Issuu on Google+

ŠOLSKO LETO 2009/2010 Ime in priimek: ________________________________________ Razred: _____________________________________________ Razrednik/razredničarka: _______________________________ Naslov: ______________________________________________ Moj e-naslov: ________________@_____________________ GSM telefon očeta: ____________________________________ GSM telefon matere: __________________________________


Dragi učenci in učenke, spoštovani starši in učitelji! Letošnje šolsko leto pričenjamo na novih temeljih, postavljenih v Vzgojnem načrtu naše šole. Naša ţelja je vzpostaviti čim večjo skladnost vzgojnih dejavnikov šolske in druţinske vzgoje, razvijati sodelovanje med zaposlenimi, starši in učenci ter tako pozitivno vplivati na razvoj dobre klime na naši šoli. Osnovni cilj vzgojnega delovanja OŠ Šmartno pod Šmarno goro je naslednja vizija: Na naši šoli izobraţujemo in se trudimo biti drug do drugega prijazni in spoštljivi, si pomagamo ter se trudimo biti oz. postati odgovorne, ustvarjalne in vedoţeljne osebe, ki bodo s svojimi dejanji in zgledom pripomogle k lepši prihodnosti. K dobremu vzdušju na šoli lahko prispevamo vsi: učenci, zaposleni in starši. S svojim odgovornim vedenjem, pripravljenostjo pomagati drug drugemu, strpnostjo in hkratnim upoštevanjem šolskih pravil, se skupaj potrudimo, da bo naša šola prostor, kjer bomo lahko razvijali svojo osebnost ter se počutili varno in prijetno. Prvi šolski dan (torek, 1. september 2009) se bo pričel za učence od 2. do 9. razreda ob 8.15. Zberete se pred šolskim vhodom, kjer vas bodo razredniki poklicali, zbrali in odpeljali v matične učilnice. Prvi dve uri boste imeli razredni uri z razrednikom in nadomestnim razrednikom, nadaljevali pa boste s poukom po urniku. Zato imejte s seboj copate, publikacijo, zvezek in pisalo. Malico boste imeli ob 9. uri, kosilo na predmetni stopnji od 11.00 dalje, na razredni stopnji pa se bo kosilo delilo od 11.45 dalje. Učenci razredne stopnje, ki ste se prijavili v organizirano podaljšano bivanje, boste lahko v podaljšanem bivanju do 16. ure. Učenci 1. razreda boste prvič prestopili šolski prag ob 9. uri in se zbrali v jedilnici šole. S starši si boste ogledali zanimivo gledališko predstavo in se z razredničarko ter vzgojiteljico podali v učilnico, kjer vas bo čakalo prijetno presenečenje. Dragi učenke in učenci, publikacijo ţe pred koncem počitnic skupaj s starši preglejte, preberite, izpolnite in izreţite vse potrebne obrazce ter jih prvi dan v šoli izročite razredniku (str. 15, 16). Ţelim vam uspešno šolsko leto 2009/2010.

2

Ravnateljica Tatjana Furlan


1. PODATKI O ŠOLI Naziv šole: Naslov: Tajništvo, pomočnica ravnateljice: Ravnateljica: Zbornica: Računovodstvo: Kuhinja: Fax: Naslov spletne strani: Elektronska pošta: Štev. transakcijskega računa šole: Davčna številka: Vodilni delavki:

OŠ Šmartno pod Šmarno goro Cesta v Gameljne 7 1211 Ljubljana – Šmartno 01/ 511 06 18 01/ 511 06 17 01/ 511 68 73 01/ 511 68 72 01/ 511 68 71 01/ 511 63 86 http://www.os-smartno.si/ os-smartno.lj@guest.arnes.si 01261 - 60330664019 SI 61510971

Tatjana Furlan, ravnateljica (tatjana.furlan@guest.arnes.si)

Nataša Šircelj, pomočnica ravnateljice Svetovalne in strokovne delavke:

Računovodsko administrativne delavke: Tehnični delavci:

Manuela Medič, pedagoginja Suzana Grahovac, socialna pedagoginja Urška Šilc, defektologinja Sergeja Kovše, knjiţničarka Maja Stepančič, vodja prehrane Stanka Šorn, tajnica Barbara Kraševec, računovodkinja Bogdana Ţigman, rač.- adm. delavka Gregor Dolenec, hišnik Janez Zajc, vodja kuhinje Mišo Tica, kuhar Marija Luţar, pom. kuharica Mojca Kuhta, pomivalka Karolina Blaţič, snaţilka Sanela Ćejvanović, snaţilka Anica Knez, snaţilka Ana Premec, snaţilka Zlatka Štrekelj - Starič, snaţilka Olga Zaviršek, snaţilka Tončka Jelovšek, snaţilka 3


UČITELJI učitelj Marjana SMRKOLJ Romana OSREDKAR Darja SODNIK Jenny Annemarie KELNER Mira SOVINC Tanja REŢEK Urška MIHEVC Alenka KALOPER (Petra ŢIGMAN) Alenka DEGEN Ţiva TOMC Darinka KOS Nataša ROBLEK Nataša JERAS Slavka URBANĈIĈ Larisa STRAŢIŠĈAR ROGELJ Tatjana GLOBOĈNIK Renata KERN Rozalija KOBAL (Alenka KALOPER ) Suzana GRAHOVAC, Eva VREMEC Jaka HAWLINA, Borut SETNIĈAR Barbara KONĈAR, Alan PARADIŢ Alenka VUGA SELJAK, Samo PETRIĈ Učitelj Katarina OBLAK VIDIC

poučuje RP vzgojiteljica RP vzgojiteljica RP RP RP RP

v razredih 1.a 1.a 1.b 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b

razrednik 1.a

RP RP RP RP RP OPB OPB OPB OPB OPB

3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a, b

3.c 4.a 4.b 5.a 5.b

OPB

3.a, c

21

OPB

4.a, b

4

OPB

4.b, 5.b

5

5.a, b

7

poučuje SLO

Minka OSTERMAN

SLO

Barbara KONĈAR

SLO

Urška MUŢIĈ

4

TJA, FI1, FI2, FI3

v razredih 6.a, b(N); 7.a,b 8.a, b(H); 9.a, b(H) 5.a, b(N); 6.a,b; 7.a, b(N); 8.a, b(H); 9.a, b(H) 6.a, b(N); 7.a, b(N); 8.a, b(H); 9.a, b(H) 4.b; 5.a, b(N); 6.a, b(N); 7.a, b(N); 8.a, b(H); 9.a, b(H)

1.b 2.a 2.b 3.a 3.b

učil. št. 11 11 9 9 16 17 15 13 21 6 4 7 5 11 9 16 17 13

razrednik *6.a

uč. št 2,3

*6.b

27

8.b

31, 33 31 ,33


učitelj Urška KNEZ

poučuje TJA

Alan PARADIŢ

TJA

Mojca JAMNIK

NI1, NI3, GOS, ROM LVZ, GEO GVZ

Sneţana BELA Jaka HAWLINA Renata KERN Maksimiljan KOŠIR

LVZ, LS3 ZGO, DIE

Saša JENKO (Andreja DOLENEC) Polonca PETRICA PONIKVAR Bojana NOVAK

NAR, BIO, GOS FIZ, KEM, NAR, ZVE, DIP MAT, UBE, MME

Nataša ŠIRCELJ

MAT, POM.RAVNATELJICE

Katarina ŠPANIĆ Borut SETNIĈAR Alenka VUGA SELJAK

Samo PETRIĈ Urška ŠILC Sergeja KOVŠE Suzana GRAHOVAC, Manuela MEDIĈ Tatjana FURLAN

