E-revija Moja Slovenija April 2016

Page 1

E revija, april 2016, www.slovenci.si

Slovenski študenti na Dunaju

Antologija slovenskih glasbenikov v Avstraliji 35. poletna šola slovenskega jezika 2016 Gledališki abonma, ki presega meje in bogati skupni kulturni prostorIZ VSEBINE ŽARIŠČE

K U LT U R A

Intervju: Patrizia in Lara, igralki... stran 8 Slovenski študenti na Dunaju ... stran 4

SLOVENCI PO SVETU

Antologija slovenskih glasbenikov v Avstraliji ... stran 12

MLADI AK TUALNO

MLADI

Slovenski otroci iz Skopja na Festivalu gledaliških sanj v Ljubljani ... stran 16 Tržaški učenci in dijaki nagrajeni v Ljubljani ... stran 14

AK TUALNO

35. poletna šola slovenskega jezika 2016 ... stran 19

Moja Slovenija

16. mednarodna literarna nagrada Mlada Vilenica 2016 ... stran 18

K U LT U R A

Gledališki abonma, ki presega meje in bogati skupni kulturni prostor ... stran 20

www.slovenci.si

Izdajatelj: Domus, založba in trgovina, d.o.o., za založbo Brane Krajnik Uredništvo: Bregarjeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: +386 41 516 265 E-pošta: info@slovenci.si

Glavna in odgovorna urednica: Andreja Jernejčič Oblikovanje in prelom: Iztok Brodnjak Fotografija na naslovnici: STO Avtor fotografije: Nea Culpa E revija Moja Slovenija izhaja mesečno

Revija Moja Slovenija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1603. ISSN 2232-3473. Revijo financira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Moja Slovenija 3


ŽARIŠČE

Intervju: Jakob Stadler

Slovenski študenti na Dunaju  Besedilo: Barbara Ferluga

Klub slovenskih študentov na Dunaju je prvič ustanovila peščica študentov s Koroške, leta 1923. Leta 1941 so nacisti zaprli vsa slovenska obstoječa društva, 16 članov kluba pa je med 2. svetovno vojno izgubilo življenje. 1946. leta so klub ponovno postavili na noge. Najprej so se srečevali v kavarnah, nato pa jim je Hrvaški akademski klub posojal prostore. 1961. leta se je klub končno preselil v nov študentski dom Korotan ter se preimenoval v Klub slovenskih študentov na Dunaju. Danes je to Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, na kratko KSŠŠD, in je zelo aktiven na področju kulture, politike, druženja z mladimi, organizacijo bralnih in filmskim večerov, diskusij ter prisoten na raznih akcijah in manifestacijah solidarnostnega in protivojnega gibanja. Skupno šteje danes skoraj 400 članov, med katerimi so tudi člani knjižnice KSŠŠD in pevskega zbora. Trenutno mu predseduje Jakob Stadler, študent družbenih ved in ekonomije, doma iz Celovca. Ukradli smo mu nekaj minut za telefonski pogovor.

4 Moja Slovenija

Bi na kratko opisal, kako je klub nastal in se razvil, do danes? Pred tremi leti smo praznovali 90. obletnico kluba. Nastal je, ker se veliko Korošcev odloči za študij na Dunaju. Tam so čutili potrebo po skupnem prostoru, kjer bi se lahko srečevali in družili. Klub se je v letih večkrat preselil, zdaj pa ima že 30 let sedež v Mondscheingasse 11, v sedmem dunajskem okraju.

Koliko Slovencev študira na Dunaju? Jih je veliko več v primerjavi z Ljubljano?

Velika večina se odloči za študij v avstrijskih mestih, za Dunaj, Gradec ali Celovec. Morda tudi zato, ker se večina prijateljev, ki ne zna slovensko, odloči za te kraje. V Celovcu je med drugim edina dvojezična pedagoška fakulteta za ljudsko-šolske učitelje. Sicer pa imamo slovenski Korošci že od malega veliko več stikov z Dunajem kakor s Slovenijo, v otroških letih smo večkrat zahajali na Dunaj, tako da smo veliko bolj povezani s tem mestom.


ŽARIŠČE

S čim se ukvarja klub? Kateri je vaš primarni cilj? Prirejamo razne prireditve in gledališke predstave, saj je na Koroškem veliko slovenskih amaterskih gledaliških skupin, ki jih večkrat povabimo v naše prostore. Poleg tega razpravljamo v Klubu tudi o političnih zadevah, imamo pevski zbor, ki deluje pod okriljem kluba, prirejamo razne literarne in filmske večere ... Poleg tega klub organizira brezplačen tečaj slovenščine, začetniški in nadaljevalni. Tečajniki so študentje, ki so se v šoli že učili slovensko, večina pa je partnerjev slovenskih študentov na Dunaju, ki bi se želeli naučiti slovensko. So pa tudi taki, katerih starši ne znajo več slovensko, a imajo slovenske korenine in bi se radi angažirali ter se naučili jezika svojih prednikov.

V klubu deluje tudi slovenska knjižnica …

Tako je. Lani smo od Slovenskega znanstvenega instituta na Dunaju, ki so ga zaprli, dobili okoli 5000 knjig. Knjižnica je edina slovenska na Dunaju, odprta pa je enkrat tedensko. Člani knjižnice pa so tudi člani našega kluba.

šele postavljajo na noge. V naših prostorih se lahko srečujejo ali na primer priredijo zabavo, da zberejo nekaj denarja … radi pomagamo in smo solidarni, skušamo biti odprti in v pomoč drugim, ki so tudi nekako „v manjšini“, kakor mi.

Imate za letos v načrtu kakšen večji projekt?

Naš cilj za letos je ustanoviti slovensko gledališko skupino na Dunaju. Projekt je sicer še v začetni fazi. V naslednjih mesecih naj bi stekel. Želeli bi omogočiti dijakom, ki se na Koroškem ukvarjajo z amaterskim gledališčem, da s tem nadaljujejo tudi v študijskih letih na Dunaju. Poleg tega bomo v kratkem imeli niz kulturnih pobud z naslovom Feministična pomlad. Konec semestra pa načrtujemo veliko »fešto« na našem sedežu, skušali bomo tudi zapreti del ulice, da bi lahko imeli tam celo popoldne kulturni program, razstave, povabiti želimo slovenske glasbenike … Vendar pa je ta projekt še v načrtovanju.

So v klubu samo študentje iz avstrijske Koroške, ali morda tudi iz Slovenije? Pri nas nekako že v šoli veš, da boš na Dunaju vključen v KSŠŠD, ker je to zelo občuteno. Študentov iz Maribora pa ne poznamo, to je glavna težava. V odboru ni nobenega študenta iz Slovenije, nekateri pa so včlanjeni v klub. Večina jih ne ve za nas, sicer pa je ta komunikacija danes, predvsem preko Facebooka, vedno lažja. Še nekaj bi rad povedal …

Prosim.

