Page 1

MEJAR MOHD JASMY ABD RAHMAN


KONSEP TEKNOLOGI & INOVASI DALAM PENDIDIKAN


â€˜â€Śâ€Ś...Kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahu pun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.

Galbraith


‘Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses idea. Kekuatannya terletak pada yang pertama iaitu proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat’. Instructional Media and Technologies For Learning. 7 Edition. 2009. Merill Prentice Hall. New Jersey


Evans dan Nation (2007) : ‘Technology is not a tool – its is an art or science of how to use a tool for a purpose’


TEKNOLOGI Elemen

Akal

Penyatuan Ilmu

Seni Paduan Alat & Bukan Alat

Sistem Sains


-Berasal daripada bahasa Latin – “pembaharuan� . Pembangunan teknologi baru atau aplikasi sesuatu teknologi dalam kegunaan tertentu (dinamik). - Inovasi merupakan idea, amalan atau bahan baru yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang. -Inovasi dalam penyelidikan dan pembangunan sentiasa bergerak seiringian.


- adanya maklumat yang relevan - daya memanipulasikan maklumat - mengetahui kelemahan-kelemahannya - memanipulasikan maklumat-gambar atau sebagainya - kreativiti utk merekacipta konsep-konsep - kreativiti utk menjana aplikasi-aplikasi baru


PENDIDIKAN

PROSES KOMUNIKASI KOMUNIKASI YANG YANG PROSES DIPERLAKUKAN SECARA SECARA SENI SENI DAN DAN DIPERLAKUKAN BERTEKNOLOGI BAGI BAGI MELAHIRKAN MELAHIRKAN BERTEKNOLOGI INSAN SEMPURNA SEMPURNA DARI DARI SEGI SEGI ROHANI, ROHANI, INSAN JASMANI, INTELEK INTELEK DAN DAN EMOSI. EMOSI. JASMANI,


Pengetahuan, Ilmu dan Kemahiran Masa Gerak Kerja Proses Sistematik Bakat Ketekunan dan Kesabaran


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pegetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


JASMANI

EMOSI

INTELEK

ROHANI


RENUNGAN

SURVIVAL SESEBUAH BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI ANTARA LAIN TERLETAK PADA KEKUATAN ILMU. TELAH TERBUKTI DALAM CATATAN SEJARAH BAHAWA BANGUNNYA TAMADUN SESUATU BANGSA ITU KERANA ILMU


Berikut beberapa syarat proses berlangsungnya komunikasi: a. Pengirim pesan (sender), b. Penerima pesan (receiver), c. Pesanan (message), isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain d. Tanggapan (feedback), tanggapan dari si penerima


Komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat disebut komunikasi non verbal misalnya anggukan kepala, geleng kepala menangis, tertawa dan lain-lain. Sedangkan komunikasi yang menggunakan kata-kata disebut komunikasi verbal. Sementara simbol-simbol bersifat abstrak.


Learning To Know

Learning To Do

Learning To Live Together

Learning To Be


Sahsiah Terpuji

Berkemahiran Tinggi Berfikir Secara Kreatif & Kritis


Potensi

Bakat

Kualiti


TUGAS PENDIDIK

Membentuk personaliti unggul -peribadi mulia, mempunyai sifat amanah dan kepemimpinan mulia serta berdisiplin dalam setiap tugasan dijalankan.


KATEGORI PENGAJARAN i. Menyampaikan maklumat ii. Memindahkan maklumat iii. Mendorong pembelajaran iv. Membina manusia yang lebih baik

Kajian didapati: 32% - kategori i dan ii 68% - kategori iii dan iv


Pertama: Pengajaran memerlukan guru dan pelajar bekerja bersama.

Kedua : Kerjasama yang dijurus ke arah satu tujuan iaitu membantu pelajar belajar.


Pembelajaran merupakan satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang kompleks, mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.


TEKNOLOGI PENGAJARAN

Teknologi Pengajaran meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk menyokong dan memperkukuhkan proses pengajaran


Media Pengajaran REISER (2006) Instructional Design and Technology

Rekabentuk Teknologi Prestasi

TREN TERKINI DALAM KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN


SEKIAN, TERIMA KASIH

Kuliah 1 konsep tekno & ino  

Konsep Teknologi

Kuliah 1 konsep tekno & ino  

Konsep Teknologi

Advertisement