MAT, FIZ (8.a, b) THV, TIT, OGK, OGU ŠVZ

v razredih

razrednik

4.a; 5.a, b; 6.a, b(N); 7.a, b;8.a, b(H); 9.a, b(H) 5.a, b(N); 6.a, b; 7.a, b(N); 8.a, b(H); 9.a, b(H) 7.a,b; 8.a, b; 9.a, b

*8.b

uč. št

6.a, b; 7.a, b; 8.a, b; 9.a, b 6.a, b; 7.a, b; 8.a, b; 9.a, b 5.a, b; 9.a, b 6.a, b; 7.a, b; 8.a, b; 9.a, b 6.a, b; 8.a, b; 9.a, b 7.a, b; 8.a, b; 9.a, b

7.a

48, 25 2

6.b

26

8.a

56

9.a

58

5.a, b(N); 6.a, b(N); 7.a, b; nivo v 8.a, b; nivo v 9.a, b 7.a, b (N); nivo v 8.a, b; nivo v 9.a, b 6.a, b; 7.a, b(N); nivo v 8.a, b; nivo v 9.a, b 6.a, b; 7.a, b; 8.a, b 6. a,b; 7. a; 8.a; 9.a, b 6. a,b; 7. b; 8. b; 9.a, b

7.b

29

28 *7.b

31 6.a

33

9.b

36

ŠVZ, ŠSP, *8.a ŠZZ, IŠP-n, DEFEKTOLOGINJA KNJIŢNIĈARKA SOCIALNA PEDAGOGINJA 9.b* PEDAGOGINJA 9.a* RAVNATELJICA * NADOMESTNI RAZREDNIK

Za SLO, TJA in MAT: D – drugi učitelj

N – nivojska skupina

H – heterogena skupina

(glej str.19)

5


USTANOVITELJ Ustanovitelj Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

ŠOLSKI OKOLIŠ Določen je v Uradnem listu RS, št. 38/2008 z dne 18.04.2008 in sicer v 1621. odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, stran 3979.

ORGANI UPRAVLJANJA SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev šole, trije predstavniki staršev. Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema pravila ter druge splošne akte in opravlja druge naloge, določene z zakonom. RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovni organ šole. STROKOVNI ORGANI so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

2. ZNAČILNOSTI PROGRAMA ŠOLE Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šmartno pod Šmarno goro sta temeljna zakonsko veljavna dokumenta, ki od 1.9.2009 opredeljujeta vzgojno delovanje in ţivljenje v naši šoli. Na podlagi analize stanja ter izraţenih mnenj in predlogov učencev, staršev in zaposlenih šole smo opredelili vizijo šole, glavne vrednote, preventivne vzgojne dejavnosti, sodelovanje s starši, odgovornosti učencev, učiteljev in staršev, organiziranost učencev, pravila vedenja, prepovedi ter načine reagiranja ob kršitvah pravil, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 6


Poleg splošnih druţbeno sprejetih vrednot smo za šolsko leto 2009/10 izluščili naslednje glavne vrednote: MEDSEBOJNA POMOČ: med učenci samimi, učenci in učitelji, učitelji in starši ter pomoč skupnosti izven šole; s povezovanjem in sodelovanjem lahko doseţemo več. STRPNOST: medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se poslušamo, smo strpni in prijazni drug do drugega, sprejemamo drugačnost, se spodbujamo in skupaj iščemo boljše rešitve. ODGOVORNOST: izkazujejo jo učenci z izpolnjevanjem svojih dolţnosti, upoštevanjem pravil šolskega reda in zavedanjem, da ima vsako dejanje svoje posledice; učitelji s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, doslednostjo, sodelovanjem s starši, zglednim ravnanjem, skrbjo za varnost in zaščito učencev ter timskim delom; starši s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja. Razvoj teh vrednot bomo spodbujali na različne načine: razredne ure, preventivne delavnice, interesne dejavnosti, projekti, prireditve, prostovoljno delo, tematski meseci spodbujanja določenih socialnih veščin ali vrednot, lasten zgled, sprotno delo z učenci ipd. Pravila šolskega reda podrobneje opredeljujejo DOGOVORE glede: splošnih pravil vedenja, pravil vedenja pri pouku, med odmori, v jedilnici, v telovadnici in garderobah, šolski knjiţnici, okolici šole in na šolskem kombiju ter na dnevih dejavnosti. Določene so tudi PREPOVEDI ter VZGOJNI POSTOPKI ob kršitvah pravil in vzgojni opomini. Za dosledno uresničevanje zapisanih dogovorov smo odgovorni vsi – učenci, zaposleni in starši. Izvajanje vzgojnega načrta bomo vsakoletno ocenili in po potrebi dopolnili. Oba dokumenta sta s šolskim letom 2009/10 dostopna na šolski spletni strani, učencem in staršem pa bomo te vsebine podrobneje predstavili na uvodnih razrednih urah ter roditeljskih sestankih. koordinatorka vzgojnega načrta: Suzana Grahovac, soc. ped. 7


Še več pozornosti bomo namenili delu z nadarjenimi. Sodelovali bomo v naslednjih projektih:

Eko šola

Zdrava šola

Comenius

Comenius asistenti Ni mi vseeno

Pomladni dan Mreţa 2 Slovenska internetna mreţa osnovnih šol Z glavo na zabavo Šport Špas Teden vseţivljenjskega učenja

16. – 20.11.2009

Promocija humanitarnih vrednot večdnevne ekskurzije (Anglija, Francija, Avstrija) Likovna kolonija pustovanje na Reki Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010

8


3. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE OBVEZNI PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE V šolskem letu 2009/10 bomo realizirali 190 dni pouka ( deveti razredi 183 dni). Med dneve pouka štejemo dneve dejavnosti . predmet Slovenščina SLO Matematika MAT Tuji jezik TJA Likovna vzgoja LVZ Glasbena vzgoja GVZ Druţba DRU Geografija GEO Zgodovina ZGO

število ur tedensko 1. 6 4

2. 7 4

3. 7 5

2 2

2 2

2 2

4. 5 5 2 2 1,5 2

5. 5 4 3 2 1,5 3

6. 5 4 4 1 1

7. 4 4 4 1 1

8. 3,5 4 3 1 1

9. 4,5 4 3 1 1

1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5

1 * 2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5

* 2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5

Drţavljanska vzgoja in etika DIE

Spoznavanje okolja SPO Fizika FIZ Kemija KEM Biologija BIO Naravoslovje NAR Naravoslovje in tehnika NIT Tehnika in tehnologija TIT Gospodinjstvo GOS Športna vzgoja ŠVZ Izbirni predmet Izbirni predmet Izbirni predmet Oddelčna skupnost Dop., dod. pouk Interesna dejavnost Ind. ali skupinska pomoč Št. predmetov Št. ur tedensko Št. tednov pouka Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dnevi Tehniški dnevi

3

3

3

3

3

2

3

2 1,5 3

1

3

3

3

3

1 3

1 2 0,5

1 2 0,5

1 2 0,5

0,5 1 2 0,5

0,5 1 2 0,5

0,5 1 2 0,5

6 20

6 21

6 22

8 24

9 26

11 26

12-14

14-16

12-14

28,529,5

29-30

29-30

35 4 3 5 3

35 4 3 5 3

35 4 3 5 3

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

32 3 3 5 4

*GOSPODINJSTVO se v prehodnem obdobju realizira (in ocenjuje) v obliki tehniških dni 20 ur letno.

