Page 1

Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

ÍNDEX Pàg. Introducció................................................................................................................2 1. Idea global............................................................................................................3 2. Diagnòstic inicial..................................................................................................4 -

2.1 Anàlisi de l’entorn......................................................................................4

-

2.2 Marc teòric.................................................................................................6

-

2.3 Característiques dels aprenents................................................................8

-

2.4 Resum.......................................................................................................9

3. Objectius.............................................................................................................10 4. Continguts..........................................................................................................11 5. Activitats d’Ensenyament – Aprenentatge......................................................13 6. Temporalització..................................................................................................17 7. Activitats i criteris d’avaluació..........................................................................18 8. Estratègies didàctiques.....................................................................................24 9. Conclusions........................................................................................................26 10. Bibliografia........................................................................................................27

INTRODUCCIÓ El treball que tractarem a continuació està estructurat sobre la iniciació esportiva en el medi natural. La bona experiència que tenim els autors en aquest àmbit és una de les motivacions que ens ha empès a escollir aquest tema per desenvolupar la unitat didàctica sobre un dels nou àmbits professionals de l’activitat física i l’esport. També creiem que fer la unitat didàctica d’aquest tema ens pot ser útil en un futur ja que

Unitat didàctica

-1-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

podríem ser monitors o directors d’un centre en el qual es dugui a terme un programa com el que hem plantejat. Els dos components del grup tenim afició per l’escalada i el BTT, a més un integrant practica el Parkour i l’altre practica Caiac, és per això que hem escollit aquestes quatre modalitats esportives en el medi natural.

1. IDEA GLOBAL DE LA UD La nostra unitat didàctica es fonamentarà en la programació de la iniciació esportiva en el medi natural. Aquest programa va dirigit a nois i noies de 12 a 14 anys. Serà un curs d’estiu de dues setmanes de durada amb la finalitat que els participants tinguin un primer contacte i apropament al medi natural i a les seves activitats esportives associades. Pel que fa als objectius proposats en línies generals, els alumnes al final del procés d‘ensenyament-aprenentatge hauran de ser capaços de: dominar els conceptes teòrics i les habilitats motrius bàsiques en les modalitats d’escalada, BTT, Piragüisme i Parkour, utilitzar el material de manera segura i adequada, evitant possibles riscos, i gaudir de l’experiència de fer activitat física en grup en el medi natural. La UD tindrà una durada de 15 dies (en format curset d’estiu) en els quals es durà a terme una sessió per dia, amb una durada aproximada de dues hores i mitja per sessió.

Unitat didàctica

-2-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

Es duran a terme exercicis progressius en l’aprenentatge de les tècniques, i un cop adquirides es realitzaran activitats globals com ara excursions en bicicleta tot terreny, vies d’escalada, descensos pel riu amb Caiac i circuits de Parkour. La metodologia utilitzada serà força global, és a dir, l’alumne anirà avançant en els seus aprenentatges mitjançant un procés experimental, amb el suport del professor i incrementant el “feedback”. També s’emprarà l’assignació de tasques en les activitats que requereixen un cert nivell de dificultat - risc i s’han d’executar complint unes normes de seguretat. L’avaluació es farà mitjançant l’observació directa, debats per posar en comú experiències i coneixements, i amb una enquesta inicial i una enquesta final.

Unitat didàctica

-3-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

2. DIAGNÒSTIC INICIAL 2.1. ANÀLISI DE L’ENTORN (SITUACIÓ INTERNA I EXTERNA) Aquesta unitat didàctica es durà a terme en un entorn rural de muntanya, al Ripollès a la casa rural “Mas guanter” on s’allotjarà el grup. Té una cabuda de 40 places repartides en 10 habitacions amb bany. Disposa de menjador i de sala de jocs - polivalent. Disposarem de llibertat en el nostre centre de treball. Les diferents activitats es realitzaran en diverses instal·lacions i espais naturals, segons les característiques pròpies de cada activitat que es practicarà. Les instal·lacions i els d’espais naturals que disposem per a realitzar les diferents activitats són: •

Sala polivalent on es duran a terme les sessions teòriques.

Rocòdrom dissenyat per a la iniciació en l’escalada esportiva, situat al

costat de la casa rural. •

Un sector d’escalada on hi ha vies fetes amb diferents nivells de dificultat

a 1,5km de la casa. •

Pistes forestals, “trialeres” de descens fàcil i en un petit circuit de “Cros”

proper a l’alberg on es duran a terme les activitats pràctiques de BTT. •

circuit forestal amb desnivells de terreny, arbres i elements artificials

(rodes de tractor, palers, bidons, balles, etc.) col·locats per intervenir en l’adquisició i millora de les habilitats bàsiques del Parkour. A més disposem de tot el material necessari per a la pràctica de les diverses activitats: bicicletes i cascs (BTT), cordes, cintes, mosquetons, “gri-gris”, arnés, cascs i peus de gat (escalada), caiacs, rems i armilles (Piragüisme). És el primer any que es proposa aquest programa en el centre de treball anteriorment citat, i per tant, no disposem de programacions anteriors. Tot i així tenim orientacions a partir de programacions fetes en altres centres i activitats. Metodologia DAFO: -

Amenaces:

poca

participació,

condicions

climatològiques,

desplaçaments (dificultats per arribar), por per part de la població als esports de risc, requereix un cert grau de condició física i mental, risc de lesions, gran quantitat de burocràcia –normativa reguladora, assegurances, etc-.

