__MAIN_TEXT__

Page 1

E revija, oktober 2016, www.slovenci.si

Minister Gorazd Žmavc na obisku v Argentini Častni konzuli odpirajo vrata slovenskemu gospodarstvu Rezija: Ljudje se ne zavedajo, da govorijo slovensko narečje Štipendija za podiplomski študij na UCLA za vpis 2017/18


IZ VSEBINE

AK TUALNO

AK TUALNO

NA POSLOVNIH KRILIH

Delovni obisk ministra Gorazda Žmavca na Hrvaškem, v Reki ... stran 4

Minister Gorazd Žmavc na obisku v Argentini ... stran 6

Častni konzuli odpirajo vrata slovenskemu gospodarstvu ... stran 8

NA POSLOVNIH KRILIH

K U LT U R A

Poslovna konferenca Slovenska podjetnost kroži prek meja v Muenchnu ... stran 10

Poletimo na krilih besed

SLOVENCI PO SVETU

... stran 12

SLOVENCI PO SVETU

ZAMEJST VO

Prireditev za otroke in mladino v Subotici .. stran 14

Rezija: Ljudje se ne zavedajo, da govorijo slovensko narečje .. stran 16

Moja Slovenija

Srečanje slovenskih društev na Hrvaškem .. stran 14

RAZPIS

Štipendija za podiplomski študij na UCLA za vpis 2017/18 ... stran 18

www.slovenci.si

Izdajatelj: Domus, založba in trgovina, d.o.o., za založbo Brane Krajnik Uredništvo: Bregarjeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: +386 41 516 265 E-pošta: info@slovenci.si

Glavna in odgovorna urednica: Andreja Jernejčič Oblikovanje in prelom: Iztok Brodnjak Fotografija na naslovnici: B. Kladnik/STO E revija Moja Slovenija izhaja mesečno

Revija Moja Slovenija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1603. ISSN 2232-3473. Revijo financira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Moja Slovenija 3


AK TUALNO

SPOROČILO ZA JAVNOST

Delovni obisk ministra Gorazda Žmavca na Hrvaškem, v Reki območju ter posebej poudaril pomen manjšin in univerz, ki lahko pomenijo pomemben most pri vzpostavitvi konkretnih sodelovanj med inštitucijami in gospodarstvom obeh držav.

Strategija sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah je daje velik pomen usklajenemu, sinergijskemu in strateškemu pristopu vseh pomembnejših gospodarskih dejavnikov iz Republike Slovenije in sosednjih držav (državni organi, podjetja, zbornice, manjšinska združenja, diplomatsko-konzularna predstavništva, drugi gospodarski dejavniki, pa tudi posamezniki na obeh straneh meja) za združitev oziroma uskladitev kapitala, znanja, izkušenj, človeških virov in dejavnosti. Takšno delovanje bo okrepilo obstoječe in ustvarilo nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in Republike Slovenije ter spodbujalo večjo konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri homogenejše vizije gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo.

S tem namenom se je v torek, 4. oktobra 2016, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc mudil na delovnem obisku na Hrvaškem, v Reki. V spremstvu predstavnikov Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Vlaste Kučiš, red. prof. dr. Maria Plenkoviča in dr. Aleksandre Pivec iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je srečal s predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice v Reki ter spregovoril o pomenu gospodarskega in regionalnega razvoja na čezmejnem

4 Moja Slovenija

Minister Gorazd Žmavc je v svojem govoru izpostavil pomen regionalnega razvoja in sodelovanja na vseh nivojih, kar predstavlja tudi pomemben del prihodnosti razvoja EU in regij v njej. S predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice v Reki so spregovorili o možnosti za konkretno sodelovanje. Pri tem obe strani prepoznavata številne možnosti in potenciale sodelovanja, v katere bo v prihodnosti potrebno vključevati številne akterje iz področja gospodarstva, javne sfere in civilnih organizacij za zasledovanje zastavljenih ciljev, ki temeljijo na skupaj načrtovanih in prepoznanih razvojnih perspektivah.

Predstavniki obeh strani so spregovorili tudi o konkretnih aktivnostih za pripravo skupnih projektov na čezmejnem območju ter se dogovorili za povezovanje podpornih inštitucij iz Slovenije in Hrvaške, ki pri pripravi in izvedbi tovrstnih projektov lahko pomagajo. Predvsem dajejo velik pomen črpanju sredstev iz fondov EU za izvedbo skupnih projektov na različnih področjih dela. Prepoznane so bile tudi možnosti za povezovanje regijskih gospodarskih zbornic za načrtovanje in izvedbo konkretnih aktivnosti, kot pomoč slovenskim in hrvaškim podjetjem pri vstopu na trg sosednjih držav. Minister Žmavc se je ob tej priložnosti srečal tudi s predstavnikom slovenske manjšine v Reki, gospodom Borisom Rejcem (Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Reka) ter spregovoril z njim na temo pomena ohranjanja slovenske identitete, kulture in učenja slovenskega jezika na tem območju. Z začetkom novega šolskega leta so namreč zelo intenzivne aktivnosti za organizacijo in izvedbo pouka slovenskega jezika v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.


