Page 1

Odborná doporučení ve věci moravské vlajky přehled odborných vyjádření, které máme k dispozici Celá odborná veřejnost se vyslovuje zásadně proti šíření žluto-červené vlajky s ¨polepšeným¨znakem Moravy uprostřed jako vlajky Moravy. Ne jen její část, jak tvrdí členové Moravské národní obce o.s. (MNO). Není nám známo stanovisko jediného odborníka na historii, které by podporovalo šíření této vlajky jako symbolu Moravy. Všechna tvrzení ze strany MNO o tom, že ten který odborník šíření této vlajky podporuje, jsou jen překroucená a z kontextu vytržená tvrzení. Více zde http://www.moravska-vlajka.eu/moravskanarodni-obec-lze-starostum/

PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě Morava má de facto dvě historické vlajky. Schválně píši "historické", poněvadž od roku 1928 Morava neexistuje jako správní či samosprávní útvar, takže nemůže mít platnou vlajku. Ta středověká byla modrá a na ní byla volně umístěna moravská orlice (se stříbrno-červeným šachováním). V 19. Století vznikla vlajka nová, tvořená jen dvěma pruhy, žlutým a červeným (to bylo odvozeno od tehdy převážně užívaného zlato-červeného šachování orlice). To je ta druhá historická varianta. V žádném případě není ale moravskou vlajkou vlajka tvořená těmito dvěma pruhy a na ní položeným modrým štítem s moravskou orlicí. Ta vznikla jako symbol moravského národního hnutí až v nové době (údajně byla používána již v roce 1968, často ji však moravské národní strany používají až po roce 1989). Takže vyvěsíte-li některou z výše uvedených vlajek, "markraběcí" nebo jen "pruhovou", Moravu připomenete. Vyvěsíte-li tu třetí variantu s pruhy a na nich znakem Morav, pak se pouze přihlásíte k některé z moravistických stran či spolků, ale s historickou Moravou toto vexilum nebude mít nic společného. S pozdravem K.Müller (z emailu pí. D. Sazovské, MěÚ Frenštát p.R., 7.červen 2013) Skutečně reálnou vlajkou Moravy byl v 19. Století a na počátku století dvacátého list tvořený žlutým a červeným pruhem. To, že byl totožný s vlajkou Prahy nic neznamená, protože jde o dvě rozdílné úrovně. Existují dvě historické vlajky a chceme-li si Moravu připomínat, pak tak můžeme činit jednou nebo druhou variantou. Jistě bych se i já přiklonil raději k té starší, „heraldické“, jak jsem to třeba doporučil radnici ve Frenštátu pod Radhoštěm. S pozdravem K.Müller (z emailu pro Za Moravu o.s., 9. červenec 2013)

PhDr. Vladimír Růžek, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR /nyní však již v penzi Zdrojem pro hledání správné formy i obsahu zemských praporů musí sloužit inspirace nejstarších autentických dokladů těchto objektů. Pro Moravu je to bez diskuse tak řečený Kodex Gelnhausen z roku 1407 (uložený jako archivní kulturní památka ve Státním okresním archivu Jihlava), kde je prapor markraběte v podobě, která jednoznačně cituje zemský markraběcí znak, tedy v modrém listu praporu je stříbrno-červená orlice se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Středověkou zásadou bylo odvozovat podobu praporu od znaku. Jedině taková podoba praporu souzní s jeho historickou podobou a ovšem i se současným platným velkým státním znakem! Odchýlení od této podoby vyjadřuje dezintegraci, separaci a reminiscence na cítění německé části nacionálně probuzených Moravanů v devatenáctém století (tedy dnes na Moravě již odumřelé entity), která se namnoze vůči českému obyvatelstvu vymezovala nepřátelsky. Tento prapor je třeba považovat za jediný správně historický pro svoji sílu autenticity nejstaršího dokladu. Iniciátoři zlato-červených dvou pruhů praporu si patrně neuvědomili jeho totožnost s praporem hlavního města Prahy, rovněž zlato-červeným. Protože heraldika a vexilologie umožňuje rozmanité interpretace kombinací barev a figur, nabízí Moravskou národní obcí o. s. vnucovaný moravský prapor s pruhy a znakem Moravy přímo bizarní výklady na téma Prahy a Moravy a jejich vzájemných vztahů… a to jistě nebylo záměrem. Nechce se mně věřit, že funkcionáři Moravské národní obce o. s. svým prosazováním zlato-červené varianty zemského znaku vědomě vyjadřují moravskoseparatistické záměry, fakticky je však podporují, a proto je na místě je vyzvat, aby svůj postoj přehodnotili a respektovali klasickou, tradiční podobu moravského znaku a praporu. Musím souznít snázorem historika a publicisty Petra Schnura z Hannoveru, který v článku „Na Velehrad, paní Müllerová, na Velehrad“ mimo jiné napsal: „Zneužít k propagaci symbolů poddanství oslavy státního (!) svátku republiky (!), který vedle 28. října jako málokterý jiný ztělesňuje zápas za národní svébytnost a státní suverenitu, je podle mne skandální. Jde o stupeň pokleslosti historického povědomí a politické kultury, který nemá vEvropě obdoby. (pro Za Moravu, o. s., 28. březen 2013 http://www.mojamorava.eu/dokumenty/ruzek.pdf též časopis Veřejná správa 10/2013 http://mojamorava.eu/dokumenty/VS10ruzek.pdf )


