Page 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

S

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H BG S R + 1


 Bahasa  Pendidikan Alam     

Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan

S

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA

P KS BGH R S +

 Kemahiran Belajar     

Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

2


S

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?

P KS BGH R S +

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang ď ś berfikiran kreatif, kritis dan inovatif ď ś mempunyai ciri dan sikap keusahawanan ď ś serta dapat menguasai kemahiran TMK Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

3


S

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?  Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Disciplined Mind

Synthesizing Mind

Respectful Mind

Ethical Mind

P KS BGH R S +

Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

● Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility

Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement 4


S

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)

P KS BGH R S +

 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE)  Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif  Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

5


Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.

EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

S

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?

P KS BGH R S +

Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

6


S

EMK: ELEMEN TAMBAHAN

P KS BGH R S +

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

7


EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI

S

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Apakah Kreativiti? Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H BG S R + 8


S

P KS BGH R S +

Kreativiti?

Inovasi?

 Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007).  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

 Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

9


S

Matlamat

P KS BGH R S +

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

10


       Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

S

OBJEKTIF

P KS BGH R S +

Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. KS SR

&

PB S

11


S

KREATIVITI DAN INOVASI

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum

 Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

Mata pelajaran berteraskan kreativiti     

Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

P KS BGH R S + Strategi P&P

 Konstruktivisme  Pembelajaran Kontekstual  Inkuiri penemuan  Pembelajaran berasaskan projek  Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan  Kajian masa depan

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

12


S

P KS Bagaimana membangunkan kreativiti? BGH Peranan Guru SR

1. Merancang Pengajaran dan Pembelajaran 2. Membimbing dan Menjadi Fasilitator 3. Mentaksir Berterusan 4. Mengurus Persekitaran Pembelajaran 5. Membangunkan Komuniti

metakognisi

Pemerhatian

Analisis

2. Imaginasi

1. Persediaan

Penjanaan idea

Amalan berterusan

Sintesis idea

metakognisi Pelaksanaan

4. Tindakan

+

metakognisi

Penambahbaikan

3. Perkembangan Penilaian metakognisi

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

13


Pemerhatian

Analisis Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

S

FASA PERSEDIAAN

P KS BGH R S +

Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling.

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KS SR

&

PB S

14


S

P KS BGH R S +

FASA IMAGINASI

Penjanaan Idea

Sintesis Idea Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KS SR

&

PB S

15


Penambah baikan

Menilai

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

S

FASA PERKEMBANGAN

P KS BGH R S +

Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

KS SR

&

PB S

16


S

P KS BGH R S +

FASA TINDAKAN Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lain

Amalan berterusan Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai KS SR

&

PB S

17


S

Aktiviti

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

1.

Pemerhatian

2.

Analisis

3.

Penjanaan idea

4.

Sintesis idea

5.

Penambahbaikan

6.

Menilai

7.

Pelaksanaan

8.

Amalan berterusan

P KS BGH R S Contoh Aktiviti +

18


S

P KS BGH R S +

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

Indikator

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

19


EMK: ELEMEN TAMBAHAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

S

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H BG S R + 20


S

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?

P KS BGH R S +

USAHAWAN TEKNOLOGI

PERKEMBANGAN EKONOMI

INOVASI Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

21


Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

Diterapkan melalui aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan KS SR

&

PB S

S

MATLAMAT

P KS BGH R S + Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

22


1

3

5 &

PB S

Mengamalkan sikap keusahawanan

Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional

4

KS SR

P KS BGH R S +

Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan

2

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

S

OBJEKTIF

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. 23


S

P KS BGH R S +

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:

EK2 EK 1 Mengamalkan sikap keusahawanan

Mengamalkan cara EK3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli

5EK

EK5 Nilai moral dan etika keusahawanan Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

EK4

Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan 24


S

PENDEKATAN

P KS BGH R S +

Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan

1 2

Pendekatan Penyebatian

Pendekatan Pengintegrasian

3

Pendekatan Pengaplikasian

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

25


S

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN

ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR

Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P

PENUTUP Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

26


S

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN

ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR

Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P

PENUTUP Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

27


S

P KS BGH R S +

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR

PENUTUP

ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

28


1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

S

1. SIKAP KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

29


1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial

S

1. SIKAP KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

30


S

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

31


S

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

32


S

3. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN P KS H B R G S PENGURUSAN PERNIAGAAN + Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

33


S

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

34


Prinsip Tanggungjawab Sosial

Prinsip Ketelusan

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

S

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

Prinsip Keadilan Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik

Prinsip Hak Manusia

Prinsip Autonomi PB S

35


S

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

P KS BGH R S +

DUNIA SENI VISUAL

TAJUK : MENGGAMBAR AKTIVITI : KOLAJ TEMA : ALAM BENDA TAJUK : KAD HARI LAHIR MASA : 60 MINIT Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

36

PB S

36


S

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.1 Persepsi Estetika:

P KS BGH R S +

 Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti:

- rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5) Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

37


S

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

P KS BGH R S +

1.2 Aplikasi Seni: ď ś Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4).

1.3 Ekspresi Kreatif ď ś Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-unsur komersial (EK1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

38


S

Standard Pembelajaran Dunia Seni Visual

P KS BGH R S +

Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.Â

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

39


S

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

P KS BGH R S +

SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI

APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN

KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 40


EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

S

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H BG S R + 41


S

Apa itu Elemen TMK?

P KS BGH R S +

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. KS SR

&

PB S

42


 Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:  Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.  Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.  Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.  Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.  Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.  Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

S

Objektif

P KS BGH R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

43


Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:

Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output

Belajar Mengenai TMK

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). &

PB S

S

Fokus

P KS H TMK dalam merentas kurikulumBGSR + digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth). 44


S

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum)P KS H B R G S - Belajar Dengan dan Melalui TMK + ď ś Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet.

ď ś Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

ď ś Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. KS SR

&

PB S

45

45


S

ď ś

P KS BGH R S +

Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

46


Tahun 1 Literasi TMK • Pengenalan Perkakasan Komputer • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip • Menyisip imej • Membuka fail • Menyimpan fail • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. • Merakam suara • Melakar dan melukis secara digital • Mencetak dokumen Internet • Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab

Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dalam lajur dan baris • Menyisip imej ke dalam jadual • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio • Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet • Mencari maklumat • Menghantar dan membalas e-mel

S

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I

P KS BGH R S +

Tahun 3

Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

47


S

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P P KS H

BGSR +

1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

48


S

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK

P KS BGH R S +

Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

49

49


S

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum

P KS BGH R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

50


S

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian

P KS BGH R S +

Mata Pelajaran:

Pendidikan Moral Tahun 2

Tema /Topik:

Tiada

Masa:

120 minit

Standard Pembelajaran mata pelajaran:

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.

Aktiviti P&P:

1. 2. 3.

EMK:

1. 2.

3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

BBM/Media:

Perisan Tidy Up.

Penilaian P&P:

Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga.

Refleksi:

Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

51


Kreativiti & Inovasi dan/atau

Dokumen Standard + Mata Pelajaran

Keusahawanan = dan/atau

TMK

S

Rumusan EMK - ENT

P KS BGH R S + Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

Ku Pe riku nta lum ks ira Sta n B nda era rd sa Sek sk an olah Se Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

52


Terima Kasih S

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H BG S R + 53

2 elemen merentas kurikulum  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you