Page 1

àýéÞúíýíÂ

249| ûoBíy|/1388oõüpùy|1|úHñzßü

|ISSN 1735 - 3777:BKBy Klik(Tihran) :óAõñÎlýéÞ|

RBÎçÆA ÿoôBñÖ îÏÆB|G îèBu ÿBÃÖ

ÿoBÞrýì óBOpâoôpì ok

15

NBO|MèòüpO|êìBÞ ?QuA ïAlÞ

14

iüoBO pýzíyoôq úG

8|-9

Ao êüBGõì ÿBø|úìBðpG lýñÞþuoBÖ

6

{üArÖA ÿBø|ûAo QüBu Jô àýÖApO

4

QÛýÛc óBuBu|: f pÆ

10|úd×¾


qAlðA|îz^ QðpPñüA ØýéßO Qvýð ïõéÏì

ÿqBXì þÎBíPWA ÿBø úßHy ÿBøIýu~AúGþøBãð

Qyq ,lG ,Jõg:|áõG|wýÖ þÎBíPWA úßHy òüA ÿBø|þâtüô qA Bø|òüA úíø koAk Býðk puBOpuok pGoBÞóõýéýì 200 qA pPzýG úÞJõHdì óB×èBhì qA þWõì ,þÖôpÏì ûlülK pø ëBcpùG BìA|,QuA pG þÏu ,êýèk|þG ô êýèk BG úÞlzÞ|þì kõg ëBHðk úG îø Ao êDBvì .lðoAk þðBùW ûlülK òüA ÿBø|ØÏ ókAk óBzð Bø|ó@óBýì qA úÞ kõy|þì f pÇì óAlÛPñì ÿõu qA ÿkBüq | | :kpÞûoByA püq êìAõÎ úG óAõO|þì Bü ô óBPuôk BG : ûpù^ úG ûpù^ þðBvðA ÈGAôo ØýÏÃO ,þOlì qA lÏG BìA ,lüoAk þßükrð úÇGAo ûkAõðBg ÿBÃÎA ô Bíy óBýì ÿA|úðBuo úG úÞ QuA áõG|wýÖ òüA úËdè ok Quok áõG|wýÖ ,kõy|þì ëlG óBO|óBPuôk

ÿBK QÎBu àü êÚAlc úÞ þvÞpø pãük ûqôpìA áõG|wýÖ úÞ lðAk|þì Jõg ,lyBG úPvzð QðpPñüA ûqBWA óApGoBÞ úG úÞ þGõHdì þÎBíPWA úßHy .Qvý^ ,lñyBG pHg BG óBPuôk ÿBø|QýèBÏÖ òüpg@ qA løk|þì úÞ lñðAlG ô lðoAnãG áApPyA úG IéÇì ô wßÎ ,îéýÖ óBzyõg óBzHéÇì qA óBzðBPuôk qA àü ïAlÞ þPc | | .ûlì@ ÿBø|úßHy pãük BG þPGBÚo Qürì àü áõG|wýÖ QdO oArÖA|ïpð oArø Bø|ûk qA {ýG ,koAk pãük þÎBíPWA óApGoBÞþñÏü òüA ô QuA ûly úPyõð ûlülK òüA ÿApG Jô ÿqBG pãülßü BG þPc ,ûkBu oõìA òüA pG ûôçÎ lñðAõO|þì

BìA ,lñÞ|þì qôo|úG óBO|óBPuôk ÿApG Ao Bíy RBÎçÆA QuA áõG|wýÖ qA óôpýG ÿrý^ úÞúÇGAo ïBßdPuA êìBÎ úÞ QuA áõG|wýÖ òüA ô kõy|þì pO|ØýÏ qôo|úGqôo | | .lñÞ|þì AlýK ÿpPzýG RolÚ xBuA pG áõG wýÖ :QuA lG RBÎçÆA kAq@ óBüpW ÑõÂõì òüA qA þgpG ô QuA ûlyBñG RBÎçÆA kAq@óBüpW ûkB×PuA kApÖA pãük ÿôo þðAôo ÿBøoBzÖ kBXüA ÿApG þßü úG Quk BG ÿA|ûlÎ úÞ QuA ûly þPc .lññÞ|þì ok|úG kõg ÿkBÎ þâlðq qA Ao óBüõXzðAk qA þßü ,ókpÞ ÿôo pG ÿlG pýSBO RBuBvcA òPÖpâ Ùlø .lðA|ûkpÞ

BüõW ØéPhì êüBvì koõì ok Ao pãülßü RApËð ô lññÞ õÃÎ óBvßü þÎõÂõì Qüoõdì BG þüBø|ûôpâ ok .lðõy | | .lðoAnãG áApPyA úG Bùð@BG Ao kõg ÜüçÎ ô lðõy ok ûBãzðAk ô óBPupýGk óAoôk ÿBÛÖo ,îülÚ óBPuôk QýñìA ÿApG ô kõy|þì óBzüAlýK þâkBu úG áõG|wýÖ Ao óBO|þ¿hy RBÎçÆA úÞ lýñÞ òýýÏO lýðAõO|þì pPzýG þâlðq Bíy êdì ok úÞ ÿkApÖA .lññýHG þðBvÞ ú^ BÛýÚk ûBãzðAk àü úG Bü lýPvø þuçßíø îø BG ,lññÞ|þì ô óly AlýK êGBÚ þâkBu úG áõG|wýÖ ÜüpÆ qA lüôo|þì .lñPvø ÉBHOoA ÿoApÚpG

blogote.com:f pÆ

ÿô þuok ô þßürýÖ ÿBø|QýèBÏÖ ,kpÖ þÎBíPWA ÈGAôo .QyAnâ løAõg oõùzì oBývG Bø|îPvýu òüA pâA þPc :QÏñ¾ pG oBzÖ pÂBc ëBc o k úÞ( lññÞ kBXüA ÿkBü q kõu ô lðõy QÏñ¾ ÿBø|ûlññÞlyo òüpPâorG qA þßü úG áõG|wýÖ .Qvýð ÿpSõì óAlñ^ êìBÎ kõg ,)QuA ûlýuo qôpìA òýìq qA b oBÚ êTì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ÿBø|QüBu úÞAp^ òýñ^ ÿqBu|ûkBýK ókõG ûkBu ô lðA|ûkoô@ ó ôpýG pu óBüõW|{ðAk ô óAqõì@|{ðAk úWõO lðAõO|þì ,þüBø|úßHy óBy|þâlðq þé¾A pývì qA Ao Bùð@ô lñÞ IéW kõg|úG Ao .kqBu Ùpdñì rý^ àü ÿqBXì þuõuBW :þ¿hy îüpc úG úéíc ok lýüBýG .pãük rý^ àü þ¿hy îüpc úG mõ×ð ,QuA òýíø qA þßü pâA úÞ îýzülðBýG Ñ õÂõì òüA koõì ,lñÞ AlýK þupPuk Bíy RBÎçÆA úG lðAõPG ,Bø|xõuBW úíø òüApGBñG .kpÞ løAõg ûkB×PuA ó@qA Q¾pÖ òýèôA ok úéøô ok úÞlPÖA|þì þvÞQuk|úG Bíy þ¿hy RBÎçÆA .lñÞûkB×PuAFõu RBÎçÆA ó@qA løAõg|þì ëôA ÿBýðk ok lðoAk êüBíO óApGoBÞqA þgpG :ÿpãð|þdÇu ûkB×PuA kõg Qüõø qA þÏÚAô ÿBýðk lñðBì îø ÿqBXì Bíy|ïBð úÞlñPvø þðBvÞáõG wýÖ ok úzýíø BìA ,lññÞ úÞ lðA|ûkpÞ kBXüA êüBÖôpK ok Ao þPüõø ô lðA|úPÖpâ çHÚ Ao | | .koAlð Bíy úG þÆBHOoA aýø BG ÈÛÖ ô ,lðoAk kõWô îPvýu ok Bø|ØÏ òüA ïBíO çìBÞlüBG pGoBÞþÖpÆ qA .kpG þK ó@úG óAõO|þíð ólðAõg pø Bü áõG|wýÖ ÿôo úÞ þOBÎçÆA úÞ lyBG ûBâ @ ú^ úG BÛýÚk ,koAnâ|þì ÿpãük þÎBíPWA úßHy QüBu|Jô qA pËð Ùp¾ .ly løAõg ûkAk óBzð þðBvÞ ú^ Bü þvÞ ûkq òýíhO ,Bø|úßHy òüA RApÃì Bü ô Bø|þâtüô QupùÖ úÖBÂA QüBu|Jô òüA úG õXzðAk oArø 10 úðAqôo kõy|þì pzÚ ApTÞA ,þÞõG|wýÖ kApÖA òu òýãðBýì ô lðõy|þì ÿBø|MüBø kBXüA BG Bø|QÞpy qA ÿoBývG .QuA óAõW kõg Qíu úG Ao óApGoBÞ ,áõG|wýÖ o k þOBÓýéHO óBßìA Bíy ÿApG ÑõÂõì òüA êýédO BìA .lñðBzÞ|þì úG þupPuk ô pPéýÖ áõG|wýÖ ,lyBG ú^ pø úÞAp^ ,koAlð | | .Qvýð qBXì ó@

þðBGpÚ BÂolídì

Qvýð lG îø kBüq þO|ÿ@ óBâlññÞ|lýèõO QýÏÂô

îW|ïBW|:f pÆ

ô kõÞo pG þñHì þüBøpHg BG úPynâ ÿBø|úP×ø qA lÏG ÑõÂõì òüA BìA .koAk kõWô oAqBG o k ÿkõÞo úßñüA ôo oArÖA|Qhu ô oArÖA|ïpð óBâlññÞ|lýèõO oAqBG þãPvßyoô ólýzÞoBñÞ êýèk úG kõÞo pPzýG ô QuA þÏýHÆ RBGBhPðA ÿkBüq lc BO BøkõÞo ô þãPvßyoô òüA BìA .îükõG ôo úG >.þPèôk RækBÏì ókoõg îø pG úð ô QuA óBâlññÞlýèõO óBâlññÞlýèõO qA ÿoBývG Apüq .kõG ÿqBXì ô úPuAõgkõg o k ÿpýýÓO úßñüA êýèk úG pýgA ÿBøqôo o k <:kôrÖA ÿô lðoAlð þèõíÏì oAqBG o k lýèõO ô àvüo úG ÿA|úÚçÎ þégAk | | >.koAlð kõWô oAqBG þOBHS|þG pG êýèk îýPyAlð Bø|úÖpÏO ,lññÞ|þì ÿoAnâ|úüBìpuô lýèõO Jõg oAqBG ÈüApyo k BùñO ô ô oArÖA|ïpð lýèõO QýÏÂô îýPvø lÛPÏì úíø ú^ pâA úG þüBø|RBýèBì úÞþñý^ óBâlññÞlýèõO úÞQvýèBc o k òüA kõWô BG BìA Qvýð lÎBvì oõzÞ o k oArÖA|Qhu BG ,lðqAkpK|þì Ræõ¿dì òüA lýèõO ÿApG pPzýG IOApì ÿoBÞ QuBýu Bü ô Rlcô kõHð ô ûrýãðA|þG óAoAnâ|úüBìpu Ræõ¿dì pO|Ðýuô þGBüoAqBG ô pPùG ÿ sõèõñßO qA ûkB×PuA qôo úG qôo Ao ÈüApy òüA ,óBâlññÞlýèõO óBýì o k Quo k Bì óBâlññÞlýèõO lñðBì ô lñyôpÖ|þì ûly úÞoõÆ pø Ao kõg ô pýâ|îýí¿O ÿBø|óBìqBu QuA ïqæ wK ,ly løAõg pO|lG .lññÞ|þíð áBK Ao úèBvì Roõ¾ ,lðoAk Ao óçÞÿqoA ÿBø|ïAô QÖBüo k óBßìA úÞ pßÖ úG pPzýG RBÆBHOoA ô RBÎçÆA ÿoôBñÖ RoAqô ô úðBüAo ô þ×ñ¾ ïBËð lñðBì ëôõvì | | .lyBG kõg óAoBßíø qA úPuk òüA BG< :QyAk oBùÊA ,îW|ïBW BG õãP×âo k ÐüBñ¾ RoAqô àýðôpPßèAô ÝpG ÐüBñ¾ pülì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

e|:f pÆ

|kazet

ÿkBùð aýø Büõâ ÐÚõì ú^ QðpPñüA ,lølG ëõÚ lðAõPG úÞQvýð lñ^óApüAokQðpPñüAQíýÚ.lyløAõgóAqoA ok òüA ô QuBýðk ëôA qApO ÿBøoõzÞ pGApG .Qvýð óApüA þOBÎçÆA úÏìBW óBy ÿBñùK kôoô ok êßzì oBãðA þÖpÆ qA QðôBÏì ,Býð|äðoõK lícA ,Qvýð lðBG RBÆBHOoA úßHy Qüpülì ô ÿoAlùãð :Q×â BñGõì ÿoArâpHg úG QgBupü q ûkB×PuA óõßèBÖ QýÖpÊ þìBíO qA qõñø< òüA |STM1| 30kôlc o k ,QuA ûlzð úG qBýð Roõ¾ o k úÞ QuA ëBÏÖ ûsôpK kAlÏO ,óBìq oôpì|úG þÆBHOoA ÿBø|àñýè o k .QÖBü løAõg {üArÖA Bø|STM1| ókAkoApÚ oBýPgA ok óBßìA þéÏÖ ÈüApy | ÿBø|QÞpy|úG lðBG ÿBñùK IuBñì QýÖpÊ ok >.koAk kõWô óBìq òüpO|ûBOõÞok |ISP | | :QuA ûlì@òýñ`íø pHg òüA òýìBO oB¿dðA óõßèBÖ ûsôpK ÿApWA BG – àuBW êGBÞ qA oõzÞ QðpPñüA QýÖpÊ ûsôpK òüA o k .ly Z oBg RAoBìA o k ûpýXÖ êéíèA òýG ëB¿OA úÇÛð ôk ÜüpÆ qA óApüA úG îýÛPvì oõÆ|úG ,xBHÎolñG ô oBùGB^ óõßèBÖ .ly ê¿Pì þðBùW|úßHy ûqõc o k þüBüo kpüq êGBÞ ûsôpK òýPvhð úG úÏWApì BìA.QuA xoBÖ Yýég wüôpu ÿBø|QÞpy ÿBø|QüBu|Jô óBzð AoBßy@ ,QÎpupK QðpPñüA ûlñøk ,QuA îÞoBývG lðBG ÿBñùK Bü úÞ løk|þì QðpPñüA úÞ lñÞ|þíð Ùp¾ BÏÚAô Bü oBýPgA o k pO|óAqoA þíÞ Ao QÎpupK ÿBø|QíýÚ .lñøk oApÚ óBüpPzì oArø 10 þPüBGBãýâ úG BÃÏG úÞ þPüBGBãýâ ô ÙArâ ÿA|úñürø ,luo|þì îø óBìõO qA þðApâ òüA êìAõÎ þPvüBG ô QuBXGBð óApüA o k QðpPñüA òýüBK QÎpu .kôpG òýG QuA ûlýuo óApGoBÞ òPgBu ûkoq@qpì úG {üArÖA ÿApG îø þyçO aýø Büõâ ô lülWpüqôkôo|þìoBËPðAkõy|þíð QÎpu ÁBg oõÆ|úG Ao Rçßzì òüA ,RBÆBHOoA .løk oApÚ }oBÞoõPuk o k


Bø|ûqBO

þð õu àýðôpPßèA kAq@ÿBø|JBPÞ

|gearlog| :wßÎ

óõ^ þâorG óApyBð qA êßzPì òíXðA òüA .QuA úPÖpâ oApÚ lýüBO .QuA |HarperCollins| ô |Random House| óBýì o k Bø|QìpÖ òüpO|JõHdì qA þßü |EPUB| QìpÖ )ëlñýÞ( ó ôqBì@ ÙpÆ qA qõñø BìA ,QuA àýðôpPßèA ÿBø|óAõg|JBPÞ Quo k .QuA ûlzð úÂpÎ ,koAk oBýPgA o k Ao oAqBG qA ÿA|ûlíÎ îùu úÞ BG rýð ëlñýÞ ,QuA ûkpÞ kBXüA rðõýO|ÿ@ BG êKA úÞ ÿoB¿dðA lñðBíø pãük ÿBø|ûBãyôpÖ qA lñøAõg|þì úÞþðBüpPzì ô kõy|þì Q×W ó ôqBì@ ëlñýÞ QìpÖ úG lñðAõPG BO lðoAkpG úÖBÂA ï lÚ òülñ^ lüBG ,lññÞ lüpg | | .lðqBvG ÿrý^ ó ôqBì@oAqBG îùu lüldO ëBHðk|úG ïAlÚA òüA BG þðõu úÞluo|þìpËð|úG ,òDõãñK ô qo koõG ,êGõðlðArðoBG óõ^ þðBâlñyôpÖ pãük ÙpÆ qA ,QuA òüA BG úÞ QuA òüA ëBHðk úG þðõu .lññÞ|þì ûkB×PuA |EPUB| QìpÖ qA ,ríüBO|áoõüõýð úP×â úG .lðByõLG Ao îýu|þG lüpg óBßìA ï lÎ ,QÞpc | | .kpÞløAõg úÂpÎ îýu|þG óAõg|JBPÞàü ÿoBW ëBu ÿBùPðA þðõu

kpÞÅõÎ Ao kõg îuA RõýÞ

oArÖA|ïpð lýèõOpPvG òüA þâqBO|úG úÞ|Qt| oArGA úÎõíXì IcB¾ ,BýÞõð qA Ao oArÖA|ïpð òüA ïBð ,QuA ûkpÞ ÿoAlüpg àO|ëôpO QÞpy qA Ao pýýÓO |Qt Development Frameworks| úG |Qt Software| BýÞõð RBìlg ô þééíèA|òýG ÿBø|RoBXO {hG pülì ,åpHéýÞ êýðk .kAk ûkB×PuA BO îükpÞ JBhPðA Ao óAõñÎ òüA Bì<|:kAk f py Ao ïAlÚA òüA êýèk QüõÛO ,QuBýÞõð óBzð BG ÉBHOoA o k úÞAo kõg ïBð ô îýñÞpPzýG Ao |Qt| qA ÿoBÞ ûlñü@ô |S60| ÿBø|îPvýu ÿApG Bì lülW |Qt| QÖpzýK lðôo .îýñÞ ô Bì ÿApG |Qt| QýíøA óArýì qA QuA þüBø|ëBTì úíø ,|Maemo| BG Bì >.NBPßuk ô Jô QdO ÿBøoArÖA|ïpð óBvüõð|úìBðpG ÿApG òýñ`íø

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

|guim| :f pÆ

29 ÿæõW ûBì o k ,ó@ÿBøoArÖA|ïpð òýñ`íø ô ÿA|úðBüAo ÿBø|ÿqBG RArýùXO }ôpÖ úHñzXñK |NPD| þOBÛýÛdO ûôpâ .lýuo oæk óõýéýì 848/9 úG ô QÖBü {øBÞ l¾o k QÖA òüA þé¾A IHvì Ao þðBùW kB¿PÚA lG QýÏÂô ,ÑõÂõì òüA ï çÎA BG úPynâ .QvðAk þPÖA BG BùñO BøoArÖA|ïpð .QÖBü {øBÞ l¾o k 37 BO oArÖA|Qhu }ôpÖ úPynâ ëBu o k .lñPyAk Ao QÖA òüpPíÞl¾o k 12 BG ÿA|úðBüAo ÿBø|ÿqBG ô lðly úWAõì ÿl¾o k 26 ó@qA wK ô kõG ÿpOõýLìBÞ ÿBø|ÿqBG ûBãPuk òüpO|JõHdì ÿô ôlñPñýð ,ÿæõW ûBì úÞ kpÞ ï çÎA òýñ`íø |MPD| .kBPvüA ÿlÏG ûko o k 360 wÞBG|wÞA QÖBuôpßüBì BùñO wÞBG|wÞA QÖBuôpßüBì ëBu úG QHvð úÞ kõG þøBãPuk .kpÞkõg lüBÎ ÿpPzýG kõu úPynâ ô ïõu ûko o k 3òzýPuA|þéK þðõu }ôpÖ ïôk ûko o k 2òzýPuA|þéK ,úvuõì òýíø }oArâ úG BñG .kõG | N C A A F o o t b a l l 1 0| ,ûBì ÿqBG òüpO|JõHdì óAõñÎ|úG .QgôpÖ úhvð oArø 689 qA {ýG

êâõâ lülW oõOõì ,òýEÖBÞ ÿAlPGA o k ,QuA ûly f pÇì òýEÖBÞïBð BG úÞêâõâlülW ÿõXPvW oõOõì wüôpu òüA úd×¾ úG úÞ wÞpø .ly ØÚõPì ,þzüBìq@úécpì úG }kôoô | | .ly løAõg ôo|úGôo >îýPvø þðBuoqôo|úG ëBc o k Bì< ïBÓýK BG ,lñÞúÏWApì ÿoAkpG|ûkpK lülW oõOõì òüA qA ÿpHg Qvzð àü o k êâõâ úPynâ úP×ø BO òýEÖBÞ< :Q×â qpPüôo úG êâõâ óBulñùì qA þßü ,wOBÞ Qì .kõG ûkpÞ kBXüA úG ÿqBýð .kõG løAõg òýüBK Bø|ûkAk rÞpì ÿBÛOoA êýèk úG úHñzXñK úíø ô koAlð òýEÖBÞkõg úG þÆBHOoA aýø Bø|ûkAk rÞpì ÿBÛOoA ,Qvýð þðApãð >.ly løAõg IOpì ÐÚõì ó@qA rý^

áõG|wýÖ ûlðAõglðqpÖ lýÖlðpÖ QüBu|Jô òüpO|åorG ,áõG|wýÖ þßü ,lýÖlðpÖ óBùW þÎBíPWA úßHy þÎBíPWA áApPyA ÿBø|úßHy qA .kpg|þì Ao JõHdì JõHdì pPíÞ pPüõO qA úÞ lýÖlðpÖ åçGôpßýì QuA þPüBu|Jô ,QuA }qoA úG 2008 ëBu o k áõG wýÖ úÞ Ao ó@ QuAõg|þì oæk óõýéýì 500 .kphG , lüpg òüA ok áõG|wýÖ þé¾A kõu þOBÛýÛdO úvuõì qA ,äðBüôA .lýÖlðpÖ QýGõHdì úð ô QuA QÞpy òüA Ýçg óBulñùì QüBu|Jô àü kõy|þì oõÇ^ lñðAk|þì Jõg lýÖlðpÖ óBulñùì<|:kpÞï çÎA pPuoBÖ þOBÏèBÇì >.kpÞQuok þÎBíPWA úßHy QèBc úG lýÖlðpÖ kõy|þì úP×â BìA ,QuA ûkpßð qo k ó ôpýG úG ÿrý^ kAkoApÚ òüA qA qõñø qA òO oBù^ .lñPvø RlìlñéG ïBÒkA ëBHðk úG óBvuõì ô lðBì løAõg þÚBG þéÏÖ Ao Mì êâõâô êýíýW óõ^ ÿA|úìôqo ô lðkõG êâõâ ÜGBu ÿBÃÎA qA ,lýÖlðpÖ óAoAnâ|óBýñG | | .lðoAk óBy|úìBðoBÞo k

|technabob| :f pÆ

o k Bßüpì@ ëAolÖ ûBâkAk úPynâ úHñzXñK BO kAk oõPuk QÖBuôpßüBì úG þÚpy xArãO ô Bßüpì@ o k Ao koô QÖBuôpßüBì }ôpÖ oõzÞ òüA ÿoBXO òýðAõÚ BG ÈHOpì ÿBøoõzÞ .lñÞØÚõPì QÞpy QüBßy úìAkA o k ïAlÚA òüA ,QuA þüAkBðBÞQÞpy àü úÞ,|i4i| þ¾õ¿g ÿpHg ûBãüBK }oArâ|úG .kpünK|þì Roõ¾ úÞ êýèk òüA|úG þüõPðoõO QÞpy òüA ,|RTT| ÿBø|}ôo qA ÿpýâ|ûpùG BG ,QÖBuôpßüBì pünK|}pPvâ ÿoAnâ|úðBzð óBGq qA þ¾Bg úÞ kõG ûkpÞ lýèõO Ao BPvüô ô koô |(XML)| .kõG QÞpy òüA úG ÜéÏPì Bø|ûlüA Üc qA þßü ô þßyrK ÿBø|QÞpy ÿApG |i4i| QÞpy o k Ao Üc òüA ô lñÞ|þì lýèõO oArÖA|ïpð þüôoAk | | .kõG ûlðBuo QHS úG 1998 ëBu kpÞ ï çÎA úHñy|úu wüõük koBðõEè þÂBÚ óAõñÎ|úG oæk óõýéýì 290 QÖBuôpßüBì úÞ o k Ao koô }ôpÖ qôo 60 BO ô kqAkpLG úíüpW o kB¾ ûBâkAk þüBùð ÿAo BO lñÞØÚõPì Bßüpì@ .kõy ûkB×PuA pGoBÞ óõýéýì Bøl¾ ÈuõO koô koBýéýì 3 ÿoBXO ÿoBW ê¿Ö o k ô kõy|þì ûkoô@óBÓìoA úG QÖBuôpßüBì ÿApG lì@o k oæk .kõG pG ÿkB¿PÚA óApdG oAõyk ÈüApy úPHèA| òüA ô QuA úPyAnâ pýSBO îø QÖBuôpßüBì ëBu23 þÆ oBG òýPvhð ÿApG QÞpy .ly úWAõì ÿl¾o k 17 lì@o k QÖA BG ,úPynâ 200 úG Ao QÞpy òüA ,úPynâ þì ûBì ûBâkAk | | .kpÞïõßdì úíüpW oæk óõýéýì o k QÖBuôpßüBì lük ô lðBì pËPñì lüBG óBzð kõg qA þzñÞAô ú^ ,îüpdO òüA êGBÛì }çO QÖBuôpßüBì òüA qA {ýK .kAk løAõg ôrW Ao kõg |docx| lülW QìpÖ kpÞ|þì | | .lðBupG QHS úG þðBùW ÿBøkoAlðBPuA

