Page 1

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013


Dragi učenke in učenci, spoštovani starši!

Tudi za šolsko leto 2012/13 smo vam pripravili šolsko publikacijo, ki je namenjena medsebojnemu obveščanju, načrtovanju in seveda pregledu šolskega dela in vsebuje mnoge pomembne informacije. Vsem učenkam in učencem želim, da v šolsko leto stopite z veliko mero veselja. Naj vas vodi želja po doseganju novih spoznanj. Učenje in znanje naj vam postaneta vrednoti, za kateri si je vredno prizadevati v vseh življenjskih obdobjih. Priložnost za učenje in osebni razvoj poiščite v različnih okoljih, ne samo v šoli pri učiteljih ali doma pri starših, temveč tudi na avtobusu, na sprehodu in v vseh življenjskih situacijah in okoljih, v katerih se lahko znajdete. Vsako delo naj vam prinese uspeh, zadovoljstvo, srečo in naj vas žene v nove izzive. Tudi učitelji se zavedamo pomembnosti celostnega razvoja učenca tako na izobraževalnem kot na vzgojnem področju. V okviru avtonomije, ki nam jo omogoča vzgojno-izobraževalni sistem, se bomo trudili vnašati pedagoške in didaktične poti ter cilje, ki vodijo v kakovost pouka. Vsi učitelji dobro vemo, da je vzgoja v šoli žlahten pristop k mlademu človeku, saj pomembno zaznamuje nadaljnje življenje slehernega učenca. Kakovost šole je mozaik, ki ga sestavljajo delčki učencev, učiteljev in vas, spoštovanih staršev. Zavedajmo se, da so vsi visoki vzgojni in izobraževalni cilji dosegljivi le z našim dobrim medsebojnim sodelovanjem. Svet s svojim delovanjem živi z nami in nas spremlja s svojim bivanjem, mi pa mu lahko le sledimo z zaupanjem, veseljem in odgovornim delom. Vsem želim prijetno, kvalitetno in ustvarjalno šolsko leto,

Tatjana Furlan, ravnateljica šole

2


Navodila za prvi šolski dan Prvi šolski dan (ponedeljek, 3. september 2012) se bo pričel za učence od 2. do 9. razreda ob 8.30. Zberete se pred šolskim vhodom, kjer vas bodo razredniki poklicali, zbrali in odpeljali v matične učilnice. Prvi dve uri boste imeli razredni uri z razrednikom in nadomestnim razrednikom, nadaljevali pa boste s poukom po urniku. Zato imejte s seboj copate, zvezek in pisalo. Malico boste imeli ob 9.20 uri, kosilo na predmetni stopnji od 11.15 dalje, na razredni stopnji pa se bo kosilo delilo od 12.00 dalje. Učenci razredne stopnje, ki ste se prijavili v organizirano podaljšano bivanje, boste lahko v podaljšanem bivanju do 15.45. Učenci 1. razreda boste prvič prestopili šolski prag ob 10.00 uri in se zbrali v jedilnici šole. S starši si boste ogledali zanimivo šolsko gledališko predstavo in se z razredničarko ter vzgojiteljico podali v učilnico, kjer vas bo čakalo prijetno presenečenje. Druženje bomo zaključili ob 11.45.

3


1. PODATKI O ŠOLI Naziv šole: Naslov:

OŠ Šmartno pod Šmarno goro Cesta v Gameljne 7 1211 Ljubljana – Šmartno

Tajništvo, pomočnica ravnateljice: Ravnateljica: Zbornica: Računovodstvo: Kuhinja: Fax:

01/ 511 06 18 01/ 511 06 17 01/ 511 68 73 01/ 511 68 72 01/ 511 68 71 01/ 511 63 86

Naslov spletne strani: http://www.os-smartno.si/ Elektronska pošta: os-smartno.lj@guest.arnes.si Štev. transakcijskega 01261 - 60330664019 računa šole: Davčna številka: SI 61510971 Vodilni Tatjana Furlan, ravnateljica (tatjana.furlan@guest.arnes.si) delavki: Nataša Šircelj, pomočnica ravnateljice Svetovalne in strokovne delavke:

Matejka Zeman, psihologinja Suzana Grahovac Flajs, socialna pedagoginja Urška Šilc, specialna pedagoginja Sergeja Kovše, knjižničarka Maja Stepančič, vodja prehrane

Računovodsko administrativne delavke: Tehnični delavci:

Stanka Šorn, poslovna sekretarka Barbara Kraševec, računovodkinja Bogdana Žigman, rač.-adm. delavka Gregor Dolenec, hišnik Janez Zajc, vodja kuhinje Mišo Tica, kuhar Mojca Trlep, kuharica Mojca Kuhta, pomivalka Sanela Ćejvanović, pomivalka Karolina Blažič, snažilka Tončka Jelovšek, snažilka Ana Premec, snažilka

4


UČITELJI učitelj Mira SOVINC Tanja REŽEK Jenny Annemarie KELNER Marjana SMRKOLJ Darja SODNIK Romana OSREDKAR Urška MIHEVC Alenka DEGEN Živa ŠKRINJAR Darinka KOS Nataša ROBLEK Nataša JERAS Eva VREMEC Manuela MEDIČ Tatjana GLOBOČNIK Larisa STRAŽIŠČAR ROGELJ Alenka KALOPER Petra ŽIGMAN Eva VREMEC Renata KERN Katarina OBLAK VIDIC Snežana BELA Borut SETNIČAR Maksimiljan KOŠIR Eva VREMEC

poučuje RP RP

v razredih 1.a 1.b

2. učitelj RP

1.ab

RP RP 2. učitelj RP RP RP RP, GVZ 6. r RP

2.a 2.b 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a

2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a

16 17 17 15 21 6 4 7

5.b

5.b

5

RP, MAT, SLO 6. a, b (H) RP, MAT, SLO 6. a, b (H)

razrednik 1.a 1.b

učil. št. 11 9 9, 11

ŠVZ OPB OPB

4.r, 5.r 1.a 1.b

MT 11 9

OPB

2.a,b

17

OPB OPB

2.a, 3.a 3.ab

16 21

OPB

4.ab

6

OPB

4.b, 5.a

7

OPB

5.ab

13

5


učitelj Katarina OBLAK VIDIC Saša JENKO PAHOR Barbara VAMPELJ Sergeja KOVŠE Urška KNEZ

poučuje SLO SLO, TJA SLO TJA, SLO TJA

v razredih 5.a,b(H); 7.a,b(H); 8.a,b(H); 9.a,b(H) 6.a; 6.b; 8.a,b(H); 9.a,b(H) 6.a,b(H); 7.a; 7.b; 8.a,b(H); 9.a,b(H), 7.a,b(H); 4.a,b; 5.a,b; 6.a,b(H); 7.a, b; 8.a, b(H); 9.a, b(H) 5.a,b(H); 6.a,b; 7.a,b(H); 8.a, b(H); 9.a, b(H)

razrednik

uč. št.

