Page 1

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STUDENTŮ PŮVODEM Z BOSNY A HERCEGOVINY V ČESKÉ REPUBLICE “EMERIK BLUM”

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČI.1 Postavení, název a sídlo Sdružení, jeho znak a razítko

1.1. Občanské Sdružení pod názvem OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STUDENTŮ PŮVODEM Z BOSNY A HERCEGOVINY V ČESKÉ REPUBLICE „EMERIK BLUM“ je Sdružení (dále jen Sdružení) studentů původem z Bosny a Hercegoviny (dále jen BaH) v České republice. 1.2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3. zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění p.p.a § 18. a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění p.p. Sdružení je způsobilé mít práva a povinnosti. 1.3. Název Sdružení je: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STUDENTŮ PŮVODEM Z BOSNY A HERCEGOVINY V ČESKÉ REPUBLICE „EMERIK BLUM“ 1.4. Sídlem Sdružení je: Opletalova 27, Praha 1, 110 00 1.5. Sdružení bude při svém působení, a zejména na svých písemnostech a razítku, používat znak Sdružení, který bude odkazovat na bosenského altruistu Emerika Bluma. Znak Sdružení bude ve tvaru schváleném Radou Sdružení po jeho registraci. 1.6. Sdružení má své razítko. Razítko Sdružení obsahuje název a sídlo Sdružení, identifikační číslo Sdružení a číslo razítka; může také obsahovat i jiné údaje, které budou schváleny Radou Sdružení. 1.7. Razítko Sdružení se používá ve všech služebních písemnostech Sdružení spolu s podpisem oprávněné osoby. 1.8. Razítkem Sdružení č. 1 disponuje Předseda Sdružení a razítkem Sdružení č. 2 disponuje Tajemník Sdružení a razítkem č. 3 disponuje Místopředseda. 1.9. Funkcionář oprávněn jednat jménem Sdružení je Předseda Sdružení. Změna osoby Předsedy Sdružení nevyžaduje změnu tohoto Statutu. 1


ČÁST DRUHÁ CÍLE SDRUŽENÍ ČI. 2 Cíle činnosti Sdružení

2.1. Pomahání studentů původem z BaH 2.2. Sdružování studentů z BaH 2.3. Udržování a vyvíjení přátelství a spojení mezi českou a Bosenskohercegovskou kulturou 2.4. Rozšiřování národních a kulturních tradic mezi Českou republikou a BaH 2.5. Vyvíjení kulturních aktivit 2.6. Vyvíjení naučně technických styků 2.7. Vyvíjení sportovních aktivit 2.8. Vyvíjení humanitárních aktivit 2.9. Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi

ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SDRUŽENÍ A JEHO FUNKCIONÁŘI Čl. 3 Orgány Sdružení a jeho funkcionáři

3.1. Rada Sdružení 3.2. Valné shromaždění (členská schůze)

Radu Sdružení představují tyto funkcionáři: 3.1.1.

Předseda Sdružení

3.1.2.

Mistopředseda Sdružení

3.1.3.

Tajemník Sdružení

3.1.4.

Marketingový manažer Sdružení

3.1.5.

Účetní Sdružení

2


Rada sdružení je volena Valným shromážděním. Členové Rady mají mandát na dva roky. Každé dva roky budou probíhat Volby členů Rady Sdružení. Každý člen Sdružení může kandidovat. Vyhrává kandidát s alespoň 40% podporou. Volby jsou platné s minimální 50% účástí členů. V případě neplatnosti voleb zůstává součásná Rada dokud se nezvolí nová. Rada sdružení je oprávněná rozhodovat o změně statutu.

Předseda v souladu se statutem je přítomen na všech manifestacích a svolává všechny akce a činnosti, které jsou plánované a prospěšné pro Sdružení. Zvláštní povinnosti Předsedy: 3.1.1.1.

Zastupuje Sdružení vůči třetím osobám – fyzickým i právnickým

3.1.1.2.

Svolává zasedání Rady a Valného shromáždění Sdružení a navrhuje program

jednání těchto orgánů 3.1.1.3.

Spolu s Tajemníkem podepisuje dokumenty a dopisy Sdružení

3.1.1.4.

Vlastní jedno ze tří razítek Sdružení

3.1.1.5.