Pred kratkim smo imeli čistilno akcijo, štiri dni smo preživeli v klubu in vse pospravili ter uredili prostore (smeh). Vedno skušamo biti odprti, vsaka oseba, ki se za nas zanima, je dobrodošla na naših torkovih sejah, čeprav ni član odbora. Z idejami lahko pristopi vsak. Zelo pozitivno je, če s svojim doprinosom sodelujejo tudi zunanji člani, ki niso odborniki.

Kdaj in kako se srečujete?

Navadno se srečujemo ob petkih zvečer, na raznih dogodkih, ki jih prirejamo. Vsak petek nas je okoli 60. Odbor šteje 15 članov, na petkove večere pa so vabljeni vsi, ki bi se z nami radi družili in debatirali. Prisotni so tudi nekateri Avstrijci, ki se zanimajo za naše delovanje in ne govorijo slovenščine, saj želimo biti odprti sodelovanju. Njim na sestankih navadno simultano prevajamo. Odbor pa je tisti, ki redno skrbi za organizacijo, delovanje, zbiranje prispevkov in podobno, in se tudi sestaja enkrat tedensko.

Sodelujete tudi z drugimi študentskimi in mladinskimi organizacijami?

Sodelujemo z raznimi mladinskimi organizacijami na Dunaju, tudi z avstrijsko študentsko organizacijo. Skušamo pa biti prisotni tudi na mednarodni ravni. Naš član Matic Germovšek je bil do letos predsednik evropske mladinske organizacije Mladina evropskih narodnih skupnosti (Youth od European Nationalities), tako da smo pozorni tudi na mednarodno razsežnost. Poleg tega tudi pomagamo nekaterim novejšim manjšim društvom, ki se

Moja Slovenija 5


IN THE SPOTLIGHT

Interview: Jakob Stadler

Slovenian Students in Vienna  Text: ABarbara Ferluga

The Club of Slovenian Students in Vienna was founded by a small group of Carinthian students in 1923. In 1941, the Nazis shut down all existing Slovenian clubs and 16 members of the club lost their lives during World War II. In 1946, the club was reestablished. At first, they held their meetings in coffee shops but soon, the Croatian Academic Club started lending them their premises. In 1961, the club finally moved to the newly opened Korotan dormitory, where it was renamed as the Club of Slovenian Students in Vienna. Today, the club is known after the abbreviation KSŠŠD (Klub slovenskih študentk in študentov v Dunaju). The club works in the fields of culture, politics, and socialization, organizes book and film nights, discussions and cooperates on various solidarity and anti-war campaigns. The club has almost 400 members, many of whom are also member of the KSŠŠD Library and choir. At the time, the president of the club is Jakob Stadler, a student of social sciences and economy from Klagenfurt (Celovec). We called him over the phone for a quick interview. 6 Moja Slovenija

Could you describe how the club came to be and developed into what it is today? Three years ago, we celebrated the club’s 90’s anniversary. It was founded primarily because many Carinthians decide to study in Vienna. They felt a need to establish a common area where they could meet and socialize. The club moved on many occasions but for the last 30 years, the headquarters of the club are at Mondscheingasse 11, in the seventh district of Vienna.

How many Slovenians study in Vienna? Is it more than in Ljubljana?

The majority decide to study in Austrian towns, namely Vienna, Graz or Klagenfurt. It might be because many friends who don’t speak Slovenian opt for these places. Klagenfurt, for one, offers the only bilingual Faculty of Education for schoolteachers. But even from a very young age, Slovenian Carinthians tend to be more in contact with Vienna than they do with Slovenia. As children, we spent a lot of time in Vienna which is why we feel connected to the city.


IN THE SPOTLIGHT

What are some of the activities in the club? What is your primary objective? We organize various events and theater performances by various amateur Carinthian theater groups. We often invite them to our club. We also discuss political issues, have our own choir, organize literary events and movie nights. Aside from this, the club also organizes a free course in Slovenian for both beginners and intermediate learners. While some of the students already learned Slovenian in their school years, most of them are partners of Slovenian students in Vienna who are completely unfamiliar with Slovenian and would like to learn it. There are also those whose parents cannot speak Slovenian anymore but have Slovenian roots and want to learn the language of their ancestors.

The club also has its own library…

Yes, that is true. Last year we got around 5000 books from the Slovenian Scientific Institute in Vienna as it was shut down. The library is the only Slovenian library in Vienna and is open once a week. The members of the library are also members of our club.

(Mladina evropskih narodnih skupnosti). Aside from that, we also help the newly emerging associations to get on their feet. They can use our premises to hold meetings, organize parties, raise funds, etc. We like to help out and show solidarity, trying to be open and helpful toward members of minorities such as ours.

Are you planning any big projects this year?

This year, we want to establish a Slovenian theater group in Vienna. The project is still in the initial phase but it should begin in the next few months. We want to enable secondary level students in Carinthia to engage in amateur theater even after they pursue their university degrees in Vienna. We are also organizing a series of cultural initiatives entitled The Feminist Spring. At the end of the semester, we are planning a big “party” at our headquarters. We will try to close down a part of the road to make some space for the afternoon program, exhibitions and performances by Slovenian musicians. However, the event is still in the planning phase.

Does the club also have members from the Austrian Carinthia or perhaps Slovenia? Even in school, students know that when they come to Vienna, they will join the KSŠŠD club. It’s just the way it is. However, we don’t know the students from Maribor and that is a sort of an issue. There aren’t any Slovenians in the committee itself but there are some members of the club who are Slovenian. There are many who don’t even know about us but nowadays, especially with the rise of Facebook, communication is getting easier. There is something else I want to say.

Please do.

A while ago, we organized a clean-up. We spent four days in the club, cleaning and changing the premises of the club (laughter). We try to be open. Anyone who is interested in the club is welcome at our Tuesday meetings, even if they aren’t a member of the committee. Anyone can come share their ideas. It is always nice if members who aren’t in the committee take part.

When and how do you meet?

We normally meet on Friday evenings at various events we organize. Each Friday, the club attracts around 60 visitors. The club committee consists of 15 members but on Fridays, everyone is invited to come socialize and join in on our discussions. Some Austrians also come to the club. Even though they don’t speak Slovenian, they are interested in the activities of the club. Normally, we interpret the meetings into German for them. The committee takes care of the organization, activities and fundraising and holds meetings once a week.