PhDr. Ivan Štarha Moravský zemský archiv v Brně Starostové obcí a měst, pokud chtějí vyvěsit moravskou vlajku, by měli vycházet z tradice, doložené již v kresbách krále Přemysla Otakara II. či moravského markraběte Jošta a použít tuto v krajských znacích kodifikovanou vlajku. Pokud MNO nebo nějaký jiný spolek (pardon: občanské sdružení) chce nějakým jiným způsobem (vlajkou či standartou různé podoby) symbolizovat svou příslušnost k oblasti, která byla v minulosti součástí země Moravy, nemůže jim v tom nikdo bránit. Nelze však to, co starosta vyvěsí, považovat za moravskou vlajku. Stejně tak si může vymyslet a vyvěsit svou osobní vlajku (na Slovensku by si ji dokonce mohl nechat zaregistrovat). Pouze by neměl občanům obce, kteří ho starostou zvolili, tvrdit, že vyvěšuje vlajku Moravy. Z hlediska heraldiky je moravský symbol ve velkém znaku ČR jasně stanoven. Poněvadž vexilologii úzce navazuje na heraldiku, je jasně stanovena i podoba toho, co by bylo moravskou vlajkou, kdyby Morava jako státní útvar existovala. (http://mojamorava.eu/dokumenty/starha-moravskavlajka.pdf)

Současné úvahy a spory kolem moravské vlajky byly čistě teoretické, neboť markrabství moravské, země Morava ani země Moravskoslezská si nepořídily vlajku, ani žádným právním aktem nestanovily svou vlajkujako právní subjekt. Vycházelo se z různých historických dokumentů, kreseb a popisů, jejichž používání nemělo žádný právní základ. Ten získala moravská vlajka až v letech 2002 až 2003 udělením znaků a vlajek současným krajům, tedy půl století po zániku země a zemského zřízení. Pokud by tedy při jakýchkoliv příležitostech měly město, městys a obec, případně i různé organizace v těchto oblastech působící, připomínat někdejší příslušnost k Moravě, jsou současné znaky a vlajky krajů Vysočina, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského právní oporou správného moravského znaku. Český lev, slezská a moravská orlice jsou jednoznačně dané heraldické a vexilologické figury, proto je není třeba ještě dále podrobněji (zbroj, perizonium) popisovat. Můžeme tedy diskusi o moravské vlajce uzavřít konstatováním, že moravská vlajka byla po více než padesáti letech po zániku Moravy kodifikována v horním žerďovém poli vlajek krajů Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského a také v horním vlajícím poli vlajek krajů Pardubického a Moravskoslezského. (http://www.mojamorava.eu/mza-moravska-vlajka/ ale také časopis Veřejná správa http://mojamorava.eu/dokumenty/VS09starha.pdf)

Mgr. Pavel Fojtík Ředitel Archivu Dopravního podniku hl. města Prahy a Místopředseda České vexilologické společnosti Mně osobně by nejvíc jako moravská vlajka vyhovoval jiný symbol – modrá vlajka s moravskou orlicí, jak už byla vyobrazena ve formě praporce na středověkém portrétu markraběte Jošta. Kromě problematiky oficiálnosti statutu moravské vlajky, je nutné mít na zřeteli i druhou skutečnost, kterou je duplicita moravské vlajky s jinými vlajkami. Především se jedná o stejně vypadající vlajku Hlavního města Prahy, užívanou od roku 1891, která se v určitých případech dostává na úroveň vlajek krajských. Podobně, musím říci: bohužel, je dnes stejná i vlajka statutárního města České Budějovice. Obě uvedené městské vlajky byly zavedeny (budějovická až v roce 1965) před přijetím prvního zákona o obcích v roce 1990, který vlastně poprvé výslovně povolil existenci obecních vlajek, včetně tech, které byly zavedeny dříve a považovaly se tedy za historické. S tím ale asi nic nenaděláme, i když duplicita může přinést řadu problémů. Bude-li mávat Moravan v Praze moravskou vlajkou, většinou ji každý bude považovat za symbol Prahy, či v Českých Budějovicích za vlajku budějovickou. Kdyby zase přijel pražský primátor do Brna a měl přitom auto ozdobené vlajkou Prahy, ptali by se mnozí obyvatelé Brna, proč má na autě moravskou vlajku… Podobná situace bývala do roku 1994 ostatně i přímo na Moravě, kde oficiálně žluto-červenou vlajku používalo město Znojmo. Pak ji právě z důvodu možnosti záměny za jiné stejné vlajky (možná i včetně moravské) vhodným způsobem nechalo změnit. (p. Zemanovi někdy v r. 2010? http://www.moravska-vlajka.eu/barvy/Stanovisko%20heraldika%20k %20moravsk%C3%A9%20vlajce.pdf)