CURRENT EVENTS

PUBLIC NOTICE

Minister Gorazd Žmavc Visits Rijeka, Croatia lishment of concrete cooperation between institutions and the economies of both countries.

The strategy for cooperation between the Republic of Slovenia and indigenous Slovenian minorities in the neighboring countries is focused on a coordinated, synergic and strategic approach to all the important economic factors in Slovenia and the neighboring countries (state authorities, companies, chambers of commerce, minority association, diplomatic and consular representatives, other economic factors, and individuals on both sides of the national border) for the merging or alignment of capital, knowledge, experience, human resources and activities. Such a system will strengthen and existing and create new economic flows in areas where Slovenian minority members live and Slovenia. It will also encourage competitiveness in third country markets, enabling a more homogenous vision of economic cooperation between minorities and Slovenia. For this purpose, Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians Abroad, visited the Croatian city of Rijeka on Tuesday, 4 October 2016. Accompanied by representatives of the University in Maribor, Vlasta Kučiš and Mario Plenkovič, and Aleksandra Pivec from the Government’s Office for Slovenians Abroad, the Minister met with the representatives of the Croatian Chamber of Commerce in Rijeka and spoke about the importance of economic and regional development in minority areas. He highlighted the importance of minorities and universities which are able to contribute to the estab-

In his speech, the Minister emphasized the significance of regional development and cooperation on all levels, which is also an essential factor in future developments of the European Union and its constituent regions. With the representatives of the Croatian Chamber of Commerce in Rijeka, he spoke about the possibilities of concrete cooperation. Both sides have acknowledged the numerous possibilities and potential for cooperation. In future, many entities from the fields of economy, public sphere, and civil organizations for the pursuit of goals which are based on joint planning and developmental perspectives, will have to be taken into account. Representatives of both sides spoke about concrete activities for the preparation of joint projects across the border. Their decision was to connect supportive institutions from both Slovenia and Croatia, as they can aid in the processes of preparation and implementation of such projects. They stressed the importance of utilizing funds from the European Union in the implementation of joint projects in different fields of work. They also acknowledged the possibility of connecting regional chambers of commerce to plan and implement concrete activities, for example helping Slovenian and Croatian companies enter the markets of neighboring countries. On this occasion, Minister Žmavc also met with Boris Rejec, a representative of the Slovenian minority in Rijeka (Slovenian Minority Council, Rijeka). They spoke about the importance of preserving the Slovenian identity, culture and language in the area. With the start of the new school year, the community is actively concerned with organizing and implementing Slovenian language lessons in kindergartens, primary, and secondary schools.

Moja Slovenija 5


AK TUALNO

Minister Žmavc v družbi veleposlanice RS v Buenos Airesu Jadranke Šturm Kocjan in Hermana Zupana .

Minister Gorazd Žmavc na obisku v Argentini Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je 19. oktobra, takoj po prihodu v Buenos Aires opravil prva tri srečanja. Tako ga je v svoji tovarni Interpack pričakal Herman Zupan, največji slovenski podjetnik v Argentini in nekdanji dolgoletni častni generalni konzul RS. Minister se je o možnostih izboljšanega delovanja pogovarjal z lektorico slovenskega jezika v argentinski prestolnici Tjašo Lorbek – lektorat trenutno obiskuje okoli sto slušateljev, v veliki večini potomcev slovenskih priseljencev iz obdobja med obema svetovnima vojnama, pa tudi nekatere učiteljice slovenščine v slovenskih sobotnih šolah. Najbolj pereča je problematika, ki pesti Triglav, velik slovenski dom, ki ga je pred leti iz treh manjših z lastnimi sredstvi zgradila skupnost slovenskih predvojnih izseljencev, večinoma Primorcev. Klub se namrečsrečuje s pomanjkanjem oziroma staranjem članstva in posledično z oteženim vzdrževanjem.

Minister Žmavc z odbornicami in odborniki primorskega kluba Triglav.

6 Moja Slovenija


CURRENT EVENTS

Minister Žmavc med kratkim obiskom slovenskega doma za ostarele, dograjenega leta 2009.