Do you cooperate with other student and youth organizations? We cooperate with different youth organizations in Vienna, including the Austrian Student Organization. However, we are also striving to show our presence on an international level. Up until this year, our club member Matic Germovšek has been the president of the Youth of European Nationalities

Moja Slovenija 7


K U LT U R A

Intervju: Patrizia in Lara, igralki  Besedilo: Barbara Ferluga

Patrizia Jurinčič in Lara Vouk sta igralki. Lara je študentka, Patrizio pa lahko vedno bolj pogosto vidimo na odrskih deskah tudi velikih slovenskih gledaliških hiš. Dekleti združuje dejstvo, da sta doma iz Italije in Avstrije. Patrizia je Slovenka iz Trsta, Lara pa koroška Slovenka, doma iz Rinkol pri Pliberku. Mladi igralki je gledališki študij popeljal v Ljubljano na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Patrizia je lani s svojo predstavo Moj 900 zaključila magistrski študij na AGRFTju, smer gledališko petje, Lara pa je v 4. letniku študija na smeri dramska igra.

Od kod ljubezen do gledališča? Kako se je začela tvoja gledališka pot?

Patrizia: Začela sem z Lučko Susič pri gledališki skupini Slovenskega kulturnega kluba, v prvem letniku višje šole (v Sloveniji je to srednja šola, op. nov.). Nekaj let kasneje sem se vključila še v Studio Art, ki je deloval pri Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, in takrat sem začela razmišljati, da bi se s tem lahko profesionalno ukvarjala. Prvič me na AGRFT niso sprejeli in takrat sem se dokončno odločila, da si to res želim. Razmišljala sem o tujini, da bi izkoristila znanje italijanščine ali da bi šla v London ali Rusijo. Naslednje 8 Moja Slovenija

leto pa so me sprejeli na AGRFT in mi tako skrajšali pot. Lara: Na gimnaziji sem sodelovala pri amaterski gledališki skupini, to je bil moj prvi stik z odrskimi deskami. Vendar takrat sploh nisem razmišljala o igri kot poklicu. Prej o kostumografiji, študirala sem namreč modno oblikovanje. Za igro sem se potem odločila čisto po občutku, preblisk.

Si Slovenka, zamejka … kdo si?

Patrizia: Sem Slovenka, ker imam oba starša Slovenca. Mislim, da je v meni tudi ščepec Italijanke, saj sem živela v Italiji in sem dvojezična. Mislim, da je

to ogromna sreča, zaklad, ki ga je treba izkoristiti. Sem gotovo tudi Tržačanka. Beseda zamejka pa mi ni bila nikoli všeč, zdi se mi, da nas zapira, morala pa bi odpirati, saj smo dvojezični. Lara: Sem koroška Slovenka, to še najboljše opiše kar se počutim. Svojo dvojezičnost sem si vedno štela v prid, na veliko različnih področjih. Že samo kar se tiče komunikacije, ki ti je omogočena z več ljudmi, učenja drugih tujih jezikov, poklicne perspektive ... Imeti priložnost dvo- ali večjezične vzgoje ima izključno prednosti.

Patrizia, kako poteka tvoja trenutna ustvarjalna razpetost med Trstom in Ljubljano?

Patrizia: Letos sem res razpeta med Trstom in Ljubljano, ta relacija mi je všeč. V Trstu sem se imela to sezono s soigralci super. Imam občutek, da sem na tržaško gledališče nekako čakala, ali pa je gledališče čakalo mene. Super se je bilo vrniti. Moje osebno življenje pa se trenutno nagiba k temu, da ostanem v Ljubljani, a to ne pomeni, da se ne bom nikoli več vrnila v Trst. Nikoli ne reci nikoli. Če si predstavljam svojo ustvarjalno pot, jo vidim na več koncih. Moja želja je, da bi lahko ostala na svobodi, zaenkrat pa tudi ne kaže, da bi se kje ustalila.


K U LT U R A

Kaj trenutno ustvarjaš? Letos smo te lahko videli v kar nekaj predstavah, bodisi v Trstu kot v Ljubljani. Patrizia: Moj projekt leta je gotovo Dogodek v mestu Gogi. To, da lahko nekdo tako zgodaj dobi tak zalogaj, se ne dogaja pogosto, zdi se mi, da je lepo in drzno, da so mi zaupali to vlogo. Daniel Malalan je super soigralec. On je tudi prvi, s katerim sem skupaj pela na odru, v predstavi Ti in jaz, Mali medo, kjer sem vskočila namesto Vesne Pernarčič. Tako, da mi je bilo lepo podoživeti te trenutke. Poleg tega igram v predstavi Kako osvojiti fanta (4 simpl koraki) v koprodukciji Koprskega Gledališča in Cankarjevega doma. Ta predstava mi je pri srcu, ker jo je napisala moja sošolka in je nekako bilo, kakor da bi se spet združil naš razred. Drugače pa v Lutkovnem gledališču igram Japonske pravljice, v Trstu pa Malo šolo za klovne. To sta otroški predstavi, všeč sta mi, ker sem začutila otroško publiko, ki je bistveno različna od odrasle. Predstava, ki pa je res »moja moja moja«, je šolska produkcija Moj 900. Rada ga igram, ker si predstavljam, da je korak v smeri tega, kako si jaz predstavljam tisto čudo, ki mu rečemo muzikal in je v Sloveniji zelo malo raziskano področje. MGL je edino gledališče, s katerim se sistematično ukvarja. Zdi se mi, da ima muzikal kup in pol potencialov, ki bi jih zelo rada raziskala. Moj 900 je mini korak v tej smeri. To, da ga letos igram v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, je zelo lepa priložnost, saj imajo šolske produkcije redko take priložnosti. Lepo je, da predstava živi naprej.

zan na mojo preteklost, ki pa je seveda ne gre pozabiti.

Lara, katere so tvoje ambicije, želje?

Lara: Prej si omenila ljubezen do gledališča … bolj bi rekla ljubezen do ustvarjanja. Na akademiji sem se o sebi naučila, da me v bistvu ne zanima celo življenje samo igrati. Bom kar čisto utopično povedala: moja želja je pri vsakem projektu prevzeti drugo funkcijo: igra, kostum, vizualno, glasba, svetloba, organizacija ... Kar me žene, je želja po ustvarjanju, predvsem po skupnem ustvarjanju z ljudmi, ki so mi blizu. Blizu so mi, ker imamo neko skupno gonilo, nek skupen cilj. In projekti, kjer čutiš neko posebno povezavo, energijo med vsemi sodelujočimi, so razlog zaradi katerega si želim delati na tem področju. Sile, ki takrat nastanejo, in ljudje, ki jih spoznavaš. Ideje vsakega posameznika, ki rastejo preko drugih … pri takih projektih hočem sodelovati. Kaj in kako točno, v kateri funkciji, v kateri vlogi, to je potem na drugem mestu.