Unitat didàctica

-4-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

-

Debilitats: instal·lació allunyada del nucli urbà, material econòmicament

car, competència amb d’altres empreses i clubs que organitzen activitats en el medi natural a prop. -

Fortaleses: motivació i alt nivell de formació i experiència en les

modalitats esportives per part dels monitors, instal·lacions de qualitat i exclusivament per als clients, entorn natural, amb bones vistes i al costat d’un riu. -

Oportunitats: àmbit poc desenvolupat i en vies d’expansió, terreny poc

experimentat, creixement de l’oferta i la demanda, no hi ha cap instal·lació a prop que tingui un rocòdrom propi i que facin aquestes quatre activitats conjuntes, és un camp saludable tant personal com socialment. Preparació prèvia: cal tenir controlat el territori (mapes, llocs bonics, refugis, localitzacions, fonts, rius, etc.), el material organitzat (bicicletes, material d’escalada i de caiac), el transport (autocar) i activitats alternatives per si sorgeix qualsevol problema (temps climatològic advers, lesions...). Preparació pròpia: informació i coneixement teòric dels conceptes i tècniques associades a les diferents disciplines (manuals, llibres...), tenir coneixement i informarse de la previsió meteorològica i de possibles riscs (roques, corrents, cascades, material de seguretat, etc.).

2.2. MARC TEÒRIC El contingut a impartir variarà segons el grup de persones que tinguem a disposició però en línies generals està enfocat a la iniciació de les diverses modalitats esportives en el medi natural, pretenent donar resposta a les necessitats de benestar personal i social i promoure l’activitat física saludable i millorar la qualitat de vida dels alumnes. Els esports escollits són el centre d’interès ja que al ser esports d’aventura criden l’atenció dels subjectes, resulten atractius per ells ja que parteix de les seves pròpies Unitat didàctica

-5-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

inquietuds i necessitats, d’aquesta manera es converteixen en l’eix fonamental de l’acció educativa, fent girar les activitats i metodologies al seu voltant. (ref.: Josué Llull Peñalba, Teoria i pràctica de l’educació en el temps lliure). El que es pretén ensenyar en les distintes modalitats és: -

Escalada: familiarització amb l’escalada, ensenyament de les tècniques bàsiques de l’escalada, posició bàsica, principals tècniques de peus -recolzaments, canvis de peu-, tècniques de mans -posició i nº de dits, pinces, canvis de mans, orientació de la presa- i de cos -escalada en x, en oposició, granota, cos girat-, experimentació i coneixements sobre el centre de gravetat, la base de sustentació i ensenyament de les accions principals -encordar-se, revisió, xapar, caigudes, despenjar-se, recollir el material-.(ref.: Fèlix obradó carriedo, Manual d’escalada – metodologia INEFC. 2004).

-

BTT (bicicleta tot terreny): control i millora de l’equilibri dinàmic i estàtic a dalt la bicicleta, tècniques i coordinacions de les diverses habilitats: impulsions, girs, frenades, salts, recepcions, etc. també observació i tria de les millors opcions en un descens d’una pista forestal o “trialera”, controlant les velocitats, acceleracions i frenades, a més de fer un treball físic de força i de resistència (Juan Payatos, guía de la bicicleta de montaña, 1995).

-

“Parkour”: iniciació en el moviments bàsics per superar obstacles mitjançant tècniques acrobàtiques -desplaçaments, salts, girs, rotacions, recepcions, etc.-, experimentació de les sensacions i emocions que comporten, millora en la coordinació i propiocepció del cos. Aprendre a escollir la tècnica més eficaç i eficient per a superar un obstacle, aprofitant les inèrcies, forces d’acció – reacció... (Carlos Suárez Álvarez & Javier Fernández-Río, El Parkour en la escuela, 2012)

-

“Piragüisme”: equipament -armilla, casc-, coneixement de la posició bàsica -postura, posició de braços i cames, col·locació de mans i dits-, ensenyament de les tècniques bàsiques de la remada, així com tècniques per efectuar girs i aturades. coordinació de segments, experimentació amb la resistència de

