Page 1


CENTRE D’ART L’ESTACIÓ Del 5 al 29 de març de 2009


2


Circumstàncies

“El nostre temps és pobre en grans homes, però produeix figures” Ernst Jünger. Tractat del rebel

De quina altra manera es pot dir el mateix. Potser les circumstàncies i la vida pertanyen a l'estirp dels somnis que des del pensament hindú i la mística persa fins a la tradició judeocristiana i la filosofia grega han traçat el mapa de l'experiència. La proposta que llança Moisés Gil de pensar ací i ara en el nostre concepte d'individu i la seua relació amb la realitat ens acosta a les circumstàncies que determinen la relació d'aquest amb el món. El físic del gènere s'estructura a partir de la metàfora i els cossos abruptes llisquen entre estructures que l’assenyalen com a únic. Ja ho sabíem per la filosofia: Tot el que és, ho és de manera inestable i açò no significa més que l'irreductible de la nostra mirada. Observar no és una altra cosa que un acte infinit dins d'un ser canviant. Més enllà d'evidenciar el drama de la vida, l'individu en crisi apuntala la seua fe en el trànsit. La lluita perpètua, com si d'un Sísif contemporani es tractara, li subministra la dosi d'anestèsia justa per a l'acció. Aquest és l'acte performatiu de la proposta de Moisés: ens parla de l'acció i en fer-ho la realitza. La literalitat de l'expressió converteix el mite en presència i tot allò profà es converteix en sagrat. Assistim com a espectadors a una dansa apocalíptica d’éssers enganxats a l'estructura de les seues circumstàncies i en fer-ho, sembla que ens interpel·len des de l'altre costat de l'espill. La nostra mirada és la d'un vouayer que es mira a si mateix. La paradoxa està servida: com podem mirar-nos sense actuar? Podria ser el títol de la proposta (amb permís de l'autor). Solament se m'antulla una resposta i al seu torn és una pregunta que no encerte a comprendre: serà l’ésser humà un gènere perplex de si mateix? Enganxat a les seues circumstàncies, és a dir a les seues vivències, tot acte és un senyal de vida, un rastre de la circularitat que es repeteix incessant a través d'espais inhòspits encara que transitables. Definitivament, ens cal un estat en el mirar per a poder veure i entendre el que Moisés ens proposa. L'obra en la seua totalitat ens recorda el saber fer d'un escultor transitat d'experiències, que ens parla també, per què no?, de la gramàtica del material. De com utilitza els materials amb el sentit que els és propi, l'alumini fos per a les figures i les estructures arquitectòniques amb perfils de ferro, sense concessions, amb claredat,…, rotund. De la mateixa manera l'exhibició de la seua obra ens invita a un recorregut amb un senyal escenogràfic que no pot passar desapercebut, un senyal que no es pot veure però que es nota. Potser una vegada més, el joc de les presències i els fils d'Ariadna poden conduirnos a les portes del somni de la raó. Paco Benavent, febrer del 2009 Escultor i professor d'escultura en la UMH d'Altea.

3


Circunstancias “Nuestro tiempo es pobre en grandes hombres, pero produce figuras” Ernst Jünger. Tratado del rebelde

De qué otra manera se puede decir lo mismo. Acaso las circunstancias y la vida pertenezcan a la estirpe de los sueños que desde el pensamiento hindú y la mística persa hasta la tradición judeo-cristiana y la filosofía griega han trazado el mapa de la experiencia. La propuesta que lanza Moisés Gil de pensar aquí y ahora en nuestro concepto de individuo y su relación con la realidad nos acerca a las circunstancias que determinan la relación de este con el mundo. Lo físico del género se estructura a partir de la metáfora y los cuerpos abruptos se deslizan entre estructuras que lo señalan como único. Ya lo sabíamos por la filosofía: Todo lo que es, lo es de modo inestable y esto no significa más que lo irreductible de nuestra mirada. Observar no es otra cosa que un acto infinito dentro de un ser cambiante. Más allá de evidenciar el drama de la vida, el individuo en crisis apuntala su fe en el tránsito. La lucha perpetua, como si de un Sísifo contemporáneo se tratara, le suministra la dosis de anestesia justa para la acción. Este es el acto performativo de la propuesta de Moisés: Nos habla de la acción y al hacerlo la realiza. La literalidad de la expresión convierte el mito en presencia y lo profano se convierte en sagrado. Asistimos como espectadores a una danza apocalíptica de seres enganchados a la estructura de sus circunstancias y al hacerlo, parece que nos interpelan desde el otro lado del espejo. Nuestra mirada es la de un vouayer que se mira a sí mismo. La paradoja está servida: ¿Cómo podemos mirarnos sin actuar? Podría ser el título de la propuesta (con permiso del autor). Solo se me antoja una respuesta y a su vez es una pregunta que no acierto a comprender: ¿Será el ser humano un género perplejo de sí mismo? Enganchado a sus circunstancias, es decir a sus vivencias, todo acto es una señal de vida, un rastro de la circularidad que se repite incesante a través de espacios inhóspitos aunque transitables. Definitivamente, necesitamos un estado en el mirar para poder ver y entender lo que Moisés nos propone. La obra en su totalidad nos recuerda el saber hacer de un escultor transitado de experiencias, que nos habla también, ¿por qué no?, de la gramática del material. De cómo utiliza los materiales con el sentido que les es propio, el aluminio fundido para sus figuras y las estructuras arquitectónicas con perfiles de hierro, sin concesiones, con claridad,…, rotundo. Del mismo modo la exhibición de su obra nos invita a un recorrido con un guiño escenográfico que no puede pasar desapercibido, un guiño que no se puede ver pero que se nota. Una vez más el juego de las presencias y los hilos de Ariadna pudieran conducirnos, a caso, a las puertas del sueño de la razón. Paco Benavent, Febrero de 2009 Escultor y profesor de escultura en la UMH de Altea.