Kaj iščes v očeh gledalcev?

Lara: Iskren odziv po predstavi, projekciji. Nočem delati stvari, zato da bodo ljudem všeč. Delam stvari, ki jih začutim v sebi in začutim potrebo, da jih dam ven, iz sebe. Če se kdo poistoveti, razume in mu je lepo, je tudi meni lepo. Sicer pa nimam nič proti, če je reakcija obratna. Pomembno mi je le, da se gledalci res vprašajo po lastnih občutkih in mnenje po ogledu kateregakoli umetniškega dela.

umetnost?

Patrizia: Imam ga, drugače se ne bi ukvarjala z gledališčem. Onkraj politične scene, ki ni zanemarljiva, gojim skrivno upanje v medij gledališča. Čeprav v Ljubljani ljudje hodijo v gledališče, je splošen trend, da se ne hodi več, gledališče ni več »in«, je elitno. Čakam na čase, ko gledališče ne bo več elitno in bo spet, kakor je bilo za časa Shakespeara, ker verjamem, da bo še lahko tako. Človeška energija se namreč ne more nadomestiti, treba jo je dati ljudem. Včasih ljudje ne začutijo, da je na odru živ človek, ne začutijo njegove energije … To je treba vrniti v gledališče. Igralec na odru v laži pripoveduje nekaj iskrenega. Gledališče je laž, a v resnici v lažnih oblekah govori svojo resnico, ker če za lažjo igralca ni resnice, ne more povedati ničesar. Lara: Absolutno sem mnenja, da sta kultura in umetnost zapostavljeni in da to ni le krivda države in vlade, ampak ravno tako institucij samih. A se zdaj ne bi spuščala v to. Osebno hočem delati na področju umetnosti in kulture, ampak čim bolj neodvisno.

Trst in Ljubljana. Kje je tvoja meja med njima, kako Kako si razpeta med Koroško in Ljubljano? Kam te bo popeljala umetniška pot? ju doživljaš? Patrizia: Čeprav je Ljubljana po številu prebivalcev enako velika kot Trst, je še vedno glavno mesto in kot glavno mesto je stičišče, melting pot, kar je Trst nekoč bil in zdaj ni več. Žal mi je, da ga nisem spoznala takrat. Danes ima možnosti, da bi spet to bil, je univerzitetno mesto, zdi se mi, da se v Trstu dogaja, hkrati pa se diha čuden zrak, ki je hkrati tudi lep in fascinanten. So trenutki, ko grem na razgledno točko Sv. Primoža v Križu in mi je to najlepše mesto na svetu, tudi, ker je povezano z morjem in je Moj 900 nastal tudi zaradi tega. Ljubljana tega nima, je pa res, da je zdaj Ljubljana postala mesto mojih prijateljev, sošolcev, fanta in mesto, kjer si gradim bodočnost, Trst pa je ve-

Lara: Trenutno zaključujem študij in pripravljamo diplomsko produkcijo. Poleg tega si počasi urejam načrte za obdobje po faksu. Rada bi delala tako v Sloveniji kot v Avstriji, pa tudi kjerkoli drugje, če bom imela priložnost. Koroški Slovenci sicer nimamo svojega gledališča in tudi s filmom je težko. Tam bi lahko recimo vodila tečaje za otroke ali delavnice za mlade in otroke. Predstave pa bodo aktualne spet jeseni, prej moram nujno na potovanje. Pred poletjem pa me čaka še nekaj manjših projektov, glasbenih in filmskih.

Danes se kulturi in nasploh umetnosti ne pišejo dobri časi. Marsikdaj ju zasenčijo politične afere, ekonomska in humanitarna kriza … Imaš upanje v Moja Slovenija 9


C U LT U R E

Interview: Actors Patrizia and Lara  Text: Barbara Ferluga

Patrizia Jurinčič and Lara Vouk are actors. While Lara is still a student, we can often see Patrizia on the stages of big Slovenian theaters. The girls are connected by the fact that they come from Italy and Austria. Patrizia is a Slovenian from Trieste and Lara a Slovenian from Carinthia, namely Rinkole pri Pliberku. The young actors both came to the Academy for Theater, Radio, Film and Television in Ljubljana. Last year, Patrizia finished her master’s degree in theater singing with her performance in Moj 900. Lara is currently in the fourth year of drama studies.

Where does your love for the theater come from? How did your theater career begin? Patrizia: I started out with Lučka Susič from the Slovenian Cultural Club theater group when I was in my first year of high school. A few years later, I joined Studio Art, an organization under the auspices of the Slovenian Permanent Theater in Trieste. At the time, I started thinking that acting was something I could deal with professionally. The first time I applied for the Academy of Theater, Radio, Film and Television in Ljubljana, I was not admitted. That was when I first decided, it was something I really wanted to do. Seeing how I can speak Italian, I also thought about studying abroad. I was also thinking 10 Moja Slovenija

about going to London or Russia. However, the following year, I was admitted to the Academy in Ljubljana. Lara: In high school, I was a member of an amateur theater group. That was my first contact with the stage. At the time, I didn’t think about becoming a professional actress. Seeing how I was a student of fashion design, I was more interested in the design of costumes. Then, later on, I got a hunch and changed my mind – I wanted to become an actress

Are you a Slovenian or…?

Patrizia: I am Slovenian and so are both of my parents. I do have a pinch of Italy in me but that is because I used to

live there and because I speak both languages. I think it’s a gift, a treasure that one must make use of. I am definitely from Trieste but I never liked the idea that it was something that limits me in any way, thinking rather that it opens up new possibilities. Lara: I am a Carinthian Slovenian. This is the best way to describe how I feel. I always thought my bilingualism will help me in many different ways. I can speak to more people, learn other languages more easily and have better job opportunities … Being raised in a bi- or multilingual environment is a huge advantage.


C U LT U R E

Patrizia, how is your creativity affected by being torn between Trieste and Ljubljana?

Patrizia: This year I am torn between Trieste and Ljubljana and I like it. I had a great season in Trieste with my coactors. I get a feeling that I have been waiting for the Trieste Theater for a long time – either that or it has been waiting for me. It was great to come back. My personal life, however, is convincing me to stay in Ljubljana but this doesn’t mean that I am never coming back to Trieste. Never say never. Whenever I imagine my future, I see it all around. All I want is to be free and as far as I can see, there are no signs of anything limiting that freedom for me.