9


DNEVI DEJAVNOSTI MESEC

2. razred 1. ŠD Pohod Repnje – Stari grad

3. razred 1. ŠD Mengeška koča

SEPT.

1. razred 1. ŠD Pohod Katarina – Jakob – Katarina

OKT.

1. TD Obisk gasilske brigade

1. ND Ogled Botaničnega vrta

1. TD Ogled znanih hiš v Ljubljani

1. KD Lutkovna predstava 1. ND Kako pospravimo

1. KD Lutkovna predstava

1. ND Hiša eksperimentov 1. KD Lutkovna predstava

1. TD Oblikovanje gline in testa 2. KD Glasbena predstava 2. ŠD Drsanje 2. ND Zdravo ţivljenje 3. ŠD Plesna delavnica

2. KD Glasbena predstava

NOV.

(razvrščanje, razporejanje)

2. KD Glasbena predstava DEC. JAN. FEB.

2. ND Moje telo (čutila – poizkusi) 2. ŠD Plesna delavnica 3. KD Kakšne so hiše? (raziskovalna naloga)

2. ŠD Športsiti 3. ŠD Plesna delavnica

2. TD Varno čez cesto, prometni znaki

2. TD Izdelava lutk 3. KD Gledališka predstava

4. ŠD Drsanje 3. KD Glasbena predstava (CD)

3. ND Ekologija 3. ŠD Kolesarjenje, rolanje (za Zlati sonček)

3. ND Ekologija 3. TD Ogled letališča

3. ND Ekologija

MAJ

4. ŠD Pohod ob ţici 4. KD Nastop za starše

4. ŠD Pohod ob ţici 4. KD Iskanje Veronikinega zaklada

4. KD Nastop za starše 2. TD Kulturna dediščina 3. ND Ţivalski vrt

JUN.

3. TD Nesem, vlečem, peljem 5. ŠD Športne igre

5. ŠD Pohod Šmartno – Šmarna gora

5. ŠD Pohod Šmarna gora/športne igre 3. TD Opazovanje vremena

MAR.

APR.

10


MESEC

SEPT.

OKT.

NOV.

DEC.

4. razred 1. ŠD Pohodništvo Rašica

5. razred 1., 2., 3. ŠD, 1. ND, 1. TD v okviru ŠVN Strunjan 2. ND Rakov Škocijan

1. KD Ogled Groharjeve domačije 1. TD Od načrta do izdelka 2. ŠD Medrazredno tekmovanje

4. ŠD pohodništvo s športnimi igrami (Kamniška bistrica) 2. TD Bistra

2. ŠD Jesenski pohod 2. TD Lesni izdelek

2. KD Novoletna prireditev 2. TD Vozilo z notranjim pogonom 3. TD Zvezdogled

1. KD Novoletna prireditev

3. ŠD, 1. ND v okviru ŠVN Krvavec

2. KD Po Prešernovih stopinjah

2. ND Oblike korenin (Arboretum Volčji potok)

JAN.

3. ŠD Dvoranski športi FEB.

MAR.

1. ND Zobozdravstvena vzgoja

3. TD Izolatorji in prevodniki

APR.

3. KD Festival gledaliških sanj 2. ND Ekologija

3. KD Festival gledaliških sanj 3. ND Ekologija

4. ŠD Pohod ob ţici 3. ND Ogled Botaničnega vrta

5. ŠD Pohod ob ţici

MAJ

JUN.

6. razred E – Vransko, Šempeter, jama Pekel 1. ŠD Poletni pohod 1. TD Ogled ţagarskega obrata 1. KD Po domovih: Zakojca

4. ŠD Zimski pohod 3. TD Izdelava miselne igre 2. KD Ĉudoviti svet glasbil, CD 5. ŠD Pomladanski pohod 3. KD Festival gledaliških sanj 4. TD Izdelek iz papirja 3. ND Travnik

5. ŠD Orientacija 4. TD Elektrika

11


MESEC SEPT.

OKT.

7. razred

8. razred

9. razred

1. TD SET Vevče 1. ŠD Poletni pohod 1. KD Po domovih: Koroška

E Mini Mundus, Gosposvetsko polje, Celovec 1. ŠD Poletni pohod 1. TD Z drevesa na mizo

1. TD Ekološko pridobivanje zelenjave 1. ŠD Poletni pohod 1. KD Po domovih: Stična, Muljava, Rašica 1. ND Poklicna orientacija: CIPS

2. TD Izdelek iz poliakrila 2. ŠD Jesenski pohod

2. ŠD Jesenski pohod 2. TD Od ideje do izdelka

2. TD Od ideje do izdelka 2. ŠD Jesenski pohod

3. KD Gledališka predstava

1. ND Tlak 2. ND Nenasilna komunikacija in razvijanje osebnostnih potencialov

2. KD Gledališka predstava

E Piran, Hrastovlje, Soline 3. ŠD, 1. , 2. ND v okviru tabora (Seča)

1. KD Gledališka predstava, ogled Kranja

3. TD Hiša eksperimentov 4. ŠD Zimski pohod

3. ŠD Zimski pohod 3. TD Tkanine

2. KD Poslušaj, izdelaj, igraj

NOV.

DEC.

JAN.

FEB. 2. KD Opereta: Gledališki direktor

MAR.

APR.

4. TD Ogled letališča Brnik 5. ŠD Pomladanski pohod

MAJ 3. ND Razvedrilna matematika

JUN.

12

3. KD Sprehod skozi zgodovino jazza, CD 3. TD Planiranje prehrane 3. ŠD Zimski pohod

4. ŠD Pomladanski pohod 4. TD Modni dodatki 3. KD Po domovih: Pri Prešernu in Ĉopu 3. ND Energija

4. TD Proizvodnja in potrošnja 4. ŠD Pomladanski pohod 2. ND Električne vezave

5. ŠD Medrazredna tekmovanja

E – Alpske pokrajine 5. ŠD Medrazredna tekmovanja 3. ND Magnetno polje


IZBIRNI PREDMETI Šola je maja 2009 v anketi prvič ponudila izbirne predmete. V drugi anketi junija 2009 so učenci za šolsko leto 2009/10 izbrali francoščino 1, 2, 3; nemščino 1, 3; računalništvo – urejanje besedil, multimedijo in računalniška omreţja; likovno snovanje 3; obdelavo gradiv – kovine in umetne mase; astronomijo – zvezde in vesolje, daljnogledi in planeti; sodobno priprave hrane; izbrani šport – nogomet, šport za sprostitev in šport za zdravje.

