Page 1


BUKU PANDUAN GURU

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

   


Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62600 Putrajaya Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum Buku Panduan Guru KREATIVITI DAN INOVASI dalam KSSR/Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. ISBN....

 KREATIVITI-­‐ELEMEN  MERENTAS  KURIKULUM    


KANDUNGAN PANEL PENYUMBANG Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Alu-Aluan Menteri Pelajaran Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Pengantar Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Panduan Buku BAB 1 Kreativiti dan Inovasi 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

i ii iii-iv v-vi vii-viii

1-4

Matlamat Objektif Kreativiti Inovasi Model Kemahiran Berfikir

BAB 2 Pembangunan Kreativiti 2.1

Model Proses Kreatif Terarah 2.1.1 Fasa Persediaan 2.1.2 Fasa Imaginasi 2.1.3 Fasa Perkembangan 2.1.4 Fasa Tindakan

2.2

Alat Berfikir

2.3

Metakognisi

BAB 3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

5 - 14

15 - 20

3.1.

Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstriktivisme 3.1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan 3.1.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah 3.1.4 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan 3.1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek

3.2

Fokus Pengajaran dan Pembelajaran

BAB 4 Indikator Kreativiti dan Inovasi 4.1.

Indikator Kreativiti dan Inovasi dalam Mata pelajaran

4.2 Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran RUJUKAN    

21 - 45

46 - 47


KREATIVITI-­‐ELEMEN MERENTAS  KURIKULUM    


RUKUNEGARA   BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut; KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN


Â

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.   

Â


 KATA ALU-ALUAN Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Kejayaan sesebuah negara di dunia pada masa kini banyak dijana oleh lonjakan budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan penduduk negara berkenaan. Oleh kerana itu, langkah kerajaan telah melancarkan Tahun Inovasi dan Kreativiti 2010 dalam usaha kita bergerak ke arah menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Kerajaan telah dan sedang melakukan pelbagai usaha bagi merangsang masyarakat secara serius agar menjadikan inovasi dan kreativiti sebagai satu amalan budaya serta mengupayakan rakyat ke arah pembudayaan kreatif dan berinovasi yang membabitkan penyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam segenap bidang. Bagi mencapai hasrat tersebut, sistem pendidikan negara perlu bergerak seiring dan bersiap sedia melakukan anjakan bagi membantu melahirkan modal insan yang berilmu, berinovatif, kreatif dan berdaya saing serta mampu memacu pembangunan negara di masa hadapan. Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia memikul tanggungjawab yang amat berat dalam memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dengan perkembangan

pesat

dunia.

Perubahan

orientasi

dasar

negara

dari

negara

yang

berpendapatan sederhana kepada yang berpendapatan tinggi untuk menjadi sebuah negara maju menjadikan bidang pendidikan semakin mencabar. Justeru, inisiatif Bahagian Pembangunan Kurikulum menerbitkan Buku Panduan Kreativiti dan Inovasi dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang memberikan paradigma baru kepada kurikulum ini amat sesuai dan kena dengan perkembangan semasa dunia yang semakin kompetitif. Saya percaya modul ini menyediakan garis panduan yang jelas dan terperinci kepada guru untuk mendorong pelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif secara terancang.

Sebagai

pelaksana

dasar,

saya

mengharapkan

agar

guru

mempunyai

kesungguhan dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah merealisasikan hasrat negara. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah berusaha menghasilkan buku panduan ini. Selamat Maju Jaya.

(Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin) Menteri Pelajaran Malaysia

Â


Â

KATA ALU- ALUAN Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif dan memberi penekanan terhadap elemen kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran susulan daripada pengistiharaan Tahun Inovasi dan Kreaitiviti pada tahun 2010. Ia dijelmakan secara langsung dalam transformasi pendidikan negara, dimana ia menjadi

fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah pada

peringkat awal lagi. Kreativiti dan inovasi tidak dihadkan dalam bidang kepakaran tertentu sahaja tetapi ia dilaksanakan secara bersepadu dalam semua mata pelajaran agar ia dapat disesuaikan dengan persekitaran sedia ada. Oleh itu,

Kementerian Pelajaran

Malaysia telah meneruskan inisiatif menggalakkan penerapan elemen kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan di Malaysia yang telah dilakukan sejak tahun 1980an sehingga kini iaitu sejak pelaksanaan KBSR dan KBSM. Ia juga telah dilaksanakan secara holistik dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, individu harus diberikan kebebasan untuk berfikir secara kritikal serta disokong oleh persekitaran yang interaktif dan terancang. Ia bertujuan melahirkan insan yang mampu berdaya saing di arena global. Kejayaan sesuatu inovasi memerlukan keberanian untuk melakukan perubahan dan sentiasa inginkan perubahan untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Akhir kata tahniah dan syabas diucapkan kepada BPK khususnya, semua ahli panel dan orang perseorangan yang terlibat dalam pembinaan buku panduan ini sehingga ia menjadi sebuah bahan rujukan untuk semua golongan dan lapisan.

(TAN SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

Â


Â

KATA PENGANTAR Bagi merealisasikan hasrat Malaysia mencapai status negara maju, berdaya saing dan teguh menjelang 2020, negara memerlukan modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. Selaras dengan keperluan semasa ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah membangunkan Buku Panduan Kreativiti dan Inovasi dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sebagai rujukan guru memahami konsep kreativiti serta merancang pembelajaran yang mampu memberi motivasi kepada murid untuk lebih aktif, kreatif dan berfikiran kritis. Guru disarankan mengaplikasikan Model Proses Kreatif Terarah dalam pengajaran dan pembelajaran bagi membangunkan kreativiti dalam kalangan murid. Empat fasa atau langkah iaitu fasa persediaan, fasa imaginasi, fasa perkembangan dan fasa tindakan dicadangkan dalam membangunkan kreativiti dan inovasi. Setiap fasa mempunyai indikator amalan bagi membantu guru membuat penilaian terhadap proses dan hasil kerja murid secara berterusan. Setiap guru subjek boleh merujuk kepada jadual pemetaan kurikulum mengandungi indikator yang perlu dicapai setiap disiplin ilmu. Bagi mendapatkan gambaran dan idea bagaimana proses kreativiti terarah diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran guru boleh merujuk kepada contoh aktiviti pengajaran di dalam buku panduan ini. Adalah diharapkan buku panduan ini akan dapat membantu guru melaksanakan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru digalakkan memberi komen dan cadangan untuk memperbaiki lagi buku panduan ini.

