบริวารลงมา แสดงวาคนนี้เปนคนคอนขางคิดถึงเรื่องบริวารเกา ๆ ที่มีปญหากับเกา เพราะตําแหนงบริวารเขามาติดอยู ดานหลังของพยัญชนะเรา อันนี้บอกสัญลักษณไดเลยวา มีปญหากับบริวารและจะทําใหคุณไมสบาย ปวดหลัง ตําแหนงนี้เสีย

เพราะฉะนั้น ถาเราจะดูโซนของการเขียนลายเซ็น พยัญชนะอยูตัวกลางลากลงมาตําแหนงขางลางเนี่ยเปนเรื่องอดีต เกา ๆ สมมติวาผมเขียนชื่อชาญณรงค ผมเขียนตัว ช. อยางงี้ ผมลากอยางงี้ (ตามตัวอยางขางบน) อันนี้บอกเลยวา ชาญ ณรงคแยกออกมาจริง แตวาบริวารของคุณชาญณรงคมาถึงเรื่องอดีตเกา ๆ แลวก็เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไดดี แตวาไมวาย คิดถึงเรืองอดี ่ ต แตถาหากวาคุณชาญณรงคเขียนตามตัวอยางขางลาง คุณชาญณรงคมีจินตนาการมาก และมีชั้นเชิง ประกอบกับมี บริวารที่มีจินตนาการหรือมีพลังมากกวาคุณชาญณรงค เพราะแนวตลอดขางบนนี้เปนเรื่องของอนาคตเรื่องของจินตนาการ แนว ขางลางเปนอดีต


ความลาดเอียงของลายเซ็น ความลาดเอียงของลายเซ็นแบงออกเปน 3 แบบดวยกัน 1.ลายเซ็นเอียงขึ้น 2.ลายเซ็นแนวระนาบ 3.ลายเซ็นเอียงลง

ลายเซ็นเอียงขึ้น ลายเซ็นแบบนี้บงบอกถึงความทะเยอทะยาน มุงไปสูอนาคต กลาไดกลาเสีย มีความมั่นใจสูง ลายเซ็นแนวระนาบ แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณและจิตใจ หนักแนน มีวินัย มีการควบคุมตัวเองไดอยางดี เปน

ลายเซ็นที่ดี ละเอียด ประณีต รอบคอบ ลึกซึ้ง

ลายเซ็นเอียงลง นอยคนที่จะเขียน บงบอกถึงจิตใจต่ํา หดหู มองโลกในแงราย ขาดเพื่อน ขาดสังคม คนที่เซ็นลายเซ็น อยางนี้จะคอนขางไมประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน


ความลาดเอียงของตัวอักษร ความลาดเอียงของตัวอักษรแบงออกเปน 1.เอนขวา (ตําแหนง ก.,ข.) 2.ตั้งตรง (ตําแหนง ค.) 3.เอนซาย (ตําแหนง ง.,จ.)

ความลาดเอียงของตัวอักษรมีความหมายหลายอยาง ผมจะใชสัญลักษณ ก.,ข.,ค.,ง.,จ. ถาสมมุติวาคนเขียนลายเซ็นเปน ลายเซ็นที่ตรงอยางตําแหนง ค. บงบอกถึงความมั่นคง ยึดมั่น

แตสวนมากคนถนัดขวาจะเขียนเอียงไปทางขวามือ อยางตําแหนง ง. ก็เปนคนออนไหว เปนคนที่เซ็นซิทีฟ ออนไหว อารมณ คลอยตามจินตนาการ


ยิ่งเอียงมาก ตําแหนง จ.ยิ่งมีอารมณออนไหวมาก หลงใหล คลั่งใคล เพอฝนมาก

แตถาไมเอียงขวา ไปเอียงทางซาย ตําแหนง ข. จะหมายถึงวาเปนคนเชื่อมั่นในตัวเอ คอนขางทะเยอทะยานสูง

ถายิ่งเอียงมากไปตําแหนง ก.หยุมหยิม คิดเล็กคิดนอย แลวเปนคนที่เอาตัวเองเปนหลัก


ขนาดของลายเซ็น ขนาดของลายเซ็นมีความสําคัญครับ ถาเขียนลายเซ็นใหญ (ตามตัวอยางลายเซ็นแรก) จะบงบอกวาเปนคนที่มีพลัง อํานาจยิ่งใหญ