Minister Gorazd Žmavc in Argentina Upon his arrival at Buenos Aires on 19 October 2016, Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians Abroad, had three meetings. Herman Zupan, the most prominent Slovenian businessman in Argentina and former Honorary Consul General in Argentina for the Republic of Slovenia, held a reception for the minister in his Interpack factory. The minister discussed the possibility of improvements with Tjaša Lorbek, a Slovenian language lecturer in Buenos Aires, the Argentine capital – currently, there are approximately one hundred people enrolled in the Slovenian language course, mostly descendants of Slovenian immigrants who came to Argentina between the two world wars, and also some Slovenian language teachers who teach in Slovenian Saturday schools. The most current topic, however, is the Triglav Slovenian Club which was established through a merging of three smaller clubs and funded by the community of Slovenian pre-war immigrants who mostly came from the Slovenian Littoral. As the members are aging, the club is facing a membership deficit and is consequently increasingly difficult to maintain. Moja Slovenija 7


NA POSLOVNIH KRILIH

Foto: Tamilo Petelinšek/STA

Častni konzuli odpirajo vrata slovenskemu gospodarstvu Ljubljana - Častni konzuli Slovenije so izrednega pomena za odpiranje vrat slovenskemu gospodarstvu na tujih trgih, še posebej na tistih zunaj EU, je bilo slišati na uvodnem delu njihovega srečanja. Častni konzuli so izpostavili predvsem okrevanje slovenskega gospodarstva, ki odpira številne priložnosti. 8 Moja Slovenija


THE BUSINESS WORLD

Importance of honorary consulsfor economy highlighted at gathering Ljubljana - The importance of opening doors to Slovenian businesses in foreign markets, especially those outside the EU, was highlighted as a two-day annual gathering of Slovenia's honorary consuls got under way in Ljubljana.

Honorary consuls “come from the business world, have experience and ties in their markets and can open certain doors,” said Foreign Minister Karl Erjavec, pointing to economic diplomacy as one of the pillars of Slovenian foreign policy. Erjavec noted that the second meeting of honorary consuls hosted by his ministry was aimed at presenting Slovenia and its economy to the diplomats and establishing or strengthening ties with representatives of Slovenian state institutions and businesses. Slovenia’s location as an entry point into Europe was also highlighted at the opening of the event, which will see the 85 guests visit the port of Koper, the coastal town of Piran and the world-famous Postojna Cave and meet representatives of companies from western Slovenia.

Gospodarska diplomacija je eden od stebrov slovenske zunanje politike, je v izjavi za medije ob odprtju dvodnevnega srečanja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v Ljubljani poudaril zunanji minister Karl Erjavec. Ta diplomacija pa uspešno deluje tudi prek mreže častnih konzulov. Gospodarska diplomacija je eden od stebrov slovenske zunanje politike, je v izjavi za medije ob odprtju dvodnevnega srečanja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)

v Ljubljani poudaril zunanji minister Karl Erjavec. Ta diplomacija pa uspešno deluje tudi prek mreže častnih konzulov. Srečanja se je udeležilo 85 častnih generalnih in častnih konzulov z vsega sveta. Med drugim jih je sprejel tudi predsednik države Borut Pahor, nato pa so v okviru programa ob Ljubljani v dveh dneh obiskali tudi Rogaško Slatino, Piran, Koper in Postojno. Oba dni so mrežili tudi s slovenskimi podjetniki.

Moja Slovenija 9


NA POSLOVNIH KRILIH

Poslovna konferenca Slovenska podjetnost kroži prek meja v Muenchnu Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je 13. oktobra v Muenchnu organiziral poslovno konferenco z naslovom Slovenska podjetnost kroži prek meja. Gre za osmo v ciklu konferenc s skupnim nadnaslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, ki jih je Urad doslej organiziral v Sloveniji, tokrat pa je šlo za prvi tovrsten dogodek zunaj meja naše države. Dogodka, ki je potekal v soorganizaciji Generalnega konzulata RS v Muenchnu, se je udeležilo prek 60 slovenskih podjetnikov, ki so tja prišli iz Slovenije, ali pa živijo in delujejo v Nemčiji.

10 Moja Slovenija


THE BUSINESS WORLD

Business Conference “Slovenian Entrepreneurship Crossing Borders” in Munich On 13 October 2016 in Munich, the Government’s Office for Slovenians Abroad organized a business conference entitled Slovenian Entrepreneurship Crossing Borders (Slovenska podjetnost kroži prek meja). This is the eighth conference in the cycle entitled Cross-Border Cooperation of Local Businesses (Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva), which has so far been organized in Slovenia by the Government’s Office for Slovenians Abroad. Hence, this was the first event of the kind which was organized outside Slovenia. More than 60 Slovenian entrepreneurs – either those who came to the event from Slovenia or those who live and work in Germany – attended the event.