4


Circumstances “Our time is poor in great men, but it produces figures” Ernst Jünger. The treaty of the rebel

In what other way can the same be said. Perhaps circumstances and life belong to the origin of our dreams, which has from Hindu thought and Persian mysticism to JewishChristian tradition and Greek philosophy traced the map of experience. The proposal that Moisés Gil asks us to think about here and now in our concept of the individual and his relation to reality, brings us closer to the circumstances which determine how this relates to the world. The appearance of this matter is structured from the metaphor and the abrupt bodies which glide between the structures which mark it as unique. We already knew this from philosophy: Everything that is, is like it is in an unstable way, and this means nothing more than our unstoppable sight. To observe, is nothing more than an infinite act within a changing being. Beyond making evident the drama of life, the individual in a crisis puts his faith in what is passing. The perpetual fight, like a contemporary Sisyphus, supplies the right dose of anaesthetic for the action. This is the utterance of Moisés's proposal: He speaks of the action, and doing it completes it. The literary interpretation of this expression makes the myth exist and what is profane becomes sacred. We attend like spectators at an apocalyptic dance of beings who are hooked on the structure of their circumstances, and by doing this, they seem to come to life from the other side of the mirror. Our glance is that of a voyeur who looks at himself. The paradox is served: How can we look at ourselves without acting? This could be the title of the proposal (with the author's permission). I only crave an answer, and at the same time it is a question which I cannot quite understand: Will the human being be a perplexed race of its own? Hooked on circumstances, in other words on their lifestyles, each act is a sign of life, a token of circularity which is repeated incessantly through inhospitable though passable places. We definitely need a state in our sight to be able to see and understand what Moisés proposes. The work of art in its entirety reminds us of the know-how of a sculptor full of experiences, who also, speaks to us of the grammar of the material, and why not? Of how to use the materials in the right way, melted aluminium for his figures and architectural structures with iron outlines, conceding nothing, with clarity... categorical. In the same way, the exhibition of his works invites us on a tour with scenographic allusions which cannot go unnoticed, an allusion you cannot see but notice. Once more the mixture of presences and Ariadna's threads are able to lead us to the doors of the dream of reason. Paco Benavent, February 2009 Sculptor and sculpture teacher at UMH in Altea.

