Page 1

‫ﻮ‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ﺔ اﻻ ﺮار‬

‫ﺮزا ﻮراﷲ ﻦ ﺮزا ﺒﺪا ﷲ ﻦ ﺒﺪا ﻮ ب ﮫﺎر ﺤﺎ ﯽ ا ﮫﺎ ﯽ ﻣ ﺐ ج ا اء‬ ‫ﻮر‬

‫ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ‬

‫ﺑﺎ ﻤﺎم‪ :‬ﮫ ﻦ ﻤﺪی ﯿﺎ‬


‫زﺪ ﻨﺎ‬ ‫ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ از ﺷﺎ ان وف ﺳﺎﻣﺎن از ﻮا ﻊ ﺘﺎن د ا ﺘﺎن ﮫﺎر ﺤﺎل و ﯿﺎری ا ان‬

‫ا ﺖ‪ .‬ﺮزا ﻮر اﷲ »ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ« ﻣ ﺐ ج ا ا از ﺷﺎ ان ﺻﺎ ﺐ م و ﺮﭘ آوازه ﺳﺎ ﮫﺎی‬

‫‪ ١٣٢٢ ١٢۵٨‬ی ا ﺖ‪ ،‬ﯿﺎﮐﺎن او ھ ﻪ از ی ﺮاﯾﺎن‪ ،‬ﭘﺎر ﯽ ﻮﯾﺎن و آ ی ﺮاﯾﺎن ا ﺼﺎر‬

‫ﻮد ﻮدهاﺪ‪ ،‬ﭘﺪرش ﺮزا ﺒﺪﷲ ﺨ ﺺ » ه« ﻮ ﻒ »ﺟﺎ ﻊ اﻻ ﺴﺎب« و ﺪش ﺮزا‬

‫ﺒﺪا ﻮا ب ﺳﺎﻣﺎ ﯽ ﺨ ﺺ » ه« و ﻋ ﻮ ﺶ ﺮزا ﻒ ﷲ ﺨ ﺺ » ﯾﺎ« ھﻤ ﯽ از ﺷﺎ ان ﮫﺪ‬ ‫ﺮی ﻮدهاﺪ دا ﺶ ی دﯾ ﺰ د ﯽ دا ﻪاﺪ‪ .‬ﺮزا ﻮراﷲ ھﻤﺎ ﻨﺪ ﯿﺎری از ﯿﺎﮐﺎن ﻮد‬

‫ﺳﻠﮏ ﻮف و ن ﻮدﺪ‪ ،‬ﺣ ﻪ اراد ﻨﺪا ن ﻌﺎد ﻌ ﺸﺎه ا ﮫﺎ ﯽ ﺮ ﻃﺎووس ا و‬ ‫ﺟﺎ ﻦ وی ﻣﻼ ﺳ ﻄﺎ ّﻤﺪ ﻨﺎﺑﺎدی ﺳ ﻄﺎ ﻌ ﺸﺎه از ا ﻄﺎب ﺳ ﺴ ﻪ ﻮ ﻪ ﻌ ﺖاﻟ ﻪ ﻮد‪.‬‬

‫ﻋ ﯽ ا ﺮ د ﺪا ﺑﺎره ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ ﯽ ﻮ ﺴﺪ‪ :‬ﺮزا ﻮراﷲ ﻦ ﺮزا ﺒﺪا ﷲ ﻦ ﺒﺪا ﻮ ب ﮫﺎر ﺤﺎ ﯽ‬

‫ا ﮫﺎ ﯽ‪ .‬ﻣ ﺐ ج ا اء و ﻮر ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ‪ .‬وی از ا ﯽ »ﺳﺎﻣﺎن« ا ﺖ آن از‬ ‫ای ﮫﺎر ﺤﺎل ﺧﺎک ﯿﺎری ﯽﺑﺎ ﺪ‪ .‬وی ﺳﺎل ‪ ١٢۶۴‬هـ‪.‬ق‪ .‬ﻮ ﺪ ﺪ و ﺐ‬

‫دوازدھﻢ ﻮال ﺳﺎل ‪ ١٣٢٢‬هـ‪.‬ق‪ .‬ﺬ ﺖ و وادی ا ﺴﻼم ﻒ د ﻦ ﺪ‪ .‬او را د ﻮا ﯽ ا ﺖ‬ ‫م » ﺔ اﻻ ﺮار« ﻨﺪ و ا ان ﭼﺎپ ر ﯿﺪها ﺖ«‪.‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﻪ‬


‫ﻞ ا ﺖ ﻨﺎزه ﻋﻤﺎن را ﺪ ﺟﺎ ﻊ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺎک ﭙﺮدﺪ و ﻌﺪ ﻒ ا ﺮف و ی ﺮ ﻒ‬ ‫دار اﻻﺳﻼم ا ل دادﺪ‪.‬‬ ‫از آ ر ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﯽ ﯽ ﻮان ﺔ اﻻ ﺮار و ن ا ّﺪرر اﺷﺎره د‪ .‬ﺔ اﻻ ﺮار ﺷﺎ ﮑﺎر ﻋﻤﺎن‬ ‫ا ﺖ‪.‬‬

‫اﷲ ﻀﺎﺋ ﯽ و ﻒ ﺔ اﻻ ﺮار آوردها ﺖ ا ﻦ ﺘﺎب ﻖ ﺰ ا ﺮار ﯾﺎ ﻨﺎ ﻪ‬

‫ﻮد ﺮا ﻨﺪه ﯿﺪه ﻪ ا ﺮار ا ﺖ‪ ،‬ا ﺮاری از ﻮر ﻖ و ﻤﺎل‪ ،‬ا ﺮاری از راز و ﯿﺎز ﻋﺎ ﻖ‬

‫و ﺬ ی ﻮق‪ ،‬ا ﺮاری از ﺮ و ﺳ ﻮک و ﺣﺎﻻت و ﺪ و ﻮق‪ ،‬ا ﺮاری از ﻮز و ﺪا ز و ان و‬ ‫و ﻞ‪.‬‬ ‫ﻮ ﯽ ﺶ د ﻮارم‬

‫ﻨﺎ ﻮدﯾﺪارم‬

‫‪٣‬‬


‫‪١١٠‬‬ ‫د ﺒﺎ‬

‫ﻮق ﻄ ﯽ را ﻤﺪ و ﺘﺎ ﺶ ﺰا ﺖ ﻞ ﺟﻼ ﻤﺎم ﻮ ﻮدات ﻋﺎ ﻖ ﯿﺪ او ﻨﺪ‪ .‬ھ ﻪ راه‬

‫او ﺖ ﯽ ﭘﻮ ﻨﺪ و و ﻞ او ﺖ ﯽ ﻮ ﻨﺪ و ﻤﺪ او ﺖ ﯽ ﻮ ﻨﺪ و ان ﻦ ﯽء اﻻ ﺢ ﻤﺪه‬

‫ﯽ از د ﺮ ﺶ آ ﯽ ا ﺖ و ﯿﺎ ﯽ ﯿﺪای و ﺪ ﺶ ا ﻪ را ﯽ؛ ﺑﺎ ا ﮫ ﻪ ﻋﺎﻟ ﯽ ﻔ آ ﻨﺪ و‬

‫ﮫﺎ ﯽ ﺪﯾﺪۀ ﺮت ﻧ ان‪،‬‬

‫ﮫﺪ ﻤﺎ ﻨﺪ و‬ ‫ﯽ ﻮر ‪.‬‬

‫دا‬

‫ﻣﺎ ز‬

‫ﺪ ﻮددور‬

‫ﺪﻢ‬

‫ا ﻨﺪ ﺰل ﻮد دور ﻮد و دﯾﺪۀ‬ ‫دﯾ ﺮ‬

‫آ ﻪ ﮫﺎد ﻢ ﮔﺎم را‬

‫ﮐ ﺮ ﻦ ﻞ ﮫﺎ ﺶ ﺟﺎن و دل ﺑﺎ ﻦ ا ﺖ و ﺮ ﻦ روی ﻤﺎ ﺶ از ھ ﻪ ﺮﭘدا ﻦ و ﺧﺎ ﻤﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ھ ﻪ ﺟﺎن ﻮا ﺪ از ﺸﺎق‬

‫ا ﺪا ﻦ‪.‬‬ ‫ﺘﺎق‬

‫ﺪا رد‬

‫ﮓ‬

‫ﺤﺎن اﷲ ازد ﯽ ا ﻦ ﻮ آ ﻨﺎن !! ﻞ ﺺ را ﻣﺎ از ا ﻦ ﻄ‬ ‫‪٤‬‬

‫ﮐﻢ‬

‫اﺪر‬

‫ﻦ ﻮﯾﺪ؟‪ ،‬و‬

‫ازو‬


‫ھﻢ ﻋﺎ را ﭘﺎ‬

‫ﻨﺎی ا ﻦ ﺪ ﭘﻮﯾﺪ‪ ،‬دا ﯾﺎن ا ﻦ ﺸﺄه ھ ﻪ ﺑﺎ ﺮت دا ﯽ ﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ آ ﻧ ﻪ ﻮﻻک‬

‫ﺪی ﻣﺎ ﻨﺎک ﻧ ﻨﺪ‪ .‬ﺤﺎﻧﮏ ﻻ ﯽ ﻨﺂء ﻋ ﯿﮏ ا‬

‫ﻋ ﯽ ﺴﮏ و ﻮق ﻣﺎ‬

‫ا‬

‫ﻮل ا ﻘﺎﺋ ﻮن‪.‬‬ ‫٭٭٭‬

‫ﺢ ﻀﺎ ﻞ و ﯿ ﺶ ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﺷﺎم ﺪر ر ﺖ و ﯿ ﺶ ﺑﺎ ﺪ‬

‫م وﺻﺎ ﺶ ھ ﻪ ﺲ ﻃﺎ دﯾﺪا ر‬ ‫ﯾﺎر ا ﻮا ﺪ و ﯿ ﺶ ﺑﺎ ﺪ‬ ‫٭٭٭‬

‫ای دل ا ﻞ ارادت‬

‫ﻮ ﺷﺎد‬

‫زم‬

‫ﻮ‬

‫ﯾﺪی و‬

‫اد‬

‫٭٭٭‬ ‫ﺮ‬

‫ﻪ و د ‪ ،‬ور ﺧﺎ ﻘﺎه‬

‫ﺮ از ﻮ ﺲ ﺪﯾﺪم‬

‫دم‬

‫ﺪ و ادم از ﺮ‪ ،‬روی ﻮ ﻮد ﻻ ﺮ‬

‫ﺮ‬ ‫‪٥‬‬

‫ﺟﺎ ﮕﺎه دم‬

‫ﻪ و د ور ﺧﺎ ﻘﺎه‬

‫دم‬


‫ا ﺒﺎت و ﺪت ﻮ ﻮ ﻮف ﺪ‬ ‫د ﻮی ا ا ﻖ‬

‫ﯽ ﻣﺎ ﻮی را ﺑﺎﻻ ا‬

‫اﻻ‬

‫ﻮش دل از‬

‫م از ﯿﺎ ﯽ‬

‫ﺖ‬

‫دم‬ ‫ﯿﺎه دم‬

‫و دو ﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن راه و ﺘ ﻔﺎن ﺪ و ﺧﺎ ﻘﺎه او ﺖ اوان و ود ﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻪ و ﯿﺎز ﺑﺎد ﻃﺎ ﺒﺎن‬ ‫و ﻞ او را ﯿﺎن ﻖ و ﺮ ﻨﺪ و ۀ د ﻦ ﺶ را ﺣﺎ ﻈﺎن ا ﻞ و ع‪ ،‬ﮫﻢ ﺪ ھ ﭽﻮ ﺮو ﺷ ‪.‬‬

‫ر ﭙﺎران ﯿﺪا ی ﻞ را ﻪ و ﺧﺎ ﻪ ای ﮫﺎر ﺸﺎ ﺖ‪ ،‬ودﯾ ی ﺟﺎ ﭙﺎران ﯿﺪا ن ﻖ را ﺸﺄ و‬ ‫ﺮ ﺣ ﻪ ی ﻄﺎرﺸﺎن‪ ،‬ا ﻦ ﯾﮏ را ﻖ و ﺑ ﯽ ﺳ ﻌ ﻢ ﯾﺪا ن آﮔﺎه را ﻤﻞ ﻋﻼ ﯽ » ﮫﺬه‬

‫ﺗﺄدب ا ﺪا ل ا ﺔ« و آن ﯾﮏ را رد ﺲ و ﺒﺪ ﻞ ﺪ ا ﺲ ارﺷﺎد ﺳﺎ ﮑﺎن راه را ﺮ ا ﯽ‬ ‫» ﯽ ﮫﺎ ا ﻔﺎل ا ﺔ«‬

‫ﻋﯽ‬

‫ﻤﺪ ﻣﻠﮏ د ﻦ را ز‬ ‫ﻮد‬

‫و‬

‫و‬

‫ن ا وی‬

‫و زﻦ‬ ‫ﺪ‬

‫ذﯾ ﺶ‬

‫ﻞ‬

‫م‬

‫ب‬

‫ﻤ ﻪ را د ﺖ‬

‫و اوﻻد ﯽ و ا ﻔﺎد ا ﺸﺎن ﮫﺎن ﺪا را ﺳ ﻄﺎن داراﻟﻤﻠﮏ و ﺠﺎت ﻋﺎ ﯿﺎن را از ب‬ ‫ﺿﻼ ‪ ،‬ﺤﮑ ﺮ ﻦ ﻓﻠ ﻨﺪ‪ ،‬ﺪوه ی ا ﺤﺎب د ﻨﺪ و ﺒ ﻪ ی ارﺑﺎب ﻦ ﺻ ﻮات ّاﷲ ﻋ ﮫﻢ‬ ‫ا ﻦ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬

‫ﻮﻦ‬ ‫ﻮﻞ‬


‫اﻣﺎ ﻌﺪ‪ ،‬ﻦ ﻮﯾﺪ ا ﻦ ﺪا ح دو اﺪﺪت و دﻋﺎ ﻮی ﺳ ﺖ ﻮی ﻮ ‪ ،‬ﻏﻼم آ ﺘﺎن آل ا ﻤﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺘﺎر ﻮر اﷲ ا ﺺ ﻤﺎن ا ﺴﺎﻣﺎ ﯽ ﻦ ﻀﺎ ت ا ﮫﺎن ﺪ ﯽ ﻖ ﻮک ﺮ ده ﮔﺎ ﯽ از‬

‫راه ﺠﺎ ﺪا ت‪ ،‬ﺸﺎ ﺪا ﯽ و از روی رﯾﺎﺿﺎت‪ ،‬ا ﻔﺎﺿﺎ ﯽ ا ﻮ ﯿﺪ و ر ﻮﻣﺎت ﯾﺪ و ﯾﺪ و‬ ‫ﻮن ﺻﺎ ﺒﺎن راز و ﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎ ﻘﺎن ﺟﺎن ﺑﺎزد ﺖ ﯿﺪا د ﭘﺎره ای از آ ﮫﺎ را ﻮ ًﻣﺎ ﻮظ ﺧﺎ و‬ ‫ﻮده ای اوراق ﻮده‪ ،‬اغ ﺑﺎ ﯽ و ﺖ ﯿﺎ ﯽ ﺑﺎ ﺚ ﻊ آن ﻖ و‬

‫ا ﯿﺎم آن‬

‫ﻖ ﻮده ﺑﺎ ﺪ ﺮ ﯽ ﺪ و ﻘﺎن ﺘﺎق و ر ﻘﺎن ﺻﺎ ﯽ ﺬاق را ا ﻤﺎم و ا ﺠﺎم آن ا ﺮار ﻤﺎم و‬

‫ا ام ﻣﺎﻻﮐﻼم ﺮ‬

‫ا ﻦ ﺳﺎل خ ﯾﮏ ار و ﺪ و ﺞﻨﭘ از ت ﻮی ﺻ ﯽ ّاﷲ ﻋ ﻪ و‬

‫ﻋ ﯽ د ﻪ ا ﻮی ا ﺖ ﺬا رم دار ا ﺴ ﻨۀ ا ﮫﺎن ارم ﺸﺎن ا ﺘﺎده‪ ،‬اﯾﺎم ﺠﺎورت و ﯽ ﺑﺎ ر ﺲ‬ ‫ﻮا ﺮاﯾﺎن آﻏﺎﺳ ﻤﺎن ﺧﺎن ﻪ ّاﷲ ﻦ آ ت ا ﻣﺎن ا ﻔﺎق ا ﺘﺎد‪ ،‬ا ﺴﺎ ﯽ دﯾﺪم ﺑﺎ ت ﻪ‬

‫و ﯽ از ﺻﺪق و ﻔﺎ ﺮ ﻪ‪ ،‬ﺟﺎ ﻊ ﻊ ﻔﺎت ا ﺴﺎ ﯽ و ﻮب و ﻮع ا ﯽ و ادا ﯽ از ل‬ ‫ﻣﻼ ﺖ و ﺑﺎ ﺶ ﺮت ﻣﺎﺪه؛ ﻨﺎ‬ ‫ﻢ ﺴﺎ‬

‫ﻮ‬

‫روزی ا ﻨﺎی ﺤﺎوره‬

‫ا ﻦ را و ﻮا ﺪم‪:‬‬

‫م ر ﯿ ﺶ ﺪل ﻮد‬

‫ﻤﺎل ﻮ ا ﺘﺪ‬ ‫ﻮده ﻮد ﮋده ﻮﯾﺎ‬

‫آ ﺘﺎن رﺿﺎی ﺮت ﺧﺎ ﺲ آل ﺒﺎ‬

‫ﻋ ﻪ آﻻف ا ﺔ و ا ﻨﺎء‪ ،‬ﻮل و ﺮف ﻮل ﻮ ﻮل ﺖ‪ ،‬ﺠﺎ ﺮذ ای از آن ا ﻌﺎر ﺧﺎ‬ ‫‪٧‬‬

‫ا ﺖ‬


‫ﻋﺎ‬

‫ﻪ ﺼ ﺖ و ﻔۀ ﺮادق ﺖ را ﺴ ﻮع ﻪ‪ ،‬ﻮع ا ﺘﺎد ا ﺪ ﻎ ا ﺖ ا ﻦ‬

‫ﻦ ﻪ ی ا ﺮار و ن ﺌﺎ ﯽ ﺷﺎ ﻮار ﭘﺲ ﺮﭘده ی ا ﺘﺎر و ﯽ از ﺴﺎ ﻊ و ا ﻈﺎر ﻤﺎﺪ ﺶ ﻦ‬

‫و ا رش ده ا ﻦ وس‪ ،‬روی از ﺮﭘدۀ ا ﻔﺎ ﻤﺎﯾﺪ و ا ﻞ دا ﺶ را از ن و ﻮا ﺪ ﺶ ا ﻈﺎ ﯽ‬

‫ﮐﺎ ﻞ ﺣﺎ ﻞ آﯾﺪ ﺷ ﻌ ﺖ ﺮت ﺑﺎری و ﻮ ﮫﺎی ﻖ را ﻘ اری ﻮ ﻮف ا ﮫﺎر دا ﻦ و‬ ‫ﻮط ﺮﭘده ﻧ ﺬا ﻦ ﺖ دﯾ رﮔﺎن ﻪ اﺪ‪:‬‬

‫ﻞ و ﺮ ﺿﺎ‬

‫اﺖ‬

‫ﻮد‬

‫ﻤﺎ ﻨﺪ‬

‫آ ﺶ ﻨﺪ و ﺸﮏ ﺴﺎ ﻨﺪ‬

‫ھﻤﺎن ا ﻦ ﻮد ﻋﺎ ﯽ و ﻮد ﺌﺎ ﯽ را ﻮ ﺮﭘدازی و د ﺒﺎﭼۀ آ ا ﺑﺎ ﻘﺎب ﺧﺎص ﺮﭘ ﺘﺎران ﻪ ی‬

‫ﺮ ذ ﻤﺪت و ﻣ ﺖ ا ﺸﺎن ﺮون از ﺪ و ﺮ ﺖ‪ ،‬ﻮ ﺢ و ﻦ ﺳﺎزی‪ ،‬ﺧﺎ ﻮ ﯽ‬ ‫ﻋ‬ ‫ا ﺮت ﯾﺎر ﻋ ﻢ؛ وارث ﺖ ﯽ و ﺣﺎرس ﻣﻠﮏ ﻢ‪ ،‬ﺒﺎد زﻣﺎن و ز ﻦ اﺳ ﻨﺪر ج ﺳ ﻤﺎن‬ ‫ﻧﻦ‬