Namen tovrstnih konferenc je povezovanje slovenskih podjetnikov iz drugih držav z matično domovino, pri čemer gre za dodano vrednost tudi v smislu odpiranja domačega malega in srednjega podjetništva v tujino – ob sodelovanju s podjetniki slovenskega rodu. Na dogodku so se javno predstavile razmeroma nove slovenske poslovne ustanove iz Nemčije (Slovensko-bavarsko združenje (Muenchen), Mednarodni poslovni klub Slovenija (Muenchen), Poslovni klub GeriS (Nuernerg)) in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, zbrane pa so nagovorili minister Gorazd Žmavc, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, generalni konzul v Muenchnu Jožef Keček in pa Klaus Kaiser, predsednik Bavarskega združenja trgovskih zastopnikov. Najpomembnejši del dogodka je bilo mreženje, na katerem so podjetniki sklepali nove »čezmejne« poslovne povezave in poznanstva.

The purpose of these conferences is to encourage the cooperation between Slovenian entrepreneurs from Slovenia and abroad. This also has a positive effect on helping small and medium-sized Slovenian businesses enter foreign markets – all through cooperation between entrepreneurs of Slovenian origin. The conference enabled relatively new Slovenian businesses operating in Germany (Slovenian-Bavarian Association in Munich, International Business Club Slovenia in Munich, and GeriS Business Club in Nuremberg) and the Slovenian Economic Association in Klagenfurt to present their establishments. The guests at the conference were addressed by Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians abroad; Branko Meh, the President of the Slovenian Chamber of Craft; Jožef Keček, the Consul General in Munich; and Klaus Kaiser, the President of the Bavarian Association of Commercial Agents. Networking was the highlight of the event, enabling entrepreneurs to establish new crossborder business connections and get new acquaintances.

Moja Slovenija 11


K U LT U R A

Poletimo na krilih besed

V Banjaluki smo se že četrto leto pridružili skupini poletnih bralcev, postali smo Poletavci. Poletavec postaneš tako, da poleti 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. To poletje so na krilih besed uživali Anastasija Babić, Iva Potkonjak in Aleksandra Špehar iz Banjaluke, Ivana Šurlan, Emilija Šurlan in Jelena Stupar iz Novega Grada, Vesna Sikirić iz Prijedora ter Mihaila Đurđević in Milica Radešić iz Teslića. V soboto, 15. oktobra, smo se zbrali v hotelu Inn v Banjaluki. Vsem Poletavcem smo podelili priznanja in majice. Projekt Mestne knjižnice Ljubljana je leta 2014 prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Veseli smo, da v uspešnih projektih, namenjenih slovenskim otrokom in mladostnikom, sodelujejo tudi učenci dopolnilnega pouka slovenščine. Vir: Ana Marjanovič

12 Moja Slovenija


C U LT U R E

Flying on the Wings of Words

For the fourth year in a row, Banjaluka witnessed a gathering of summer readers. To become a summer reader, all you have to do is to read half an hour a day for 30 summer days in a row. Any king of reading material will do: from books, comics, and newspaper articles to magazines and recipes. This summer, the event was attended by Anastasija Babić, Iva Potkonjak, and Aleksander Špehar from Banjaluka; Ivana Šurlan, Emilija Šurlan, and Jelena Stupar from Novi Grad; Vesna Sikirič from Prijedor; and Mihaila Đurđević and Milica Radešić from Teslić. On Saturday, 15 October 2016, we gathered at the Inn Hotel in Banjaluka. All the summer readers received an award and a souvenir t-shirt. The project, which is led by the Ljubljana City Library, received an award for outstanding achievements in promoting youth literature and reading, presented by the Slovenian IBBY Section. We are glad that such projects, which are primarily intended for Slovenian children and youth, are also attended by students of supplementary Slovenian language courses from other countries. Source: Ana Marjanovič

Moja Slovenija 13


SLOVENCI PO SVETU

Srečanje slovenskih društev na Hrvaškem V soboto 1. oktobra 2016 je bilo v Opatiji tradicionalno 13.srečanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem. Dogodka, ki je potekal v največjem opatijskem hotelu Adriatik, se je udeležilo skoraj 400 članov iz vseh koncev sosednje države. Zbrane je pozdravil tudi Minister za Slovence zunaj Republike Slovenije, gospod Gorazd Žmavc, čigar navzočnosti so bili slovenski rojaki zelo veseli. V kulturnem programu, kateremu je globoko v noč sledil družabnozabavni del srečanja, se je predstavilo osem umetniških skupin, od pevskih zborov do plesnih skupin, ki so s kvalitetnimi nastopi navdušili polno dvorano.