Bø|ÿqBG }ôpÖ QÖA

|impactlab| :wßÎ

Ñõñíì }ôpÖ

ÿBø|JBPÞ ÿôo kõWõì ÿBø|ê×Ú úÞ kpÞ ï çÎA þðõu úPynâ úHñy }ôpÖ úG BùñO þðõu ,2009 ëBu ÿBùPðA BO .koAk|þì pG Ao àýðôpPßèA qA QËÖBdì kõWô ØÇè|úG ô kqAkpK|þì |EPUB| QìpÖ BG Bø|JBPÞ kõWõì ÿBø|ê×Ú ,kpünK|þì ïBXðA oôpu Qíu úÞ |Adobe| ÿoAkpG|þLÞ .lñÞ|þì Ùnc Ao úG QÞpy òüA þßýðôpPßèA óõPì RoBXO {hG wýDo ,pGBø õýPuA ÿBø|ê×Ú ô úPvG ÿBø|QìpÖ ó@o k úÞþüBýðk< :Q×â qõýðBPG ÿpHg ûBãüBK lüBHð óBâlññÞ|Ùp¿ì .løk|þíð lyo Ao oAqBG ,lyBG úPyAk ÿoArÖA|ïpð BG . lñÞ|þì oBÞ ûBãyôpÖ ïAlÞ QdO óBzüBø|JBPÞ úÞ lñyBG òüA óApãð pø o k úÒlÒk ó ôlG lñðAõO|þì ,ûkBu ê×Ú àü ô ÿkBÎ QìpÖ àü >.lðqAkpLG lüpg úG lñøAõg|þì úÞþøBãyôpÖ qBÒ@|EPUB| QìpÖ qA Ao kõg þðBHýPzK þðõu ,{ýK ëBu àü Quo k ô QuA þßýðôpPßèA ÿBø|JBPÞ koAlðBPuA QìpÖ úÞ QìpÖ òüA ,kpÞ koõì þééíèA|òýG àýðôpPßèA pzð òíXðA ÙpÆ qA ,|XML| óBGq pG þñPHì


þÎBíPWA ÿoAnâ|úðBzð –5 ÿBø|àñýè kBXüA ÿApG Jõg ûAo àü }ôo òüA .QuA ó@ àýÖApO {üArÖA ô QüBu úG QzâpG ëBÏÖ QuA BñÏì òüA úG| |5þÎBíPWA™þìõíÎ ÿoAnâ|úðBzð óApGoBÞ úíø ÿôpýð qA ûkB×PuA ô QÞoBzì BG úÞ |(Tag)| ÿoAnâ|Mv^pG Ao þPðpPñüA RBd×¾| ,QðpPñüA Ao Bø|Mv^pG úÞ|òüA ÿBW|úG BuBuA ,ÐÚAô ok .îýñÞ ÿBø|QüBu ok Bùð@ókAk oApÚ BG îýñÞ Ì×c kõg ÿApG þPðpPñüA óApGoBÞúíø BG Ao Bùð@þÎBíPWA ÿoAnâ|úðBzð ÿApG ÿoBývG ÿBø|QüBu .îüoAnâ|þì áApPyA úG Bùð@óBýì qA úÞ,lðA|ûkBPÖA ûAo|úG þÎBíPWA ÿoAnâ|úðBzð |dig.com| ô |del.icio.us | þWoBg ÿBø|úðõíð ô |balatarin.com|rýð þégAk ÿBø|úðõíð qAô lñPvø .kpG ïBð óAõO|þì Ao |mohand.es| | | úèBÛì úDAoA –6 JõéÇì ÿBø|ûAo qA þßü }ôo òüA| |6úèBÛì úDAoA QüBu Jô àýÖApO {üArÖA ÿApG BíyúÞRoõ¾ òüA úG .QuA Bíy kõg QüBuok RæBÛì ókAkoApÚ BG ô úèBÛì ûlñøk|BÂBÛO òýG óly ÈuAô Bü ô ,lñPvøpËð koõì úèBÛì ûlñøk|úDAoA úÞþüBø|QüBu Ao kõg QüBu óBâlññÞlükqBG kAlÏO lýðAõO|þì êìBÞ,úñýìq òüAok YüAo Rçßzì qA .lýøk {üArÖA úÞ| ,QuA Bø|àñýè ókõHð Quok Bü ô RæBÛì ókõHð koAk þüBüArì úèBÛì úDAoA| .kõy úWõO lüBG koAõì òüA úG :QuA ûly Qvýèpüq ok úÞ õXPvW ÿBøoõOõì ÜüpÆ qA àýÖApO {üArÖA – îýÛPvì ÿBø àñýè ÜüpÆ qA àýÖApO {üArÖA – õXPvW oõOõì QýÏÂô kõHùG – ÿlýéÞRBíéÞkAlÏO {üArÖA – RBÎBWoA kAlÏO {üArÖA – .úÎõíXìpüq ÿBø QüBu Jô kAlÏO {üArÖA – þPgAkpK ÿBø|}ôo –7 ô àvüo ÿAoAk QüBu Jô ok þPgAkpK ÿBø|}ôo QzâqBG ÿAoAk úÞÿoBXO ÿBø|QýèBÏÖ .lñPvø úñürø .lðpG ûpùG Bø|}ôo òüA qA lñðAõO|þì ,lñyBG úüBìpu ,lyBG IuBñì þøkqBG ÿAoAk Bíy ÿoBXO ëlì pâA úG QgAkpK lñðBì þüBø|}ôo qA ûkB×PuA BG lýðAõO|þì àýÖApO kõg QüBu ÿApG ,7àñýè Bü àýéÞ úéýuô þPgAkpK ÿBø|QýèBÏÖ BG úPHèA .lýñÞ kBXüA ÿqBXì Ao þÖArâ úñürø ,QüBu Jô àýÖApO {üArÖA ÿApG óBãüAo ÿBø|}ôo BG úÞþèBcok ,kpÞlýøAõg QgAkpK }ôpÖô lüpHG æBG Ao kõg QüBuQýGAnW lýðAõO|þìrýð .lýøk {üArÖA Ao kõg ÐGBñì |http://www.websitetrafficexposed.com/ | |http://www.trafficlegacy.com|

|1. Page rank| |2. Inbound links| |3. Blogging | |4. Guest blogging| |5. Social bookmarking| 6. Article marketing| 7. Pay per click/link|

Qyõð|þK

UÎBG kBüq RBd×¾ kAlÏO òýñ`íø| ,koô@|þì þßü AõPdì ÿôo ,oBÞ.kkpâ|þì| |1úd×¾ úHOo {üArÖA QüBu àýÖApO {üArÖA ÿApG lý×ì ÿBø|ÿtOApPuA qA .QuA | | þðôok ÿBølðõýK –2 QüBu àýÖApO {üArÖA ÿApG| |2þðôok ÿBø|àñýè Bø|àñýè óôlG Bíy QüBu Jô .lñPvø ÿoôp oBývG oBHPÎA lÚBÖ õXPvW ÿBøoõOõì ô óBâlññÞlükqBG ÿApG pG þ¾Bg lýÞBO pâõXPvW ÿBøoõOõì .QuA úG pãük ÿBø|QüBu pâA ô lðoAk ÿkôoô ÿBø|àñýè êGBÚ QüBu Bíy þñÏü ,lñyBG ûkAk àñýè Bíy QüBu àñýè òýñ`íø .lýøk|þì úDAoA Ao þyqoA BG ô ëõHÚ pâõXPvW ÿBøoõOõì ÿBøolüBLuA ÿApG ÿkôoô þÛéO QüBu òüçð@oõÃc qA úìBð|þøAõâ àü óAõñÎ|úG BG õXPvW ÿBøoõOõì ô óBâlññÞlükqBG .kõy|þì QuAo ô M^ Qíuok kõWõì ÿBø|àñýè ÿôo }kpâ úHOo ô oBHPÎA {üArÖA IWõì Bíy QüBu Jô úd×¾ | | .lðõy|þì QüBu Jô äñýâçG –3 Bü åçGô RBìlg úDAoA

þOAqBýPìA| |3äñýâçG rýð þOæBßyA úPHèA ,koAk ûApíø|úG QüBu Jô àýÖApO úßð@Q×ãy BìA| ,koAk lýèõO ,îýP×â úÞ úðõâ|óBíø .løk|þì {üArÖA Ao Bíy QüBu Jô àýÖApO {üArÖA ÿApG lý×ì ûAo àü AõPdì {üArÖA ÿApG îùì ûAo àü åçGô úPHèA l¾ ô QuA QüBu Jô RBüõPdì äñýâçG ÈuõO .QuA AõPdì kõWô êýèk|úG ô ,kõy|þì ûkôrÖA QÎpu|úG Bíy oAnâpSA Bíy QüBu àýÖApO pG ,ó@ok oBývG ÿBø|àñýè þìpãèk UÎBG úèBvì òüA òýñ`íø .QuA .kkpâ|þì Bíy QüBu BG êìBÏO ÿApG óBâlññÞlükqBG BG þOlì qA wK úÞ QuA òüA ok äñýâçG ëBßyA| ï lÎ ô QüBu Jô úG ûly úÖBÂA óõPì kBüq þâkpPvâ ,ûly JBhPðA ÿlýéÞ óBâsAô ÿpýâoBÞ|úG ok rÞpíO .kkpâ|þì oAõyk ó@pG RoBËð | | óBíùì þvüõð åçGô –4 ,QüBu Jô àýÖApO {üArÖA pãük |ûAo ,ÐÚAô ok þâtüô òüA .QuA| |4óBíùì þvüõð|åçGô úÞ QuA óBâlññÞlükqBG ÿApG þðBßìA ókAk oApÚ ëBuoA Bíy QüBu Jô úG Ao óBzüBø|úPyõð lñðAõPG lyBG úPyAk þüBø|êývðBPK lüBG QüBu Jô úPHèA .lññÞ .lñÞJnW kõg|úG Ao óBâlññÞlükqBG lðAõPG BO

Quôk lídì BÂo| – ÿqokõâàìBýu þßýðôpPßèA RoBXO ok þPuk úÞ þðBvÞ úíø QüBuJô àýÖApO {üArÖA ÿApG þøAo ëBHðk|úG ,lðoAk ó@ óBâlññÞlükqBG kAlÏO {üArÖA ÐÚAô ok ô kõg koAk kõWô ÿklÏPì ÿBø|ûAo oõËñì òüA ÿApG .lñPvø ô Q×ãñø ÿBø|úñürø Ùp¾ lñìqBýð Bùð@qA þgpG úÞ òüpO|îùì qA þgpG úG úìAkAok .QuA óBãüAorýð þgpG pø ؾô ok þcpy ô kpÞ îýøAõg ûoByA koAõì òüA Bì úèBÛì oõdì BìA ,kõy|þì ûkoô@ Bùð@ qA àü ÿApG óBãüAo ÿBøoBßøAo ókpG oBÞ|úG ô ólýðBuBñy .QuA QüBu Jô àýÖApO {üArÖA úPyAk pSõì RoBXO àü lýðAõPG úÞ|òüA ÿApG îýñÞkõg ó@qA Ao ÿpPzýG àýÖApO îýðAõPG lüBG ,îýyBG kAq@àýÖApO JnW pãì ,Qvýð pünK|óBßìA pìA òüA ô ,úñýìq òüA ok þâpHg ÿApG .õXPvW ÿBøoõOõì Bñy@Bùð@BG lüBG Qvhð úÞlðoAk kõWô ÿA|úüBK îýøB×ì {üArÖA ÿApG BìA ,lðA|ûlý`ýK þíÞîýøB×ì òüA .îüõy .îüpHG oBÞúG ô ûkpÞáok Ao ó@lüBG QüBu Jô àýÖApO

BølüBHð ô BølüBG qA þéýg ?îýøk ïBXðA lüBHð Ao þüBøoBÞ ú^ ,AlPGA Ýõu þèBì RBd×¾ Qíu|úG Ao óBâlññÞlükqBG kApÖA oBßøAo ÿtOApPuA òüA ,ÐÚAõì pPzýG ok ô lñøk|þì ?îýøk ïBXðA lüBG Ao ÿoBÞ ú^.Qvýð þHuBñì ,Bø|QüBu Jô úíø ÿApG úÞ ÿoBÞ ÜÖõì ÿkBíPì ÿBø|ëBu ÿApG .QuAõPdì lýèõO ,kõG løAõg QüBu Jô àýÖApO {üArÖA ÿApG ïBXðA lüBG Ao þuBuA oBÞ úu Bíy ,kõg :lýøk qA lñðAõPG óBâlññÞlükqBG úÞþPüBu Jô òPgBu –1 .lññÞûkB×PuA þPcAo|úG ó@ þÚpO ÿApG ØéPhì ÿBø|àýñßO ókpG oBÞ|úG –2 | | .kõg QüBu Jô lì úÞ þXüBPð îýËñO ô QÖpzýK pG RoBËð –3 .QuA óBìpËð

QüBuJô àýÖApO {üArÖA óBãüAo ÿBø|}ôo Jô àýÖApO {üArÖA ÿApG þðBãüAo ÿBø|}ôo þGõg|úG Bø|}ôo òüA qA þgpG úÞ |,koAk kõWô QüBu Bø|}ôo òüA qA þgpG .pýg rýð ÿA|ûoBK ô lññÞ|þì oBÞ ô lðõy|þì Jõvdì þÏÇÚ êc ûAo àü óAõñÎ|úG êüm ok .lññÞ|þì oBÞ Jõg RoBXO ok ÈÛÖ rýð þgpG :lðA|ûly ûkAk f pyoõÞnì ÿBø|}ôo AõPdì –1 ÐÚAô ok .koAlð ÿrý^ aýø| |AõPdì óôlG QüBu Qý×ýÞ ókpG æBG ,úüBìpu QzâpG ûAo òüpPùG lüBy þüBùð ûAo ,pãük RoBHÎ|úG .QuA QüBu ÿAõPdì Jô ÿAõPdì.QuA QüBu àýÖApO {üArÖA ÿApG ÿApG Ao þOBÎçÆA úÞ QuA þüBørý^ êìBy QüBu QüBu ÿAõPdì qA úÞþðBìq .lññÞ|þì îøApÖ óBâlññýG ,kõy|þì rÞpíPì òPìpG kApÖA oBßÖA| ,kõy|þì QHd¾ ,Al¾ |,wßÎ lðAõO|þì QüBu ÿAõPdì úÞ|þèBc ok ,QüBu ok kBüq RBíéÞ kAlÏO .lyBG êüBÖ Bü õDlüô îøApÖ õXPvW ÿBøoõOõì ÿApG Ao ÿkBüq óBâsAôlýéÞ

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

BW úíø qA

|google.com| :|wßÎ

QüBu Jô àýÖApO pukok|þG {üArÖA ÿBø|ûAo

þðôlßñýè

óApüA ÿBøpùy þÎpy RBÚôA |http://www.owghat.com| | óApüA þìçuA ÿoõùíW þðBâoqBG RoAqô http://www.moc.gov.ir óApüA þéì úðBg|JBPÞ http://www.nlai.ir óApùO ÿpùy RBÎçÆA àðBG http://www.ketabeavval.ir óApüA o k ëBÓPyA þðBuo|ÑçÆA ûBãüBK http://www.bazarekar.ir þðBùW úËÖBc þéì úPýíÞ |http://www.irwm.ir þðApüA îuA |http://www.esm.ir lðôpùy ÿA|ûpýXðq ÿBø|ûBãyôpÖ http://www.shahrvandonline.com| ûBÖo ÿA|ûpýXðq ÿBø|ûBãyôpÖ http://www.refah.ir


oArÖA|ïpð lñÖpO

RBÎçÆA þGBüqBG RBÚôA þøBâ|:oBÞkõg QÖBüqBG –4 BøoArÖA|ïpð ô êìBÎ|îPvýu oBÞkõg I¿ð ô Bø|{hG ÿôo ûly ëBíÎA RBíýËñO Bü ÿpPvýWo ÿkBüq oBývG Rçßzì lðAõO|þì ØéPhì ÿBøoArÖA|ïpð rýð úìBðpG òüA ok kõWõì RBðBßìA pãük qA .lñÞ êc Ao RBíýËñO ,ÿpPvýWo RBÎçÆA þðAkpâqBG QýéGBÚ óõ`íø þ×éPhì ÿBø|ëAõu ûløBzì óôlG|lýðAõO|þì ÿoB¿Î pýìA .QuA ... ô BøoArÖA|ïpð RBíýËñO pãük ô óBìq ,iüoBO ,ëBüpu ûoBíy àK|wüôpu úÞ|ó@ qA êHÚ ô {ýK QÚô lñ^ BO þðBìqBu ÿBøoBÞ|ûAo ÿBø|úìBðpG BG ûApíø óBOpËð koõì qôlñüô ,ÅpÖ|{ýK þüBøqôlñüô ,kõy oAqBG úðAôo þK|wÞA qôlñüô 3ûoBíy þÎõð ÿkBÎ óApGoBÞ ÿApG úìBðpG òüA qA ûkB×PuA ó@ BO kõWõì ÿBø|àK|wüôpu úÖBÂA úG úÚçÎ koõì qôlñüô óAõñÎ QdO úÞ QÖo|þì }ôpÖ úG oAqBG o k àýOBìoõ×ðA pülì BíypâA BìA lü@|þì JBvc|úG kBùñzýK .lýñÞI¿ð úðBüAo ÿôo Ao iüoBO Ao Bùð@pâA .lðly|þì úPgBñy 3àK|wüôpu þK|wÞA òüA qA îýñÞ|þì úý¾õO lýPvø óBìqBu Bü ûoAkA àü lñíOolÚ oArÖA|ïpð òüA RBðBßìA ô Bø|QýéGBÚ qA þgpG òüA úÞ lüA|ûlük BñEíÇì ,lýyBG ûkpÞ I¿ð ô ÿoAlüpg êßy úG úìBðpG òüA àíÞúG úÞAp^ lýñÞûkB×PuA úìBðpG :qA lñOoBHÎ þOApýýÓO BìA lñPvýð 3 àK|wüôpu ê¾A ok Bøqôlñüô úG .kõy|þì þüõW|úÖp¾ Bíy óBìq ok ÿoô@|JBXÎA úìBðpG òüA àíÞ úG| |:qôlñüô oBÞkõg I¿ð –1 pO|óAôo ô pOBHüq Ao Bùð@úÞ QuA ûly ûkAk Bùð@pøBÊ ok ÿôo ÁBg pýýÓO àü ëBíÎA ÿApG úìBðpG òüA àíÞ ÿApG Bùð@ qA úÞ lýñÞ kBXüA Ao þüBø|àvük lýðAõO|þì I¿ð RBýéíÎ rýð Bùð@qA þgpG ok òýñ`íø .QuA ûkpÞ pø QzK BO Qvýð ÿqBýð óApGoBÞ ïBíO êìBÎ|îPvýu óAõO|þì ÿA|úðBüAo pø ÿôo qôlñüô oBÞkõg I¿ð rýð pãük þgpG o k ô kpýâ|þì ïBXðA oBÞkõg oõÆ|úG .lýñÞ îýËñO àO|àO Ao Bùð@ïBíO Bü lüpýãG oApÚ úðBüAo lülW I¿ð Roõ¾|úG Bøqôlñüô òüA I¿ð .kpÞûkB×PuA ô îùì oArÖA|ïpð òülñ^ ,êìBÎ|îPvýu I¿ð BG óBìríø ÈuõO oôk ûAo qA ô úHðBW úíø ëpPñÞ BG lýðAõO|þì úßéG | | .kõy|þì I¿ð ÿkpGoBÞ | | .QuA pünK|óBßìA þéHÚ qôlñüô ÿôo I¿ð ô õO ÿApG ÈÛÖ pø ÿôo àýéÞ àü BG Ao pËð koõì RApýýÓO ,úìBðpG òüA qA wK lýøAõg|þìpâA| |:BøoArÖA|ïpð oBÞkõg I¿ð –2 ,ëBTì óAõñÎ|úG .lýñÞ ëBíÎA ,lýøAõhG úÞ úðBüAo kAlÏO ,Ðüpu ô oBÞkõg oõÆ|úG Ao þüBøoArÖA|ïpð ,qôlñüô I¿ð qôlñüô àü îø Bíy úÞlüA|ûkpÞpßÖ òüA úG ëBc|úG|BO Ao lülW óBuo|ïBýK oArÖA|ïpð àü lüoAk l¿Ú lýñÞ ÅpÖ RBíýËñO êcApì ïBXðA ,ëBüpu ûoBíyókpÞkoAô óôlG ûqBÓì àü ok lýñÞ ÅpÖ ?lüqBvG óBOkõg Áõ¿hì lñðAõPG wK òüA qA BO lýñÞI¿ð óApGoBÞïBíO úðBüAo ÿôo ,lýñÞ I¿ð óBOpËð koõì ÿBø|úðBüAo ÿôo ... ô ÁBg ô lýPvø oBÞ úG ëõÓzì ÿA|úðBüAo RBìlg ûlñøk|úDAoA ,lýñÞ|þì I¿ð úÞ þüBøqôlñüô ïBíO ÿôo lýøAõg|þì .lðqAkpLG pãülßü BG õãP×â úG óBìqBu þégAk úßHy ok rýð Ao ... Bü ÿqBG lñ^ þPc ô þìõíÎ oArÖA|ïpð òülñ^ ô lyBG klÎ 50 ÈÛÖ óBìqBu ok kõWõì ÿBø|úðBüAo pâA ûkB×PuA þ¾Bg }ôo qA oBÞòüA ïBXðA ÿApG .lýñÞI¿ð óBìq úÛýÚk àü rýð úðBüAo pø ÿôo oArÖA|ïpð I¿ð ÿApG I¿ð Ao qôlñüô AlPGA óApGoBÞpTÞA êTì lüBy Bü ?lýñÞ|þì ÿpýâoApÚ BO QÞpc óBìq JBvPcA óôlG ,lyBG ïqæ I¿ð àO|àO Ao óBOpËð koõì ÿBø|úìBðpG wLu ûkpÞ êÚAlc ,qBýð koõì ÿBø|óBìq pãük ô Bø|úðBüAo QzK úG úWõO BG qôlñüô àü Qvýð pPùG BíypËð úG ?lýñÞ|þì .lýðBupG ïBXðA úG Ao oBÞ òüA BO QuA qBýð óBìq úÛýÚk50 koAõì òüA ok ûkB×PuA ÿApG óBOkõg Üüçu ô BøqBýð êüBÖ QvýÖBÞ úìBðpG òüA qA ûkB×PuA BG úÞ|þOoõ¾ ok ,ëBüpuBíyqA qôlñüô I¿ð ïBãñø BùñO úð BO lýñÞûkBì@ Rlì óBíø ok ô àýéÞàü BG wLu lýñÞûkBì@Ao I¿ð Bü ,úðBüAo 50 ÿôo I¿ð RBýéíÎ ÿA|úÛýÚk àü óBìq QgBu .lýñÞ ûkB×PuA úìBðpG òüA qA lýðAõO|þì I¿ð RBýéíÎ ïBíO ô kõzð QuAõgok ... ô iüoBO ,óBìq !lýðBupG ïBíOA úG Ao úðBüAo 5000 þPc qA ,ØéPhì ÿBøoArÖA|ïpð oBÞkõg I¿ð ÿBø|àvük koõì ÿBøoArÖA|ïpð úßéG ,lupG ïBXðA úG oBÞkõg oõÆ|úG QüBGBãì 5/3 ëkBÏì þíXc ÿAoAk oArÖA|ïpð òüA .QuA úìBðpG òüA ÿBø|QýéGBÚ pãük êìBÎ|îPvýu ÿôo qôlñüô I¿ð BG ûApíø rýð óBOpËð .lðõy I¿ð Ao þuoBÖ óBGq úéíW qA ØéPhì óBGq 27 qA {ýG ô QuA QgBu|:qAlðA|ûAo ÿBø|àvük QgBu –3 oBÞkõg I¿ð pHøAo Bñy@ô úìBðpG òüA qA ûkB×PuA ÿApG .lñÞ|þì þðBHýPzK qA ,Bø|àvük RõG óBíø Bü qôlñüô qAlðA|ûAo ÿBø|àvük ó@kpÖ|úG|p¿dñì ÿBø|QýéGBÚ ô RBðBßìA pãük BG óly úG .QuA oArÖA|ïpð òüA ok ÿkpGoBÞ oBývG ÿBø|QýéGBÚ òýñ^ ïBXðA úG úèBÛì qA {hG òüA ólðAõg BG pâA kôldì úhvð ô ûkpÞ úÏWApì püq QüBu úG lýðAõO|þì 2 ô 1 koAõì IýÞpO qA lýðAõO|þì QýéGBÚ òüA àíÞ ïBXðA ÿApG lýñÞ|þì pßÖ BìA lüA|ûly lñì|úÚçÎ ÿoBÞ :lýñÞkõéðAk óBãüAo oõÆ|úG Ao ó@ûly lüqBvG þüBø|àvük þñÏü .lýñÞûkB×PuA îø BG óBìríø úìAkA îýñÞ|þì kBùñzýK ,lýyBG ÿA|úÖpc lüBG oBÞ òüA http://www.almeza.com oBÞkõg oõÆ|úG Bùð@ úéýuô úG qôlñüô I¿ð BùñO úð úÞ òüA ÿkBùñzýK oArÖA|ïpð úÞ Ap^ .lýðAõhG rýð Ao IèBÇì | | :óBãüAo úhvð ok kõWõì ÿBø|Qükôldì ,qôlñüô I¿ð BG óBìríø úßéG ,kõy|þì ïBXðA òüA Bíy úG |Almeza MultiSet| þñÏü Bì úP×ø oAõð ok ]|Unregistered version|[ RoBHÎ kõWô – I¿ð úðBüAo ÿôo rýð Bíy úÚçÎ koõì ÿBøoArÖA|ïpð ókoõg J@þPcAo úG Ao ÿoBÞòýñ^ BO løk|þì Ao óBßìA | | oArÖA|ïpð ûpXñK óAõñÎ úG qôlñüô I¿ð êcApì þPÚô IýOpO òüA úG .kõy|þì ok pHøAo àü óAõñÎ|úG úÞoArÖA|ïpð òüA qA !lýøk ïBXðA oBÞkõg oõÆ|úG oArÖA|ïpð7 pTÞAlc I¿ð óBßìA – ÿBøoArÖA|ïpð úÞ lýñÞ|þì ûløBzì luo|þì óBüBK I¿ð QýéGBÚ ÿAoAk ÿBø|úìBðpG kBXüA ÿBøoArGA óBýì oBÞkõg I¿ð ÿApG qAlðA|ûAo àvük kBXüA óBßìA ï lÎ – ïBXðA úG qBýð ô QuA ûly I¿ð ó@ÿôo rýð óBOpËðkoõì QgBu ÿApG lýðAõO|þì ,kôo|þì oBíy úG oBÞkõg óBìríø oõÆ|úG BøoArÖA|ïpð ô qôlñüô kõWô úðBüAo qA ûkB×PuA ÿApG þ¾Bg RBíýËñO aýø ûkB×PuA êìBÎ|îPvýu lñíyõø I¿ð ÿBø|àvük qôo30 Rlì úG kôldì ûkB×PuA – !koAlð þüBø|àvük òýñ^ òPyAk oBýPgA o k BG .lýñÞ