*9.a

2 3

7.a

27, 3 29

7.b

28

6.b

28,31

Alan PARADIŽ

TJA, RI2, RI3

Mojca VELUŠČEK

NE2, RAD, TEV, ROM

7.a,b; 8.a,b; 9.a,b

9.b

26, 25

Snežana BELA

LVZ, GEO

6.a,b; 7.a,b; 8.a,b; 9.a,b

*6.a

25, 48

Marta SOJAR VOGLAR

GVZ

7.a,b; 8.a,b; 9.a,b

Renata KERN

LVZ, LS1, LS2

8.a,b; 9.a,b

Maksimilijan KOŠIR Andreja DOLENEC Polonca PETRICA PONIKVAR

6.a,b; 7.a,b; 8.a,b; 9.a,b 6.a,b; 7.b; 8.a,b; 9.a,b

ZGO, DDE NAR, BIO, GOS, POK FIZ, KEM, NAR, DIP, ZVE MAT, MME, UBE

7.a; 8.a,b; 9.a,b

6.a,b; 7.a; 7.a,b(H); 8.a,b(H); 9.a,b(H) 6.a,b(H); 7.a,b (H); Nataša ŠIRCELJ MAT 8.a,b(H); 9.a,b(H) MAT, 7.b; 7.a,b(H); 8.a,b(H); Katarina ŠPANIĆ FIZ (8.a) 9.a,b(H) 6.a,b; 7.a,b; Borut SETNIČAR TIT 8.a,b ŠVZ, IŠP-o, 6.a,b; 7. a,b; Simona TURK PLE, ŠSP 8.a,b; 9.a,b ŠVZ, IŠPn, 6.a,b; 7.a,b; Samo PETRIČ ŠZZ 8.a,b; 9.a,b Urška ŠILC SPECIALNA PEDAGOGINJA Bojana NOVAK

6

2 *7.a

48

8.a

26

6.a

56

*9.b

58

*8.a

29 31

9.a

33

8.b

36

*6.b

VT, MT

*8.b

VT *7.b


Sergeja KOVŠE KNJIŽNIČARKA Matejka ZEMAN PSIHOLOGINJA Tatjana FURLAN RAVNATELJICA *H – heterogena skupina RAZREDNIK

* NADOMESTNI

USTANOVITELJ Ustanovitelj Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. ŠOLSKI OKOLIŠ Določen je v Uradnem listu RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008 in sicer v 1621. odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, stran 3979. ORGANI UPRAVLJANJA SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo: - trije predstavniki ustanovitelja, - pet predstavnikov delavcev šole, - trije predstavniki staršev. Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema pravila ter druge splošne akte in opravlja druge naloge, določene z zakonom. RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovni organ šole. STROKOVNI ORGANI so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi. 2. ZNAČILNOSTI PROGRAMA ŠOLE Samostojno izvajamo aktivnosti ter sodelujemo v projektih slovenskih šol oz. v mednarodnih projektih: • popoldanske delavnice za nadarjene učence • postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli (nemščina 7., 8., 9.r.) • likovna kolonija na Šmarni gori • Zdrava šola 7


• Učenje učenja • Z glavo na zabavo • • • • •

Slovenska internetna mreža osnovnih šol 2 Promocija humanitarnih vrednot Teden vseživljenjskega učenja Dobimo se na postaji uKVIZ

Izvajanje obveznega in razširjenega programa V skladu z 81. členom ZOFVI se iz državnega proračuna zagotavljajo osnovni šoli sredstva za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, programa šole v naravi, podaljšanega bivanja od prvega do petega razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda. Za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde, osnovna šola v skladu z 83. členom ZOFVI določi prispevke. Izvajanje razširjenega programa OŠ Šmartno pod Šmarno goro bo tudi v šolskem letu 2012/13 ponudila v skladu s 83. členom ZOFVI storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde. Dneve dejavnosti bo šola organizirala tudi izven šolskega poslopja posamično ali v strnjeni obliki v CŠOD.

8


VIZIJA OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO Na naši šoli se izobražujemo in se trudimo biti drug do drugega prijazni in spoštljivi, si pomagamo ter se trudimo biti oz. postati odgovorne, ustvarjalne in vedoželjne osebe, ki bodo s svojimi dejanji in zgledom pripomogle k lepši prihodnosti. VZGOJNI NAČRT IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šmartno pod Šmarno goro od 1. 9. 2009 opredeljujeta vzgojno delovanje in življenje v naši šoli. Poleg splošnih družbeno sprejetih vrednot smo se odločili, da bomo v šolskem letu 2012/13 nadaljevali s spodbujanjem vrednot: • MEDSEBOJNO POMOČ: med učenci samimi, učenci in učitelji, učitelji in starši ter pomoč skupnosti izven šole; • STRPNOST: medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se poslušamo, smo strpni in prijazni drug do drugega, sprejemamo drugačnost, se spodbujamo in skupaj iščemo boljše rešitve; • ODGOVORNOST: ki jo izkazujejo učenci z izpolnjevanjem svojih dolžnosti, upoštevanjem pravil šolskega reda in zavedanjem, da ima vsako dejanje svoje posledice; učitelji s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, doslednostjo, sodelovanjem s starši, zglednim ravnanjem, skrbjo za varnost in zaščito učencev ter timskim delom; starši s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja. Razvoj teh vrednot bomo spodbujali na razrednih urah in delavnicah, interesnih dejavnostih, projektih, prireditvah, tematskih mesecih, z lastnim zgledom ter ob vsakodnevnem delu z učenci. Pravila šolskega reda podrobneje opredeljujejo DOGOVORE glede: splošnih pravil vedenja, pravil vedenja pri pouku, med odmori, v jedilnici, v telovadnici in garderobah, šolski knjižnici, okolici šole in na šolskem kombiju ter na dnevih dejavnosti. Določene so tudi PREPOVEDI, VZGOJNI POSTOPKI ob kršitvah pravil in VZGOJNI UKREPI. Za dosledno uresničevanje zapisanih dogovorov smo odgovorni vsi – učenci, zaposleni in starši. Izvajanje vzgojnega načrta bomo vsakoletno ocenili in po potrebi dopolnili. Oba dokumenta sta dostopna na šolski spletni strani. koordinatorka Vzgojnega načrta Suzana Grahovac Flajs, soc. ped. 9


3. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE OBVEZNI PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE V šolskem letu 2012/13 bomo realizirali 188 dni pouka (deveti razredi 182 dni). Med dneve pouka štejemo dneve dejavnosti. predmet 1. 6 4

2. 7 4

3. 7 5

2 2

2 2

2 2

Slovenščina SLJ Matematika MAT Tuji jezik 1 TJA Tuji jezik 2 NE2 Likovna umetnost Glasbena umetnost Družba DRU Geografija GEO Zgodovina ZGO Držav. in domovinska vzgoja ter etika DDE Spoznavanje okolja SPO Fizika FIZ Kemija KEM Biologija BIO Naravoslovje NAR Naravoslovje in tehnika NIT Tehnika in tehnologija TIT Gospodinjstvo GOS Šport ŠVZ Izbirni predmet Izbirni predmet Izbirni predmet Oddelčna skupnost Dop., dod. pouk Interesna dejavnost Ind. ali skupinska pomoč Št. predmetov

1 2 0,5 6

Št. ur tedensko Št. tednov pouka Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dnevi Tehniški dnevi

število ur tedensko 4. 5. 6. 5 5 5 5 4 4 2 3 4 2 1,5 2

2 1,5 3

1 1 1 1

3

3

9. 4,5 4 3 2 1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

2

3

2 1,5 3

1

1

2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5 1315 29,530,5 35 3 3 5 4

2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5 1517 3031 35 3 3 5 4

3

3

3

1 3

1 2 0,5 6

1 2 0,5 6

0,5 1 2 0,5 8

0,5 1 2 0,5 9

0,5 1 2 0,5 11

20

21

22

24

26

26

35 4 3 5 3

35 4 3 5 3

35 4 3 5 3

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

35 3 3 5 4

3

8. 3,5 4 3 2 1 1

3

3

3

7. 4 4 4 2 1 1

10

2 2/1 1 1 0,5 1 2 0,5 1315 3132 32 3 3 5 4


DNEVI DEJAVNOSTI MESEC

1. razred

2. razred

3. razred

SEPT.

1. ŠD Katarina-Jakob

1. ŠD Pohod Repnje – Stari grad

1. ŠD jesenski pohod 1. KD Literarni sprehod po Ljubljani

1. KD Cankarjev dom 2. ŠD Šmarna gora

1. TD Poštni muzej Polhov Gradec

2. KD Cankarjev dom

1.TD Izdelava voščilnic 2. TD Gasilci

2. TD Mešam in ločim 3. TD Bazar- delavnica

1. TD Izdelava voščilnic

2. KD Šolska prireditev

1. KD Lutkovno gledališče 2. KD Novo leto

2. TD Šivanje medvedkov 3. KD Šolska prireditev

OKT. NOV. DEC.

JAN. FEB.

MAR.

1. ND Čebelar

3. ŠD Plesni športni dan 2. ND Moje telo 3.TD Delavnica ročnih spretnosti 3. KD Lutkovna predstava

3. KD Cankarjev dom ali Balet

3. TD Izdelovanje lutk

2. ŠD Plesni športni dan

2. ŠD Plesne delavnice

3.ŠD Rašica

4. KD Ljudsko izročilo

1. ND Travnik, ribnik

MAJ

4. ŠD Pohod ob žici 5. ŠD Rolanje (Za zlati sonček)

JUN.

3. ND Spoznajmo naravno okolje

4. ŠD Pohod ob žici 4. KD Nastop za starše 2. ND Teden gozdov v Črnučah 3. ND Kmetija – konji, čebele 5. ŠD Športne atletske igre

APR.

11

1. ND Gozd 4. KD Groharjeva domačija (Sorica) 3. ŠD Rolanje 2. ND Čebelarski muzej Radovljica 3. ND Živalski vrt 4. ŠD Pohod ob žici 5. ŠD Šmarna gora


MESEC

4. razred

SEPT.

1. ŠD Pohodništvo (Krnica)

OKT.

NOV. DEC.

JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MAJ

JUN.

1. TD Konstruiranje bivalnih prostorov: hišica iz kartona Od načrta do izdelka

5. razred

6. razred

1., 2.,. ŠD, 1. ND, 1. KD, 1. TD (v okviru ŠVN Snovik) 2. TD Kolesarjenje 3. ŠD Pohodništvo (Uskovnica) 3. TD Naše osončje

1. ŠD Pohodništvo E – Jesenice,Zelenci 1. KD Zakojca 1. TD Severles 2. TD Ptičja hišica

1. KD Šolski muzej 1. ND Ekologija

2. ND Kraški svet

1. KD Veseli decemberšolska prireditev 2. TD Izdelovanje izdelkov za bazar

2. KD Po Prešernovih stopinjah 4. TD Izdelava izdelkov za bazar

2. ND Arboretum Volčji Potok

4. ŠD Spoznavanje novih športov

2. ŠD Plesne delavnice

3. ND Prirodoslovni muzej

3. ND Zdravstvena vzgoja 3. TD Vozilo s pogonom na gumo

2. ŠD Spoznavanje novih športov

1. ND, 2. KD, 3. ŠD, 3. TD v okviru ŠVN Peca 4. ŠD Zimske radosti

2. ND Oblike korenin (Arboretum Volčji potok, 12., 13.3.)

3. KD Festival gledaliških sanj

3. KD Mesto Ljubljana

3. ŠD Spoznavanje novih športov 4. ŠD Pohod ob žici

5. ŠD Pohod ob žici

5. ŠD Orientacija 4. TD Elektrika

12

3. KD Festival gledaliških sanj 4. TD Izdelek iz lesa 3. ND Travnik 5. ŠD Medrazredne igre


MESEC

SEPT.

OKT.

NOV.

DEC.