Prireditev za otroke in mladino v Subotici V soboto, 8. oktobra je v Subotici potekala tradicionalna prireditev za otroke in mladino v Subotici. Tudi tokrat so se prireditve udeležili otroci in mladostniki iz posameznih društev v Srbiji ter se predstavili s svojim nastopom. V sodelovanju otrok iz Društva Slovencev »Triglav« Subotica, »Kredarica« Novi Sad in »Planika« Zrenjanin je nastal čez poletje skupni glasbeno-dramski projekt z naslovom »Čarovnije« pod mentorstvom prof. glasbe Kristine Mate. Otroci posameznih društev so se pod mentorstvom svojih učiteljev slovenščine predstavili s številnimi recitatorskimi, dramskimi, plesnimi in glasbenimi točkami. Poseben gost prireditve je bila otroška gledališka skupina OŠ Miroslav Vilhar iz Postojne, ki se je predstavila z gledališko igro o Piki Nogavički, ki je prisotne navdušila s svojo igrivostjo.

14 Moja Slovenija


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

Gathering of Slovenian Associations in Croatia On Saturday, 1 October 2016, an already traditional 13th annual gathering of Slovenian associations took place in Opatija, Croatia. The event, which was held in Hotel Adriatik, the largest hotel in Opatija, was attended by nearly 400 association members from all over Croatia. Much to the delight of the participants, a speech was given by the Minister for Slovenians abroad Gorazd Žmavc. The event was graced with the performances of eight artistic groups – from choirs to dance groups – who wowed the concert hall packed with people. Following the cultural program, was the entertaining social part of the evening which dragged out long into the night.

Event for Children and Youth Held in Subotica On Saturday, 8 October 2016, a traditional event for children and youth was organized in Subotica, Serbia. Attending the event were children and youth from different Serbian associations, who performed in front of the audience. Under the supervision of music teacher Kristina Mate, children from the Slovenian associations Triglav in Subotica, Kredarica in Novi Sad, and Planika in Zrenjanin joined their forces on a collaborative music and theatre project entitled Magic (Čarovnije). The children, who were mentored by their Slovenian language teachers, presented their talents through recitations, drama, dance, and music performances. On this special occasion, the children’s drama group from the Miroslav Vilhar Primary School in Postojna, Slovenia, also showed up, enacting a play about Pippi Longstocking and impressing the audience with their playful dramatic approach. Moja Slovenija 15


ZAMEJST VO

Rezija: Ljudje se ne zavedajo, da govorijo slovensko narečje Rezija je idilična alpska dolina in občina, ki leži v severovzhodni Italiji. Mejo na slovenski občini Kobarid in Bovec in na štiri italijanske občine Beneške Slovenije – Chiusaforte (Kluže), Lusevera (Bardo), Resiutta (Na Bili) in Venzone (Pušja Ves). Luigia Negro se je rodila v Reziji leta 1965, študirala je v Lignanu Sabbiadoru tuje jezike in turizemdanes pa dela na sedežu Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD) v Reziji. Luigia govori rezijansko narečje in kot je povedala v intervjuju za Mojo Slovenijo, je šele pri 20 letih odkrila, da gre pravzaprav za slovensko narečje.

Gospa Luigia, kakšna je trenutno vaša vloga v ZSKD?

ZSKD je deželna kulturna ustanova slovenske manjšine v Furlaniji Julijskih krajni. V ZSKD je včlanjenih več kot 80 društev iz Tržaškega, Goriškega in iz Videmskega. Zveza ima štiri sedeže: v Trstu, v Gorici, v Čedadu in v Reziji. Sedež v Reziji je bil odprt januarja leta 1990 in od takrat sem tukaj zaposlena. Naša pisarna se nahaja na Solbici v bivši župnijski hiši. Vloga Zveze v Reziji je predvsem to, da pomaga kulturnemu življenju v dolini pod Kaninom. Včlanjeni v Zvezo sta tudi kulturno društvo Rozajanski Dum in Muzej rezijanskih ljudi. Moje delo je torej vezano predvsem na delovanje teh dveh društev. Delovanje Kulturnega društva Rozajanski Dum je bolj usmerjen na ohranjanje domačega narečja medtem ko je delovanje muzeja bolj vezano na muzejsko dejavnost.

Kako bi opisali življenje v Reziji, zdi se kot izjemno idilično, sploh glede na naravne lepote? Rojena sem v Reziji zato je zame ta dolina lepa in mi pomeni veliko. Iz naravnega vidika je seveda tudi lepa: če pogledamo samo goro Kanin, je res zelo lepa. Narava je čista in neokrnjena: veliko je gozdov, potokov, pešpoti. Štirideset let nazaj je bil tukaj hud potres in je uničil skoraj vse vasi. Na Solbici in na Koritu je mogoče še danes videti kakšne so bile hiše nekoč. Leta nazaj je bila dolina še lepša, ker je tukaj živelo več ljudi. Za nas, ki živimo v Reziji, je lepo tu živeti, čeprav je žalostno opazovati, kako pada število prebivalcev. Starejši umirajo in rodi se malo otrok. Mladi sicer radi ostanejo tu, tudi mlade družine. Za mnoge delo niti ni tako daleč, v bližnji Furlaniji. Lepo bi bilo če bi tukaj živelo več družin in več otrok.