Podepisuje pokladní příkazy k úhradě a výběrní lístky pro manipulaci s penězi na

účtu Sdružení 3.1.1.6.

Podepisuje Záznam z jednání Rady a Valného shromáždění

3.1.1.7.

Stará se o koordinaci Sdružení, o dodržování statutu všemi členy a o provedení

rozhodnutí Rady a Valného shromáždění 3.1.1.8.

Kontroluje aktivity dceřiných Sdružení v rámci České republiky, koordinuje a řídí

aktivity Sdružení ve všech důležitých záležitostech Předseda může delegovat body 3.1.1.1., 3.1.1.7. a 3.1.1.8. na některého z členů Rady.

Místopředseda spolu s Předsedou koordinuje a vede profesionální, odborné, kulturní, sportovní, společenské aktivity v rámci Sdružení. Zvláštní povinnosti Místopředsedy: 3.1.2.1.

Zastupuje Předsedu v případě jeho nepřítomnosti

3.1.2.2.

Koordinuje aktivity členů Sdružení

3.1.2.3.

Vlastní jedno ze tří razítek Sdružení

Tajemník koordinuje všechny aktivity v rámci Sdružení. Zvláštní povinnosti Tajemníka: 3.1.3.1.

Zajišťuje a udržuje kontakt s ostatními dceřinými společnostmi

3.1.3.2.

Vlastní jedno ze tří razítek Sdružení

3


3.1.3.3.

Vlastní adresář a Knihu Záznamů z jednání Rady a Valného shromáždění,

evidenci členů a jiných záznamů a Knihu Sdružení 3.1.3.4.

Vydává členské karty pro nové členy Sdružení

3.1.3.5.

Pomáhá Předsedovi při plnění jeho povinností

3.1.3.6.

Sleduje plnění ustanovení statutu a jiných právních předpisů Sdružení

3.1.3.7.

Umožňuje prostřednictvím vztahů s veřejností šíření informací o činnosti

Sdružení v hostitelské zemi a v Bosně a Hercegovině a o rozvoji na mezinárodní úrovni 3.1.3.8.

Sleduje veškerou aktivitu v rámci Sdružení

3.1.3.9.

Zajišťuje přípravu dokumentů, statistik, nařízení atd.

3.1.3.10.

Podílí se na přípravě zpravodajských a jiných publikací

3.1.3.11.

Umožňuje přípravu dokumentů pro Radu a Valné shromáždění

Marketingový manažer se stará o materiálně-finanční otázky. Zvláštní povinnosti Marketingového manažera: 3.1.4.1.

Získávání finančních prostředků z dotací

3.1.4.2.

Zásobování na akcích

3.1.4.3.

Je zodpovědný za výběr lokace při pořádání akcí

3.1.4.4.

Stará se o promotivní materiál Sdružení

3.1.4.5.

Spolu s účetním předkládá Radě výroční zprávu a návrh rozpočtu na následující

rok

Účetní je zodpovědný za placení a vedení účtu Sdružení. Zvláštní povinnosti Pokladníka: 3.1.4.1.

Je oprávněn provádět platby z účtu Sdružení se souhlasem Předsedy nebo

Tajemníka, jeho povinností je předkládat ověřené kopie platebních příkazů 3.1.4.2.

Vede evidenci a záznamy, které se vztahují na finance Sdružení

3.1.4.3.

Radě předkládá pravidelně půlroční finanční zprávu

3.1.4.4.

Na konci roku Radě předkládá Výroční zprávu

3.1.4.5.

Předkládá návrh rozpočtu na následující rok

Členská schůze je sbor všech členů Sdružení, kteří se schůze zúčastní. Každý člen Sdružení má právo zúčastnit se Členské schůze. Do působnosti a pravomoci členské schůze patří: 3.2.1.

Navrhovat program aktivit Sdružení a jednotlivé akce 4


3.2.2.

Ve zvláštních okolnostech, kdy se Rada nedohodne na konsenzu, bude

uskutečněno mimořádné zasedání, na kterém členové Sdružení budou rozhodovat o východisku z dané situace 3.2.3.

Seznamovat se s ročními výsledky činností Sdružení

3.2.4.

Vyjadřovat se k běžným otázkám, které májí význam pro Sdružení

3.2.5.

Členskou schůzi svolává oznámením na internetových stránkách Sdružení nebo

jiným vhodným způsobem Předseda Sdružení nebo Tajemník na pokyn Rady Sdružení. 3.2.6.