7. razred

8. razred

9. razred

1. ŠD Pohodništvo 1. KD Po domovih slov. pisateljev – Muljava 1. TD SET Vevče

E Hrastovlje, Tonina hiša 1. ŠD Pohodništvo 1. ŠD Pohodništvo 1. KD Po domovih slov. 1. TD Notranja oprema pisateljev – Dolenjska 1. KD Po domovih slov. pisateljev – Visoko 1.,2.ND, 2.ŠD, E , 2.TD 2. TD Varnost na 1. ND CIPS ter delavnica v okviru tabora Kranjska internetu o nenasilni komunikaciji gora (15.-19.10.) 3. ŠD Spoznavanje novih 2. ŠD Spoznavanje novih 2. ŠD Spoznavanje novih športov športov športov 3. TD Novoletna 1. TD Novoletna 1. TD Graviranje na dekoracija dekoracija steklo 1. ND Preventivne delavnice 2. ND Merjenje 2. KD Gledališka predstava ter ogled 2. KD Gledališka Kranja predstava 3. KD »Kaj je…« (9.1.)

JAN. FEB.

4. ŠD Zimske radosti 2. KD Filmska predstava

MAR. APR.

3. KD Festival gledaliških sanj in Narodna galerija

MAJ

5. ŠD Medrazredne igre 3. ND S šestilom in ravnilom 4. TD Umetne mase

3. ŠD Zimske radosti 3. KD Delavnice na kulturnem bazarju, arhitektura Ljubljane 3. ND Elektroliti 4. ŠD Aktivnosti na prostem 5. ŠD Medrazredne igre 4. TD Prva pomoč

JUN.

3. ŠD Zimske radosti 2. TD Arhitektura

4. ŠD Aktivnosti na prostem 5. ŠD Medrazredne igre 3. TD Matematika je povsod okrog nas 4. TD Socialne delavnice,Evropska vas 2. ND Električne vezave E – Primorje 3. ND Organska kemija

13


IZBIRNI PREDMETI Učenci so za šolsko leto 2012/13 izbrali naslednje predmete: IME PREDMETA Daljnogledi in planeti Francoščina 1 Francoščina 2 Izbrani šport ODBOJKA Izbrani šport NOGOMET Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Multimedija Ples Poskusi v kemiji Vzgoja za medije – radio Računalniška omrežja Ruščina 2 Ruščina 3 Šport za sprostitev Šport za zdravje Vzgoja za medije – televizija Urejanje besedil Zvezde in vesolje

UČITELJ Polonca Petrica Ponikvar Simona Turk Samo Petrič Renata Kern Renata Kern Bojana Novak Simona Turk Andreja Dolenec Mojca Velušček Mojca Velušček Alan Paradiž Alan Paradiž Simona Turk, Samo Petrič Simona Turk, Samo Petrič Mojca Velušček Bojana Novak Polonca Petrica Ponikvar

14

RAZRED 8 7, 8, 9 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 8, 9 8 7, 8, 9 8 7, 8, 9 9 8, 9 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7 8


INTERESNE DEJAVNOSTI NAZIV Nemška bralna značka 7. - 9. r. Angleška bralna značka 4. – 9. r. Cambridge certificate 8. – 9. r. Angleščina 1. r Angleščina 2. r Angleščina 3. r Gledališki krožek 6. – 9. r. Tehniški krožek 6. – 9. r. Likovni krožek 6. – 9. r Ustvarjalne delavnice 4. - 6. r. Izražanje skozi umetnost 6. - 9. r. Ustvarjamo šolsko glasilo 6. - 9. r.

IZVAJALEC Mojca Velušček Urška Knez, Alan Paradiž Alan Paradiž Alan Paradiž Petra Žigman Alenka Degen Barbara Vampelj Borut Setničar Renata Kern Snežana Bela Iza Cedilnik Renata Kern, Barbara Vampelj Mojca Velušček Marta Sojar Voglar, Alenka Degen

Urejanje spletne strani Pevski zbor – otroški, mladinski Medsebojna pomoč 5. - 9. r.

Matejka Zeman

Matematična delavnica 6, 8 Matematična delavnica 7, 9 Fizikalna delavnica 9 Zgodovinski krožek 6. – 9. r. Knjižničarski krožek 5. – 9. r. Geografski krožek 6. – 9. r. Biološki krožek 8. – 9. r. Fizikalno – kemijski krožek 8. – 9. r. Nogomet dečki 6. – 9. r. Floorball dečki 6. – 9. r. Odbojka deklice 4. - 6. r. Med dvema ognjema 4. r. Plesni krožek 3. – 5. r. Hočem znati več 4 Hočem znati več 5 Socialne igre 1. – 2. r. Bralni klub 6. – 9. r Delo z umetnostnim besedilom 6. - 9. r. Pravljični krožek 1. r.

Bojana Novak Katarina Španić Katarina Španić Maksimilijan Košir Sergeja Kovše Snežana Bela Andreja Dolenec Polonca Petrica P. Samo Petrič Samo Petrič Simona Turk Eva Vremec Simona Turk Živa Škrinjar Nataša Jeras Larisa Rogelj Stražiščar Minka Osterman Barbara Vampelj Jenny A. Kelner 15

ČAS SRE:7.40-8.25 SRE: 12.55-13.40 TOR, SRE: 14.00 PON: 12.40 TOR., SRE: 8.00 PON.13.00-13.25 ČET.8.00-8.25 PON: 14,00 PON:15.00-16.00 TOR:13.20-14.50 PET:12.55-14.00 PET:13.00-14.30 PO DOG. TOR. 6.URA / MPZ SRE, ČET.13.45-15.15 OTR. SRE.12.5513.40 PON, 6.URA (12.5513.40) 6.R.ČET:7.40-8.25 8.R. TOR:7.40-8.25 7.R. TOR:7.40-8.25, 9.R.ČET:7:40-8.25 ČET:12.55-13.40 PET:12.55-13.40 PO DOG. V ČASU IZPOSOJE TOR, PET:7.45-8.25 PON. 7.40-8.25 SRE: 12.55-13.40 ČET: 12.55-13.40 PON:12.55-13.40 SRE:12.55-13.40 ČET.12.55-13.40 PET:7.40-8.25 TOR: 7.40 TOR: 7.40 PET:7.40-8.25 TOR: 7.40 PON: 7.40

TOR: 7.40


TEKMOVANJA področje

naziv

razred

splošno

Vesela šola Male sive celice

4.-9. 7.

slovenščina angleščina nemščina zgodovina geografija

Cankarjevo priznanje

biologija

Proteusovo priznanje Kaj veš o sladkorni bolezni Preglovo priznanje Stefanovo priznanje Vegovo priznanje Računanje je igra Hitro in zanesljivo računanje Razvedrilna matematika Logika Bober

2.-9. 7.,8., 9. 9. 8., 9. 8., 9. 8., 9. 8., 9.

kemija fizika

matematika

računalništvo

8., 9. 8., 9. 1.-9. 1.-4. 1.-9. 6.-9. 5.-9. 4.-9.