(DR. MASNAH BINTI ALI MUDA) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Â

Â


PANDUAN PENGGUNAAN BUKU PANDUAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) Pengenalan Buku Panduan Kreativiti dan Inovasi dalam KSSR merupakan panduan yang dirangka bagi membantu dan menjana idea kepada para guru untuk menerapkan alemen kreativiti dan inovasi secara bersepadu di dalam semua mata pelajaran sewaktu pengajaran dan pembelajaran berlaku. Ia bertujuan membangunkan modal insan yang berdaya saing dan mampu berfikir secara kreatif, kritis dan produktif menerusi pembudayaan kreativiti dan inovasi dalam kehidupan seharian. Ia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dimana elemen tersebut dapat menyumbang ke arah pembangunan diri dan pembentukan jati diri, keluarga, masyarakat dan negara. Elemen kreativiti dan inovasi menjadi tunjang utama dalam transformasi pendidikan negara dan menjadikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sebagai penggalakan amalan seumur hidup. Model Proses Kreatif Terarah Terdapat pelbagai model kreativiti dan inovasi yang dapat dijadikan panduan oleh guru ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam atau luar bilik darjah. Bahagian Pembangunan Kurikulum memilih Model Proses Kreatif Terarah yang diubah suai daripada Directed Creativity, oleh Plsek P.E (1997) antara panduan melaksanakan kreativiti dan inovasi secara terancang dan sesuai diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model tersebut mempunyai empat fasa iaitu fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan. Pada peringkat persediaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah, murid akan menjalani aktiviti pemerhatian dan menganalisis. Selepas melalui fasa persediaan, murid meningkatkan keupayaan diri ke aktiviti menjana dan sintesis idea, di mana murid boleh menggabungkan idea sedia ada dengan yang baharu dan ia menggalakkan proses berfikir berlaku secara aktif semasa P&P. Oleh itu, idea tersebut akan ditambah baik dan murid akan menilai sama ada ia relevan dan boleh diaplikasikan. Idea

baharu ini akan dilaksanakan sebagai amalan berterusan dalam kehidupan seharian. Selain itu, buku panduan ini juga menyediakan beberapa contoh alat berfikir yang boleh diguna pakai ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi memudahkan pemahaman guru bagaimana mengaplikasikan Model Proses Kreatif Terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, buku panduan ini menjelaskan pelaksanaan proses tersebut melalui pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Ia dapat menggalakkan guru membuat persediaan lebih awal untuk menjadikan keseluruhan proses pembelajaran di bilik darjah yang lebih menarik dan efektif. Fokus pengajaran dan pembelajaran juga akan lebih interaktif iaitu interaksi antara guru dan murid, murid dan guru dan murid dan murid ketika proses tersebut berlaku.

i


INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Setiap mata pelajaran mempunyai indikator kreativiti dan inovasi yang dapat membantu mencapai objektif pengajaran dan ia memudahkan guru menerapkan secara bersepadu dalam mendidik murid menjadi kreatid dan inovatif. Matlamat buku panduan ini ialah untuk membantu guru melaksanakan pengajaran dan pengajaran kreatif dan inovatif secara terancang. Walaubagaimanapun, guru tidak terikat dengan Model Proses Kreatif Terarah sahaja untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian yang menarik. Guru boleh menggunakan model lain untuk berkreatif secara langsung di dalam atau luar bilik darjah.

ii


BAB 1 PENGENALAN MATLAMAT OBJEKTIF KREATIVITI INOVASI MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR

Kreativiti, sebagai satu anugerah Tuhan merupakan potensi yang dimiliki oleh semua individu. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dibangun dan dikembangkan dalam kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan, melihat hubung kait, menjangka peristiwa yang akan berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan, meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. Bagi memastikan kurikulum persekolahan dapat membangunkan daya kreativiti murid, objektif pembelajaran yang berkaitan kreativiti perlu dikembangkan. Aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti perlu disediakan dan murid perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang saling berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Dalam konteks pendidikan, kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi pembangunan modal insan yang dihasratkan. Kreativiti dalam P&P dapat dilihat apabila murid: • suka menyoal dan mencari jawapan, • membuat hubung kait, • menjangka peristiwa yang akan berlaku, • membuat spekulasi tentang kemungkinan, • meneroka dan melahirkan idea, • berfikir secara lateral, dan • sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. 1  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


1.1 MATLAMAT Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti, agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. 1.2 OBJEKTIF Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: i. ii. iii. iv. v.

Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. Berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian.

1.3 KREATIVITI Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang ada untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau tujuan tertentu. 1.4 INOVASI Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea yang dihasilkan untuk menambah nilai terhadap produk, perkhidmatan, proses, kaedah, model dan sistem.