‫ﺷﺎه‬

‫آزاده‬

‫ﺮو‬

‫داور‬

‫ﻋﺎدل‬

‫ادﺖ‬

‫ا ﺴ ﻄﺎن ﻦ ا ﺴ ﻄﺎن ﺮ ا ﺪ ﻦ ﺷﺎه ﻏﺎزﯾﺎدام ّاﷲ ﻣﻠ ﻪ را زﺪۀ ﻮا ﻦ ام و ﺮت ﻄﺎب ار ﻊ‬ ‫ا ﺮف ا ﻌﺪ ا ﺪ واﻻ اﻟ ﻮد ﺮت ﻞ ا ﺴ ﻄﺎن دا ﺖ ﻮ ﻪ را ﻨﺪه ﻣﺎم ﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻮ ﯽ‬ ‫‪٨‬‬

‫ﯾﺎدل‬


‫ﺒۀ ﺼ ﺖ ﯽ ﻢ ﻋ ا ﯽ و ﺟۀ ز ﺪ و ﻮی را را ﻌۀ ﯽ ا ﺖ‪ ،‬ھ ﻮاره ﻮ ﻖ ﻋﺎر ن ﻦ‬ ‫ﺞ و ﺐ ﺻ ﻪ و د ﺪا ن ر ﺞ دا ر ﯽ و ﺷﺎ ھ ﯽ دارد‪ ،‬ار ﻮ ﻦ ا ﻦ ﺑ ﻨﺪ و‬

‫ﺮا ار ﻨﺪ؛ ﺖ ا ﻦ غ ﻮ ﻦ‪ ،‬ه ی ف ف ﻮد و ذ ا ﻦ ﺞ ﺧ ﻮت‬ ‫ﻦ ﺮون از ﺪ اوﺻﺎف‪ ،‬ﮫﺬا ا ﺜﺎل را ھ ﺖ ﻪ‪،‬‬ ‫ت ﻨﺪ ﻦ ﺳﺎ را ًﺒﺎ ﯾﮏ رﺳﺎ ﻊ آورده ﻮی ﺔ اﻻ ﺮارش ﻮ ﻮم د ﻢ ا ﯿﺪ‬ ‫ﻪ‪ ،‬ﺧﺎ دا ﻪ‪ ،‬ﯽ ﯿﺎﺪ‬

‫از م رﮔﺎن آﻧ ﻪ ﻢ از ﻌﺎ ﺮﭘ ﺸﺎن ﻮ ﺶ ﭘﻮ ﻨﺪ و ا از و ا ﮫﺎر ﺒﺎ ﺢ آن ﻧ ﻮ ﻨﺪ‪ .‬و ﻦ‬

‫اﷲ ا ﻮ ﻖ و ﻋ ﻪ ا ‪ A‬ﮑﻼن‪.‬‬

‫‪٩‬‬


‫ﯿﺎن ا ﻪ ﺻﺎ ﺐ ﻤﺎل را ﻮد ﻤﺎ ﯽ ﻮا ﻖ ﺣﮑ ﺖ ﺮط ا ﺖ و اﺷﺎره ﺠ ﯽ اول و ا ﻢ و‬ ‫اﮐﻤﻞ و ﭘﻮ ﯿﺪن ا ﯿﺎن ﻪ ﻮت ﻦ را و ﻃ ﻮع ﻖ از ﻄ ﻊ ﻻ ﻮ ﯽ و ﺠ ﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠ ﻮ ﯽ و‬ ‫ﻮ ﯽ ‪ -‬ﻢ ﻣﺎ ل ‪:‬‬

‫ز ﺠ ﯽ دم زد‬

‫ازل ﺮﭘ ﻮ‬

‫ﺪا ق ﺪ‬

‫ﺖ ًﺰا ﯿﺎ ﻓﺄ‬

‫ﻖ ﭘﯿﺪا ﺪ و آ ﺶ ﮫ ﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد‬

‫)ﺣﺎ ﻆ(‬

‫ان ا ف ﺬا ق ا ﻞ ﻮ ﯿﺪ ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﺖ ا ﻦ ﭘ ﮫﺎن ا ﺟﺎن و ﻦ‬

‫زﺑﺎن‬

‫ﺖ‬

‫ﯾﺪ ا ﻦ ﺻﺎ ﺐ آواز‬

‫ﺖ؟‬

‫ﻦ ا ﺴﺎن ﻮد ﻤﺎ ﯽ ﯽ ﻨﺪ‬

‫ادﻋﺎی‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻢ؟‬

‫ﺑﺎورم‬

‫ﮐﺎ ﻦ‬

‫ﻢ!‬

‫دوری‬

‫ﻦ‬

‫ازﻧ ﻪ ﺑﺎ‬

‫ﺶ‬

‫ﺘﺎر ﺖ‬

‫اﻦ‬

‫ﻦ راز‬

‫ﻮﯾﺪ از‬

‫ﻮا‬

‫ﺖ ا ﻦ ﻮﯾﺎ و‬

‫ﺼﺮ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻮش‬

‫ﺮﭘ ﺸﺎن‬

‫ھﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ای‬

‫ﻮد ﻤﺎ ﯽ‬

‫ﺢ‬

‫و‬

‫آ ﻨﺎ ﯽ‬ ‫ﯾﺎرب‬

‫ﻦ‬

‫ﺷﺎم‬

‫ﺮ آرد‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﯿﺎﯾﺪ‬

‫ﻢ و از‬ ‫ﺮﭘ ﺸﺎن‬

‫ﻮﯾﺪ او ﻮن ﺷﺎ ﺪی ﺻﺎ ﺐ ﻤﺎل‬ ‫از‬

‫ﻦ ھﯽ‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫ﻦ؟‬

‫ﻮد‬

‫ﻮﺶ‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ز روزن‬

‫ﺑﺎ ﻦ!‬ ‫ا ﺮار ﺖ‬ ‫ﺮﺪ‬

‫ل‬ ‫ز ﺑﺎم‬


‫ﺪﻧﮓ‬

‫ﺑﺎ‬ ‫دﯽ‬

‫ﯿﺪدل‬

‫ه‬ ‫ﺟﺎ‬

‫آرد‬

‫ﺟ ﻮه‬

‫آن‬

‫ﺷﺎ ﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫اش‬

‫ﯽ‬

‫ه‬

‫اش‬

‫ﻻم‬

‫ﻮه اش‬ ‫ﻣﺎ‬

‫ﭘﺲ‬

‫ﻮی‬

‫را‬

‫ﺪ ﯽ آن‬

‫ﺑﺎزاری‬

‫ﯽ‬

‫ﺧﺎ‬

‫ﺟ ﻮه ای‬

‫ﺶ‬

‫ﭘ‪ A‬ﮑﺎ ﺶ‬

‫ﯾﺪا ری‬

‫ﺪا ﺖ‬

‫ﺮی‬

‫ﻮد‬

‫ﺟﺎ ﮐ ﻨﺪ ا ﺪا ز‬

‫ﺖ‬

‫رو‬

‫ﺪﺪ‬

‫آن‬

‫آ‬

‫دﯾﺪ‬

‫روی ز ﺒﺎ دﯾﺪ و‬

‫ﻖ آﺪ ﭘﺪﯾﺪ‬

‫ﺪ‬

‫ﻀﺎی‬

‫آن‬

‫ﻮﺶ‬

‫اری‬

‫ﺰل‬

‫ﻮﻧ ﻪ‬

‫ﺪا ﺖ‬

‫ﻮﻒ‬

‫ل‬

‫د ﺑﺎ ﯽ‬

‫اﺖ‬

‫دﯽ‬

‫ﻞ‬

‫ﻮﺶ‬ ‫ﯾﺮ‬

‫ﭘﺖ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻧ ﻮﯾﺪ‬

‫ﺲ‬

‫ا ﺮا ﺶ‬

‫ﮐ ﻨﺪ‬

‫ﻮد‬

‫ﻖ ﯽ‬

‫د ﻦ‬

‫ﺮی‬

‫ﮐ ﻨﺪ‬

‫ﻃﺎ ی‬

‫ﻻﻖ‬

‫آ ﻨۀ‬

‫ﻤﺎل‬

‫و‬

‫ﻨﺪ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﺟﺎ‬

‫ﺴ‬ ‫ﻤﻞ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻃﺎ ﺒﺎ ا‬ ‫د از‬ ‫ﻮاز‬

‫م و ﺸﺎن‬

‫ﺪا ﺖ‬

‫ﻣﺄوا ﯽ‬

‫ﺳﺎز‬

‫ﻻﻖ‬

‫د‬

‫ﺰل‬ ‫ﻮﺶ‬

‫ﺳﺎ ﺖ‬

‫ﻤ ﻪ را ﺮﭘوا‬

‫ﻦ و از ﺴﺎر‬

‫و‬

‫ﻊ‬ ‫و‬

‫دوز ﯽ‬

‫د وز‬

‫دوز ﯽ د ﻦ‬

‫‪١١‬‬

‫ﯿﺎ ﺪ‪،‬‬

‫ﻌﻖ‬

‫و‬ ‫ﻃﺎ ﺒﺎن‬

‫ﻃﺖ‬

‫ﺑﺎز ﺖ‬ ‫ﺪﺪ‬

‫دﻮ‬

‫ﯿ ان‬

‫ﺪا ﺖ‬

‫ﻨﺪ ﺟﺎ ﯽ‬ ‫را‬

‫ﻮد را‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺪا ز و‬

‫آواز‬

‫د‬

‫ﻊ ﺳﺎ ﺖ‬ ‫آ ﮑﺎر‬

‫د‬ ‫ﺮ‬

‫ﻮز‬


‫ﯿﺎن ﺠ ﯽ دوم و ا ﮫﺎر ﺷﺄن و ا‬

‫ﺟ ﻮه ای‬

‫ﻖ و ﺪت ﻃ‬

‫ﻣﺎ ﻮی و ض اﻣﺎ‬

‫ا ﺪا زه ی‬

‫ا ﻌﺪا د ﯾﮏ و ﻪ زدن ﻤﺎ ﺖ آن ﻣﻠﮏ و ﻮد ا ﺴﺎ ﯽ ﺪا ق آﯾۀ ا ﻨﺎ اﻻﻣﺎ ﻋ ﯽ‬ ‫ا ﺴ ﻮات و اﻻرض و ا ﺒﺎل ان ﻤ ﮫﺎ و ا ﻦ ﮫﺎ و ﻤ ﮫﺎ اﻻ ﺴﺎن ا ﮐﺎن ﻇ ﻮ ًﻣﺎ ﻮﻻ‪.‬‬ ‫ﺶ دﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻖ ﺪا ﺖ‬

‫ﻦ آ ﺶ ﺪ از ﻦ ﺮت و آدم زد‬ ‫)ﺣﺎ ﻆ(‬

‫ﻣﻠﮏ را ﻞ ﺧﺎ ﺺ ا ﺖ و از ﻮت وم‪ ،‬ا ﻦ ﻪ ﺣﺎ ﻞ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻪ ﻖ ﺪا ﺪ‬

‫ﺖ‬

‫ﻪ ﻮان‬

‫ﺧﺎک آدم ر‬

‫ﯿﺎر ﺟﺎم ﺮا ﯽ‬ ‫)ﺣﺎ ﻆ(‬

‫و ﻮان را ﻮت ﺮف و از ﻞ ﯽ ﺐ ا ﻦ ﺰ و ﻪ را وا ﻞ ‪ .‬ﻮان را ﺮ از‬

‫ﻋﺎﻟﻢ ا ﺴﺎ ﯽ ﺖ‪ -‬و ﻮد ا ﺴﺎ ﯽ دو ﻪ را دارا ﺖ‪:‬‬ ‫ﺮﭘده‬

‫ای‬

‫ﮐﺎﺪر‬

‫ا‬

‫دا‬

‫و‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺳﺎ ی‬

‫ﻮن‬

‫آ ﺘﺎب‬

‫آﺪ و‬ ‫‪١٢‬‬

‫آﺪ‬

‫ﺮﭘده‬

‫را‬

‫ﻖ اﺪر آن ﺳﺎ‬

‫دا‬ ‫ﺮاب‬


‫ﭘﺲ ﺪا داد او‬ ‫ھ ﭽﻮ ا ﻦ ﯽ ﻮﺷ ﻮار وﺻﺎف‬

‫ﭘ ﮫﺎن‪،‬‬

‫ﺒﺬا ز ﻦ ﯽ‬

‫ﻣﻼ‬

‫ﮐﺎ ﺼﻼ‬

‫ﺖ‬

‫ک ا ﻦ ﯽ ﻦ از ا ﺼﺎف ﺖ‬

‫ﺲ ﺖ او ﺖ‬

‫او ﺖ‬

‫ﻤﻠۀ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ای‬

‫دﯾ‬

‫از‬ ‫آﺪ‬

‫ﺟﺎ‬ ‫از‬

‫از ﺟﺎن ﻃﺎ‬

‫از‬

‫ﻤﺎر آن‬

‫ﻮای او‬ ‫ﺮ ﯿﺪ‬

‫ﻤﺎر‬

‫از‬

‫اول‬

‫د ﻮی‬

‫ﻮا ﻨﺪ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫زد‪ ،‬ﺪا‬

‫اﯽ‬

‫آﻣﺎده‬

‫را‬

‫ﺮﻣﺎﯾۀ‬

‫ﯽ‬

‫ﺮ ﺘﺎن‬

‫ون‬

‫آرد‬

‫دﻣﺎر‬

‫ﻌﺪ از آن آﻣﺎدۀ ا ﻦ ﺑﺎده‬ ‫ﯾﮏ‬

‫ﯿﺪ‬

‫آﺳﻤﺎن‬

‫ﮐﺎ ﻦ‬

‫ﺪم‬

‫ر ﻪ ﭘﺎ را ﭘﺲ‬

‫ﯿﺪ‬

‫دی‬

‫ن‬

‫ﻌﺎدت را‬

‫ز آن ﺘﺎ ﯿﺪ از‬ ‫ز آن‬

‫ﺨﺎک‬ ‫‪١٣‬‬

‫ﻮ‬

‫د ﺖ وﺻﺎف او ﺑﻼ ﺖ‬

‫د او‬

‫ه ا ﯽ ﺪ ز آن ﻌﺎدت ﮐﺎ ﯿﺎب‬ ‫ا ﯽ ھﻢ ر ﺖ ز آن ﺳﺎ‬

‫ﺖ‬

‫ﻮد‬

‫ﺖ‬

‫ﺟﺎم ﺮت ا ﻦ ﺟﺎم و ﻻ ﺖ‬ ‫ﺲ‬

‫ز‬

‫آﺷﺎ ﯿﺪ ﺶ‬

‫ﯽ ﻮد‬

‫ﺲ‬

‫را‬

‫ﻮﺪ‬

‫آن ﺟﺎم را‬

‫ﻃﺎ‬

‫ﻪ را آﻣﺎده ﻮ‬

‫دو ر ﺞ و‬ ‫اﻦ‬

‫ﺳﺎ‬

‫ﺻﺪا‬

‫ﺬر ﻦ ﮐﺎ ﻦ‬

‫ا ﯿﺎ‬

‫ﭘﺖ‬

‫ﻘﺎم‬

‫ﯽ‬

‫ا ﻦ ﺑﺎده ا ﯽ‬

‫ا ﻦ ﯽ را دوﺻﺪ‬

‫ﺑﺎده‬

‫ﮔﺎم اول ﭘﺎی‬

‫ﺧﺎ ﻨﺪ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ای‬

‫ﺧﺖ‬

‫ا ﻦ ﯽ ﻮرد ﻞ از ﻒ ﺖ‬ ‫ات‬

‫ﻮاران‬

‫ا ﺼﻼ‬

‫ﻮد‬

‫ﺮش آ ﺘﺎب‬

‫ﺪ ﺪ ﻦ ﻦ ی ﭘﺎک‬


‫ﺪ آن ﯾﮏ را‬ ‫ای‬ ‫ﻮد آن‬ ‫ﻮن‬

‫ﻮا ﻖ‬

‫ا ﻦ ﯾﮏ را ﮔ ﻮ‬

‫وز ﮔ ﻮی ﺲ‬

‫ﺪﺪ‬

‫ا ﯽ از‬

‫دﯾ‬

‫ﻮﻊ‬

‫ﯽ از‬

‫ﺮ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ھﻤﺪم‬

‫وش‬

‫آﮫ ﻪ‬

‫ﺸﺪ‬

‫دل ﺳﺎ‬

‫آن ﯽ‬ ‫ﻮرد ﺶ ﻣﺎ ﻊ‬

‫و‬ ‫ﺪﺪ‬

‫ﻮ ﯽ‬

‫ﻢ ﻮش‬

‫واﺻﻼ‬

‫ﺸﺪ‬

‫ﻮردﺪ‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ آد ﯽ ﻮا ﻪ ﺮا و ﻮ ت و ﺧﺎ ﻪ ﻌﺪا د ﺐ ﺴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ‬

‫ﮐﻢ‬

‫ﻖ را ﻞ‬

‫آﺪ و ﻤﺎل ﺮﯾﺎ ﯽ را آ ﻨۀ ﻘﺎ ﻞ و ﻘﺪ ﻨﺎ ﯽ آدم‪ ....‬و ﻀ ﻨﺎ ھﻢ ﻋ ﯽ ﺮ ﻦ ﺧ ﻨﺎ ﯿﻼ‪.‬‬

‫ﻓﻠﮏ را ﺖ ﺴﻠﻢ‬

‫ﻣﻠﮏ را ﺣﺎ ﻞ‬

‫ﺮ ﻮﯾﺪا ی ﯽ آدم ازو ﺖ‬

‫آﻪ‬

‫ا ﺠﺎ ﻮد ا ﺴﺎن ﮐﺎ ﻞ و ﺮت و ﯽ ا ﺖ و ﻮر از اﺷﺎره ﺳﺎ ﯽ از ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎز ﺳﺎ ﯽ ﯿﺪ از دل‬ ‫ﻮاھﻢ ھ ﯽ ﻋﺎ ﯽ‬ ‫د‬ ‫ا ﯿﺎ‬

‫و‬

‫او ﯿﺎ‬

‫را‬

‫وش‬

‫ﺖ ای ﺻﺎ ﯽ دﻻن‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺳﺎ‬

‫ﺑﺎ ﯿﺎز‬

‫ﺪ‬ ‫‪١٤‬‬

‫ﻣﺎ را ز‬ ‫ﺴﺎ ‪،‬‬

‫دن‬

‫د ﻮش‬

‫ﯽ ﺧﺎ ﯽ‬ ‫ﻮا ﺶ‬

‫ﻨﺪ‬ ‫از‬


‫ﻃ‬

‫ﻤ ﻪ را دل‬

‫ﻮن ﻢ ﻮش‬

‫ﺒﺎﻻ ﯾ ﺮ از‬

‫ﺮ‬

‫از‬

‫ﯾﮏ‬

‫و ﭘﺮ‬

‫ھﯽ‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﯿﮏ آن‬ ‫ھ ﻨﺎن‬

‫ﻖ ذوا ﺠﻼل‬

‫ﺑﺎز ﻮد آن ﺟﺎم‬ ‫ﺟﺎم‬

‫ﯿﮏ آن ﺮ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﻒ؛‬

‫ﻞ‬ ‫ﻮر ﺳﺎ ﯽ‬

‫ا ﯽ از آن‬

‫ّاﷲ ّاﷲ‬

‫ﻮز‬

‫ﻮران‬

‫دﺖ‬

‫ﻮش‬ ‫ﺮ‬ ‫دا‬

‫ﺪح‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﻣﺎل‬

‫ﻣﺎل‬

‫ﺮ‬

‫ﻮز‬

‫ﺮت آﺪ‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ رازی را ﺮﭘده داری ا ﺒﺎزا ﺖ و ﺮی را ﺮ ﯽ ﺮ ﺮﭘداز‪ ،‬از آ ﺠﺎ ﺖ ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺪ ﯽ ﻮا ﺖ‬

‫راز‬

‫آﯾﺪ ﻤﺎﺷﺎ‬

‫د ﺖ ﺐ آﺪ و‬

‫م زد‬

‫ﻨۀ‬

‫)ﺣﺎ ﻆ(‬ ‫و ا ﻔﺎء ﻋﺎرف ا ﺘﺎب ﻌﺎرف ﺴﺎن ا ﻞ ذوق ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺳﺎ ﯿ ﺎ‬