îW|ïBW :|püõ¿O

úÞ qôlñüô |Paint| úìBðpG BG þãíø BíPc !lüoAk þüBñy@ QuA þyBÛð ólýzÞ Áõ¿hì ÿApG ÈÛÖ úìBðpG òüA Bíy úíø pËð úG lüBy ó@o k þHèBW úPßð ô QuA ûly þcApÆ Bø|ú`G îéÚ àü úìBðpG òüA o k lýðAk|þì Bü@BìA koAlð kõWô ?koAk kõWô þDpìBð oArGA QvýÖBÞ îéÚ òüA qA ûkB×PuA ÿApG wLu ,lýñÞ JBhPðA oArGA úHÏW qA Ao |Brush| Ao îéÚ ûqAlðA òüpO|à^õÞ QuAo Qíu {hG Bíy ÿApG þíéÚ aýø pøBÊ úG .lýñÞ àýéÞ ÿôo îéÚ òüA àíÞ úG pâA ,kõy|þíð JBhPðA ûløBzì rý^ aýø lüBy lýñÞ þyBÛð úd×¾ ÿBøAl¾ rýð Bíy ÿBøõâlñéG qA úPHèA !lýñßð òýíø qA IèBW úPßð BìA kõy|þì {hK oAlzø þDpìBð ÉõÇg ûløBzì ÿApG .kõy|þì Ñ ôpy BW ô lýñÞ JBhPðA Ao îéÚ rüBu òüpO|åorG lýðAõO|þì ÿôo Ao ó@ lýñÞ àýéÞ úd×¾ ÿôo úÞ|ó@ ó ôlG úÞ lük lýøAõg .lüoô@o k QÞpc úG lý×u úd×¾ îéÚ ÈuõO çHÚ ,îéÚ òüA püq pývì o k ú`ðBñ^ ô þDpì Èg ó@lyBG ûly ûlýzÞ þÇg þDpìBð ÿoBývG o k òýñ`íø .ly løAõg ûløBzì êGBÚ Ao úìBðpG ûpXñK oBG|àü ú`ðBñ^ koAõì qA lýñÞ ûløBzì Ao ó@AklXì ô ûkpÞ |Minimize| þDpì ÿrýãðA JBXÎA oõÆ|úG þDpìBð ÉõÇg .ly lñøAõg òüA ÿpýâoBÞ|úG o k IèBW RBßð pãük qA :úWõO QuAo Qíu ú`ðBñ^ úÞ QuA òüA þDpìBð îéÚ àýéÞ Ao êßy ÿA|ûpüAk Ñõð qA îéÚ òüpO|à^õÞ kõHíÞ ïBÓýK BG úd×¾ ÿôo îuo ïBãñø lýñÞ îýñÞ|þì kBùñzýK !ly lýøAõg úWAõì úËÖBc oArGA òüA oBG|àü ûly úÞ îø ÿôBßXñÞ ÿApG .lýñÞóBdPìA Ao þ×hì

|supershareware.com| :|püõ¿O

!lýñßð QèBgk B×Çè

!þDpìBð îéÚ

|ucoz.net| :|f pÆ

ÜÖõì RoBXO ,IuBñì ÿõâõè þcApÆ ÿApG ûlüA ô ÑõÂõì6000 ô úPgBu|{ýK ÿõâõè1500 kõWô|úG Bíy òøm o k Ao ÿlülW oBývG ÿBø|ûlüA ,QuA õâõè oBñÞ o k RBÎõÂõì òüA ÿpýâoApÚ qA Bùð@ þãíø úÞ koô@|þì .lðõy|þì ê¾Bc pãülßü pø qA RBÎõÂõì QcAo ëBÛPðA ,ÿoAkpG ûõýy úG þcApÆ þgpG ... ô ØéPhì QßÖA 50 qA þðBHýPzK ,pãük úÇÛð úG úÇÛð úG úìBðpG òüA kõéðAk ÿApG .QuA oArÖA|ïpð òüA ÿBø|QýéGBÚ qA :lýñÞúÏWApì püq QüBu http://www.studio-v5.com

oBývG QýíøA qA QÞpy ÿoBXO QìçÎ óBíø Bü õâõè f pÆ .QuA IuBñì ïo@àü lñìqBýð þÛÖõì QÞpypø àü þcApÆ ÿApG BíypËð úG .kAk Z pg úG lüBG ó@þcApÆ ïBãñø Ao ÿkBüq oBývG QÚk ô ûkõG oAkoõgpG þüæBG Ao þèAõu òýñ^ òì qA pâA ?ókõG pøBì fApÆ àü Bü QuA oAkoõgpG ÿpPzýG QýíøA qA Ýçg òøm òPyAk ,õâõè ô koAlð ÿA|ûlüBÖ aýø lñÞ îuo Ao pËð koõì f pÆ lðAõPð þPÚô Ýçg òøm àü úÞ Ap^ !ôk pø îüõâ|þì lýupLG .QyAk løAõhð ÿA|ûlüBÖ rýð lñÞÜég Ao ÿlülW ûlüA kõg QýÚçg ô oBßPGA BG lðAõPð úÞÿA|úÖpc fApÆ Bø|Épy òüA ÿôk pø Bü àü ô lüpýãG ûlùÎ pG óBOkõg Ao óBPPÞpy ÿõâõè þcApÆ lüoAk l¿Ú pâA ëBc òüA BG úG ô lñÞpøBì þcApÆ pìA o k Ao ÿlPHì ÿBø|ïk@QuA o kBÚ |LogoMaker| oArÖA|ïpð .lýyBHð óApãð ,lüoAlð Ao ,løk|þì oApÚ BíyoBýPgA o k úÞþðBu@oBÞ}ôo BG oArÖA|ïpð òüA !lñÞúülø lülW ÿBø|ûlüA rýð ÝçgpýÒ ÿBø|ïk@ qA {ýG êìBy úÞ kõg åorG oBývG püôB¿O àðBG BG ô lñÞ|þì ûkBu ókoõg J@ êTì Ao õâõè ÿA|úÖpc þcApÆ

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü


ûApíø

|http://www.persianmobiles.com/mobile157.html|

kpÖ þéìBÎ óBìtK

îW|ïBW:püõ¿O|

ô ûly ZoBg ó@qA .QuA ûlýuo ïBíOA úG |ZntxHan| lýéÞ AlPGA .lýñÞ ApWA Ao |SmartSIS| úìBðpG ûoBGôk .lýñÞ JBhPðA Ao |Packing| úñürâ ô ûkq Ao |Option| þuopG úG ïAlÚA kõg úËÖBc xBuApG úìBðpG kõg ÿApG Bíy BìA .lñÞ|þì ûly úürXO oArÖA|ïpð òüpg@ Ao |Option| lýéÞ þuopG qA wK ,kõg úìBðpG JBhPðA BXð@ok .lýñÞJBhPðA Ao |Choose Other| úñürâô ûkq ûkAk {üBíð lüA|ûkpÞ úürXO úÞ þüBø|úìBðpG Qvýè .kõy|þì BO lýñÞàýéÞó@ÿôopGô ûkpÞJBhPðA Ao kõg úìBðpG QvýÖBÞ þuopG qA wK .kõy þuopG úÆõGpì úìBðpG JBhPðA Ao |Packing| ûkq Ao |Option| úñürâ ûoBGôk JBhPðA Ao |Standard Packing| úñürâwLuô ûkpÞ úG ûoBGôk úìBðpG BO lýzÞ løAõg ëõÆ þOlì .lýñÞ Bíy úG ïBíOA qA wK .lüBýG ok lcAô êüBÖ àü Roõ¾ .lñÞ|þì ï çÎA AopËð koõì êüBÖ ûpýgmpývì ókoô@ o k lcAô úG qA êHÚ lýðAõO|þì òýñ`íø úìBðpG koAô Ao þOB¿hzì )ókpÞPack(| Bø|êüBÖ Ao RB¿hzì òüA I¿ð ïBãñø o k úìBðpG BO lýñÞ ô ûkq Ao |Option| lýéÞAlPGA oBÞòüA ÿApG .løk {üBíð lýðAõO|þì BXñüA ok .lýñÞ JBhPðA Ao |Modify| wLu ,úìBðpG }oBãð ,úìBðpG îuA óõ`íø þOB¿hzì ûAõhèk úG Ao Bø|úñürâpãük ô úìBðpG ûoBGok þOBdýÂõO .lýøk pýýÓO lýñÞkoAô Ao ÿoõPuk oArÖA|ïpð ok lýðAõO|þì þÖpÆ qA ÁBg õüAok àü ok Ao úìBðpG BùñO ,I¿ð ÐÚõì ok úÞ õüAok ïAlÞ ok úÞ lupLG I¿ð qA êHÚ Bü ô lñÞ I¿ð ÿõñì qA oBÞ òüA ÿApG .lýPvø ó@ I¿ð úG êüBì ô lýñÞ JBhPðA Ao |Change Disk| úñürâ |Option| | | .lýñÞkoAô Ao kõg ûAõhèk RBíýËñO úPgBu Bíy êüBÖ ,pýuB×O úíø òüA qA lÏG ëBc þuoBÖ óBGq qA ô ûkpÞI¿ð kõg þyõâok Ao ó@,ûly oApÚ óBãíø oBýPgA ok Ao Rnè òüA ô lüpHG Rnè ó@ .lýøk pOõLýìBÞ ÜüpÆ qA lðAõO|þì ÿqBu|þuoBÖ RBýéíÎ ûkpÞpO|QcAo þíÞAo oBÞúìBðpG òüA BìA .kpýâ ïBXðA rýð oBÞ òüA ÿApG pãük êüBuô ókpÞ îøApÖ qA Ao Bíy ô ô ûly oBÞ úG Quk wK .QuA ûkpÞ ÙBÏì ô lýñÞ QÖBüok püq àñýè qA Ao úÆõGpì ÿBø|oArÖA|ïpð BO lýñÞ ØéPhì ÿBø|oArÖA|ïpð ÿqBu|þuoBÖ úG ïAlÚA lñ^ pø þzÛð þuoBK óBGq }pPvâ o k rýð Bíy | | .lýyBG ûkpÞB×üA à^õÞ

Ao êüBGõì ÿBø|úìBðpG lýñÞþuoBÖ

xo k@ o k úìBðpG ûly úürXO ÿArWA .lýñÞ : \ S m a r t s i s \ u n p a c k e r \ s y m b i a n 9 \ X X X| pýÓPì oArÖA|ïpð îuA úG úPvG |XXX| úÞ lðoAk oApÚ |E pãük úyõK òülñ^ ,lüôpG úyõK òüA êgAk úG .QuA îuA BG QuA òßíì Bùð@qA þßü úÞ lýñÞ|þì ûløBzì Roõ¾ ok .lyBG "!" IXÏO QìçÎ pPÞAoBÞ BG Bü ô |C| ok úÆõGpì óBGq êüBÖ ,Bø|úyõK òüA ÿôkpø kõWô qA þßü BùñO pâA BìA .koAk kõWô IXÏO QìçÎ úyõK úG .kAk oApÚ ó@ok óBGq êüBÖ ,kõG kõWõì úyõK ôk òüA wK þßü püq IýOpO úG Ao Bø|úyõK ô ûly koAô ó@êgAk :IýOpO úG ÿpãük qA c/smartsis/unpacked/symbian9/fake message/!/resource/apps/xx.rsc

.lýupG |APPS| úyõK ÿAõPdì úG BO ûkpÞ þÆ úÞlñPvø |RSC| lðõvK BG þüBø|êüBÖ úyõK òüA êgAk ûkpÞàýéÞBùð@ÿôo pG .lñPvø úìBðpG óBGq ÿBø|êüBÖ .kõy qBG ó@ÿAõPdì BO oBÞ|úG RBÓè þìBíO lýñýG|þì úÞ oõÆ|óBíø løAõg ok {üBíð úG Bíy ÿApG úìBðpG ok úPÖo àýéÞ Bùð@ ÿôo pG úíWpO ÿApG QvýÖBÞ .lì@ ok .lýñÞ òürãüBW Ao kõg þuoBÖ òPì ô ûkpÞ ûløBzì Ao þuoBÖ úíéÞ QuA òßíì BXñüA ûly úPyõð wßÎpG Roõ¾|úG úÞ lýñÞ úìAkA kõg oBÞ úG ô ûkpßð QÚk ó@úG ,QuA ÿôopG úìBðpG ÿApWA óBìq ok óõ^ ,lýøk .ly lñøAõg ûkAk {üBíð Quok Roõ¾|úG êüBGõì BG QvýÖBÞ,RBÓè qA þzhG Bü ô úýéÞúíWpO qA wK ûpýgm úG ïAlÚA 7 úíÞk Bü ô M^ Qíu lýéÞqA ûkB×PuA úìBðpG BG Bì oBÞ rýð ûpýgm qA wK .lýñÞ kõg oBÞ

ÿApWA ÿApG pãük úìBðpG úu .lñPvø |ZntxHan| ê¾A ok ô lðpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì Bø|úìBðpG òüA wK .lñPvø êüBGõì ô úìBðpG ôk òüA óBýì ÿA|úÇuAô .lýñÞ I¿ð kõg þyõâ ok Ao Bùð@ QüõèôA IýOpO úG lýøAõg|þì úÞ Ao ÿA|úìBðpG AlPGA ,êìBÞ I¿ð qA wK wLuô lýñÞêÛPñì kõg þyõâúG ,lýñÞÿqBu|þuoBÖ ÿApG Bì .lýñÞ ApWA Ao |SmartSIS| úìBðpG lðõvK(|SIS | êüBÖ úÞ îüoõHXì AlPGA ÿqBu|þuoBÖ kõg ûlñøk|êýßzO ÿArWA úG Ao )êüBGõì ÿBø|úìBðpG |Option| QívÚ úG AlPGA oBÞ òüA ÿApG .îýñÞ îývÛO úìBðpG àü .lýñÞ JBhPðA Ao |Unpack| úñürâ ô úPÖo ëBHðk úG lüBG .kõy|þì qBG êüBÖ Qüpülì úG úýHy ÿôo pG ô úPzâ lýñÞ þuoBÖ lýøAõg|þì úÞ ÿA|úìBðpG þuopG úG úìBðpG AlPGA àýéÞ qA wK .lýñÞ àýéÞ ó@ ó@ok þèBßyA pâA .kqAkpK|þì úÆõGpì êüBÖ ÿAõPdì ëBc .kAk løAõg ïBÓýK Bíy úG ,lyBG úPyAlð kõWô |Unpack| úñürâô ûkq Ao |Option| lýéÞ qA ô lýñÞ JBhPðA ûoBGôk Ao úñürâ kõWõì ÿõñì Ao |Standard Unpack| ok úìBðpG úÞ lýñÞ JBhPðA úürXO úG Ñôpy ÐÚõì òüA ÿBø|êüBÖ úG þé¾A êüBÖ | | .lñÞ|þì ûlñøk|êýßzO BG pÂBc ëBc ok Bì oBÞ ïBíO |SmartSIS| úìBðpG ô lüôpG |ZntxHan| úìBðpG ÕApu úG ô úPvG Ao ó@.ûly Ao M^ Qíu lýéÞ AlPGA ApWA qA wK .lýñÞ ApWA Ao ó@ JBhPðA Ao |Listway| ÿõñì ,|Start| úñürâ qA ô lýðrG

þ×éPhì ÿBøoArÖA|ïpð úÂpÎ ô lýèõO løBy ûqôo pø qA ïAlÞpø úÞ îýPvø ûApíø ò×éO ÿBø|þyõâ ÿApG kõg úG Áõ¿hì ô ÁBg ÿkpÞoBÞ ÿAoAk Bùð@ òüA óõPì ÿApG ûly úPÖpâ oBÞ|úG óBGq .lñPvø ô koAk ûlðqBu kpÖ Bü ô QÞpy úG þãPvG ,Bø|úìBðpG úÞ kõy|þì úPÖpâ oBÞ|úG ó@ o k þüBø|óBGq æõíÏì qA .lðoAk Ao ûkB×PuA òüpPzýG ,ÐüqõO êdì xBuApG ,þðBíè@ ,þvýéãðA úG óAõO|þì Bø|óBGq òüA òýG úñýìq ok Bì úðB×uBPì .kpÞ ûoByA þuôo Bü ô þüBýðBLuA )Bø|ûBãPuk pãük ú^ ô pOõýLìBÞ ú^( oArÖA|ïpð lýèõO úÞ þüBXð@ qA ô îýPvø BøoõzÞ òüpO|ØýÏ qA þßü Bì oõzÞ o k ûlñvüõð qA QüBíc ô QüAo|þLÞ óõðBÚ þvüõð|úìBðpG pPíÞ ,kõy|þíð úPÖpâ ÿlW óAlñ^ úÇGAo ôo òýíø qA .lñÞ|þì oArÖA|ïpð lýèõO úG QHÒo òýñu o k ØéPhì ÿBø|oArÖA|ïpð BG ókpÞ oApÚpG .QuA Qhu þíÞóõâBðõâ óõ`íø þüBø|óBGq òPvðAk ïréPvì oBÞ òüA òýíø qA ,Qvýð oõzÞþíuo óBGq úÞQuA þvýéãðA úÞ QÖBü óAõO|þì òýüBK òýñu ok Ao þvÞ pPíÞ ôo lyBG úPgõì@Ao þíuo ô ÿokBì óBGq qA pýÒ þüBø|óBGq êGBÚ l¾o k rýð óæBvâorG o k oBì@ òüA úðB×uBPì ô þìBíO úÞ Q×â óBñýíÆA BG óAõO|þíð ô úPyAlð þèõHÚ wK !lðA|úPgõì@ îø Ao þìôk óBGq rýð Bì óæBvâorG êüBGõì ÿBø|úìBðpG pâA úÞ QÖpâ úXýPð óAõO|þì úÏìBW oBzÚA QüpTÞA ÿApG úÞ lñyBG ÿoBPyõð ÿAoAk eÇu ókpG æBG o k lñðAõO|þì ,lyBG ólðAõg êGBÚ .lñyBG oAnâpýSBO þíÞúÏìBW þíéÎ þuoBÖ óBGq úG óAõO|þì Ao ÿoArÖA|ïpð úðõã^ ëBc ?lññÞûkB×PuA ó@qA þPcAo úG lñðAõPG úíø BO lðAkpâpG àü úðõã^ úÞ kAk îýøAõg kBü Bíy úG qôpìA Bì pãük úG þßíÞ îø lýðAõPG BO ûkpÞ þuoBÖ Ao oArÖA|ïpð þuoBK óBGq }pPvâ ok îø ô ûkpÞ kõg óBñÆõíø | | .lýyBG úPyAkpG þìlÚ I¿ð úG ,oArÖA|ïpð àü ÿqBu|þuoBÖ ÿApG Bì :îüoAk qBýð ûlypÞm püq ok úÞþüBø|úìBðpG |Python| -1 |PythonScriptShell| -2 |megaPyModulePack| -3 |SmartSIS| -4 |ZntxHan| -5 ô |SmartSIS | Bì qBýð koõì ô þé¾A úìBðpG ôk

|letsgomobile| :wßÎ

QuA|ûAo ok êüBGõì Rçíc ïBÛì o k rýð ÿlüôolð@ÿBø|ò×éO ô ÿpG|àéG ,óõÖ|ÿ@,lGBü|þì {üArÖA | | .lðoAk oApÚ Bø|úéíc ÿlÏG ïõéÎ ô àýðôpPßèA þulñùì úPyo oBükBPuA ,òìolèBø wßèA ûko QýñìA o k êâõâ ,QuA lÛPÏì óBãýzýì ûBãzðAk o k pOõýLìBÞ ÿô .koAk oBýPgA o k Ao ÿpPzýG oAqBG îùu êKA úÞlñ^pø ,koAk Ao Qvhð þPGBÚo Qürì ,êìBÎ îPvýu òüA o k êâõâ qBG kpßüôo QuA lÛPÏì Ao êKA QuA òßíì þPc ô QyAk løAõg pG o k QÞpy òüA ÿApG þGõg óBüBK o k ÿô .lñÞ úÂpÎ Ao óõÖ|ÿ@ÐHñì lÞ ,êâõâ úGBzì úÞ lñÞoAkAô Iýu@ ,JApg oArÖA|ïpð úÞ ûly þcApÆ ÿoõÆ êâõâ îPvýu< :Q×â >.lðrG îPvýu úG þíÞ

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

úG ïõuõì ,lülW êvð ûApíø ÿBø|ò×éO pPzýG ú^ pø }pPvâ BG pPzýG Bø|ûBãPuk òüA o k ïpW Ñ õÚô ëBíPcA ,lñíyõø ÿBø|ò×éO BG ÿA|úHcB¿ì o k rãñýðBÞ aüo ,lüôolð@ QýñìA {hG wýDo .kõy|þì ,lñíyõø ÿBø|ò×éO êìBÎ ÿBø|îPvýu<|:kpÞ ï çÎA lèoôpOõýLìBÞ úG óBíWBùì .QuA þPýñìA åorG {èB^ ô óAoBßGApg åorG Ùlø RkBÎ àü úG QuA òßíì Rçíc òüA ô lðA|ûlðBuo Iýu@p×ð Bø|óõýéýì >.kõy êülHO qA Bøpßø ô QuA êüBGõì qôlñüô ,óAoBßGApg ÿBø|úéíc þé¾A Ùlø pPzýG ú^ pø }pPvâ BG .lñüõW|þì kõu êìBÎ îPvýu òüA ÿBø|ØÏ Bø|þyõâ òüA o k rýð îùì ÿBø|ûkAk êíc QýéGBÚ ,ûApíø|ò×éO RBðBßìA


wÞõñýè }õâ iýG ok pÇg wýÖ@|òKôA óBüpW qA lÏG BíPc qBGÐ|Hñì óAoAkBÖô oB^k wýÖ@|òKôA lülW ÿpGoBÞ ÈGAo lðlÛPÏì óApâê|ýédO .lylñøAõg ërèrO qA oAôó|õíýì ÿlýéÛO ,ÿpGoBÞÈGAo òüA .QuA QÖBuôpßüBì óõHüo ÿlñGf|pÆ wýÖ@ò|KôA lülW ÿpGoBÞ ÈGAo þcApÆ óBu þðBHýPzK BG ô úPÖpâ QÚô ûBì 9 ûlýuo ïBXðApu úG ríPvýuôpßüBì ÈGAo òüA úÞQuA kôq qõñø úPHèA .QuA úG Rnè ÿôo qA úßéG ,qBýð ÿôo qA úð RôBÃÚ BG .kõy êülHO pGoBÞ JBhPðA óBu åçG ÿApG úÞ ÿpËð 500 pG ,lülW ÿpGoBÞ ÈGAo ,lðA|úPyAnâ ÈGAo úG ÿkBüq oBývG ÿBø|QøBHy ÿoBývG .koAk QÖBuôpßüBì ÿpGoBÞ o k ÿpGoBÞ ÈGAo òüA úÞ lðlÛPÏì þíßdì êýèk ,ÿqBu|ûkBýK Roõ¾ qA ókpßð ûkB×PuA ÿApG kõG løAõg úÞ lðkõG lÛPÏì þgpG ô ,wýÖ@|òKôA êßzì QÖBuôpßüBì óõHüo kõg | | .ó@lýéÛO úG lupG ú^ ,koAk þGçÛðA úÞ QÖBuôpßüBì óõHüo oBíy|úG ÿoArÖA|ïpð ÿBø|ÿlñG|f pÆ ok ,lyôo|úGôo QìôBÛì BG AlPGAok ,lì@|þì pG ó@ ÿBø|þâtüô ÿkôq|úG BìA wýÖ@|òKôA .Qzâ ûpý^ {üBø|ØÏ Ao wýÖ@ pHðBýì ÿBølýéÞ þPc ó@ ëBHðk|úG ô QuA ûkpÞ ÿqBu|ûkBýK wýÖ@QÖBuôpßüBì qA ëBÛPðA BO QuA wýDo| .lyBG pO|ûkBu wýÖ@|òKôA úG ï çÎA wýÖ@|òKôA þGBüoAqBG {hG ,úPynâ ûBì 6 ok QÞpy òüA úÞ kpÞ ûkpÞ úDAoA óõâBðõâ f pÆ 17 qA {ýG pPzýG ÿBø|îPvýu ëBHðk úG ô QuA ÿlÏG úu {üBíð ,òPgAlðA ô ólýzÞ .QuA ûlðq ÿBø|{üBíð|{ýK ô óAlñìoBÞ qA þßü ,rßýì êßüBì QýèBÏÖ îø wýÖ@|òKôA ok úÞ ëôBð B¿hy kõg úÞ kpÞ ï çÎA ,lñÞ|þì Quôk Ao QÖBuôpßüBì óõHüo ÈGAo wýÖ@|òKôA ok ôA þé¾A úÒlÒk .koAk ú^ Qvýð Àhzì BÏÚAô úÞQuA òüA ok ÿô .lvüõñG Ao lÞ kAõg|þì þvÞ lèoô|wÞõñýè QüBu|Jô úG þéýíüA kõWô ÿkBüq Jõg ÿBø|ûlüA< :Qyõð Ao Bø|òüA úÞ þüBø|úéÃÎ BìA ,lðoAk >.úð ,lññÞMüBO úP×ø wýÖ@|òKôA 3/1 úhvð þÆ Ao kõéðAk óõýéýì 20 qpì úPynâ krð þðBìq pø qA {ýG ô kpÞko ,ûBì úu | | .QuA JõHdì óApGoBÞ

xoAlì ÿApG qBG|ÐHñì ÿBøoArÖA|ïpð þÖpÏì

| | .QuA lý×ì oBývG òýìq }qpè

kAq@}qõì@

þðBPvGk|{ýK }qõì@

îø ûrüBW úÞ ÿpñø oArÖA|ïpð òüA :|Tux Paint| -12 ÿBø|þyBÛð õì|îéÚ BG BO kqBu|þì o kBÚ Ao óBÞkõÞ,QuA ûkpG oBS@ úG þüBHüq ÿBø|ûõéW óAõO|þì þPc ô lñzßG ÿA|ûkBu | | .kAk ûly ûlýzÞ àü Roõ¾ úG úÞ oArÖA|ïpð òüA :|Tux Math| -13 lG ÿBø|ëõÒ BøBíÏì ókpÞêc BG ,QuA ûly þcApÆ ÿqBG þÂBüo êDBvì êc úG óBÞkõÞ ô kpG|þì òýG qA Ao ÿqBG Ñõð ÿôo rÞpíO QýéGBÚ oArÖA|ïpð òüA .lðõy|þì ÜüõzO ÿBø|ÿlñG|úgBy óAõO|þì ô koAk Ao êDBvì qA þ¾Bg | | .QyAk ó@o k þ×éPhì ÿBø|ÿqBG qA ÿA|úÎõíXì :|ChildsPlay| - 14 BG úÞ Bø|ákõÞlùì ô Bø|þðBPvGk|{ýK ÿApG ØéPhì oArÖA|ïpð òüA òýñ`íø .lðA|ûly úPyõð þyqõì@ÿBø|Ùlø .koAk ÿA|ûtüô úhvð îø þñøm óæõéÏì ÿApG 100 qA {ýG úÞþyqõì@úÎõíXì :|GCompris| -15 pËð o k ëBu 10 BO 2 òýG óBÞkõÞ ÿApG Ao þéý¿dO QýèBÏÖ }qõì@ ÿBø|ÿqBG êìBy úÎõíXì òüA .QuA úPÖpâ kõy|þì òPyõð ô ólðAõg ,þÖApÓW ,ïõéÎ ,þÂBüo ,YðpÇy ô õÞôkõu óõ^ þüBø|ÿqBG òPyAk BG òýñ`íø .lñÞ|þì ÜüõzO pGoBÞo k îø Ao úèBvì êc ÿBø|RoBùì

| | .QuA þupPuk êGBÚ rýð þðBGpÚ BÂo|lídì

þíýy

ô QuA AôBW pG þñPHì oArÖA|ïpð òüA :|Jmol| -6 Bø|ëBPvüpÞ ,Bø|ëõßéìôpÞBì ,Bø|ëõßéì ,îOA ÿBøoAkõíð JBPÞ àü îø oArÖA|ïpð òüA QüBu|Jô o k .kqBu|þì Ao ... ô ûkB×PuA ûõýy ô þüBíñøAo ÿApG óBãüAo þßýðôpPßèA | | .QuA oArÖA|ïpð òüA qA eýd¾ ÿApG QuA ÿpPvG oArÖA|ïpð òüA :|ProtoMol| -7 oBývG oArÖA|ïpð òüA þcApÆ .þèõßéì àýìBñük ÿqBu|úýHy þøkqBG ô koAk }pPvâ QýéGBÚ þâkBu|úG ô QuA ØÇÏñì | | .koAk þGõg

xçÞQüpülì

RoBHÎ Ø×hì oArÖA|ïpð òüA ïBð :|iTALC| -8

úWoBg ÿBø|óBGq

úGBzì ÿoArGA ,AôBW QÓè ÿpýâkBü oArGA :|jVLT| -16 ëAõu lýèõO oArGA ô úìBñPÓè àü BG Ao {éÖ ÿBø|RoBÞ | | .lñÞûkBu Ao úWoBg ÿBø|óBGq òPgõì@BO úPhýì@o k óAõO|þì oArÖA|ïpð òüA BG :|FlashQard| -17 þÎõÂõì pø koõì o k úÞ kpÞ Quo k þzéÖ ÿBø|RoBÞ ÙAløA ÿApG Ao ØéPhì ÿBø|RoBÞ ô lyBG úPyAk kõWô kpÞ ÈH Ao Bø|iuBK ,QyAnâ püõ¿O ,kpÞ kBXüA ØéPhì | | ...ô ÿBø|QýéGBÚ pG ûôçÎ :|Mnemosyne| ûsôpK –18 BG oArÖA|ïpð òüA ,{éÖ ÿBø|RoBÞ ëpPñÞ ô kBXüA BG ÈHOpì ô lðq þì xlc Ao ÿlÏG ÿBø|R|oBÞ ,þüôkBW þíPüoõãèA | | .løk|þì óBzð pOkôq Ao ó@ òüA ,BøoArÖA|ïpð pãük ÙçgpG :|jMemorize| -19 ÿApG Ao þèAõu|,úËÖBc ÿBø|RoBÞ kBXüA pG ûôçÎ oArÖA|ïpð .lñÞ|þì f pÇì rýð RoBÞpø úÞ koAkkõWô þPgo k îø oArÖA|ïpð òüA þé¾A úd×¾ o k léG Ao Bø|RoBÞqA àü ïAlÞlðAlG lñÞ|þì àíÞqõì@|{ðAk úG | | .QuA