What are you working on at the moment? This year, you performed in a number of theater plays in Trieste and Ljubljana. Patrizia: The big project for me this year was Dogodek v mestu Gogi (Event in the City of Gogi). It’s quite rare to see someone this young getting a role this big. I think it’s both nice and daring of them to have trusted me with this role. I am joined on stage by Daniel Malalan, who is a great actor and also one of the first people I sang with on stage, namely in Ti in jaz, Mali medo (You and Me, the Little Teddy) where I filled in for Vesna Pernarčič. It is great to be able to relive these moments. I am also acting in Kako osvojiti Fanta – 4 simpl koraki (How to Get a Boyfriend – 4 Simple Steps). It is a coproduction of the Theater of Koper and Cankarjev dom. The play is really close to me. It was written by my classmate and it makes me feel like my class is getting back together. Otherwise, I’m also performing in the Puppet Theater’s Japanese Fairy Tales and The School for Clowns in Trieste. They are two children’s plays that I enjoyed acting in. They made me connect with children who are a completely different audience from adults. However, the first play that I can truly call “my own” is Moj 900. I love acting in it because it interprets what we can a musical the same way I do. In Slovenia, musicals are still a mystery. The only theater who is systematically dealing with the subject right not is MGL. I think that musicals have a great potential which I wish to explore. Moj 900 is a small step in that direction. This year, I am performing the play in Trieste which is quite an opportunity, considering how school productions rarely make it that far. It is nice to see the play is successful.

Trieste and Ljubljana. How are you experiencing the gap between them?

Patrizia: Even though Ljubljana has the same population as Trieste, it is

still a capital. As such, it is an intersection, a melting pot – something Trieste used to be but is not anymore. I am sorry that I wasn’t there to experience it back then. Today, it once again has the possibility to become a University city. There is a lot going on in Trieste and there is a suspense that can be felt in the atmosphere – it is both beautiful and fascinating. Sometimes, I take a walk to the St Primus in Santa Croce viewpoint and think about how Trieste is the most beautiful city in the world. It is connected to the sea – Moj 900 is the result of that. Ljubljana doesn’t have a coastline but it is the city where my friends, classmates and boyfriend live. It is definitely a city where I’m planning my future. Trieste, on the other hand, is only bound to my past. But even that cannot be forgotten.

Lara, what are some of your ambitions and wishes?

Lara: A while ago, I mentioned my love for the theater … Perhaps it would be better to call it a love for art. While studying at the Academy, I learned a lot about myself. I don’t want to dedicate my entire life to acting. I’m just going to say it: I want to take on a different function with every new project. I want to act, make costumes, take care of the visuals, music, lighting organizing … I want to create, especially in collaboration with the people who are close to me. We share a common driving force, a common objective. There are projects that make you feel this special bond with everyone working with you. They are the reason why I want to work in this field. The forces that come into existence and the people you get to know … The ideas of each individual growing through others’… I want to work on this kind of projects. What exactly it is that I want to do on those projects is of secondary importance.

What do you look for in the eyes of the spectators?

Lara: A sincere reaction following the play or projection. I don’t want to make things that people will like. I want to make things that I can really feel inside; things that make me feel the need to engage. I am happy if someone identifies with the play, understands it and feels nice afterwards but I am not offended is the reaction is the opposite. All I want is for the spectators to question their own feelings and opinions after seeing a theatrical performance.

in Slovenia and Austria. If I get a chance to work anywhere else, I will take it. Carinthian Slovenians don’t have our own theater tradition and neither do we have any films of our own. I could organize children’s courses and workshops in Carinthia. I will start working on plays again in the fall, after I do a bit of travelling to unwind. Before the summer, however, I must finish some small music and film projects.

Nowadays, culture and art are pretty much in tatters. They are often shadowed by political affairs, the economic and humanitarian crisis … Do you still have faith in art? Patrizia: I do. If I didn’t, I wouldn’t be working in theater. Regardless of the current political events (which are not negligible), I still have some hope left for the medium of theater. Even though people go to the theater in Ljubljana, the trend is slowly dying out. The theater is no longer popular but reserved for the elites. I want the theater to go back to how it was in the times of Shakespeare. I believe it is possible. The human energy cannot be substituted for – it needs to be given back to the people. Sometimes people don’t feel that there is a living person on the stage in front of them. They cannot feel his energy… This is what the theater lacks. The actor on stage is lying about something truthful. The theater is a lie that speaks out its own truth. If there is no truth behind the lie an actor is acting out, then there is nothing to be conveyed at all. Lara: I absolutely think that culture and art are being left behind. However, the state and government are not the only ones to blame – it is also the fault of institutions themselves. But I would rather not talk about it right now. I personally wish to pursue the field of art and culture but I want to do that as independently as possible.

How are you torn between Carinthia and Ljubljana? Where will your acting career take you?

Lara: I am currently finishing my studies. For my bachelor’s degree, I am preparing a production. Slowly but steadily, I am also making plans for after I finish my studies. I want to work both

Moja Slovenija 11


ZAMEJCI PO SVETU

Antologija slovenskih glasbenikov v Avstraliji V Avstraliji je pred kratkim izpod peresa avtorice Katarine Vrisk izšla Antologija slovenskih glasbenikov v Avstraliji (Anthology of Slovenian Australian Musicians). Publikacija predstavlja temeljito predstavitev glasbenih ustvarjalcev med slovenskimi izseljenci v Avstraliji. Skozi celotno zgodovino slovenstva v tej državi, začenši s prvimi priselitvami po drugi svetovni vojni, lahko naštejemo različne zvrsti glasbe ter glasbenike, ki so se do danes pojavljali na avstralskoslovenski glasbeni sceni. Knjiga v angleškem jeziku na 650 straneh orisuje celotno sliko slovenskega glasbenega življenja v Avstraliji. Monumentalno delo, ki je izšlo pri založbi Palmer Higgs Publishing, se tako pridružuje pregledu slovenskega šolstva in slovenskih likovnih ustvarjalcev v Avstraliji avtorice Drage Gelt.

Knjigo je podprl tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na Urad jo je prinesel avtoričin sorodnik v Sloveniji Jurij Pinter, na katerega se lahko obrnete po informacije o nabavi knjige (kontakt dobite na Uradu pri dr. Zvonetu Žigonu na tel. št. 01-2308011). Katarina Vrisk, potomka slovenskih izseljencev v Avstraliji, je začela igrati klavir pri osmih letih v Melbournu. Njen oče Tony Vrisk je kot kitarist igral v raznih slovenskih glasbenih skupinah v Melbournu. Katarina je tako zrasla ob glasbi Slaka in Avsenika. Po študiju se je posvetila učenju glasbe, pri srcu ji je bila zlasti zborovska glasba, kateri se je najbolj posvetila. Sodelovala je s slovenskim mladinskim zborom 12 Moja Slovenija

Glasniki, kasneje pa kot pevka, spremljevalka in dirigentka Slovenskega cerkvenega zbora. Z leti si je vedno bolj želela raziskati slovensko glasbo generacije svojega očeta, da bi lahko danes tudi njen sin Thomas spoznal kulturno zgodbo svojih prednikov in iz te zamisli je nastala Antologija slovenskih glasbenikov v Avstraliji.