‫ﺮ‬

‫ﻦ‬

‫ز‬

‫ﯽ‬

‫ا ر‬

‫زه‬

‫ﺖ‬

‫ﻮرﺶ را دور‬

‫ﻦ‬

‫ﯽ‬

‫ﺴﺎ‬

‫ﯽ‬

‫ﻂ‬

‫ﯽ‬

‫ﻂ‬

‫ﺳﺎ‬ ‫ﺮه و‬

‫ﻐﺪا د ده‬ ‫‪١٥‬‬

‫ﺑﯽ‬

‫ﻮاران‬

‫ﺑﺎده‬

‫ﻂ‬ ‫ﺮه‬

‫و‬

‫ﻮر‬

‫ﻐﺪا د‬

‫ﻦ‬ ‫ده‬


‫ﯽ را‬

‫ﻂ‬

‫ﻂ‬

‫ﻨﺎور‬

‫ﻢ‬

‫ﻔﺎن‬

‫از‬

‫ﻂ‬

‫ود ﻦ‬

‫ﻢ‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﻄ ﻮب را ر ﺖ ﺷﺎ ﻞ و ﻃﺎ را ا ﻌﺪا د ﮐﺎ ﻞ آﺪ‪ ،‬ﻮ ﻦ ﻮد رام ا ﺖ و‬

‫ﺑﺎده ی اد ﺟﺎم‪ ،‬از آ ﺠﺎ ﺖ م ﺧ ﻮ ﺨﺎ ی راز و ﻖ ﺮاز ﻮا ﺣﺎ ﻆ ﺪس ﺮه ﻣﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻮق ا ﺘﺎد‬

‫ﺳﺎ ی‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬

‫و ا ﺠﺎ ﻮد ﯽ ا ﻌﺪا د ﺖ‬

‫ﻣﺎ ﺑﺎو ﺘﺎج ﻮد ﻢ او ﻤﺎ ﺘﺎق ﻮد‬

‫ﺪ‬

‫ﻖ ﺟﺎ ﺒﺎزی ﻃﺎق و ﻮن ﺧﺎ ﺮﭘدازی ز ﺪه و اﮐﻤﻞ‬

‫ﺸﺎق ا ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ای‬

‫ﺪح‬

‫ﭘ ﻤﺎ‬

‫ﻮن‬

‫ﻮﻊ‬

‫ﺳﺎ ﺶ‬

‫ز‬

‫ﺖ‬

‫ا ای‬

‫ﺖ آﻧ ﺲ را‬

‫آ‪،‬‬

‫ﻨﺪ‬

‫ا ر‬

‫ای‬

‫ﻒ‬

‫ﻮﯽ‬

‫ن‬

‫ﻮی‬

‫ﻮﮔﺎ‬

‫ﻮا ﺖ‬ ‫ﺴﺎط‬ ‫ﻮﯽ‬

‫ﻻاﺑﺎ ﯽ‬

‫د‬

‫ﭘ ﺮ ﻮاران‬

‫ز‬

‫ﺸﺄ ﻦ‬

‫ﺮور و‬

‫ﺮ‬

‫ﺑﺎده‬

‫ﻢ‬ ‫‪١٦‬‬

‫ﻮاری‬

‫ﺟﺎ‪،‬‬ ‫را‬

‫ﻞ‬

‫ﺮ‬

‫آر‬

‫ﺮم‪ ،‬ﻮ ﯽ‬

‫ن‬

‫ﺪرا ﺖ‬

‫د‬

‫ﻮران‬

‫ﻦ‬

‫ﯿﻮﯽ‬

‫ﻢ‬


‫ﺮ ﮫﺎ ﺶ‬

‫را‬

‫ﺑﺎز ﺖ‬

‫از‬

‫ﮑﺎﯾﮏ‬ ‫اﻦ‬

‫ﻮش‬ ‫ﺮاب‬

‫د‬

‫ﺳﺎ‬

‫دﯾ ت‬

‫ﻮﺷ ﻮار‬

‫را‬

‫ﯽ‬

‫ﻮش‬

‫د‬

‫ﻤﺎ ﯽ‬

‫ﺖ ﯾﮏ ﺳﺎ‬

‫ﯿﺎر‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﻃﺎ ‪ ،‬ﻨﺎت را ﻤﺎر ﻃ ﺒﺎ ﺖ و ﯽ ﻮد را ﯽ ﻄ ﻮب ﺖ‬

‫ﺳﺎ ﺖ و ﻨﺎی او ﺑﺎ ﯽ ﺪ‪ ،‬ﻻ م ھﻢ ﻮاره و ھﻢ ﺳﺎ ﯽ ﺪ و ا ھﻢ ﺑﺎده و ﺟﺎ ﺶ ﻮا ﻨﺪ روا ﺖ‪.‬‬

‫دﯾ‬

‫از‬

‫ﻮد‬

‫ﯽ ﺑﺎده ﻮد و ﺟﺎم ﻮد‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﺸﺎن‬

‫ﺪ ﯽ م از‬

‫ﺑﺎ ﯽ‬

‫ﻮاره‬

‫ز آﻧ ﻪ آن‬

‫ﻮد‬

‫ﻮرت رﺪ‬ ‫ا ﺤﺎد‬

‫ﯽ و از ﻮ ﯽ‬

‫آﺪ‪،‬‬

‫ﯿﻮ‬

‫ﺳﺎ ﯽ ﻮد‬ ‫د آﺷﺎم‬

‫ﻮد‬

‫ﺪ‬

‫دو ﯽ‬

‫ﯿﺎن ﺒﺪل از ﻋﺎﻟﻢ ﻂ ﻋﺎﻟﻢ ﺾ و ﺰل از ﻣﻠﮏ ﯽ ﮫﺎن ﻮرت ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫وه!‬ ‫وای‬

‫ﻄ‬

‫اﻦ‬ ‫وای‬

‫ا ﻨﺪل‬

‫آﻧ ﻪ ﭘ ﮫﺎن ﺪ ا‬

‫ﺪا رد ا ﮫﺎ‬

‫ﻪ را ﺮ ر ﻪ ﺪ از ﻒ ر‬

‫ا ﺠﺎ ﯽ‬ ‫ﻦ‬

‫اﻦ‬

‫ﻪ‪،‬‬

‫ﻮی‬

‫ﻮا ﯽ‬

‫آن ﻦ ﻮی از زﺑﺎن ﻦ‬

‫ﺪ؟‬ ‫‪١٧‬‬

‫ﺪ؟‬


‫ﻮ ﺸﺪ‬

‫آﻧ‬

‫ﻦ‬

‫ﻢ؟‬

‫ﻮزه‬

‫اﯽ‬

‫ﮫﺎده‬

‫ﻦ‬

‫ﻢ؟‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﻋﺎ ی‪،‬‬

‫ﻮش‬

‫وز‬

‫دی ز ﺧﺎک اﻧ ﻪ‬ ‫راه‬

‫ﯽ از آب و از ﻞ ر ﻪ‬

‫ﺒﺎ‬

‫ای‬

‫ﺒﺎ‬

‫ﯾﺎ‬

‫ﺧﺎ ﻪ‬

‫ﯽ‬

‫ز‬

‫ﻋ ﻮ ﯽ‪،‬‬

‫ﻮی‪،‬‬

‫ﻧﮏ‬ ‫ای‬

‫ﯿد‬

‫ا ﻤﺎع‬

‫ﻦ ﻒ ز ﭘﺎی ﻦ ﺳﻤﺎع‬

‫ﺖ آﺪ و ﯽ‬

‫ﺟ ﺎه ﯽ‬

‫ﻋﺐ‬

‫آﯽ‬

‫ﺧﺎ ﯽ‬

‫ﺪر‬

‫ا وده‬

‫رو ﯽ‬

‫ﻣﺎ ﯽ‪،‬‬

‫ﻮ ﯽ‪،‬‬

‫ی‪،‬‬

‫ﺪ ﺠﺎز‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻮ ﻨﺪه‬

‫ﺮت ﻣﺎﺪه اﺪر ﺷﺎم داج‬

‫آ ﺘﺎب‬

‫آﺪ‬

‫ﮐﺎ ﻪ‬

‫ﮐ ﺎه ﯽ‬

‫ﻦ‬

‫د‬

‫ون‪،‬‬

‫ﺳﺎز‪:‬‬ ‫ا ﺮاج‬

‫اﯽ‬

‫ا ل ﻌﺎﻟﻢ ﻂ ﻂ و ا ﺼﺎل ﺪرﯾﺎی ﻂ و ﺪ و ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﺻﺎ ﺐ ﻤﺎل‪ ،‬ﻤﺎل ﻮد ﻤﺎﯾﺪ و‬

‫ان را دل از ﻒ رﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻀﺎی ﺣﮑ ﺖ‪ ،‬آزارﺷﺎن ﻮ ﻨﺪ و ﻋﺎ ﻖ را ﺮط ا ﺖ از آن‬ ‫آزار ﺪ و و ﺪ ﮫﺎی ﻮا ﺶ ﮐﺎ ان ﻮد ﺪاق ﺪ ﻦ ﯽ ا ﺦ‪.‬‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫رﺳﻢ‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬

‫اﻦ‬

‫ﻮد‬

‫ﺑﻠ ﻪ‬

‫ﯿﺪ‬

‫د‬

‫ﻮد ﻤﺎ ﯽ‬

‫د‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﺮد‬

‫ﻮن دل ﺸﺎق را‬

‫ا ﺤﺎ ﺸﺎن را ز روی‬

‫ﺮ‬

‫‪١٨‬‬

‫ﻮق‬

‫اﻦ‬

‫و‬

‫را‬

‫آ‬

‫د ﮫﺎ‬ ‫ﻮۀ‬

‫ﻮد‬ ‫ﯿﺪ‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬

‫د‬ ‫ﯽ‬


‫ﯿﺎﺑﺎن‬ ‫دو ﺖ‬ ‫ه‬

‫ﻮ ﺸﺎن‬

‫ﯿﺪا رد‬

‫و‬

‫ﺮ‬

‫دل‬

‫دﺪ‬

‫ﺮﭘ‬

‫ﻮی‬

‫ره‬

‫اﺷ ﮫﺎی‬

‫دﺷﺎن‬

‫ﺒﺎر‬

‫آ ﻮدﺷﺎن‬

‫ﻢ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬

‫اﻦ‬ ‫ﺸﺎن‬

‫ﻮد‬

‫ﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺮﭘ ﺸﺎ ﯽ‬

‫ﻮش‬

‫ﻨﺪ و ان‪ ،‬د ﺪ‬ ‫د‬

‫ﻮﺮﺖ‬

‫ﻮﺮﺖ‬

‫د‬

‫و آﻧ ﻪ را‬ ‫اﺪک اﺪک‬ ‫ﺪ ﺪش‬ ‫ﺪ‬ ‫ﯽ‬

‫ره‬

‫اﺖ‬

‫ﺘﺎن‬

‫ا ‪،‬‬

‫ﯿﺎرد‬

‫ﺲ‬

‫ﻮد‬ ‫را‬

‫ب‬

‫دد د‬ ‫ﺷﺎ ﻖ‬

‫اﺖ‬

‫ﻖ را ﻣ ه ﻮس را ﻣﺎ ﻞ ا ﺖ‬

‫اه‬

‫از‬

‫ﺖ‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﯿﺪ ﺪ‬

‫را ﺶ‬

‫ﺸﺪ او را‬

‫وﺻﺎل‬

‫دﺪ ﺑﺎ ھﻢ ا ﻦ و آن‬ ‫ﻮ ﺪ ﺸﺎن‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬

‫ﻮد ﺸﺪ ﺷﺎن ﺑﺎز‬

‫ﻨﺪ‬ ‫ﻮی‬

‫ز اﯽ‬

‫ﻮت‪ ،‬ﻮع و ﺟﺎ ‪ ،‬ﯾﺎ ﯽ ﻮش ا ﺖ‬

‫ﻞ اﺖ‬ ‫ﺪم‬

‫ﯽ ﺸﺎﺪ‬

‫رﻧﮓ‬

‫ﻻﻖ ا ﺖ‬

‫او‬

‫آ ﺶ‪،‬‬

‫دل‬

‫ﺮﭘدودﺷﺎن‬

‫ﺮ‬

‫ﻮد‬

‫او‬

‫و‬

‫روی‬

‫زردﺷﺎن‬

‫زآﻧ ﻪ ﻋﺎ ﻖ را د ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺮﭘ ﺶ‬ ‫روی ﻮن ﮔ ﺸﺎن ﻨﺪ ھ ﭽﻮن زر‬

‫ﻣﺎ ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬

‫ﻘ ﺸﺎن‬

‫ﺮخ‬ ‫ﺮﭘ‬

‫دل ﺮﭘ ﺸﺎ ﺸﺎن ﻨﺪ ﻮن ز ﻒ ﻮ ﺶ‬ ‫ﺷﺎن‬

‫ﺑ ﻮی‬

‫ﮐﺮ‬

‫دﺪ‬

‫دو را‬

‫ﺷﯽ‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬ ‫‪١٩‬‬

‫و‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬ ‫ﻮی‬

‫وی‬ ‫ﻮی‬

‫ﻔﺎت و‬

‫ﻮﯽ ﻧ ﺪ‬ ‫ﻮق‬

‫ﮕﺎه‬ ‫ﻮﺶ‬ ‫ﺼﺎل‬

‫ﯿ دد‬

‫ﯿﺎن‬


‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﻮق از ﯽ ﻤﺎل ﻟﻢ ﯽ ﺸﺎق را ﻮد و ﺑﺎدۀ ﻖ ﻃﺎ ﺒﺎن ﺘﺎق را ﭘ ﻮد از‬ ‫ا ﺤﺎن آﺪ‪ ،‬ﻮه ی ﻮ ﯽ ﮑﺎر آورد‪ ،‬ﻦ ﺟﺎم ﻌﺎدت را ﺮ ﻮش از ﺟﺎم ﻘﺎوت ده‪،‬‬

‫ﺪ ﺸﺎن ﺖ و ﺰی از ﻮازم ﻋﺎ ﻖ ﯽ و ﻧ ﺬا ﺖ ﺮا ﻂ ﻮ ﯽ ﺑﺎ ﮑﺎ ﻒ ﻋﺎ ﻖ‪ ،‬ﻮا ﻖ‬ ‫آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻻم‬