5


TOMBANT EL MUR/2008 Acer i al路lumini

6

171 x 62 x 50 cm


AL BALCÓ/2008 Acer i al·lumini 185 x 64 x 46.5 cm

7


8


EN LA PORTA/2008 Acer i al路lumini 230 x 70 x 57 cm

9


EL CAMI RECORREGUT/2008 Acer i al路lumini

10

210 x 117 x 48 cm


PORTA ENTRE MURS/2008 Acer i polièster 201 x 69 x 61 cm

11


DESCANS EN LA PORTA/2009 Acer i al路lumini

12

221 x 74 x 61 cm


OBSERVADOR II/2008 Acer i al路lumini 37 x 8 x 14 cm

13


14

PER LA CORDA FLUIXA/2009

REFLEXIÓ MEDITATIVA/2008

Acer i al·lumini

Acer i al·lumini

185 x 85 x 80 cm

161 x 52 x 60 cm


FUGIDES VERTICALS/2006 Acer i polièster 182 x 52 x 87 cm

15


CAIXA DE SOMIS/2006 Acer i al路lumini

16

200 x 50 x 40 cm


ENTRE FINESTRES/2006 Acer, fusta i polièster 162 x 21 x 21 cm

17


PUJADA PER LA PORTA/2008 Acer i bronze 249 x 47 x 43 cm

18


PUJADA EN CEMICERCLE/2007 Acer i al路lumini 240 x 95 x 110 cm

19


CERCANT EL CAMÍ/2007 Acer i polièster

20

180 x 117.5 x 37 cm


DIALEGS/DETALL

21


EN ESPERA/2008 Acer i fusta de Danta 185 x 67 x 52 cm

22


CONFRONTACIÓ DUAL/2006 Acer i al·lumini 180 x 40 x 25 cm

23


Moisès Gil Cocentaina, 1963. El Comtat, Alacant. RESUMEN PREMIOS: 1983-Premio de escultura en el Primer Certamen de Escultura al Aire Libre de Oropesa del Mar. Castellón. 1985-Mención Honorífica y Medalla en la VIII Bienal Internacional de Arte de Marbella. Málaga. 1986-Premio de Escultura en la Semana de las F.A.S. Santa Cruz de Tenerife. 1992Candidato por España para la Pépiniére de Escultura en la Academia de Bellas Artes de Bratislava. Eslovaquia. Comisión de los Comunidades Europeas 1996-Finalista en el Certamen de Escultura de pequeño formato. Martos. Jaén. 1996-Premio de Medalla en la Primera Bienal de Arte "Agulló de Cocentaina". 1997-Premio de Escultura en el 2ón Saló Internacional d’Arts Plàstiques ACEA. Barcelona '97, Villa Olímpica. Barcelona. 1998-Finalista en el Concurs d'Escultura Pública a la Plaça Sant Jordi de Lleida. 1999-Menció d’Honor en el V Saló Internacional d’Arts Pàstiques ACEA. Barcelona. 2000-Primer Premio de Escultura, Premio internazionale di Arte Contemporanea. “Remo Brindisi”. Ferrara. Italia. 2001-Gran Premio de Escultura del XX Salón Internacional d’Arts Pàstiques ACEA. Barcelona. 2002-Mención Especial en el IV Concurso de Artes Plàsticas. Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France. Paris. 2003-Primer Premio de Escultura en 1er Salón Internacional de Artes Plásticas y Visuales Aceas de Pequeños Formatos. Barcelona. 2004Premio “Alfonso Arana” de Escultura. Plástica Latina. Barcelona. -“Premio de la Crítica” en el 1er Saló Internacional de Petit Format Forum Acea. Barcelona. 2007-Premio de Escultura de la Bienal de Buñol. 2008Mención del Jurado. Cámara de Oficial de Comercio de España en Francia. París. EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 2008-“Murs Oberts, escultura” Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández. Elche. “Verbalitzant l’Espai” intervención al aire libre. Muro. “Transigencias del ser humano – lo físico y lo irreal” Atalaya de Abizanda, Renovarte. Huesca. 2007- “Pensamientos Paralelos” Galerie Reitz, Köln. Alemania. “Al voltant de l’Espai Escultòric” Atrio de los Bambús. Palau de la Música. Valencia. 2006- “Moisès Gil, obra recent” Galería 9- Valencia. “Espais Reals – Utopia Trobada”. Sala Unesco. Alcoi. 2005-“Vivencialidades” Sala de Exposiciones del Centro Cultural del Matadero. Huesca. 2004-“Moisès Gil. Escultures 1997-2002” Centre Cultural “Can Gelabert” Binisalem. Mallorca. 2003-“Moisès Gil. Escultures 1997 - 2002”. Museo de Arte Contemporáneo de Sa Pobla. Mallorca. “Esculpir el tiempo”. salas de exposiciones del Palacio de Villardompardo. Diputación de Jaén. 2002-Instalación “Gemeinsam auf dem Weg nach oben”. DaimlerChrysler AG. Düsseldorf. Alemania. -“Los Espacios del Ser Humano” Galería Nela Alberca. Madrid. 2001-Spanische Kunst Kaarst, Stefan W. Fries. Alemania. -“Escultures” Àmbit, galeria d’Art. Barcelona. 2000-“Voyageurs du destin”. Colegio de España. CIUP. Paris. 1998“Reflexions i històries quotidianes”. Galería Alba Cabrera. Valencia. “Espai límit”. Espai d'Art La Llotgeta. Valencia. 1997-“Estancies-Trànsits”. Centre Cultural Manuel Sanchis Guarner, Ontinyent. 1996-EspacioTránsito, Museo Juan Barjola. Gijón. 1995-Les Cares de l'Existència, Galería d'Art Héctor Mora. Elche. 1994-Espacio Consciente, Centro Cultural La Asunción. Albacete. 1993-Sense Distancies, Juan Gil Albert. Alicante. -L'Espai de Moisès Gil, Centre Cultural d’Alcoi. 1992- Moisès