BýÖApÓW

ÿôo ëBc o k xoAlì ô þyqõì@ÿBø|úvuõì qA ÿoBývG Bü úvuõì ûoAkA ÿApG þßýðôpPßèA ÿBø|îPvýu úG ókoô@ õð ÿoAqBG kBXüA þñÏü òüA ô lñPvø óBy|ûoAkA QdO úuolì lüBy ëBc òüA BG .þyqõì@ ô ëpPñÞ ÿBø|úìBðpG ÿApG o k úÞ lðoAk kõWô qBG|ÐHñì þüBø|úvuõì úÞ lñðAlð ÿoBývG ÿBøqBýð ,xoAlì BG kAq@þüBøkAkoApÚ òPvG BG pÂBc ëBc þé¾A úPvø .lññÞ|þì ÙpÆpG óBãüAo úG Ao óBð@ÿoArÖA|ïpð ókoô@ ÿôo .lñPvø qBG|ÐHñì ÿBøoArÖA|ïpð ,RBìlg òüA :lyBG úPyAk lðAõO|þì þé¾A êýèk àü ,qBG|ÐHñì úG xoAlì òüA qA óAõO|þì ô koô@|þì òýüBK QüBùð lc BO Ao úñürø úÞ |OpenSIS| çTì .kpÞ Z pg pãük ÿoõìA o k úñürø Ao úuolì ëpPñÞ úG ÉõGpì oõìA ô QuA ÙôpÏì ÿoArÖA|ïpð ûoAkA ÿBø|úñürø o k l¾o k 75 BO lðAõO|þì ,løk|þì ïBXðA | | .lñÞþüõW|úÖp¾ úuolì qA ÿA|úÎõíXì ,lì@løAõg úìAkA o k úÞþøBOõÞQupùÖ pSõì oBývG þyqõì@ ÿBø|Èýdì o k úÞ QuA BøoArÖA|ïpð | | .kõG løAõg

| | úuolì ûoAkA

{éÖ ÿBø|RoBÞ

|tinypic| :wßÎ

þvÞõñýè oBHgA

lðôo ô QuA >BøpOõýLìBÞ BG lñíyõø ÿpýâkBü ô þøkkBü< pOõýLìBÞ úÞ þuçÞ o k Ao óAqõì@|{ðAk BG óBíéÏì êìBÏO ërñì qA xçÞúG òPuõýK óBßìA þPc .lñÞ|þì pPzýG koAk | | .koAk kõWô rýð kBXüA þéìBÏO ÿkpG|QüAô ,ôlðBì :|Mando| -9 ô òýGoôk àü îéÏì pOõýLìBÞ úÞ QuA þÖBÞ BùñO ô lñÞ|þì Quo k óAõO|þì orýè qA ûkB×PuA BG .lyBG úPyAk oõPÞsôpK .kpÞêíÎ x ôBì lñðBíø

úPyõð BuBð Ao oArÖA|ïpð òüA :|WorldWind| -20 ëBPýXük ÿAõPdì Qüpülì BG óAõO|þì òýìq úÇÛð pø qA Ao ÿA|ûoAõøBì püôB¿O ô QuA úÞ RôB×O òüA BG QuA VoA êâõâ úýHy oBývG .lük ó@ ûkpG Ao ûrüBW òülñ^ oArÖA|ïpð òüA :|Archon| -10 úG þupPuk QýéGBÚ óõ`íø ,koAk ÿpãük ÿBø|þâtüô Bü ,õXPvW êGBÚ QüBu àü kBXüA lðôo óAõO|þì ,QuA ...ô ûBì ûpÞÿA|ûoAõøBì püôB¿O .kpÞ ûkBu oArÖA|ïpð òüA BG Ao úðBg àü o k kõWõì kAõì þPc óBGq ÿBøpñø ô ,Jô QdO ÿBø|ïpÖ ÜüpÆ qA lñðAõO|þì óApülì o k þüAlPGA eÇu o k úÞ þðBvÞ :õãñýG qBu|RoBÞ –21 pzPñì ô ëBuoA Ao ûkAk oBÞkõg oõÆ|úG úÞ þüBøoArÖA|ïpð Ao oArÖA|ïpð òüA ,lññÞ|þì êý¿dO þWoBg ÿBø|óBGq úuolì | | .lññÞþvüõðqBG Bü kBXüA Ao RBÎçÆA ,lñÞ|þì òüA .lñðAk|þì }qõì@ ÿBøoArÖA|ïpð òüpPùG qA þßü pãük ô þhüoBO RBÎBíPWA ,ûBãzðAk 40 qA {ýG qA ÿA|úÎõíXì qA Ao ØéPhì ÿBø|RoBÞ lýèõO oArÖA|ïpð | | .lññÞ|þì ûkB×PuA oArÖA|ïpð òüA qA RBvuõì áBg ïõéÎ Ao BøoArÖA|ïpð qA þß^õÞ {hG .kqBu|þì òßíì püôB¿O Ao IéÇì òüA ïôk {hG rýð lÏG ûoBíy o k ,îükpÞ þÖpÏì ÿApG oArGA úÎõíXì òüA :|Seismic Toolkit| -11 | | .kpÞîýøAõg ÿpýãýK ÿBøkAlüôo ô Bø|ûkAk êýédO o k óAlñízðAk ô òýÛÛdì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

þOBÎçÆA qBG|ÐHñì úðBìBu< :|OpenSIS| -1 75 BO Ao úuolì àü ûoAkA ÿBø|úñürø QuA oApÚ >qõì@|{ðAk òüA .løk {øBÞ,ÿoBXO ÿBø|îPvýu BG úvüBÛì o k l¾o k ,xBíO RBÎçÆA ,qõì@{ðAk þéÞQýÏÂô êìBy îPvýu ,ûoôk óBüBK JBPÞ ,úuolì ÿBø|QÎBu ÿrüo|úìBðpG o k oõÃc ,p×ð pø QyAlùG QýÏÂô ,ÿpýâ|}oArâ òüA .kõy|þì pãük ÿBø|QýéGBÚ ô òülèAô ëBOoõK ,xçÞ | | .lñÞ|þì oBÞwÞõñýè ô qôlñüô QdO oArÖA|ïpð

þuBñypPgA

oBG óõýéýì 7 qA {ýG oArÖA|ïpð òüA :|Stellarium|-2 òüpO|JõHdì qA þßü lükpO|þG ô QuA ûly QÖBüo k kõy|þì ïõüoçPuA àíÞ BG .QuA þyqõì@ ÿBøoArÖA|ïpð òüA .kpÞ ûløBzì úËdè pø o k Ao óBíu@ ÜýÚk QýÏÂô .lñÞ|þì oBÞàì ô wÞõñýè ,qôlñüô QdO oArÖA|ïpð óBíu@,ïõüoçPuA lñðBíø îø BýPvéu :|Celestia|-3 pãük ÙpÆ qA BìA .løk|þì óBzð Bíy úG Ao òýìq Iy pø qA Ao ó@ ô kpÞ p×u kôldìBð óBzßùÞ o k lýðAõO|þì þÏÚAô püôB¿O qA RAoBýu ÿApG oArÖA|ïpð òüA .lük ÿA|úüôAq þüBu@|ûrXÏì p×u óAqõì@{ðAk ÿApG ô QuA ûkpÞûkB×PuA .løk|þì lüõð Ao ,êýédO :|Space Trajectory Analysis| -4 úG úÞ þüBø|àyõì ÿBøpývì ÿqBupüõ¿O ô ÿqBu|úýHy ÈuõO pÂBc ëBc o k oArÖA|ïpð òüA .lðõy|þì JBOpK BÃÖ þééíèA|òýG ÿBø|ûBãzðAk qA ÿkAlÏO ô BKôoA þüBÃÖ wðAs@ | | .QuA ûkB×PuA ëBc o k

| |þuBñy|Qvüq

ÿBø|úßHy ÿBø|ëlì óBÛÛdì :|ByoDyn| -5 êýédO ô òýíhO ÿApG oArÖA|ïpð òüA àíÞ BG Ao þíýyõýG ÿAõu |ByoDyn| .lðpG|þì oBÞ|úG Bølðôo òüA ÿBøpPìAoBK Jô ÜüpÆ qA ,QuA êìBÎ îPvýu QdO ÿoArÖA|ïpð úÞ|òüA


ÿqBG oBHgA

îéù^ qôo

îW|ïBW :püõ¿O ™ QuA Jõg oBývG þüBíñýu þðAkpâoBÞô ÿqAkpKoõð ,àýÖApâ

pãük þðApüA ÿqBG àü úPynâ ûoBGok

iüoBO oôq úG pýzíy

.QuA úPyAlðpG õéW úG ôo þìlÚ òüpO|à^õÞ òì úð ÑõÂõì òüA ok .QuA Jõg oBývG àýÖApâ ô ÿqBG àýÖApâ úÞ ÿpãük wÞ aýø úð ô ïoAk ày òzýíýðA ,Bø|QÖBG|,àýÖApâ .lñýHG Ao ó@ òüqBÒ@ ÿõìk BìA .lðA|úPyAk ÿpýãíz^ ÿBø|QÖpzýK úíø BøpPÞAoBÞ Ùpc ÿA|úðBüAo ÿqBG úG ÐWAo îüoAk Bì úÞQuBW|òüA úPßð ûôpâ àü þPÚô .þñzýíýðA þüBíñýu îéýÖ úð îýðq|þì qA þíýð êÚAlc lüBG ,QuA ÿqBG àü þcApÆ ëõÓzì êGBÚ ô IuBñì ÿqBG lðôo þcApÆ Ùp¾ Ao }A|}çO .òzýíýðA ô àýÖApâ Ùp¾ Ao pãük þíýð ô lñÞëõHÚ

oBËPðA úÞ Qvýð ÿrý^ ó@ ç¾A o kBð pýzíy ÿqBG | | .îýPyAk Ao lñPvø àýéÞ ókpÞ õýyo@ êøA úÞ þðBvÞ úíø kAkpg 19 iüoBO ok úÞàýéÞ191 ûoBíy úG îøk|þì ÑBWoA ÿkBüq þ×ñì ô QHTì ÉBÛð ,lÛð ó@ok .ly pzPñì 1387 Bùð@úíø {ýGBíÞ úÞ ûly pÞm óBg|þéÏ×Çè ÿqBG ÿApG úÞ RôB×O òüA BG .lñPvø ÝkB¾ îø okBð pýzíy ÿApG ô lðA|ûly ÿkBýñG ÿBøkApüA úG êülHO æBc ØÏ ÉBÛð Q×âlüBG ï çÞàü ok .lñü@|þíð îz^ úGpãük RõÚ ÉBÛð ÿqBG þcApÆ ô þéK|îýâ pËð qA úðB×uBPì okBð pýzíy

õüæ ÿApG pãük Jõg ÿqBGõßu òzÞA àü

!lüõzð pX×ñì

êGBÚ äðo ÿôo qA BO lðA|ûly þcApÆ ÿoõÆ ÐðAõì ,ÿoBX×ðA kpì ÿqBG þPÎpu ÿoBX×ðA ÿBø|úßzG lýíù×G þPcAo úG lýðAõPG æBG ÿBø|QÎpuo k ô lñyBG ÀýhzO | | .ïAlÞBørìpÚ ô lñPvø Bø|ïAlÞrHu ÿoBX×ðA kpì Qý¿hy þcApÆ qA ÿrý^ ô îýñÞ QHd¾ àýÖApâ qA QuA Øýc òzýíýðA ,úPÖo òýG qA ô ûlypX×ñì îø }rÓì oBãðA úÞûrìBG Qý¿hy òüA .îýüõãð þðBìq o k ôA oAk|ûlñg ÿBøoBÞ BO úPÖpâ BøoBX×ðA ô Bø|}pK qA .koAk þüBHüq ûkBÏèA|ÝõÖ QÚk úG ôA RBÞpc úíø ÿôo ,lýøk|þíð ïBXðA ÿoBÞ aýø ô lýñÞ|þì Bøo Ao úPuk úÞ | | .QuA ûlyoBÞ ïBíO ókq îø úG îz^ àü o k Bùð@ëôA ú׿ð úÞ ûly êýßzO úécpì50qA ÿqBG o k .QuA ÿpìpÖ|QéK ûlññÞ|úPvg òOoBì àü ïôk ú׿ð ókpÞ ïBíO þèô lðõy|þì BùñO .lñyBG ûly ÿlñG|óBìq QÚk úG lüBG Bíy RBÞpc ô Bø|}pK úíø ,pOæBG êcApì QvüôBvì Bíy }rÓè òüpO|à^õÞ úÞ QuA |N+| ÿqBG óBíø kq kõy|þì úÞ þèBTì

þèõuo úÆ|lýu ÿqBG ÿpu qA QívÚ òýìõu o kBð pýzíy ÿqBG úÂpÎ oAqBG úG {ýK ûBì úÞ QuA |Quest of Persia| ëBHðk Ao þégAk ÿBø|ÿqBG lýèõO lðôo úÞ þðBvÞ .ly ûsôpK ókpÞïBíO ô ÿqBG QgBu koõÞo lñðAk|þì ,lññÞ|þì oBýPgA ok ày óôlG óBìoõzÞ ok ûly òýýÏO Rlì ok kAkpg ok lðq óBg|þéÏ×Çè .QuA BüõK ÿBøpñø QÞpy ÿBø|ûqoBHì îPvýuô Jõg þéK|îýâô lì@oAqBG úG 87ëBu úðB×uBPì BìA .lðkAk|þì Ao ÿpPùG ÿBø|ÿqBG lüõð {ðAôo

ûlÎ úWõO }kõg ÿBHüq ô ûkBuoBývG þéK|îýâ BG ly ÜÖõì |N+| ÿqBG {ýK ëBu ÿõükõPuA lülW ÿqBG .lñÞ IéW kõg úG Ao pìpÖ|QéK àHu óAoAlÖpÆ qA ÿkBüq ÿpOBHüq oBývG JBÏè ô äðo BG Ao |N+| ÿqBG lðôo óBíø ÐÚAô o k |Twisted Pixel| ÿqBG BíPc lñPvø õüæ wÞBG|wßüA o k ókqlýÞo@êøA úÞþðBvÞ.QuA ûkpÞúÂpÎ qA ÿqBG òýìôk .lðoAk pÆBg úG Ao )lì@îø |PC| ÿApG AlÏG úÞ(|The Maw | ÿBHüq .QuA pO|JAnW ô pPùG pËð úíø qA oBÞ|ûqBO ÿõükõPuA òüA þÖpÏì Ao ïBð òýíø úG ûrìBG oBývG ô lülW pPÞAoBÞàü |Splosion Man| ÿqBG kõWõì àü )îýìBñG ÿoBX×ðA kpì Ao ôA lýølG ûqBWA úÞ( òì|ósõéLuA .lñÞ|þì ô rÓì|þG lñízðAk ûlÎ àü IüpÒ ô IýXÎ ÿBø|{üBìq@pSA o k úÞ QuA ÿoBX×ðA ÿqBG Qüõø|þG ÿBXñýð lñðBíø Quo k ÿoBX×ðA kpì .QuA ûlì@kõWô úG îù×ð óBGq ÿBøoBÞ ÑAõðA ûlùÎ qA RoBùì ô QÎpu óBíø BG lðAõO|þì ô lñÞ|þì oBPÖo |N+| .lüBýGpG ÿpPìõéýÞlñ^ ÿBø|}pK ô oAõük qA òPÖo æBG úéíW qA ÿqBGõßu QñüõK 800 úÞ lýÞo@ ÿqBG àü qA .îýñÞ|þì Ñ ôpy ÿqBG àýÖApâ qA ëôA kpì ÿqBG ëBc pø úG BìA .lýyBG úPyAlð ÿkBüq oBËPðA koAk }qoA QÖBuôpßüBì )ÿlÏG|úu ÿBø|Èýdì o k þÇg QÞpc( }A|ÿlÏG îýð ô ôk àýÖApâ BG ÿoBX×ðA QýøBì úG úWõO BG .lñPvø ÑõñPì oBývG êcApì .QuA þñPyAk Quôk ô JAnW çìBÞ

Bøoõg|ÿqBG | | !lyBG }õgBð þíÞQuA òßíì lñølð wÞBG|wßüA ÿqBG úG ëõK óBìõO3500 oAqBG úG ûqBO þðApüA ÿBø|ÿqBG koõì o k rürÎ ÿBøoõg|ÿqBG Bíy ÙpÆ qA úìBð lñ^ úÞ ÿrý^ ó@ BG óBy|úÛýéu þðApüA ÿBøoõg|ÿqBG kAk|þì óBzð úÞ îýPyAk ûlì@ óBíýK ,ÿqôoõð þéÎ óBüBÚ@ úìBð .koAk RôB×O þéýg lññÞ|þì pßÖ BøqBu|ÿqBG óBñ^|îø .lýuo óBíPuk úG koõì òüA o k ÿkBG@pýg BÂo ô þÏý×y ïBvc ,kAtð|þéÞõO îýøAõg JBOqBG úd×¾ òýíø o k Ao Bùð@IuBñì ÐÚõì o k ô îýPvø Bíy ÿBøpËð pËPñì .lupG îø BøqBu|ÿqBG }õâ úG BO kAk

úP×ø òüA .lyBG Jõg rürÎ ÿBøoõg|ÿqBG Bíy úíø ëBc úÞ îüoAôlýìA .ï çu BG ÿqBG koõì o k .îýPÖo o kBð pýzíy ÿqBG ÕApu úG àýéÞ ïpPdì pýGk úý¾õO úG ûpgæBG lñðAõO|þíð ô lðoAlð þupPuk õüæ úG Bø|þéýg æBíPcA úÞ îýðAk|þì îø ÿoBX×ðA kpì úßHy òüA o k úÞ þGõg ÿBø|ÿqBG f py qA úÞ QuA Øýc îýP×â BìA ,lññÞ kõéðAk ÿqBG õüæ wÞBG|wßüA qA ûkB×PuA pÂBc ëBc o k úPHèA .lñðBíG Iý¿ð|þG lðõy|þì ûkAk oApÚ }ôpÖ úG ÿqBG ÿBø|ûBãyôpÖ o k îø Ao QÖBuôpßüBì ÿBøqBýPìA ô QuA ÿpÇg|þG oBÞ qA pPzýG lðoAk RkBÎ úÞ þðApüA ÿBøoõg|ÿqBG ÝAnì úG ÑõÂõì òüA úPHèA .lñðBuo|þì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

ÿk( 2010 ëBu úüõðAs rOo@ àýðôpPßèA ÿqBG ïôk ûoBíy úÞ þøBì óAõñÎ úG Ao ,)88 .kpÞï çÎA kõy|þì pzPñì |Army of Two| koAk ïBð îéù^ qôo úÞ ûp×ð ôk {OoA ïôk ûoBíy qA ô QuA ëôA ûoBíy ÿApG îýÛPvì ÿA|úìAkA ûkB×PuA ëôA QívÚ þé¾A ÿBøpPÞAoBÞ óBíø .lñÞ|þì ,360wÞBG|wßüA ÿApG óBìq|îø ÿqBG òüA .ly løAõg pzPñì |PSP| ô 3òzýPuA|þéK þÎõñ¿ì }õø ,àýÖApâ ólypPùG pG ûôçÎ {hG àü ,õüo ô îèBu ûp×ðôk ÿBø|ÿoBßíø ô o k úÞ ly løAõg úÖBÂA ÿqBG úG îø ûp×ð lñ^ ÿoBßíø Roõ¾ úG lñðAõO|þì p×ð oBù^ ó@ .lðpHG {ýK Ao ÿqBG

òì|QG ÿBW úG òíPýø ÿõükõPuA úÞ QuA ûlì@ BøpHg o k Ao |Arkham Asylum| úÞ |Rocksteady| ûsôpK ÿôo|pG oBÞ ëõÓzì ,koAk oBzPðA ûkBì@ òüA .QuA òíPýø ÿBø|ÿqBG ÿpu qA ÿlülW o k |Joystiq| QüBu úÞ ly pzPñì þPÚô pHg úzýKpñø( óõéuA áoBì ÿoBÞ úìôqo ÿqBG p`LÞ òyõì koõì o k þzhG )þvýéãðA kõG oApÚ 5òíPýø .QyAk kõWô 5òíPýø úPgBu |IO| þñÏü þé¾A ÿBø|ûlðqBu ÈuõO òPuõýK qA lÏG úÞþOæBÛPðA ô êÛð þÆ BìA kõy ûsôpK ,ly kBXüA wßýðApDõßuA úG |Eidos| óõéuA áoBì .kõG ûly ï çÎA ëBÏÖpýÒ ûôpâ óAõñÎ úG Ao |Rocksteady| ÿõükõPuA | .QuA ûkpÞþÖpÏì 5òíPýø ûlðqBu

ly êýÇÏO òüpâ

|GRIN| ÿqBu|ÿqBG ÿõükõPuA úÞ|òüA BG ô úPyAk ÿkBüq QýèBÏÖ úPynâ ëBuôk þßü o k àýðõüBG ÿqBuqBG lñðBì þGõg ÿBø|ÿqBG ô ôlðBíÞ àýðõüBG ÿlÏG|úu úhvð ,ôlðBíÞ úPynâ úP×ø BìA ,QuA ûkBPupÖ oAqBG úG Ao lPðAô òüA óly êýÇÏO qA pHg ÿA|úýìçÎA þÆ .kAk õükõPuA òzÞA ÿBø|ÿqBG úG óAlñì|úÚçÎ þðBÇýy óBøk QìçÎ BG Ao òüpâ ÿõükõPuA úPHèA .lñuBñy|þì QÞpy òüA ÙôpÏì óAlñg îø oôk òüpâ þé¾A ÿBøqBu|ÿqBG ÿA|ûlÎ Ao |Outbreak| ÿõükõPuA ô lðA|ûly ÐíW lüBHð pãük lÏG úG òüA qA BìA lðA|ûkpÞ wýuBO .kõG òüpâ QìçÎ BG þüBø|ÿqBG pËPñì


