Page 1

‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

‫ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺪ ﺑﺎز ‪OpenSees‬‬ ‫‪Open System for Earthquake Engineering Simulation‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻲ اﺻﻐﺮي ﺳﺮﺧﻲ‬ ‫ﻣﺮداد ‪90‬‬ ‫‪mojtaba808@yahoo.com‬‬

‫ﻣﺮوري ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺳﺎزه ﻫﺎ‬ ‫‪Finite Element Analysis‬‬

‫ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰاي ﻣﺤﺪوددر ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺳﺎزه اي ﭼﻮن ‪SAP,ETABS , OpenSees‬‬

‫ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬در اﻳﻦ ﺟﺰوه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎده ﺳﺎزي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺎزه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزه )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺰوه‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻮش اور ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ‪ OpenSees‬اﺷﺎره ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود‪ ،‬ﺑﻪ روش ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي‬ ‫اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﺪه اي از اﻟﻤﺎن ‪ Solid‬آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ آزادي دارﻧﺪ‪ .‬روش ﻫﺎي اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود‪،‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ﻧﺎﻣﺤﺪود را ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد درﺟﺎت آزادي ﻣﺤﺪود ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ‬ ‫دارﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل و ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻻت ﻛﻼﺳﻴﻚ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

‫روش ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل و ﺳﺎزﮔﺎري‬

‫در روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺣﻞ ﻳﻚ ﻗﺎب ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﺣﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ‪ Shape Function‬ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻨﺘﺮﭘﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬از روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ‪ F  K ‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ‬

‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﺪه در اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻧﻮاع اﻟﻤﺎن ﻫﺎي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود در ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OpenSees‬‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ opensees‬اﻧﻮاع اﻟﻤﺎن را در آرﺷﻴﻮ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ي آﻧﻬﺎ اﻟﻤﺎن ﭼﺮﺧﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺎن‬ ‫ﺗﻴﺮ‪-‬ﺳﺘﻮن اﻻﺳﺘﻴﻚ‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﺗﻴﺮ‪-‬ﺳﺘﻮن ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ‪،‬اﻟﻤﺎن ﭼﺮﺧﺎﻳﻲ دوراﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺼﻞ داﺧﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺎن‬ ‫ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎز ﭘﺎﻳﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺻﻔﺮ و ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺮﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺮﻫﻲ اﺟﺰا‬


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬ ‫‪m‬‬

‫ﺳﺘﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﻣﻣﺪﻟﺴﺎزي‬ ‫ﺼﺎل ﺗﻴﺮ و ﺳ‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﻌﻌﺪي و ﺳﻪ ﺑﻌﻌﺪي‪ ،‬اﻟﻤﺎن ﻫﻫﺎي ﺷﻞ و ﭘﻠﻴﻴﺖ‪ ،‬اﻟﻤﺎن اﺗﺼ‬ ‫ﻣﺤﺪود ر‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫ﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺮﺮم اﻓﺰار ت‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع اﻟﻤﺎ‬ ‫ﺧﺎك‪ .‬ﻲ‬ ‫‪U‬‬ ‫‪UniAxial‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻟﻤﺎن ﺗﻚ ﻣﺤﻮﻮري‬

‫‪ ‬اﻟﻟﻤﺎن ‪8- Solid‬ﮔﺮه اي و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎن اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﺗﻤﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ ررا در اﻋﻀﺎ ﺑﺒﻴﻴﻨﻴﻢ ‪ .‬ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﺗﻤﺎم ﻣﻮارد از اﻟﻤﺎن ﻣﺎدر ‪ Solidd‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ن‬ ‫ﭼ‬ ‫‪ ‬اﻟﻟﻤﺎن ﻫﺎي دووﺑﻌﺪي‬ ‫‪ - Plain Strrain-Plain Stress‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ااز ﺳﺎده ي‬ ‫‪S‬‬ ‫ﺳﺎزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﺮﻓﺘﻦ دو‬ ‫اﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪ Plate.‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ن‬ ‫ﺐ‬ ‫ددرﺟﻪ آزادي ددر ﭼﻬﺎر ﮔﺮه ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎك‬ ‫‪ membrane‬ﻳﺎ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸ‬ ‫‪m‬‬ ‫ﺧﻤﺸﻲ دارد اﻣﻣﺎ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺸﻲ ﻧﺪارد‬ ‫‪ ‬اﻟﻟﻤﺎن ‪ -Shell‬ﻧﻮع ﺳﺎده ﺷﺪﺪه از اﻟﻤﺎن ‪ Solidd‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدده از ﺳﺎده ﺳﺎﺎزي ﺑﺎ در ﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳﻮم دارﻳﻢ ﺟﻬﻬﺖ ﺳﺎده‬ ‫ﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ ﺳ‬ ‫ﺗﻮان در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ دو ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸ‬ ‫ﺳﻪ درﺟﻪ آزادي در ﭼﻬﺎر ﮔﮔﺮه و ﻣﻲ ن‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮار ﻫﺎي ﺑﺮﺮﺷﻲ (‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﺮﻓﺖ‪).‬‬ ‫ﺳ‬