2  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


1.5 MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir melibatkan aplikasi kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran menaakul. Perkaitan kesemua kemahiran berfikir ini menjadi strategi proses berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

KEMAHIRAN BERFIKIR  

KRITIS

-­‐ mencirikan   -­‐  membanding  beza   -­‐  mengumpul  dan  mengkelas   -­‐  membuat  urutan   -­‐  menyusun  ikut  keutamaan   -­‐  menganalisis   -­‐  mengesan  kecenderungan   -­‐  menilai   -­‐  membuat  kesimpulan  

-­‐ -­‐  

MENAAKUL                  -­‐            Logik                  -­‐            Rasional  

KREATIF -­‐  menjana  idea   -­‐  menghubung  kait   -­‐  membuat  inferens  

-­‐ meramal   -­‐  membuat  hipotesis  

 

-­‐ mensintesis   -­‐  mengitlak  

STRATEGI BERFIKIR/   METAKOGNITIF  

-­‐ membuat  gambaran  mental  

-­‐

               -­‐    Mengkonsepsi                    -­‐    Menyelesaikan                                      masalah                      -­‐  Membuat  keputusan        

KREATIVITI

INOVASI

Rajah 1: Model Kemahiran Berfikir (Diubahsuai daripada Buku Panduan Kemahiran Befikir Kritis & Kreatif) Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea.

3  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. Idea baharu terhasil melalui ilham atau gabungan idea yang ada. Kemahiran menaakul merupakan salah satu kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang membuat keputusan berdasarkan akal dan logik. Penaakulan merupakan penerangan tentang kesan dan akibat mengapa terjadinya sesuatu disamping dapat membuat ramalan atau andaian. Ia merupakan proses kognitif yang menggunakan fakta atau pengetahuan, data dan strategi menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan keputusan. Kemahiran menaakul juga melibatkan proses untuk menghasilkan maklumat dan membuat andaian awal berdasarkan pengetahuan sedia ada. Proses penaakulan akan menjana kemahiran intelek seseorang untuk membolehkan individu tersebut memahami idea dan konsep dengan lebih jelas justeru membuat kesimpulan yang rasional. Metakognisi merupakan operasi mental secara berstrategi tentang proses berfikir. Ia melibatkan tiga operasi iaitu: I.

merancang -

II.

memantau

-

III.

menilai

-

menentukan matlamat, mengenalpasti halangan dan cara mengatasinya meramal keputusan dan mempunyai sebab yang jelas untuk mengenalpasti konteks, membuat hubungkait dan membuat analogi mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan serta membuat pengubahsuaian secara sedar bagi mengesan kesilapan dan halangan membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubahsuai strategi dan kaedah penyelesaian masalah menilai ketepatan atau kesilapan keputusan serta mengenalpasti keperluan untuk tindakan lanjut menentukan keberhasilan dan mempertimbangkan untuk digunakan dalam situasi lain

4  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2 PEMBANGUNAN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF TERARAH ALAT BERFIKIR

Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Buku ini menggunakan kerangka model proses kreatif terarah yang diubahsuai daripada Plsek, P.E.(1997) sebagai panduan untuk guru melaksanakan P&P yang kreatif dan inovatif. 2.1 MODEL PROSES KREATIF TERARAH Model proses kreatif terarah mempunyai empat fasa. Empat fasa tersebut ialah: 1. Persediaan a. Permerhatian b. Analisis 2. Imaginasi a. Penjanaan idea b. Sintesis idea 3. Perkembangan a. Penambahbaikan b. Menilai 4. Tindakan a. Pelaksanaan b. Amalan berterusan

5  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Rajah 2 : Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Plsek P. E., (1997)

Pada peringkat persediaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah, murid akan menjalani aktiviti pemerhatian dan menganalisis. Selepas melalui fasa persediaan, murid meningkatkan keupayaan diri ke aktiviti menjana dan sintesis idea, di mana murid boleh menggabungkan idea sedia ada dengan yang baharu dan ia menggalakkan proses berfikir berlaku secara aktif semasa P&P. Oleh itu, idea tersebut akan ditambah baik dan murid akan menilai sama ada ia relevan dan boleh diaplikasikan. Idea baharu ini akan dilaksanakan sebagai amalan berterusan dalam kehidupan seharian.

6  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2.1.1 Fasa Persediaan Jadual 1: Indikator Proses Kreatif Terarah Fasa Persediaan Fasa Persediaan Kemahiran Utama Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

Indikator • • • • • • • •

Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu

• • • • • • • •

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat Mendapatkan makna dengan betul Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa Mengkaji kesan baik dan kesan buruk Mengimbas kembali idea. Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat

7  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2.1.2 Fasa Imaginasi Jadual 2: Indikator Proses Kreatif Terarah Fasa Imaginasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Penjanaan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara

Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu

Indikator • • • •

• •

• •

Menghasilkan idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik) Menghasilkan idea secara berterusan Menghasilkan idea yang bermakna Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan dan membina tajuk. Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan, laporan dan lakaran Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan Membuat keputusan tentang sintesis akhir Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan Membuat refleksi yang berterusan

8  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2.1.3 Fasa Perkembangan Jadual 3: Indikator Proses Kreatif Terarah Fasa Perkembangan Fasa Perkembangan Kemahiran Utama

Indikator

Penambahbaikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan

• • •

Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

• •

• •

Menokok tambah idea Mengubah suai idea Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan Memberi pelbagai kategori atau aspek

Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu Membuat wajaran dengan betul Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka

9  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2.1.4 Fasa Tindakan Jadual 4: Indikator Proses Kreatif Terarah Fasa Tindakan Fasa Tindakan Kemahiran Utama

Indikator

Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip

Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif

• •

• •

Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil

Peka kepada perkara di sekeliling Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan

10  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2.2 Alat berfikir Bagi memastikan pembangunan kreativiti dapat dilaksanakan dengan berkesan, proses berfikir yang teratur dan sistematik perlu diaplikasikan. Dalam melaksanakan proses tersebut penggunaan alat berfikir yang bersesuaian dapat mencapai hasil yang dihasratkan. Berikut adalah contoh alat berfikir yang boleh digunakan: Jadual 5 : Contoh Alat Berfikir Alat Berfikir

Huraian

Laman sesawang (

)

Istilah (Glossary of terms)

Alat berfikir dari A – Z dan strategi serta modal http://www.enchantedlearning.com/grap pembelajaran. hicorganizers/flowchart/ Penerangan : Apa? Mengapa? Bagaimana? http://www.pegasuscom.com/glossary.ht ml

Taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy)

Alat yang digunakan untuk mengelas soalan dan http://www.n8w.com/wp/1937 aktiviti berdasarkan 6 tahap pemikiran iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, http://www.itcpublications.com.au menganalisis, menilai dan mencipta

Sebab dan Akibat (Cause and effect)

Alat yang keputusan.