Unitat didàctica

-6-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

l’aigua sobre el rem i la força de l’aigua que exerceix en una corrent sobre el Caiac. Al mateix temps es farà un treball físic important de tronc superior. També s’aprendrà a estabilitzar-se, evitant bolcaments i caigudes a l’aigua. (Dr. Fernando Alacid, enseñanza del piraguismo. Facultad de ciéncias del deporte – universidad de Múrcia, 2010)

2.3 CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS L’activitat va dirigida a nois i noies d’edats entre 12 i 14 anys que els agradi i gaudeixin de la pràctica esportiva en grup i de l’entorn natural que els envolta. En aquestes edats (que corresponen als cursos de 1r i 2n d’ESO) les noies maduren biològicament abans que els nois, tenen perfectament elaborat l’esquema corporal i s’observa una consciència crítica cap al seu cos i la seva imatge, són inquiets, creatius i tenen imaginació. Els interessos personals dels subjectes es refereixen a l’aventura, coneixement de noves pràctiques, exploració del medi natural i interacció amb els altres subjectes (Gómez Palacios, 1993). Amb la intenció de practicar les diverses modalitats esportives i aprendre’n les tècniques bàsiques, es cerca incentivar la pràctica esportiva de caire lúdic a l’aire lliure, respectar la natura i aconseguir cohesió de grup sempre valorant els companys, els monitors i les instal·lacions. El nivell de partida dels alumnes variarà molt depenent de la història esportiva i l’experiència prèvia de cada alumne en aquests esports emergents, però en línies generals, el nivell és baix o inclús sense experiència prèvia en l’activitat. Generalment els subjectes practiquen esports col·lectius com el futbol, el Bàsquet, el Vòlei o Unitat didàctica

-7-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

l’handbol. Tot i així els alumnes presenten facilitat per aprendre noves habilitats. Es desperta un fort interès per la tècnica i la tàctica, això facilita la iniciació esportiva. (www.xtec.cat) Per determinar millor el nivell de partida dels alumnes utilitzarem una enquesta inicial per tenir informació general.

2.4 RESUM El lloc de treball utilitzat en aquesta unitat didàctica és el medi natural, espai que dóna moltes opcions i possibilitats, no representa despeses econòmiques elevades i permet llibertat, originalitat, varietat, etc. La població a qui va dirigida és a nois i noies de 12 a 14 anys en grups reduïts d’unes 20 persones, preferiblement amb una història esportiva prèvia activa. En l’ensenyament de les tasques utilitzarem primerament mètodes analítics, sempre progressius per garantir un aprenentatge ràpid i de qualitat i posteriorment mètodes més globals. Els continguts a ensenyar partiran de l’adquisició de les tècniques bàsiques de les diferents pràctiques esportives, del respecte per l’entorn que ens envolta (natura), utilització acurada i correcta del material i les instal·lacions, i la convivència amb els companys i monitors.

Unitat didàctica

-8-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

3. OBJECTIUS Al final d’aquesta unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per: 1. Identificar les característiques tècniques de cada modalitat esportiva (escalada, BTT, Caiac i Parkour), en el seu context i material a utilitzar. 2. Executar una via, tant d’escalador com d’assegurador, mitjançant les tècniques de peus, de mans, de cos i de posicions bàsiques. 3. Demostrar les tècniques adquirides amb la BTT en els descensos i circuits, sense caure de la bicicleta. 4. Superar els obstacles existents al circuit de Parkour, aplicant les tècniques apreses a les sessions pràctiques. 5. Dominar el Caiac mitjançant les tècniques de propulsions, viratges i frenades en el descens del riu. 6. Utilitzar el material respectant les normes d’ús i de seguretat. 7. Gaudir de l’activitat física, compartida en grup, en el medi natural.

Unitat didàctica

-9-

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

4. CONTINGUTS  Coneixement de les característiques pròpies dels esports que es practicaran.  Coordinació de segments en l’escalada. 

Treball de mans (posicions, tipus de recolzaments, canvis de ma)

Treball de tronc (atenció al centre de gravetat)

Treball de peus (tipus de recolzaments, canvis de peu)

 Assoliment de vies d’escalada amb corda: parella escalador – assegurador. 

Tècniques de progressió en l’escalada: escalar de primer – de segon. (Accions

principals:

encordar-se,

revisió,

mosquetonejar,

des

mosquetonejar, caigudes, despenjar-se, retirar-se i recollir el material.) 

Tècniques

d’assegurament

en

l’escalada:

(Accions

principals:

preparació, revisió, emplaçament de l’assegurador, donar corda, recuperar corda, despenjar l’escalador i caigudes.)  Experimentació de maneres de desplaçar-se amb el propi cos pel medi natural. -

Tipus de desplaçaments pel medi (bípede, quadrúpede, rotació sobre la superfície del cos, salts, girs,etc.).

-

Tècniques de sobrepassar un obstacle segons la seva forma, altura, amplada, dimensió, material i estabilitat.