INTERESNE DEJAVNOSTI NAZIV

IZVAJALEC

Zgodnje učenje nemščine 1.,2.r Športne urice za 1.r Angleščina za 3.r Tečaj italijanščine za 3., 4., 5.r Pevski zbor – otroški, mladinski Besednica za 4.r Med dvema ognjema 4.r Slikanje na svilo Ustvarjalne delavnice Bralni klub Modelarski kroţek Matematična delavnica 7 Matematična delavnica 8 Matematična delavnica 9 Šah Francoska bralna značka Angleška bralna značka Kiparimo in gradimo Knjiţničarski kroţek Geografski kroţek Biološki kroţek Fizikalno – kemijski kroţek Nogomet (dečki 6.-9.r) Odbojka (deklice 4.-9.r) Šolski radio Rdeči kriţ Urejanje spletne strani Ni mi vseeno

Mojca Jamnik Ţiva Tomc Alenka Degen Tanja Pavlin Jaka Hawlina Darinka Kos Eva Vremec Nataša Jeras Renata Kern Minka Osterman Borut Setničar Bojana Novak Nataša Šircelj Katarina Španić Katarina Španić Ester Beguš Urška Knez Renata Kern Sergeja Kovše Sneţana Bela Saša Jenko Polonca Petrica Ponikvar Samo Petrič Simona Turk Jaka Hawlina Suzana Grahovac Mojca Jamnik Andreja Dolenec, Katarina Španić

ČAS

* Aktivnosti, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, bodo znane v septembru.

13


TEKMOVANJA predmet Logika Kaj veš o sladkorni bolezni Male sive celice Biologija (Proteusovo priznanje) Angleški jezik Nemški jezik Slovenski jezik (Cankarjevo priznanje) Kemija (Preglovo priznanje) Fizika (Stefanovo priznanje) Matematika (Vegovo priznanje) (Računanje je igra) Računalništvo Geografija

razred 5. - 9. 8., 9. 7. 8., 9. 8., 9. 9. 2.- 9. 8., 9. 8., 9. 1. - 9. 1. - 4. 7.,8., 9. 8., 9.

datum šolskega tekmovanja petek, 25.9.2009 petek, 9.10.2009 torek, 13.10.2009 četrtek, 22.10.2009 četrtek, 26.11.2009 petek, 27.11.2009 torek, 8.12.2009 ponedeljek, 25.1.2010 sreda, 3.3.2010 četrtek, 18.3.2010 maj 2010 torek, 19.1.2010 sreda, 20.1.2010

ŠPORTNA TEKMOVANJA športna panoga nogomet odbojka

kategorija 8.-9. (dečki) 4.-9. (deklice)

vodja Samo Petrič Simona Turk

Vseh ostalih tekmovanj, ki so objavljena na oglasni deski športne vzgoje in tudi tistih, ki niso, se lahko učenci udeleţijo v lastni reţiji (v iniciativi staršev, klubov ...). Na teh tekmovanjih ste tudi sami odgovorni za otroke. Prijavnico dobijo učenci pri športnemu pedagogu, ki na osnovi pravilno izpolnjene, podpisane s strani staršev in pravočasno vrnjene, učenca na tekmovanje tudi prijavi. Šoli v naravi: razred

trajanje

vsebina

5. r

14. 9. – 18. 9. 2009

6. r

7.12. – 11.12. 2009

letna šola v naravi (Strunjan) zimska šola v naravi (Krvavec)

vodja Eva Vremec Katarina Španić

Več informacij v zvezi s športom dobite na www.sportnavzgoja.tk.

14


PODATKI O UČENCIH IN STARŠIH ZA ŠOLSKO DOKUMENTACIJO IN POSREDOVANJE NUJNIH SPOROČIL (Zakon o OŠ, 95. člen)

PODATKI O UČENCU-KI Ime in priimek, razred Datum, kraj, občina in drţava rojstva Drţavljanstvo Prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj) Domači telefon Zdravstvene posebnosti PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH Ime in priimek matere Prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj) Telefonska številka (mobilna in/ali sluţbena) Ime in priimek očeta Prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj) Telefonska številka (mobilna in/ali sluţbena) Telefonska št. druge osebe ki je v času, ko je učenec v šoli, najlažje dosegljiva Vsako spremembo zgornjih podatkov sporočite v tajništvo šole, in sicer najkasneje v sedmih dneh od nastanka spremembe (Zakon o OŠ, 96. člen).

Datum: __________

Podpis staršev: ____________

Prosimo, da izreţete in vrnete razredniku/razredničarki v torek, 1. septembra 2009.

15


SOGLASJE 1 Dovoljujem, da se moj otrok _______________, učenec/ka____razreda, v spremstvu učiteljev v OŠ Šmartno pod Šmarno goro udeleţi predvidenih dejavnostih izven šole, ki so obvezni del letnega delovnega načrta (športni dnevi, ekskurzije, šole v naravi, kulturne prireditve, sistematski zdravniški pregledi…) Podpis staršev:__________________ Dovoljujem, da se fotografski posnetki s teh dejavnosti objavijo v šolskih prostorih ali na šolski spletni strani. Podpis staršev:__________________

SOGLASJE 2 Dovoljujem, da moj otrok____________________, iz________ razreda, tekmuje na različnih področjih in da se rezultati s tekmovanj lahko objavijo v šolskih prostorih, na šolski spletni strani, na šolskem radiu ter v šolskem glasilu. Prav tako dovoljujem, da sodeluje na različnih natečajih (literarni, likovni….) Podpis staršev:__________________

SOGLASJE 3 Strinjam se, da se osebje šolske svetovalne sluţbe individualno pogovori z mojim otrokom ____________________ iz ___________ razreda, v primeru, ko po presoji svetovalne sluţbe, vodstva šole, učitelja ali staršev potrebuje pomoč oz. svetovanje. Podpis staršev:__________________ Prosimo, da izreţete in vrnete razredniku/razredničarki v torek, 1. septembra 2009.

16


ŠOLSKA PREHRANA V šolskem letu 2009/10 bomo za vaše otroke - naše učence z veseljem pripravljali malice, kosila, popoldanske malice in dietne obroke za tiste učence, ki imajo za to zdravniško potrdilo (vsako šol. leto novo). Pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo navodila zdravstvenih in prehrambenih strokovnjakov ter skrbimo za kvalitetno prehrano in dobro počutje učencev. Prvi šolski dan bodo učenci prejeli dva izvoda pogodbe za šolsko prehrano, od tega boste enega obdrţali, drugega pa podpisanega in z obkroţenimi obroki, ki jih naročate za otroka, vrnili razredniku. Poleg tega vas lahko razveselimo še z novico, ki je v teh časih recesije še posebno dobra - cene šolske prehrane ostajajo enake kot preteklo šolsko leto. Ker morajo biti vse medsebojne obveznosti sproti poravnane, vas prosimo, da plačujete redno. V primeru neporavnanih obveznosti z naslednjim mesecem ukinemo prehrano. Starši in učenci naj dosledno upoštevajo naslednje; Odjave obrokov sprejemamo na telefonsko št. 01/511-68-71, po elektronski pošti os-smartno.lj@guest.arnes.si, maja.stepancic@guest.arnes.si, in po faxu št. 511-63-86 najkasneje do 10. ure na delovni dan, za naslednji delovni dan in vse nadaljnje dni odsotnosti. Nepravočasno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštejejo in jih naročnik poravna. Učencem, ki bodo pravilno odpovedali prehrano, bomo to obračunali v naslednjem mesecu. Stalne odpovedi in prijave obrokov se javljajo v pisni obliki neposredno vodji prehrane. Učenci, ki izjemoma potrebujejo občasno kosilo, se morajo na kosilo naročiti v kuhinji kakšen dan vnaprej oz. izjemoma do 8. ure tistega dne. Kosila bomo obračunali na poloţnici naslednji mesec. Cene občasnih kosil so višje. Cene za šolsko leto 2009/10: zajtrk, pop. malica