þñø@ ÿBø|IéÚ úP×ø lñ^ ok úÞþhü ,ÙôpÏì ÿqBG ôk þßü úÂpÎ BG ÿkôlc BO kõG úPÖpâ Ao Bø|þyôpÖ ÿqBG òüpPüô pýgA ûoByA òüBPzñ×èô úhvð úG lüBG úíø qA ëôA .QuA úPvßy oAqBG úG ÿkôq|úG ó@ 360wÞBG|wßüA úhvð úÞ îýñÞ QuA þupPuk êGBÚ îø òíPG ÿqBG êGBÚ ÿõìk .lýuo lýyBG IÊAõì .kpÞpH¾ þíÞ lüBG þé¾A ÿqBG ÿApG BìA ÿqBG qA ïõu ûoBíy !lüphð þé¾A ÿqBG ÿAõø úG Ao|ó@ oAqBG úG |Hearts of Iron| ÿBHüq ûkBÏèA|ÝõÖ ÿtOApPuA .kõy|þì úý¾õO àHu òüA óAoAlPuôk úíø úG úÞûlì@ úhvð lñðAõO|þì lðoAk P| SP| þPuk ëõvñÞúÞþðBvÞ þPuk ëõvñÞ ÿApG æBc úÞ Ao M | yst| ÿqBG àýuçÞ ÿBø|ÿqBG úG óAlñíÚçÎ .lññÞÿqBG ûly ÿqBuqBG þðõu NFL| ÿqBG 2010 úhvð óBy|úñürâ òüpPùG þyqoô .QuA þGõgoBývG ÿqBG ëõíÏì ÜHÆ úÞQuA M | adden B| rave: A Warriors Tale| þüApWBì òzÞA ÿqBG þéýg ÿqBG úÞûlì@oAqBG úG W | ii|ô 360wÞBG|wßüA ÿApG| .Qvýð Jõg îø lñPvø ó@ÿBøqBu|úýHyô BíýKAõø êøA úÞþðBvÞ C| ombat Wings Battle of the Pacific| lñðAõO|þì .lññÞóBdPìA Ao

êüBGõì ÿqBG

àýñuA ÿBø|úzüo

ÿpu ÿqBG òýèôA qA Jõg êülHO àü ûpgæBG .QÖpâ Roõ¾ êüBGõì ÿBø|þyõâ ÿApG pýâ|ëBPì àýuçÞ ÿBø|ÿqBG lðA|ûlzð ÜÖõì úÞ þðAlñíÚçÎ pzPñì |SNES| ô |MSX| ÿApG úÞ Ao pýâ|ëBPì ÿpu ÿôo Ao ÿqBG òüA lñðAõO|þì æBc lññÞ ÿqBG kõG ûly æBG þéýg àýÖApâ.lññÞI¿ð kõg êüBGõì ÿBø|þyõâ lýèBu {Ûð Bíy .ûlzð kBXüA ó@ok ÿpýýÓO ô Qvýð ÿBø|QüoõìBì ïBXðA ëBc ok úÞ lýñÞ|þì B×üA Ao àýñuA ókpÞ QÞpc úðBý×hì ÿôo ÿqBG êÞ ok .QuA ÿpu .lýñÞ JBñPWA ôo ok ôo ÿBø|ÿpýâok qA lüBG ô ûly lýÞBO .Qvýð æBG óAlñ^ òíyk ÿBøqBGpu þÎõñ¿ì }õø qA Ao óBOkõg QuA þÖBÞ Bùð@ Quk qA ókpÞ oApÖ ÿApG kAlÏO úðBPhHyõg .lýñÞ óBùñK Bùð@lük îýÛPvì pývì ÙôpÏì îýu|þG ÿBø|xBíO IèBÚ ok þüBíñøAo ÿkBüq ÿqBG ok }A|þðlðBìkBü úG äðq ÿAl¾ ó@BG ÿpýâ|ëBPì úG Ao ÿqBG òüA .konãð Qhu Bíy úG þéýg BO lðoAk kõWô .îýñÞ|þì úý¾õO óAlñíÚçÎ úíø

rñýuBuA pýËð þhüoBO ÿBø|ÿqBG úG ,ÿApÞþì êüôk àü úÞ QuA Quok .lñPgAlðA|þì þøBãð îýð lüpÞ óBìpùÚ Qvýð oApÚ BìA ,kõy|þì úPgBu òzÞA ÿqBG .kôpG ëAõupüq oõÆ|òüA óBPuAk þhüoBO ëõÚ úG Bü JnW êGBÚ ÿBø|fôo òüA ókõG Iv`ð lýñýG|þì úÞ kõy|þì õéGBO þPÚô Bø|Orb| ÿqBG ëkBÏì àü lðA|úPvðAõPð þPc ÿqBG ÿBø|ûlðqBu úG lupG ú^ lññÞ AlýK Bø|Orb| òüA ÿApG þuoBÖ þuoBÖ êßzì !ÿqBG kõg o k þøBãüBW ô ÜÇñì ÿqBG ÿpu ïBð .kõy|þíð îPg BW|òýíø úG ókõHð ûoBíy úu qA lÏG qõñø |Quest of Persia| þñÏü òüpO|þðApüA ÿApG Bì ô koAlð ÿA|þuoBÖ ëkBÏì aýø úíéÞ úu óAõñÎ àü lüBG oõzÞ ok ûly úPgBu ÿqBG Ao| ó@ kõy|þíð þPc úÞ îüpHG oBÞ úG Ao þvýéãðA ïoAôlýìA !Qyõð >BýypK ô@QvDõÞ< Qyq Roõ¾|úG ÿApG þuoBÖ ëkBÏì àü ëôA pOkôq ú^pø Bø|ûlðqBu ëBc úG ÿpßÖ wLuô lññÞAlýK óBzüBø|ÿqBG óAõñÎ | | .lñøk ïBXðA Bùð@þüAlPGA ô úPvßy þéK|îýâ aýø BùñO úð þñÖ QùW qA okBð pýzíy úðB×uBPì þéýg qA úßéG ,lü@|þíð JBvc úG õéW úG ôo þìBâ IÛÎ lðq óBg|þéÏ×Çè þñÏü }A|þéHÚ|ÿqBG qA RBùW úG ûlðqBu ûôpâ ûqAlðA qA {ýG lýÞBO .QuA ûkBPÖA Bøõìk ok koõì|þG Qðõzg ókAk óBzð ô àýÖApâ ïoAôlýìA .QuA ûkq úíÇè ÿqBG Qý×ýÞ úG çìBÞ òüA úG BüõK ÿBøpñø ÿõükõPuA ok ïrürÎ óBPuôk ÿqBG àü îüoAk Quôk Bì úÞ lñupG úPßð ÿôAo QuA oApÚ pâA úÞ îýñýHG þðApüA ûlññÞ|ïpâpu Quk qA ó@ úG Ao }A|ÿoAkBÖô êÚAlc lyBG iüoBO | | .lølð

ô úHÏW ÿpu àü ÈuõO úÞlñPvø Ðýuô óAlýì àü oBPÖpâ Bø|úHÏW óBýì ok Bíy .lðA|ûly AlW îø qA úßzG Ao Bø|òíyk qA þ¿hzì kAlÏO þPÚô .lüõy|þì þ¾Bg êýèk aýø ó ôlG Bø|úHÏW óBùâBð lýPzÞ þcApÆ BÏÚAô !õéW lüôpG lýðAõO|þì Bíy ô lñÞpO|þì àü Bü kõy qBG Bíy ÿBø|ûqoBHì qA wK úÞ ûqAôok àü qBG Ao ûAo ô kôpG õéW {HcB¾ óly úPzÞ BG úÞ ÿoBâ þPhu oBÞ êýHÚ òüA qA þÛÇñì êc ûAo Bø|ûk Bü ô lñÞ ûByokBð {èôA pPÞAoBÞúÞþhüoBO ÿqBG àü ok ?ûkõG òýG þÛÇñì úÇGAo àü óAõO|þì úðõã^ QuA oBzÖA | | ?kpÞAlýK Bø|úßzG ólýÞpO ô Bø|ïk@óly úPzÞ ïBð úG koAk kõWô ÿrý^ þâlñvüõð òýðAõÚ ok óBìpùÚ þPÚô .óBPuAk ÿBø|óBìpùÚ úG ïApPcA þéýg lüBG ÑõÂõì òüA lyBG ûBy okBð Bíy óBPuAk

okBð pýzíy úðB×uBPì õéW úG ôo þìBâ aýø BùñO úð þñÖ QùW qA lü@|þíð JBvc úG }A|þéHÚ|ÿqBG qA RBùW þéýg qA úßéG lðq óBg|þéÏ×Çè þñÏü QuA ûkBPÖA IÛÎ oBÞôpuþhüoBO QýÏÚAô àü BG Apüq kõyQüBÎopPzýG òPzÞ qA wK ÿqBG òüA o k Bì ûByo kBð .îüoAk pK {ðBW BO lñÞ|þì JnW Ao Bùð@ f ôo ,Bø|òíyk RôB×O Bø|ûlðqBu luo|þì pËð|úG úðB×uBPì !!!kõy ûlzð êDBÚ oBzÖA ûByo kBð ô xõPüpÞ òýG ÿkBüq úG ,òPÖpâûlüA ÿApG ûlðqBuûôpâkõHð lG lüBy.lñyBG Bü ólüBâ BXñýð lñðBì þéýhO ÿBø|ÿqBG úG ûBãð ÿBW

qA {ýK úÞ þðBìq .QuA |C4| óBíø úüBK oõOõì RõÎk BüõK ÿBøpñø ÿõükõPuA úG óBg þéÏ×ÇèoBzPðA ô Rçßzì oõOõì òüA ly úP×â òì úG ,ïkõG ûly qA QyAk êüBíO ûôpâ ô koAk ÿkBüq ÿBø|Qükôldì ÝB×OA òüA úÞ ly ú^ .lñÞ ûkB×PuA ÿpãük oõOõì úíø òüA kõWô BG Ap^ îðAlG ïoAk Quôk BÏÚAô ?kBP×ýð | | ?lñPÖo |C4| óBíø ÕApu úG îø qBG Bø|þPuBÞ lðq óBg þéÏ×Çè BG þðAlñ^ RôB×O ÿqBG àýðBßì þèBgBW ,Bø|JpÂlñ^ ÿApWA ,ókq pýzíy .koAlð úPHèA .lñPvø êHÚ lñðBì Quok ókpÞ ÑBÖk ô ókAk ïBXðA ÿqBG óly wðæBG ÿApG ÿkBüq }çO oBG| òüA òüA óBÞBíÞ BìA .QuA ûkõG îø rýì@|QýÛÖõì úÞ ûly óqpýzíy ïk@ àü Bíy pâA úÞ koAk kõWô êßzì ïk@ úíèBÎ àü úécpì pø ok ô kBPÖA ûAo úÞ lýPgBu ÿqBG àü ó@úG kõy|þíð ,QzÞ Ao pãük óqpýzíy ÿBøBíÏì kAlÏO .kpÞ ÝçÆA ûlññÞ|ïpâpu ÿA|úðBüAo Bùð@qA kõy|þì þPcAo úG úÞlñPvø îÞolÚ|ó@þÇýdì .kpÞpËð Ùp¾ úG Ao ÿqBG o k QÖpzýK xBvcA lüBG þéK|îýâ êGBÚ ÿBøpPÞAoBÞ pãük ô( okBð .lñÞ BÛèA ûlññÞ|ÿqBG Ao óBy|ÿBø|RolÚ úíø ÿqBG ëôA óBíø qA )ÿqBG þ¾Bg úécpì úG ólýuo qA wK êÚAlc ly|þì .lðoAk oBÞ lñÞ xBvcA BO kAk ûrüBW píýâ úG Ao Bø|JpÂlñ^ | | .QuA ûlýuo pOæBG úécpì úG ô ûkAk ïBXðA þíùì )þéK|îýâ Ñõð qA( úécpì þcApÆ ïBð úG ÿrý^ j o ÑB×OoA ô eÇu àü o k rý^ úíø .koAlð kõWô þ×hì îPü@àü ókpÞAlýK ÿApG ÿA|úyõâúð .løk|þì úð ,ÁBg úÇÛð àü úG QzâqBG úð ,koAk kõWô lñðBì êcApì .þÇýdì þüBíÏì úð ô BýyA BG þéìBÏO

oBG àü qA wK þñÏü òüA .kkpâpG ÿkBÎ ëBc úG ôA ûly pPvÞBg êßýø BO lýñÞ ÐðAõì þñÏü òüA îø qBG ô lýñÞ lülíO Ao óBOkõg }pK lýðAõO|þì oBG úu BO ólüpK | | .lñPvø pO|Qhu þðBìq pø qA ûly ÿlñG|óBìq ÿBø|}pK ô ÿqBGõßu ÿkõíÎ Roõ¾ úG QÖpzýK Bø|QÚô þÃÏG .lñPvø ÑõñPì oBývG êcApì RBXð ÿApG ô lPÖA|þì ûAo óBO|ëBHðk þñø@|ïk@àü Bø|QÚô þÃÏG .kõy|þì ïBXðA RBÚôA òüA úíø o k .lüoAnãG pu QzK Ao ÐðAõì úíø úPvG îz^ lüBG kõg óBW ÐðAõì òüA qA þéýg óõ^ lýñÞoAnâAô óBOqBG pìpÖ|QéK ûrüpÒ úG Ao ÿqBG ïBXðA lüBG úÞ lñPvýð kBüq olÚ|ó@Bø|òíyk úðBPhHyõg !kpÞ ko kõy|þíð QÚk ô pßÖ BG Ao | | .lðpýãG ûlññÞ|ÿqBG qA Ao ÿqBGõßu Rnè |N+| lñðBì Ao| ó@kõy|þì úÞQuA òüA ÿoBX×ðA kpì ÿqBG QHTì ÉBÛð qA þßü Apüq lñPvø RôB×Pì ûp×ð lñ^ {hG êcApì .kpÞ ÿqBG îø ûp×ð| lñ^ Roõ¾|úG ÜýÚk ÿlñG|óBìq ô ûlññÞ|ÿqBG ôk pø àíÞBG BùñO úÞlðA|ûly ûlý^ ÿoõÆ ÐðAõì ÿqBG òüA .lñyBG óly ko êGBÚ îø oBñÞ o k óly pX×ñì ïBãñø o k Bùð@ úý¾õO pìpÖ|QéK ÿBø|ÿqBG úG óAlñíÚçÎ úíø úG Ao f p×ì ô rýãðA|óBXýø òüA !kõy|þì pX×ñì QuA ïõéÏì {ìBð qA úÞoõÆ|óBíø ÿoBX×ðA kpì| .åpì BG ûAo o k |The Maw| lñðBì îø ÿoBX×ðA kpì |PC| úhvð îüoAôlýìA .îýñÞ|þì BO .koôBýG Quk úG úÖBÂA úðBßO àü }pK ïBãñø o k úÞlðõy|þì UÎBG BøoBX×ðA | | .lyBG pH¾ lüBG ó@qA wK ô lýñÞpX×ñì Ao ÿoBX×ðA kpì lýðAõO|þì îø pu QzK oBG úu

| | !îüoAlð þéÏÖ wýDo BG þéßzì aýø îø Bì ô ûly .koAk kõWô lülW òüBPzñ×èô ÿqBG ,óApùO qA þÚkB¾ rüôpKpýìA ÿBÚ@ îýøk|þì Ao úìBð JAõW Bì úÞ úËdè òüA o k ó@ 360wÞBG|wßüA úhvð .QuA ûlì@oAqBG úG ÿkqk Roõ¾|úG Bì BìA koAk kõWô ÿqBG qôo úG oBHgA ÿApG QüBu ,þGBñW òývc ÿBÚ@ lÏG úP×ø BO !lüBýð JBvc úG ÔýéHO QÚô àü BO îýñÞ þÖpÏì îýðAõO|þíð .oAlùãðAlg

|xboxfocus :püõ¿O ™ QÖo æBG oAõük qA kõy|þì þK ok|þK ÿBøoBX×ðA àíÞBG

úP×ø ÿqBG

úG lÏG ûBì lñ^ úÞ ÿA|úhvð òýG þÚpÖ àü lüBG ëBc pø úG ,kõG þèõvñÞ ?úð Bü lðphG Ao| ó@Bø|ûlññÞ|ÿqBG BO lyBG úPyAk kõWô luo|þì oAqBG ô IèBW þéýg óBPuAk úÞþüBø|ÿqBG kAlÏO ,qAõøA qA ÿkAlg lýcô ÿBÚ@ þíÞÿBÃÖ òüA úðB×uBPì .Qvýð kBüq ç¾A Bøqôo|òüA lñyBG úPyAk ÜýíÎ lñðBì þüBø|ÿqBG óBPuAk løk|þíð ûqBWA Bì úG îüoAk ÿqBG úd×¾ o k úÞ pýâ àýéÞpýGk úG þéýg çHÚ úéG ,þíýßc pGB¾ .îýñÞØüpÏO Ao 3Rô@|ëBÖ ÅõÎ oõÞnì pýGk ó@ úÞ QuBø|Rlì BìA )|!Bì úG óBzüA BÃüA( îükAk|þì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

úhvð .koAk ïBð |Shift| }lülW ûoBíy |NFS| ÿqBG ,ï lÛì óBìBu ÿBÚ@ kõzG Ao òüçð@ úhvð QuA oApÚ .lñÞ|þì ÝpÖ Q×ýy BG |NFS| òüçð@ |PC| úhvð koõì o k ÿpHg qõñø Bì ,rürÎ ÿoBýPhG lídì .kpÞÿqBG óBãüAo ÿrý^ .lýñÞ pH¾ pPzýG þíÞ ,þPXc BÂo|þéÎ .îüoAlð lzýéð@ xoõÖ úG Bíy úÞ îø þOBÏüBy .lupG oAqBG úG 5êüôA Qðlüqo |PC| úhvð BO ûlðBíð |PC| úhvð koõì o k .lñPvø xBuA ô úüBK|þG óBy|úíø lükpÞ ûoByA Bùð@ ÿBø|úhvð qA pOæBG þßýÖApâ QÚk pËð qA îüõãG lüBG îø pPüBÖ QüpPuA


RBÎçÆA ÿoôBñÖ þüBÃÚ ûBãPuk ô RôBÃÚ ok RBÎçÆA ÿoôBñÖ {Ûð

AõÎk ÙpÆ ôk ÉBHOoA kBXüA BùñO ô Qvýð ÿlýèõO oBÞ ÿqBXì çìBÞ lðAõO|þì Èýdì ,QuA þÂBÚ àü BG BìA .QuA àýðôpPßèA ûBâkAk Ñ õð àü òüA úÞ lyBG ûBãPuk àü kpßéíÎ Qd¾ ô Qìçu pG úÞ þPürì ókõG ÿpýãýK QýéGBÚ ô RoBËð óBíø ,koAk úýßO .QuA oõìA ïBíO pG lyoA ëôõvì àýðôpPßèA úýüBÃÚ ûõÚ o k ô RoBËð òüçð@ Roõ¾|úG þðBPuA ÿBølcAô o k Ao Bø|ûlðôpK òüpO|þürW lðAõO|þì ô koAk þâlýuo îø ó@ .lðAõhG oõzÞ àü ÉBÛð òü pO|ûkBPÖAoôk .ó@qA {ýK þPc ô ûlðôpK þÂBÚ BG óBìríø Quo k ÐìBW ïBËð àü o k êcApì òüA ïBíO ÿqBu|ûkBýK BG îPvýu àü úG ÿA|ûpürW îPvýu ,þßýðôpPßèA kõy|þì êülHO ápPzì þOBÎçÆA àðBG BG ú^oBLßü pø oBì@ óAõO|þì úýðBS qA ÿpvÞ o k ó@ xBuApG úÞ | | .kpÞ þuopG o k Ao þüBÃÚ oBPÖo Bü ô ïpW Ñ õð ,QuA ïkpì ïBíO ÐWpì úÞóolì þüBÃÚ ïBËð o k ú^ o k úðBìpXì oBPÖo úÞ QÖBüo k óAõO|þì þPcAo|úG ô QÖA ëBc o k þðBßì ú^ o k þðBuõð ú^ BG ô ÿlc mBhOA ÿApG oArGA òüpPùG RBÎçÆA òüA .QuA rýg | | .QuA þÎBíPWA ÿBø|úñýìq o k îýí¿O àü ûoôBzì ÝBOA ô wðAp×ñÞ õDlüô lñðBì þOBðBßìA kBXüA ÿBøoBÞ ûAo òü pO|ûkBu lðAõO|þì ÿqBXì o k RBÃÚ {ìAo@ .lyBG þuo kAk úHÏy QüBùð|þG àü ÿoBÞ ô þH¿Î ÿBøoBzÖ lðAõO|þì þuo kA k o k Ao ûBâkAk ûpùì òüpO|þé¾A ô ûkpÞ îÞ Ao þÂBÚ | | .koAk úãð ÈüApy òüpPùG

RBÎçÆA ÿoôBñÖ îÏÆB|G îèBu ÿBÃÖ .lyBHð ÿqBýð ó@êñupK ô þßürýÖ ÿBÃÖ ÿpýãýK óly pO|úÖp¾ úG ó ôpÛì ô pO|QcAo úéíW ÿBø|úñürø ô àýÖApO óly îÞrýð ô þüBÃÚ pìA àü îèBu ÿBÃÚ .QuA ëõíÏì BøoBÞ þPñu ïBXðA o k úÞ þHðBW ïBËð óly þßýðôpPßèA Qürì òü pPùG lüBy þßýðôpPßèA {ìAo@ àü o k .lyBG kpßéíÎ o k QýÖB×y kBXüA þuo kAk ô ûlý`ýK þuo kAk êcApì ú^pø àýðôpPßèA ïBËð BùñO BøApukAk ô Bø|ûBâkAk úG RBÏWApì qA ÿoBývG êGBÚ ô ÙB×y êcApì þìBíO ,lñyBG îø þðæõÆ ÈÛÖ æõíÏì úÞ QuA ûkBu ëAõu àü ÿApG úPHèA .QuA þGBüko êGBÚ kBñuA ïBíO ,þGBü qBG >?QuA ÿA|úécpì ú^ o k ûlðôpK óçÖ< lñupK|þì kõG løAõhð ë@|ûlüA lc o k kpßéíÎ ô QýñìA ûBã`ýø àýðôpPßèA kõíð ô kBñuA óly þèBPýXük BG o k Ao ë@|ûlüA qA þdÇu óAõO|þì BøqBýð xBuApG BìA úÞ Qvýð úðçÚBÎ pãük ,þuo kAk êcApì òPÖBü | | .QyAk pËð oBÞ òüA ô lyBG ÿoõÃc RBHÏy úG RBÏWApì ïBíO ïBXðA QðpPñüA lñðBì þüBø|úßHy pPvG o k lðAõO|þì þðBãüBG o k kBñuA ïBíO þPñu ïBËð àü o k àü þPc ÿoAlùãð çÛÎ úÞ kõy|þì ÿoAlùãð ûõÚ ûBãzüBíð o k úýüBÃÚ ûõÚ ó ôBÏì úÞ ÿoBì@.kõy êìAõÎ ô QuA ëBdì Bùð@ úíø qA þLÞ úhvð l¾o k 95 BO 90 kAk|þì óBzð ,kpÞ úDAoA úýüBÃÚ Ao lñPvì àü lðAõO|þì þðBvðA ÿBÇg lñðBì ÿA|ûkBu .QuA ÙôpÏì ëAõu óBíø ólýupK ÿApG RBÏWApì þPc Bü ô kqBu kõÛ×ì RBÎçÆA ûõHðA o k úzýíø ÿApG þ¾Bg ô ÿA|úzýéÞ êßy æõíÏì rýð Bø|ëAõu òüA ô

?QuA òìA ÿqBXì þuokAk Bü@

| RBÎçÆA ÿoôBñÖ qA QHd¾ úÞ RBÚôA þøBâ ô RBdü p×O qA QHd¾ Bø|þÃÏG ,kõy|þì pzG ÿApG îéÎ òüA úÞ lññÞ|þì þüBø|þìpâpu RBÎçÆA ÿoôBñÖ BìA .QuA ûkpÞ îøApÖ ÿqôpìA .koAk ÿqBu|lñíðAõO ïBð úG þuBuA ê¾A àü BG oõìA êýùvO úG ÿqBulñíðAõO úgBy o k àüsõèõñßO oArGA ô þPüpülì ÿA|ûõýy qA ûkB×PuA o k RBÎçÆA ÿoôBñÖ qA úgBy òüA .kõy|þì úPgAkpK ú^ Ao BøoBÞô kõy koAô lðAõO|þì ÿA|úPyo ô úñýìq pø .lñÞ ëõdPì þüAõPdì pËð qA ú^ ô ÿpøBÊ pËð qA àýðôpPßèA ÿoAlßðBG lèõO o k Ao ëõdO òüA úðõíð òüA o k rýð pãük úðõíð óAoArø úPHèA ô lük óAõO|þì îéÎ òüA ÿBøkpÞoBÞ qA pãük þßü .koAk kõWô koõì o k ô þüBÃÚ ûBãPuk kpßéíÎ ô ÈüApy kõHùG o k pø o k úüBÃÚ ûõÚ .QuA QèAlÎ }pPvâ QüBùð ÐWpì òüpO|þé¾A ô þuBuA òÞo óAõñÎ|úG ÿoõzÞ ÿAoAk BPÏýHÆ ô QuA îüApW ô RBÖçPgA úG þâlýuo ÿApG úÞ QuA ûlññÞ|úÏWApì ÿkBü q oBývG kAlÏO Bü úPuAõg ÿp×ýÞ ô þðlì ,þÚõÛc êüBvì Bü@þPuAo úG BìA .lññÞ þì úÏWApì BXð@úG úPuAõgBð êýùvO ÑBíPWA o k QèAlÎ ÿBø|úHñW qA þßü ?Qvýð RBÖçPgA úG þâlýuo

| | þßýðôpPßèA Ñ õð qA QèAlÎ

unisa.edu.au| :wßÎ

l ñ ðB ì þ OB Î ç Æ A î P v ý u à ü ó kõ G ò ì A B ð Bì pâA ëBc ô QuA QíýÚ óApâ úðBg àü òPyA k ?QvýÞp¿Ûì îýyBG ûkAlð oApÚ o k úðBg òüA ÿApG } ôo ô ûAo Bøl¾ þOBÎçÆA ÿBø|îPvýu QýñìA qA óBùW puApu o k þPýñìA îPvýu óAoArø úÞ koA k îýøAõg|þì pâA wK ,lññÞ|þì ûkB×PuA Bùð@ êìBÞ Ao þcApÆ lüBG îýyBG úPyA k þñìA îPvýu ÿoBãðA|êùu BG îø Ao ÿqBu|ûkBýK ô îýøk ïBXðA îPvýu àü o k RBÎçÆA Ì×c .îýñßð ûApíø óAoArø qA pO| òìA ô pO|óAqoA oBývG àýðôpPßèA f pÆ àü ÿqBu|ûkBýK kõW ô òüA BG .QuA þðBãüBG .Qvýð þðBu@oBÞ êìBÞ þGBüqBG êGBÚ pãük kBñuA òüA ÿqõu|{O@Bü ô úèrèq BG þPñu RBÎçÆA ÿoAlùãð ÿBø|îPvýu .kõG løAõhð ?îüoBÞ ÿBXÞ Bì| | þðBãüBG ûpHg kpÖ pâA ô QuA kpÖ úG îDBÚ æõíÏì RBÎçÆA ÿoôBñÖ ÿBø|ÀÛð ïBíO kõW ô BG AlýK þupPuk RBÎçÆA úG lðAõO|þíð þvÞ,løAõhð o k Ao BøkpÞoBÞ òüpPùG qA þßü úýDBÃÚ ûõÚ ,oõzÞ lñü@pÖ þOBÎçÆA ÐìBW îPvýu àü o k BìA lñÞ o k lüBG Ao oBÞ òüA kõíð úPHèA .QuA úPyAk úÇGAo òüA qA þürW RBÎçÆA þGBüqBG ô ÿoAlùãð ,ÿqBu|ûpýgm òüôlO ô þðBìqBu ÿBø|úßHy ÿBýcA BìA .lük êíÎ xBuApG úÞ kõG lñøAõg ûkAk óBüpW oAkõíð àü òýñ`íø ô àýðôpPßèA þðBãüBG ÿBø|îPvýu Bø|þupPuk ïBíO ô kõy|þì þcApÆ þ¾Bg òýðAõÚ òüA þüAõPdì QÞpc oBñÞ o k oôk ûAo qA ÿBø|ûoôBzì .kõy|þì Ì×c ÐìBW ïBËð àü ÿBñHì pG îüApW óõðBÚ Iüõ¿O ô òüôlO úG úÞpHüBupìA o k ûõÚ oôk ûAo qA lükqBG ÿoôBñÖ qA úPuo òüA Õ õéG úðBzð ,lýìBXðA ÿA|úðBüAo ô |e-Court|ÿqBXì ÿBø|ûBâkAk Ñ õÂõì úG .QuA |TeleWorking| óBíø Bü oôk ûAo qA BøoBÞïBXðA îýøAõg ûlñü@ ÿBø|úP×ø o k òýñ^ òüA koAõì QdO ÿBø|îPvýu ÿApG pünKBð|oBßðA þPürì .QgAkpK ÿBø|ïBËð o k .QuA þOBÎçÆA ÿBø|ÿoôBñÖ BñÏì|þG ÿkBü q kôlc BO Bø|úé¾BÖ þßýðôpPßèA úñýìq òüA o k úÏèBÇì ÿApG þGõg ÐHñì QüBu òüA http://cybercrime.gov|:QuA àü pG oApÚ úÞrýð þuo kAk lñðBì ÿoõìA o k .lðõy|þì

kAq@ÿoõð lýÏu

Bü lýuo îßc úG Bü@ûlðôpK óçÖ úßñüA lñðBì .lðoAk ëAõu òüA ,?QuA þÞ | Bì ûBâkAk óBìq úßñüA Bü ô ?úð ê¿Ö ô êc ,ÐìBW îPvýu àü o k ó@ ÿBø|iuBK ô | | .QuA þðly rýð Bì oõzÞRBðBßìA BG úÞë@|ûlüA îPvýu àü o k ÿA|ûoBíy ûlðôpK pø ÿApG óAõO|þì ,lyBG oBâqBu úDAoA ó@þÞBy Bü ô êýÞô úG úÞ QÖpâ pËð o k ÁBg lñðAõPG ó@ØéPhì êcApì úG þâlýuo ÿApG BO kõy úPyAk þupPuk ó@ RBÎçÆA úG QðpPñüA ÜüpÆ qA úG àìBýK BG þuo kAk òüA ØéPhì êcApì rýð ô lñyBG | | .kõy þðBuo|ÑçÆA AõÎk òýÖpÆ óBìqBu kõg ÿApG rýð ÿpãük Qürì JBG òüA o k þßürýÖ óly à^õÞ óBíø úÞ koAk kõWô þüBÃÚ oBÞ BùñO úÞ ÿpOBÖk qA ÿoBývG úÞ Ap^ .QuA óBìqBu Ao lñøk|þì ïBXðA þðBuo|ÑçÆA ô þðBãüBG ô QHS úG pãük BO kpÞ ÿqBu|ûkBýK úßHy pPvG o k óAõO|þì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