-

Maneres d’amortir una caiguda (recepció) al superar un obstacle.

 Execució de les tècniques de propulsions, girs i frenades en caiac.  Descens de BTT 

Col·locació del cos en funció de l’acció i el relleu.

Propulsions, viratges i frenades.

 Manipulació del material en funció de la seva utilització.  Participació activa de les activitats i jocs en el medi natural.  Respecte de les normes i regles establertes.

Unitat didàctica

- 10 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

5. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE - Resolució d'un qüestionari al principi de la unitat per saber el nivell del qual partim. (Avaluació inicial). - Posada en comú de les referències inicials que tenen els alumnes en forma de debat. *ex.: Posada en comú de les referències que els alumnes tenen sobre el Parkour. - Mostreig d'un PowerPoint de cada activitat, característiques de l'activitat, medi on es practica i context social. *ex.: observació d’un PowerPoint conceptual inicial sobre l'escalada. - Debat i posada en comú de forma conceptual de les tècniques, de desplaçament, canvis de direcció, propulsions, etc. dels esports. *ex.: Debat sobre les maneres de girar, frenar i propulsar a Caiac. (Avaluació formativa) - Resolució d'un examen tipus test com a activitat d’avaluació final per saber què s'ha après de l'activitat realitzada. *ex.: Resolució d'un qüestionari sobre el Parkour: context, material, tècniques, valors adherits i mesures de seguretat. (Avaluació final)

Unitat didàctica

- 11 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

1. Realització de jocs col·lectius per dur a terme un escalfament dinàmic i al mateix temps una introducció a l’escalada. *ex.: pràctica del joc “terra crema” per dur a terme l’escalfament i introducció a l’escalada. (avaluació inicial) 2. Execució d’exercicis per treballar la condició física de tronc superior i extremitats superiors, per l'habituació al desgast de dits i braços. *ex.: a la senyal del monitor, ens pengem tots a les preses de manera que ens aguantem només amb el contacte de les mans (peus a l’aire) durant uns segons. 3. Explicació i demostració dels tipus de recolzaments, canvis de mà i de peu i posicions bàsiques. *ex.: explicació i demostració dels canvis de mà i els creuaments. 4. Execució de les activitats explicades en l’apartat anterior. *ex.: execució de canvis de mà fent voltes al “boulder” -que és circular-. (avaluació formativa)

5. explicació de l’escalada esportiva (amb corda): utilització del material, accions principals. *ex.: explicació de la importància del material de seguretat i el seu ús. 6. pràctica del procés d’assegurament. + execució d’una via per parelles. *ex.: revisió de l’arnés, la corda, les cintes i el “dispositiu de seguretat”. (Avaluació final) *ex.: Vies curtes amb grans presses de doble pressa. (Avaluació formativa)

1. Excursió introductòria en bicicleta per pista forestal. *ex.: ruta de 15-20 km amb pujades, baixades i corbes. (avaluació inicial) 2. Demostració de la realització d’un circuit tancat de tècnica. Unitat didàctica

- 12 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

*ex.: demostració de posició del cos, en els girs, salts, descens i frenades. 3.

Execució del circuit aplicant les tècniques demostrades anteriorment. *ex.: execució del circuit aplicant les tècniques apreses. (avaluació formativa i final)

1. Realització de diversos jocs col·lectius d'escalfament *ex.: "el pilla - pilla flotant" o curses de relleus. 2. Explicació tècnica de les diferents maneres de desplaçament, salts, presses, recepcions, balancejos i ascensos amb material de reforç. *ex.: Explicar la tècnica del “gat – slide” amb recepció de rodada. 3. Experimentació de les tècniques en medi natural sense reforç. *ex.:Treball per grups segons tipus de moviments les tècniques en mig del bosc. (Avaluació formativa). 4. execució de les tècniques en circuit en medi natural amb trajecte definit. *ex.: cursa en mig del bosc contrarellotge amb elements tècnics obligatoris. (Avaluació inicial - final).

1. Explicació de les característiques del Caiac, mitjançant presentació PowerPoint. *ex.: PowerPoint informatiu sobre el material de seguretat i de suport, roba adequada, mides aproximades, etc. 2. Explicació teòrica de les diferents tècniques de propulsions, girs, frenada amb el material, fora de l'aigua. *ex.: explicació teòrica amb resolució de dubtes sobre la tècnica de propulsió. 3. Aplicació pràctica dels conceptes tècnics teòrics explicats anteriorment. *ex.: executar unes pautes d’actuació aplicant les tècniques apreses en un espai delimitat d’uns 200m2. (Avaluació inicial i formativa) Unitat didàctica

- 13 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

4. Experimentació de les diverses tècniques en situacions concretes + feedback. *ex.: pràctica de desplaçament i gir capa a l'esquerra, amb feedback continu del professor. 5. Descens del riu + circuit definit. *ex.: trajecte de 3 km de lliure desplaçament amb una mica d'inestabilitat, i circuit definit al final d'aquest observant i avaluant els models tècnics d’execució. (Avaluació final)