Česká vexilologická společnost (Experti podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR: PhDr. Zbyšek Svoboda, Mgr. Pavel Fojtík, Ing.Petr Exner, Ing. Jaroslav Martykán Jako historicky nejvhodnější moravská vlajka a prapor se jeví její nejstarší modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí. Tak zvané polepšení orlice změnou na zlaté privilegiem císaře Fridricha III. z roku 1462 a následně podle něj odvozené užívání žluto-červených barev a praporů bylo často spojováno moravskými občany a chápáno zároveň jako výraz loajality k monarchii a císaři. Samostatné používání žluto-červené bikolóry je nežádoucí i proto, že tyto barvy užívá na svých praporech hl.město Praha a není ani zcela zanedbatelné, že jsou to i původní rodové barvy knížat z Liechtensteinu, jejichž vyvěšení na Moravě může být v krajním případě chápáno i jako projev souhlasu s jejich restitučními nároky. (V Praze, 1. června 2013 http://mojamorava.eu/dokumenty/Moravskavlajka-Odborne-vexilologicke-stanovisko.pdf)

doložená podoba, tedy šachování ze stříbrného od poloviny 19. století s německy hovořícími


Malé shrnutí na závěr Toto je především vlajka našeho hlavního města Prahy. Všichni zde uvedení experti vidí vážný problém v jejím souběžném používání jako vlajky Moravy, kromě pana dr. Müllera. Pan dr. Müller, jediný ze zde uvedených expertů, avšak přesto, že také k vyvěšení raději doporučuje modrý heraldický, uvádí tuto vlajku jako druhou možnou k vyvěšení jako symbol Moravy. Patrně si však neuvědomuje vážné ideologické a státoprávní problémy spojené s těmito barvami, o kterých píše například dr. Růžek. Duplicitu s vlajkou hl. města Prahy dr. Müller také jako jediný z expertů nevidí jako problém. Expertízy ostatních zde citovaných odborníků se vyslovují zásadně proti tomu, aby byla tato vlajka označována za vlajku Moravy.

Podle veškerých nám známých expertíz tohle není vlajka Moravy Tu se z ní snaží dělat Moravská národní obec o.s. (MNO) přededevším zneužíváním ochoty starostů podpořit rodnou Moravu, zatímco jsou účelově klamně informováni o faktech z historie symboliky Moravy ze strany jejích propagátorů. MNO ji vnucuje (a zdarma rozdává) radnicím a obecním úřadům nejen po Moravě a pak se chlubí tím, že se starostové sami nadšeně přihlašují k této jejich iniciativě.

Dle všech nám známých expertů toto je v současné době nejvhodnější vlajka (ač neoficiální) symbolizující Moravu. Není nám známa expertíza, jež by se vyslovovala proti vyvěšování této vlajky jako připomínky sounáležitosti obyvatel historické země Moravy. V MNO poslední dobou pod tíhou (nejen) našich argumentů rádi říkají, že nemají nic proti vyvěšování této vlajky. Starostům však nabízejí (rozdávají) žluto-červenou s ¨polepšeným¨znakem, zatímco tuto nesprávně nazývají ¨standartou¨. V rámci propagandy pak do svého seznamu obcí vyvěšující žlutočervené zahrnují i obce, které vyvěšují tuto modrou vlajku. http://www.moravska-vlajka.eu/moravska-narodni-obec-podvody/

Závěr Ze shora uvedených (a nám jediných známých) expertíz jedinou vlajkou vhodnou k vyvěšování jako symbolu historické země Moravy je tato vlajka pocházející z poloviny 13. století používána moravskými markrabaty. Jako moravský symbol byla kodifikována při vzniku krajských praporů, kde je na praporech krajů ležících na území hstorické země Moravy zobrazena vždy v jejich vprvním či druhém poli. Vychází ze stále platného zemského znaku Moravy, jenž je součástí velkého státního znaku ČR. Proč vedle znaku všech nás Moravanů vyvěšovat něco barevně a kompozičně jiného a neplatného, co Vám podstrčil jakýsi údajně apolitický spolek, navíc za pomoci lživých argumentů?

Za Moravu, o.s., http://mojamorava.eu/, 18. července 2013

S argumenty v tomto souhrnu uvedenými souhlasím, uvedený výtah z Odborného stanoviska České vexilologické společnosti považuji za výstižný a Vašemu úsilí přeji upřímně zdar! S poděkováním za úctyhodnou osvětovou a vzdělávací činnost na úseku vexilologie Ing. Jaroslav Martykán, předseda České vexilologické společnosti, 19. červenec 2013

Vizte také: Stručný manuál pro redaktory informující o ¨moravské¨vlajce Stručný přehled lží a podvodů Moravské národní obce o.s.

Doporučeni odborníků na téma moravské vlajky  

Celá odborná veřejnost se vyslovuje zásadně proti šíření žluto-červené vlajky s ̈polepšeným ̈znakem Moravy uprostřed jako vl...

Doporučeni odborníků na téma moravské vlajky  

Celá odborná veřejnost se vyslovuje zásadně proti šíření žluto-červené vlajky s ̈polepšeným ̈znakem Moravy uprostřed jako vl...

Advertisement