»Zdi se, da glasba teče po slovenskih žilah kot ledeno-hladna voda izpod triglavskih ledenikov. Glasba tudi povezuje slovensko skupnost na celini, ki je od matične Slovenije najbolj oddaljena.« Zapis na zadnji strani naslovnice predstavlja zgolj drobec iz čustvenih zapisov, ki jih beremo v knjigi. Le ta razkriva še mnoge zgodbe, doživetja ter glasbeno-kulturne utrinke slovenstva, ki se na tej oddaljeni celini prenašalo iz roda v rod, vse do danes.


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

Official Launch of ‘Anthology of Slovenian Australian Musicians’ in Melbourne On Sunday, 21st February over 200 people gathered in the church hall at the Slovenian Catholic Mission, Sts Cyril and Methodius in Melbourne, to celebrate the wonderful achievements of musicians of Slovenian heritage which have been so carefully documented by Katarina Vrisk in the book ‘Anthology of Slovenian Australian Musicians’. After the official opening with the Australian National Anthem sung by Christine Ferra (née Cestnik) and the Slovenian National Anthem sung in duet by Anna Tegelj (née Mandelj) and Helen Trinnick (née Čampelj), Katarina spoke about each singer’s contribution to the cultural life of Slovenians here in Australia. This was followed by a rousing performance from Men’s Choir ‘Planika’ of three Slovenian songs, including ‘Slovenec Sem’. Katarina thanked all the helpers who assisted in editing, proof reading, constructing the bibliography and creating the design of the book, including Sydney Slovenian, Florjan Auser. She also called her father, musician Tony Vrisk, and her son Thomas up to the stage to present a copy for the family archive. A brief film was shown which told something about the book and photos of people from within the pages. Katarina then spoke about Franc Petelin who had played accordion with her father (guitar) in the Asten Refugee Camp in Austria and had travelled out on the same ship together in 1959. From there she introduced Frank Petelin, a well-known musician of recent times and a musician in bands such as ‘Domači

Fantje’ and ‘Karantanija’. He is now in ‘Ansambel Žagarji’ but has transitioned from button accordion to guitar and also sings. Frank brought his elder son, Anthony, on to the stage to perform the unofficial ‘national anthem’ of Slovenia, ‘V dolini tihi’. It was a chance to hear the ‘handing over’ of talent of three generations of musicians. The Slovenian Ambassador to Canberra, Mrs Helena Drnovšek-Zorko, was invited to the stage to speak about the project. She highlighted the importance of work such as this so it be documented and acknowledged the hard work which had been done by Katarina, assisted by a team of people, to achieve this large book of over 660 pages. There was much emotion in the room when Mrs Helena Drnovšek-Zorko, with tears in her eyes, talked about the young generation and particularly Katarina’s son Thomas and Frank Petelin’s son Anthony. This would be a lasting legacy for them and future generations. Audience members, who comprised some of the musicians in the book, were able to purchase the book and 2 CD set afterwards. The author autographed books and a good time was had by all. It was a great community event.

Moja Slovenija 13


MLADI

Tržaški učenci in dijaki nagrajeni v Ljubljani Včeraj je bilo v Ljubljani nagrajenih šestnajst učencev in dijakov osnovne in dveh tržaških nižjih srednjih šol (v Sloveniji so to zadnji trije letniki osnovne šole), in sicer nižje srednje šole Ivana Cankarja pri Sv. Jakobu, Simona Gregorčiča v Dolini ter osnovne šole Prežihovega Voranca, prav tako v Dolini pri Trstu. Šlo je za literarni natečaj Moja rodna domovina – Slovenija praznuje 25. rojstni dan, ki ga je razpisala Osnovna šola Vič, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja. Letos so se natečaja prvič udeležili tudi učenci iz zamejstva. Sodelujoči so lahko izbrali, ali svoje misli o rodni domovini podajo v poeziji ali v proznem sestavku, nekateri pa so verze celo spesnili.

Med 30 zmagovalci natečaja, so bili vsi sodelujoči učenci slovenskih šol iz Italije: to so nagrajenci dijaki šole Ivana Cankarja Carlo Stocchi, Matej Stopar in Francesco Petaccia pod mentorstvom profesorja Elie Bastiančiča, dijaki šole Simona Gregorčiča Martin Čok, Nicole Galluzzo, Veronica Luca’, Nicole Maurel, Ines Racman in Tristan Taverna pod mentorstvom profesorja Borisa Pangerca in učenci šole 14 Moja Slovenija

Prežihovega Voranca Jaran Bandi, Jakob Tul, Kim Locatelli, Tessa Zeriali, Nika Cocevari, Karin Lovriha in Tea Strani pod mentorstvom učiteljice Monike Sulli. Učenci, dijaki in mentorji so lahko zadovoljni, saj je bilo literarnih prispevkov skupno kar 242. Na slavnostni podelitvi, so ob kulturnem programu nagrajenci predstavili svoje prispevke. Nagrajeni slovenski tržaški dijaki so v popoldanskih urah odšli na izlet z ladjico po Ljubljanici - tudi to je bil del nagrade.


THE YOUTH

Pupils and Students from Trieste Rewarded in Ljubljana Yesterday, sixteen pupils and secondary education students from Trieste were rewarded in Ljubljana. The pupils and students from the Ivan Cankar School at St Jacob and the Simon Gregorčič and Prežihov Voranc Schools in the Valley by Trieste participated in a literary contest entitled My Homeland. Slovenia is, after all, celebrating its 25th birthday. The literary contest was launched by the Vič Elementary School under the auspices of the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor. This year was the first time that pupils from abroad could participate in the literary contest. The participants could channel their thoughts about their homeland either through prose or through poetry.

All the pupils and students from the Slovenian schools in Italy were among the 30 winners of the competition: Carlo Stocchi, Matej Stopar and Francesco Petaccia from the Ivan Cankar School, mentored by Elio Bastiančič; Martin Čok, Nicole Galluzzo, Veronica Luca, Nicole Maurel, Ines Racman and Tristan Taverna from the Simon Gregorčič School, mentored by Boris Pangerc; and Jaran Bandi, Jakob Tul, Kim

Locatelli, Tessa Zeriali, Nika Cocevari, Karin Lovriha and Tea Strani from the Prežihov Voranc School, mentored by Monika Sulli. The pupils, students and mentors should be very proud of the outcome. After all, their works were chosen from more than 242 contributions. At the ceremony, the students who received the award presented their contributions. In the afternoon hours following the ceremony, the students were taken for a ride down the Ljubljanica river, which was also part of their award. Moja Slovenija 15


MLADI

Slovenski otroci iz Skopja na Festivalu gledaliških sanj v Ljubljani Otroški Festival gledaliških sanj, ki ga že 14. leto zapored organizira Pionirski dom, je zagledal luč leta 2003 kot možnost, priložnost in spodbuda mladim h kulturnemu in umetniškemu sodelovanju, izpopolnjevanju in povezovanju.