- Reflexió de valors ecològics, mediambientals i econòmics sent el medi natural el subjecte de reflexió. *ex.: debat de l’ impacte humà sobre el medi ambient. - Realització de jocs interactius al final de cada jornada. *ex.: Fer jocs de caire social i poc físics, com el telèfon. (Avaluació formativa) - realització d’una enquesta sobre la convivència i la valoració de l’estada. *ex.: realització d’una enquesta que tracta aspectes com la diversió, la col·laboració amb els companys, la convivència... (Avaluació final)

Unitat didàctica

- 14 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

(La temporalització l’hem fet en un Din-A3 i no l’hem pogut passar a Din-A4, així que l’hem enregistrat amb el programa “FastStone Capture” que permet retallar i enregistrar fotos congelant la pantalla. Per això té una mala definició) Unitat didàctica

- 15 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

7. ACTIVITATS I CRITERIS D’AVALUACIÓ  Objectiu nº 1: Identificar les característiques tècniques de cada modalitat esportiva (escalada, BTT, Caiac i Parkour), en el seu context i material a utilitzar. Activitat d’avaluació: per avaluar aquest objectiu es realitzarà un examen tipus test de 20 preguntes multi resposta que tractaran sobre aspectes teòrics d’escalada, Parkour, BTT i Caiac, en el qual hauran de marcar la resposta correcta. L’avaluació formativa es durà a terme en els debats que es proposen per posar en comú els coneixements. Criteris d’avaluació: per a cada pregunta correctament resposta s’atorgarà 0,5 punts. Puntuació màxima 10 punts. Qualificació segons la puntuació obtinguda: Puntuació: Qualificació: <5 Suspès 5 - 5,5 Aprovat 6 - 6,5 Bé 7 - 8,5 Notable 9 - 10 Excel·lent •

Aquest sistema de qualificació s’utilitzarà en la resta d’activitats d’avaluació.

Exemple: Pregunta 1: quines són les accions bàsiques per assegurar en una via d’escalada? a) preparació, col·locació, revisió, tensar la corda, donar corda, recuperar corda i despenjar l’escalador. b) col·locació, emplaçament de l’assegurador, donar corda, recuperar corda, despenjar l’escalador i caigudes. c) preparació, revisió, emplaçament de l’assegurador, donar corda, recuperar corda, despenjar l’escalador i caigudes. d) preparació, subjecció, revisió, emplaçament de l’assegurador, donar corda, despenjar l’escalador i caigudes Puntuació: Pregunta 2: . . . Correcció: pregunta 1: b)0,5 punts

a), b) o c) 0 punts

pregunta 2: . . .

Tipus d’instrument: examen tipus test Moment de l’avaluació: es realitzarà una avaluació inicial en la sessió nº 1 i una avaluació final en la sessió nº 15 per observar la millora assolida.  Objectiu nº 2: Executar una via, tant d’escalador com d’assegurador, mitjançant les tècniques de peus, de mans, de cos i de posicions bàsiques. Per a fer la avaluació formativa es realitzaran exercicis progressius en forma de jocs i debats per posar en comú els coneixements apresos. Els criteris són la progressió del

Unitat didàctica

- 16 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

grup i el respectiu augment de complexitat i dificultat. Es duran a terme a cada sessió d’escalada. Activitat d’avaluació: es realitzarà una via senzilla d’escalada per parelles, dues vegades, una per a fer d’escalador i l’altra per fer d’assegurador. S’avaluaran les accions principals donant molta importància al procés d’assegurament i revisió. Exemple + criteris d’avaluació: Acció: Preparació i revisió distància Donar corda Recuperar corda Despenjar Marca amb una “x”

Criteris d’avaluació: Bé (2 punts)

Malament (0,5 punts)

No ho fa (0 punts)

nota màxima: 10

Bé: si fa l’acció com s’ha demostrat en la sessió.

Malament: si fa l’acció diferent a la demostració i amb poc rigor.

No ho fa: si s’oblida de realitzar l’acció.

Total nota:

8

Tipus d’instrument: taula d’observació. Moment d’avaluació: avaluació final, última sessió d’escalada.  Objectiu nº 3: Demostrar les tècniques adquirides amb la BTT en els descensos i circuits, sense caure de la bicicleta. Activitat d’avaluació: s’executarà un circuit en el qual s’hauran d’aplicar les tècniques adquirides durant les sessions de BTT. Els alumnes faran el circuit a la senyal del monitor. Exemple + Criteris d’avaluació: Marca amb una “x” Si (2 No sempre No (0

Criteris d’avaluació:

punts

(1 punt)

punts)

) porta el centre de gravetat cap enrere i cap avall durant les baixades i salts Mantén les cames en semi flexió quan no pedaleja Manté el cap alt i amb la mirada cap endavant Adapta la inclinació del tronc i la bici en els viratges (corbes) Té un control estable damunt la bicicleta Qualificació màxima: 10

Nota total:

Tipus d’instrument: llista de control. Moment d’avaluació: última sessió d’escalada.