Imate morda podatek, koliko zamejskih Slovencev živi pri vas? Katere so glavne aktivnosti, morda kakšni večji dogodki, ki jih organizirate? Kot v ostalih dolinah (Benečija, Trska dolina, Kanalska dolina), kjer je prisotna slovenska manjšina, skoraj vsi govorimo slovensko narečje. Malo manj mladi, otroci pa redko. Ni ve16 Moja Slovenija

liko “lahov” (kot rečemo mi Furlanom in Italijanom), ki se preselijo v dolino, čeprav opažamo, da v zadnjih letih hiše, ki so naprodaj, kupujejo družine, ki niso naše. V dolini nas je okoli tisoč prebivalcev. Večina so že priletni ljudje. Treba je povedati, ker ko omenite besedo Slovenci, se pri nas večina ljudi se ne zaveda, da pripada slovenski manjšïni, in da je naše narečje, rezijansko, slovensko narečje.

Kako ����������������������������������������������������������������� je z zanimanjem mladih za tovrstna društva, se zavedajo svojih korenin, jih zanima, od kod prihajajo? Mladi Rezijani so vezani na Rezijo in na svojo kulturo. Znanja o koreninah pa je malo oziroma, kot sem zgoraj omenila, ni znana zgodovina in na splošno slovenska zgodovina ter zgodovina slovenskega jezika. V šoli tega ne učijo.

Kako ����������������������������������������������������������������� pa bi opisalo trenutno gospodarsko situacijo pri vas? Se posledice gospodarske krize še poznajo? Če gledamo samo Rezijo, je bila dolina vedno uboga, nekoliko boljše je bilo po potresu. Če gledamo bolj širše oziroma na Furlanijo bi rekla, da gospodarska situacija ni tako slaba. Treba je se prilagoditi. V dolini deluje podjetje, ki proizvaja diamantne svedre za zobozdravnike, in zadruga. Sicer pa skoraj vsi delajo zunaj Rezije. Na delo se vozijo z avtomobili in se vsak dan vračajo nazaj.

Kje vidite še odprte možnosti za povezovanje in druženje Slovencev, kaj bi se še dalo narediti na tem področju? Pri nas so gore visoke in cestne povezave slabe. To pomeni, da tudi tu na videmskem med Benečijo, Trsko, Rezijo in nekako tudi Kanal, so bile, so in bodo ostale naravne meje, ki nam ne omogočajo stalnih stikov. Povezave so predvsem preko slovenskih ustanov in društev kot Zveza, Inštitut za slovensko kulturo, časopisi Novi Matajur, Dom, Radio Trst A, Slovenski program Televizije RAI-ja iz Trsta.

Kakšni so načrtu društva za prihodnost? Kakšni zanimivi projekti in prireditve?

Glavni projekt je trenutno obnova Plocove hiše na Solbici, ki ga vodi Muzej rezijanskih ljudi, in kjer bomo imeli nove muzejske prostore. Mislim, da bo to pomemben dodatek k promociji naše doline in naše kulture. V muzeju, ki bo po vsej verjetnosti odprt prihodnje leto, bo tudi sekcija posvečena ustnemu izročilu.


SLOVENIAN MINORITIES

Resia – People do not know that they are speaking a Slovenian dialect Resia (Rezija) is a picturesque alpine valley and a comune (an Italian near-equivalent of municipality), located in north-eastern Italy. It borders two Slovenian municipalities, namely Kobarid and Bovec, and four Italian comunes – Chiusaforte (Kluže), Lusevera (Bardo), Resiutta (Na Bili), and Venzone (Pušja Ves). Luigia Negro was born in Resia in 1965. She studied foreign languages and tourism in Lignano Sabbiadoro and works at the headquarters of the Union of Slovenian Cultural Associations (ZSKD) in Resia. She speaks Resian and, as she told in the interview for Moja Slovenija, she learned it’s actually a Slovenian dialect when she was 20 years old.

Miss Luigia, what is your current position at ZSKD?

ZSKD is a cultural establishment of the Slovenian minority in Friuli-Venezia Giulia. ZSKD brings together associations from three different regions, namely the Trieste (Trst), Gorizia (Gorica), and Udine (Videm) regions. It has four headquarters located in Trieste, Gorizia, Cividale (Čedad), and Resia. The Resian headquarters were opened in January 1990 and I’ve been an employee here ever since. Our office is situated in Stolvizza (Solbica), the former parish. The role of the Union on Resian soil is to help shape the cultural life in the valley below Kanin. The Rozajanski Dum cultural association and the Museum of the People of the Resia valley are also members of the union, and my work is linked primarily to the operation of these two associations. The Rozajanski Dum association is dedicated to the preservation of the Resian dialect while the museum is more history-oriented.