V tem času je festival postal prepoznaven po Sloveniji, v zamejstvu in tujini. Vsako leto širi meje festivala in privablja vedno nove skupine iz tujine in zamejstva, s čimer krepi medkulturni dialog, saj prihajajo otroci iz različnih okolij in držav. Že vrsto let se ga udeležuje skupina otrok, ki pod vodstvom učiteljice Pliske Gugulovske vadi v okviru dopolnilnega pouka slovenščine v Skopju, Makedonija . V organizaciji mentorjev Danijele in Bo16 Moja Slovenija

bana Trajkovska ter z finančno podporo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se otroci tako spoznavajo z slovenščino, družijo s svojimi vrstniki na OŠ Danilo Kumar in slovensko kulturo. Danes so v polni Festivalni dvorani prikazali igro “Pavliha noče v šolo” avtorja Tomaža Lapajne Dekleve in poželi navdušen odziv občinstva.


THE YOUTH

Slovenian Children from Skopje at the Theater Dream Festival in Ljubljana The children’s Theater Dream Festival has been organized annually by Pionirski dom for 14 consecutive years. In 2003, it was merely an incentive encouraging the youth to cooperate on cultural and art projects, perfect their skills and connect with one another.

During this period, the festival grew both locally and internationally. Each year, the festival attracts new groups from abroad, strengthening the international and intercultural dialogue. Children from a vast array of coutries visit the festival. For a number of years, a group of children who are learning the Slovenian language in Skopje, Macedonia, and are being mentored by Pliska Guglovska have been attending the festival. With the help of the men-

tors Danijela and Boban Trajkovski and with the financial support from the Government Office for Slovenians Abroad, children around the world can learn Slovenian and socialize with their peers at the Danilo Kumar Elementary School. Today, the Festival Hall hosted an interpretation of the play Pavliha noče v solo (Pavliha doesn’t want to go to school) by Tomaž Lapajne Dekleva, surprising the audience with an outstanding performance. Moja Slovenija 17


AK TUALNO

16. mednarodna literarna nagrada Mlada Vilenica 2016

16th International Literary Prize Mlada Vilenica 2016

Kulturno društvo Vilenica Sežana in Območna izpostava JSKD Sežana razpisujeta literarni natečaj za »16. mednarodno literarno nagrado Mlade Vilenice 2016« za najboljše pesmi mladih pesnikov in pesnic iz osnovnih in srednjih šol.

The Cultural Center Vilenica from Sežana and JSKD Sežana are organizing a literary competition for the 16th international literary prize Mlada Vilenica 2016 for the best poetry by young authors enrolled in primary or secondary education.

Pesmi vseh sodelujočih bodo objavljene v e-zborniku Mlada Vilenica 2016. Tega bodo objavili na portalu Kulturnega društva Vilenica Sežana, organizatorja natečaja. Pesmi sodelujočih bo ocenjevala tričlanska komisija, ki bo tudi izbrala nagrajene pesmi. Odločitev komisije bo dokončna. Imena članov komisije bodo objavljena ob zaključku sprejemanja prijav in pesmi za natečaj. Podelitev nagrad bo potekala v soboto, 4. junija 2016, v Lokvi na Krasu.

The poems of all the contestants will be published in an electronic publication Mlada Vilenica 2016. It will be published on the website of the Cultural Center Vilenica, organizing the event. The poems will be assessed by a committee consisting of three members who will also choose the three best poems. The decision of the committee will be final. The names of the committee members will be announced after the conclusion of the tender. The award ceremony will be held on 4 June 2016 in Lokev.

Rok za prijavo na natečaj in oddajo pesmi je 26. april 2016, ki je tudi svetovni dan intelektualne lastnine.

Tema razpisa: Moje slovenščine

Tematika 16. Mlade Vilenice nosi naslov »Moje slovenščine« in se bo tesno navezovala prav na raznolikost vseh slovenskih otrok, ki živijo v različnih kulturnih prostorih in govorijo različne slovenščine. Otroci se bodo preko svojih literarnih del izrazili v tisti jezikovni različici, znotraj katere se najbolj počutijo doma, pesmi so lahko v knjižni ali pogovorni slovenščini, slengu ali narečju. S tem želijo organizatorji vzpodbuditi pri otrocih skrb za jezik, ki ga aktivno uporabljata le slaba dva milijona ljudi, predvsem pa razmislek o tem čudovitem orodju, ki ga vsakodnevno uporabljamo pri izražanju naših želja, potreb, čustev.

Novost: Likovni natečaj

Novost letošnjega natečaja je njegova vizualna plat: otroci bodo lahko svoje pesmi opremili z likovnimi izdelki, ki bodo vsebinsko dopolnjevali napisane besede. Smisel likovnega natečaja je predvsem v tem, da otroci, mladi pesniki, avtorji poetičnega besedila stopijo za trenutek iz besedilne sfere pesmi in se podajo na raziskovanje oblike, barve, dinamike napisanega teksta ter s tem ustvarijo likovno delo, ki smiselno in celostno dopolnjuje izrečeno pesem. V tem, da iz ene umetnine ustvarijo celo zgodbo. Dodatne informacije in pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. št. +386 (0)41 207 236 ali na e-naslovu: info@drustvo-vilenica.si. 18 Moja Slovenija

The deadline for the submission of contributions is 26 April 2016, which also happens to be the World Day of Intellectual Property.

Title Topic: My Variety of the Slovenian Language

The title topic of the 16th international literary competition Mlada Vilenica is “My Variety of the Slovenian Language”. It is tightly connected to the diversity of Slovenian children, living in different cultural spaces and speaking different varieties of Slovenian. The children will be able to express themselves in their own linguistic variety – the poems can be written in either standard or colloquial Slovenian, slang or dialect. The organizers wish to encourage the children to start caring for the language that is actively used by only two million people. They also wish to encourage thinking about this wonderful tool we use to express our wishes, needs and emotions on a daily basis.