BG QèAlÎ ÿBPuAo o k úÞ Ñ õÂõì òüpO|þé¾A Ñ õÂõì ,lýuo ó@ úG óAõO|þì RBÎçÆA ÿoôBñÖ ÿoBÞôqBu kõWô þñÏü .QuA RBìlg úG þupPuk pG ÿqBÒ@ kõg RBìlg úG þupPuk êýùvO ÿApG .QuA QèAlÎ }pPvâ RBìlg úüBupüq o k lðAõO|þì þuo kAk lÏG ïBâo k| | Ap^ .kõy ïBXðA ÿpOæBG oBývG Qý×ýÞ BG àýðôpPßèA óBìq o k RBÃÚ þupPuk ô ûlyõýyo@kBñuA kõWô úÞ êìBÞ RôBÃÚ àü lðAõO|þì kBñuA òüA úG ûBOõÞoBývG qA þßü úÞ >ÿAo ÄÛð< þÎõð úG ô koAnãG ApWA úG Ao o k .lðBupG êÚAlc úG Ao QuA þuo kAk ÿBø|ØÏ ô BøoBÃcA îPvýu óly ûrýðBßì óAõO|þì koõì òüA oBÃcA ÿBø|úìBð pãük BO kõG løBy þPcAo úG Ao ûpýÒ o k lñPvø IÆBhì úG ólýuo ûAo o k úÞþðBìq qA {ýG .lðBíð þÚBG ApukAk êgAk o k úzüo úÞ þuo kAk óly þðæõÆ Ñ õÂõì o k ô RBÎçÆA ÿoôBñÖ ,koA k þPñu ÿoA kA ïBËð ó õýuBìõOA( úðBgpýGk lñíyõø ÿBø|îPvýu úG þðBìq pËð qA Ao pOBÖk òýG úé¾BÖ lðAõO|þì )ÿoAkA îPvýu àü o k Ao Bùð@ þìBíO ô ûkpÞ àükrð p×¾ úG ólýzhG QÎpu BG ô úPÖpâ {yõK QdO ÐìBW qA îø ô þðBìq pËð qA îø Ao þuo kAk lñü@pÖ BøoBÞ .lzhG kõHùG oBÞ êcApì pËð àü pG îýÛPvì pýSBO pG ûô çÎ Bø|îPvýu òüA qA ,koAk ÑBíPWA o k îø ÿpãük þHðBW RApýSBO úüôo


þìõíÎ {ðAk ±{õý ì†Þ °†í»è†¶

pOõýLìBÞ{ðAk óBìBãzýK

píèBG þðõPð@ õýPuA |(Steven Anthony Ballmer)|

ÿqBXì ÿBýðk ok lDõu RoB×u ÿBíð

êPñüA ÿA|úPvø 80 Mý^ |theinquirer :wßÎ

2007

| | .lñÞûpýgm }kõg

2008 o k 1956 xoBì 24 píèBG þðõPð@õýPuA qA þßü ÿô .ly lèõPì óBãýzýì QüôpPük ,lÏG úG 2000 ëBu úüõðAs qA úÞQuA óApWBO ûlùÎ pGAo QÖBuôpßüBì þéìBÎ Qüpülì òýìôk ,BPürâ õOpGôo qA lÏG ÿô .QÖpâ àü o k ókpÞ oBÞ BG BùñO úÞ QuA ÿp×ð | | .QuA ûlypðõýéýG QÞpy QÖBuôpßüBì úG 1980 òDôs 11 o k ÿô oBíy úG ó@ lñìoBÞ òýìA24 ô QuõýK úÞ kõG ÿoBXO pülì òýPvhð ô lì@|þì o k .lì@o k ïAlhPuA úG wPýâ êýG ÈuõO ô oæk oArø 50 úðæBu ÝõÛc BG AlPGA oBÞ|úG qBÒ@ ,QÞpy QýßèBì qA l¾o k|àü o k Ao þ×éPhì ÿBø|{hG ôA .kpÞ óBýì qA úÞ QÖpâ ûlùÎ|úG QÖBuôpßüBì ,>êìBÎ îPvýu úÏuõO< úG óAõO|þì Bø|ó@ ûoByA >þðBHýPzK ô }ôpÖ< ,>RBýéíÎ< óAõñÎ|úG Bíuo|,2000 ëBu o k ôA .kpÞ o k ôA .ly þÖpÏì QÖBuôpßüBì êìBÎpülì Ao kõg ïBùu qA l¾o k Qzø 2003 ëBu îùu qA l¾o k 4 BùñO ô QgôpÖ þÚBG kõg oBýPgA o k Ao QÖBuôpßüBì ô êù^ ,oæk koBýéýì 11 BG ÿô .QyAnâ ûly úPgBñy óBùW lñíOôpS kpì òýìõu | | .QuA

þupPuk QÎpupK QðpPñüA úG Bßüpì@o k p×ð óõýéýì 200 kôlc ,2008 þì ûBì | | .lðkpÞAlýK ,QgAkpK|þì Bø|äñø@|àO }ôpÖ úG úÞ êKA rðõýO|ÿ@ ûBãyôpÖ ,òDôs ûBì o k .lðBuo }ôpÖ|úG Ao äñø@|óõýéýì|YñK òüpOpHPÏì qA þßü ,BßýðBPüpG ÙoBÏíèA|ûpüAk ,2008 òDôs ûBì o k kõHùG ÿApG ûõýy òüA qA ,BülK|þßüô QýÛÖõì ólük BG ,Býðk ÿBø|ÙoBÏíèA|ûpüAk | | .QvW kõu kõg ÿBø|êglì .lðoAk þupPuk QðpPñüA úG óBùW ïkpì l¾o k 21 úÞ ly ï çÎA ,òDôs ïA|þu p×ð koBýéýì îýð ô àü úG àükrð ,lðkõG ê¿Pì QðpPñüA úG úÞ þìkpì þñýíhO kAlÏO | | .ly ûkq òýíhO úd×¾ óõýéüpO àü }A|ÿlñG ÀgByoõOõì úÞkpÞï çÎA ÿæõW ûBì o k êâõâ | | .QuA ûkpÞûpýgm Ao Býðk puApu qA úðæBu ûlññÞlükqBG óõýéýì 684 úG BülK|þßüô ,2008 pHPÞA ûBì o k qA {ýG ÿôo úÞ QyAk ëBÏÖ pãzüApüô oArø 75 qA {ýG QüBu|Jô òüA .QÖBü Quk þvýéãðA ,qôo ó@BO ô ly úíWpO óBGq 250 úG BülK|þßüô .lðkpÞ|þì oBÞúèBÛì óõýéýì10 | | .QuA ûkõG BülK þßüô óBGq òüpO|IÆBhìpK

þðBùW kAq@úìBñzðAk|,BülK|þßüô

þPüBGApO 1 àvük| |pcworld| :wßÎ

1 Qhu àvük óBùW o k oBG òýPvhð ÿApG þ^BPýø QÞpy ,úüõðAs ïoBù^ Qhu ÿBø|àvük òüA úÞlðkõG lÛPÏì BÛýíÎ QÏñ¾ óApâ|êýédO .kpÞlýèõO þPüBGApO BPÛýÛc ,2009 ëBu êüAôA BO úÞ îülük BìA ,kpÞ løAõg AlýK oAqBG úG Ao kõg ûAo ÿkôq|úG | | .lzð úÂpÎ óBüpPzì ÿApG þPüBGApO 1 ÿBø|àvük Mý^ kpÞ ï çÎA êPñüA QÞpy úÞ kõG ÿqôo BG ÙkB¿ì ,2007 úüoõÖ îøkrýu àü ÝpG Ùp¿ì óArýì BG Ao NçÖApO 80 úHuBdì þüBðAõO ,}A|ÿlýèõO ÿA|úPvø80 ÿApG ,QyAk ûqAlðA ÐGpì pPì|þéýì 275 BùñO úÞ úyApO òüA .koAk ÿrýìôo pOõýLìBÞ | | .ly|þì ûkB×PuA ÿpOõýLìBÞÿBø|ÿqBG ô þÎõñ¿ì }õø RBHuBdì òüA ÿqBXì úðBhOoB×u òýPvhð koAô ,lDõu pý×u ,ëBu òýíø þì ûBì ïA|þu òýPvhð ,kõG ûly kBXüA |Second Life| ÿBýðk o k úÞ úðBhOoB×u òüA .ly oõzÞ .kôo|þì JBvc úG Bßüpì@o k lDõu ÿqBXì RoB×u BìBíO úÞ kõG þøApíø ò×éO òýPvhð óõ×ü@ .ly lèõPì òDôs 29 óõÖ|ÿ@ ÿBø|ò×éO ÿBýðk ,QÖBuôpßüBì wuõì ,wPýâ êýG úP×â úG ô QyAk þvíè|úd×¾ | | .kAk óBßO Ao ûApíø óAõhGBPÞ ûBãPuk ëlñýÞ .kõG ëlñýÞ lèõO BG ÙkB¿ì 2007 ëBu pHìAõð 19 ,îýu|þG RBìlg qA ûkB×PuA BG ô QuA ûly lýèõO ó ôqBì@ÿõu qA úÞQuA þßýðôpPßèA o k JBPÞ200 BO lðAõO|þì ó ôqBì@ëlñýÞ .koAk Ao þßýðôpPßèA ÿBø|JBPÞ lüpg QýéGBÚ

àýðôpPßèA óAõg|JBPÞûBãPuk ,ëlñýÞ

Býðk þvíè|úd×¾ BìBíO þyõâòýPvhð ,óõ×ü@

úìBð ûsAô |ISIS| ÿBøpOõýLìBÞ .kpG|þì æBG Ao ÿoô|ûpùG óArýì ,åorG ÿBø|ûkAk ÿApG ô Ao ó@ AoõÖ ô lPupÖ|þì ëBñýìpO úG ëBPýXük ÿBø|ëBñãýu ïpÖ|úG Ao ûkAk .lñÞ|þì QÖBüo k lýüBO ÿApG Ao ó@ ô lñÞ }qAkpK Ao püõ¿O lðAõO|þì úÞ QuA ÿoArÖA|ïpð .lññÞ|þì þðBHýPzK ÿA|ûlðqAkpKôk ÿBø|îPvýu qA lÏG úG þK|wÞA qôlñüô |Aimbot| |Touchpad| | .lñÞQüpülì ØéPhì ÿBø|}ôo|úG BG lñÞ|þì àíÞ ûlññÞ|ÿqBG úG Àhy ëôA ÿBø|ÿqBG o k úÞ ÿA|úìBðpG QÞpc BG ô koAk kõWô Bø|NBO|Mè pPzýG o k úÞ QuA ÿkôoô ûBãPuk |Return Key| ÿpýâ|Ùlø óBykõg æõíÏì Bø|úìBðpG òüA .lñÞ ÿqAlðApýO ÿpPzýG QÚk óBßO {üBíð úd×¾ o k Ao x ôBì pãðBzð óAõO|þì ,ó@ÿôo QzãðA ókAk ÿlÏG pÇg úG Ao Bíð|óBßì ,QuA ÙôpÏì |Enter| úG úÞ QzâqBG lýéÞ .lññÞ|þì | | .kAk þßü ô Ùôpc oBñÞ þßü .lðoAk QzâqBG lýéÞôk ,BøkoõHýÞpPzýG .kpG|þì |URL| |AVR| |.NumPad| oBñÞ QuA þuo k@,|Uniform Resource Locator| RoBHÎ Ø×hì Voice Recognition)| Al¾ oBÞkõg ÀýhzO Ø×hì |Folder| òüA .|(WWW(| pPvâ|óBùW Jô ÿBø|êüBÖ ô Bø|ûlðôpK ÿApG þðBùW lðAõPG úÞ kõy|þì úP×â pOõýLìBÞ o k þPýéGBÚ úG ô QuA |(Automatic êKA ÿBøpOõýLìBÞ.kpýâ|þì oApÚ êüBÖ òülñ^ ó@êgAk úÞQuA þédì .kõy|þì êýßzO QívÚ lñ^ qA xo k@ .løk ÀýhzO Ao óBvðA ÿAl¾ qA úÞ lðkõG þüBøpOõýLìBÞ òýPvhð qôlñüô QÖBuôpßüBì ô }BPñýßì |Dual Processor| | | .lðkpÞûkB×PuA olèõÖ Bü úñìAk ïBð ïôk QívÚ .lñÞ|þì Àhzì Ao êßOôpK ,ëôA QívÚ |Digital Loopback| úPyõð pËð koõì ûlðôpK Bü ÐHñì êdì ,pg@ QívÚ o k ô þK|ÿ@ xo k@ o k Bø|ûlðqAkpK òüA .lðoAk ØéPhì ûlðqAkpK ôk úÞ þüBøpOõýLìBÞ | | .kõy|þì lðoAk RBÎçÆA }qAkpK úG ÿkBüq qBýð úÞkõy|þì ûkB×PuA þüBøpOõýLìBÞ ïkõì .lñyBG ûly ê¿Pì þPuo k úG úÞ lñÞ|þì à^ Ao êGBÞ ô ïkõì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü


úßHy ÿoAkA ÿBø|úßHy ok ûqAôok oArÖA|ïpð qA ÿpýâ|ûpùG

Bíy óBPuk|püq|úßHy

þðBßýK kçýì ô óBìqBu àü óApGoBÞ îýÛPvì QðpPñüA þupPuk qA UÎBG lðAõO|þì ,lyBG à^õÞ úÞ îø olÛ^pø ,ûoAkA qA QÞpy îùì RBÎçÆA ÿlíÎ Bü ÿõùu òPÖo Quk Qüpülì óBßìA ,ó@qA AlW ,kõyîPvýuZoBg Büô êgAk óAõO|þíð ô koAlð kõWô îýÛPvì QèBc ok úßHy Bùð@ÿBø|QýèBÏÖ Büô ûkB×PuA óArýìô óAlñìoBÞQýÏÂô þüBøoArÖA|ïpð ô BøoArÖA|Qhu ,ôo|òüA qA .kpÞÿpýãøo Ao þupPuk qA þzhG óAõO|þì Bùð@àíÞ|úG úÞlðoAk kõWô úìAkA ok .kpÞ ÿpýâ|}oArâ Bü pPéýÖ ,kôldì Ao óApGoBÞ þÖpÏì Ao þðBãüAo JBüpývì/oArÖA|ïpð™êìBÎ|îPvýu oApÚ QðpPñüA úG úßHy ëB¿OA Èg pu úÞ îýñÞ|þì àü BG lüBG ó@qA {ýK BìA .lñÞ|þì ëpPñÞAo ó@ô kpýâ|þì :lüõy Bñy@úßHy ïõù×ì

|DMZ|

qôlñüô ok êãñPð@I¿ð

þðõýéýì úñürø BG ÿoBXO ÿBø|QÞpy úÞløk ïBXðA Ao Ao êãñPð@QuA þÖBÞúßHy qA QËÖBdì ÿApG BùñO | | .lñøk|þì ïBXðA QüBu|Jô qA Ao ó@ÿqôlñüô }oBãð AlPGA .lýñÞ I¿ð pOõýLìBÞúÞQvýð ÿqBýð îø þßürýÖ pËð qA þPc | | :lýñÞQÖBüo k püq lýðAõO|þì ,kpýãG oApÚ úßHy qpì o k BíPc Bíy http://untangle.com o k úßHy ÿBøpOõýLìBÞ qA pãük þßü Ao kõg pOõýLìBÞ BìA ,koAk x ôpüô l oArÖA|ïpð àü êãñPð@ kõg | | .úÖBÂA þâtüô ô óBßìA aýø ó ôlG ,lüpýãG pËð ,lüA|ûkpÞ ÿoAlüpg x ôpüô þPð@ oArÖA|ïpð pâA úÞlyBG óBOkBü .lýñÞëBÏÖpýÒ Ao {hG òüA lýðAõO|þì | | .lýyBG úPyAk êãñPð@qA úhvð àü QuA þÖBÞBùñO ,lýñÞ ê¾ô úßHy úG Ao kõg ÿqôlñüô pOõýLìBÞ RæB¿OA ÿApG ÿqôlñüô úhvð êãñPð@ úðB×uBPì ÿpOõýLìBÞòüApGBñG ,lñÞþGBüpývì lðAõO|þíð îýu|þG úG êGBÞBG lüBG BíPc ,kõy|þì I¿ð êãñPð@{üôo úÞ | | .lyBG ê¾ô úßHy koAô lüõy ê¾ô lýøAõg|þì úÞ ÿpOõýLìBÞ úG .lýñÞ àýéÞ êãñPð@ þH¿ð êüBÖ ÿôo ,ûly ,kõy Ñ ôpy ó@ I¿ð BO lzÞ|þì ëõÆ úÛýÚk|lñ^ êgAk RAoõPuk .kõy qBG I¿ð úìBðpG BO lýyBG oõH¾ | | .lGBýG óBüBK I¿ð BO lýñÞëBHðk Ao I¿ð úìBðpG I¿ð Ao úìBðpG Quo k lýíù×G úÞ|òüA ÿApG úG úÞ lýyBG òEíÇì úíø qA ëôA ,úð Bü lüA|ûkpÞ lÏG úßHy ÿôo ÿBøpOõýLìBÞ.lüA|ûly ê¿Pì QðpPñüA |Wordpress| :wßÎ

qA Ao QðpPñüA úG kõg ëB¿OA BPÚõì êãñPð@ I¿ð qA úÛýÚk 2 kôlc ,ûBOõÞ þOlì qA lÏG .lñøk|þì Quk .lüõy ê¿Pì QðpPñüA úG lýðAõO|þì Bíy þÖBÞ qôlñüô o k êãñPð@ QýÏÂô þuopG ÿApG QuAo àýéÞ|System Tray| o k ó@òßü@ÿôo QuA |Status| ÿõéW ,lyBG ûAo|úGôo rý^ úíø pâA .lýñÞ .lük lýøAõg Ao |Running | úíéÞ ôk qA lýðAõO|þì ,ly ûAo|úGôo rý^ úíø úÞ|òüA qA lÏG Qvhð .lýñÞ à^ Ao kõg úßHy QýÏÂô ÜüpÆ êãñPð@ úÞ lýñýzñG ÿpOõýLìBÞ ÿBK BíýÛPvì úÞ|òüA ô pâoôpì ÜüpÆ qA ïôk ô ,QuA ûly I¿ð ó@ ÿôo AlýK þupPuk kõg qBýð koõì RBÎçÆA úG úßHy QdO | | .lýñÞ þK|ÿ@xo k@lüBG ,úßHy ÜüpÆ qA þupPuk ÿApG pâoôpì êgAk Ao QuA ó@ÿôo êãñPð@úÞ ÿpOõýLìBÞ ,þPüpülì RBÎçÆA ókpÞ koAô qA lÏG .lývüõñG kõg | | .lýñÞoBÞîPvýu BG lýðAõO|þì Ao líÞ àü lýðAõO|þì ,îPvýu úG kôoô qA lÏG òüA úG êãñPð@îPvýu .QuA þèBg úÞ lýñÞ ûløBzì ÿôo lýøAõhG úÞ ÿoArÖA|ïpð pø úÞ QuA Roõ¾ líÞ òüA êgAk QuA þÖBÞ Ao lýñÞ ëBíÎA kõg úßHy .kpünLG ïBXðA ó@ ÿôo ïqæ RBýéíÎ BO lüoAnãG úßHy pülì oBýPgA o k êãñPð@ Ao ÿkBüq ÿBøoArÖA|ïpð ûoByA püq koAõì úG óAõO|þì Bùð@óBýì qA úÞ koAnâ|þì | | :kpÞ qA ÿpýâõéW ,|Phish| Rçíc oAõük ,îLuA oAõük ,{Þ|x ôpüô ,QðpPñüA pPéýÖ ,Bø|Spyware| kôoô úÞ ...ô {O@ ûoAõük ,þPðpPñüA ÿBø|êßOôpK ëpPñÞ úíÞk ÿôo QuA þÖBÞ ,ïAlÞ pø {üApüô ÿApG kõg ÿApG úìBðpG pø .lýñÞ àýéÞ| Settings| .koAk ÿA|úðBâAlW RBíýËñO qA ÿpãük ÿBø|{hG lýðAõO|þì IýOpO òýíø|úG Ao kõéðAk ,lýñÞ ëpPñÞ Ao kõg úßHy ÿBø|îPvýu .lýñÞkôldì ÙçOA ÿBø|QüBu ,lülñHG Ao pXñvì úG þupPuk }oArâ þPc Bü ô lýñÞ kôldì Ao JõéÞ óõ^ þPÚô úP×ø ,qôo IýOpO úG QðpPñüA qA ûkB×PuA oBì@òüpPzýG BÏÚAô êãñPð@ .lüoôBýGo k óApGoBÞ àýß×O úG Ao ûBì ô Ao ó@ÿôqo@úßHy pülì pø úÞ QuA ÿlý×ì oArÖA|ïpð óBãüAo ÿBøoArÖA|ïpð êìBÞ QupùÖ ólük ÿApG .koAk :lýñÞúÏWApì püq xo k@úG ,QÞpy òüA þèõK ô |http://wiki.untangle.com/ index.php/Apps

|clickhelp@jamejamonline.ir õñyo ÿlùì

(| Demilitarized Zone)| ûlyfçu|Ðég úýcBð Bü úP×â úßHy àü êgAk ÿBøpOõýLìBÞ qA þzhG úG òüA .lðoAlð QðpPñüA úG îýÛPvì þupPuk úÞ kõy|þì oApÚ (| Gateway)| ûqAôok àü QzK æõíÏì BøpOõýLìBÞ óBùñK çìBÞ þðôpýG ÿBø|úßHy lük qA ô lðpýâ|þì BùñO ,úßHy qA ZoBg ÿBøpOõýLìBÞ IýOpO òülG .lñPvø þüBø|îPvýu òýñ^ oõÃc qA ô lññýG|þì Ao ûqAôok ïBíO BHüpÛO ,åorG ÿBø|óBìqBu .lñPvø ÑçÆA|þG óBßìA úÞlññÞ|þì óBùñK D | MZ| QzK Ao kõg ÿBøoôpu {øBÞ óBzüBøoôpu úG Bøpßø ô óAoBßGApg þupPuk | | .lGBü Ao ûqAôo k {Ûð lðAõO|þì ,|Untangle| oArÖA|ïpð BìA ,lñÞÿqBG Bíy ûoAkA Bü ô QÞpy þégAk|úßHy ÿApG JBüpývì |DMZ| úÞlýñÞê¾Bc óBñýíÆA BíPc lüBG úÞ lüA|ûkpÞ ûoByA þíPvýu þK|ÿ@ xo k@ úG Ao kõg .koAk kõg o k Ao |Untangle| ïBXðA kõg JBüpývì BG Ao oBÞ òüA úÞ þOoõ¾ o k úG |Untangle| QzK qA lüBG BøpOõýLìBÞpãük ,lýøk ÿBÂBÛO Bíy JBüpývì ô lññÞAlýK þupPuk QðpPñüA | | .lñÞ|þì ko Ao QðpPñüA ÿApG óBð@ ÿBø|êìBÎ îPvýu ÿApG úÞ| Untangle| oArÖA|ïpð rýð AlW Roõ¾|úG kõg ,koAk kõWô qôlñüô ô wÞõñýè ÿqôlñüô úhvð úìAkA o k .QuA wÞõñýè ÐüqõO àü .kAk îýøAõg f py Ao ó@ qA ûkB×PuA úÞ QuA ÿoôp úPßð òüA pÞm îø úÖBÂA oôpu Bü oArÖA|Qhu úG qBýð |Untangle| ÿoBÞlðAõO|þì ,îÞÿoBÞÿBÃÖ BG oArÖA|ïpð òüA ô koAlð

iuBK ô {upK

?îøk oApÚ àñýè àü åçGô òPì òýG úðõã^ –óBzgok óBìBu http://jamejamonline.ir| úG àñýè Roõ¾|úG |Here| úPyõð úÞ o k rýð þOBdýÂõO à^õÞ pýýÓO BG óAõO|þì òýñ`íø .QuA ûly àñýè Bü úíéÞJBhPðA BG )lýñÞ|þì {üApüô Ao òPì úÞþüBW( Bø|åçGô oõPükA ok úd×¾ o k Ao àñýè Bü ô kAk pGoBÞ úG úíéÞ ÿôo |Mouse Over| ïBãñø úG Ao kõg pËðkoõì àñýè lýðAõO|þì |Link| úñürâ JBhPðA ô pËð koõì úéíW :kpÞqBG lülW .)püq êßy( lýølG úPyõð ó@ |windows-registry recovery| <|a href="http://jamejamonline.ir" title=| |one of the files containing the system's ...| BG ú`ðBñ^ úßñüA òí |News Site" target="_blank">Here</a>| qA úÞ ÿpPvýWo ÿBø|êüBÖ qA þßü úÞ òüA pG þñHì þPýÛÖõì ïBÓýK òüA ,lýyBG úPyAk þüBñy@þvüõðlÞ ?îýñÞAlýK Ao |winrar| êüBÖ koõvK úðõã^ –úýìôoA qA þÛýÛc óBßyA | | .QuA ûkAk Bíy úG QuA ûlðAkpâpG Ao kõG úPÖo òýG ûkB×PuA lðoAk kõWô úñýìq òüA o k úÞ þðAôApÖ ÿBøoArÖA|ïpð qA lýðAõO|þì lÞ o k püq Èg Z o k BG lýðAõO|þì eýÂõO ápÞ koõì ok QuA òßíì pâA – ÿo pùy qA ÿolñßuA ûkAq@ :lýølG pËð koõì úPyõð úG Ao pËð koõì àñýè kõg úPyõð :kpÞûoByA püq koAõì úG óAõO|þì Bùð@úéíW qA .lýñÞ .lðoAk ápÞúG qBýð úÞïA|ûlüpg ÿqBG lñ^ òì .lýølG |- WinRar Password Remover| |<a href="<http://jamejamonline.ir>">Here</a>| |- RAR Password Cracker| |- RAR Password Recovery| |- Advanced RAR Password Recovery| ?ú^ þñÏü ïBÓýK òüA –óBWqApG qA BíýéÚA óõüBíø