24

Gil 1992, Casa Municipal de Cultura, Alicante. 1991-lnterioritats Externes, Galería Eros. Santa Pola. 1989-Moissès Gil 5 Anys, Diputación de Huesca. 1987-Sala de Exposiciones de la CAM. Cocentaina. 1986-Galería Gomis, Onteniente. 1985-Sala Rigoberto Albors, CAM. Alcoy. EXPOSICIONES COLECTIVAS: 2009-“Puro Arte” Feria Internacional de Arte de Vigo. Galería de Arte Pablo Ruiz. Málaga. 2008- “Salón Art shopping” Carrousel du Louvre. París. “Artistes per el Sahara” La Nau, Universitat de València. “Colectiva Contrastes” Galería Contenedor de Arte”, Valencia. “Extremo Concepto” Salas de Exposiciones del Club Financiero de Vigo. Vigo. 2007-“I Mostra d’Art Local” Sala de la Torre, Palau Comtal Espai d’Art. Cocentaina. Certamen Internacional de Escultura “Ciutat de Vinaros” 2007. Vinaròs. “Art i entorn” Sala Rigoberto Albors CAM, Alcoy. 2006- “Hermandades escultóricas” Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Mérida de Yucatán. México. “Inmig-Art”. UNESCO. Alcoy. “Arts Visuals 20002005” Can Gelabert, Binisalem, Mallorca. “Art Nostre”. Museu Valencia del Paper. Banyeres de Mariola. 2005-Colegio de España, París. - “Al voltant de l’Ovidi”. Centre Cultural Ovidi Monitor. Alcoi. - “Libertad y Diversidad”. Galería Lecrin. Granada. 2004-“Tendances Figuratives” Galerie Artitude. Paris. - “La Mar d’Art V” Duanes de la Mar. Jávea. “Arts per la Rebel·lia”. UNESCO. Alcoi. 2003- El Tall de la Cultura. Museu de Prehistoria y de les Cultures de Valencia.- Colectiva Galeria Zero. Onteniente. 2002-“Estampa, Feria Internacional de Obra Gráfica y Ediciones de Arte”. Recinto Ferial de la Casa de Campo. Madrid. -“SidCan” Galería Nela Alberca. Madrid. -Àmbit, Galería d’Art. Barcelona. “Verano 2002, Pintura y Escultura. Juan de Juanes, Galeria de Arte. Alicante. 2001-“New Art” Barcelona. -“La mar d’Art II”. Jávea. -Galería Circulo della Grada. Bolonia. 2000-“Trànsit”, Project Room. Instalació. Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. “Galería Linda Hewitt”. Mallorca. “Artexpo 2000”, Fira Internacional d’Art de Barcelona. 1999Artisti Acea BCN. Accademia Internazionale d’Arte Moderna. Roma. Fiera dell Arte. Pavia. Italia. -Per un somriure. Fundación March. Palma de Mallorca. 1998-Salón de Otoño. Centro Cultural Casa de Vacas. Madrid. -Homenatge a Joan Pons. Sala El Vienés. Barcelona. -Palé des Rois du Majorque. Perpignan. -LIX Exposición Nacional de Artes Plásticas. Valdepeñas. 1997-El Gayo Arte, Galería de Arte. Madrid. -Galería Ra del Rey. Madrid. -Arte + Sur. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Granada. -Grand Marché de l'Art Contemporaine. Bruselas. 1996-Biennal d'Art d'Alcoi. -20 x 20. Galería Ra del Rey. Madrid. 1995-Artistes Contestons, Art per la Cara Galería. Cocentaina. 1994-Art per la Pau, Intinerante Alcoià-Comtat. -Simposio de Escultura de Macael. Almería. 1993-Todos par la Vida, Lonja de Pescado. Alicante. -XXXVII Salón Internacional de Beziers. 1992-X Bienal del Deporte. Tecla Sala. L'Hospitalet. J.J.O.O. 92. Barcelona. - Museo Español de Arte Contemporóneo. Madrid. 1991-52 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. -Museo Nacional de Escultura de Valladolid. 1988-Artistas de la Galería, Calería Arnal. Villalba. Madrid. 1987-Certamen Nacional de Artes Plásticas, Ministerio de Cultura. Madrid. -VI Exposición de Invierno de Artistas Alicantinos. Alicante. -IX Bienal Internacional de Arte de Marbella. 1986-Sala de Exposiciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Madrid. -V Exposición de Invierno de Artistas Alicantinos. Castillo de Alicante. 1985-Homenatje a Eusebi Sempere. Itinerante Comunidad Valenciana. 1984-XXI Salón de Primavera Valencia.


Núm. 26

CIRCUNSTANCIALITATS VIVENCIALS  

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA DE MOISES GIL EN EL MUSEO DEL JUGETE DE DENIA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you