Aby členové Sdružení svolali členskou schůzi je potřeba písemný souhlas alespoň

30% všech členů Sdružení 3.2.7.

Za zvláštních okolností lze svolat mimořádnou schůzi

3.2.8.

Oznámení o konání členské schůze se způsobem uvedeným v odstavci 3.2.5.

zveřejní nejméně 15 dnů před dnem konání schůze.

Oznámení o konání členské schůze bude obsahovat: 3.2.9.

Údaje o tom, kdo schůzi svolává

3.2.10. Den, čas a místo konání schůze 3.2.11. Program jednání

Rada může rozhodnout, že ze svých schůzí a hlasování vyloučí všechny ostatní osoby kromě členů Rady. Za svou činnost v Radě Sdružení členové Rady nejsou odměňovaní. Pokud je některý z členů trestně stíhán, následuje suspendace dokud nebude trestné stíhání ukončeno a členové Rady se dohodnou o dalším postupu. Člen Rady přestává být jejím členem: 3.3.1.

Doručením Sdružení písemného prohlášení o odstoupení z funkce

3.3.2.

Odvoláním z Rady hlasy 3 členů

3.3.3.

Vyloučením ze členství v Sdružení

3.3.4.

Úmrtím nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům

5


ČÁST ČTVRTÁ ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ Čl. 4a Zásady členství

Členství ve Sdružení se řídí zásadami: 4.1. Členství v Sdružení je svobodné. Nikdo nesmí být nucen ke sdružování ani ke členství ve Sdružení, nikdo nesmí být nucen k účasti na činnosti Sdružení; ze Sdružení může každý svobodně vystoupit,

Čl. 4b Vznik a zánik členství

4.2. O členství ve Sdružení se může ucházet každý student původem z BaH 4.3. O přijetí členu Sdružení rozhoduje výhradně Rada Sdružení. Rada Sdružení je také jediná ta, která může rozhodovat o vyloučení člena ze Sdružení. 4.4. Fyzická osoba se stane členem Sdružení, pokud bude příslušným orgánem Sdružení právoplatně přijata za člena za podmínky, že podepíše a do kanceláře Tajemníka Sdružení odevzdá přístupné prohlášení a. Přístupné prohlášení pro fyzickou osobu bude obsahovat text: Já, níže podepsaný/á (xxx jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, nebo telefon, nebo e-mail) tímto prohlašuji, že přistupuji ke studentském Sdružení „Emerik Blum“ a zavazuji se, že budu dodržovat statut Sdružení, podporovat cíle Sdružení, respektovat usnesení orgánů Sdružení, a že budu chránit jeho zájmy a majetek. Místo, datum, podpis. b. S odevzdáním přístupného prohlášení fyzická osoba odevzdá 2 fotografie kvůli výrobě členského průkazu. 4.5. PŘÁTELÉ SDRUŽENÍ: Rada Sdružení může, dle vlastního uvažování nebo na návrh funkcionářů nebo členské schůze, rozhodnout o udělení titulu Přatelé Sdružení fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila, nebo jiným způsobem přispívá existenci nebo věhlasu Sdružení a realizaci jeho cílů.

6


4.6. Členství ve Sdružení vzniká okamžikem, kdy Rada Sdružení vydá usnesení o přijetí uchazeče za člena, které podepíší Předseda a Tajemník Sdružení. Toto usnesení se vyznačuje na vhodném místě na tiskopisu přístupného prohlášení nového člena, nebo na návrhu na udělení Přátelé Sdružení. 4.7. Přijatému členu Sdružení vydá členský průkaz, který bude obsahovat pořadové číslo průkazu, jméno, příjmení a datum narození člena fyzické osoby a fotografii člena fyzické osoby.

Čl. 4c PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Každý člen Sdružení má tato práva a povinnosti: 4.8. Právo na účast ve všech akcích Sdružení 4.9. Právo informovat se o akcích a činnostech Sdružení 4.10.

Právo předkládat návrhy ke schvalování v orgánech Sdružení

4.11.

Dodržovat statut Sdružení a řídit se jím v každém jednání a v každém projevu

4.12.

Respektovat rozhodnutí Rady Sdružení a jeho funkcionářů

4.13.

Podporovat cíle Sdružení a chránit zájmy a majetek Sdružení

4.14.