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü


þvüõð úìBðpG CUDA| þvü õð|úìBðpG óBGq

.lðpG|þì ûpùG AkõÞÿoBíÏì qA úÞQuA Bü 2005 }oBãð õükõPuA ëAôtüô QÖBuôpßüBì –4 QÖBuôpßüBì úGBzì ÿBø|úhvð qA þßü Bü 2008 .xpLvÞA |C++ | ëAôtüô

ûkBu ÿqAõì þvü õð|úìBðpG úGpXO

AkõÞóApGoBÞ

AkõÞ}pPvâ úG þâorG ÿBø|QÞpy ô óBvüõð|úìBðpG óõñÞA|îø Bø|QÞpy òüA úéíW qA .lðA|ûkpÞ AlýK {üApâ AkõÞ {ðBcApÆ úP×â|úG( oArÖA|ïpð ûlðqBu ,|Mathworks| ÿApG úÞ QuA |Matlab| )þvüõð|úìBðpG óBGq ÿôo AkõÞ úG kõg ÿBølÞ pPzýG ú^pø ÿqBu|úñýùG ÿBø|QÞpy qA þüBø|úìBðpG ô BølÞ úðõíð .QuA ûkoô@ BülüõðA QüBuok óBGq òüA úG )êâõâ úéíW qA( ØéPhì AkõÞpÂBc ëBc ok BülüõðA QÞpyúP×â|úG .QuA kõWõì wüolO óBùW pHPÏì ûBãzðAk35 qA {ýG o k ô BøoArÖA|ïpð QÖBüok ô pPzýG RBÎçÆA ÿApG.kõy|þì püq QüBu úG ,óBãüAo Roõ¾|úG ûly pÞm ÿBøoõüAok :lýñÞúÏWApì | http://www.nvidia.com/cuda| ÐGBñì |[1] http://developer.download.nvidia.com| |/compute/cuda/2_1/toolkit/docs/NVIDIA_| |CUDA_Programming_Guide_2.1.pdf| [2] http://en.wikipedia.org/ wiki/AMD_FireStream| |[3] David A. Patterson; John L. Hennessy, | |Computer Organization and Design: the | |Hardware/Software Interface, 3rd Edition, | |Morgan Kaufmann, 2007.|

Bø|Qyõð|þK

|1. Single Instruction Single Data| |2. Single Instruction Multiple Data| |3. Graphic Processing Unit| |4. Thread| |5. General Purpose GPU| |6. Compute Unified Device Architecture|

pãzè lícA

|bergoiata.org| :f pÆ

BG ,lýPvø ÿqAõì þvüõðlÞ úG lñì|úÚçÎ qA pâA pýâo k Qvýð ïqæ pãük AkõÞ ÿoBíÏì qA ûkB×PuA kõg rÞpíO lýðAõO|þì ô lüõy kõg ÿBø|ûlüA ÿqBu|ûkBýK ,lýðAk|þì Ao þu óBGq pâA .lüoAnãG ÿqBu|ÿqAõì pG Ao wK ô lüoAlð AkõÞÿpýâkBü ÿApG þGBPÞlüpg úG ÿqBýð ok kõWõì þßýðôpPßèA JBPÞqA lýðAõO|þì AkõÞI¿ð qA óApGoBÞ qA pâA .lýñÞ qBÒ@Ao ÿpýâkBü ÿoArÖA|ïpð úPvG QuA þÖBÞ BùñO lýyBHð óApãð rýð ,lýPvø wÞõñýè QÖBüok kõg wÞõñýè ÐüqõO ÿApG Ao ÝõÖ ÿBøoArÖA|ïpð .lýyBG úPyAk rýð æBG úG 4 úhvð |gcc| ô lýñÞ

óBGq ô AkõÞ BG .QuA oArÖA|ïpð ô oArÖA|Qhu òýG ÈuAô pýâo k úÞ|ó@ ÿBW|úG óBvüõð|úìBðpG ,AkõÞ ÿApG þu pG lñðAõO|þì ,lðõy ÿqBu|ûkBýK ÿBø|þâlý`ýK .lñyBG úPyAk rÞpíO ÿqBu|ÿqAõì ÿBø|îPüoõãèA úÞ ÿõdð|úG ,òãíøBð }qAkpK qA þðBHýPzK –2 .lðpG|þì ûpùG |GPU| îø ô |CPU| qA îø Bø|úìBðpG lðõy|þì ApWA |CPU| ÈuõO úìBðpG þèAõPì ÿBø|{hG ô |CPU| êíÎ ok .|GPU| ÈuõO ÿqAõì ÿBø|{hG ô úËÖBc úÞ kõG lñøAõg þüArXì ÿBølcAô |GPU| BO løk|þì ûqBWA ÿlñGpßýK òüA .lðoAk Ao kõg úðBâAlW êgAlO óôlG ,lcAô ôk qA àü pø ok óBìríø }qAkpK .kpýâ Roõ¾ ô lðoAk úPvø Bøl¾ AkõÞúG rùXì ÿBø|GPU| -3 .lññÞApWA Ao ið óAoArø þGBhPðA Roõ¾|úG lñðAõO|þì AkõÞÿBøqBýð|{ýK lüoAk qBýð ,kõg îPvýu ÿôo AkõÞ ókpGoBÞ|úG ÿApG :lyBG ûly I¿ð îPvýu ÿôo püq koAõì úÞ ÿBø|RoBÞ úéíW qA :AkõÞ úG rùXì|GPU| -1 ô 9 ,8 ÿpu |NVIDIA GeForce| þßýÖApâ .|Tesla| ÿBø|RoBÞrýð ô |Quadro| .AkõÞoõüAok –2 úPvG ôk êìBy {hG òüA :AkõÞ oArÖA|ïpð –3 êìBy úÞ |CUDA Toolkit| ,QuA ÿoArÖA|ïpð SDK| ô QuA þu óBGq ûtüô ÐüqõO ô Bø|úðBhGBPÞ þu óBGq úG þüBø|úìBðpG ô lÞúðõíð êìBy úÞ|CUDA

QÞpyôk òüA ëõ¿dì ûoõËñì úíø ÿBø|GPU| úðõíð òüA RolÚ qA ûkB×PuA ô þvüõð|úìBðpG ÿApG úÞ lñPvø ô |Stream SDK| qA IýOpO|úG lýðAõO|þì Bø|GPU| .lüpHG ûpùG |CUDA SDK| òýG oBÞîývÛO ô |CPU| ô |GPU| ókAk oApÚ îø oBñÞ îývÛO òüA .lñÞ|þì îøApÖ þüæBG oBývG þüAoBÞ ,Bùð@ |CPU| Ao RAoõPuk úèBHðk úÞ QuA Roõ¾ òüA úG oBÞ ÿqAõì RBHuBdì ïBXðA úG qBýð úÞ BW pø ô lñÞ ëBHðk .koBLvG |GPU| úG Ao oBÞ,ly BG 2007 ëBuok Ao| |6|CUDA| ëlì BülüõðA QÞpy ÿApG QuA þèlì AkõÞ .kpÞ þÖpÏì Ùlø òýíø ,ÿoArÖA|ïpð eÇu ok úÞ ûoõËñì|úíø ÿqAõì }qAkpK oArÖA|Qhu eÇu ok ô êíÏèAoõPuk ÿpu àü êìBy ÿApG .QuA |GPU| ok ÿqAõì }qAkpK oõOõì êìBy qA lñðAõO|þì óBvüõð|úìBðpG ,AkõÞëlì BG þvüõð|úìBðpG æBG eÇu ÿBø|óBGq òüpO|YüAo qA þßü úÞ |C| óBGq ûlðqAkpK ÿôo þèBÎ þüAoBÞ BG ô lññÞ ûkB×PuA ,QuA .lññÞApWA AkõÞúG rùXì

AkõÞÙAløA Ùlø òülñ^ BG ó@ÈHOpì ÿBøoArÖA|ïpð ô AkõÞëlì :QuA ûly þcApÆ ÿBø|óBGq úG þß^õÞ ÿBø|ÐüqõO ókôrÖA –1 ÿqBu|ûkBýK úÞ )þu lñðBì( koAlðBPuA þvüõð|úìBðpG .kqBu|þì òßíì Ao ÿqAõì ÿBø|îPüoõãèA úÇuAô|þG ÿBø|úüæ {øBÞ ,úÇuAô|þG ÿqBu|ûkBýK qA oõËñì

ÿBøpOõýLìBÞ rÓì óAõñÎ|úG ÿrÞpì ÿBø|ûlðqAkpK .lðoAk Ao RAoõPuk qA ÿA|úèBHðk ÿApWA ú×ýÊô ,ÿqôpìA ÿoBíÏì qA ÿA|úðõâ ÿAoAk Bø|ûlðqAkpK òüA pPzýG ûkAk àü pG Ao RBýéíÎ àü úËdè pø ok úÞ lñPvø qA ÿpãük úPuk .|1|(SISD(| lñøk|þì ïBXðA pø ok lðokBÚ úÞ lðoAk kõWô 2|(SIMD|( Bø|ûlðqAkpK ïBXðA ûkAk òülñ^ ÿôo Ao êíÏèAoõPuk àü wèBK }qAkpK lcAô ÿBø|ûlðqAkpK ,úðõíð ÿApG .lñøk | | .lðA|Ñõð òüA qA |3|(GPU|( þßýÖApâ òülñ^ àíÞ|úG ûkAk òülñ^ pG oõPuk àü ÿApWA þßýÖApâpãyqAkpK ÿBølcAô .kpýâ|þì Roõ¾ úPvø ÿBø|úPvø þìBíO úÞ lðoAk úPvø|100 qA {ýG ÿqôpìA qA pO|ûkBu oBývG |GPU| úPvø àü .lðA|úGBzPì Bùð@ BG |GPU| àü .QuA ÿrÞpì ûlðqAkpK úPvø àü ûkAk |n| qA {ýG ÿôo Ao oõPuk àü QuAokBÚ úPvø|n| þgpG ÿApWA ÿApG QýéGBÚ òüA .lñÞ ApWA ØéPhì ÿApG .QuA IuBñì oBývG ,ÁBg þâtüô BG| |4Bø|ið Ao klÎ 100 xõñýu îýøAõg|þì lýñÞ ÅpÖ ëBTì Ao oBÞ òüA løAõhG ÿrÞpì ûlðqAkpK pâA .îýñÞ úHuBdì þèô lñÞ ApWA Ao oõPuk àü lüBG oBG100 ,løk ïBXðA ïBXðA pO|Ðüpu pGApG100 BHüpÛO Ao RBýéíÎ òüA |GPU| òüA lñyBG úPyAk lüBG Bø|ið úÞ þâtüô BùñO !løk|þì RBýéíÎ lñøAõhG þñÏü .lñyBG úGBzPì úÞ QuA .lñøk ïBXðA RôB×Pì ÿBø|ûkAk ÿôo Ao þðBvßü ïBXðA ÿApG Bø|GPU| qA úÞ ÿA|úìBðpG òPyõð ÜüpÆ qA ,lñÞ ûkB×PuA þßýÖApâ RBHuBdì pünK|óBßìA |OpenGL| ô |Direct3D| ÿBø|úðBhGBPÞ |SGI| ô QÖBuôpßüBì ëõ¿dì IýOpO|úG úÞ QuA o k |GPU| ókpGoBÞ|úG ÿApG þüBø|}çO .lñPvø úÞ QuA úPÖpâ Roõ¾ rýð þßýÖApâpýÒ RBHuBdì .lðõy|þì úPgBñy| |5|GPGPU| óAõñÎ QdO ÿApG |GPU| qA ûkB×PuA àýñßO ÐÚAô ok |GPGPU| | | .QuA )þßýÖApâ Bìôrè úð( þìõíÎ RBHuBdì ïBXðA ,|GPU| åorG ûlññÞlýèõO2 ,|AMD| ô |NVIDIA| qBÒ@2007 ëBuqA |GPGPU| ÜÛdO ÿApG Ao kõg }çO |NVIDIA Tesla| ô |AMD FireStream| .lðkpÞ

iuBK ô {upK .lýñÞqBG Ao |My Computer| úñürâ |Start| ÿõñì qA –1 Ao |Folder Options| wLu ô |Tools| úñürâ æBG ÿõñì qA –2 .lýñÞJBhPðA .lýñÞJBhPðA Ao |View| úHè ûlyqBG ûpXñK qA –3 |Files and Folders| püq |Advanced Settings| QívÚ o k –4 .lýñÞlýüBO ô lýðrG àýO |Do not cache thumbnails| RoBHÎ oBñÞ RoBHÎ ô lýñÞ JBhPðA Ao |Search| úñürâ |Start| ÿõñì qA ëBc –5 .lýñÞõXPvW BøõüAo k ïBíO o k Ao |Thumbs.db| AoBø|êüBÖ ïBíO |Ctrl+A| ÿBølýéÞ ókq BG õXPvW óBüBK qA wK –6 .lýðrG Ao |Delete| lýéÞô lýñÞJBhPðA

ÿBø|úíÇè oõzÞ oArÖA|ïpð QÏñ¾ ô QuA þÚçgApýÒ ô þðõðBÚpýÒ ÿoBÞ .kqBu|þì koAô pünKBð|óApHW ïBð BG þéüBÖ îüBø|úyõK ô Bø|õüAok þìBíO ok òì –rÛu qA ÿpdG rüôpK .kõy|þì kBXüA ûoBG ôk ó@ Ùnc BG þPc ô ïoAk |Thumbs.db| )ókpÞþ×hì qA pýÒ( ó@pyqA úðõã^ ô Qvý^ êüBÖ òüA îðAlG îPuAõg|þì ?ïõy Áçg îðAõO|þì qA þß^õÞoBývG püõ¿O ÿôBc ô kõy|þì úPgBu qôlñüô ÈuõO êüBÖ òüA pGoBÞ àíÞ|úG koAõì ÿoBývG o k úÞ QuA koBø o k kõWõì ÿõülüô Bü püõ¿O lýøAõg|þíð Ao Bùð@ ú`ðBñ^ BìA .koAk þíÞ oBývG îXc æõíÏì ô lü@|þì :lýñÞêíÎ püq Roõ¾|úG lýðAõO|þì

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

þLÞþðõðBÚpýÒ Roõ¾|úG ô lñPvýð ê¾A úhvð Bø|ÿqBG òüA úßñüA êýèk|úG ok æõíÏì êüBÖ òüA .QuA ápÞqA ûkB×PuA úG qBýð Bùð@ÿApWA ÿApG ,lðA|ûly úyõK ok þüApWA þé¾A êüBÖ ÿBW|úG lüBG ô lðoAk oApÚ ÿqBG þH¿ð êüBÖ oBñÞ .lðõy |(Overwrite)| þLÞÿqBG ÿApG Ao oBÞ òüA ÿqBG úyõK oBñÞ þß^õÞ ÿkpGoBÞ úìBðpG koAõì þgpG o k .løk|þì ïBXðA Bíy lýèõO þß^õÞÿkpGoBÞúìBðpG ÈuõO ÿqBG ÿqBu|ëBÏÖ lÞrýð ÿkoAõì o k úPyAk pËð o k îø Ao òüA úPHèA .lðoAk oApÚ ÿqBG úyõK oBñÞo k úÞ lðõy|þì rýð ô QüAo|þLÞ óõðBÚ ókõHð òyôo QéÎ|úG oBÞ òüA úßð@kõWô BG úÞ lýyBG ëBc pø|úG BìA ,QuA pýâpÖ oõzÞ o k þé¾A ÿBø|úhvð úG þupPuk ï lÎ


oArÖA|Qhu

.com| |pcworld

:wßÎ

{hG ÿkBÎ óApGoBÞ- ïôk

ÿqBG ,oBÞoõËñì úG ó@qA Bíy lüBy úÞRôB×O òüA BG ÈÛÖ ô lýPvøp×uûAook úÞþðBìq BìA .lýñÞûkB×PuAôkpø Büô òüpg@ lýøAõg|þì ,lüoAk ûApíø úG Ao óBO|NBO|Mè lýyBG úPyAk kõg oBñÞok Ao ÿoôBñÖ ÿBøkoôBPuk ÐÇÚ óBO|úÚçÎ koõì ÿBø|þìpâpuô óBùW BG óBO|ÉBHOoAô .lýPvýð êÖBÚ rýð ó@þcApÆ ok îø lì qA ô kõzð qA þÞõG Rõð Bì úý¾õO ,Bíy koõì o k| |:ûlðqAkpK BG áõG Qð Bü |(Ultraportable)|êíc êGBÚpGA Ñõð êPñüA rOpøBãýâ2/4 Bü |(Atom)|îOA êPñüA ûlðqAkpK 1500 BO 400 òýG þPíýÚ BG |Core 2 Duo P8400| .QuA oæk Bíy ÿApG ïo QüBG Bãýâ4 BO 3| |:îPvýu úËÖBc .lñÞ|þì QüB×ÞçìBÞ lñðBì êÛPvì àýÖApâ RoBÞ àü| |:àýÖApâ RoBÞ ïBíO ÿõãGAõW |nVidia GeForce 9400M| ô ÿA|úðBüAo ÿBø|ÿqBG BG úÇGAo o k Bíy ÿBøqBýð ÿBø|NBO|Mè pPzýG ú^pâA .QuA |HD| ÿõDlüô aýø ó ôlG ,êíc êGBÚ pGA RoBXO Áõ¿hì .lññÞ|þì ûkB×PuA QgBu ó ôo k àýÖApâ qA þéßzì 10 ûqAlðA qA| |:ÿpünK|àýß×O ô {üBíð úd×¾ ûqAlðA ÿApG 800 o k 1280 ÿpünK|àýß×O BG añüA13/3 BO añüA .QuA IuBñì çìBÞBíy koõì ÿpOBG BG þüBø|áõG|Rõð| |:ÿpOBG ïAôk óBìq Rlì þèõéu9 ÿpOBG ô QÎBu7 soBy ïAôk Rlì BG þèõéu6 IuBñì Bíy ÿApG QÎBu9 soBy ïAôk óBìq Rlì BG .lñPvø pGA ÿBø|áõG|Rõð koõì o k| |:xôôBì ô lýéÞ úd×¾ Apüq ,lýñÞóBdPìA Ao Bùð@lýéÞúd×¾ BíPc êíc êGBÚ lc qA pPß^õÞ ÿBø|ûqAlðA BG ÿlýéÞ úd×¾ IéÒA .lðoAk ëõíÏì qA Bø|NBO|Mè qA Ñõð òüA| |:ûkpzÖ fõè ûlñðAkpâ ÿAoAk þgpG .lñOôB×Pì pPüAo ÿk|ÿô|ÿk òPyAk pËð qA þßü kõg qBýð úG úPvG ,lñPvø ó@lÚBÖ þÃÏG ô ó@ .lýüBíð JBhPðA Ao Bùð@ ô RB¿Phì ™RæB¿OA ™ óqô ô kBÏGA ûqAlðA òüA o k Bø|NBO|Mè qA úPuk òüA| |:pãük RB¿hzì ÿBø|NBO|Mè BG úGBzì çìBÞ þOB¿hzì qA koAõì .lðoAkoõgpG óBðBâoqBG IuBñì |http://find.pcworld.com :ÐHñì

| | lýGBýG Ao kõg ûlñü@ë@|ûlüA áõG| Rõð

?QuA ïAlÞ,NBO|MèòüpOê|ìBÞ rýð óBzéÛð ô êíc o k Ao Bùð@ûqAlðA ô óqô Rçßzì .kpÞ}õìApÖ lüBHð þPÖBvì BO lüoAk l¿Ú pâA :ÿpOBG ïAôk óBìq Rlì ,lýñÞþÆ NBO|Mè ÿpOBG soByôk pø òýG o k Ao þðæõÆ ûApíøpO|QýÖpÊ pK ÿpOBG àü BG ÿoBXO NBO|Mè àü QuA lñíðAõO olÛð@,soBy oBG pø o k QÎBu7 úÂpÎ BG úG ô ûkoô@ ïAôk QÚô pg@ BO ÿoBXO úvéW pø o k úÞ .løk ÿoBü Ao Bíy þGõg kôoô løBy îÞîÞBøqôo òüA :xôBì ô lýéÞúd×¾ úÎõíXì IýÞpOo k êìBÞ ÿBølýéÞ úd×¾ Qüpülì kBÏGA pËð qA úÞþüBø|áõG|Rõð ÿoArÖA|Qhu .îýPvø QuA úPÖo oBßG Bùð@þcApÆ o k þGõg oBývG lýéÞ10úÎõíXì Bø|áõG|Rõð òüA lýéÞ úd×¾ o k ëõíÏì þcApÆ IýÞpO úG ÿklÎ IéÒA ÿBølýéÞ úd×¾ |(QWERTY)| úÞ,QuA ûlükpâ úÖBÂA añüA15püq ÿBø|áõG|Rõð .kõy|þì ûlýìBð êìBÞlýéÞúd×¾ þcApÆ IýÞpO || qôo þÆ úÞ QùW ó@ qA| |:kBÏGA ûqAlðA ô óqô kõg ÙoBÏPì þßGB^ ô QÎpu Ì×c lñìqBýð ÿoBÞ 2/5 BO 2 òýG þðqô BG à^õÞ þKBO|Mè ,lýPvø rýð .lñPvø IuBñì ïpâõéýÞ QùW |VGA| ëB¿OA ûBâok òPyAk| |:RæB¿OA qA ÿoAkoõgpG ô RBvéW ok þzüBíð RBÓýéHO ïBXðA BG RæB¿OA ô Jô ÉBHOoA ÿoApÚpG êìBÞRBðBßìA koõì o k þOBýc ÿBøqBýð qA îýu|þG ô îýu oBÞ ÿApG IuBñì NBO|Mè þÆBHOoA RBðBßìA |802.11n| ÿBÖ|ÿAô kõWô úPHèA .QuA Bíy rýð |(Wireless WAN)| îýu|þG óô ô .kõG lñøAõg lý×ì þüBø|úñürâ Bíy ÿApG qA pýÒ úG| |:pãük þÖBÂA úPvWpG ÿBø|úñürâ þÖBÞkAlÏO ,|eSATA| ô |HDMI| ëB¿OA ÿBø|ûBâo k QùW rýð Ao þG|xA|õü onâ|óBýì ô þG|xAõü ÿBø|ûBâo k qA ûkB×PuA òýñ`íø ô þHðBW ïqAõè ô RBÛdéì soBy ÿAoAk Bü ô |(SSD)|lìBW QýÏÂô ÿBø|àvük ô úGp ô ókBPÖA êGBÛì o k ÌÖBdì îPvýu Call| lñðBì RoBXO oBýPuk ÿoArÖA|ïpð ÿBø|úÎõíXì ÿoBÞ qôo àü þÆ Bíy þâkBì@Ì×c o k rýð |IT On .kõG lñøAõg pSõì RB¿hzì :p×uok úzýíø kApÖA NBO|Mè RB¿hzì .koAk óBðBâoqBG ûôpâBG ÿkBüq úGBzO BíyIuBñì NBO|Mè

òüpO|úÖp¾ úG ó ôpÛì ô òüpPùG qA þßü ïo ÿkBüq .QuA ó@pSõì þü@oBÞô óAõO QüõÛO QùW Bø|úñürâ ûly|úýHÏO àýÖApâ àü Bíévì| |:àýÖApâ RoBÞ ,kõG løAõg þÖBÞBíy ÿApG |(Integrated GPU)| þßýÖApâ RoBÞ àü òPyAk QùW úWõì êýèk BùñO ô ,Bíy pËð koõì îPvýu ÿôo pG êÛPvì úðBâAlW êÛPvì àýÖApâ àü òýzO@ pSõì RolÚ àíÞ o k |(Discrete Graphic Firepower)| RBìlg ô BøæBÞ qA þüõülüô ÿBø|{üBíð úDAoA úG þOoõ¾o k .kõG løAõg óBüpPzì oõÃc o k óBPüoBXO IèBW {üBíð úÞ lyBG úPyAlð QýíøA Bíy ÿApG úÞ ûApíø {hK o k Qñßè ô pýâ BG Bíy |HD| ÿõülüô àýÖApâ RoBÞBG îPvýu àü úG úÞQuA òßíì ,lyBG