Peta Konsep (Concept map)

Peta grafik yang bermula dengan idea utama dan http://www.lionden.com/concept_maps.h dikembangkan bagi menunjukkan idea yang tm berkaitan sebagai cabangnya.

menghubungkan

sebab

11  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

dengan http://www.mapthemind.com/thinkingma ps/themaps/multiflow/index.htm l http://www.thinkingprocess.co.uk/model/ improvement/tools/pdf/fishbone.pdf


Enam Topi Pemikiran De Bono (De Bono's Six Thinking Hats)

Alat berfikir lateral.

Grafik (Graphing)

Alat untuk visual.

Carta Tulang Ikan (Fishbone diagram)

Alat untuk mengenalpasti sebab dan akibat. Alat http://swellresearch.blogspot.com/2009/ yang berguna untuk merancang penulisan 02/using-fishbone-organisers-in-ourkarangan. school.html

Carta Lotus (Lotus diagram)

untuk

menggalakkan

menyampaikan

maklumat

secara http://cooltoolsforschools.wikispaces.co m/Creativity+Tools

http://www.docstoc.com/docs/4201940/L Alat untuk mengurus dan mengelas maklumat otus-Diagram yang banyak secara sistematik.

12  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

pemikiran http://www.debonothinkingsystems.com/ tools/6hats.htm


13  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Peta Minda (Mind map)

Alat yang menggunakan gambar, visual, warna, http://www.squidoo.com/Tony-Buzan-srekabentuk dan corak untuk menyampaikan Mind-Mapping-Thle-Ultimate-Thinkingsesuatu konsep atau idea. Tool

SWOT

Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Ancaman

Carta T (T Chart)

Alat yang digunakan untuk menyenaraikan idea http://www.enchantedlearning.com/grap atau isu yang menyokong atau membantah hicorganizers/flowchart/ sesuatu hujah.

14  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

http://www.toolkitforthinking.com/criticalthinking/swot-analysis


Peta Pemikiran (Thinking maps)

Alat yang membantu dalam membuat keputusan.

Carta Y (Y chart)

Alat sumbangsaran yang digunakan berdasarkan http://www.itcpublications.com/thinking_t apa yang dilihat, dirasa dan dijangka. Membantu ool_tmplts_y_chart dalam menjelaskan konsep dan idea.

                        15    KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

http://www.enchantedlearning.com/grap hicorganizers/flowchart/


3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan Proses Kreatif Terarah menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Persediaan guru yang sempurna menjadi faktor utama menjayakan keseluruhan proses pendidikan di bilik darjah. Dalam membangunkan kreativiti, terdapat beberapa strategi P&P yang sesuai diaplikasikan oleh guru. Antara strategi P&P yang boleh digunakan untuk melahirkan murid inovatif ialah: • • • • •

Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projek

3.1

Aplikasi Proses Kreatif Terarah 3.1.1 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Jadual 6: Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Persediaan § Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

Imaginasi § Penstrukturan idea § Meneroka § Menjelas § Konstruk idea baru

16  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Perkembangan § Penjelasan lanjut § Aplikasi idea

Tindakan § Penilaian § Kaji semua perubahan idea § Penyiasatan lanjutan


3.1.2 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Jadual 7 : Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan § § § §

Memerhati Menciri Mengelas Menyoal

Imaginasi § § § §

Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis

Perkembangan § Menguji hipotesis

Tindakan § Membuat kesimpulan § Melapor § Dokumentasi § Mentaksir

3.1.3 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Masalah Jadual 8: Strategi Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Masalah Persediaan § Mengenal pasti masalah § Menjelaskan masalah

Imaginasi § Mencari alternatif penyelesaian § Mencari penyelesaian

17  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Perkembangan § Melakukan operasi § Menilai penyelesaian masalah

Tindakan § Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat


3.1.4 Aplikasi dalam Keputusan

Strategi

Pembelajaran

Berasaskan

Membuat

Jadual 9: Strategi Pembelajaran Berasaskan Membuat Keputusan Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Membuat Keputusan Persediaan § Mengumpul maklumat § Mengenal pasti matlamat § Mengenal pasti alternatif § Menganalisis alternatif

Imaginasi § Meramal § Menyusun alternatif § Pemilihan alternatif

Perkembangan

Tindakan

§ Menilai § Membuat alternatif yang keputusan dipilih § Membuat rumusan

3.1.5 Aplikasi dalam Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Jadual 10: Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran berasaskan Projek Persediaan § Tinjauan berfokus/ berstruktur § Penyoalan

Imaginasi § Meneroka § Merancang § Meramal

18  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Perkembangan § Meneroka § Mencari maklumat § Membuat prototaip

Tindakan § Menganalisis maklumat § Merumus § Mentaksir § Melapur § Dokumentasi § Menguji prototaip


3.2 FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerapan Proses Kreatif Terarah dalam P&P, boleh dijalankan langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan. Jadual 11 memperlihatkan setiap fasa Model Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepada fokus P&P berasaskan kepada contoh soalan atau rangsangan. Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan oleh: I. II. III.

guru murid murid

murid guru murid

Ia akan mengerakkan minda murid untuk berfikir kreatif untuk menggalakkan kreativiti berlaku secara berterusan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Jadual 11: Fokus Pengajaran dan Pembelajaran

Persediaan

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid.

Membuat pemerhatian secara aktif.

Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna. Mengenal pasti tahap kefahaman murid. Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud.

Menyampaikan idea individu. Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang. Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman.

19  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Apakah yang dimaksudkan dengan…? Beritahu secara lanjut tentang..? Apa yang buat anda berfikir sedemikian..? Bagaimana anda pasti? Bagaimana anda mendapat idea sedemikian?


Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea.

Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat.

Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.

Imaginasi

Meneroka dan menyiasat soalan murid. Menguji dan membahaskan idea murid. Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid.

Bagaimana anda boleh..? Apa anda akan buat jika..?

Membangunkan asas pengalaman bagi Bagaimana anda tahu jika..? sesuatu konsep/ fenomena. Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang...? Membina idea baru. Mengapa anda Membina asas menggunakan kaedah/ kepada pengalaman cara/teknik tersebut? yang selari untuk membantu mereka Bagaimana anda dapat idea dalam proses tersebut? perkongsian dan berkomunikasi. Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan.

20  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Bagaimana anda akan..?


Perkembangan

Fasa

Tindakan

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Contoh soalan/ Rangsangan/Penaakulan Mewujudkan Membina semula dan Bagaimana anda situasi/konteks baru memberi penjelasan mengesahkan/ untuk menguji lanjut /kefahaman membuktikan…? kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta Apa akan berlaku jika…? minda dll). Apa lagi yang perlu Membuat hubung diketahui..? kait pelbagai konsep yang berkaitan. Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk Aplikasikan memastikan…? pemahaman dengan aktiviti harian.

Fokus Guru

Fokus Murid

Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap.

Menyelesaikan tugasan. Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.

21  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Soalan Contoh/ Rangsangan/Penaakulan Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya?


4 INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI

INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN

Perubahan mencetuskan pembaharuan dan pembaharuan memungkinkan kemajuan. Setiap guru merupakan agen pembentukan modal insan kreatif dan inovatif. Hasil daripada perubahan ini akan menyumbang kepada pembentukan generasi yang berkualiti. 4.1

INDIKATOR KREATIVITI DAN INOVASI DALAM MATA PELAJARAN Jadual 11 : Indikator Kreativiti dan Inovasi Bagi Mata Pelajaran Indikator

Mata Pelajaran Bahasa

Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca dan menulis), murid: • Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan, bahasa isyarat dan tulisan. • Mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea, pengalaman, teks dan perkataan. • Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. • Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita, lakonan, puisi dan nyanyian. • Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

22  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Mata Pelajaran

Indikator

Pendidikan Kesenian

Pendidikan Muzik Melalui mendengar, menggubah, improvisasi dan persembahan murid: • Mengaplikasikan pengetahuan muzikal, kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu. • Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. • Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan. • Mengapresiasi karya (memberi respons, menilai hasil karya).

Pendidikan Seni Visual Melalui aktiviti menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, murid: • Menghasilkan idea yang asli, menarik,imaginatif, unik, dan inventif • Berupaya menunjukkan kelancaran dalam menjana, menyelidik dan menganalisis maklumat secara visual bagi membentuk idea yang berterusan dan bermakna • Menunjukkan potensi mengembangkan, menambah baik, mengubah suai dan mempelbagai idea dari bahan, alat, media, proses, teknik secara sistematik • Menghuraikan dan membincangkan aspek-aspek apresiasi karya (memberi respons, menterjemah karya, menilai hasil karya) dalam bentuk penghuraian yang bermakna dan ilmiah Mengaplikasi ciri-ciri visual dalam menghasilkan sesuatu yang unik, bernilai, berfungsi kepada individu, masyarakat dan budaya.

23  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Mata Pelajaran

Indikator

Sains

Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji, eksperimen, berbincang, membina pernyataan dan penjelasan) murid: • Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena. • Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. • Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. • Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan. • Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik dengan kehidupan harian.

Matematik

Melalui penyelesaian masalah, penaakulan mantik, komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi, murid: • Membina model matematik melalui corak dan hubungan. • Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran, pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. • Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain. • Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. • Membuat konjektur (ekstrapolasi, unjuran, sebab dan akibat).

24  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Indikator

Mata Pelajaran

Melalui kemahiran asas, murid: • Meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu • Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan • Mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nila estetika • Memilih dan menggunakan taktik, strategi dan idea dalam pergerakan dan permainan

Pendidikan Jasmani

Mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang program kecergasan fizikal

Melalui banding beza, penyelesaian masalah, membuat perkaitan dan pengamalan yang sihat, murid dapat: • Mengamalkan budaya dan cara hidup yang sihat

Pendidikan Kesihatan

Sejarah

Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi, murid • Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilemma, pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu. • Memahami dan menghayati peristiwa sejarah dalam menghasilkan perasaan empati. • Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam proses menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • Memupuk semangat inkuiri dan eksplorasi dalam memahami peristiwa Sejarah.

Moral

Melalui penglibatan murid dalam: • Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan, termasuk membuat keputusan dan berkempen.

Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti.

25  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Mata Pelajaran

Indikator

Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran, rekaan, penghasilan, dan ciptaan murid: • Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevan dan berkaitan dengan keperluan, kehendak dan peluang dalam kehidupan. • Menjana idea, membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea, menghasilkan model berdasarkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai. • Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri.

Pendidikan Islam

Melalui perbincangan, penggabung jalinan ilmu dalam Pendidikan Islam dan dengan disiplin ilmu yang lain, murid: • Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Al-Quran. • Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s.a.w. • Menghasilkan tulisan jawi dan khat, dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj, buku skrap, folio, jahitan dan lain-lain.

26  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


4.2 Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengikut Mata Pelajaran 1. Bahasa Melayu

Mata Pelajaran

:

BAHASA MELAYU

Tahun

:

1

Masa

:

60 MINIT

Tema

:

Persekitaran Saya

Tajuk

:

Aktiviti di Sekolah

Fokus Utama Standard Kandungan

:

5.2 – Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Standard Pembelajaran

:

5.2.1 – Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

Fokus Sampingan Standard Kandungan

:

3.5 – Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran

:

3.5.2 – Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

Objektif

:

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. ii. mengklasifikasikan perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang diberi.

Pentaksiran

:

Murid diminta mencatat perkataan untuk diklasifikasikan berimbuhan awalan dan akhiran dalam latihan yang diberi.

