Issuu on Google+

Mestna obdina Ljubliana

' ZoranJankovi{

iupan

Mestni. trg 1, 1000 I|ubAana telefon: 01 306 10 lo,faks: 01 306 12 14

iteutQg'

0s 1-354/2010-2

(Datum: 24. maj 2010

Spodtor.,ani ravnate fri, u1ite qi in vzg ojite fuil

Aragi uienci!

Afiufno rtas tta*imo na vofeni ogfef nastajajoie veinamensfrg iportne fvorane in nogometnega

sta{bna tt Center Stoiice.

Ogtef 6o v peteQ*

11.

junija 2010, s priietfom o6

15.

uri.

Sros'imo vas, [a nam wojo prisotnost in prefvideno itettifo ufefeiencev sporoiite na eteQ,lronsf;! nasfov sonja.pksko@6u60ana.si najLasneje fo torfot, 1. jung'a 2010.

Ogtef sportnifr o|jeQgov 6o organiziran v vsafrgrn wernenu.

'lfro[v

Center StoZice

Lep pozfrav,

je iz'lojQgve

ufice.


Stožice