malica 1.–9. r

kosilo 1.–2. r

kosilo 3.–9. r

občasno kosilo

1,02 €

1,19 €

2,48 €

2,62 €

2,85 €

…sodelujemo na natečajih

17


REGRESIRANJE ŠOLSKE PREHRANE MSS bo v šol.l. 2009/10 subvencioniralo šolsko prehrano najbolj ogroţenim učencem v skladu s pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane učencev v oš (UL št. 34/04). Subvencija na učenca je nazadnje znašala 0,60 € dnevno. Šola učencem praviloma subvencionira malico. Učence, ki potrebujejo regresirano prehrano, bo izbrala komisija za regresiranje šolske prehrane. Izbirala bo na osnovi števila prosilcev in razpoloţljivih sredstev po naslednjih kriterijih: - prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, - višina dohodkov na druţinskega člana, - brezposelnost staršev, - dolgotrajna bolezen v druţini, - dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v druţini. Prosimo, da obrazec za dodelitev subvencionirane šolske prehrane oddate šol. pedagoginji do 15. septembra. Vljudno vas naprošamo, da obrazcu priloţite fotokopije odločb o prejemu denarnih nadomestil (odločbo o otroškem dodatku oz. odločbo o prejemanju denarne pomoči ali potrdilo o brezposelnosti). Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. O odločitvi komisije boste pisno obveščeni do 10. oktobra. Starši uveljavljate pravico do regresa prostovoljno. Zaradi omejenosti z roki pri postopku dodeljevanja subvencij ste starši dolţni v celoti poravnati septembrsko poloţnico. Subvencija in predplačilo bosta upoštevana od meseca oktobra dalje. Glede regresiranja kosila pa se lahko obrnete na Center za socialno delo Šiška, Celovška 150, tel.: 583 98 00. Šolska svetovalna sluţba Manuela Medič, univ. dipl. ped. Suzana Grahovac, univ. dipl. soc. ped.

Ravnateljica Tatjana Furlan, prof.

Prosimo, da izreţete spodnji obrazec in ga s prilogami vrnete šolski pedagoginji najkasneje do torka, 15. septembra 2009.  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Menim, da moj otrok _________________________ iz _____ razreda potrebuje regres. S podpisom izjavljam, da dovoljujem zbiranje podatkov za regresiranje šolske prehrane. Datum: __________________

Podpis staršev: ______________

Za pomoč druţinam s šibkejšim socialno- ekonomskim stanjem so (preko različnih organizacij) na voljo tudi prehrambeni paketi, šolske torbice s potrebščinami, počitniška letovanja in podobno. Zato vas prosimo, da s podpisom potrdite, če se strinjate s tem, da posredujemo vaše podatke pri takih akcijah. SE STRINJAM

18

SE NE STRINJAM

Podpis:_______________________


OBLIKE DIFERENCIACIJE NOTRANJA DIFERENCIACIJA poteka ob upoštevanju sposobnosti, predznanja in interesov učencev pri vseh predmetih na razredni in predmetni stopnji. OBLIKE ZUNANJE DIFERENCIACIJE: - razporeditev učencev istega razreda v heterogene učne skupine, - hkratno poučevanje dveh učiteljev v oddelku pri vseh ali posameznih urah, - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti, - kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih vrstic. Na seji Sveta šole jun. 2009 je bila sprejeta naslednja vrsta diferenciacije: razred MATEMATIKA SLOVENŠĈINA ANGLEŠĈINA 4.* nivojski pouk nivojski pouk nivojski pouk 5. ~ nivojski pouk nivojski pouk nivojski pouk 6. ~ nivojski pouk nivojski pouk nivojski pouk 7. ~ nivojski pouk nivojski pouk nivojski pouk 8. nivojski pouk heterogene skupine heterogene skupine 9. nivojski pouk heterogene skupine heterogene skupine *od aprila dalje ~največ četrtina ur ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti bolj razvite. Področja so miselno-spoznavno (npr. natančnost opazovanja), učno-storilnostna (npr. bogato besedišče), motivacija (npr. radovednost) in socialno-čustveno (npr. smisel za organizacijo). Odkrivanje poteka v treh delih – evidentiranje (predlogi razrednika, učiteljev, svetovalne sluţbe…), identificiranje (ocene učiteljev, psihološki testi sposobnosti in ustvarjalnosti) ter seznanitev in mnenje staršev. Evidenco postopka in kasneje dela z nadarjenimi učenci vodi svetovalna sluţba. Pouk za nadarjene učence se občasno diferencira, vključi se jih v dodatni pouk, interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, priprave na tekmovanja… V letošnjem šolskem letu načrtujemo mesečne popoldanske urice za nadarjene. Podrobnosti poiščite na šolski spletni strani. DODATNI POUK Obiskujejo ga učenci, ki kaţejo posebne sposobnosti in nagnjenja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami in različnimi metodami dela, kot so problemski pouk in priprava na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. DOPOLNILNI POUK Namenjen je učencem, ki z rednim delom ne morejo slediti učnemu programu. Obiskovati ga morajo tisti, ki se pri posameznem predmetu dogovorijo z učiteljem. Izvajamo ga pred poukom ali neposredno po pouku. Na razredni stopnji ga vodijo razredniki, na predmetni stopnji pa predmetni učitelji.

19


Občasno se lahko k dopolnilnemu pouku vključijo tudi učenci z vrzelmi v znanju zaradi bolezenske ali druge daljše odsotnosti. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ Izvaja jo šolska svetovalna sluţba. Namenjena je učencem, ki imajo teţave z učenjem pri posameznem predmetu ali tistim, ki s svojim vedenjem kaţejo morebitno stisko na čustvenem ali socialnem področju. Vsi učenci imajo tudi moţnost vključitve v skupinske delavnice socialnih veščin in socialnih iger pri soc. pedagoginji. V te oblike dela so učenci vključeni s soglasjem staršev. NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Učitelji na šoli preverjajo in ocenjujejo znanje v skladu z dopolnjenim Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev. Učenci 5 delovnih dni pred ocenjevalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov. Ĉe je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku oziroma polovica ali več izdelkov v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka, ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in ponovnega pisnega ocenjevanja ne ţelijo. Ĉe gre za ponovitev ocenjevanja iz prejšnjega odstavka, lahko učenci pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, tudi trikrat v tednu in enkrat na dan. V tem primeru mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. razredu za učence prostovoljno (matematika, slovenščina in tuji jezik), NPZ v 9. razredu pa obvezno. Učenci 6. razreda oddajo prijavnico na šoli, če se prostovoljno odločijo za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja, medtem ko se učencem 9. razreda k NPZ ni treba prijavljati. NPZ v 9. razredu zajema preverjanje znanja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta , ki ga izmed nabora štirih predmetov, določi minister v mesecu marcu za tekoče šolsko leto. Doseţki so dodatna informacija o znanju učencev. Učenec uspešno konča 9. razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. razreda. Zakon tudi določa, da imajo učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeleţiti NPZ ob koncu tretjega obdobja, pravico do opravljanja NPZ v naknadnem roku. NPZ se opravlja samo pisno, traja najmanj 45 in največ 90 minut.