Refleksi

:

(Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan)

27  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Fasa Fasa Persediaan - pemerhatian - analisis

Cadangan Aktiviti a. Murid diminta memerhati gambar yang dipaparkan dan mencatat pada papan hitam. b. Murid memilih satu kad gambar dan menyampaikan maklumat berkaitan dengan gambar dengan bimbingan guru. Contoh soalan: - Itu gambar apa? - Mengapakah kamu pilih gambar itu?

Fasa Imaginasi - penjanaan idea - sintesis idea

Fasa Perkembangan - penambahbaikan - penilaian

a. Guru memaparkan kad perkataan kata dasar. b. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan. c. Murid diminta menampal kad perkataan pada gambar yang dipaparkan pada papan hitam. d. Guru menunjukkan kad imbuhan dan memperkenalkan imbuhan awalan dan akhiran ‘me’ dan ’an’. e. Guru meminta murid memadankan imbuhan yang sesuai pada kata dasar yang dipaparkan. f. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Aktiviti 1 a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dberi keratan akhbar dan kertas majung. b. Setiap kumpulan diminta mencari, menggunting dan menampal perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam tajuk-tajuk akhbar. c. Setiap kumpulan diminta menampal perkataan-perkataan berimbuhan tersebut mengikut kreativiti masing-masing.

Aktiviti 2 a. Sebahagian murid diberi kad perkataan yang mengandungi kata dasar. b. Sebahagian lagi murid diberi kad imbuhan awalan dan akhiran. c. Murid-murid diminta mencari pasangan masing-masing untuk memadankan imbuhan 28  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Catatan Kad gambar: -melompat -menyanyi -melukis -mainan -makanan -minuman

Lampiran 2 Kad perkataan: -lompat -nyanyi -lukis -main -makan -minum

Bahan: -keratan akhbar -kertas majung

Lampiran 3 Bahan: Kad manila Kad perkataan imbuhan dan kad


dan kata dasar. d. Pasangan yang berjaya memadankan kata dasar dan imbuhan dikehendaki menulis perkataan berimbuhan pada papan hitam. Fasa Tindakan - pelaksanaan - amalan berterusan

perkataan kata dasar

Aktiviti 1 a. Setiap kumpulan diminta mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas. -

Sebutkan perkataan-perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang telah ditampal.

b. Murid-murid mencatat perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang telah dibentang oleh setiap kumpulan dalam buku latihan. Aktiviti 2 a. Setelah semua pasangan berjaya memadankan perkataan berimbuhan tersebut, murid-murid diminta mencatat perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dalam buku latihan. Pentaksiran

a. Murid diminta menulis imbuhan awalan dan akhiran pada kata dasar yang diberi dalam lembaran kerja. b. Guru menilai latihan yang dibuat oleh murid.

29  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Lembaran Kerja 1


Lampiran 1

Kad Gambar

30  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Lampiran 2

melompat melukis menyanyi mainan makanan minuman

31  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Lampiran 3

Contoh kad cantuman Kad imbuhan dan kad kata dasar

main me

makan me

minum me

32  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

an nyanyi

an lompat

an lukis


Lembaran Kerja 1 Padankan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang sesuai.

lukis

makan

lompat

minum

nyanyi

main

Imbuhan awalan

Imbuhan akhiran

an me

33  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


2. Bahasa Inggeris

Subject

:

English

Year

:

1

Time

:

60 minutes

Content Standard

:

4.3 By the end of the of the 6-year primary schooling, pupils will be able to plan, organize and produce creative works for enjoyment

Learning Standard

:

4.3.1

Objective

:

By the end of the lesson, pupils will be able to act and take part in a stage performance.

Assessment

:

Teacher evaluates the speaking skills of the pupils, their creativity, teamwork and cooperation in putting up a stage performance.

Reflection

:

Pupils participate in staging a performance and enjoy the activity.

Phase Preparation phase

Able to take part with guidance in a performance based on: c. fables/stories

Suggested Activities 1. The teacher asks if pupils remember the story – ‘The Missing Wig’.

Notes Refer to appendix 1 for the dialogue chart.

2. The teacher brings a wig to show pupils and asks them: a. What is this? b. Have you seen this before? c. How is this used? d. Can you remember a story that you have heard before about a wig? 3. Pupils respond and try to recall the story which they have heard before.

Imagination Phase

4.  Divide pupils to role play the people involved in the activity that will be carried out. 5. The teacher lists the roles involved and asks pupils to try and guess what each role entails.

34  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

a. Actors - to act out the dialogue b. costume team - to dress the actors c. prop team -


Eg: a. What does an actor do? b. What does a costume team do? c. Why do we need a prop team? d. What must the prompters do? e. What is the role of the audience?

Development Phase

Action Phase

6. Arrange pupils in their respective positions.

Refer to Appendix 2 for suggested layout.

7.  The teacher shows the pupils the layout of their respective positions. She asks pupils who have been assigned roles to go to their respective positions on their own.         8. Carry out dry run.

Prepare costumes, props and cue cards.

9. The pupils practise performing on their own. They learn about teamwork and cooperation. 10. Pupils role play with guidance. 11.  The pupils start performing and the teacher guides where necessary.    

35  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

to hold the figurines d. camera man - to record the movie e. prompters to hold the cue cards f. audience – to watch and show appreciation

Roles are interchangeable.


Appendix 1

The Missing Wig Thum Thum and his grandpa are in the garden. Thum Thum :

What are you doing, grandpa?

Grandpa

My wig! My wig!

:

Thum Thum :

Is it under your thick book?

Grandpa

No … no … no….

:

Thum Thum :

Is it behind your three flower pots?

Grandpa

No … no… no…

:

Thum Thum :

Look! A big moth on a rose.

Grandpa

Oh! My wig.

:

Thum Thum :

Ouch! My thumb. A thorn in my

thumb. Grandpa

:

Pull out the thorn. Throw it away, Thum Thum.

Grandpa is happy.