How would you describe life in Resia – it seems to be quite idyllic, especially taking into account all the surrounding wonders of nature?

I was born in Resia and the valley means a great deal to me for that reason alone. However, there is no denying the beauty of the surrounding nature, for example the magnificent Mt Kanin. The nature is clean and intact, there are many forests, streams, and hiking trails. Forty years ago, there was a massive earthquake in the area and it destroyed nearly all the villages. In Stolvizza and Korito, you can still see what the houses used to look like. The valley was once more beautiful as more people lived in the area. Life is great for those of us who live here, however, it is sad to see how the population is declining. The elderly are dying and few children are born. The youth still remain in the area, even young families, as the drive to work is not that long – many work in the nearby Friuli region. It would be nice, though, if more families with children lived here.

Do you, by any chance, know how many members of the Slovenian minority live in Resia? What are some of the main events and activities you organize? As is the case with other three valleys (Veneto-Benečija, Torre Valley-Trska dolina, and Val Canale-Kanalska dolina) where the minority is present, nearly all of us speak a Slovenian dialect – with the exception of children. There aren’t many Furlan and Italian people in the region but we are noticing that more and more houses are being sold to nonmembers of the Slovenian minority. There are approximately a thousand people in the valley, most of them elderly. It

is interesting that when you use the word “Slovenian”, most people here aren’t even aware of the fact that they’re members of the Slovenian minority and that their language, Resian, is actually a dialectal variety of the Slovenian language.  

Do young people take part in the activities organized by your associations? Are they aware of their origin and are they eager to learn where they come from? Young Resians are fond of their home and culture. There is little knowledge about our origins though and, as I have mentioned, the history is unknown – particularly the part pertaining to Slovenian history and language. They don’t teach that in schools.

How would you describe the current condition of your economy? Are you suffering from the aftermath of the economic crisis?

The Resia valley has always been poor. After the earthquake, the situation improved slightly. However, from a broader perspective, the economic state of the Furlan region as a whole is not that bad. Some adjustments have to be made. In the valley, there’s a company that produces diamonds drills used by dentists, and there’s a cooperative society. Apart from that, everyone else works outside Resia, commuting by car on daily basis with.

What are, in your opinion, some other possibilities to bring Slovenians in the area closer together? What could still be done in terms of that?

The surrounding mountains are high and the road connections bad. The landscape has always been and will always be unfavorable for good connections between Veneto, Torre, Resia, and perhaps even Val Canale. However, some connections are maintained through Slovenian establishments and channels like Zveza, the Institute for Slovenian Culture, magazines like Novi Matajur and Dom, Trst A radio station, and the Slovenian TV channel, broadcast from RAI in Trieste.

What are your plans for the future? Any upcoming projects and events? Currently, the main project is the renovation of the Plocova house in Stolvizza, led by the Museum of the People of the Resia Valley, which will provide the museum with additional showroom area. I believe this will contribute to the promotion of both our valley and our culture. The museum will most likely open next year and will also have a section dedicated to oral tradition. Moja Slovenija 17


RAZPIS

Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Štipendija za podiplomski študij na UCLA za vpis 2017/18 Iz sklada Kerže-Cheyovich je na voljo ena štipendija slovenskemu študentu za podiplomske študije (magistrski, doktorski oz. raziskovalni študij) na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu (UCLA), ZDA, na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih. Rok za prijave na UCLA je 30. november 2016. Pred tem morajo zainteresirani kandidati o interesu nujno obvestiti Veleposlaništvo RS v Washingtonu na e-mail naslov:sloembassy.washington@gov.si, in sicer najkasneje do 10. novembra 2016. University of California at Los Angeles (UCLA) v sodelovanju z Univerzo v Mariboru (UM), Inštitutom Jožef Stefan (IJS), Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) in Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (javni sklad) obvešča zainteresirane kandidate o možnosti pridobitve štipendije iz sklada Kerze-Cheyovich za podiplomski študij (MA, PhD) na UCLA s pričetkom študija v jesenskem semestru 2017. Štipendija je namenjena študiju na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih, kamor sodijo naslednje discipline s področij strojništva, jedrske tehnike, kemijskega inženiringa ter fizike: Prenos toplote; Prenos snovi; Mehanika tekočin. Študij bo potekal pod mentorstvom prof. Ivana Cattona (http://www.mae.ucla.edu/ivan-catton/) na oddelku Mechanical and Aerospace Engineering Department(http:// www.mae.ucla.edu/)