‫آن‬

‫ﻮن‬

‫ﻤﺎل‬

‫ﺷﺎ ﺪ‬ ‫ﯽ‬

‫ﺢ‬ ‫ﺜﺎل‬

‫ﭘﺎدﺷﺎه‬

‫ازل‬ ‫ﻮد‬

‫ﭘﺲ ﺮاب‬

‫ﺸﺎن‬

‫ﭘﺲ‬

‫ی‬

‫ﻮق‪،‬‬

‫ﻮراﻧ ﺰ‬

‫اه‬

‫ا ﺤﺎن‬

‫ﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺎﻧﮓ‬

‫زد‬

‫را‬

‫ﺑﺎده ﺷﺎن اﺪر رگ و ﭘﯽ ﺟﺎ‬

‫ﺟ ﻮه‬

‫ﮐﺎی‬

‫ﻇﻠﻢ‬

‫ز‬

‫ی‬ ‫ﺟﺎم‬

‫او ﺘﺎن‬

‫ﯽ ر د از ﻦ‬

‫ﺸﺎن‬

‫ﺟﺎن و دل‪ ،‬ﻣﺄوا‬

‫ﻮا ﺖ‬

‫ر ﭙﺎر‬

‫را‬

‫ﯽ‬

‫ﺟﺎم دﯾ‬

‫ا ﻨﺎب‬ ‫ﺮ‬

‫ﻮر‪ ،‬اﺪر ﮐﺎم ر ﺖ‬

‫ﻋﺎ ﻖ‬

‫ﺪ‬

‫ﮐﺎم‬

‫د ﺮان‪،‬‬

‫ان را ﻞ و دل از ﻒ ر ﻮد‬

‫ﻮد‬

‫ﺟﺎم ر ﺖ‬

‫و‬

‫ﻞ‬

‫ﺟﺎم‬

‫ﺳﺎ ﺶ‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺪا‬

‫ﺒﺎن‬

‫ﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﻨﺪ آﻻت ﮐﺎر‬ ‫ﻦ‬

‫ﺟﺎم‬

‫را‬

‫ﺖ ﻣﺎ را ﺮﭘ ﺮاب‬ ‫ﺟﺎم‬

‫ﻘﺎوت‬

‫ده‬

‫م‬


‫ﯽ آن‪،‬‬ ‫دو‪،‬‬

‫ﺮت و ﺶ و ﺮور‬

‫ﯽ‪ ،‬ﯿ ﻦ ﺨﺎ ﻒ‬

‫آن‬

‫ﻮاص‬

‫ﺴﻢ‬

‫ﻮن‬

‫و‬

‫ﺖ‪ ،‬ﻮ ز ﻦ ﺟﺎم دد‬ ‫ﺮﭘده ﺶﯿﭘ‬ ‫دد‪،‬‬ ‫ﻇﻠ ﯽ‬ ‫ﺸﺪ‬

‫ﺗﺦ‬

‫ﺳﺎزد‬

‫ﻢ‬

‫ﻨﺎن‬

‫ﭙﻮ ﺪ‬

‫ﻮر‬

‫ﻤﻮ ز آ‬

‫آن‬

‫رﺿﺎ‬ ‫ﻮد‬

‫آ‬

‫را‬

‫ﻮق‬

‫ﺘﺎ‬ ‫روز‬

‫ی‬ ‫آرد‬

‫ﺮ‬

‫ﺰ‬

‫ﺮ ﺸﺎن‬

‫ﮑﺎم‬

‫ﻨﺪ‬

‫خ‬

‫ﺮاب‬

‫روز‬

‫رو ﺸﺎن‬

‫از ﺟﻼل و ﺟﺎه و‬

‫ر ﻮزان ﺟﺎی او ﺖ‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ از ﺲ ﯿﺎت‬

‫و‬

‫ﭘﻨﺪ ﺳﺎ ﯽ را ﺸﺪ ﻮن‬

‫ﺴ ﺸﺎن را ﺳﺎزد از‬

‫ﺘ ﺸﺎن‪،‬‬ ‫آب‬

‫را ﺸﺄه ا ﯽ ﺘﺎز و ﺧﺎص‬

‫ﻮش؟‬

‫ﻖ‬

‫دد از ﺗﺄ ﺮ ا ﻦ‬

‫ﯿﻦ آ ‪،‬‬

‫ﻪ ی آن ﻮت و ز و ور‬

‫دوزخ‬

‫آ ﺸﺎن‪،‬‬

‫ا ﻨﺎن‬

‫ﻮد‬

‫را‬

‫ﻦ ر‬

‫ر‬

‫رﯾﮏ‬

‫ﻢ‬

‫ﺐ‪ ،‬ﮐﺎ ﯿﺎب‬

‫ﻣﺄوای‬

‫و‬

‫ﺖ اد ﺖ و ھﻤﺎ ﺖ ﯿﺪ را ﺑﺎوج ﻋ ﻦ ﺸﺎﺪ اﷲ و ﯽ ا ﺬ ﻦ آ ﻮا ﮫﻢ ﻦ ا ﻈﻠﻤﺎت ا ﯽ‬ ‫‪٢١‬‬

‫ﺑ ﻮش؟‬

‫ﺐ د ﻮر‬

‫ﻮر آﯾﺪ و ﺑﺎز ﺖ ﯽء ﺑﺎ ﻞ ﻮد ﺖ و ا ﻦ‬

‫ﻌﺎدت و آن ﻘﺎوت را ﻇﺎ ا ﺼﻼح ﻮدن ﺑﺎ اج از ﻮن ﻓﻼح ﺮط ﺖ‪ .‬ﺑﻠ ﻪ‬

‫ﻀﺎ‬

‫او ﺖ‬


‫ا ﻮر و ﯽ را‬

‫ﺾ ﻦ ﺸﺎﺪ و ا ﺬ ﻦ وا او ﯿﺎ ﮫﻢ ا ﻄﺎ ﻮت ﻮ ﮫﻢ ﻦ ا ﻮر ا ﯽ ا ﻈﻠﻤﺎت‬

‫او ﺌﮏ ا ﺤﺎب ا ﻨﺎر ھﻢ ﮫﺎ ﺧﺎ ﺪون‪ .‬ﮫﺬا ﺑﺎ ا ﮫ ﻪ ا ﺠﺎج از روی ﺠﺎج روی از ﻖ‬

‫ﻢ ﺪا ی‬

‫ﻮن‬

‫ﺪا ری‪ ،‬ﺑﺎری‬

‫و ﻮای ﺟﺎم ﻘﺎوت‬

‫ﻮر ﯿﺪ ﺮﭘ ﺖ ﻮ‬

‫ﻄ ﻖ ا ﺖ آﺪﺪ و دم از ﺨﺎ ﺖ و ﯽ ﮐﺎ ﻞ ﭘ ﻪ ﭘ ﻪ ﻖ ﺖ‬ ‫ﺮ‬

‫ﻒ دﺖ ﺐ‬ ‫دﺪ‬

‫ﻮﻏﺎ‬

‫ﯽ ﺴ ﺖ اﺑ ﺲ‬

‫اول آن‬

‫ﺖ ﺴﺖ‬

‫ا ﯽ ﻃﺎ ﻮت‬

‫ﺑﺎز آن‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫آوردﺪ‬

‫ﺮ ﻮدﺪ‬

‫ﺮش‬

‫ﺘﺎ ن‬

‫از‬

‫ﺪ‬

‫ز آن‬

‫ز‬

‫ﻒ‬

‫و ﻮدش‬

‫ا ﯽ ھﻢ ز آن ﺪح ﻞ ﻮرد‬

‫ھ ﻨﺎن‬

‫ﻮﺳﺎ ﺮﭘ ﺖ!‬

‫زدﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺲ آ ﺪ ﺟﺎم‬ ‫ﻮن ﻣ ﺲ‬

‫‪:‬‬

‫ﺪر‬ ‫ﻮن دل‬

‫ﺪا د را‬

‫اﯽ‬

‫ود‬

‫ﺪ اﺪ ﺶ را‬

‫اﯽ‬

‫ﻮن ﮐﺎ‬

‫اﯽ‬

‫ﺪ‬

‫ﺐ‬

‫ﺗﺲ‬

‫ﯾ ﺪﯾ ش‬ ‫ﺪ‬

‫ﻞ ﻮرد‬ ‫ﯿﺎد‬

‫را‬

‫ﺶ را‬

‫وه از‬

‫ﻞ‬

‫آن ﺮاب‬

‫ﻞ ﺶ ﻮدی‬

‫ﻞ‬

‫ﺪح‬

‫ﯿﺎل ﻮد‬

‫ﯽ‬

‫ﻣﺎﻻﻣﺎل‬

‫ﻮد‬

‫ا ا‬

‫ﻮردﺪ‪،‬‬

‫ﺖ رﺳﻢ ﺑﺎده ﻮاری ا ﻦ‬

‫ﻮد‬ ‫‪٢٢‬‬

‫ﻮد!‬


‫آن‬ ‫ﺖ‬ ‫اﻦ‬

‫ﺪ‬

‫ﻮی‬

‫ن‬

‫ﻘﺎوت را ز‬

‫ﺑﺎ‬

‫ھﻢ‬

‫ﺧﺎ اش را‬ ‫ﻨﺎن‬

‫دﺖ‬

‫ﺟﺎم را آﺪ‬

‫ذ‬

‫ﺳﺎ ﯿ ﺎ‬

‫ﺟﺎم‬

‫ازو ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫ﻦ‬

‫ﺟﺎم‬ ‫د‬

‫ﺖ‬

‫ﺮم را‬

‫د‪،‬‬

‫د‬ ‫ﻮد‬

‫ﺟﺎی ﻮ ﺶ‬

‫ﺑﺎزو ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫ﻦ‬

‫ﻢ‬

‫ﺖ‬

‫ﯿﺪ‬

‫آن‬

‫ﺟﺎم‬

‫دﺖ‬

‫و‬

‫ﺻﺎ ﺒﺪ ﺖ‬

‫ﻦ ﺟﺎم‪،‬‬

‫ﻖ ﭘﺎی ا ﺮد و ﻄ‬

‫ا ﻔﺎی ﻋﺎر‬ ‫ﺮ‬

‫از‬

‫ﯾﺪا ران‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫اش را‪ ،‬آ ﺶ‬

‫دا‬

‫ﻢ‬

‫ﻮد‬

‫ﻒ‪ ،‬آﻣﺎده ﺑﺎش‬

‫هﻼ ﺶ‪،‬‬

‫ﻢ ا ﺪا ﻨﺪ‬

‫ﻮن‬

‫را‬

‫دوز ﺖ‬

‫ﻪ ی ﯿﺎل را‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬ ‫ﺮ ﺘﺎن‬

‫ﺮداران؛‬

‫ﻢ‬

‫ﻞ ﯿﺎن ﻦ‪،‬‬

‫د آن‬

‫ﺸﮏ‬

‫ﻮ؟‬

‫ا ﯿﺎط ﺑﺎده ﺑﺎش‬

‫‪،‬‬

‫ﭘﺎک‬

‫د آﺷﺎم‬

‫ﺑﺎده ی ﻣﺎ را‪،‬‬

‫ﻒ ﺟﺎم ﻮ؟‬

‫ﻣﺎﻻﻣﺎل‬

‫را‬

‫را‬

‫ﻨﺎ ﻨﺪ‬

‫د آﺷﺎم‬

‫ﻮد‬

‫ﺪ ز دﺖ‬

‫ﻖ ا ﻞ و ﺪ ﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫آ ﺶ ﻣﺎ را ز آ ﯽ‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫ﺪﻋﺎ را ﺮﭘده‬

‫ﻮ ھﻢ را‬

‫ﺮ ﻮ ﻢ ﻦ ز آن ﺠﺎن ﺮﭘورده‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﯽ‬

‫ﺰ‬

‫ﺮد‬ ‫ﻮزم‪ ،‬ﺮﭘده‬

‫ﻦ‬ ‫ﺶﯿﭘ‬


‫ﺖ‬

‫ﺼۀ‬

‫دم‪ ،‬ر ﻪ ا ﯽ آرم ﺪ ﺖ‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫ﺘﺎن‬

‫ﺖ؟‬

‫ﺮ‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ ﯿ ﺸﺎن ﺳﺎ ﻌﺎدت و ﺮ ﻮﺷﺎن ﺑﺎدۀ ﻘﺎوت ﻀﺎی و ؛ ﯾﮏ ﻞ ﻮد‬

‫ا ﮫﺎر ﯽ و ا از ﻖ ﺮﭘ ﯽ و ﻮد ﺮﭘ ﯽ ﻮدﺪ و ﺑﺎ آن ﺤﮏ ﺧ ﻮص و ﻗ‬ ‫ﻣﺎ ل‪:‬‬

‫ا ام‬

‫ﻮا ﺪ؟‬

‫و‬

‫اول‬

‫آد ﺴﺎز‬

‫ﯽ؛‬

‫ﻮد را آز ﻮدﺪ ﻢ‬

‫ﺣﻼل زاده ون آﯾﺪ از ﺘﺎ ﺞ ام!‬

‫ﻮردن ﻦ‬

‫و ا ﺠﺎ ًﺘﺎ اﺷﺎر ﯽ و ﺮ ا ﻌﺎر ﯽ ﺮود‪:‬‬ ‫ﯿﺎن‬

‫ق‬ ‫ﻮح‬

‫ﻮ ﺶ را ﺧﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﺳﺎز‬ ‫ﯽ‬

‫ﻮدی‬

‫د‬ ‫ﻮﺖ‬

‫ﻊ‬

‫ﻦ‬

‫ﺪ‬

‫ﺖ ﺪ ا ﻮب‪ ،‬ز آن ﺟﺎم ﺑﻼ‬ ‫ﻢ آن ﺪ‬ ‫ﺧ ﻞ آن ﻌ ﻪ‬ ‫زد‬

‫ﻮ‬

‫ﻮﺲ‬

‫از‬

‫ﺪ‪ ،‬ﺮﭘ ﺮﭘوا‬

‫ﻮزان‬

‫ب ﺑﻼ‪،‬‬

‫ﺖ از آن‬

‫ﺑ ﯿﺎت و ﻋ ﻞ‬

‫ره‬

‫ﺪ‪ ،‬ﻌ ﻪ زن‬

‫د‬

‫ﺮﯽ‬

‫م ﺧﻠﺪ آﻏﺎز‬

‫ﻨﺪ‬ ‫اﺪر‬

‫ﺧﺎﻧۀ‬ ‫آﺶ‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﻦ‬

‫ﻣﺎن ﺘﻼ‬

‫ﺮش‪ ،‬ﺧ ﻞ‬

‫ﻮزان‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﯽ اﺪر دم ﯿﺪ او را‬

‫ﺪم‬

‫ﻮﺖ‬ ‫ﯽ‬

‫رﺞ‬

‫د‬

‫وﻦ‬ ‫دم‬


‫ﻓﻠﮏ‬

‫او را از ز ﻦ‬

‫ﺮ‬

‫اﯽ‬

‫ذ‪:‬‬

‫ﺖ‬

‫ﻮ ﻒ از‬

‫ﯽ ﻮ دل آ‬

‫ﺪش‬

‫ﺟﺎ ز داﻣﺎن ﭘﺪر‬

‫ﺮ‬

‫ﻮب از آن ﺮﭘ ﻮر‬

‫ﺪ‬

‫از ﻢ ﻮ ﻒ دو‬

‫ﺖ از آن ﺟﺎم ﺑﻼ ﺪ‬ ‫ﯽ‬

‫از‬

‫ﯽ‬

‫ﺪم‬

‫ا ﻤﺪ از آن ﺑﺎده‬ ‫ﻮر آن‬

‫ﺒﺎ‬

‫دار‬ ‫ﺪ‬

‫ﮐﻢ‬

‫ﺳﺎ ﮫ ﺎ‬

‫ﺪ‬

‫ﻻم‬

‫ﺮ ان‬

‫آن ﺪ ﯽ د ﻦ‬ ‫دﯾﺪ ﺖ‬ ‫ﺪ زﺪه ﭘ ﻞ‬

‫ﻻم‬

‫ﭘ ﻪ ﮔﺎن را د ﻮش‬ ‫ﯽ ز آن ﺑﺎده‬

‫ﺮﺖ‬

‫ﺰﺶ‬

‫ﺮ‬

‫ﻦ‬

‫ﺪش‬ ‫ﺶ ﻮر‬ ‫ﺖ‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ‬

‫ﯽ‬ ‫ان‬

‫ﺪ‬

‫ﺪ‬

‫ﻢ‬

‫‪ ،‬دار‬

‫ﺪ‬

‫ده وی‪ ،‬رو‪ ،‬ﺑﻼ‪ ،‬از‬ ‫ﺖ‬

‫ﯽ ز آن ﺑﺎده‬

‫ﻪ‬

‫ا ﻈﺎ ﻟ ﻦ‬

‫ان‬

‫ﻋﺎ ﺖ‬

‫د ﺪا ن‬

‫ﺷﻦ‬

‫آ ﻦ‬

‫ﻮد‪،‬‬

‫دﺖ‬

‫ﺖ ﻮران را‪ ،‬ذ ﻞ‬

‫ﺪ د ﺶ ﻮن و ود آﺪ‬

‫ﺖ‬

‫ﻌﺎر ی ﺑﺎ دل و ا اق ا آن و ﯽ ﮐﺎ ﻞ زﺪة ا ﻌﺪا ء و ﯿﺪ ا ﮫﺪا ء و ﺠﺎ ﻞ ﻋﺎر ‪:‬‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﻢ‬

‫رازی‬

‫زﻣﺎن از ﯾﮏ‬

‫اﺪر‬

‫ﺮﭘده‬

‫ﺖ دل را ﻮ ﯿﺎ؛ ﻢ‬

‫اﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﺒﺎن ﺮ زﺪ‬ ‫‪٢٥‬‬

‫‪ ،‬ﮔﺎه‬

‫آن‬

‫ده ا ﯽ‬ ‫زﺪ‬


‫ﺖ ا ﻦ ﻄ ﻮب‪ ،‬ﺶ دل‬

‫ﻃ‬

‫ﺶ از‬

‫ﺴﺎط ا ﻦ و آن؛ ﻮﯾﺎی او ﺖ‬ ‫وه‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺪ‬

‫ﺰﻢ‬

‫ا‬

‫د‬

‫ﯽ‬

‫ﯾﺎ رب آ ت دل از ﻦ دور دار‬

‫ﻦ‬

‫ﻖ از دا ﻢ ‪ A‬ﮕﺎ‬

‫وه‬ ‫ﺪﯽ‬

‫ﻮ ﻢ ای دل‪،‬‬ ‫م‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻨﺪ از‬

‫ﻢ‬

‫ﻏ ﺎﻓ ﯽ‬

‫اﺪر‬

‫دل ا ﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻊ‬

‫ﻄ‬

‫زه‬

‫ھﻪ‬

‫ﭘﯽ‬

‫ﺮش‬

‫اﻦ‬

‫ﯿﻮ ﻢ‬

‫ﺑ ﯽ؟‬

‫ﺻﺪا ﯽ‬ ‫ا‬

‫دل‪،‬‬

‫ا‬

‫ﻮاب و‬

‫ﭼ ا؟‬

‫ﮐﺎ‬

‫ﺴﺎ‬

‫د ﻮا‬ ‫ﻌﺬور‬

‫دار‬ ‫ﺆال‬

‫اﮫ ﻪ‬

‫ﻞ و د ﻦ ‪ A‬ﮕﺎﻧ ﯽ‬

‫دﯾﺪه‬

‫ﺑ ﯽ؟‬

‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﺮﭘده‬

‫داری‬

‫ﻦ‬

‫دم واﻣ ﻦ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺴﺎد ا ﻦ‬

‫ا وا ﺐ‬

‫د ﺖ از ﻦ ﻮی‬ ‫ﯽ؟‬

‫ﺮﭘد ﯽ‬

‫رازا‬

‫آن‬

‫ﺴﺎ ﺶ از‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﯽ‬

‫اﻦ‬

‫ر ﻮا‬

‫ﻮ‬

‫ﭼ ا؟‬

‫د ﻮاﻧ ﯽ‬ ‫ﻣﻦ‬

‫ﻮن ر ﻦ‬

‫ﺪا رم؛ رو دل دﯾ‬

‫دل‬

‫را ﻮ ﯽ ﻮد از ﺶﯿﭘ و ﭘﺲ‬

‫ﯽ‬ ‫ا‬

‫ﺰﻢ‬ ‫د‬

‫از ﻮ ﻣﺎ را روی زردی‬ ‫وا ﻦ‬

‫ای‬

‫ﻮﺖ‬

‫ﻮن ا ﺘﺎده ام؟‬

‫وا‬

‫اﻦ‬

‫اﺪر‬

‫ﻢ‪،‬‬

‫ﺑﺎ د ﻢ‬

‫ﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺪ و ﺣﺎل‬ ‫دی‬

‫ﺮت‬

‫ﺑﺎ ﻮ ﻮن ﻮ ﻢ‬

‫ﯾﺎی ﻮن ا ﺘﺎده ام‬

‫ﻮد آ ﺠﺎ د ﺖ و ﭘﺎ ﯽ‬

‫ﯽ اﯾﺪ ﺑ ؛‬

‫ﻮی‬

‫دﯾ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮد دا ﻪ‬

‫ﺲ‬


‫ﺑﺎد را‬

‫دی ﻮد از ﭘﺲ و ﺶﯿﭘ‬

‫ﭙﻨﺪا ری‬

‫ﺖ‬

‫ز‬

‫دﻦ‬

‫از‬

‫ﻢ‬

‫ﺬﯽ‬

‫ﻨﺪه ی ﺲ‬ ‫ﯽ‬

‫آ‬

‫ﻨﺎﺳﺎی‬

‫ﻮا غ آن د ﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ّاﷲ‬

‫آﮔﺎ ﻢ‬

‫ﻢ‬

‫زﺪه ام‬

‫ﻢ‬

‫وﯽ‬

‫ﯽ‬

‫آن‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﻦ‬

‫ﻮ ﻨﺪه‬

‫ﻮم د ﺴﺎز‬

‫ﻞ زﻣﺎ ﯽ‬

‫ﻮﯾﺪ راز‪،‬‬

‫ا ﻪ‬ ‫اﻦ‬

‫ﻢ ﯾﺎ رب‬

‫اﻦ‬

‫ﻢ ﯾﺎرب‬

‫ﻮخ‬

‫ﺮﻦ‬

‫ﻪ اﯽ‬

‫ﺮب‬

‫ﻄ ﻮب‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﻦ‬

‫اﻟ ﻢ‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺎﺳﻢ‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ ﻋﯽ‬

‫ﺮب ا ﻞ ذوق ﻮﯾﺪ‬ ‫وز زﺑﺎن‬

‫د‬

‫ﻦ‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻮم ﺑﺎ ﻮش‬

‫ﺖ؟‬

‫ﻦ‬

‫از زﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ د‬ ‫ﯾﺎ‬

‫ﺘﺎر‬ ‫ﻦ‪،‬‬

‫و‬

‫ّاﷲ‬

‫ﻦ‬

‫ﻦ د ﺘﺎ ﺮا‬ ‫ﺪﻦ‬

‫ﺮ از‬

‫ره‬

‫ﻢ‬

‫او ﺪا ی ﻦ‪ ،‬ﻦ او را ﻨﺪه ام‬

‫ا ل از ﻋﺎﻟﻢ و ﺪ و ﻮق دور ﻮع ﻄ‬ ‫ﺳﺎز‬

‫ﻮﺶ‬

‫ای‬

‫ﯽ؟‬

‫ﻮ ﯽ‪ ،‬ﺑ ﻮ‬

‫ﻧ ﻪ اﯽ‬ ‫‪٢٧‬‬

‫آﻏﺎز‬

‫ﺪ‬

‫د‬

‫ﻮ ﺶ آواز‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻦ ﺮﭘداز‬

‫ﺖ؟‬

‫ﺲ ﯽ ﻨﺪ ﺗ ﻦ ا؟!‬

‫ﻦ ﻮن ﭘﻮ ﻢ ﻮ ﻨﺪه‪،‬‬ ‫ی از‬ ‫ﻮب‬

‫ﻦ‪،‬‬ ‫ﯽ‬

‫؟‬ ‫ﯽ؟‬

‫ﻮ ﯽ‪ ،‬ﺑ ﻮ‬


‫زود‬

‫ر وان‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﮐﺎ ﻦ‬ ‫زﻦ‬

‫ﯽ‬ ‫ﺑﺎده‬

‫را‬

‫ﺮﭘ‬

‫ﻌﻪ‬

‫ﻋﺎر ن‬

‫ﮫﺎ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻮدﺮﭘ ﺘﺎن‪،‬‬

‫ﻮزد‪،‬‬

‫ﻐﻪ‬

‫ﺮﭘ ﮫﺎ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻤﻪ‬ ‫ﻖ‬

‫ر ﻮع ﻄ و ﯿﺎن ﺣﺎل آن ﻃﺎ و ﻄ ﻮب ﺮت رب ا ﯽ ﺮازه ی د ﺮ ﻮ ﯿﺪ و‬

‫وازه ی ﻮر ﯾﺪ و ﯾﺪ ﺮا ﺪا زان را ر ﺲ و ﺳﺎﻻر‪ ،‬ﭘﺎ ﺒﺎزان را ا ﺲ و ﻮار‪ ،‬ﯿﺪ ﻦ و ﺮ‪ ،‬ﺮ‬

‫ﺣ ﻪ ی او ﯿﺎ ﯽ ﺮ‪ :‬ﻮ ﯽ اﻟ ﻮا ﯽ ﯿﺪا ﻟ ﻮ ﻦ ا ﯽ ﺒﺪا ﷲ ا ﻦ ﺻ ﻮات ّاﷲ ﻋ ﻪ و ا ﺤﺎ و ورود‬ ‫آن ﺮت ای ﺑﻼ و ﻮم و ازدﺣﺎم ب وﺑﻼ‪:‬‬ ‫ﻮﯾﺪ او‬

‫ﻮاران ا ﺖ‬

‫ﻮن ﺑﺎده‬

‫ﯾﮏ اﺪر و‬

‫ز ا ﯿﺎ و او ﯿﺎ‪ ،‬از ﺧﺎص و ﻋﺎم‬ ‫ﻮ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫آﻧ ﻪ‬

‫ﺪ‬

‫ﻮر ﺳﺎ ﯽ‬

‫م‬ ‫ﺮه‬ ‫ﻮﻦ‬

‫ﺮ ﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎزار‬

‫ﺪ‬

‫ﻮی‬

‫ﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﺳﺎ ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﮫﺪ ﻮد ﻤﺎم‬ ‫ﺮ ﺖ‪ ،‬آن ر ﯿﺪ‬