.lýñÞûlñvG rýð QgBu ó ôo k |:ÿpünK|àýß×O RolÚ ô {üBíð úd×¾ ûqAlðA úd×¾ ÿBøoArÖA|ïpð ûoAkA ÿApG Bíy úÞ QuA îévì| óAlñ^ ÿpünK|àýß×O RolÚ úG ÿqBýð ûkpPvâ þìBíO òPyA k pËð o k BG BìA ,lüoA lð þüæBG pËð o k ô lüoAk úÞ ÿA|ûpìqôo ÿoBÞ ÿBø|QýèBÏÖ úÞ koAk kõWô îø òüA ëBíPcA úÞ|òüA òPyAk oAlÛì àü ,lýñÞ ê¿Pì îø oõPÞsôpK úG Ao óBPKBO|Mè êGBÚ rýð êvßýK 768 o k 1366 ÿpünK|àýß×O koõì o k pãük koõì àü .kõG løAõg ëõHÚ úÞ QuA òüA añüA16 qA {ýG {üBíð ÿBø|úd×¾ BìA lüBýG pËð|úG pO|óBzgo k Bùð@püõ¿O QuA òßíì

ûkAqkôkô kAõW | BG ÈHOpì ÿBøqBýð koõì o k ,úPynâ ûoBíy o k ÿBø|îPvýu koõì o k êÒBzì úG úPvGAô ÿpGoBÞ {hG òüA o k .îükpÞ úDAoA Ao þOBdýÂõO NBO|Mè pK kApÖA Áõ¿hì ÿBø|áõG|Rõð koõì o k Ao UdG BG ïpPdì IuBÞô pWBO Jõg .kAk îýøAõg úìAkA p×u oBPÖpâ ô oBÞpK ÿkpÖ Bíy îýðAk|þì Bì úÞ òüA úG úWõO ê¾Apu îüôo|þì Ðüpu þéýgpÆBg òýíø úG ,lýPvø lüBG áõG|Rõð àü qA Bíy RAoBËPðA koõì o k .IéÇì koõì îPvýu qA Bíy úPuAõg òüpO|þé¾A ,îýüõãG Ùp¾ BG ôpSõì þOoõ¾|úG Ao BøoBÞúÞQuA òüA óBOpËð àü lñìqBýð BùñO ô løk ïBXðA òßíì óBìq òüpPíÞ {üBíð QùW åorG {üBíð úd×¾ BG àýy îPvýu ÿApG îø þPÚô .lýPvýð óBPüBø|ÿpPzì úG ÿBø|ÿqBG ô þüBíñýu ÿBø|îéýÖ ÿByBíO úíø áõG Rõð àü ëBHðk úG ô lüoAlð ÿA|úðBüAo ëõÛÏì þPíýÚ BG RoBXO Áõ¿hì Øüpc òÖ ô QgBuô óBPüBøoBÞïBXðA BG óBìríø úÞlýPvø ÿpøBÊ qA êvÞA ûkpPvâ RBd×¾ ÿoBßPuk .lyBG oAkoõgpG rýð êýßyô BHüq úHvÞô oBXO Áõ¿hì ûBãPuk RB¿hzì rý^ pø qA êHÚ Bíy úÒlÒk òýèôA| |:ûlðqAkpK ô ûly RõG QÎpu|úG óBPKBO|Mè úÞ QuA òüA ô lüBýG æBG òßíì óBìq òüpPíÞ o k ó@ qôlñüô ÿBø|úìBðpG ïBíO lyBG o kBÚ òýñ`íø .lñÞ ApWA Ao wýÖ@ ÿoArÖA|ïpð úÎõíXì àü BG lýðAõO|þì îø Bíy æBíPcA òýíø úG .lýüBýG oBñÞþèõíÏì ûlðqAkpK Bíy ÿApG Bì ÿkBùñzýK ûlðqAkpK pÆBg êPñüA ûlðqAkpK àü êHÚ koõì lñðBì rýð ûlðqAkpK Bü ô |Core 2 Duo T6400| êüBGõì Mobile ZM - 84| ÿrOpøBãýâ 2/3 |AMD| úÞ QuA |Turion X2 Ultra Dual - Core koõì ÿBøoBÞwK qA þèô lñyBHð QÎpu|pK þéýg lüBy olø rýð Ao Bíy ëõK òýñ`íø ô ûlì@pG Bíy pËð .lñøk|þíð ëBHðk úG lüoAk Bíy úÞ þéÓy BG| |:îPvýu úËÖBc úXýPð o k ,lýPvø Ðüpu oBývG áõG Rõð îPvýu àü oBñÞ o k ïo úËÖBc QüBGBãýâ4 êÚAlc qA ûkB×PuA ÿpìA Bíy ÿApG QýG|64 ÿBPvüô ô þK|wßüA qôlñüô oAlÛì qA Bíy NBO|Mè ÿoAkoõgpG .QuA ÿoôpÂ

kpýâ|þì wK Ao {üBø|ÿpOBG ôõñè ûkAk }oArâ òüA qA {ýK óBüpPzì qA þgpG .kpýâ|þì wK ,lðoAk êßzì úÞAo kõg lK|àñýO ÿpu ÿBø|NBO|Mè ÿBø|ÿpOBG qA ÿkAlÏO úÞkpÞï çÎA úPynâ úÏíW ôõñè pHg óBy|ÿpOBG QýÏÂô lüly QÖA qA pãük þgpG .lðkpÞ|þì QÖBüo k >kõy|þíð soBy ÿpOBG< Bü ô >îýìpO êGBÚpýÒ ÿBÇg< pG þñHì þüBøBÇg úÞ lðkõG .lðA |X61| ô |X60| ,|R61| ô |R60| ,|T61| ô |T60| ,lñPvø AoAk æBíPcA Ao Rçßzì òüA úÞþüBø|ëlì .lðkAk|þì .kq lñøAõhð îPvýu úG þHýu@aýø þÃüõÏO ÿBø|ÿpOBG ô Qvýð þPýñìA êßzì Bø|þGApg òüA úÞkpÞï çÎA þíuo ÿA|úýðBýG o k ôõñè

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü


êìBÎ îPvýu løAõg óApãük ÿApG ÿA|ûkBu oBývG ÿlñGpßýK ô I¿ð )QuA îPvýu òülG ô kõy|þì ûpýgm ØéPhì ÿBø|êüBÖ o k pGoBÞpø RBÎçÆA .QyAk .luo|þì p×¾ úG êìBÎ îPvýuo k ÐGBñì þÇdÚ ókAk j o ëBíPcA ,IýOpO óAoAkAõø ,ÿpGA RBHuBdì óAoAkAõø óBýì o k êìBÎ îPvýu òüA ÜüpÆ qA úÞ lyBG þéìBÎ îPvýu koAk l¿Ú îPvýu òüA .kpÞ AlýK ÿkBüq |eyeOS| qA ûkB×PuA ÿApG ÿlñìqBýð BùñO .lyBG xpPuk o k þGô oôpupø ê¾ô QðpPñüA úG úÞ þøBãPuk pø ÿôo ûqôpìA ô QuA Jô pâoôpì àü ,Bø|Qürì òüA ïBíO qA AlW .koAk kõWô Jô pâoôpì àü îÞQuk ,kõy|þì QùW úG ó@ qA lðAõO|þì þvÞ pø ô QuA qBG ÐHñì ÿA|ûsôpK |eyeOS| | | .lñÞûkB×PuA kõg l¾BÛì lñðAõO|þì BÏÇÚ óApGoBÞô QuA ûkBuô ÐüpuoBývG ó@o k ókpÞpPvýWo oBÞrýì àü úG úýHy BPÛýÛc wüôpu òüA .lññÞ ûkB×PuA ó@ qA þâkBu úG þßíÞ aýø úG ÿqBýð pãük ,ûBOõÞ ÿBíñøAo àü ólðAõg qA lÏG ô QuA | | .Qvýð Ao oBÞrýì àü pâoôpì êgAk QuA oApÚ oArÖA|ïpð òüA úÞ þüBW|ó@ qA lðoAk kõWô rýð kpGoBÞ òýíø ÿApG þüBøoArÖA|ïpð ,lñÞ ÿqBu|úýHy lüçuA ,ûkpPvâ|úd×¾ ,qAkpK|ûsAô ,JBvc òýyBì ,Bø|xBíO ,îüõÛO( ô þuoBÖ wðpK ,àýðõu óõ^ þüBø|ÿqBG þPc ô )...ô QñüõK oôBK ,óAõg|RSS| ,óAõg êýíüA ,þégAk pâoôpì( úßHy {hG o k Bü ô YðpÇy ûlññÞ|{hK )QyAkkBü ú^pPÖk ô þégAk pXñvì ,êüBÖ ëBÛPðA oArÖA|ïpð ,lüA|úPÖBüo k îø Bíy úÞ oõÇðBíø .)..ô püõ¿O ûlññÞ|{hK ,þÛýuõì koAnãG pGoBÞoBýPgA o k lðAõO|þì êìBÎ|îPvýu àü úÞþOBðBßìA ïBíO BÏÚAô | | .koAk kõg o k Ao òüA .QuA kp×Gp¿dñì kõg Ñõð o k êìBÎ îPvýu òüA ÿoAkA úPvG pø ,lñÞ|þì oBÞþPuo k úG ó@óAõg êýíüA ô QuA þñÒ çìBÞò×éO ú^pPÖk qA BìA ,QuA ØýÏ wýÖ@ BG úvüBÛì o k ó@ òPì qAkpK|ûsAô úÞ lñ^ þgpG ÿApG ô lñÞ|þì þðBHýPzK óBìríø wýÖ@|òKôA ô wýÖ@ÿBø|QìpÖ | | .QuA IuBñì çìBÞ ,ÙA løA qA .lðõy|þì ApWA þGõg|úG Èýdì òüA o k Bø|ÿqBG ïBíO :þìpâpu ô ÿqBG úPyõð |{éÖ QdO úÞ |Solitare| BO úPÖpâ æBG àýÖApâ BG ÿBø|ÿqBG qA .kpÞ ApWA rýð Ao þOõ¾ ÿBø|êüBÖ þPcAo|úG óAõO|þì òýñ`íø .QuA|ûly þGõg|úG QuA Quo k úÞkoAk kõWô rýð |Flash Earth| lñðBì ÿoArÖA|ïpð ûlññÞ ïpâpu ô IèBW ëBcpø|úG þèô lñÞ|þíð êíÎ |Google Earth| .QuA úÞ QuA ûly úÖBÂA |eyeOS| úG Jô pâoôpì oArÖA|ïpð àü :úßHy oArÖA|ïpð òüA qA ûkB×PuA BG .koAk kõg óBHýÚo êGBÛì o k þèõHÚ êGBÚ þüAoBÞ qA úÞ þðBvÞ úýÛG ÿApG þPcAo|úG óAõO|þì koAk ïBð |eyeBoard| úÞ .kBPupÖ ïBÓýK lññÞ|þì ûkB×PuA |eyeOS| ,þÛýuõì ÿBø|êüBÖ ô BøõDlüô ,püôB¿O ,Bø|êüBÖ úG þupPuk QðpPñüA úG ÿrý^ ú^ QzK qA Bü lýPvø BXÞ úßñüA qA pËð|Ùp¾ óõÖ|ÿ@ IýÞpO úG ÈÛÖ .QuA þèBÎ ûlüA ,lüA|ûly ê¿Pì oBÞ àü úÞ þüBøoArÖA|ïpð lñPvø .lýzülñýG |eyeOS|+ô ÿApG |eyeOS| BìA ,lñøk|þì ïBXðA |eyeOS| qA pPùG Ao Áõ¿hG | | .ly lýøAõhð ûlðBìo k ô koAk êc|ûAo àü oBÞúíø lñPvø pPzýG ÿqBXì ÿBø|ÿoBßíø ëBHðk|úG ûqôpìA Bø|óBìqBu pPvG àü pâA .lðA|úPÖo îø Bø|QñüçÞ|òýO ÿõu|úG þPc þgpG ô ,lüBýG kõWô|úG |eyeOS| xBuA pG ÿoBßíø òüA ÿApG IuBñì Ao ûkpPvâ ÿBø|úd×¾ ,kpÞ {üApüô Ao Bø|ûlðôpK óAõPG úÞ ÿA|úðõâ|úG òüA o k ,kpÞ {üApüô Ao õylüçuA àü püôB¿O þPc ô kpÞ eýd¿O óArýì .ly løAõg êülHO ko êGBÚpýÒ p¿ñÎ àü úG |eyeOS| ,Bø|óBìqBu Bø|wüôpu qA pPzýG lñÞ|þì þðBHýPzK êìBÎ îPvýu òüA úÞþüBøoArÖA|ïpð óAõO|þì| )oôpu úýùO( óAqoA oBývG þPíýÚ BG ô QuA pãük úGBzì RBìlg ô þüBÃÖ ÜüpÆ qA BO QyAnâ ô kpÞ ê¿Pì pãülßü úG Ao óAlñìoBÞ ïBíO | | .lðqAkpLG pãülßü BG êìBÏO úG ,òìA ô ûly Qüpülì ,ÿqBXì òüA úÞ þüBýðBLuA óAõW|úu úG lüBG úÞ lyBG þèBu 2010 ëBu lüBy | | .Q×â àüpHO ,lðkpÞÿrüo|úüBK Ao êìBÎ îPvýu

|EyeOS|| Jô QdO êìBÎ îPvýu þÖpÏì

ÿoBÞrýì óBOpâoôpì ok

Ao QìpÖ ôk òüA IèBÚ o k Bø|ûlðôpK Z ôpg ô kôoô QýéGBÚ úhvð òüA .QyA k ÿoBývG êìBy,lypzPñì 2008 êüoô@25 iüoBOok úÞe| yeOS| 1.6 úhvð àü ,d| rag and drop| ,þédì ÿBøpOõýLìBÞ úG ëB¿OA lñðBì Bø|úÏuõO qA .kõG ûpýÒ ô êüBGõì ÿApG ûtüô úhvð .ly úPgBu 2009 úüõðAs 7 iüoBO o k |Lars| ïBð BG |eyeOS 1.8| QýéGBÚ úÞ þüBøoArÖA|ïpð kBXüA ÿApG ô ly úPyõð õð qA ó@êüBÖ Qüpülì o k .lðkpÞ úÖBÂA îPvýu úG ÿlülW |API| ,lñyBG úPyAk Al¾ lýèõO õð qA ó@ò×éO ú^pPÖk Qüpülì ô òPì Qüpülì ÿBø|úìBðpG 1/8/5 úhvð ô ly úPgBu rýð ó@óõÖ|ÿ@ÿpGoBÞ ÈGAo 1/8/6 úhvð o k ô ly úPyõð .lðõy ê¿Pì îPvýu úG rýð óõÖ|ÿ@ÜüpÆ qA lñPvðAõO|þì pãük óApGoBÞ ||

þðôkpÞòývclídì

|API| ô oBPgBu

BìA ,úPynãð þéýg ó@lèõO qA qõñø úÞQuA ÿA|ûlülK ,ÿpGA RBHuBdì qA þßü .QuA úPyAnâ þßýðôpPßèA RoBXO ÿBø|ûõýy pG þÛýíÎ pýSBO ,ûly úPyõð BPuAo òüA o k óõñÞBO úÞ ÿqBG|ÐHñì ÿBø|ûsôpK òüpO|ÜÖõì ô Jô QdO oBÞrýì àü |EyeOS| êìBÎ|îPvýu .QuA |EyeOS| ûsôpK kõg óApGoBÞ òýG BO lñÞ|þì ûkB×PuA îýøB×ì òýíø qA úÞ QuA qBG|ÐHñì QdO êìBÎ|îPvýu òüA .koô@ îøApÖ Ao ÿpPzýG QÞoBzì ô ÉBHOoA ÿApG ô QuA ûly úPyõð |JavaScript| ô |XML| ,|PHP| ÿBø|óBGq ÿõßu àü ,lðA|ûly úPyõð |eyeOS Toolkit| BG úÞ þüBøoArÖA|ïpð ô oArÖA|ïpð 67 BG oBÞrýì Èýdì àü êìBy |eyeOS| .QuA ÿoArÖA|ïpð QýéGBÚ îø ûApíø ò×éO ÿBø|ûBãPuk ÜüpÆ qAô QuA þíPvýu ÿBøoArGA .koAk þupPuk

qA oôpu RBýéíÎ ëBuoA ÿApG |JavaScript| BG óBìríø úÞ RBýéíÎ òüA .lñÞ|þì ûkB×PuA QLü pßuAAôBW Üü pÆ )oArÖA|ïpð àü ókpÞ qBG êTì( lðA|ûly ûkBýK wßW|ÿA RBýéíÎ ó@ úXýPð wLu oôpu .lñPupÖ|þì oôpu úG Ao ûkAk j o ÿBø|QýÏÂô | | .lPupÖ|þì pGoBÞQíu úG ëA|ïA|wÞA QìpÖ BG Ao ú×ýÊô Bü ô RBýéíÎ ûpýgm ÿApG ëA|ïA|wÞA ÿBø|êüBÖ qA |eyeOS| ,oôpu {hG o k Ao oôpu Qíu o k pGoBÞ I¿ð ÑõÂõì òüA .lñÞ|þì ûkB×PuA RBÎçÆA pülì úÞ( Qvhð pGoBÞ ÿApG ïqæ RBÎçÆA rW|úG ô lñÞ|þì êýùvO

ïõíÎ xpPuk o k úÞ|eyeOS| qA }oBãð òýPvhð 2005 Quõâ @ëôA .ly pzPñì BýðBLuA óõéuoBG qA |eyeOS 0.6.0| ïBð BG ,QÖpâ oApÚ {Ûð Jô QdO êìBÎ îPvýu RoBHÎ ïõù×ì QýHTO o k |eyeOS| puApu qA óBvüõð|úìBðpG qA úÎõíXì àü úé¾BÖçG .QyAk þüAru|úG ÿoBü ó@qA þzhG o k wÞpø ô lñPÖpâ Quk o k Ao ûsôpK òüA óBùW .lðBuo Ao |eyeOS 1.0| úhvð |eyeOS| úÏuõO îýO ,ëBuôk qA lÏG þéHÚ ÿBø|úhvð BG úvüBÛì o k lülW úhvð òüA .kpÞ pzPñì úG óAõO|þì úéíW òüA qA úÞ kpÞ þÖpÏì Ao ÿpPzýG ÿBø|QýéGBÚ lñðBì Jô ÿBø|ÿoôBñÖ qA þgpG ô lÞ ÀýhzO RolÚ ûoByA ,QuA Jô QdO oArÖA|ïpð I¿ð îPvýu úÞ |eyeSoft| .ly ÿoArÖA|ïpð úðBhGBPÞ úG rùXì òýñ`íø |eyeOS| .kpÞ úG úÞ kõG ÐHñì ÿBø|êüBÖ qA ÿA|úÎõíXì ÿAoAk úðBhGBPÞ òüA òüA ÿApG ÿpPzýG ÿBøoArÖA|ïpð ,ó@àíÞ úG ly|þì þâkBu .QgBu êìBÎ îPvýu qõXì |eyeOS| ,2007 ÿæõW ûBì o k |eyeOS| 1/1 úhvð oBzPðA BG ûBì lñ^ qA lÏG ô kAk BÛOoA |GPL3| úhvð úG |GPL2| úhvð qA Ao kõg Jôo k Ao koô QÖBuôpßüBì QìpÖ qA þðBHýPzK lñPvðAõO }çO | | .lññÞÿqBu|ûkBýK oõÆ|úG úÞly úPgBu |1.1| úhvð qA lÏG ûBì lñ^ |eyeOS 1.2| úhvð .QyAk ÿoBâqBu | koô QÖBuôpßüBì| ÿBø|êüBÖ BG êìBÞ .lì@oAqBG|úG 2008 úüõðAs 15 iüoBO o k |Gala| ïBð QdO |eyeOS 1.5| ÿBø|êüBÖ QìpÖ qA QvðAõO úÞ kõG kõg Ñõð qA úhvð òýèôA úhvð òüA òýñ`íø .lñÞ þðBHýPzK óBìríø oõÇG wýÖ@òKôA| ô |koô QÖBuôpßüBì|

.lñÞ|þì úDAoA Ao |eyeOS Toolkit| ,óBvüõð|úìBðpG ÿApG |eyeOS| Ao Bø|úìBðpG úÏuõO ÐGAõO ô Bø|úðBhGBPÞ qA ÿA|úÎõíXì ,oArGA úHÏW òüA óAõO|þì ,koAk úÞ þéíc êGBÚ îPvýu qA ûkB×PuA BG .kpÞ îøApÖ .kpÞúÖBÂA ó@úG Ao ûAõhHèk ÿBø|úðBhGBPÞ qA úÞ QuA kõg|úG Áõ¿hì oArÖA|ïpð ÿAoAk oBÞrýì {hG pø úPvø

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü

ú`hüoBO


ëBPýXük ÿoôBñÖ pýãG ô òýHG êTì îø Bø|òýGoôk QÏñ¾ úÞ|òüA êTì QuA óõÖ|ÿ@àü lñìqBýð ûApíø ÿBø|ò×éO .lñÞ {ùW oB^k Ao ó@ þÂpÎ QÖpzýK BO àü BG îø äðõvìBu òýGoôk òüA ,QuA ûly úýHÏO ó@ÿõéW ok úÞÿk|þu|ëA BùñO ô løk|þì Ao kõg qA ÿoAkpHvßÎ ûqBWA ÿBø|òýGoôk úýÛG úG QHvð }A|Qürì þüBðAõO úÞ QuA òüA ,kõg QíýÚ|îø Ao |720p| Qý×ýÞBG |HD| ÿoAkpHíéýÖ | .koAk kõg ok

pOõýLìBÞ|þñýì

òýGoôk qApO

àüoBG ÿBø|óõürüõéO oBñÞ åorG ÿBø|wýÞ ókAkBW ,þüApünK ÝBOA úG BøpOõýLìBÞ kôoô BG ,õñüq .QuA ûkpÞ IéW kõg úG Ao ÿkBüq úWõO Bø|þu|þKoôBK ,ôo|òüA qA.QuA oAõyk ÿk|þu|ëA BHüpÛO ,kõg þéHÚ êvð úG QHvð ó@ûqAlðA ô lü@|þì oAqBG úG ëBvìA rýüBK úÞQuA ëk lülW lýèõO | | .QuA ûly Ø¿ð

|designboom| :wßÎ

óAõglÞoBG ò×éO

ÿ sõèõñßO úÞúzýíø ÙçgpG oBG òüA ,lü@|þì îülÚ ÿ sõèõñßO àíÞ úG lülW .QuA ûkBPÖA ÝB×OA ó@wßÎ oæk 15 qA pPíÞ QíýÚ BG úÞ qApO òüA I¿ð òýGoôk ÿæBG ,kõy|þì úÂpÎ lñÞ|þì àíÞ xBßÎ úG ô kõy|þì .kpýãG ó@pG kõíÎ Bü ÜÖA ÿqAõì þvßÎ þøBãð ó@ óArýì úG QuA þÖBÞ BùñO .kqAlñýG

òKAs o k úÞ|KDDI| åorG þðBLíÞ lülW ûBãPuk òüA ,kqBu|þì ûApíø ò×éO Ao ÿqBýð pø úÞQuA úPgBu ÿoõÆ Ao RBðBßìA qA þPupùÖ úG ÈÛÖ ,lñÞÙpÆpG :lüqAlðBýG ûBãð ó@ ,J@l úðlG ,QzãðA pSA ÀýhzO ô þévßýKBãì2 òýGoôk ,|GPS| ,ÿBÖ|ÿAô .lÞoBG pñßuA ûBì ûpÞko k úG pPzýG ò×éO òüA lüBy Quk ,òýìq ûpÞÿBø|óBGBýg BO koõg|þì | | .løk|þì óBzð oõÆ|òüA úÞ}pøBÊ îÞ

þÛýuõì w×Ú

|verbatim| :wßÎ

ÿBøpßýLuA òüA ôlñð þñKAs þðBLíÞ .QuA ûkpÞQuo k Ao VõOõéG þãðBg îýu|þG pøBÊ ,ó@ îýu|þG þâtüô qA pËð Ùp¾ úð ô þüBHüq úG óAlñì|úÚçÎ ÿApG rýð {üBHüq òüA lýðAõO|þì .QuA JAnW ÿ sõèõñßO ÈÛÖ óArüô@ØÛu qA Bü lüoAnãG rýì ÿôo Ao õâlñéG ú^ pø óBO|w×Ú o k ûlðpK lüoAnãG ô lýñÞ | | .lðAõhG lýøAõg|þì

à^õÞBÏÚAô ,þñüBO

oAõéG ,óApùO :þðBzð úG Ao kõg ÿBøkBùñzýK ô RApËð þðBzð Bü îW ïBW úìBðqôo ,|pülÓèA lXvì IñW,kBìAkpýì .lýPup×G |click@jamejamonline.ir þPðpPñüA

BG ÿBø|ÿk|ÿô|ÿk BG Ao îýOBGoô QÞpy òüA ,îýuBñy|þì }A|Qý×ýÞ 8 {éÖ àvük àü úÂpÎ BG ,QuA ògBð àü ûqAlðA úÞþPüBGBãýâ þG|xA|õü ÿBø|àvük þß^õÞkoõÞo olÛð@ ,QuA ûkq Ao þPüBGBãýâ 8 .kpÞoôBG óAõO|þíð úÞQuA à^õÞ

oõð ÿpLuA .QuA ûly )þðBGBýg ÿBø|ÿoBãðoAõük( þPýÖApâ óAlñìpñø úG îülÛO úÞ QuA oõð ÿpLuA òüA ïBð õéýø soBy ÿApG .lññÞ òýýÏO Ao oõð ô äðo ,ÿpLuA òüA BG lñðAõO|þì ,äðo ÿBø|ÿpLuA ÿBW|úG þPýÖApâ óAlñìpñø ÿBø|ÿpLuA òüA fApÆ ô Ñ pPhì Rôpâõè Bvü@ .lñølG óBßO äðo ÿBø|ÿpLuA êTì Ao ó@ QuA þÖBÞ ÿpLuA .QuA ûkBÏèA|ÝõÖ

| | |249|ûoBíy|/|1388oõüpùy| 1| úHñzßü


pdf file  

this is a pdf file

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you