Unitat didàctica

- 17 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

L’avaluació inicial i formativa es realitzarà mitjançant una avaluació subjectiva d’un joc com per exemple el joc en el qual els alumnes han de recórrer la màxima distància que puguin. A partir d’aquí el monitor avaluarà els procediments a través d’un registre anecdòtic (descripció de la distància recorreguda i el temps que tarda) per observarne la progressió. Es durà a terme en cada sessió d’escalada.  Objectiu nº 4: Superar els obstacles existents al circuit de Parkour, aplicant les tècniques apreses a les sessions pràctiques. Activitat d’avaluació: es realitzarà la mateixa activitat per a fer la avaluació inicial, avaluació formativa i avaluació final. Consisteix en la realització d’un circuit que té 4 obstacles que s’hauran de superar (un bidó, una paret, una rampa i un forat de 1m de profunditat per 2m de llargada). L’alumnat realitzarà el circuit seguint les tècniques demostrades anteriorment. S’avaluarà la superació d’obstacles, les caigudes i el temps. Exemple + Criteris d’avaluació: Criteris d’avaluació: marca amb una “x” 1r obstacle: el supera sense posar els peus damunt el bidó. 1a caiguda: fa la recepció amortint amb les cames 2n obstacle: supera la paret 2a caiguda: fa la recepció amortint mitjançant una rodada 3r obstacle: supera la rampa fent un salt 3a caiguda: utilitza la rodada per amortir la recepció 4t obstacle: supera el forat fent un salt 4a recepció: fa la recepció amortint les cames Enllaça els elements amb velocitat Fa el circuit en menys de 35” (per cada 5” de més, es restarà un punt) Nota màxima: 10

Si (1 punt)

No (0 punts)

Nota total:

Tipus d’instrument: llista de control Moment d’avaluació: primera sessió, sessió intermèdia i última sessió.  Objectiu nº 5: Dominar el Caiac mitjançant les tècniques de propulsions, viratges i frenades en el descens del riu. Activitat d’avaluació: descens de 3 km per al riu ter amb un grau baix d’incertesa i circuit definit al final d'aquest que consisteix en: 1.fer la volta a una boia. 2.fer una ziga-zaga. 3. Frenar i accelerar. i 4. Fer una volta a la boia per l’altre cantó. Exemple + Criteris d’avaluació: Criteris d’avaluació: 1. Fa la volta a la boia (1 punt) 2. Passa sense tocar-la (1 punt) 3. Fa la ziga-zaga (1 punt)

Unitat didàctica

Si

- 18 -

No

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport 4. Sense tocar les boies (de la ziga-zaga) (1 punt) 5. Frena (1 punt) 6. Accelera (1 punt) 7. Fa la volta a la 2a boia (1 punt) 8. Passa sense tocar la boia (1 punt) 9. Acaba el circuit en menys de 2’ (2 punts) per a cada 10” de més, es restarà 1 punt Nota màxima: 10 Nota final:

Tipus d’instrument: llista de control. Moment d’avaluació: última sessió de Caiac (avaluació final). L’avaluació formativa i inicial consistirà en l’aplicació de les tècniques demostrades en les sessions preparatòries per controlar el Caiac al medi aquàtic. S’utilitzarà una llista de control amb els següents criteris d’avaluació: 1. Fa la propulsió amb la pala vertical desplaçant el màxim de volum d’aigua (si/no) 2. coordina la flexió – extensió dels dos braços per fer la seqüència de remada (si/no) 3. Executa els viratges entenent les forces de resistència que presenta l’aigua (si/no) 4. Realitza la frenar (si/no). 5. Ho fa en menys de 60” (si/no). Donant el valor de dos punts per a cada criteri correctament executat. Així la puntuació màxima és 10. Es duran a terme en la primera sessió pràctica i en una sessió intermèdia de Caiac.  Objectiu nº 6: Utilitzar el material respectant les normes d’ús i de seguretat. Activitat d’avaluació: utilització del material durant les sessions que requereixin el seu ús. Exemple + Criteris d’avaluació: Criteris d’avaluació:

Si

No

1. Utilitza el material de seguretat (1 punt) 2. fa un bon ús del material de seguretat (1 punt) 3. Té cura de tot el material (1 punt) Nota total:

Nota: 0, 1 o 2 Malament

3 Bé

Tipus d’instrument: llista de control. Moment d’avaluació: durant totes les sessions, avaluació inicial, formativa i final.  Objectiu nº 7: Gaudir de l’activitat física, compartida en grup, en el medi natural. Activitat d’avaluació: realització d’una enquesta de valoració de la sortida que tractarà aspectes com la diversió, la col·laboració amb els companys, la convivència... Exemple + Criteris d’avaluació:

Unitat didàctica

- 19 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport Criteris d’avaluació: valorar de positiu (3 ), entremig (2 ) o negatiu (1 ) 1. la relació amb els companys ha estat bona 2. he gaudit de fer activitat física en el medi natural 3. . . . Etc.