‫آﻧ ﻪ ﺪﭘﺎ‬

‫ر ﯿﺪ‬

‫ﻖ‬ ‫و‬

‫ﮫﺪ‬

‫ﻮد‬

‫ﯾﮏ ﺪ‬

‫ﻨﺪ ﺖ‬

‫ﺪ‬

‫و آﻧ ﻪ ﻞ از د ﺖ د‪ ،‬از د ﺖ ﺪ‬

‫ذو ﻮن‬

‫ﻮب‬

‫ز ﺒﺎ ﯽ‬

‫ﮫﻢ‬

‫آﺪ‬

‫ﻦ‬

‫ﻮا ﺐ‬

‫ﭘﻪ‬

‫ﺖ‬ ‫‪٢٨‬‬

‫ﯽ‪،‬‬ ‫زد‬

‫ﻮن اﺪر‬ ‫د‬

‫ﺖ‬

‫و‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﺷ ﺒﺎ ﯽ‬

‫ﻤﻞ‪،‬‬

‫ھ‬

‫ﮫﻢ‬ ‫ﻦ‬


‫و ﺳﺎزش‬

‫ز‬

‫ﻮر و ﻇﻠ ﺖ‬

‫ﺪ ﺪ‪ ،‬د و ﺮ‬

‫ﺶ و ﻢ ﺪ ﻢ ﺪ و ﯾﺎق و ز‬ ‫ز‬ ‫ﻖ‪،‬‬ ‫از‬

‫و‬

‫ﻮق‬

‫ﺑﺖ‬

‫ﻣﻠﮏ‬

‫آن‪،‬‬

‫ﺴﺎط‬

‫ﺖ‬ ‫ﻻم‬ ‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ ای ﯿﺎ‬

‫ﺖ‬

‫از‬

‫ز دﻢ آ ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﻖ‬ ‫ﻦ‬

‫ھ ان‬

‫ﺮ‬

‫آﯾﺪ آ ﭻ از د ﺘﺎن‬

‫ﺖ‪،‬‬ ‫ﺮود‬ ‫ﻢ‪ ،‬ھ ﻨﺎن‬

‫ﻨﺎزم‬

‫ﺘﺎن‬

‫داد‬

‫ی‬ ‫را‬

‫ﺑﻼ‬

‫ﺮ ﯿﺪ از ﭼﺎر ﺟﺎ‬

‫ﻮج‬

‫ﻮج‬

‫ﺮﻞ‬

‫ﻮران‬

‫ﺮ‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ﺪ‬

‫ﮐﺎ ﮏ آﺪ آن‬

‫ﺘﺎن‬

‫ﯾﺮ‬

‫ﻻ ﮑﺎ ﯽ‬

‫ﮑﺎن‬

‫ﻻ ﮑﺎن‬

‫ﻒ‬

‫ﻘﺎوت‬

‫ﻮن‬

‫را‪،‬‬

‫ﻖ آﻦ‬

‫ﺪر‬

‫د‬

‫ﯾﺎ‬

‫ﺪ‪،‬‬

‫داﻣﺎن‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫ﺪﺖ‬

‫وی‬

‫ﻧﮏ‬

‫ﯽ‬

‫ﮫﻢ‬

‫زدم‬

‫آرزو ﻨﺪم‬

‫ﯿﺎ‬

‫ﻀﺎی ﻣﻠﮏ آن‬

‫ﻦ‬

‫ﻘﺎف‬ ‫ﭘﺮ‬

‫آﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﺎن‬

‫وا ﯽ‬

‫ﺑﻼ‬

‫ﺑﺎز‪،‬‬

‫ﻤﺎ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﺻﺎف‬

‫ﺖ از‬

‫ﺶ‬

‫ﻪ‬

‫ﺟﺎی‬

‫ﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﯿﺎز‬

‫ﻋﺎ ﯽ‬

‫ﺬرا‬

‫و‬

‫رﺿﺎی‬

‫ﻮر‬

‫ﻀﺎ ﺶ‬

‫‪،‬‬ ‫زد‬

‫و ﻦ ﻮأم ﺪ و ا ﻔﺎق و‬

‫دارد‬

‫ﺖ ا ﮏ آﺪم‬

‫ﻖ ﺪ‪ ،‬ﻣﺎه و ا‬

‫ھ ن‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﺸﺎ ﯿﺪش‬

‫ﻤﺎر‬

‫ﺑﺎده‬

‫آﯾﺪ‬

‫‪،‬‬

‫ﻮج‬

‫د‬

‫ﺮ‬

‫ﻮا ﺖ ھﻢ ‪ A‬ﮕﺎ و ھﻢ ﻮ ﺶ را‬

‫را‬ ‫‪٢٩‬‬


‫ﺸﺎن‬ ‫ن‬

‫ای‬

‫را‬

‫دم‬

‫ھه‬

‫ﻣﺎرا‬

‫ﺖ‬ ‫ﺟﺎی‬

‫د ﯿﺎ‬

‫ﻮر‬

‫ای ا ﺮان‬

‫ﻃ‬

‫ﻮت‬

‫ﻀﺎ؛‬

‫اﻞ‬

‫ﻏﺎ ﺖ‬

‫ﺘﺎن‪،‬‬

‫اﻦ‬

‫ﻮای‬

‫ﺧﺎ‬

‫ﺮ‬

‫ا ﻦ راه ﺮ از ﺮ و ﻎ‬

‫ﻮ ﯿﺎ‪،‬‬

‫ﺘﺎ ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﭘﺎ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺟﺎه‬

‫رﯾﺎ ﺖ‬

‫و‬

‫ﻃﺎ ﺖ‬

‫ﺴ ﻢ و رﺿﺎ‪ ،‬ا ﻦ اﻟ ؟‬ ‫ﺖ از ﻮ ﻦ‪ ،‬ﺮﭘوا‬

‫ﺖ‬

‫ﺮ‬

‫ﺮ و ﻮ و ﺷﺎم و ﺣ‬

‫ﺲ ز ﺟﺎن دارد‬ ‫راه‪،‬‬

‫ﺮط‬

‫ﯿﺎن ض آن ﻊ ا ﻦ ﺖ از ﺮﭘوا ﮕﺎن ﻮ ﻨﺎک و ﺠﺎ ﻞ آن ﻞ ﮔ ﻦ‬

‫ﺑ ﺒﻼن ﻮش ا اک‪ ،‬ﺧﺎﻧۀ ﺖ را از ا ﯿﺎر ﺠﺎزی‪ ،‬ﺧﺎ ﯽ ﺳﺎ ﻦ‪ ،‬و ﻮ ﺘﺎن‬

‫رو‬

‫ﺖ‬ ‫ﻎ‬ ‫ﻦ‬

‫از‬

‫را از ﺲ و‬

‫ﺧﺎﺷﺎک ﺑﻼن ﺮﭘدا ﻦ‪ ،‬و ﻌﺎن ﺑﻼ را ﺻﻼدادن و از ﻨﺪوق ﺖ ﺸﺎدن و ﺮذ ا ﯽ از‬ ‫ﺑ ﺖ ا ﻞ و ﻻوﺻﺎ ﺒﺎن ا » ﻮا ﺑ ﯽ‪ ،‬ا ﺬ ﻦ ﺬ ﻮا ﮫﻢ دون ا ﻦ)ع(« ﺳﻠﮏ‬

‫»وﻋ ﯽ اﻻرواح اﻟ ﯽ ﺣ‬ ‫ﺮو ﯽ ﺪ از‬ ‫دور‬

‫ﺪ‬

‫از‬

‫ﺠﺲ‬

‫ﻨﺎﺋﮏ« ﺴﻠﮏ آ ﺪﺪ‪:‬‬

‫ﺷ ﺘﺎ ﺶ‬

‫ﺖ‬

‫ﻣﺲ‬

‫ر ﻪ ی ا ﺖ ز ھان‬

‫وز ﮔ ﺘﺎن‬ ‫‪٣٠‬‬

‫ادش‪ ،‬ﺧﺎر و‬

‫ﺖ‬ ‫ﺲ‬


‫ﺧ ﻮت‬

‫از‬

‫ﻣﺎن‬

‫راز‬

‫ﭘﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﻮاران‪،‬‬

‫ﺪر‬

‫اﺪر‬

‫را‬

‫ﻮد‬ ‫ﻮد‬

‫ﻤ ﻪ را‬ ‫ﺖ‬

‫ا ﯿﺎر‬

‫ﺪ‬

‫ﯾﺎد ن ﺑﺎد‬ ‫ﯾﺎد ن‬ ‫ا ﮏ از‬

‫ﻮا ﺪ؛ﺶﯿﭘ‬

‫ﻮ ﺸﺎن ا ﺒﺎز‬ ‫ﻖ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫اﻦ‬ ‫ای‬ ‫ﻮ‬

‫ا ﯽ‪ ،‬ﻢ‬

‫ﯽ‬

‫ﮔﺎه‬

‫ﮐﺎ ﻦ ﻤﺎر آن ﺑﺎده را ﺪ‬ ‫ﯽ‬

‫ﻮ‬

‫ﻤﺎﯾﺪ‬

‫را‬

‫د‬

‫ﺧﺎ ﯽ‬ ‫و‬

‫ﺖ‬

‫ﭘ ﺮا ﻮن‬

‫ﺸﺎﺪ‪،‬‬

‫ز‬

‫ﻨﺪوق‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﺑﺎز‬ ‫آن‬

‫ﯾﺎدﺷﺎن‬

‫آورد‬

‫ﺑﺎده‬

‫ﻮرد ﯿﺪ‪،‬‬

‫ﮫﺪ‬ ‫ﺑﺎدا‬

‫د‬ ‫اﺖ‬ ‫ﯾﺎد ن‬

‫ﺟ ﻮه ی ﺳﺎ ﯽ ز ﭘ ﺖ ﺮﭘده‬

‫ده‬

‫ﺪ ﺘﺎن‪،‬‬

‫ا ﯿﺎط‬

‫ﺧﺎ‬

‫ﻤﻪ‬

‫آزاد ن‬

‫دل‬ ‫اﺶ‬

‫ای‬

‫ﺑﺎد‬

‫ﺸﺖ‬

‫د‬

‫د از ﺮاب‬ ‫ﺷﺎﺑﺎش‬

‫ﺮﭘدا ﻪ‬

‫وز‬

‫ر ﺒﺎن‪،‬‬

‫ﺧﺎ‬

‫ﺳﺎ ﻪ‬

‫ﻮر ﯽ‬

‫آن اﺷﺎرت‬

‫ﺮ‬

‫ﻤﺎ را‬

‫ی ﺳﺎ ﯽ ﭘﯽ زﭘﯽ‬

‫ﯽ زﺪ ﺳﺎ ﯽ‪،‬‬

‫ﺮ‬

‫ن و ن آن و ﺪه را ﺑﺎﯾﺪ و‬

‫ﻔﺎ‬ ‫ﮔﺎه‬

‫ﻮی ﺘﺎن ﯽ ﻨﺪ‪ ،‬ﻮش ﻮش ﮕﺎه‬

‫ﯿﺎن ﻋﺎرف ﺪن ا ﺟﺎ ﺒﺎزان راه ﺖ از ارادت ﺦ ﺖ از ر اه ا ﻪ ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫ﻃﺎ ﻢ‬

‫را‬

‫ﻃﺎق‬

‫دﺮ‬

‫د‬ ‫‪٣١‬‬

‫ﺮ‬

‫ا؛‬

‫اوراق‬

‫د‬


‫ﺧﻮﯽ‬

‫ﺧﺎ ﯽ‬

‫ﭘ ﺮی اﺪر ﺻﺪر آن‪ ،‬ﯾﺎدش‬

‫ﯾﺎدم‬

‫آﺪ؛‬

‫ز‬

‫ﺮ‬

‫ﻢ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﺻﺎ ﯽ دل و رو ﻦ‬

‫ﺮ‬

‫ﺮوش‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫ﻮا ﺖ‬

‫ا از ﺣﺎل ﻮ ﺶ ا وده ﺣﺎل‬ ‫زا ﻮ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﭘﺲ‬

‫ﻮ‬

‫ﻞ ﺻﺎ ﺐ‬

‫د آن‬

‫ﻢ‬

‫ﻮر‬

‫داﻣﺎن وا ﺐ‪،‬‬

‫زده‬

‫ﻮد‬

‫ﻊ ﺪی از‬

‫ﻨﺎر‬

‫ﺮﭘز ن‬

‫از ﻦ‬

‫‪،‬‬

‫ﺮ ﯽ دھﻢ‬

‫از‬

‫ﺖ‪،‬‬

‫ﯿﺪا ن‪،‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺮخ رو ﯾ ﺮ ز‬ ‫ﺑﺎﻻ‬

‫زده‬

‫ﺮﭘوا‬

‫وار‬

‫ز‬

‫ا ﮑﺎن‬ ‫و‬

‫ﻪ‬

‫ﺮﭘ ﺸﺎن‪،‬‬ ‫ﻖ‬

‫ﮑﺎ ﺪ ز ھﻢ‬

‫اﻣﺎ ر ﺖ‬

‫ا و ﺪ ﻋﺎر و ﻮر ﻋﺎ ﻘﺎ و اﺷﺎره ﺣﺎل ﻮد ا ﺴﺎب ﺳ ﻮک ﺮت ﭘ ﺮو ﺪ ﺻﺎ ﯽ‬

‫ﺮ ﻮد ﺮ ّاﷲ ا ﺿﺎ ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺮ‬ ‫ﻮن‬

‫ر ﻦ را‪،‬‬

‫ﻮش ﻦ آن واﻻ اد‬

‫ﻮش‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﭘﺮ‬

‫ون‬

‫ﺳﻢ از ا ﻦ‬ ‫ز آﻧ ﻪ‬

‫ﻋﺎﻟﻢ‪،‬‬

‫ﺮی ﻨﺪ ﻌ ﻢ‬

‫ﻦ‬

‫دم دو ﻮش‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎ ﯽ‪،‬‬

‫دﯾﺪم‬

‫دﺖ‬

‫ﺮ‬

‫دﺘﺮ‬

‫ﻮاب ﻮد ا ﻦ ﯽ ﺪا ﻢ ﯾﺎ ﯿﺎل؟!‬

‫ﺸﺎن آورد ﺶﯿﭘ‬

‫از دم آن‬ ‫ﻋﺎﻟ ﯽ‬

‫ﺴﻢ‬

‫ﻤ ‪ A‬ﮕﺎن‬

‫را‬

‫ﺮ‬

‫ﻦ‬

‫ﺪا د‬


‫ﺑﺎز‬

‫آﺪ‬

‫و‬

‫از‬

‫ﯿﺎن؛‬

‫ﺦ ﺦ ای‬ ‫از‬

‫وز‬

‫ﺮ ان‬

‫آ ﻢ‪،‬‬

‫ﮔﺎه ر ﺼﺎن‬ ‫ﺦ‬

‫ﯽ‬

‫ﺠﺲ‬

‫ﺮﻢ‬

‫ﺒﺎی‬

‫ﺦ‬

‫ﺪا دوران‪،‬‬

‫ﺪا دورت‬

‫ھﻢ‬

‫ﻮر‬

‫ھﯽ‬

‫ﻮن‬

‫و‬

‫ﻣﺎ‬ ‫ﻨﺪ‬

‫رغ از‬

‫ﺮی ﯽ‬

‫آن ش‬

‫ده‬

‫ﮓ ارز ﯽ ﻣﺎ را ﺠﺎم‬ ‫ﻮا ﯽ‬

‫زﻢ‬ ‫ﺐ‪،‬‬

‫هﻪ‬

‫زﻒ‬

‫ای و ﻮدت‬

‫آت‬

‫ﻖ‬

‫ه ﻨﺪ از‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫ای‬

‫ﻖ‬

‫ﻨﺪه ﻣﺎه‬

‫ای‬

‫ه ﻢ‬

‫ای ز‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ﺪﯽ‬

‫ﮫﺎل را؛‬

‫ﺐ‬ ‫آﺪ‬

‫ﻮ‬ ‫ﺪ‬

‫ﻢ‬

‫ﺪ‬

‫ﻋﺎرف‬

‫ﭘﺪﯾﺪ‬

‫ای‬

‫ﺻﺪر‬

‫ﺒﺎر‬

‫از‬

‫ﻢ ﻖ‬ ‫اﻦ‬ ‫‪٣٣‬‬

‫د‬

‫ﻣﺎ‬

‫روز‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻮرت ﻨﺪ‬

‫ﺘﺎن‪ ،‬روی را‬ ‫ﺸﺎم‬

‫ﺳﺴ ﻪ‬

‫ﯿﯽ‬ ‫ﺴ ﯽ زاده ا ﯽ؟ رو ﯽ ﺪاک‬ ‫را‬

‫ای ﺮا ﭘﺎ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﻣﺎ‬

‫ا ﺴﺎط‬

‫ﻮن ﻮردت ﻮی ا ﻦ ﯽ‬

‫ﻞ ﺧﺎ ﺺ‪ ،‬روح ﭘﺎک‬ ‫ﻔﺎ‪،‬‬

‫دوای‬

‫ﺮت‬

‫ﻮی از ﻣﺎ آن ﻣﻼ ﺖ ﻮی را‬ ‫ﯽ ﺰد‬

‫ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺮﭘان‬

‫ﺟﺎم ﯽ د ﯽ و د ﯽ ز ﻒ ﯾﺎر‬

‫ﺒﺎی ﺟﺎن ﺮﭘورد ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎن‬

‫ﻮش‬

‫ز ﻦ‪ ،‬ا ﺘﺎن و‬

‫ﻨﺎر‬ ‫ا وز‬

‫ﯿﺎ ﻮ‬

‫دون‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫ﺴﺎط‬

‫ﻣﺎ‬ ‫ﻨﺎن‬

‫ﺒﺎن‬

‫ﺖ‪ ،‬ذات ﻖ‬ ‫ﻟ‬ ‫را ﺮاط ا ﻢ‬

‫د ﮔﺎن؛ دی راه‬ ‫ﺪا را‬ ‫ﺮﯾﺎ ﯽ‬

‫را‬

‫ﻮ دﯾﺪ‬ ‫ﺒﺎر‬


‫اﺪک اﺪک ﻃﺎ ﻢ را ﮐﺎ ﺶ ا ﺖ‬

‫از ﻮ ای ﺳﺎ ﯽ‪ ،‬ا ا ﻦ ﻮا ﺶ ا ﺖ‬

‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﺑﺎزﻣﺎن ز آن ﺑﺎده‬ ‫ﺑﻮ ﻢ‬

‫ﺳﺎ‬

‫ﯽ ﮐﻢ و‬

‫ﺣﺎ‬

‫را‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﯽ ﮐﺎ ﯽ‬

‫آری آری‬

‫ﺮح آن ﺮ ﺣ ﻪ ی ﺸﺎق را‬

‫ﻮ‬

‫ﺮﭘ ﻢ‪،‬‬

‫ﺮﭘ ﺸﺎ ﺮ‬

‫ﯽ ا ﺖ و را ﯽ‪:‬‬ ‫اوراق‬

‫ی‬

‫را‬

‫ﯿﺎن ﻮ ﻪ ی آن ﺮﺣ ﻪ ی ا ﻞ ﯿﺎز‪ ،‬ﻤﺎن ﺮو ﻦ راز‪.‬‬ ‫ﺮی اﺪر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻮش‬

