Page 1

Naštej svoje najpomembnejše kompetence s pomocjo kljukic v tabeli in vsako kategorijo ponazori s primeri iz tvojih osebnih izkušenj.

Dobro znam…/Izboljšal/-a bi…/Ne znam še... Moje osebne izkušnje:

Dobro znam…/Izboljšal/-a bi…/Ne znam še… Moje osebne izkušnje:

2.

korak

NAVODILA OPREMI SE Poudari svoje taborniške ZA SLUŽBO! kompetence in jim daj pravo vrednost za svoj poklic ali izobraževanje! Opremi se!

1.

korak

Dobro znam…/Izboljšal/-a bi…/Ne znam še… Moje osebne izkušnje:

Vprašaj se, kaj znaš narediti ali česa se lahlo še naučiš pri tabornikih. Za vsako izjavo obkljukaj eno izmed polj: �

zelo dobro znam�/�lahko se izboljšam� /�še ne znam

Raztegni zloženko in poglej celotno tabelo: vse aktivnosti so razdeljene v specifične kompetence. . S pogledom v obkljukana polja boš korak dobil hiter pregled, ali neko kompetenco imaš ali ne.

2

V vsaki kategoriji izpostavi en primer, ki ponazarja tvoje izkušnje.

Dobro znam…/Izboljšal/-a bi…/Ne znam še… Moje osebne izkušnje:

Dobro znam…/Izboljšal/-a bi…/Ne znam še… Moje osebne izkušnje:

oceni svoje sposobnosti

1

.

ak

r ko

3.

k kaj mi lahko ra ko prinesejo moje kompetence

2.

ko

ra

k

4.

ko

ra

k

jih analiziraj

Prvotna zloženka je nastala kot rezultat projekta, ki ga je izvedla francoska skavtska organizacija Scouts at Guides de France. Z njo so želeli pomagati svojim članom pri prepoznavanju svojih kompetenc in njihovi predstavitvi delodajalcem.

Uporabi zloženko kot pripomoček za razgovor! Ko se srečaš . z zaposlovalcem, predstavi svoje korak kompetence na strokoven način s primeri iz taborniških izkušenj.

Ugotovi, kaj že znaš in katere kompetence moraš še razviti, nato pa svoje taborniške izkušnje v profesionalnem' jeziku posreduj zaposlovalcu.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Proti kateri profesionalni karieri strmim? Kaj je moj idealen poklic?

Za doseganje tega cilja mislim, da potrebujem nasledne kompetence:

pripravi se za razgovor

Tudi naš namen je, da vsak tabornik zna prepoznati svoje kompetence, jih ovrednotiti in jih razvijati. Predvsem pa, da mu to pomaga pri iskanju zaposlitve.

4

3.

korak

Orodje za vrednotenje pridobljenih kompetenc

Vprašaj se, katere kompetence potrebuješ pri svojem bodočem poklicu, . in poglej, ali jih lahko pridobiš korak s prostovoljskim delom v taborniški organizaciji

3

Kaj mi lahko prinesejo moje kompetence

Kako?

Kompetence, ki sem jih že pridobil/-a s prostovoljstvom v taborniški organizaciji:

Kompetence za katere verjamem, da jih še potrebujem:

4

Za zadnjo vajo obrni zloženko . korak in se pripravi na razgovor


korak preberi tabelo z desne proti levi

1.

Organizacijske kompetence

2.

Odgovornost, samoiniciativnost in analitične kompetence

3.

Odnos z ljudmi (vodenje, delo v timu, komunikacija, izobraževanje, reševanje konfliktov)

4. 5.

Medkulturne kompetence

4..

korak sedaj zaposlovalcu preberi tabelo z leve proti desni

Tehnične in umetniške kompetence

(animacija, delo za računalnikom okolje, skrb za zdravje in varnost, orientacija, taborjenje,)

Moje kompetence so:

še ne znam

zelo dobro znam lahko se izboljšam

1.

Moje kompetence:

Podrocja

V okviru taborniških aktivnosti...

vodenje projektov: načrtovanje, izvedba in vrednotenje.

znam določiti cilje, načrtovati programske aktivnosti (vodove sestanke in akcije), jih izvesti in za vrednotenje izbrati ustrezno metodo.

opravljanje aktivnosti v skladu z dogovorjenimi roki.

znam pripraviti podroben načrt aktivnosti in seznam zaporednih nalog za izvedbo projekta ter jih izvajam skladno z dogovorjenimi roki.

vodenje financ in upravljanje s finančnimi viri

znam pripraviti finančni načrt, delovati znotraj njega, voditi blagajno in izdelati finančno poročilo.

nakup, vodenje evidence in skrb za opremo

znam pripraviti seznam opreme za različne aktivnosti, jo vzdrževati ter voditi njeno evidenco.

urejanje administracije.

znam narediti vabilo, voditi prijave ter napisati poročilo o aktivnosti, pripraviti zapisnik seje, dopis ter urejati bazo članstva.

poskrbim za fizično in čustveno varnost mladih

upoštevam taborniške zakone ter se ravnam po zdravstvenih in varnostnih predpisih

organiziranje in urejanje prostora

znam na praktičen in varen način načrtovati in organizirati prostor taborjenja

priprava jedilnika in kuhanje za včjo skupino ljudi

znam pripravit zdrav jedilnik in pripraviti obroke v skladu z njim

zanesljivo izpolnjujem obveznosti

se name lahko zanesejo, saj vedno izpolnim svoje obveznosti.

prevzamem (pravno) odgovornost

se zavedam svojih dolžnosti, ki jih imam na funkciji, ki jo opravljam.

konceptualizacija: realizacija idej (kreativnost, inovativnost in ambicioznost)

razvijam nove in inovativne aktivnosti. Svoje ideje znam uresničiti.