‫‪P‬‬ ‫‪Plate‬‬ ‫اﻟﻟﻤﺎن‬


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬ ‫‪m‬‬

‫اﻟﻤﺎن ‪Meembrane‬‬ ‫ن‬

‫ﻤﺎن‪Shell‬‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫‪U3, R3‬‬ ‫‪U2, R2‬‬

‫‪U3, R3‬‬ ‫‪U2, R2‬‬ ‫‪Node 3‬‬

‫‪Node 4‬‬

‫‪U1, R1‬‬

‫‪U1, R1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪U3, R3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪U2, R2‬‬

‫‪U2, R2‬‬ ‫‪Node 2‬‬

‫‪U1, R1‬‬

‫‪U3‬‬ ‫‪3, R3‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Node‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪U1,, R1‬‬

‫‪Shell‬‬

‫ت دو اﻟﻤﺎن ‪ Sheell‬و ‪: Membbrane‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺗﻲ‬ ‫ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﻲ‬ ‫ﺸﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻳﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎدرﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺑﺮﺷﻲ و ﺮ‬ ‫ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺷﻲ وﺧﻤﺸ‬ ‫ﻲ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻧﻮع اﻟﻤﺎن ‪ Shell‬ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻴﺮي ﺑﺮﺷﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،،‬اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ‪ Membraane‬ﺗﻨﻬﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺘﺘﻲ ﺑﺮﺷﻴﺴﺖ ﻛﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺘﻘﺎل ﻓﻘﻂ ي‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزه از آﻧﺠﺎ ﻛﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻄ‬ ‫دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ در ﺳ‬ ‫ي‬ ‫ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮدد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ..‬ﺑﺮااي ﻣﺜﺎل در ﻣﻣﻮرد‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ي‬ ‫ﺸﻮد‪.‬دﻳﻮار ﺑﺮﺷ‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ از ﻧﻧﻮع ﺻﺮﻓﺎ ﻏﺸﺎﺎﻳﻲ‪)Meembrane‬ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ددرون ﺻﻔﺤﻪ ي(ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸ‬ ‫ﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎي درون‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ددﻳﻮار در راﺳﺘﺎ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺤﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻤﻮده و ﻟﻨﮕﺮ ﺧ‬ ‫ﺘﺎي ﻃﻮل‬ ‫ﺨﺎﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ رﻓﻓﺘﺎر‪،‬ﻫﻴﭻ ﻟﻨﮕﺮﺮي در دﻳﻮار ﺧﺎرج از‬ ‫ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﻜﺮد دارد و در راﺳﺘﺎي ﺿﺨ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اي در اﻣﺘﺪاد دﻳﻳﻮار اﻳﺠﺎدﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در راﺳﺘﺘﺎي ﻃﻮﻟﻲ دﻳﻳﻮار ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺪﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ‪:SAP , ETABS‬‬ ‫ ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن‪ :‬از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ‪Rod‬ﻳﺎ ‪ bar‬ﻣﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬‫ﺧﻮب ‪ Opensees‬در اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ‪ Beam‬ﻳﺎ ‪ Shell‬ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺳﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﺮ ﺳﺘﻮن و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﺎ از اﻟﻤﺎن ‪ Beam‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫در ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ‪:‬‬

‫ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اﺟﺰاي ﺳﺎزه ﻣﺶ ﺑﻨﺪي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد‪ .‬درﺻﻮرت ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ‪،‬ارﺗﺒﺎط دﻳﻮار ﺑﺎ ﭘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮﭘﻞ‬


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

‫ﻧﻴﺮوي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻴﺸﻮد‪.‬ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده دﻳﻮار ﺑﺎ ﭘﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮار ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي ‪Edit>Mesh‬‬

‫‪ Areas‬ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در راﺳﺘﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 0.5‬ﻣﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺰ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬ﺑﺮاي دﻳﻮار ﻫﺎي‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻊ آﻧﻬﺎ ازﻧﻮع ﻏﺸﺎﻳﻲ ‪ c‬ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در راﺳﺘﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي دﻳﻮار ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻮﺳﺘﻪ اي‪ Shell‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در راﺳﺘﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ درﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن‬‫ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع اﻟﻤﺎن در ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺳﺨﺘﻲ ﺧﻤﺸﻲ و ﺑﺮﺷﻲ از‬‫اﻟﻤﺎن ‪ Shell‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮاي داﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺶ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ‪0.1‬‬ ‫اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 0.5‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي ‪Assign>Shell Area>Area object Mesh‬‬