‫ﺲ‬ ‫راز‬

‫ﺮ‪،‬‬

‫ﺴﺎر‬

‫زﻦ‬ ‫را‪،‬‬

‫ﻣﺎ‬

‫و‬

‫ره‬ ‫ﯽ‬

‫ﺒﺎدا‬

‫ره‬

‫ﻒ‬

‫م‬

‫ﻋﺎرف‪،‬‬

‫دﯾ ﻮن‬

‫ﺮﭘده‬ ‫از‬

‫ﯽ‬ ‫ﭘﺎی‬

‫ﻮش‬

‫ﺨﺎ ﻒ‪،‬‬

‫ﯾﮏ‪ ،‬ﺑﺎز‬ ‫از‬

‫ﺖ‬

‫ﺑﺎز‬

‫ز ﯿﺪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻦ‬

‫ز آﻧ ﻪ‬

‫ﻧ دد‬

‫ﺮ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﺟﺎی‬

‫ا‬ ‫ﺪﻦ‬

‫ﯽ‬

‫د‬

‫ا ﺘﺪ‪،‬‬

‫راز‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻋﺎم‬

‫ﺖ ا ﻦ راز را ﺑﺎﯾﺪ‬

‫او ﺘﺪ‬ ‫‪٣٤‬‬

‫ﻞ را وارون ز ﯿﺪ‬

‫ﻨﺎ ﻖ‪،‬‬

‫ای‬

‫ﻮد‬

‫ﮐﻦ‬

‫دا ﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ را‬

‫ر ﻘﺎن‪،‬‬

‫ﭘﯽ ﺪ ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﭘﺎ‬

‫آ ﻪ‬

‫ﺶ ﭘﺎی دارد‪ ،‬ﻮ ﯿﺎی‬ ‫ﻄ ‪،‬‬

‫ﻮش‬

‫ﺖ اﻞ‬

‫دﯽ‬ ‫ان‪،‬‬

‫آواز‬

‫د‬ ‫ﻣﺎ‬

‫ﯽ از ﺑﺎم او ﺘﺪ‬


‫را‬

‫ﻋﺎر ن‬ ‫اﻦ‬

‫ﻪ‬

‫و ﺖ‬

‫ﺸﺎن‬

‫د‬

‫ﮐﺎی‬ ‫ﻨﺎی‬

‫ا ﺤﺎب‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﯽ‬

‫ﺮﭘ ﺖ‬

‫ﺮ ﻮﺷﺎن‬

‫آن‬

‫اﮏ‬

‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﻋﺎ ﯽ‬

‫ﺸﺪ‬

‫ﺑﻒ‬

‫ﺳﺎ‬ ‫ﻦ‬

‫ھﻢ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﯽ‬

‫ا‬

‫ﮐﺎر‬ ‫ﻮرده‬

‫اﻞ‬

‫دل‬

‫ﮑﯽ‬

‫ﺮد‬

‫ﺮﭘده‬

‫ﺪ ﯽ‬

‫ﺸﺪ‬

‫ز‬

‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﯽ؛ از ﺟﺎم ﺳﺎ ﯽ ا ﺖ‬

‫ﻢ‬

‫ﻤﻪ‬

‫ﯾﺪ‬

‫ﮋده ای ﺘﺎن‬

‫ا ﯿﺎ‬

‫و‪،‬‬

‫ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫ﺑﺎ ﯽ‬

‫ﺖ ﺳﺎ ﯽ اﯾﺪ‬

‫ﯿﺎن ا ﺘﺪا د و ﺪ و ﺣﺎل و ا ﻘﻼب ﺣﺎ آن ﯿﺪ ﯽ ھﻤﺎل ﺒﺎدا ﺪا ﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﺪا ﯽ رخ ﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫ز آن ﯽ آرم‬ ‫ﺑﺎروش آﯾﺪ‬ ‫رﺖ‬

‫ﻣﺎ را‬

‫آرد‬

‫ب‬

‫ﺖ‬

‫ب ﺘﺎن‬

‫دل‬ ‫ﮐﺎن‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎن‬

‫ﻮﺶ‬

‫ق‬

‫ﻮن ا ﺘﺎده‬

‫ا ﮑﺎر‬

‫ﯾﺎر‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ‪ ،‬ا ﻦ‬

‫ﻮده‬

‫ﺑﺎﻻی ﺧﺎک‬ ‫‪٣٥‬‬

‫ﻨﺪه دور‬

‫ﻞ ﭘﺎ ﮫﺪ دا ﻦ ﺸﺎن‬

‫ﻮن روان از‬

‫رو‬

‫ﺖ‬

‫ی زار ﻣﺎ‬

‫ﺺ آﯾﺪ‪،‬‬

‫ﻮﺷﺎن‬ ‫ﺮخ‬

‫ﺘﺎب‬

‫ﺸﺪ او‬

‫دارد ز ﻮر‬

‫اﺪک اﺪک د ﺖ‬ ‫ﺮ ﻮ ﻢ‪،‬‬

‫آوردن‬

‫وش‬

‫ﺳﻢ او را آن‬

‫وش آﯾﺪ ﺑ ﻮش‬

‫ﺧﺎک‬

‫ﺸﺎن ﻣﺎ ﻨﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﺬ ‪ ،‬روی ﭘﺎک‬


‫ﺟﺎن‬

‫ﺑﻒ‬

‫ﺑ ﻪ‬

‫ﺸﺎن‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﺖ آن‬ ‫ﻮرﺗ‬

‫ﺖ‪ :‬ﮐﺎی‬ ‫اول ا ﻦ آ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬

‫اول‬

‫ﻮرش‬

‫ﻮش‬

‫از‬ ‫اﺪر‬

‫ﺸﺎن‬ ‫ﺸﺎن‬

‫ﮕﺎه‬

‫د ﺪا دﮔﺎن‬

‫ارض و ﺳﻤﺎ‬ ‫زﻧﮓ‬

‫ﻦ‬

‫ﮔﻪ‬

‫ﻦ‬

‫آورم‬

‫ﯽ‬

‫ﭘﯽ‬

‫دﻊ‬ ‫ﺘﺎن‬

‫ﺟﺎن ر ﺖ‪،‬‬

‫د و ﺟﺎن‬

‫د ‪،‬‬

‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﺳﺎﻟﮏ از ارادت آﺪ و د ﺖ ﻃ‬

‫آﻪ‬

‫ﺒﺎ ﻢ‬ ‫ﯿﺎد‬

‫رﺳﻢ آزادی‬

‫ﺑﺎد داد‬

‫ﻨﺪد‪،‬‬

‫ﺮ آزادﮔﺎن‬ ‫ی‬

‫ﺖ ا ﺪا ﻢ‬

‫ﺖ ا‬

‫ه‬

‫ه‬

‫ﺖ‪ ،‬آن‬

‫ز ﺟﺎ‬ ‫ای‬

‫از ﻦ ﯾﺎ‬

‫ﭘﺎ ﺶ را از دو‬ ‫ﺪ ﺟﺎ ن‬

‫از‬ ‫ﻮش‬

‫ﯿﺎز‬

‫ا ﯿﺎق‬

‫دو ﺖ‪،‬‬

‫ﺑﺎز‬

‫اد‬ ‫ﺟﺎم‬

‫ﺮ‬

‫اﻦ‬

‫ﯽ‬

‫ﺮﭘ ﺘﺎن‬

‫ا‬

‫ﯽ ا ﺪا ر ﻦ‬

‫ﮓ‬

‫ﺳﺴ ﻪ‬ ‫آورم‬

‫دان‪ ،‬ﯾﺎد داد‬

‫دا ﻦ ﻨﺎ ﭘ ﺮ زد‪ ،‬ﺲ ﮐﺎ‬

‫ﻨﺎﻧ ﺮی ﺰد و ﻪ ﻪ ا ﯽ ﻮ ﻨﺎک اﻧ ﺰد ا ﺳﺎﻟﮏ را دل ﻧ زﯾﺪ و ﺒﺎت و ﻤﻞ ورزﯾﺪ و از‬ ‫ا ﻪ آﺪه از ﺑﺎ ﻦ ﭘ ﺮ ا ﻤﺪا د ﻮد‪ ،‬آن ﺨﺎ ﺖ ا ﺖ و آن ﻨﺎز ﺖ ﻮا ﺖ ﺒﺪ ﻞ‬

‫دد و از آ ﺠﺎ ﺖ ﻋﺎرف رﺑﺎ ﯽ و ﻔ ﻖ ﺮوا ﯽ‪ ،‬ﻨﺎب ﺣ ﻢ ﺧﺎ ﯽ‪ ،‬ﺪس ﺮه‪ ،‬ﺴﺄ ی‬ ‫‪٣٦‬‬

‫ﻤﺎ‬


‫ﺲ ﻣﺎﯾﺪ‪:‬‬

‫اول‪ ،‬ﺲ ﻮن ز ﻮر ﮐﺎ دا ﻢ ﯿ ﻦ‬

‫آ ﯾﺎ ﻢ ﻮن ﺷﺎه ز ﻮران ﺴﻠﻤﺎ ﺶ‬

‫ا ﺠﺎ ﻋﺎرف‪ ،‬ﻨﺎﻧ ﺮی و د ﺮی ﺮت را ﺪا ن ﺴﺄ ﺒﺎرت از ﺲ ﮐﺎ ﺖ از ﺪو ا‬

‫ﺳﺎﻟﮏ‪ ،‬ﺗﺄو ﻞ ﯽ ﻤﺎﯾﺪ ﻤﺪد ﺮت ﮐﺎ ﻞ و ﺮﭘ ﻮ آن ﻨﺎ ﺷﺎ ﻞ‪ ،‬آن ﺾ ﺑﺎ ﻤﺎن ﺮف‬ ‫ﺒﺪل آ ﺪ‪.‬‬ ‫دوش‬

‫ﻢ‬

‫د ﯽ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻮد؟‬

‫اول آن‬

‫آ ا ﻦ ا ﻤﺎن‬

‫ﻮد؟‬

‫ﯾ ﺒﺎره‬

‫ﺪن‬

‫ﺪ‬

‫راه‬

‫ﻖ‬

‫ﺪن‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﺟﺎن و ﺮ‬

‫ﺖ ای‬

‫ﺮ‬

‫زد ﻮ ﺳﺎﻟﮏ د ﺖ‬

‫ﯽ‬

‫و ﺬل ﺟﺎن‬

‫اول آن ﺳﺎن‪ ،‬ﮐﺎ‬ ‫از‬

‫آ‬

‫آﺪن‬

‫ﺖ ا ﺠﺎ ﻧ ﻪ ا ﯽ‬

‫ﻮا ﺖ‬ ‫ﺲ‬

‫ﮐﺎ‬

‫آرد از‬ ‫ﻣﺎ ﻊ‬

‫ﺗﺦ‬

‫ﺳﺎزد‬

‫ﺑﺎ‬ ‫ﻄﻖ‬

‫رو‬

‫ﻮد اﺪر‬

‫دل‪،‬‬

‫ﯾﺎﺪ‬

‫آﯽ‬

‫ﻮ‬

‫ﮐﺎﺪر ﻦ‬

‫ﺮ‬

‫ﻖ‬

‫ﻞ‬

‫ص و ﻮس‪ ،‬ﻞ و ﭙﺎه‬ ‫ﻮد‬

‫رو ﮫﺪ‬

‫ﮑﺎم‬

‫ﮔﺎم‬

‫ﺪ ﺮش‬ ‫آب‬

‫ﺮﺶ‬

‫‪٣٧‬‬

‫ا‬ ‫او ﯿﺎی‬

‫ھ ﻘﺪم‬ ‫را و‬

‫ﻮ‬

‫ﻄ‬

‫ﻮ؛‬

‫را ﺮ‬

‫راه ﻖ دن‪ ،‬ﯿﺎز‬ ‫دد‬

‫را‬ ‫ﻧ ﺬا رد‬

‫ز‬

‫دد‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻮ‪،‬‬

‫داﻣﺎن ﭘ ﺮ‬

‫ﻤﺎ ﯽ‬

‫ﻖ‬

‫روی‬

‫ﯽ‬

‫دد‬

‫ﺪ‬

‫راه‬

‫ﻨﺎﻧ ﺮش‬

‫ﻮد‬

‫دارد‬

‫زﮔﺎم‬


‫ان‬

‫ور‬

‫ﭘﺮ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻟﮏ‬

‫ﮫﺎﻟﮏ‪،‬‬

‫ﺮد از ھ ﺖ او ﭘﺎی ﺒﺎت‬

‫آن‬

‫را‬

‫از‬

‫ا ﻤﺪا د‬

‫ﺑﺎ ﻦ‬

‫ﻨﺎﻧ ﺮ از و ‪ ،‬ﯾﺎرش‬

‫ﻣﺎﺪ‬

‫د‬ ‫ﻮد‬

‫از‬

‫او ﺶ‬

‫ﯿﺎ ﻢ‬

‫ھﻤﺪم‬

‫و‬

‫ره‬

‫ﻨﺎس‬

‫ﻮ ز ﻮران‬ ‫رو‬

‫ﻢ‬

‫آ ش‬

‫ﺮ‬

‫ﻞ‬

‫د‬

‫ﺲ را‬

‫ﮐﺎ ی‪،‬‬

‫ش‬

‫ود‬

‫ﮐﺎ ی‬ ‫از‬

‫ﮐﺎول از‬

‫ﭘﺮ‬

‫ﺖ‬

‫ﺲ دﯾﺪم ﺪ‬

‫ﻟﮏ‬

‫ﺟﺎ‪،‬‬

‫ﺑﺎ ﻦ‬

‫ﺖ آن ﺣ ﻢ ﺮوان‬

‫ز آن‬

‫اﻦ‬

‫ﺖ او‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ او‬ ‫ﻨﺎی‬

‫ھ اه‬

‫ر ﺶ‪،‬‬ ‫و‬

‫ﺮوان‬

‫ا ﺪا د‬

‫ھ ﮑﺎرش‬

‫ﺠﺎت‬ ‫د‬ ‫ﻮد‬

‫ﺮوان‬

‫و آ ش ﻮن ﺷﺎه ز ﻮران‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﻦ‬

‫ﯾﺎ ﻢ‬

‫آ‬

‫ﺴﻠﻤﺎن‬

‫ﺲ‬

‫او‪ ،‬از‬

‫‪ ،‬ﺗﺄو ﻞ‬

‫ﺴﻠﻤﺎن‪،‬‬

‫د‬ ‫ﻮد‬

‫ازدﯾﺎد و ﺪ و ا ﺘﺪا د ﻮق ﺮب ا ﻞ ن و ذوق و اﺷﺎرت ا ﻋﺎ ﻪ ی زﺪه و ﯾﺪه‬

‫ی س ﺮت ا ﻮا ﻞ ا ﺒﺎس ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ ﻞ ا ﻤﺎل ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺎز‬ ‫ﮓ‬

‫ﯿ ﯽ زد‬

‫ﻮ ﺷﺎ‬ ‫دارﯾﺪ‬

‫ای‬

‫را‬

‫زا ﮕﺎن‬ ‫‪٣٨‬‬

‫ﺳﺴ ﻪ‬

‫ﺒﺎن‬

‫ﺪ ا ﻦ د ﻮا‬

‫ای‬

‫ﻮم‬

‫آرﺪه‬

‫را‬

‫د ﻮا ﮕﺎن‬


‫از‬

‫ﻞ را ﺑﺎ‬

‫د ﻮا‬

‫ن‪ ،‬آ ﮓ‬ ‫ﻖ‪ ،‬ب‬

‫ﮓ ﻮ؟‬

‫ﺑﺎز دل ا ا ﺖ از‬ ‫ﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺟﺎ‬

‫ﻮر‬ ‫ا ﺤﺎب‪،‬‬

‫ده از‬

‫ﻪ ی آ ﺶ‪،‬‬

‫ﭼخ‬

‫زا ﻘﺎی‬

‫ای ز‬ ‫آب آری‬

‫اﺪر ﻦ ﺟﺎ‬

‫ﯽ ﻋﻠ ﻢ‬ ‫ﻪ‬

‫ﻮت‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻔﺎن‬ ‫آﺶ‬

‫ﺮ‬

‫ﻂ ﻮی‬ ‫ﻮی‬

‫ﺰ!‬

‫ﻮج‬

‫ﻮد‬

‫ﻃﭙﺶ‬

‫ﻂ آورده آب‬

‫ﮓ ﻮ؟‬

‫ﮓ ﺑﺎﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻢ‪،‬‬

‫ﭙﮫﺪا ر‬

‫ﺒﺎ ﯿﺎن‬

‫ﻒ‬ ‫ده‬

‫ﻮع‬

‫ز‬

‫ده او‬ ‫آب‬

‫ﻔﺎن‪،‬‬

‫ﻪ‬

‫ﭼ خ ﺑﺎﻧﮓ ا ﺶ‬

‫ﻮد را ر ﯽ‪ ،‬واﭘﺲ ﺘﺎب‬ ‫آ‬

‫از ﻦ آ‬

‫ﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﺑﺎ ﯿﺎن ﺻﺎ ﺒﺪل و ا ﻮان ﻞ و ا ﻤﺪا د و ھ ﺖ و ﺮوع‬

‫ا ﮫﺪا ء‬

‫ﺮت ا ﻮا ﻞ ا ﺒﺎس ﺳﻼم اﷲ ﻋ ﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎز از‬

‫ﺨﺎ ‪ ،‬دل‬

‫ا ﻘﻠﻢ‬

‫از آن ﺖ ﺮﭘ‪،‬‬ ‫ﺖ و ﺸﺎن ھ ﭽﻮ آب آور ﺮ‬

‫وش‬ ‫ﺮ‬

‫ﮓ‬

‫دوش‬

‫ﻦ‪ ،‬آن ﺸﮏ ﺮﭘ‬

‫ﻂ‬

‫ﯿﺎ‬

‫ﺪ‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫زان‬

‫ﺖ‬

‫او‬

‫ﺪ‪ ،‬ﻤﺎ را‬

‫ﺖ‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻮﯽ‬ ‫‪٣٩‬‬

‫از‬

‫ﺘﺎن‪،‬‬

‫ﯿﺎ ﻮ ﯽ‬


‫دو ﺘﺎن را ر ‪ ،‬ذ‬ ‫ای‬

‫ﺒﺎ ای‬

‫ای‬

‫ق‬

‫ای ھﻤﺎی‬ ‫رو‬

‫ﻨﺪ ﺐ ﻮی‬

‫ﻖ‬

‫ای ﻮ‪،‬‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺪره و‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ای ﺴﺎط‬

‫ﻋﺎر ن‬

‫ده‬

‫ﺬا ر‬

‫ای‬

‫ﻮی ا ﺤﺎب‬

‫ﻢ‬

‫ﻮی‬

‫ﺧﺎ‬

‫آن‬ ‫او‬

‫ﻔﺎ‬

‫ﮔﻦ‬

‫ﻮ ﺘﺎن‬

‫ﺰل رﺳﺎﺪ ﺑﺎر را‬

‫ﺮﭘ ﻨﺪ‬

‫ھﯽ‬

‫د ﯽ ا ﻦ د ﺖ ز ﮐﺎر ا ﺘﺎده را‬

‫ﻮاداری‬

‫آن‬

‫س آورد‬

‫ھ ﻘﺪم‬

‫ﺸﺄ ﻦ‬ ‫ﺷﺎه‬

‫ب را‪ ،‬روح اﻻ ﻦ‬

‫ﻢ‬

‫ﭘﺎک‬

‫ﻨﺎن‪،‬‬

‫ر ﭙﺎر‬ ‫ﻢ‬

‫آن دار ا ﻔﺎ‬

‫اﻞ‬ ‫ا ﻮت‬

‫ﻪ‬

‫ﻮری اﺪر ز ه ی‬ ‫ﺖ ﺻﺎ ﺐ ھ ﯽ‬

‫ﻖ‬

‫راه ا‬ ‫ھ ﻘﺎن را ﺳﻼم از ﻣﺎ رﺳﺎن‬

‫ﻨﺪ ﺐ ﮔ ﻦ او ﺖ‬ ‫ﺖ‪،‬‬

‫ﺖ ﻮی‬

‫ﯽ‬

‫ﺒﺎن را‪،‬‬

‫م‬

‫از‬

‫ﺑﺎش ﻃﺎ ﻒ اﺪر آن واﻻ‬

‫آن دار ا ﻔﺎ‪ ،‬ر ﺐ اﻟ ﺴﺎن‬

‫ا ﮫﺎن را‪،‬‬ ‫ﻮی‬

‫از دو ﺘﺎن‬

‫ا ﻮان از‬

‫ﻮدﺪت‬

‫ﻮ‬

‫ﭘﻞ‬

‫را‬

‫ﯾﺎد‬

‫آﺪ‬

‫ﻨﺪو ﺘﺎن‬

‫را‪،‬‬

‫ﻔﺎ‬ ‫ﻪ‬

‫ﻮص ﻦ او ﺖ‬ ‫ﻮ‪،‬‬

‫اﻦ‬

‫ﻨﺪ ﺐ‬

‫ﯾﺎر‬

‫ﺨﺎک‬ ‫ﺑﺎر‬

‫ﺔ‬ ‫ﯿﺎن‪ ،‬ذ ی ز‬ ‫ﺒﺎس را‪،‬‬

‫ﻮ ﺘﺎن‬ ‫ا ﺘﺎده‬

‫اﻻ ﺮار‬

‫را‬ ‫را‬

‫ﺒﺎس آورد‬ ‫ﻌﺪ از‬

‫ﻦ‬

‫ﻤ ﻪ را ﯾﮏ د ﺖ ﻮد او را دو د ﺖ‬

‫اﺖ‬ ‫‪٤٠‬‬


‫ھّ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ﯿﺎن ا ﻪ ﯽ وادی ﺖ و ﻊ ﺟﺎده ی ﺖ را‪ ،‬ﯽ د ﮐﺎر ﺖ ن ﺟﺎ‬