36  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Appendix 2

Layout for Language Art Activity

Costume Corner Prompters – grandpa’s lines

 

Stage

Actors

Prompters – Thum Thum’s lines

Audience

Prop Corner

List of people for role play: 1. Actors

2. Prop team

3. Costume team

4. Camera man

5. Prompters for Grandpa’s lines

6. Prompters for Thum Thum’s lines

7. Audience

37  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


3. Matematik Mata Pelajaran:

Matematik Tahun 2

Bidang:

Nombor dan Operasi

Tajuk:

Darab

Standard Kandungan:

Murid dibimbing untuk: Menulis ayat Matematik bagi operasi darab.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk: i.

Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit, (b) Gambar, (c) Garis nombor,

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensil yang diletakkan di atas meja.

38  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Berapakah bilangan pensil semuanya?

ii. Berapa bilangan pensil bagi setiap kumpulan? Bincangk

b. Gerakkan pensil dalam kumpulan dua-dua.

i.


c. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah:

d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

2

2

0 2 18

2

4

2

6

2

8

10

12

14 16

e. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. f.

Imaginasi

Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

Penjanaan Idea Gunakan cip.

39  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

i.

Lihat gambar, dan bincangkan apa yang dapat kamu lihat?

ii. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. iii. Bincangkan dengan rakan.


i. Bincangkan. ii. Setiap kumpulan ada berapa bentuk? iii. Ada berapa kumpulan?

Sintesis Idea

b. Bawa murid keluar dari bilik darjah. i. Minta murid membentuk kumpulan lima-lima dengan menggunakan daun. ii. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-puluh dengan menggunakan batu.

iv. Bentukkan kumpulan lima-lima dengan menggunakan daun. v. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

diberi dapat disempurnakan.

Perkembangan

a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

Penambahbaikan

Menilai

b. Tunjukkan kasut yang dipakai oleh murid, setiap sepasang terdiri dua kasut.

40  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

i.

Berapakah bilangan bentuk yang sama? ii. Bagaimana kamu mengelaskannya? iii. Sebutkan bilangan bentuk yang sama bagi setiap kumpulan?


Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 4 dan Lembaran Kerja 5 kepada setiap murid.

Pelaksanaan

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

41  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Lembaran Kerja 4 Nama :__________________________ Kelas:__________________

a.

Berapakah bilangannya? 1.

___

2.

____

___

___

___

____

3.

42  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

____

___

____


B

Tuliskan.

2

5

10

4

43  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Lembaran Kerja 5


4. Sains

Mata Pelajaran

:

SAINS

Tahun

:

Tahun 6

Masa

:

90 minit

Standard Kandungan

:

Mensintesis pengetahuan tentang pengaratan bahan

Standard Pembelajaran

:

Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan bahan

Fasa

Cadangan Aktiviti

1. Fasa Persediaan

1. Murid melawat persekitaran sekolah dan membuat pemerhatian objek-objek di sekeliling mereka.

Ø Pemerhatian Ø Mengumpul Maklumat Ø Menganalisis

2. Murid merekodkan objek-objek yang berkarat dan tidak berkarat berdasarkan pemerhatian mereka. Contoh soalan guru: Berdasarkan pemerhatian kamu, nyatakan objek berkarat dan tidak berkarat.

Adakah objek yang berkarat itu tidak dicat?

44  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

Apa yang kamu sangka menyebabka n besi itu berkarat?

Adakah objek yang berkarat itu terdedah kepada hujan?

Pada fikiran kamu, mengapa objek itu dicat?  

Objek yang berkarat ini diperbuat daripada bahan apa?

Adakah kamu fikir air hujan itu menyebabkan besi itu berkarat?


2. Fasa Imaginasi Ø Penjanaan Idea Ø Meneroka Ø Merancang

3. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai faktor-faktor yang menyebabkan besi berkarat. Contoh soalan guru: Apakah yang kita hendak buktikan dalam aktiviti ini?

Apakah faktor yang menyebab kan besi berkarat?

Kita telah lihat objek yang diperbuat daripada besi yang terdedah kepada air dan udara berkarat.

Sekarang kita ada empat batang paku dan kita hendak menguji adakah benar air dan udara akan menyebabkan paku besi ini berkarat.

4. Murid berbincang tentang faktor yang menyebabkan objek yang diperbuat daripada besi berkarat. Contoh soalan: Jika kamu kata air merupakan faktor penyebab pengaratan, apakah faktor lain yang kamu tetapkan dan manipulasikan?  

45  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      

k a r a t  

Jika kamu kata udara merupakan faktor penyebab pengaratan, apakah faktor lain yang kamu tetapkan dan manipulasikan?


3. Fasa Perkembangan

5. Setiap kumpulan menguji faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan sesuatu bahan dengan menggunakan paku besi.

Ø Menguji hipotesis Ø Penambahbaikan Ø Penilaian

6. Setiap kumpulan membuat kesimpulan tentang faktor yang menyebabkan pengaratan berdasarkan eksperimen yang dijalankan. Contoh soalan guru : • • • •

4. Fasa Tindakan Ø Rumusan Ø Pelaksanaan Ø Penyiasatan lanjutan

Antara paku-paku ini, yang manakah yang tidak berkarat setelah seminggu? Mengapakah paku ini tidak berkarat? Antara paku-paku ini, yang manakah berkarat? Mengapa paku ini berkarat?

7. Murid menulis kesimpulan eksperimen mereka di papan hitam / buku rekod amali. 8. Murid mencadangkan cara lain penyimpanan yang boleh mengelakkan paku besi daripada berkarat selain daripada penggunaan minyak dan cat.