แตถาเขียนลายเซ็นผมและสูง (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สอง) บงบอกวาเปนคนใจแคบ เปนคนไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนคนที่มองโลกในแงราย ยิ่งเขียนตัวเล็ก (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สาม) บงบอกถึงศักยภาพของตัวเองวา ทํางานใหญไมได พยายามจะปดบัง พยายามจะไมอยากใหใครรูเรื่องราวบางสิ่งบางอยาง ไมมีสิทธิ์ใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยัญชนะตองเขียนใหญ

วิธีการแกไขลายเซ็น กรอบของลายเซ็นเนนเฉพาะในตําแหนงประธาน หลักการคือ -เขียนใหอยูในกรอบ -ตัวอักษรมีหางสามารถลากเกินกรอบได กรอบแบบที่ 1 กลุมอักษรปกติ การเขียนพยัญชนะที่ถูกตองจะตองอยูในกรอบ ไมใหขาดไมใหเกิน ถาเขียนเกินนอก กรอบ จะทําใหเปนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ถาเซ็นอักษรสวนบนอยูหางจากกรอบ จะทําใหขาดอํานาจ ควรเขียนใหอยูใน กรอบ


กรอบแบบที่ 2 กลุมอักษรหางตวัดกลับ ไดแก จ ล ว อ

วิธีการเขียน คือ อยาปลอยใหโคงของพยัญชนะตวัดลงมาแตะตัวอักษร และลงต่ํากวา 60 % กรอบแบบที่ 3 อักษรที่มีเสนดานลาง ไดแก ฤ ฐ เชนคนที่มีชื่อฐานันทร เปนตน ตองเซ็นใหรูวาอยูในกรอบ สวนใหญจะ อยูสูงต่ําตองถูกตองตามวิธีเขียนถึงจะดี

ลายเซ็นกับสุขภาพ หลักการแกไขลายเซ็นทีทํารายสุขภาพเรามีหลักงาย ๆ ดังตอไปนี้ หามเซ็นตัดหรือแทงในตําแหนงที่ 1 ในตําแหนงพยัญชนะหรือประธานจะเทียบทากับรางกายเรา อยาเซ็นตัด ตัวหรือเซ็นแทงลงในตําแหนงนี้ จะบอกถึงสุขภาพของผูเซ็น เซ็นตัดตําแหนงไฟก็จะเกิดผลรายที่ตําแหนงนั้น


การแกไขอักษร

ส ศ

แกอักษร ส. เพื่อเปลี่ยนปญหาปวดศรีษะเปนเจ็บคอแทน แกอักษร ศ.เพื่อเปลี่ยนอาการปวดศรีษะเปนเจ็บขอเทาแทน ศ.ส. เปนอักษรที่มีเสนแทงโดยธรรมชาติขางบน ตําแหนงนี้จะบอกถึงความรุนแรงของเรื่องระบบความคิดจะ มีการปวดหัว วิธีการแกปญหาคือ ลากเสน ส. ใหสะบัดคลองเพื่อตวัดขึ้นเปนหัว จะลดอาการปวดหัวมาเปนเจ็บคอแทน

สวน ศ. ถาสมมุติลากจาก ค. แลวมีอักษรแทงที่หัว จะมีอาการปวดหัว มีปญหาเรื่องระบบความคิด วิธีการแก

คือลากเปน ค. ไปแลวมีเสนแยงขึ้นไป มันจะลดความรุนแรงของการปวดหัวลงใหเหลือเปนเจ็บขา


การแกไขเหลี่ยมคมในพยัญชนะ เหลี่ยมคมในพยัญชนะหมายถึง ความกาวราว แข็งกราว รุนแรง การตอสูปะทะ การลบเหลี่ยมคมชวยบรรเทา ลักษณะดังกลาวลง ตัวอักษรในลายเซ็นสวนมากจะมีรูปทรงแหลมคมหรือเหลี่ยมมุม ซึ่งรูปทรงเหลานี้เปนลักษณะของความแข็ง กราว การตอสู ปะทะ การโตแยง ซึ่งจริง ๆ แลวจะวาไมดีก็ไมเชิง ซึ่งลักษณะอันนี้อาจจะเหมาะสมกับอาชีพตํารวจทหาร แตถา คนทั่วไปวิธีการแกปญหาคือ อาจจะเปลี่ยนเปนโคงมน เพื่อลดความรุนแรง