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA športna panoga kategorija kros atletski pokal 6.-9.(dečki in deklice) dvoranska atletika plavanje odbojka 4.-9. (deklice) nogomet 6.-9. (dečki) floorball med dvema ognjema 4. (dečki in deklice) jesenski/pomladanski kros 1.-5. (dečki in deklice) dvoranska atletika 4.-5. (dečki in deklice) floorball atletski troboj plavanje 5. (dečki in deklice) akvatlon 16

datum šolskega tekmovanja

vodja Samo Petrič, Simona Turk Simona Turk Samo Petrič

Eva Vremec


Učence, ki bodo na tekmovanjih uspešno zastopali našo šolo, bomo ob koncu šolskega leta nagradili z obiskom Festivala športa mladih. Le ta se vsako leto odvija v mesecu juniju kot zakjučna športna prireditev šolskih športnih tekmovanj in predstavlja športno, tekmovalno in družabno srečanje osnovnošolske mladine iz celotne Slovenije. Šoli v naravi: razred trajanje 5. r 10. 9. – 14. 9. 2012 6. r

28. 1. – 1. 2. 2013

vsebina letna šola v naravi (Terme Snovik) zimska šola v naravi (Peca)

vodja Eva Vremec Katarina Španić

Vse informacije v zvezi s športno vzgojo dobite na spletni povezavi http://www.sportnavzgoja.tk.

ŠOLSKA PREHRANA V šolski kuhinji pripravljamo kvalitetno in zdravo hrano za učence in zaposlene šole ter za zunanje abonente. Obroki, ki jih šola nudi so naslednji: zajtrki, malice, kosila in popoldanske malice. Kuhinja pripravlja tudi dietne obroke za učence, ki imajo za to zdravniško potrdilo (vsako šol. leto novo). Pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo navodila zdravstvenih in prehrambenih strokovnjakov ter skrbimo za kvalitetno prehrano in dobro počutje učencev in ostalih. Šolsko prehrano organizira univ. dipl. ing. živ.tehn. Maja Stepančič. Ker morajo biti vse medsebojne obveznosti sproti poravnane, vas prosimo, da plačujete redno. Če ste še dolžnik in do začetka novega šolskega leta ne boste poravnali svojih obveznosti, žal ne bomo mogli upoštevati vaše prijave na šolsko prehrano. Starši in učenci naj dosledno upoštevajo naslednje: • Odjave obrokov sprejemamo na telefonsko št. 01/511-68-71, po elektronski pošti os-smartno.lj@guest.arnes.si ali maja.stepancic@guest.arnes.si in po faxu št. 511-63-86 najkasneje do 10. ure na delovni dan, za naslednji delovni dan dan in vse nadaljne dni odsotnosti. Nepravočasno odpovedani obroki ali sploh neodpovedani se ne odštejejo in jih naročnik poravna. • Stalne odpovedi in prijave obrokov se javlja v pisni obliki vodji prehrane, Maji Stepančič. 17


Učenci, ki izjemoma potrebujejo občasno kosilo, se morajo na kosilo naročiti v kuhinji kakšen dan vnaprej oz. izjemoma do 8. ure tistega dne. Cene občasnih kosil so višje.

Obenem vas obveščamo, da bodo točne cene obrokov znane šele v avgustu. Predvidene cene za šol.leto 2012/2013*: zajtrk, pop. malica 1,02 €

malica kosilo 1.–9. r 1.–2. r 0,80 € 2,48 €

kosilo 3.–9. r 2,62 €

občasno kosilo 2,85 €

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE S 1. 1. 2012 je prišel v veljavo nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS), ki med drugim ureja dodatno subvencijo za malico in kosilo. Starši, ki boste želeli uveljavljati pravico do dodatne subvencije, boste morali oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS. Za vsa ostala vprašanja glede dodatnih subvencij se obračate direktno na njih: Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, Celovška 150, 1000 Ljubljana; tel.: 01/583-98-00. Kriteriji za dodatno subvencijo so naslednji: DODATNA SUBVENCIJA ZA MALICO - upravičeni so učenci, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto plače je nižji ali enak 42 % neto povprečne plače na osebo. DODATNA SUBVENCIJA ZA KOSILO - pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta. Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon za uravnoteževanje javnih financ, ki med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To tudi pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija oziroma da se da subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem.

18


Cena malice v šolskem letu 2012/13 ostaja nespremenjena, torej 0,80 EUR dnevno na učenca. Za šolsko svetovalno službo Matejka Zeman, šolska psihologinja OBLIKE DIFERENCIACIJE NOTRANJA DIFERENCIACIJA poteka ob upoštevanju sposobnosti, predznanja in interesov učencev pri vseh predmetih na razredni in predmetni stopnji. Šola bo organizirala pouk v manjših učnih skupinah, in sicer od 5. do 7. razreda bo potekal pouk slovenščine, matematike in angleščine v obsegu največ ene četrtine ur, v 8 in 9. razredu pa bo pouk pri navedenih predmetih pri vseh urah v manjših učnih skupinah organiziran vse leto. ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti bolj razvite. Področja so miselno-spoznavno (npr. natančnost opazovanja), učno-storilnostna (npr. bogato besedišče), motivacija (npr. radovednost) in socialno-čustveno (npr. smisel za organizacijo). Odkrivanje poteka v treh delih – evidentiranje (predlogi razrednika, učiteljev, svetovalne službe…), identificiranje (ocene učiteljev, psihološki testi sposobnosti in ustvarjalnosti) ter seznanitev in mnenje staršev. Evidenco postopka in kasneje dela z nadarjenimi učenci vodi svetovalna služba. Pouk za nadarjene učence se občasno diferencira, vključi se jih v dodatni pouk, interesne dejavnosti, različne projekte, natečaje in priprave na tekmovanja, povabljeni pa so tudi na popoldanske delavnice. DODATNI POUK Obiskujejo ga učenci, ki kažejo posebne sposobnosti in nagnjenja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami in različnimi metodami dela, kot so problemski pouk in priprava na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. DOPOLNILNI POUK Namenjen je učencem, ki z rednim delom ne morejo slediti učnemu programu. Obiskovati ga morajo tisti, ki se pri posameznem predmetu dogovorijo z učiteljem. Izvajamo ga pred poukom ali neposredno po pouku. Na razredni stopnji ga vodijo razredniki, na predmetni stopnji pa predmetni učitelji. 19


Občasno se lahko k dopolnilnemu pouku vključijo tudi učenci z vrzelmi v znanju zaradi bolezenske ali druge daljše odsotnosti. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ Namenjena je učencem, ki imajo težave z učenjem pri posameznem predmetu ali tistim, ki s svojim vedenjem kažejo morebitno stisko na čustvenem ali socialnem področju. Vsi učenci imajo tudi možnost vključitve v skupinske delavnice socialnih veščin in socialnih iger pri soc. pedagoginji. V te oblike dela so učenci vključeni s soglasjem staršev. NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Učitelji na šoli preverjajo in ocenjujejo znanje v skladu z dopolnjenim Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev. Učenci 5 delovnih dni pred ocenjevalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov. Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku oziroma polovica ali več izdelkov v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in ponovnega pisnega ocenjevanja ne želijo. Če gre za ponovitev ocenjevanja iz prejšnjega odstavka, lahko učenci pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, tudi trikrat v tednu in enkrat na dan. V tem primeru mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka.