Informovat Sdružení o změně svých kontaktních údajů

4.15.

Informovat o případném úkončením studia v ČR

4.16.

Každý člen může, ale nemusí, peněžně podpořit Sdružení

Čl. 4f ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství ve Sdružení zaniká v těchto případech: 4.17.

Doručením písemného prohlášení člena o vystoupení ze Sdružení

4.18.

Úmrtím nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům

4.19.

Zánikem člena

4.20.

Zánikem Sdružení

4.21.

Vyloučením člena ze Sdružení rozhodnutím Rady Sdružení, k čemuž dojde

zejména v následujících případech: 7


a. Porušení statutu Sdružení b. Záměrné nebo nedbalostně způsobení škody Sdružení c. Poškození jména Sdružení vlastním jednáním člena Povinnost Rady je zdůvodnit vyloučení ze Sdružení. Přičemž vyloučený člen se může do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení proti vyloučení odvolat Radě Sdružení, která pak může své rozhodnutí o vyloučení přehodnotit a zrušit.

Čl. 4g EVIDENCE ČLENŮ

Sdružení vede evidenci členu, do které se zapisuje: -

jména, příjmení, data narození a kontaktní údaje členů-fyzických osob

Zodpovědný orgán za vedení evidence členů je Tajemník Sdružení.

ČÁST PÁTÁ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SDRUŽENÍ 5.1. Při založení Sdružení organizačních jednotek nemá. Své organizační jednotky Sdružení bude zakládat v závislosti od potřeb a za účelem provádění svých činností nebo uspokojení potřeb členstva. 5.2. Založení organizační jednotky a její organizaci vyžaduje změnu statutu.

ČÁST ŠESTÁ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 6.1. Sdružení je, jako právnická osoba, způsobilé mít práva a závazky, příjmy a majetek. 6.2. Sdružení získává finanční prostředky pro svou činnost z členských příspěvků, dotací a grantů, darů, z disponování vlastním majetkem, případně i z jiných zdrojů. 6.3. Svými příjmy a majetkem Sdružení nakládá v souladu se zákonem, odpovědně a hospodárně, na základě běžných zásad hospodaření a na základě rozhodnutí Rady Sdružení. 8


6.4. Odpovědná osoba v záležitostech v oblasti vztahů s finančním úřadem, sociálním zabezpečením, bankovními ústavy apod. je Účetní se souhlasem Rady Sdružení. 6.5. Rada Sdružení projednává plán hospodaření, schvaluje rozpočet a roční uzávěrky, vydává směrnice týkající se hospodaření. 6.6. O žádaní o dotace nebo granty, o přijetí darů, o organizování akcí v rámci vlastního hospodaření a o veškerých jiných otázkách týkajících se zabezpečení příjmů rozhoduje Rada Sdružení. 6.7. Sdružení může, na základě rozhodnutí Rady, odmítnout přijetí daru, také i po jeho doručení. Pokud odmítnutý dar byl Sdružení už předán, nebo připsán na účet Sdružení, Sdružení ho vrátí dárci, a pokud to nebude možné, naloží s ním jiným vhodným způsobem. 6.8. Jménem Sdružení vystupuje, jako jeho statutární orgán, Předseda Sdružení. Při výkonu těchto funkci Předseda může být zastoupen Tajemníkem Sdružení nebo i jinou osobou, na základě ověřené plné moci. 6.9. Sdružení založí a bude udržovat bankovní účty v Českých korunách a podle potřeby i v EUR nebo i v jiné měně. Osoba s dispozičním právem na těchto účtech bude Pokladník se souhlasem Předsedy Sdružení. Předseda může k provádění běžných bankovních operací na účtech Sdružení pověřit i Tajemníka. 6.10.

Sdružení vede jednoduché účetnictví, za jehož vedení zodpovídá Účetní.

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Veškeré záležitosti, které nejsou tímto Statutem upravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění p.p.. 7.2. Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení a registrace na Ministerstvu vnitra.

Statut v Praze dne 5.1.2011 přijali a podepisují členové připravního výboru, Člen přípravního výboru

Člen přípravního výboru

Předseda přípravního výboru

Merima Isić

Maša Marković

Alen Jusić

9

Statut  

Statut občanského sdružení studentů původem z BaH v ČR Emerik Blum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you