จากการที่เราไดทราบเบื้องตนเกี่ยวกับการใชลายเซ็น ไมวาจะเปนการใชตัวอักษร องคประกอบตัวอักษร และ การแกไขลายเซ็นแบบตาง ๆ เมื่อทานไดอานแลว ทานสามารถนําไปปรับเปลี่ยนจากลายเซ็นเดิมของทาน ซึ่งอาจจะไมดี แตเมื่อ เราปรับเปลี่ยนแลวจะดีขึ้น ใหนําสวนที่เสียออกไป สิ่งที่เหลือจะเปนสิ่งที่ดี าวัน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ตัวผูใชลายเซ็น ตองเปนคนดีดวย ลายเซ็นจึงจะ การใชลายเซ็นเปนสวนหนึ่งในชีวตประจํ ิ สมบูรณ

หลังการเขียนลายเซ็นแบบงาย ๆ ถูกตองตามลักษณะและเปนลายเซ็นที่ดีควรจะทําอยางไรบาง 1.ตองใชสติในการเขียน ใหเขียนลายเซ็นดวยสติ อยาใชอารมณเขียนเขียนจรดปากกาอยางมีสติ ควบคุมเสนใหมั่นคง และเขียนตามโครงสรางของลายเซ็น การเขียนแบบหวัดมากมันจะมีผลตอการเขียนลายเซ็น เพราะวาอารมณเราคอนโทรลตอง ใชสติคอนโทรล มันถึงจะทําใหคุณมีพลังในการเขียน 2.เริ่มเขียนจากพยัญชนะนําตําแหนงที่ 1 เขียนใหใหญ เต็มตัวแบบสมบูรณ และหัวในพยัญชนะหรือสระที่มีหัว คือเรื่อง ของความคิดในเชิงสรางสรรค


ถามีหัวควรจะเซ็นใหมีหัว ถาไมมีหัวอยาเติม ไมเซ็นใหขาหรือเกิน เชน ส. ตองเปน ส.ที่มีหาง ไมใช ล.ลิง หรือการเซ็น ค. เซ็นเปน

ศ.ศาลาเปนตน

และที่สําคัญคืออยาเขียนยอนกลับมา เพราะจะหมายถึงความคิดแปรปรวน

3.ตําแหนงบริวารเวนวรรคกับตําแหนงประธาน (ตําแหนง 1 กับ 2) เวนชองไฟขนาดเศษหนึ่งสวนสองของตัวอักษร อยา เซ็นใหติดกัน

ลายเซ็นใหมีขนาดเล็กกวาตําแหนงที่ 1 ใหอยูในตําแหนงที่ 2.1 ถาอยูในตําแหนง 2.2 ก็จะทําใหตําแหนงของพยัญชนะนําหรือประธานล้ํามาอยูในโซนต่ํา แสดงวาบริวารจะมีอิทธิพล เหนือกวาตัวเรา

หรือถาตําแหนงที่ 2 ไมมีชองไฟกับตําแหนงที่ 1 ก็จะแสดงวาบริวารและตัวเราเขามาพัวพันหรือเขามามีอิทธิพลตอเรา ซึ่งอาจจะเปนทางรายก็ได


4.เวนชองไฟใหถูกตอง ขนาดของตําแหนงชองไฟระหวาง 1 กับ 2 และ 4 กับ 5 ควรมีขนาดเศษหนึ่งสวนสองของ ตัวอักษร

สวนชองไฟระหวาง 2 กับ 4 ควรมีขนาดเทากับหนึ่งตัวอักษร เทียบจากขนาดตัวอักษรในการเซ็นของคุณ การเวนระยะที่เหมาะสมของชองไฟในแตละชุดจะทําใหชีวิตคุณดําเนินไดอยางไมสมดุล ไมวุนวาย

5.ตําแหนงพยัญชนะนําของนามสกุลตองมีขนาดเทากับ 1 หรือไมนอยกวาเศษสามสวนสี่ของตําแหนงที่ 1 และควร เขียนใหมีความสมบูรณครบถวน ในอีกความหมายหนึ่งของตําแหนงที่ 1 และ 4 ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ ตําแหนงที่ 1 คือหมายถึงหาทรัพยเขามา และ ตําแหนงที่ 4 หมายถึง การจายออก

ถา 1 เล็กกวา 4 ก็แปลวาหาไดนอยกวาจาย ซึ่งจะทําใหเกิดความไมสมดุลทางดานการเงิน 6.เวนวรรคตําแหนง 4 กับ 5 ตําแหนงพยัญชนะนําตองเวนชองไฟใหกับบริวาร ตําแหนงญาติพี่นอง ลูกหลานก็มี หลักการเดียวกัน