20


ŠOLSKI KOLEDAR POUK I. triada 0. ura: 1. ura: malica 2. ura: 3. ura: 4. ura: 5. ura:

7.40 – 8.25 8.30 – 9.15 9.15 – 9.35 9.35 – 10.20 10.25– 11.10 11.15 – 12.00 12.05 – 12.55

II., III. triada

kosilo od 12.00 do 14.00

0. ura: 1. ura: 2. ura: malica 3. ura: 4. ura: 5. ura: 6. ura: 7. ura: 8. ura.

7.40 – 8.25 8.30 – 9.15 9.20 – 10.05 10.05 – 10.25 10.25 – 11.10 11.15 – 12.00 12.05 – 12.50 12.55 – 13.40 14.00 – 14.45 14.50 – 15.35

JUTRANJE VARSTVO Jutranje varstvo za učence 1.r bo potekalo v učil. št. 9 oz. 11. Starši ste učence že prijavili. Na šoli je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.25. Učenci 2. in 3. razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, se morajo v prvem tednu pouka prijaviti pri razredniku. Zanje bo organizirano jutranje varstvo v učilnici št. 2. Učenci vozači imajo jutranje varstvo v učilnici št. 3. Ostali učenci naj prihajajo v šolo 5 minut pred začetkom pouka, in sicer 8.20 oz. 8.25. OCENJEVALNI OBDOBJI: 1. obdobje od 1. septembra 2012 do 31. januarja 2013 2. obdobje od 1. februarja 2013 do 24. junija 2013 POČITNICE: jesenske počitnice novoletne počitnice zimske počitnice majske počitnice

29., 30. oktober; 2. november 2012 27., 28., 31. decembra 2012 od 25. februarja 2013 do 1. marca 2013 29., 30. april 2013

21


POUKA PROSTI DNEVI: 31. oktober 2012 – sreda – dan reformacije 1. november 2012 – četrtek – dan spomina na mrtve 24. december 2012 – ponedeljek - (nadomeščanje pouka v soboto 29. sept.) 25. december 2012 – torek –božič 26. december 2012 – sreda – dan samostojnosti in enotnosti 1. januar 2013 – torek - novo leto 8. februar 2013 – petek – slovenski kulturni praznik 1. april 2013 – velikonočni ponedeljek 1., 2. maj 2013 – sreda, četrtek – praznik dela 3. maj 2013 – petek – (nadomeščanje pouka v soboto 6. aprila) Vsak učenec sme biti na željo staršev do 5 dni odsoten od pouka. Starši morajo preveriti obveznosti svojega otroka in razrednika teden dni prej pisno obvestiti. VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 ♦ februar 2013 ROKI ZA POPRAVNE, RAZREDNE IN PREDMETNE IZPITE • za učence 9. razreda: od 17. 6. 2013 do 1. 7. 2013 • za učence od 1.-8. razreda: od 26. 6. 2013 do 9. 7. 2013 • za učence od 1.-9. razreda: od 19. 8. 2013 do 30. 8. 2013 IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2012/2013 (REDNI ROK) DATUM RAZRED PREDMET torek, 7. maj 6., 9. razred matematika 2013 četrtek, 9. maj 6., 9. razred slovenščina 2013 torek, 14. maj 6. razred angleščina 2013 9. razred tretji predmet Učenci 6. in 9. razreda so z dosežki seznanjeni 30. maja 2013. Ta dan imajo tudi starši možnost vpogleda ovrednotenih nalog svojih otrok. Pri učencih 9. razreda je dosežek pri NPZ vpisan v zaključno spričevalo (v točkah in v odstotku), učenci 6. razreda pa dobijo obvestila o dosežkih konec 22


meseca maja. Ob dnevih, ko učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se zanje pouk posebej prilagodi. Merila za vpis v srednje šole bodo podrobno predstavljena na predavanju za starše učencev 9. razreda v novembru 2012. Več o NPZ si lahko preberete na : http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole, njeni člani pa so učenci in delavci šole. Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, v čitalniškem prostoru lahko pišejo domače naloge, pripravljajo referate ali raziskovalne naloge in izdelujejo plakate. Izposodijo si lahko največ 4 knjige za 14 dni, nato lahko čas izposoje podaljšajo, razen za knjige, ki so določene za bralno značko ali domače branje. Zamudnina za nepravočasno vrnjeno knjigo je 0,04 EUR na dan, izgubljeno ali poškodovano knjigo pa morajo učenci nadomestiti z novo ali enakovredno knjigo. V knjižnici sta za šolsko delo na voljo tudi dva računalnika in tiskalnik. Vsak mesec lahko učenci glasujejo za knjigo meseca in rešijo knjižno uganko. Izžrebanec dobi lepo knjižno nagrado. V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj, s pomočjo katerih postanejo učenci samostojni uporabniki knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov. Skozi vse šolsko leto poteka akcija Podarimo knjigo šolski knjižnici, s katero lahko učenci, delavci šole in starši pomagajo obogatiti šolsko knjižnico s knjigami, ki jih ne potrebujejo več. Če učence zanima delo v knjižnici, se lahko vključijo v knjižničarski krožek. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 9.30 in od 12.00 do 14.00. E-naslov: knj-smartno.lj@guest.arnes.si ORGANIZACIJA PREVOZA Šola je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km (Zakon o osnovni šoli – 56. člen). Ravno tako mora šola poskrbeti za brezplačen prevoz tistih otrok, ki obiskujejo1.razred devetletke, ne glede na oddaljenost šole, v ostalih 23


razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo, 91. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu pravi: otroci morajo imeti na poti v vrtec in 1. razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oz. mladoletnice, če to dovolijo starši. Če je otrok vključen v podaljšano bivanje in krožke, ki trajajo dlje, morajo starši sami poskrbeti za njegov prevoz domov. V šolskem letu 2012/2013 bo Mestna občina Ljubljana septembra vzpostavila novo spletno aplikacijo, v katero bomo vpisali učence naše šole. Aplikacija bo avtomatično, glede na bivališče učenca, sporočila, ali ima dotični učenec odobreno ali zavrnjeno pravico do šolskega prevoza. Informacije glede slednjega bomo posredovali učencem, ko bodo znane. Zaenkrat pa velja, da so do prevoza upravičeni učenci, ki so se prijavili na šolski prevoz in bivajo v našem šolskem okolišu. Za morebitne prevoze z mestnim avtobusom pa otrok potrebuje svojo lastno kartico Urbana. URNIK (OB OZNAČENIH URAH ŠOLSKI MINIBUS OZ. KOMBI ODPELJE S POSTAJE) • PREVOZI V ŠOLO: 7.20 - Ribogojnica – Sp. Gameljne (vse postaje do šole) 7.15 - Rašica (po dogovoru glede na urnike učencev iz Rašice) 7.20 - Tacen – Pod lipo (vse postaje do šole) 7.50 - pri mostu – Sp. Gameljne (vse postaje do šole) 7.55 - novo naselje – Sr. Gameljne (vse postaje do šole) 7.55 - Ribogojnica (vse postaje do šole) 8.10 - novo naselje – Sr. Gameljne 8.15 - Rašica (vse postaje do šole) 8.20 - Preloge, Gustinčičeva 8.10 - Tacen – Pod lipo, Solzna dolina 8.20 - Tacen – Kajakaška Kombi oz. minibus bo odpeljal ob napisani uri z določene postaje ter na poti do šole ustavljal otrokom na vseh naslednjih postajah do zapolnitve vseh sedežev na kombiju oz. minibusu. V primeru, da bo minibus oz. kombi poln, bo moral otrok počakati na naslednjega. 24


• PREVOZI IZ ŠOLE: - v smeri Gameljn in Tacna: 12.25, 13.10, 13.30, 14.15, 15.00 - v smeri Gameljn in Tacna: 15.45 – samo za učence, ki imajo pouk do 15.35 in učence iz OPB - v smeri Šmartna: samo ob 14.15 - v smeri Rašice: glede na zgornji vozni red bomo z učenci iz Rašice naknadno določili uro odhoda za vsak dan posebej, zaenkrat pa bo kombi peljal na Rašico ob 14.15 ter ob 15.00. Možne so naknadne spremembe voznih redov.

PRAVILA O ŠOLSKIH PREVOZIH Obnašanje šolarjev, ki se vozijo s šolskim prevozom pred vožnjo: - pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila, - stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim zagotavlja varnost (dva koraka), - se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti, - počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop, - pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd., - vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega, - se pred prečkanjem ceste ustavijo pred vozilom in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo-desno-levo, - voznika obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati, - učenci naj šolske torbice držijo na kolenih ali pod sediščem (ne na hrbtu ali na tleh). Obnašanje šolarjev, ki se vozijo s šolskim prevozom med vožnjo: - pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen, - vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje, - ne smejo motiti voznika, ne smejo vpiti in se prerivati, - ne smejo stati ali hoditi na premikajočem vozilu, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu, - morajo poslušati in slediti navodilom voznika, - ničesar ne smejo dajati skozi okno (rok, nog, glave, šolske torbe ipd.),

25


V primeru, da učenci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih pravil, ima voznik pravico ustaviti vozilo in prepovedati uporabo šolskega prevoza oz. zahtevati spremstvo staršev, ki so v skladu z 6. odstavkom 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa odgovorni za otrokovo varnost in mu udeležbo v cestnem prometu lahko dovolijo šele, ko se otrok odgovorno obnaša. Odgovorno obnašanje v tem primeru pomeni upoštevanje zgoraj dogovorjenih pravil šolskega prevoza. Prepoved vožnje voznik izvede tako, da vozilo ustavi na primernem mestu in pokliče kontaktno osebo na šoli. Šola obvesti starše otroka, kje je ustavljeno vozilo, na katerem morajo prevzeti svojega otroka zaradi neprimernega vedenja in s tem ogrožanja varnosti prevoza. Ko starši pridejo po otroka, se prevoz nadaljuje, naslednji dan pa se na šoli sestanejo vsi vpleteni in se dogovorijo o nadaljnjih sankcijah, če so te potrebne. Po 56. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB 3 in 102/07) in 91., 92., 94. in 102. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133-06UPB 4, 37-08-UPB-1E). ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole je optimalni razvoj otroka. Svetovalna služba preko svetovalnega odnosa sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za razvoj in uspešnost otrok v šoli, svetuje učencem in staršem ter pri svojem delu sodeluje z učitelji in vodstvom, po potrebi pa tudi z zunanjimi ustanovami. Poglavitne dejavnosti šolske svetovalne službe so skrb za: • učenje in poučevanje, • šolsko kulturo, vzgojo, klimo in red, • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj učencev, • šolanje in poklicno orientacijo ter • socialno-ekonomske stiske (povzeto iz Programskih smernic svetovalno službo v OŠ).

za

Na naši šoli svetovalno službo sestavljajo psihologinja Matejka Zeman, socialna pedagoginja Suzana Grahovac Flajs, specialna pedagoginja Urška Šilc ter mobilne specialne pedagoginje Olga Duh, Urška Sedevčič in Vesna Čerin. Starši se lahko oglasite v svetovalni službi v času uradnih ur (le-te bodo naknadno objavljene na spletni strani šole). Drugi termini bodo možni po predhodnem dogovoru. 26


NAČRT DELA DEFEKTOLOGINJE Defektolog nudi dodatno strokovno pomoč učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, usmerjenim v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Naloge defektologa so: načrtovanje individualiziranega programa za vsakega učenca, izvajanje dodatne strokovne pomoči, spremljanje in evalvacija učenčevega napredka, odkrivanje učencev s težavami na področju branja in pisanja (diagnostični narek v 3. razredu), - sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci, - strokovno izobraževanje na seminarjih in študijskih skupinah. -