‫ﻨﺎ ﺐ ا ﺪام ﺑ ﺖ ﺲ و ﭘﺎی ﺠﺎ ﺪه ی ﻻ ﻖ را ﭘﺎ ی د ﺮس ﺖ ﻟ ﺆ ﻪ‪:‬‬ ‫ﺮﭘﺪه‬

‫ﺮﭘوا ﯽ ر ﺪ‬

‫ﺑﺎزﻣﺎﺪ ا‬

‫ﻖ‬

‫و ا ﺠﺎ ل ھ ﺖ ﺮت ﺒﺎس و ﮫﺎ‬

‫ﺻﺪ‬

‫ار ﺮﭘ دارد‬

‫ﺑ ﺖ آن زﺪه ی س‪ ،‬ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ ﺮب‬

‫ا ﻞ ن ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫آن‬

‫ﻢ‬

‫ﮐﺎﺪر ﻦ‬

‫ﮫﺪ‬

‫ز ا ﺤﺎب ﺣﺎل‬ ‫از‬

‫ﺲ رﺪ‬

‫ﻮر ﻋ ﯽ‬

‫ﺪوه ی ا ﻞ‬

‫آن ﻮی؛ ﭘ ﺖ‬ ‫ﻮﯽ‬

‫ر ﻘﺎن‬

‫ﻮ ﯿﺪ‬

‫را‪،‬‬

‫ﺪا‬

‫ر وان‬

‫ﻖ‬

‫ﺬ‬

‫ﻻ م آن‬

‫ده روزی از‬

‫ﺖ ا‬ ‫آن‬

‫ﯿﺎز‬

‫و آن‬

‫ﻨﺎن ازو‬ ‫رون‬

‫ﮫﺪ‬

‫از‬ ‫‪٤١‬‬

‫رﺖ‬

‫ﻌﺖ‬

‫ﯿﺪان‬

‫اﻟ ﯽ‬

‫ﻖ‬

‫ﺟﺎ‪ ،‬ﺑ ﯽ‬

‫او ا ﺘﺪ‬ ‫ﺖ‬

‫ﺆال‬

‫ﯾﻪ‬

‫ز‬

‫ﻮش؛ ﺣﺎل ﯿﺪ ﻨﺎن ازو‬

‫ﯾﺪا ن‪،‬‬

‫ﻤﻪ‬

‫ﮐﺎﻣ ﺮ‬

‫ﮫﺪ‬


‫ﻃﺎ ﺒﺎن‪،‬‬

‫راه‬

‫ﺪ‬

‫ﺸﺎق‬

‫را‬

‫ﻖ‬

‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫از‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎن‬

‫را‬

‫ﻮد‬

‫ﻋﺎ ﻮرا‬

‫ﻢ‬

‫ﺪ‬

‫ﻮی‬

‫ﻪ‬

‫ﺲ‬

‫و ﺑﺎرﯾﺪ‬

‫ا‬

‫ﻨﺪان ر ﺖ‬ ‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫ﺪ‬

‫ﭘ ﺮو‬

‫ﯽ؛‬ ‫ﻂ‬

‫روز‬

‫دﻞ‬

‫ﻮ ﯿﺪ‬

‫آب‬

‫ﺟﻞ‬

‫ر ﻤﺎی‬

‫ﻤ ﻪ‪،‬‬

‫ﭘﺎک ﺧﺎ‬

‫آی و ﭘﺎک اﺪ ﺶ رو‬

‫‪ A‬ﮕﺎن را‬

‫ﺷﺎه‬ ‫ﯽ رﺳﺎﺪی ﺑﺎ‬

‫ﺘﺎب‬

‫ﺑﺎزار‬

‫ازو‬

‫آب‬

‫ﮐﺎر‬

‫ازو‬

‫ر وان‬

‫را‬

‫ﺮﭘ‬

‫ز‬

‫ﻮن‬

‫ﺸﮏ‬

‫دوش آﺪ از ﻂ ﻮن ون‬

‫ر ﭙﺮ‬

‫ﮐﺎﻣﺎن‬ ‫ﺮ‬

‫‪ ،‬وی‬

‫ﺮ‬

‫ﺑﺎران‬

‫ﺸﮏ ﺪ‬

‫ﺰ‬

‫ﻪ‬

‫ﻮاب‬

‫ﺶ را د ﺖ از‬

‫ﺣﺎ‬

‫ر‬

‫او ا‬

‫ﯽ ﻮرﺪ از ر ﻪ ی آن ﺸﮏ آب‬

‫ز ﻦ آب ﻌ ﻖ ﭘﺎک ر ﺖ‬ ‫ﯽ‬

‫ﺑﻼ‬

‫را‬

‫ﺪ‬

‫ﭙﺮ‬

‫ﻢ ﺸﮏ‪ ،‬ﺧﺎ ﯽ ﺪ ز ا‬

‫وی ﻢ ﺸﮏ‬ ‫ﮐﺎﻣﺎن‬

‫رو ﻖ‬

‫وز‬

‫ﺸﺎﺪ‬

‫ﻦ‬

‫ﺮ آن‪ ،‬ﺧﺎک ر ﺖ‬ ‫ﻦ اﺪر‬

‫ﯿﺎن‬

‫ﯿﺎن ﺮذ ﯽ از ﻘﺎﻣﺎت و ﻮ ا ﯽ از اﻣﺎت ﺪوة ا ﺒﺎء و ﺔ ا ﺒﺎء ﻨﺎب ﺳﻢ ﺳﻼم ّاﷲ‬ ‫ﻋ ﻪ‪:‬‬ ‫‪٤٢‬‬

‫ﺰی‬

‫ﻤﺎﺪ‬


‫ﺑﺎز دارم؛ را ﺖ و ر ﯽ‬ ‫ﺮﭘور‬

‫ز‬ ‫ﻮ و ﯽ‪،‬‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻮ وﯽ‬ ‫ﻘﺪ‬

‫ﯽ اﺪر‬ ‫زﻦ‬

‫ﺖ‬

‫وﺳﻢ‪،‬‬

‫وس‬

‫ﺟﺎ ﺶ‪،‬‬ ‫ﺪﻋﺎدا ﯽ‬

‫ﺖ؟‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ﺷﺎه‬

‫وزد‬

‫ره‪ ،‬د ﺮ‬

‫آﻪ‬ ‫ﻃﺎ‬

‫و‬

‫ﻤﻪ‬

‫ﺪﻋﺎ ﻢ‬

‫ا زاده‬

‫را‬

‫ﻊ‬

‫ﻮد ﺶﯿﭘ‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ﺒۀ آن‬

‫ﻮد‬

‫ﻘﺪ‬ ‫زه‬

‫دو را رﺳﻢ رﺿﺎ‪ ،‬ﻌ ﻢ داد‬

‫ﯿﮏ ﺟﺎ ﻧ ﻪ داﻣﺎد و‬ ‫ﮐﺎی‬

‫ﺪح‬

‫ﻮﺷﺎن‬

‫ﺒﺎی‬

‫اﺖ‬

‫ﻪ‬

‫ﻦ‬

‫ﻋﺎدت‬

‫ﺶ‬

‫ﻤﺎ ﺖ‬

‫رو‬

‫‪٤٣‬‬

‫ذ‬

‫ﺳﻢ‬

‫را‬

‫ی‬ ‫ادی‪،‬‬

‫ﺖ؟‬ ‫او‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎن؛‬

‫اد‬

‫ﻣﺎ ﺮا‬ ‫آزاده‬

‫را‬

‫دو و ﺪت ﺶ ﻮا ﺪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﮑﺎ‬

‫ﺖ‬

‫ﻘﺪ‬

‫ﺮی‬

‫ا ﺒﺎز‬

‫د‬

‫ﺴ ﻢ داد‬

‫ﺠﻪ ی‬

‫ﺟﺎی؛ اﺪر‬ ‫از‬

‫ﯿﺪا ﯽ‬

‫ا ﻤﺎن؛‬

‫ﻤﺎ!!‬ ‫ﻮس!‬

‫ﺑﺎ ﺪ‪،‬‬

‫و ﺶ را‬

‫د‬

‫وس‬

‫ﻤﺎﯾﺪ‬

‫ﺪﻋﺎ را روی‬

‫ﻮد از ﻣﺎ ا‬

‫ﻄ ﻮب را د ﺴﺎز‬

‫ی‬

‫ﯽ‬

‫ﻮس‬

‫دل ﻮ داﻣﺎد از ا ﺶ‬

‫ﺑﻼ‬

‫ﯽ‬

‫ﺷﺎدی‬

‫ﺠﻪ‬

‫ﻧ ﺮد‪،‬‬

‫ﺖ رو‬

‫د ﻦ‪،‬‬ ‫راز‬

‫ا‬

‫رو ﻤﺎ‬

‫ﺠ ﻪ ﻣﺎﺪ ا ﻦ‬ ‫ﺳﻢ ا ﺠﺎ‬

‫ﺪ‬

‫ﺑ‬

‫وس‬

‫اﺪر آن روزی‬

‫ﺳﻢ‬

‫ﮫﻢ‬

‫ﻮا ﯽ‬

‫از‬

‫و‬

‫ﻢ‬

‫ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻮس‬

‫ﺪ‬ ‫ﻮ ﻦ‬ ‫ﺮﻦ‬

‫ﻮ‬ ‫ﺶ‬

‫دﺖ‬ ‫ﻤﺎ‬

‫اﺖ‬


‫آرزو‬

‫را‬

‫ک‬

‫ﯽ‬

‫ﻀﺎب‬

‫د ﺘﺎن‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫را و‬

‫ﺖ از ﺶﯿﭘ‬ ‫ﻮ وس‬

‫ﻮﺶ‬

‫ز آ ﻦ اﺷ ﺶ ز‬ ‫ﺖ‪:‬‬

‫ﻮاب؟‬ ‫ﺒﺶ‬

‫وس‬ ‫ر ﺘﺎر‬

‫از‬

‫وس‬

‫د ﺖ ﻋﺎ ﻖ راز ﻮن ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺳﻢ را‪ ،‬ﺑ ﻮش‬

‫ﺧﺎ ﺖ از ﺟﺎ و‬ ‫را‬

‫ﻮﺮﺖ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ا ﻦ ﺻﺪا آﺪ ﻮ‬ ‫ﭘﺎی‬

‫ﺑﺎ‬

‫گ‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫ﺪ ز‬

‫ﺮت وز‬

‫دﺖ‬

‫ﺮت‬

‫ﻮﺮﺖ‬ ‫ﻀﺎب‬

‫ﺮ‬ ‫زد‬

‫وش‬ ‫ﺪاﻣﺎن‬

‫دﺶ‬

‫دل ز ھ ا ﯽ و د ﺖ از ﮐﺎر‪ ،‬ﻣﺎﺪ‬

‫ﻣﺎﺪ‬

‫دﯾ‬

‫ﻦ ای ﺪرد ﯽ‬

‫ﻮن‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫ﻮ ﯿﺪ‬

‫ﻮش‬

‫آ ﻮ ﺶ ﯿﺪ از روی‬

‫را‪،‬‬

‫ﻤﺎن ﭘﺎک‬

‫دوس ﻮن‬

‫ﺖ‬

‫ﺠﺎ؟‬

‫ﻌﺪ از آن آن آ ﻦ را‪ ،‬ﭼﺎک د‬

‫د‬

‫ا ﺑﺎ ا ﻦ ﺸﺎن‪ ،‬آ ﺠﺎ‬

‫د ﻢ رو‬

‫ﻮ‬

‫ﯿﺎن ﺾ ﯽ آن ﺮ ﺣ ﻘۀ را ﻦ و ا ﺮار ﮑﺎ ﻦ آ ﻦ و ا ﺮﭘده از ا ﺮار دا ﻦ و‬ ‫ﺪا ق‪ :‬او ﯿﺎ ﯽ ﺖ ﺒﺎ ﯽ ﻻ ﮫﻢ‬

‫ﻧ ﺘۀ ﻮ ﯿﺪ را از راه ﮑﺎ ﻔﺎت‪ ،‬ﻌ ﻮم وس ﻮد دا ﻦ‬ ‫ﺮی ﻣﺎ را اﺪ زﺪ ﯽ و دوام و دو و ﭘﺎ ﻨﺪ ﺖ‪:‬‬

‫ﯿﺪا ﯽ ﻮ ای ﺻﺎ ﺐ‬

‫ﺖ‬

‫ﻦ‬ ‫‪٤٤‬‬

‫ا ﺠﺎ‬

‫ﺮ‬

‫ق‬

‫آ ﻦ؟‬


‫آ ﻦ‬

‫وھ ﻢ‬

‫او‬

‫را‪،‬‬

‫ق‬

‫ا ﯿﺎم‬

‫از‬

‫ق‬

‫او‪،‬‬

‫وز ﮫﺎ ﺖ‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ آ‬

‫ﻖ و ﺑﺎ ﻞ را‪،‬‬

‫د‬

‫ﮫﺎ از‬

‫ﻣﺎ ﭘﺎ ﻨﺪه ا ﻢ‬

‫ﺖ‬

‫ﯽ آﻧ ﻮ‪ ،‬راه ﻣﺎ را ﺳﺎﻟﮏ ا ﺖ‬

‫ھﻢ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﺮ ﻣﺎ‬

‫دار ﻢ‬

‫از‬

‫ﯿﺎت‬

‫ﻨﺎ را ھﻢ ﻘﺎ را‪ ،‬رو ﻢ‬

‫ﯽ اﺪر‬

‫ﻮرت‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﺠﺎ ن‬

‫ﯿﺪ ﻢ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮرت ﻏﺎ‬ ‫ﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺎرف ﻣﺎ‬

‫ﺖ‬

‫وس ﻮ ﺶ‬ ‫ﺾ‬

‫ﯾﺎ ﯽ‪،‬‬

‫ﯾﮏ‬

‫ﺖ‬

‫ﻪ‬

‫او‪،‬‬

‫ﭽﺲ‬

‫ﻦ ﺪ‬

‫دﺶ‬

‫ﺖ او‬ ‫ﺾ‬

‫ﺰ‬

‫‪ ،‬ﻟﮏ ا ﺖ‬ ‫ﺖ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮظ‬

‫آﻪ‬

‫ﻮا ﺪ اﺪر‬

‫ﯿﺪن‬

‫و‬

‫ﺪ از ﭘﯽ ﯽ ﮫﺎت‬

‫آ ﻦ‬ ‫‪٤٥‬‬

‫را‬

‫ا ﺒﺎر‬ ‫ﯿﺪ ﻢ‬

‫ﺟﺎ ﺣﺎ ﺮ ﻢ‬ ‫ﺖ ﺒﺎب‬ ‫و‬

‫از‬

‫وﯽ‬

‫ﻮش او‪،‬‬

‫ﺮذ‬

‫را دﯾﺪ و‬ ‫ا ﺸﺎن‬

‫ﻢ‬

‫ده را ﺟﺎن‬

‫دو ﺖ را‬ ‫ھ‬ ‫ﻦ ﻣﺎ ﻋﺎرف او‬

‫ﻪ اﯽ‬

‫و‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻢ‬

‫و‬

‫دﯽ‬

‫ﻖ و ﺑﺎ ﯽ‬

‫ﯿﮏ‬

‫ﻢ‬

‫را‪،‬‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ھﻢ‬

‫و ﺧﺎرج ﻮن ﺒﺎب‬

‫آن ود ﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ق او‬

‫ﻌﺎر‬

‫از‬

‫ﮫﺎ ﺖ‬

‫اﺪ ﻣﺎ زه ا ﻢ و زﺪه ا ﻢ‬

‫رغ آﺪ ذات ﻣﺎ ز ا ﺮد ﯽ‬ ‫ﻋﺎر‬

‫او‪ ،‬ق‬

‫د‬

‫ﯿﺪن‬

‫ﯾﺮ‬

‫ﺲ‬

‫ﮐﺎﻣ ﺶ‬ ‫اﯽ‬ ‫ﻤ ﻨﺎت‬


‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻃﺎ ﺒﺎن راه و ﻋﺎ ﻘﺎن ﻘ ّ‬ ‫ﺎءاﷲ را‪ ،‬از ﺧ ﻊ ﻨﺎت و ﻗ ﻊ ﻌ ﻘﺎت ﯾﮏ ﺪ را‪ ،‬ﺪ‬

‫را ﻨﺪ و ﺠﺎ ﯽ ھ ﺖ ﮐﺎه ی ﺖ ﻋﺎرف را ﺬر از آ ت و ﻮ ﺪ را‪ ،‬ا ﻘﺎط اﺿﺎ ت وا ﻨﺪ‬ ‫ﷲ ﺋ ﻪ‪:‬‬ ‫ﻤﻦ‬

‫ﻮ‬

‫د‬

‫وا ﺐ‬

‫ﺸﺎﺪ‬

‫ﯽ‬

‫ﺰی‬

‫د‬

‫ﻤﺎﺪ‬

‫و اﺷﺎرت آن ﻮ ﺪ ﯽ ﯿﺎز و ﺠﺎ ﺪ‪ ،‬ﺧﺎ ا ﺪا ز د ﻌ ﻘﺎت را ﺑﺎران ﺠﺎ ﺪه و ﺸﺎ ﯿﺪ و ﻮد‬ ‫ﻨﺎت را ﻮای ﺸﺎ ﺪه ﺸﺎ ﯿﺪ و ﺮذ ا ﯽ از ﺣﺎﻻت ﻨﺎب ﻋ ﯽ ا ﺮ ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ‪،‬‬

‫ی واﻻ ﻦ ﻨﺎت و ﺰ ی ﺑﺎﻻ ﻦ ﻌ ﻘﺎت ﻮد‪ ،‬ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎزم اﺪر‬ ‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﻄ ‪،‬‬

‫ﺳﺎ ﯽ ای‬

‫ﺪم‪،‬‬

‫ذ‬

‫ﺷﺎه‬

‫ﺪ ﺑﺎ ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮد‬

‫ﻮر ﺟﺎن ا وز‬

‫ﻦ‬

‫از‬

‫ﺪ‬

‫ده آن‬

‫ﺒﺎی ﺟﺎن ﺮﭘورد را‬

‫ذ‬

‫ﻢ‬

‫روی‬

‫ﺷﺎه‬

‫دی‬

‫آﯾﺪ‬

‫ﺪ‬

‫راه‬

‫را‪،‬‬

‫ﺠﺎ ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮد‬

‫ای ﻮ آن ﭘ ﺮ ﻌ ﻖ ﻮز‬ ‫ﻮش‬

‫ﺟﺎ ﺒﺎزان‬

‫ﻌﻖ‬

‫ﻪ‬

‫‪٤٦‬‬

‫آﯽ‬ ‫‪،‬‬

‫ﺸﺎن‪ ،‬ا ﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﺎ‬

‫ﺮﭘدازان‬

‫ﻦ‬ ‫د را‬ ‫ﻢ‬


‫آن‬

‫ﻮﺪ‬

‫‪،‬‬ ‫ﺪف‪،‬‬

‫اد‬

‫ﺮ‬

‫د ا ﺜﺎر آ ﻪ‬ ‫ﻌ ﻖ‪،‬‬

‫از‬ ‫ا ﮫﺎدی‬

‫ﺮﭘده‬ ‫دا ﺖ‬

‫از‬

‫اﺮ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻣﺎه رو ﺶ‪،‬‬

‫آﺪ‬

‫وا ﺘﺎد‬

‫ﻮد‬

‫ﺸﺎﺪ‬

‫د‪ ،‬آورده‬

‫ﻮد‬

‫ﻮﺖ‬

‫اﯽ‬

‫ﻤﺎﺪ‬

‫ﺪ‬

‫دﯾ‬

‫ا ﺪا زه‬

‫اوﻪ‬

‫ﻦ‬

‫ده ز ﻒ ﺮﭘ‬

‫ه‬

‫ﻻ‬

‫را‬

‫ﻮده‬

‫ﺸﮏ‬

‫از‬

‫ﻢ‪،‬‬

‫ﭘﻮ ﯿﺪه‬

‫ﻨﺪ ﺑﺎر‬

‫ﻣﺎﺪ‬

‫ا ﺘﺎده‬

‫ﻮر‬

‫وز‬

‫ﯾﮏ از ا ﺒﺎب ﺮ ﻮش‬ ‫ﻮﯽ‬

‫ھﻪ‬

‫ﺟﺎ ن‪،‬‬

‫را‪،‬‬

‫ﻞ‪،‬‬

‫ﮔ ﺮگ‬

‫زره‬ ‫ی‬

‫داﻣﺎن ﺑﺎب‬

‫ره ﺬا ر‬

‫اﺪر‬

‫ب ﭘ ﭽﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﻮﻪ‬ ‫ﻞ ورق‬

‫از‬

‫ھ ﭽﻮ‬

‫ﻤﺎﺪ‬

‫دارد ز ﺶﯿﭘ‬

‫‪،‬‬

‫ﺑﺎر‬

‫اﺮ‬

‫ﺪم‬

‫ﻞ ا ‪،‬‬

‫ره‪،‬‬

‫ی‬

‫را ﺰ‬

‫ﻋﯽ‬

‫آزادﮔﺎن‬

‫ﺮت‪،‬‬

‫ﮐﺎی ﭘﺪر ﺟﺎن! ھ ن‬

‫ﮔﺎ ن‪،‬‬

‫را ﯽ؛‬

‫ق‬

‫ﺑﺎ ﺘﺎب‬

‫ﺸﺎﺪ‬

‫چ آن آرزو را ﺮﭘده ﻮد‬

‫ھ ﭽﻮ‬

‫ﻏﺎرﺗ ی‬

‫ﮑﯽ‬

‫را‪،‬‬

‫ﯽ‬

‫ﮐﺎن‬

‫رخ‬

‫ﺮﺖ‬

‫ﺳﺎ‬

‫و آن‬ ‫د‬

‫ده از‬

‫رخ ا ﺸﺎن‬

‫ﺴﺶ‬

‫ﻮح و ﻗﻠﻢ‬

‫ﺠﺎ ﺒﺎزی‪ ،‬ز ﺟﺎ ﺒﺎزان ﻋﻠﻢ‬

‫ﺮ ز ﻦ‬ ‫وﯽ‬

‫ﯾﺎر‬

‫ﻮر‬

‫ھﻪ‬

‫ﺳﻢ و ﺒﺪا ّﷲ و ﺒﺎس و ﻮن‬

‫آ ﻦ ا ﺸﺎن ز ر ﺖ؛ د و ﻮن‬

‫اﺖ‬

‫ﯽ اﺖ‬

‫از‬

‫ﭙ م‪،‬‬

‫ﻏﺎ‬

‫د ﯽ‬

‫ﮐﺎ ﺐ ا ﺮ را‬

‫‪٤٧‬‬

‫و‬


‫د‬

‫‪ A‬ﮕﺎم‬

‫ﺪ‬

‫رﻦ‬

‫ﭘﺪر‬

‫ای‬

‫ﺖ ﺑﺎری زود‬

‫ر ﯽ‬

‫ﯿﺎن ﻮاب دادن آن و ﯽ ا ﺮ ﺑﺎ ﻮ ﮫﺎت و ﻘﺪا ت ﻮردﯾﺪه ی ﻮد‪ ،‬ﻋ ﯽ ا ﺮ را ﺪا ق‬ ‫ا ﻪ‪ ،‬از دو ﺖ و اﻣﺎ ﯽ‪ ،‬آن ف و ا ﻤﺎن« ﺬا ق ا ﻞ ن ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﻮاب ار ﮏ ﺷ‬ ‫ﺖ‪:‬‬