46  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


RUJUKAN Muat turun daripada http://www.yim.my/index.cfm?&menuid=3&lang=EN, Yayasan Inovasi Malaysia, pada 23 Mac 2012 Muat turun daripada http://www.sac.sa.edu.au/libraru/Library?Topics/thinking_skills/thinking.html , Catherine McAuley Library, pada 23 Mac 2012

Muat turun daripada http://www.directedcreativity.com/pages/WPModels.html , Paul E Plsek, 1997) pada 28 Februari 2010 Muat turun daripada http://www.cdl.org/resourcelibrary/articles/teaching_creativity.php. pada 28 Februari 2010 Rancangan Malaysia ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006. Edisi Pelancaran. 2006-2010. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia INNOVATION Enabling Transformation, 2008-2. Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan: Lim Kok Wing University of Creative Technology Y. B. Dato’ Hishamuddin Tun Hussein, 2008. Teks Perutusan Tahun Baru 2008, Kementerian Pelajaran Malaysia; 4 Januari 2008.   Runco, M.A., 2007. Creativity Theories and Themes: Research, Development and Practice. Amsterdam: Academic Press. Gardner. H, 2005. Five Minds for The Future. Boston: Harvard Business School Press. Kamus Dewan, 2005. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Starco.A.J, 2005. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. M. Azhar A. Hamid, 2004. Kreativiti: Konsep, Teori dan Praktis. Skudai Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 47    KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Ulf Larsson, 2004. Budaya Kreativiti Pameran Seratus Tahun Hadiah Nobel, Kuala Lumpur. Hargreaves. A, 2003. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Uncertainty. New York: Teachers College Press. Fasko, D. JR,”Education and Creativity” dlm Creativity Research Journal Vol.13, Nos.3&4, hlm317-327, 2001. Stenberg, R.J,. Williams, W.M,.1996. How To Develop Student Creativity. Tun Mahathir, 1991. Wawasan 2020: Malaysia Melangkah ke Hadapan (terjemahan). Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur, 28 Febuari 1991.

48  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


PANEL PENYUMBANG Sidang Editor: Dr. A’Azmi Shahri

Ketua Sektor Dasar & Penyelidikan

Penyumbang:

Baharin Yahya

BPK

Suriya Ahmad

BPK

Lau Shin Chai

JPN Sarawak

Rosli Omar

JPN Kedah

Jamilah Omar

UPSI

Nor Azian Mohd Kamel

BPK

Salbiah Mohd Som

BPK

Wahab Ibrahim

BPK

Dr. Nor Zihan Hussin

BPK

Ansori Ishak

BPK

Norhayati Mokhtar

BPK

Roslan Mohamed

JPN Johor

Ruslan Mohd Yusof

JPN Kelantan

Mohd Nor Awaludin

JPN Negeri Sembilan

Ahmad Fauzi Abd Rahman

Universiti Malaya

Amy Wong On Mei

IPGM Pulau Pinang

Dr. Siti Hajar Abd Aziz

IPGM Bahasa Antarabangsa

Zulkifli Husin

IPGM Raja Melewar

Chua Chee Ming

IPGM Raja Melewar

Arif Othman

IPGM Raja Melewar

Razid Abdul Karim

IPGM Ipoh

Rofilah Md Said

SMK Dato’Klana Putra

Mohd Aris Tammiji

SMK (P) Methodist Kuantan

Aishah Borhan

SK Gangsa

49  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Pakar

Mazlan Ismail

BPK

Mata Pelajaran:

Zainab Abdullah

BPK

Regina Joseph Cyril

BPK

Queck Weng Kim

BPK

Mohd Ali Henipah Ali

BPK

Kamarul Azlan Ahmad

BPK

Radin Muhd Imaduddin

BPK

Faseha Jelani

BPK

Muhammad Kamil Ali

BPK

Mohd Nizam Mohd Yusof

BPK

Kunaaseelan a/l Subramaniam

BPK

Norlie Ismail

BPK

Faizah Alias

BPK

Tan Chew Keok

BPK

Norazza Ibrahim

BPK

Kamariah Mohd Yassin

BPK

Liza Othman

BPK

Ahmad Bustamam Mohd Ali

BPK

Roslan Majuki

BPK

Norbaitee Talib

BPK

K.Samsudin Kasan

BPK

Adam Othman

BPK

Massita Ramlan

BPK

Dato’ Abd Aziz Sheikh Kadir

Akademi Sains/MOSTI

Khairezan Rahmat

UiTM, Shah Alam

Md. Fuad Md Rafik

SK Telok Gong

Shahrizal Amir

SJKC Tai Thung

Sumbangan Khas:

Ilustrasi/Grafik:

       

50  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


POWER OF CREATIVITY AND INNOVATION

     

Jika Malaysia mahu bersaing dan berjaya dalam persekitaran global, kita mesti menerima hakikat yang kita mesti inovatif dalam membangunkan perniagaan kita, kita mesti lebih kreatif dalam menghasilkan barangan kita. Kita mesti transformasikan pendidikan kita kepada yang memupuk dan menggalakkan minat untuk meneroka dan mereka cipta. Kita mesti mempercepatkan usaha kita untuk menjadikan   masyarakat Malaysia sebuah masyarakat yang kreatif.

Ciri masyarakat kreatif: Maju dalam penyelidikan dan pembangunan Sains dan Teknologi Penghasilan pengetahuan tinggi Penyelidik berkelayakan, kompeten dan dipacu oleh industri Ramai individu kreatif, inventif dan inovatif Daya saing yang tinggi Pendidikan membangunkan kreativiti dan inovasi Memberi keutamaan kepada kreativiti dan inovasi Kreativiti menjadi amalan dalam kehidupan Maklumat dan pengetahuan dapat ditukar kepada produk, sistem atau perkhidmatan  

Sumber: Innovation-­‐Enabling  Transformation.   Lim  Kok  Wing  (2008);     Budaya  Kreativiti-­‐Pameran  Seratus  Tahun   Hadiah  Nobel  (2004)    

51  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


52  KREATIVITI  DAN  INOVASI  DALAM  KSSR      


Inovasi  

Penerangan tentang inovasi dan kreativiti

Inovasi  

Penerangan tentang inovasi dan kreativiti

Advertisement