ŠOLSKI SOLIDARNOSTNI SKLAD - ČEBELICA Sklad uspešno deluje že osem let. V skladu s poslovnikom s sredstvi upravlja in gospodari upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole. Če potrebujete pomoč pri plačilu šole v naravi, ekskurzije … , izpolnite obrazec, ki ga dobite na spletni strani šole in ga posredujte svetovalni službi. UČBENIŠKI SKLAD Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga vodi ga. Bogdana Žigman. Od šol. leta 2008/09 dalje je Ministrstvo za šolstvo in šport uvedlo brezplačno izposojo učbenikov za učence vseh razredov. Učenci prejmejo komplete učbenikov prvi teden pouka v novem šolskem letu. Z izposojenimi učbeniki morajo učenci lepo ravnati; v učbenike naj ne pišejo in na njih ne lepijo nalepk. Učenci vračajo učbenike zadnji teden pouka. Odstranijo naj ovitke in učbenike polepijo, če so jih poškodovali. Kdor učbenike huje poškoduje ali jih izgubi, mora plačati odškodnino po 5. čl. Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Šola izposoja samo komplete učbenikov in ne posameznih učbenikov iz kompleta. Prosimo učence in starše, da naročilnice oddajo pravočasno in s tem omogočijo nemoten potek dela. Prepozno oddanih naročilnic ne bomo upoštevali, izjeme so le učenci, ki se v šolo vpišejo naknadno. 27


STIKI S STARŠI Redne stike si želimo tako učitelji kot starši. Srečanja bodo potekala v različnih oblikah. Srečevali se bomo na: ♦ govorilnih urah in roditeljskih sestankih, ♦ svetu staršev, ♦ razgovorih (učenec, učitelj, razrednik, šolska svetovalna služba, starši, vodstvo šole), ♦ predavanjih za starše, ♦ prireditvah ter različnih aktivnostih šole. Ob morebitnem organiziranju dodatnega predavanja boste starši naknadno obveščeni. SVET STARŠEV – sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenja o predlogu programa razvoja, napravi lasten program dela, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Svet staršev se bo sestajal po potrebi. Na sestankih bomo obravnavali vzgojno-izobraževalno problematiko. DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE Tudi v tem letošnjem šolskem letu bodo skupne govorilne ure za starše. Prvo uro v petek (od 7.40 do 8.25 v tednu, ko so popoldanske govorilne ure) lahko starši govorijo z učiteljem, za ostalo se bodo učitelj in starši dogovorili po potrebi osebno. POPOLDANSKE GOVORILNE URE 1.-5.r.

16. 10.

20. 11.

18. 12.

22. 1.

12. 3.

16. 4.

14. 5.

6.-9.r.

15. 10.

19. 11.

17. 12.

21. 1.

11. 3.

15. 4.

13. 5.

Učitelji razredniki smo zagotovo prisotni na govorilnih urah od 16.30 do 18.00, ostali učitelji pa od 16.30 do 17.30. Za obisk po tem času se z učiteljem osebno dogovorite. RODITELJSKI SESTANKI Objavljeno na spletni strani šole. REDAVANJA IN DELAVNICE ZA STARŠE 28


NASLOV

CILJNA SKUPINA

ČAS

Sopotniki otrokom na Starši otrok 8. r. poklicni poti Predstavitev rokovnika za vpis Starši otrok 9. r. učencev v srednje šole Ob pričetku šolanja

Starši šolskih novincev, šolski novinci

IZVAJALEC

APRIL ali MAJ 2013

Društvo IZIDA

OKTOBER ali NOVEMBER 2012

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna JANUAR ali služba, FEBRUAR 2013 ravnateljica,učitel jice

Ob morebitnem organiziranju dodatnega predavanja boste starši naknadno obveščeni. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda organiziramo sistematične zdravstvene preglede, za učence 1. in 8. razreda pa še cepljenje, pri učencih 1. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Prav tako organiziramo sistematične preglede zob ter učenje pravilnega čiščenja in nege zob. STATUS UČENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE, OZ. STATUS ŠPORTNIKA Na osnovi novega Pravilnika OŠ Šmartno pod Šmarno goro o pridobitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oz. statusa športnika, lahko za status zaprosi vsak učenec naše šole, ki ima izrazito večje obremenitve pri športnem udejstvovanju v športnih klubih ali pa je vključen v vzporedni vzgojno-izobraževalni proces v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. Učenec lahko torej zaprosi za status učenca, ki se vzporedno izobražuje ali za status športnika. Pridobi ga lahko le učenec, ki izpolnjuje naslednje delovne obveznosti: • spoštuje hišni in šolski red ter vzgojni načrt šole; • redno in uspešno opravlja ter sodeluje pri svojih šolskih obveznostih, in sicer na učnem in vzgojnem področju;

29


• predhodno pripravi podroben načrt izpolnjevanja šolskih obveznosti (kako bo v primeru odsotnosti nadoknadil učno snov, kdaj in kako bo pridobil ocene). Starši morajo napisati vlogo, ki vsebuje opis vseh izvenšolskih obremenitev. Vlogi dodajo opis delovnih obveznosti ter podroben načrt izpolnjevanja šolskih obveznosti (navedeno zgoraj). Vse skupaj oddajo razredniku oz. razredničarki do 30. septembra v tekočem šolskem letu. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica. Pred tem si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora, in sicer na prvi pedagoški konferenci v mesecu oktobru. Pravilnik OŠ Šmartno pod Šmarno goro o pridobitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oz. statusa športnika, je na voljo v šoli pri ravnateljici in svetovalni delavki ter na šolski spletni strani. PODALJŠANO BIVANJE Za učence od prvega do petega razreda je organizirano PB od 12.00 do 17.00. Delo bo potekalo po urniku, v katerega so vključene naslednje dejavnosti: SD – sprostitvena dejavnost, ki je namenjena počitku, sprostitvi, nabiranju novih moči za nadaljnje delo. P – prehrana – kosilo, priprava na kulturno prehranjevanje učencev v organizaciji šole. SU – samostojno učenje je usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. UPČ – usmerjeni prosti čas, ki je namenjen razvedrilu, sprostitvi, počitku. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami na telesno gibalnem, socialnem, čustvenem, estetskem in moralno etičnem področju. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko učitelj PB dovoli otroku oditi le s pisnim dovoljenjem staršev. Starši počakajo otroka pred učilnico, starejši učenci pa se pred odhodom obvezno javijo učitelju. Dežurno varstvo bo potekalo od 15.45 do 17.00 v učilnici št. 13 (stara šola) ali na šolskem igrišču.

30

Publikacija 2012/13  

Popravki dne 24.10.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you