Novelty: Fine Art Competition

What is new in this year’s competition is the visual aspect of it: the children will be able to accompany their poems with fine art. The point of this is to make children, young poets and authors of poetry to take a moment to put the textual concept aside and start exploring shapes, colors and the dynamics of written text, creating art that meaningfully and comprehensively complements the poem. This way, an artwork can tell a wholesome story. Additional information about the tender available at +386 (0)41 207 236 or via e-mail: info@drustvo-vilenica.si.


CURRENT EVENTS

35. poletna šola slo- 35 Summer Course in venskega jezika 2016 the Slovenian 2016 th

Vabimo vas, da poleti obiščete Slovenijo in se udeležite tečaja slovenskega jezika, ki bo potekal na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Izbirate lahko med dvo- ali štiritedenskim tečajem.

We kindly invite you to visit Slovenia over the summer and attend the Slovenian language course organized at the Faculty of Arts in Ljubljana. You can choose a course extending over the period of either two or four weeks.

Potek in trajanje

The course calendar

Morning course

4-tedenski tečaj: 4.–29. 7. 2016 2-tedenski tečaj: 4.–15. 7. 2016 ali 18.–29. 7. 2016

Dopoldanski tečaj

Four-week course: 4–29 July 2016 Two-week course: 4–15 July 2016 or 18–29 July 2016

• • •

Izbirni popoldanski tečaj

• • •

Elective afternoon course

izbirate lahko med dvotedenskim (40 ur) ali štiritedenskim tečajem (80 ur) vsak dan po 4 šolske ure, 20 ur na teden od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30

Če se želite še intenzivneje učiti slovenščine, se lahko odločite za izbirni popoldanski tečaj, to je dve dodatni šolski uri pouka na dan. • 5.–15. 7. 2016 in/ali 19.–29. 7. 2016 • vsak dan po 2 šolski uri, 18 ur v 2 tednih • od ponedeljka do petka od 14.00 do 15.30 Več o tečaju si lahko preberete http://centerslo.si/tecaji-zaodrasle/sole/poletna-sola/

You can opt for the two-week (40 lessons) or the four-week course (80 lessons); Four lessons a day, 20 lessons a week; Monday to Friday from 9.00 to 12.30 AM.

If you wish to engage in a more intensive Slovenian course, you can opt for the elective afternoon course, offering two additional lessons per day. • 5–15 July 2016 and/or 19–29 July 2016; • Two lessons a day, 18 lessons in two weeks; • Monday to Friday from 2.00 to 3.30 PM. More info available at: http://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/ sole/poletna-sola/ Moja Slovenija 19


K U LT U R A

Gledališki abonma, ki presega meje in bogati skupni kulturni prostor V soboto, 16. 4. 2016 se je s predstavo »Trilogija o hrvaškem fašizmu« avtorjev Oliverja Frljića in Marina Blaževića na Reki z ovacijami zaključil prvi mednarodni gledališki abonma »Piranski zaliv«. Pilotski projekt so soustvarjali Slovensko mladinsko gledališče in reško narodno gledališče Ivana pl. Zajca, v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu in s slovenskim domom Bazovica na Reki.

V izboru predstav iz repertoarja SMG so si reški abonenti v Ljubljani ogledali Drame princes Elfriede Jelinek v režiji Michała Borczucha ter Zločin in kazen Fjodora Mihajloviča Dostojevskega v priredbi in režiji Diega de Bree, ljubljanski abonenti na Reki pa predstavi Christe Wolf Kasandra (r. Nada Kokotović) in predstavo Trilogija o hrvaškem fašizmu. V sklopu abonmaja si je poln avtobus gledalcev iz Slovenije z vodičem najprej ogledalo mesto Reka in nato 20 Moja Slovenija

obiskalo enega najbolj aktivnih slovenskih društev na hrvaškem, KPD Bazovica. V prekrasnih prostorih Slovenskega doma Bazovica, ki deluje že od leta 1947, so se abonenti seznanil z zgodovino slovenske skupnosti na tem prostoru in se ob kosilu družili z reškimi rojaki. Čezmejni abonma ne le pomembno bogati kulturno ponudbo obeh mest, Ljubljane in Reke, temveč tudi širi kulturna obzorja ter presega državne meje. Sodelovanje slovenske skupnosti

na Reki pri pilotskem projektu dveh programsko sorodnih gledališč pa je vnovičen dokaz o pomembnosti prepoznavanja in ponovnega vzpostavljanja skupnega kulturnega prostora med Slovenijo in sosednjimi državami. Povezave: SMG http://www.mladinsko.com/ HNK Ivana Pl. zajca Reka http://hnkzajc.hr/naslovnica/ društva Bazovica https://bazovicapublic.sharepoint.com/


C U LT U R E

Theater Subscription Exceeding the Limits and Enriching the Common Cultural Space On Saturday, 16 April 2016, the first international theater festival Piranski zaliv in Reka, Croatia, concluded with the performance of Trilogy on Croatian Fascism (Trilogija o hrvaškem fašizmu). The play, written by Oliver Frljič and Marin Blaževič, ended with a standing ovation. The pilot project was a collaboration of the Slovenian Youth Theater, the Croatian National Theater Ivan pl. Zajc, the Office for Slovenians Abroad and the Slovenian Cultural Center Bazovica in Reka.

In Ljubljana, the spectators from Reka could witness the staged performances of Princess Drama (Drame princes) by Elfrieda Jelinek, directed by Michał Borczuch and Crime and Punishment (Zločin in kazen) by Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, directed by Diego de Bree. Reka offered the spectators from Ljubljana the performances of Kasandra by Christa Wolf, directed by Nada Kokotović and Trilogy on Croatian Fascism. The tickets to the festival came with

a guided tour of Reka and one of the most active Slovenian associations in Croatia, The Cultural Center Bazovica, for a busful of spectators. In the beautiful premises of the Slovenian Cultural Center Bazovica, which has been operating ever since 1947, the spectators were familiarized with the history of the Slovenian community in the area. Over lunch, they had a chance to socialize with countrymen from Reka. Such an international undertaking in the field of theater not only enriches

the cultural scene in both cities – Ljubljana and Reka – but also broadens the cultural horizons and surpasses the limits set by national borders. The collaboration of the Slovenian community in Reka on the pilot project by two theaters with similar programs is, once again, proof of the importance of recognizing and re-establishing the common cultural space shared by Slovenia and its neighboring countries. Moja Slovenija 21


DOBRODOŠLI DOMA 2016 Tokrat v osrčju Ljubljane četrtek, 30.6., petek, 1.7. in sobota, 2.7. Sodelujoči Slovenci s celega sveta Vseslovenski simfonični orkester pod vodstvom Simona Krečiča

24-urni slovenski kulturni maraton Športne prireditve

Foto: Dunja Wedam

www.slovenci.si