‫…>‪ Option‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ‪ Auto Mesh‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ و دال‬‫در ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان از ﻧﻮع اﻟﻤﺎن ‪ Shell‬و ‪ Membrane‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﻟﻤﺎن ‪ c‬ﺑﺮاي دال ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺶ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﺑﺮاي ‪ Deck‬ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﻳﺎ دال ﺑﺘﻨﻲ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮان از ‪ Membrane‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ‪ Etabs‬از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺳﻘﻒ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺳﺨﺘﻲ ﻏﺸﺎﻳﻲ درون ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺮاي دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎده ﺳﺎزي‬ ‫ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻴﺒﻨﻴﺪ )ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ‪ Solid‬از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﺪه ‪Shell,Membrane‬‬

‫ﻳﺎ ‪ Plate‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي اﺟﺰاي‬ ‫ﻣﺤﺪود ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد‪.‬ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ OpenSees‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬، 808 ‫ﺳﺎزه‬ www.Saze808.com

(a) Real Structure

(b) Solid Model

(c) 3D Plate-Frame

(d) 3D Frame

(e) 2D Frame Fig. 1 Various Ways to Model a Real Struture

:‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ ﻛﺘﺐ اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود و‬-

International Seminar on "C Computer Aided Analysis and Design Of Building Structures" Naveed Anwar, Malaysi.


‫ﺳﺎزه ‪ ، 808‬وﺑﺴﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزه و زﻟﺰﻟﻪ‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰوه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزش ‪:OpenSees‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود‬

‫‪‬‬

‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ‪، OpenSees‬راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ، Help‬اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ، OpenSees‬راه اﻧﺪازي ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OpenSees‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OpenSees‬‬

‫‪o‬‬

‫روش ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ‪ ، OpenSees‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن ‪TCL‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﺤﻮه ﻣﺪل ﺳﺎزي و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮه ﻫﺎ در ‪) OpenSees‬از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﭙﺮت ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﺮه ﻫﺎ از ‪(SAP‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ‪ ، UniaxialMaterial‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﻄﻊ ‪ ، Section Command‬اﻧﻮاع اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ‪Element Command‬‬

‫‪‬‬

‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ‪Geometric Trans Formation‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﺎرﮔﺬاري ﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ‪Pattern Load‬‬

‫‪‬‬

‫دﺳﺘﻮرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎزه ‪Analysis Objects‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺳﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ‪Eigen Command‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﻮش اور و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺳﺎزه از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻴﻮﺗﻦ راﻓﺴﻮن در ‪OpenSees‬‬

‫‪‬‬

‫اﻧﻮاع ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OpenSees‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﺤﻮه ﻟﻴﻨﻚ ﻛﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ OpenSees‬ﺑﺎ ‪Matlab‬‬

‫‪‬‬

‫آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ‪Pre or Post processing‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ OpenSees PL ، OpenSees Navigator ، (OpenSees Post Processing) OPS‬و ‪GID‬‬

‫‪o‬‬

‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺜﺎل )ﻛﺪ دﺳﺘﻮري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮش اور ﻗﺎب ﭘﻮرﺗﺎل( ‪ -‬ﺣﻞ ﺑﺎ ‪Opensees Tcl , Matlab‬‬

‫ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺰوه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ‪ 82‬ﺻﻔﺤﻪ اي آﻣﻮزش ‪ OpenSees‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ از اﻧﻮاع ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ‪ OpenSees , TCL Editor‬و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ‪ Pre & Post processing‬ﻣﺜﻞ‬ ‫‪ OSP‬و ‪ Navigator‬و ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ‪Navigator‬‬

‫‪‬‬

‫ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ ﻻﺗﻴﻦ و ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﻣﻨﻮال راﻫﻨﻤﺎي ﻻﺗﻴﻦ ‪OpenSees‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻻﺗﻴﻦ از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ TCl Editor‬از ‪Dr.Silvia Mazzoni‬‬

‫‪‬‬

‫اﻧﻮاع ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺳﺎزه اي از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ OpenSees‬و اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ tcl‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع دﺳﺘﻮرات‬

‫‪‬‬

‫‪ +‬آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ‪ Perform3D v.5‬و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﭘﻮش اور در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ‪ CSI‬و ‪-IDRAC-DRAIN - Seismo Signal&Struct - EZ Frisk-Shake2000 ,‬‬ ‫‪nonlin-Bispec‬‬

‫‪‬‬

‫و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ و اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ‬

‫در ‪ 1DVD‬ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﭘﺪﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 11-5‬ﻓﻌﻠﻲ و ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 50‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺳﺎزه ‪808‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪www.Saze808.com‬‬

Saze808-OpenSees-Learning-Finite_Element_Analysis  

http://www.saze808.com/DL/Saze808-OpenSees-Learning-Finite_Element_Analysis.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you