priprava poročila in ocena lastne vloge v projektu

znam po aktivnosti ovrednotiti svoja dejanja in način dela. Znam določiti svoje dobre in slabe odločitve.

učenje iz lastnih in tujih izkušenj

na koncu znam ovrednosti prednosti in slabosti ter upoštevati povratno informacijo drugih. Učim se na napakah in jih ne ponavljam.

analiza nevarnosti in ocena tveganja

pred pripravo aktivnosti si vzamem čas, da preučim možne težave in nevarnosti na katere lahko naletimo.

vrednotenje zaključenega projekta

po koncu aktivnosti pridobim povratno informacijo udeležencev in glede na začetne postavljene cilje vrednostim aktivnosti s svojim timom.

sposobnost iskana rešitve in vztrajanja

poskušam poiskati rešitev, kadar naletim na prepreko in kljub težavam ne obupam.

prilagajenje spremembam

znam na licu mesta prilagoditi aktivnosti potrebam in željam sodelujočih.

Iznajdljivost z razpoložljivimi sredstva

pri izvajanju aktivnosti uporabim razpožljiva orodja in sem iznajdljiv/-a

uvajanje novih članov tima

znam pomagati novemu članu pri vključevanju v tim in navajanju na način dela

zavedanje pomembnosti informiranje celotnega tima

Poskrbim, da delim vse pomembne informacije z ostalimi člani tima.

spodbujanje timskega dela v timu

v svojem timu delujem sproščeno, delim svoje mnenje in spoštujem mnenje ostalih članov tima

vodenje tima

znam znotraj tima razporejati delo, članom zaupati vodenje aktivnosti in spremljati njihovo delo

kadrovanje in razdeljevanje nalog

znam poiskati primernega člana za določeno funkcijo

aktivno sodelovanje v timu

nalogo, ki mi jo je zaupal tim, opravim učinkovito in samostojno

vodenje sestanka

znam napraviti dnevni red, se ga držim in vodim srečanje tako, da vsakemu pustim do besede.

aktivno poslušanje sogovornikov

znam aktivno poslušat sogovornike

javno nastopanje in argumentiranje

znam prilagoditi način govora ciljni publiki. Z različnimi ciljnimi publikami znam vzpostaviti dialog. Svoje mnenje znam argumentirati

vzpostavitev partnerstev in vzdrževanje dobrih onosov

znam vzpostaviti stike z novimi partnerji (občina, druge organizacije, finančni partnerji,... ), jim predstaviti projekt in vzdrževati odnose.

preprečevanje konfliktov

znam predvideti možnost konflikta in že vnaprej preprečiti spor.

vodenje procesa reševanja konfliktov (pogovor, iskanje rešitev,..)

spodbudim pogovor med člani v konfliktu in jih spodbujam, da ponovno razmislijo o svojih stališčin in predlagam možne rešitve

obzirnost in posluh za druge

besede izbiram tako, da ostanem nepristranski in s tem ne zaostrujem situacije

sodelovanje z mladimi

obnašam se kot odrasel. Poznam svoje meje in znam najti ravnotežje pri svojem odnosu z mladimi: sem njihov vodja, vzornik in kolega.

vzgoja in sledenje osebnostnemu razvoju mladih

skozi zelo leto in tabor opazujem vsakega mladega, njegove osnovne lastnosti, osebni napredek in njegov duševen razvoj.

delenje znanja in sposobnost izobraževanja

svoje znanje delim z drugimi, spodbujam trenutke učenja.

sposobnost motiviranje članov

znam motivirati skupino članov glede na njihove potrebe in zastavljen program

posluh za druge kulturn in medkulturne razlike

trenutke svojega življenja sem delil z ljudmi iz drugih kultur. Znam se prilagoditi in najti način, ki omogoča izmenjavo ali sodelovanje.

prilagajanje okolju in obvladovanje konfliktov, ki temeljijo na kulturem nerazumevanju

znam se prilagoditi, da se izognem kulturnim nesporazumom; Izbiram način obnašanja v skladu z lokalnimi običaji držav, ki jih obiščem.

spodbujanje in izvajanje medkulturnih izmenjav in aktivnosti

sposoben sem pripraviti projekt, v sodelovanju z osebami z drugim kulturnim ozadjem, z drugimi skavti ali zvezami iz tujine

kreativnost

znam naredti ročno delo, masko in kostum, risati, zaigrati gledališčki prizor ali uprizoriti predstavo, improvizirati, plesati, peti ali žonglirati

sposobnost animiranja

znam voditi večere ob tabornem ognje in animirati občinstvo

uporaba informacijske tehnologije in spleta

znam se sporazumevati v elektronski obliki, elektronsko voditi finance, pripraviti powerpoint predstavitev in brskati po spletu

izdelava in uporaba baze podakov

organiziram elektronsko evidenco članstva in znam v kratkem času v njej poiskati želene podatke

obdelava fotografij in filmov

znam retuširati fotografije, kreirati posterje in pripraviti kratki video.

prva pomoč

znam podajati prvo pomoč in vem kako preprečim nesreče

prostorska orientacija

se znam orientirati v naravi in naseljih s pomočjo kompasa in zemljevida

življenje v naravi

znam postaviti ogenj, kuhati na odprtem ognju, si postavti bivak in ostale pionirske objekte.

pripovedovanje

znam slikovito poročati o svojih izkušnjah (pripravim predstavitev ali napišem članek za taborniško revijo)

Opremi se za službo!  

Orodje za pretvorbo kompetenc iz taborniškega žargona v jezik zaposlovalcev.

Opremi se za službo!  

Orodje za pretvorbo kompetenc iz taborniškega žargona v jezik zaposlovalcev.