Tipus d’instrument: enquesta Moment d’avaluació: sessió 15 avaluació final. L’avaluació formativa es durà a terme a través de jocs interactius al final de cada sessió per determinar el grau de convivència i sociabilitat dels alumnes. Al ser una activitat difícil d’avaluar, es farà un procediment d’observació subjectiva mitjançant registre anecdòtic (només per descriure breument algun comportament destacable dels alumnes) com per exemple: “l’Arnau no es socialitza amb la Clàudia” i poder evitar en la següent sessió aquest comportament.

8. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES La metodologia emprada en aquesta Unitat Didàctica és una metodologia que combina el procés metodològic analític i el global. Creiem que aquesta integració és la més oportuna per dur a terme aquesta unitat didàctica, ja que segons l’objectiu que es vol aconseguir, s’utilitza un mètode o l’altre. Per una banda el mètode analític permet ensenyar un concepte, acció de manera aïllada, de manera que facilita l’aprenentatge de l’alumnat; S’utilitza sobretot en les primeres sessions en les que s’aprenen les tècniques bàsiques, conceptes nous, etc.

Unitat didàctica

- 20 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

per l’altra banda, quan ja es té un cert nivell de consecució, s’utilitza el mètode global per presentar situacions més reals. Aquesta opció permet un aprenentatge ràpid i de qualitat, mitjançant les progressions d’exercicis fins a arribar a l’objectiu proposat. Els estils d’ensenyament també es combinen en funció de l’experiència dels alumnes en l’activitat, el nivell intel·lectual. Els estils que predominen són l’assignació de tasques i l’ensenyament guiat (exploració de l’alumne amb el suport del professor i incrementant el “feedback”) (Muska Mostons, 1984). L’elecció d’aquesta combinació té sentit

en l’ensenyament d’activitats en el medi natural, ja que hi ha algunes

activitats com per exemple l’escalada, que requereixen d’unes conductes de seguretat, que s’han d’ensenyar analíticament i inclús demostrar pas per pas (col·locació del material, revisió del mateix, accions de passar la corda per la cinta...), però al mateix temps, són activitat les tècniques de les quals no tenen un model d’execució ideal (en el cas de l’escalada, depèn de les característiques pròpies de cada esportista: segons l’altura, el pes, la força relativa, la potència... cada escalador desenvoluparà un estil propi per progressar) i per tant l’alumnat explorarà les seves capacitats i desenvoluparà la tècnica en funció d’aquestes. Es pretén que l’alumne desenvolupi una certa autonomia de comportament que li sigui útil per a una certa individualització de les activitats. Aspectes de gestió i organització de les sessions, durant les sessions es variaran les formacions de treball, de manera que en ocasions es realitzaran tasques individuals, en parelles i en grups. Al llarg dels 15 dies que dura l’estada a la casa rural, es reparteixen les 15 sessions de manera que a cada dia li correspondrà una sessió de 2h 30min. Les sessions s’organitzaran per a tot el grup (20 persones). Les activitats requereixen de força material, el qual es disposa tot. Les instal·lacions també es tenen a l’abast. Sessió Exemple: SESSIÓ Nº 9

(11/07/2013)

Objectius: 5.Dominar el Caiac mitjançant les tècniques de propulsions, viratges i frenades en el descens del riu. 7. Gaudir de l’activitat física, compartida en grup, en el medi natural. 1. Fase d’adaptació: 1.1 Informació inicial: “Què farem avui?”

Durada: 30’ 5‘

1.2 escalfament inicial

-

Joc: “pilla pilla”

-

Joc: curses de “Carretillas” i relleus

10’ 10’ 10’

1.2 preparació del material (caiacs, rems, armilles).

Unitat didàctica

- 21 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport 2. Fase d’assoliment d’objectius: 2.1 exercici de lliure desplaçament amb el caiac per l’aigua.

90’ 10’

2.3 joc de les guineus, els llops i les gallines amb caiac. (per grups s’han d’atrapar els uns als altres) + relleus per equips.

15’

2.4 demostració de la tècnica de propulsió i coordinació de grups musculars + execució del model

15’

per espai lliure.

15’

2.5 demostració de la tècnica de frenada + execució del model per espai lliure.

15’

2.6 descens del riu fins al centre agrícola. (on carregarem el material) 3. Fase de readaptació: 3.1 reflexió de la sessió – anàlisi de resultats – avaluació mitjançant debat.