20


IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2009/2010 (REDNI ROK) DATUM

RAZRED

PREDMET

torek, 4. maj 2010 sreda, 5. maj 2010 ponedeljek, 10. maj 2010 torek, 11. maj 2010

6., 9. razred 9. razred 6., 9. razred 6. razred

matematika tretji predmet slovenščina tuji jezik

Učenci 6. in 9. razreda so z doseţki seznanjeni 27. maja 2010. Ta dan imajo tudi starši moţnost vpogleda ovrednotenih nalog svojih otrok. Pri učencih 9. razreda je doseţek pri NPZ vpisan v zaključno spričevalo (v točkah in v odstotku), učenci 6. razreda pa dobijo obvestila o doseţkih konec meseca maja. Ob dnevih, ko učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se zanje pouk posebej prilagodi. (Več na http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/)

Merila za vpis v srednje šole bodo podrobno predstavljena na predavanju za starše učencev 9. razreda v novembru 2009.

COMENIUS ASISTENTI Ga. Mojca Jamnik je ţe drugo šolsko leto uspešno kandidirala na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraţevanja in usposabljanja. Tako smo v šolskem letu 2008/09 na naši šoli gostili Comenius asistentko za francoski jezik. Asistentka Adrienn Dzsida je diplomantka madţarskega in francoskega jezika in je prišla iz sosednje Madţarske. Na šoli je poučevala francoščino od februarja do junija 2009. Pouk francoščine je bil integriran v dejavnosti podaljšanega bivanja. Učenci so se torej spoznavali s francoskim jezikom in kulturo preko igre. V zadnji triadi je hospitirala pri urah izbirnega predmeta Francoščina 1, 2 in 3. Plod njenega prihoda na našo šolo je tudi spletna stran OŠ Šmartno pod Šmarno goro v francoščini in madţarščini. V šolskem letu 2009/10 bomo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro gostili Comenius asistentko za angleški jezik. Asistentka Sandra Nowakowska je študentka angleškega in ruskega jezika in prihaja iz Poljske. Na šoli bo poučevala angleški jezik od septembra 2009 do junija 2010. Na višji stopnji pa bo - v kolikor bo interes - vodila interesno dejavnost pouka ruščine in/ali poljščine. V zadnji triadi bo predvidoma hospitirala pri urah angleščine. V času njenega bivanja na naši šoli bo predvidoma izdelala spletno stran v angleščini, poljščini in ruščini.

21


ŠOLSKI KOLEDAR POUK Razredna stopnja 0. ura: 1. ura: malica 2. ura: 3. ura: 4. ura: 5. ura:

7.25 – 8.10 8.15 – 9.00 9.00 – 9.20 9.20 – 10.05 10.10 – 10.55 11.00 – 11.45 11.50 – 12.35

Predmetna stopnja

kosilo od 11.50 do 13.50

0. ura: 1. ura: 2. ura: malica 3. ura: 4. ura: 5. ura: 6. ura: 7.ura:

7.25 – 8.10 8.15 – 9.00 9.05 – 9.50 9.50 – 10.10 10.10 – 10.55 11.00 – 11.45 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.45 – 14.30

JUTRANJE VARSTVO Jutranje varstvo za učence 1.r bo potekalo v učil. št. 9 oz. 11. Starši ste učence ţe prijavili. Na šoli je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15. Učenci od 2. – 5. razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, se morajo v prvem tednu pouka prijaviti pri razredniku. Zanje bo organizirano jutranje varstvo v učilnici št. 2. Učenci vozači imajo jutranje varstvo v učilnici št. 3. Ostali učenci naj prihajajo v šolo 5 minut pred začetkom pouka. OCENJEVALNI OBDOBJI: 1. obdobje

od 1. septembra 2009 do 29. januarja 2010

2. obdobje

od 1. februarja 2010 do 24. junija 2010

POČITNICE: jesenske počitnice novoletne počitnice zimske počitnice majske počitnice letne počitnice

od 26. oktobra 2009 do 30. oktobra 2009 od 28. decembra 2009 do 31. decembra 2009 od 15. februarja 2010 do 19. februarja 2010 od 28. aprila 2010 do 30. aprila 2010 od 25. junija 2010 do 31. avgusta 2010

POUKA PROSTI DNEVI: 26. april 2010 – ponedeljek – nadomeščamo v soboto, 8. maja 2010 5. april 2010 – velikonočni ponedeljek Vsak učenec sme biti na ţeljo staršev do 5 dni odsoten od pouka. Starši morajo preveriti obveznosti svojega otroka in razrednika teden dni prej pisno obvestiti.

22


VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 februar 2010 ROKI ZA POPRAVNE, RAZREDNE IN PREDMETNE IZPITE za učence 9. razreda od 16. 6. 2010 do 28. 6. 2010 za ostale učence od 28. 6. 2010 do 9. 7. 2010 in od 18. 8. 2010 do 31. 8. 2010

ŠOLSKA KNJIŢNICA Šolska knjiţnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraţevalno dejavnost šole, njeni člani pa so učenci in delavci šole. Učenci si lahko v knjiţnici izposodijo knjige, berejo revije, v čitalniškem prostoru lahko pišejo domače naloge, pripravljajo referate ali raziskovalne naloge in izdelujejo plakate. Izposodijo si lahko največ 4 knjige za 14 dni, nato lahko čas izposoje podaljšajo, razen za knjige, ki so določene za bralno značko ali domače branje. Zamudnina za nepravočasno vrnjeno knjigo je 0,04 EUR na dan, izgubljeno ali poškodovano knjigo pa morajo učenci nadomestiti z novo ali enakovredno knjigo. V knjiţnici sta za šolsko delo na voljo tudi dva računalnika in tiskalnik. Vsak mesec lahko učenci glasujejo za knjigo meseca in rešijo knjiţno uganko. Izţrebanec dobi lepo knjiţno nagrado. V okviru šolske knjiţnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjiţničnih informacijskih znanj, s pomočjo katerih postanejo učenci samostojni uporabniki knjiţnice, njenega gradiva in informacijskih virov. Skozi vse šolsko leto poteka akcija Podarimo knjigo šolski knjiţnici, s katero lahko učenci, delavci šole in starši pomagajo obogatiti šolsko knjiţnico s knjigami, ki jih ne potrebujejo več. Ĉe učence zanima delo v knjiţnici, se lahko vključijo v knjiţničarski kroţek. Knjiţnica je odprta vsak dan od 7.30 do 9.30 in od 12.00 do 14.00. E-naslov: knj-smartno.lj@guest.arnes.si

23


ORGANIZACIJA PREVOZA Šola je dolţna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km (Zakon o osnovni šoli – 56. člen). Ravno tako mora šola poskrbeti za brezplačen prevoz tistih otrok, ki obiskujejo 1. razred devetletke, ne glede na oddaljenost šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogroţena varnost učenca na poti v šolo. Ĉe je otrok vključen v podaljšano bivanje in kroţke, ki trajajo dlje, morajo starši sami poskrbeti za njegov prevoz domov. Šolski prevoz izvaja SCHOOL SERVIS. Učenci - vozači morajo upoštevati urnik prevozov. URNIK (OB OZNAĈENIH URAH MINIBUS ODPELJE S POSTAJE) PREVOZI V ŠOLO Z MINI ŠOLSKIM AVTOBUSOM 1 : 1. VOŢNJA (7.00-7.10)