Razpisana je ena (1) štipendija, ki bo podeljena najuspešnejšemu kandidatu po izboru strokovne komisije. Komisija bo upoštevala zlasti akademski potencial, zato naj kandidati poudarijo svoje dosedanje raziskovalne uspehe ter označijo področje dela, kjer želijo napredovati, v okviru spodaj navedenih disciplin. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za vpis na izbrani izobraževalni program ter biti sprejet na UCLA. Vloga za vpis na UCLA mora biti vložena pri UCLA najkasneje 30. novembra 2016. Informacije in obrazci za prijavo 18 Moja Slovenija

ter zahtevana dokumentacija so na voljo na spletni strani UCLA (povezave so navedene spodaj). Kandidati za sredstva iz Kerze-Cheyovich sklada morajo dokazila o izpolnjevanju pogojev in vso dokumentacijo do 10.11.2016 poslati na Veleposlaništvo v Washingtonu na naslovsloembassy.washington@gov.si. Kandidati se lahko tudi prej obrnejo na veleposlaništvo glede informacij in svetovanja v zvezi s prijavo na UCLA. Kandidati se morajo hkrati prijaviti tudi na razpis štipendij Ad futura za izobraževanje v tujini, ki ga bo konec leta 2016 objavil javni sklad, ter v primeru, da jim bo štipendija podeljena, to tudi sprejeti.

Pred prijavo naj kandidati natančno proučijo še: • https://grad.ucla.edu/gasaa/majors/mane.html • http://grad.ucla.edu/gasaa/admissions/admisinfo.html • http://grad.ucla.edu/gasaa/admissions/ACADRECS.HTM Dodatne informacije:

Veleposlaništvo RS Washington 2410 California Street, NW Washington, D.C. 20008 sloembassy.washington@gov.si +1 (202) 386 6621


CALL

Scholarship for Postgraduate Studies at UCLA in 2017/2018 The Kerže-Cheyovich Fund is giving a scholarship to one Slovenian postgraduate student (enrolled in either a master’s, doctoral or researcher’s program) at the University of California, Los Angeles (UCLA), studying transport phenomena in complex systems. The due date for the submission of applications at UCLA is 30 November 2016. Prior to the submission of the application, applicants must notify the Slovenian Embassy in Washington about their enrollment to their e-mail address sloembassy.washington@gov.si no later than 10 November 2016. In cooperation with the University of Maribor (UM), the Jožef Stefan Institute (IJS), the Slovenian Ministry for Foreign Affairs (MZZ), and the Slovenian Human Resources Development and Scholarship Fund (public fund); the University of California, Los Angeles (UCLA) wishes to inform potential candidates about the possibility of receiving the Kerze-Cheyovich Fund scholarship for their postgraduate studies (Master’s or PhD) at UCLA, commencing with the fall semester of 2017. The scholarship will be given to a candidate studying the topic of transport phenomena in complex systems, which includes the following disciplines from the fields of mechanical engineering, nuclear engineering, chemical engineering, and physics: - heat transfer; - mass transfer; - fluid mechanics. The studies will be supervised by Ivan Catton (http:// www.mae.ucla.edu/ivan-catton/), a professor at the Mechanical and Aerospace Engineering Department at UCLA (http://www.mae.ucla.edu/). Based on the choice of the expert committee, one (1) scholarship will be granted to the most successful candidate. The primary criterion for the selection will be the candidate’s academic potential, which is why the candidates are encouraged to highlight their previous research achievements and specify the subject field within the framework of the above-mentioned disciplines on which they wish to focus their future research. The applications for enrollment in UCLA must be submitted to UCLA no later than 30 November 2016. Further in-

formation, the application forms, and required documentation are available at UCLA’s website (links below). In order to obtain the funds from the Kerže-Cheyovich Fund, the candidates must provide proof of eligibility and submit the documentation until 10 November 2016 to the Slovenian Embassy in Washington, namely to their e-mail address sloembassy.washington@gov.si. The candidates can also address their questions concerning the UCLA application to the Embassy. At the same time, the candidates must also apply to the call for the Ad future scholarship for studying abroad, which the public fund will have published by the end of 2016. In case they are given the scholarship, the applicant is obliged to accept it. Before applying for the scholarship, candidates are requested to read the following: • https://grad.ucla.edu/gasaa/majors/mane.html; • http://grad.ucla.edu/gasaa/admissions/admisinfo.html; • http://grad.ucla.edu/gasaa/admissions/ACADRECS.HTM. Additional information:

Slovenian Embassy in Washington 2410 California Street, NW Washington, D.C. 20008 sloembassy.washington@gov.si +1 (202) 386 6621

Moja Slovenija 19


DOBRODOÅ LI DOMA 2016

Profile for Moja slovenija

E-revija Moja Slovenija oktober 2016  

E-revija Moja Slovenija oktober 2016  

Advertisement