20’ 30’ 20’

3.2 estiraments - relaxació

10’

9. CONCLUSIONS En definitiva, com a valoració general, creiem que ha estat un treball realment interessant. Interessant, perquè a mesura que s’anava avançant en el desenvolupament de la unitat didàctica, t’anaves adonant, de lo pràctic que pot arribar a ser saber fer perfectament i sense errors una unitat didàctica. Bàsica i principalment perquè té aplicació a absolutament tots els sectors professionals als que et puguis dedicar posteriorment, que estiguin relacionats amb l’educació, el rendiment, la gestió; i fins i tot, que és lo que millor té es que no fa falta que estigui relacionat amb l’esport; ja que aquests coneixements; aquesta manera de fer, aquests conceptes, es poden aplicar a absolutament tot lo que facis, sigui àmbit professional o no. Ens atreviríem a dir que es poden aplicar tot el procés i cadascun d’ells, a la vida mateixa; i que òbviament, només en pots treure beneficis. I encara que tots els conceptes en els que es basa l’assignatura i la unitat didàctica puguin semblar obvis o lògics, no te n’adones de lo important que és precisament especificar, fins que no ho “vius”, fins que no fas una programació sencera, o fins i tot fins que l’apliques; perquè si encara tenint tot programat, et deixes conceptes de vegades; què passaria si no determines tant ni objectius, ni continguts, ni activitats... Així que per nosaltres, el fet de fer-la la unitat didàctica amb aquest nivell d’exigència, ha sigut quelcom que ens ha ajudat a “obrir els ulls”, i adonar-te’n del valor real que té. Tot sigui dit, sobretot en Rubén, que ve d’activitats físiques més bé artístiques, com l’acrobàcia i el ball; estava una mica reticent, a aquesta manera de fer tant absolutament controlada, i com ja hem dit la sorpresa ha sigut mútua al haver comprovat d’una manera pràctica, que aquest control té uns motius i unes funcionalitats, pel què això ens fa pensar molt positivament, sobre la opinió que tenim Unitat didàctica

- 22 -

Carles González Arévalo


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

ara de la importància de saber programar. I aquest contrast, en el seu cas, aquest contrast d’opinió aquesta reflexió per la que ha passat, és realment positiva i productiva, perquè entens perspectives diferents de veritat, i això sempre és bo. Pel què com podem dir, gràcies a aquesta programació realitzada, considerem el temari de l’assignatura, com un dels més valorats del que hem fet fins ara a la carrera, i sobre tot, amb diferència dels més útils que hem fet i dels que més recursos de forma directa ens aportarà en un futur.

10. BIBLIOGRAFIA  Carlos Suárez Álvarez, Javier Fernández-Rio. (2002) El Parkour en la Escuela. Madrid. Edit. Lulu.com.  Llull Peñalba, Josué. (1999) Teoría y práctica de la educación en el tiempo libre. Madrid : Editorial CCS.  Juan Poyatos Oliver. (1995). Guía de la Bicicleta de Montaña. Islas Baleares. Editorial Moll.  Víctor Baroja Benlliure. (1996) Unidades Didácticas para Primaria IV. Barcelona. INDE Publicaciones.  Gabriel Daza Sobrino, Carlos González Arévalo. (1998) Unidades didácticas para Secundaria IX. Zaragoza. INDE Publicaciones.  Fèlix Obradó, Jaume Oliveras, Mar Roig, Pep Terrades. (2012) Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Manual d’Escalada – Metodologia INEFC. http://www.inefc.net/moodle. http://inefcgiseafe.files.wordpress.com/2013/02/manual-escalada-inefc2013.pdf  Albesa, C.; Lloveres, P. (1999). Bases para el entrenamiento de la escalada. Madrid, Denivel.  Fernando Alácid Cárceles. (2009) Enseñanza del Piragüismo. Murcia, Editorial Diego Marín Librero-Editor S.L.  Carlos Parra (2010). El piragüismo como una propuesta de enseñanza recreativa. Madrid. Editorial Wanceulen.  Delgado Noguera(1991). Els estils d’ensenyament. http://www.slideshare.net/phidalg2/els-estils-densenyament-3692931

Unitat didàctica

- 23 -

Carles González Arévalo

Link:


Programació de l’Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport

Unitat didàctica

- 24 -

Carles González Arévalo

Unitat didàctica: iniciació esportiva en el medi natural  

És un treball de l'assignatura de Programació de l'INEFC de Barcelona i es tracta d'una unitat didáctica, que tracta sobre la iniciació espo...

Unitat didàctica: iniciació esportiva en el medi natural  

És un treball de l'assignatura de Programació de l'INEFC de Barcelona i es tracta d'una unitat didáctica, que tracta sobre la iniciació espo...

Advertisement