2. VOŢNJA (7.15-7.25)

3. VOŢNJA (7.30-7.35)

4. VOŢNJA (7.40-7.50)

5. VOŢNJA (7.55-8.05) 6. VOŢNJA (8.08-8.12)

24

Ribogojnica (vse postaje) vrstne hiše most kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola Ribogojnica (vse postaje) vrstne hiše most kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola »Solzna dolina« sadje zelenjava Kušar Kajakaška Ĉiţman Rocen pod Gradom Medo bar šola pod lipo šola


PREVOZI V ŠOLO Z MINI ŠOLSKIM AVTOBUSOM 2 : 1. VOŢNJA (7.00-7.12) 2. VOŢNJA (7.15-7.25)

3. VOŢNJA (7.30-7.37)

4. VOŢNJA (7.40-7.47)

5. VOŢNJA (7.50-7.55) 6. VOŢNJA (8.00-8.10)

Rašica Lieber Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola most kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola vrstne hiše most kapelica gostilna Maček med Mačkom in Gasilskim domom pri hiši št. 41 a (Sp. Gameljne) Gasilski dom Simon bar (Sr. Gameljne) tovarna Rašica ogledalo bloki (Zg. Gameljne) šola Preloge Gustinčičeva ulica šola Rašica

Lieber

šola

VSTOP IN IZSTOP JE MOŢEN SAMO NA OMENJENIH POSTAJAH . PREVOZI IZ ŠOLE: Učenci naj odidejo domov takoj po končanem pouku oz. razredni uri, ali dopolnilnem oz. dodatnem pouku. Tiste, ki se izogibajo voţnji domov s prvim moţnim kombijem in se skrivajo po šoli ali okrog nje, bomo črtali s seznama upravičencev. Učenci, ki so vključeni v interesne dejavnosti oziroma druge dejavnosti po 14. uri, NE MOREJO imeti šolskega prevoza domov. ODHODI: redni pouk od 11.45 dalje Rašica pribliţno ob 12.00, 13.00, 14.00, 15.15 Gameljne od 11.45 dalje (vsakih 20 minut) Šmartno 13.50 Tacen 11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 13.45 podaljšano bivanje 14.30, 14.45, 15.00, 15.15 Ĉe bo prišlo do kakršnihkoli sprememb glede urnika voţenj, boste pisno obveščeni.

25


PRAVILA O ŠOLSKIH PREVOZIH Obnašanje šolarjev, ki se vozijo s šolskim prevozom pred voţnjo: - pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila, - stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim zagotavlja varnost (dva koraka), - se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti, - počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop, - pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd., - vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega, - se pred prečkanjem ceste ustavijo pred vozilom in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo-desno-levo, - voznika obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati, - učenci 1. razreda čakajo na avtobus na vstopni postaji v spremstvu odraslih oseb oz. oseb starejših od 10 let, ki jih počakajo na izstopni postaji, - učenci naj šolske torbice drţijo na kolenih ali pod sediščem (ne na hrbtu ali na tleh). Obnašanje šolarjev, ki se vozijo s šolskim prevozom med voţnjo: - pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen, - vedno morajo pravilno sedeti na sedeţu, obrnjeni v smeri voţnje, - ne smejo motiti voznika, ne smejo vpiti in se prerivati, - ne smejo stati ali hoditi na premikajočem vozilu, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu, - morajo poslušati in slediti navodilom voznika, - ničesar ne smejo dajati skozi okno (rok, nog, glave, šolske torbe ipd.), V primeru, da učenci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih pravil, ima voznik pravico ustaviti vozilo in prepovedati uporabo šolskega prevoza oz. zahtevati spremstvo staršev, ki so v skladu z 6. odstavkom 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa odgovorni za otrokovo varnost in mu udeleţbo v cestnem prometu lahko dovolijo šele, ko se otrok odgovorno obnaša. Odgovorno obnašanje v tem primeru pomeni upoštevanje zgoraj dogovorjenih pravil šolskega prevoza. Prepoved voţnje voznik izvede tako, da vozilo ustavi na primernem mestu in pokliče kontaktno osebo na šoli. Šola obvesti starše otroka, kje je ustavljeno vozilo, na katerem morajo prevzeti svojega otroka zaradi neprimernega vedenja in s tem ogroţanja varnosti prevoza. Ko starši pridejo po otroka se prevoz nadaljuje, naslednji dan pa se na šoli sestanejo vsi vpleteni in se dogovorijo o nadaljnjih sankcijah, v kolikor so te potrebne. Po 56. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB 3 in 102/07) in 91., 92., 94. in 102. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133-06-UPB 4, 37-08-UPB-1E).

26


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj šole je optimalni razvoj otroka. Svetovalna sluţba preko svetovalnega odnosa sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrţevanju pogojev za razvoj in uspešnost otrok v šoli, svetuje učencem in staršem ter pri svojem delu sodeluje z učitelji in vodstvom, po potrebi pa tudi z zunanjimi ustanovami. Poglavitne dejavnosti šolske svetovalne sluţbe so skrb za: učenje in poučevanje, šolsko kulturo, vzgojo, klimo in red, telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj učencev, šolanje in poklicno orientacijo ter socialno-ekonomske stiske (povzeto iz Programskih smernic za svetovalno sluţbo v OŠ). Na naši šoli svetovalno sluţbo sestavljajo pedagoginja Manuela Medič, socialna pedagoginja Suzana Grahovac, defektologinja Urška Šilc in mobilna defektologinja Olga Duh (na šoli dvakrat tedensko). Starši se lahko oglasite v svetovalni sluţbi v času uradnih ur (drugi termini moţni po predhodnem dogovoru): pri pedagoginji v torek in četrtek od 9. do 11. ure in izmenično v času popoldanskih govorilnih ur razredne in predmetne stopnje; pri socialni pedagoginji v ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure in v času popoldanskih govorilnih ur predmetne stopnje; pri defektologinji v torek od 8.15 do 9.00 in vsako tretjo sredo v mesecu od 16.30 do 17.30.

NAČRT DELA DEFEKTOLOGINJE Defektolog nudi dodatno strokovno pomoč učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi teţavami, usmerjenim v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Naloge defektologa so -

Načrtovanje individualiziranega programa za vsakega učenca. Izvajanje dodatne strokovne pomoči. Spremljanje in evalvacija učenčevega napredka. Sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno sluţbo in zunanjimi sodelavci. Strokovno izobraţevanje na seminarjih in študijskih skupinah.

27


ŠOLSKI SOLIDARNOSTNI SKLAD - ČEBELICA Sklad uspešno deluje ţe šest let. V skladu s poslovnikom s sredstvi upravlja in gospodari upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole. Če potrebujete pomoč pri plačilu šole v naravi, ekskurzije … , izpolnite obrazec, ki ga dobite na spletni strani šole in ga posredujte svetovalni delavki Manueli Medič.

UČBENIŠKI SKLAD Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga vodi ga. Bogdana Ţigman. Od šol. leta 2008/09 dalje je Ministrstvo za šolstvo in šport uvedlo brezplačno izposojo učbenikov za učence vseh razredov. Učenci prejmejo komplete učbenikov prvi teden pouka v novem šolskem letu. Z izposojenimi učbeniki morajo učenci lepo ravnati; v učbenike naj ne pišejo in na njih ne lepijo nalepk. Učenci vračajo učbenike zadnji teden pouka. Odstranijo naj ovitke in učbenike polepijo, če so jih poškodovali. Kdor učbenike huje poškoduje ali jih izgubi, mora plačati odškodnino po 5. čl. Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Šola izposoja samo komplete učbenikov in ne posameznih učbenikov iz kompleta. Prosimo učence in starše, da naročilnice oddajo pravočasno in s tem omogočijo nemoten potek dela. Prepozno oddanih naročilnic ne bomo upoštevali, izjeme so le učenci, ki se v šolo vpišejo naknadno.