เวนระยะชองไฟระหวาง 4 กับ 5 ขนาดเศษหนึ่งสวนสองตัวอักษร เซ็นใหตัวเล็กกวา 4 และอยูในตําแหนงที่ 5.1 อยา เซ็นใหติดกัน 7.การเซ็นสระและวรรณยุกตตองเซ็นที่หลัง สระที่อยูในชื่อมักจะทําใหรูปแบบของลายเซ็นเสียหาย และเปนเรื่องที่ ควบคุมยาก สระเอกับสระแอที่นําหนาสวนใหญมกจะลากเป ั นกําแพง ดังนี้

หลักในการเขียนสระและวรรณยุกตคือ ใหเซ็นหลังสุดหลังจากที่เขียนชื่อแลวและเขียนนามสกุลแลว ไมใหสระเออยูสูง กวาพยัญชนะนํา ยกเวนสระ โ ไ ใ ซึ่งอยูสูงกวาธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเขียนสระทีหลังเพื่อใหเรามีสติควบคุมเสนไมใหเกิน ตําแหนงที่กําหนดไว

และนี่คือเปนหลักการของการเขี่ยนลายเซ็น ถาคุณเลือกเซ็นลายเซ็นอยางนี้ละก็ รับรองวาลายเซ็นคุณสมบูรณแนนอน


ลักษณะตองหามในลายเซ็น 1.เซ็นตัดตัวเอง หามเซ็นตัดตัวเองในตําแหนงที่ 1 จะมีความหมายไมดีตอสุขภาพ รางกาย เปนการตัดหือทิ่มแทง ตัวเอง หรือเซ็นตัดทุกตําแหนง ตองแกไขนะ เปนเรื่องที่ซีเรียสมากสําหรับลายเซ็น เดี่ยวจะขยายความเรื่องลายเซ็นกับสุขภาพ ตัวอยางลายเซ็นตัดตัวเอง

2.เซ็นเปนเสนแทง เสนแทงมีความหมายถึงการทํารายตําแหนงของตัวเอง ตัวอยางเสนแทงที่พบบอยคือ เกิดจาก รูปแบบตัวอักษร ส. ศ. เกิดจากวิธีการเขียน ธ. ร.

เสนที่เกิดจากการลากตวัดมือ

3.เซ็นพยัญชนะเกินกรอบ ไมมีอักษรสวนเกินอกนอกเสนกรอบ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกรอบของพยัญชนะ แตหลักการคือ อยาเขียนออกนอกกรอบและเขียนเกินตัวอักษร


4.เซ็นพันกัน อยาเซ็นพันกัน ลายเซ็นที่มีลักษณะที่พันกันยุงเหยิงเหมือนเสนดาย เปรียบเสมือนชีวิตที่พบกับความ ยุงยาก ไมสามารถสะสางปญหาได และจะมีอุปสรรคในชีวิต ขาดระบบระเบียบ ขาดการจัดการ ระบบความคิดไมดี สวนมาก ลายเซ็นแบบนี้จะเปนโรคประสาท

5.เซ็นสระยาวเกินไป อยาลากสระยาวเกินความจําเปน การลากสระอุ สระอู ยาวเกินไปจะบงบอกถึงวา ลายเซ็นสวน ใหญอยูในโซนต่ํา สิ่งเหลานี้จะบอกถึงเรื่องอดีตเกา ๆ ที่ผานมา

6.เซ็นตัวอักษรขาด อยาลากตัวอักษรขาด หมายความวา เซ็นพยัญชนะเดียวแตยกปากกาขึ้น ทําใหตัวพยัญชนะขาด ออกจากกัน เชน คําวา “ปกรณ” แบบนี้ จะทําใหพยัญชนะนําของตัวอักษรสําคัญขาด อันนี้เสียหายมาก เปนอันตรายทีเดียว หรือยางเชน ทศธรรม ถาเขียนอยางนี้ ความไมสมบูรณืของตัวอักษรตัวพยัญชนะประธานก็คือความไมสมบูรณของตัว คุณเอง

7..เซ็นสระที่อยูหนาเปนกําแพง อยาเซ็นสระเปนกําแพงกั้นตัวเอง อยางที่อธิบายไปแลวในวิธีการเซ็นสระ ซึ่งบางคน

อาจจะเห็นวายุงยากก็สามารถตัดออกจากลายเซ็นไดนะครับ โดยไมเสียหายอะไร 8.เซ็นกลับหลัง อยาเซ็นกลับหลัง เชน เซ็น ส. แทนที่จะเปน ส. ก็เซ็นเปน s การทําแบบนี้ทําใหระบบตาง ๆ ในความคิด ผิดปกติ พยัญชนะขาดพลังและขาดทิศทางที่ถูกตอง


ลายเซ็นต์  

เขียนลายเซ็นต์ให้ดี