STIKI S STARŠI Redne stike si ţelimo tako učitelji kot starši. Srečanja bodo potekala v različnih oblikah. Srečevali se bomo na: Svetu staršev in roditeljskih sestankih razgovorih (učenec, učitelj, razrednik, šss, starši, vodstvo šole) prireditvah ter različnih aktivnostih šole… SVET STARŠEV – sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenja o predlogu programa razvoja, napravi lasten program dela, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Svet staršev se bo sestajal po potrebi. Na sestankih bomo obravnavali vzgojno-izobraţevalno problematiko.

28


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE Tudi v tem letošnjem šolskem letu bodo skupne govorilne ure za starše. Prvo uro v petek (od 7.25 do 8.10 v tednu, ko so popoldanske govorilne ure) lahko starši govorijo z učiteljem, za ostalo se bosta učitelj in starš dogovorila po potrebi osebno. POPOLDANSKE GOVORILNE URE od 1. do 5.r

20.10.

17.11.

15.12.

19.1.

16.3.

20.4.

18.5.

od 6. do 9.r

21.10.

18.11.

16.12.

20.1.

17.3.

21.4.

19.5.

Učitelji razredniki smo zagotovo prisotni na govorilnih urah od 16.30 do 18.00, ostali učitelji pa od 16.30 do 17.30. Za obisk po tem času se z učiteljem dogovorite. RODITELJSKI SESTANKI od 2. – 5.r

15.9.2009

po dogovoru z razrednikom

po dogovoru z razrednikom

od 6. – 9.r

16.9.2009

po dogovoru z razrednikom

po dogovoru z razrednikom

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA STARŠE NASLOV PRED POKLICNO ODLOĈITVIJO

CILJNA SKUPINA starši otrok devetih in osmih razredov PREDSTAVITEV ROKOVNIKA ZA starši otrok devetih VPIS UĈENCEV V SREDNJE ŠOLE razredov OB PRIĈETKU ŠOLANJA starši šolskih novincev, šolski novinci KAKO RAVNATI Z UĈNO IN VEDENJSKO ZAHTEVNIMI OTROKI MOJ OTROK ODRAŠĈA TEŢAVE V ODRAŠĈANJU: USODA ALI IZZIV MEDIACIJA MED STARŠI IN starši MLADOSTNIKI

ČAS oktober 2009 november 2009 februar 2010 23. 9. 2009 19. 1. 2010 21. 4. 2010 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 10.12. 2009

IZVAJALEC Danilo Kozoderc, IZIDA šolska pedagoginja šolska svetovalna sluţba, ravnateljica, učiteljici, vzgojiteljici Radovan Radetič, ALEKSANDRA – Zavod za pomoč in svetovanje druţini Inštitut za mediacijo Concordia

Ĉe se bo s strani staršev pokazal interes ali po naši presoji glede na dogajanje v šoli, pa bomo organizirali še kakšno dodatno predavanje strokovnjaka. Mogoče bomo ponovno povabili med nas dr. Christiana Gostečnika ali gospo Zdenko Zalokar Divjak. Starši pa boste sproti obveščeni tudi o vseh Šolah za starše, ki potekajo v naši bliţnji ali daljni okolici.

29


PRAVICE IN DOLŢNOSTI UČENCEV INDIVIDUALNE GOVORILNE URE ZA UČENCE Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z individualnimi govorilnimi urami za učence. Prvo uro (od 7.25 do 8.10) prvi petek v mesecu bodo učenci imeli moţnost individualnega pogovora z učiteljem, za ostalo se bosta učitelj in učenec dogovorila po potrebi osebno. ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda organiziramo sistematične zdravstvene preglede, za učence 1. in 8. razreda pa še cepljenje, pri učencih 1. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Prav tako organiziramo sistematične preglede zob ter učenje pravilnega čiščenja in nege zob. NEZGODNO ZAVAROVANJE Na začetku šolskega leta razredniki učencem razdelijo ponudbe za nezgodno zavarovanje otrok. Sklenjeno zavarovanje traja celo šolsko leto od 1. septembra do 31. avgusta. V primeru poškodbe starši izpolnite obrazec. Dobite ga pri poverjenici za nezgodno zavarovanje Larisi Straţiščar Rogelj. STATUS ŠPORTNIKA IN KULTURNIKA TER KOMBINIRANI STATUS Na osnovi Pravilnika OŠ Šmartno pod Šmarno goro o pridobitvi statusa športnika in kulturnika ter kombiniranega statusa lahko za status zaprosi vsak učenec naše šole, ki ima izrazito večje obremenitve na regionalni, drţavni ali mednarodni ravni zaradi športnega udejstvovanja oz. vključenosti v vzporedni vzgojnoizobraţevalni proces v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. Učenci lahko na osnovi doseţenih rezultatov, števila treningov, ur vaj, tekem, nastopov na prireditvah zaprosijo izključno le za enega izmed statusov, in sicer status športnika, status kulturnika ter kombinirani status. V prvih 14 dneh meseca septembra mora učenec oddati razredniku ali svetovalni sluţbi popolno vlogo, ki jo dobi pri svetovalni sluţbi. Komisija za dodelitev statusa nato v tretjem tednu meseca septembra sprejme odločitve in kdor izpolnjuje kriterije dobi v zadnjem tednu meseca septembra sklep dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, ki začne veljati šele s podpisom le-tega (meseca oktobra). Pravilnik OŠ Šmartno pod Šmarno goro o pridobitvi statusa športnika in kulturnika ter kombiniranega statusa je na voljo v šoli pri ravnateljici, svetovalni delavki, športnem pedagogu ter na šolski spletni strani.

30


PODALJŠANO BIVANJE Za učence od prvega do petega razreda je organizirano PB od 11.45 do 17.00. Delo bo potekalo po urniku, v katerega so vključene naslednje dejavnosti: SD – sprostitvena dejavnost, ki je namenjena počitku, sprostitvi, nabiranju novih moči za nadaljnje delo. P – prehrana – kosilo, priprava na kulturno prehranjevanje učencev v organizaciji šole. SU – samostojno učenje je usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. UPČ – usmerjeni prosti čas, ki je namenjen razvedrilu, sprostitvi, počitku. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami na telesno gibalnem, socialnem, čustvenem, estetskem in moralnem etičnem področju. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko učitelj PB dovoli otroku oditi le s pisnim dovoljenjem staršev, zato vpišite v spodnjo tabelo način in čas odhoda vašega otroka, ki je vključen v PB. Deţurno varstvo bo potekalo od 16.00 do 17.00 v učilnici št. 13 (stara šola spodaj). Za bolj uspešno in bolj kakovostno delo v PB bi si učitelji ţeleli, da bi otroci ostajali v PB vsaj do 15.00, ker ţelimo od 14.00 do 15.00 izvajati učno uro. Dan

Način odhoda (sam, s šolskim kombijem, starši…):

Ura odhoda:

Ponedeljek Torek Sreda Ĉetrtek Petek

31


Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro Ravnateljica: Tatjana Furlan Oblikovanje: Bojana Novak Naslovnica: Anţe Furlan

32


Publikacija 2009/10