‫زﺪ‬

‫ﮐﺎی‬

‫ﻨﺪ ر ﺖ‬

‫ﺷ‬

‫آﺪی‬

‫آ‬

‫ﻞ‬

‫ده ا ﯽ از ﻖ؛ ﺠ ﯽ ای ﭘ ﺮ‬

‫را ﺖ‬

‫ﻪ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫از ر ﺖ‬

‫ﭘﺖ‬

‫ﺖ‬ ‫ورم‬

‫ﺖ‬

‫ﺟﺎن‪،‬‬

‫وه‬

‫ﺒ‬

‫ﻨﺎز ﺖ‬ ‫ﯽ‬

‫از‬

‫زﻦ‬

‫ده ا ﯽ‬ ‫ﯽ‬

‫از‬

‫دﻟﻢ ﺶﯿﭘ ﻮ ﮔﺎ ﯽ ﺶﯿﭘ او ﺖ‬

‫رو‬

‫ن‬

‫ﺶ‬

‫از ﻦ ﺑﺎﺑﺎ! دﻟﻢ را ﻮن ﻣ ﻦ‬

‫ﺧﺎک ﻢ‬

‫ﺳﺎ‬

‫ﭘﺎ‪،‬‬ ‫ق‬

‫ﺣﺎﻟﻢ‬

‫ی ﺷ‬

‫ﺠ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻦ‬ ‫اد‬

‫زاده ی‬ ‫ﺲ ﻤﮏ‬

‫ﺖ دل‬ ‫‪٤٨‬‬

‫رن‬

‫دل‬

‫ﺖ‪ ،‬ﯿﺎ ﺖ‬ ‫ار ﻮان‬

‫ﻮﺶ‬

‫آﺪی‬

‫داری‬

‫ﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻨﺪ ر ﺖ‬ ‫ﺮ‬

‫ده ا ﯽ‬ ‫ﺑﺎز ﺖ‬

‫دورم‬

‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﯾﮏ دل ﯽ ﺪ دو دو ﺖ‬ ‫ﯿ ﯽ؛‬

‫دل؛‬

‫ا‬

‫ﮓ‬

‫ﻮن ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻢ‬

‫ﺖ ﺖ دل‬

‫ن‬


‫ھ ﭽﻮ‬

‫ﻢ ﻮد‬

‫ﺣﺎ ﻞ‬

‫ره‪،‬‬

‫ﻦ‬ ‫ﺖ‬

‫ﻗ‬

‫دل ﺘﺎز‬

‫ﻣﺎ ﻊ‬

‫ﺪ‬

‫ﻨﺎ ﻮا‬

‫اﺮ‬

‫اﺪر‬

‫م آن‬

‫ھ ﭽﻮ‬

‫ﯽ‬ ‫واﻻ‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ‬

‫ﻮا‬

‫راه‬

‫ﮕﺎر‬

‫از‬

‫ﺮ از او ﺖ‪ ،‬ﺪ راه ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﻣﺎ ﻊ‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ‬ ‫راه‬

‫ﺮﭘ ﺸﺎ ﻢ‬ ‫ﺖ‪،‬‬

‫ﻌﺪ از آن؛ ﻤﺎ‬ ‫آن‬

‫ﺟﺎن ر ﻦ و دل ا ﺮ‬

‫زﻒ‬

‫ﻮد‪،‬‬

‫ﺴﺎز‬ ‫ﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﻮن ﻮﯾﺪ او‬ ‫ﺜﺎر‬

‫ﻮ ی‪،‬‬

‫ﺖ و ﺮت ﻦ‪،‬‬

‫ﺷﻦ‬

‫ﺖ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﺠﺎب از ﺶﯿﭘ ﻮن دورا ﯽ‬

‫ﻦ ﻮ‬

‫ﻢ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﻮ‬

‫ﻮن ا او ﻮا ﺪ از ﻦ رو ﻤﺎ‬

‫رو ﻤﺎ‬

‫ﻮ‪ ،‬ﺟﺎ‬

‫او‪ ،‬رو‪ ،‬ﻤﺎ‬

‫آن‬

‫ﯿﺎن ﺺ ﻮدن ﻨﺎب ﻋ ﯽ ا ﺮ ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ را‪ ،‬و ا ﻤ ﻦ و ﺴ ﻢ ﻮدن‪ ،‬ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻮش‬

‫ﻮ‬

‫ﺒﺎ ﺪ از‬ ‫ﺶﯿﭘ آور‪ ،‬ر‬ ‫ﻨﺎ ﺶ‬

‫ﮋه‬

‫داری‪،‬‬

‫ا ﯿﺎج‬

‫ﺑﻠ ﻪ‬

‫ﺮ آﻦ‬

‫ﻮش‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﻦ‬

‫را‬

‫ﻃﺎ‬

‫ﺸﺎری‬

‫ﺪم‬

‫از و ﻮدش اﺪر آری‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ‬

‫ﺶﯿﭘ ا وی‬ ‫‪٤٩‬‬

‫ﻮ‬ ‫ﺖ‪،‬‬

‫ﭙﺮ‬

‫ﻮد‬

‫ﯽ‬

‫ا ﺪا ﻦ‬ ‫د‬

‫را‬

‫ﺪم‬ ‫ﺮ‬

‫ﺖ؟‬


‫ﺪ‬ ‫ور‬

‫ﺮ‬

‫ﺮ‬

‫ی‬

‫از‬

‫ﻦ‬ ‫ﯿﺪ‬

‫ﻨﺎ‬

‫ﻮد‬

‫وﮐ‬

‫و‬

‫ﭙﯿﺪ ﺖ‬

‫ر ﻮ ﯽ ﺲ ﻮد ز آن ﮐﺎﮐ‬

‫و‬

‫ﯿﺎه‬

‫آن‬

‫ا‬

‫دل‬

‫دﻦ‬

‫ن‬

‫ﺮ‬

‫ی‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻦ‬

‫ﮐﺎ ﯽ‬ ‫ﻮد‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫ن‬

‫ﻞ آن ر ﺴﺎر و ﻮق آن ﻘﺎ ﺖ‬

‫ﻘﺎ ﺖ‬

‫ﻮق ا ﻦ ﻢ از ﭘﯽ آن ﺷﺎدی ا ﺖ‬ ‫ﻦ‬

‫ﯿﮏ‬

‫ﺮ‬

‫ﮕﺎه‬

‫ا ﻦ ﺮ و ﺴﺎد ای ﺑﺎ ﻓﻼح‬ ‫ا ﺖ اﺪر و ﻮدم ﯾﮏ ﺪم‬

‫اﻦ‬

‫اﯽ‬

‫آﺪ ﻢ‬ ‫ھ‬ ‫ﻦ‬

‫از‬

‫دﯾ‬

‫ﭘﯽ‬

‫آن آﺑﺎدی ا ﺖ‬ ‫و‬

‫ﺻﻼح‬

‫اﺪر‬

‫ﺪم‬

‫ﺮ‬ ‫ﺪم‬

‫ﻮدم د ﯽ و د ﯽ‬

‫ﺐ‬

‫ﻢ دﯽ و دﯽ‬

‫رو ﯽ اﺪر ﻮت و رو ﯽ‬

‫ﯿﺎت‬

‫رو ﯽ اﺪر ذات و رو ﯽ‬

‫و‬

‫ﻨﺎ‬

‫ر‬ ‫ﻔﺎت‬

‫د ﺖ دﯾ‬

‫ﻘﺎ و‬

‫ﻨﺎ‬

‫ا ﯿﺪ‬

‫د ﯽ اﺪر‬

‫س و دﯽ‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫د ﯽ اﺪر ﺾ و ﻂ و م و ﺦ‬

‫د ﯽ اﺪر‬

‫و ﻒ و ح و ﺦ‬

‫دﯽ‬

‫اﺪر‬

‫ا ﯿﺎج‬

‫د ﯽ اﺪر ﯾﺄس و د ﯽ‬ ‫د ﯽ اﺪر ارض و د ﯽ‬

‫ﺳﻤﺎ‬

‫ﻞ و دﯽ‬

‫ﮫﺎر‬

‫د ﯽ اﺪر‬

‫ا اﺪر ا ﻮر از‬

‫ﻊ و‬

‫د ﯽ اﺪر‬ ‫ﺖ‬

‫ﺮ‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﻮ و دﯽ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ان د ﯽ و د ﯽ‬

‫ﮫﺎر‬

‫ﻐﯽ‬

‫ﻣﺎ ﻊ‬

‫ﻞ‬

‫د‬


‫و‬

‫ﻢ‬

‫ﺘﺎج‬

‫د ﯽ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﺑﺎ ﺬا ﻢ‬

‫ا‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻞ آن د ﻦ‬

‫رو ﭙﺮ ﯽ ﺑﺎش و‬ ‫را‪ ،‬ر ﻪ‬

‫ﺑﺎزو‬ ‫ﻮ‬

‫ﭘﺲ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺖ‬

‫ﻦ ﺮط‬

‫دﯾ‬

‫ﻎ آن‪،‬‬ ‫ﺮد‬

‫ﺖ‬ ‫ﺸﺎن‬

‫ﺮ ﮐﺂﯾﺪ‪،‬‬

‫ﺮی‬

‫ﻣﻦ‬

‫ﻦ ﺮط‬

‫ﺖ‬

‫رو ﮫﺎن‬

‫ﻀﺎ ھﻢ ﭘ ﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ا ﭙﺮ ﺖ‬

‫ﭘﮫ ﻮ ﺸﺎن‬

‫ﺮ و‬

‫ی‬

‫ی‬

‫د‬

‫از‬

‫ﺖ از ﺮ‬

‫ﯾﺎ‬

‫ﺮﭘده‬

‫از‬

‫د و داد از ﻒ ﻨﺎن‬

‫ﻮد ﮫﺎ‬

‫ﺪ‬

‫آن‬

‫ﺖ ﻮ‪ ،‬ﺴﺎ ﺶ ﻻل‬

‫ﺖ دم زﺪ‬

‫ﻌﻪ‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﯽ‬

‫آدم‬

‫زﺪ‬

‫وا ﻨﺪ‬

‫ﻤﻪ‬

‫ﺸﺎق‬

‫را؛‬

‫ر ﻮا‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻞ آﺪ‪ ،‬زﺑﺎ ﺶ را‬ ‫دﯾ‬

‫وی او‪،‬‬

‫ﺪ‬

‫ا ؛‬

‫روی‬ ‫د‬

‫ﺮ ﭘ‪ A‬ﮑﺎن‪،‬‬

‫ﻎ و ﻨﺎن‬

‫ﻖ ازو ﭘﺎ ﻣﺎل‬

‫و‬

‫رو‬

‫ﺮی ﻣ ﻦ‬

‫رو‬

‫د ا ﻦ‬

‫اه ﺸﺎن‬

‫آن ﺮت ﻮر ﯿﺪ و ﻣﺎه‬ ‫ﯽ‬

‫ﺪرﯾﺎ‬

‫دﻊ‬

‫اﻦ‬

‫ھ ﭽﻮ ﻮر از ﻢ و ﺟﺎن از ﺴﻢ ﺷﺎه‬

‫آن ﺪ‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﮫ ﺸﺎن‬

‫ﻎ دﯾ ﺖ‬

‫زن‬

‫ﻖ آ ﺪ‪،‬‬

‫ﯽ‬

‫ﺖ‬

‫ع‬

‫ا ﯿﺎج‬

‫د ﯽ‬

‫آب‬

‫ﭘﺮ‬

‫ی‬

‫ﻮاران‪،‬‬

‫ﻨﺎ ﺶ‬

‫را‬

‫زی ﭘﺪر ﺪ آب ﻮی و آب ﻮ‬

‫ﻮ‬

‫‪٥١‬‬


‫ﯿﺎن ا ﻪ ﻮن ﺰ ﺧﺎ ﺖ ﺮاب‪ ،‬ﺮ از ﺒﺎن ﺧﺎ ﯿﺪ زد و ﯿﺎل ﺪا رک ﺮت‪ ،‬از‬ ‫ﺮش ﺮ زد ﻦ ﺟﺎ ﯽ ﻪ ﺳﺎ ﺖ و ﻮط ‪ A‬ﮕﺎ ی آن را ﺑﺎ اﺳﺎ ﯽ ﺖ ﮔﺎ‬

‫ﺮﭘدا ﺖ و ﺳﺎ ﯽ دا ﯽ ا ﯿﺎر ﻮده و ﻨﺎی ﻘﺎ او را‪ ،‬ﻮ ﯽ ﮫﺎد‪ ،‬ﻮط ﺣﮑ ﺖ و ﺑﺂن ﻮن‬ ‫رﺳﻢ ﺮ ﻮ ﯽ وو ﻊ ﯽ ﯽ را دا و ﺳﺎ ﯿﺪا ﺖ‪:‬‬

‫ﯽ د ﺪ زﯾﺎرت ﺧﺎک ﻢ ای ﻋ ﺐ‬

‫ﻮ ﯽ ﻮز‪ ،‬ز‬

‫ﺪ ﺟﺎم ﯽ ﺸﺪ‬

‫و اﺷﺎره ﺪ ان ﷲ ﻌﺎ ﯽ ﺮا ًﺑﺎ ﻻو ﯿﺎ ؛ اذا ﺮ ﻮا ﻮا و اذا ﻮاﻃ ﻮا و اذا ﻃ ﻮا و ﺪواواذا‬

‫و ﺪواﻃﺎ ﻮاواذاﻃﺎ ﻮا ذا ﻮا و اذا اذا ﻮا ﺧ ﻮا و اذا ﺧ ﻮا و ﺻ ﻮا و اذا و ﺻ ﻮا ا ﺼ ﻮا و اذا ا ﺼ ﻮا ﻓﻼ ق‬ ‫ﮫﻢ و‬

‫ﮫﻢ و را ﻊ ﺮح ا ﻮال ﺮت ﻋ ﯽ ا ﺮ و ا ﺖ آ ﻨﺎب ﺪ ﺖ ﺑﺎب ﻞ‬

‫ﻞ ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫و ﯽ از دا ﻨﺪه ا ﯽ‬ ‫ﺑﺎ ھ ﻪ‬

‫ا ﻪ‬

‫ﯽ‬

‫ﯿ ﻮ ﻨﺪ‪:‬‬

‫ﻮد از‬

‫دم‬

‫ﺆال‬

‫رﻦ‬

‫ﻮد‬

‫ﻮد ھ ﯽ دﯾﺪ ا ﻪ ﻔﻼن از‬

‫ا آ‬

‫ﻦ ای دا ی ﺣﺎل‬

‫ر ﺖ ا ﺮ ز ﯿﺪا ن از‬

‫ﻮد؟‬

‫آب‬

‫ﻮق آب آورد او را ﻮی ﺑﺎب‬

‫ﺶ‬

‫ﻮده ﺶ‬

‫ﻮ‬ ‫‪٥٢‬‬

‫اﯽ‬


‫دﺖ و ز‬

‫ﻎ ز‬ ‫ﺑﺎﯾﺪش‬

‫رو‬

‫آورﯾﺪن‬

‫ﺖ‪:‬‬

‫ﻮن‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﺖ‬

‫ﻂ آ ﺠﺎ‬

‫ﭘﺲ‬

‫ﻮی‬

‫ﻮ ﺶ را‬

‫ﻂ‬

‫ا‬

‫دا ﻦ‬

‫ﺶ ﺟﺎم زد‬

‫ا ﮫﺎج‬

‫ﺑﺎده‬

‫ﺖ‬

‫وﺪرو‬

‫ﺶ‬

‫ﻊ‬

‫او‪،‬‬

‫ﺟﺎم را‬

‫ﻂ‬

‫و‬

‫وﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻨﺪ‬ ‫ﺮ و‬

‫ﺮ ھﻪ‬

‫ﻮن ﺳﺎ ﯽ آوردی ﺪور‬ ‫ﻦ و دق ﻮد‬

‫از‬

‫ﻂ‬

‫آری از ﺴ ﺖ‬

‫ﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫را ﺣﺎل دﯾ ﻮن‬

‫ﯽ از آن دار‬ ‫ز‬

‫آ ن‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﻮن‬ ‫را‬

‫ﮐﺎ ﻞ‬

‫ﯿﺎر‬

‫ﻨﺎﺳﺎی‬

‫اج‬

‫و‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺖ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫از‬

‫ﮫﺎده‪،‬‬

‫ﺮ‬

‫ھﻪ‬

‫ﻂ‬

‫ﻮر‬

‫ﻖ‬

‫ﻮد‬

‫ﺶ‬ ‫ﺮ ﯿﺪن‪،‬‬

‫او‬

‫ﻦ ا ﻄﺎف ا ﺖ ﺳﺎ ﯽ‬ ‫ا ﺘﻼف‬

‫ﺪی‬

‫اﺪر‬

‫دﯾ ش‬

‫ﺮت ا اف‬

‫از‬

‫ﺪ ﻮ ﺪی‬ ‫‪٥٣‬‬

‫اج‬

‫ر ﺖ‬ ‫ﺮ‬

‫از‬

‫ﯽ ﮫﺎد‬

‫اﯽ‬

‫ﻮاران‬

‫ﯿﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﻂ‬

‫د آﺷﺎم زد‬

‫را ﻮ‬

‫ود ﻪ‬

‫ﭽ ﺲ را ﺟﺎی‬

‫را‬

‫ﻞ‬

‫دا ﻨﺪه‬

‫ﻂ‬

‫ا ﻨﺪن‬

‫راز‬

‫اﻦ‬

‫داد‬

‫ﻮد از روی ﺣﮑ ﺖ‪ ،‬ا ﯿﺎر‬ ‫ﯿﺎر‬

‫ﺶ‬

‫ﭘﺲ ﺻﻼ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﺠﯽ‬

‫ور‬

‫ﭘﺎ‪ ،‬ﻘﺎب‬

‫ﻦ راز ﺖ ای دا ی راز‬

‫آرا ﺖ‬

‫ور‬

‫ﻮ ن‬

‫ﺶﯿﭘ رو‪ ،‬ز آب‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫رﺖ‬ ‫ا ون‬

‫ﻮدی‬ ‫ﺮﭘ ﺸﺎن‬

‫ﺪی‬ ‫ا ﺮاف‬ ‫ﻮ ﺪی‬


‫از‬

‫ﻞ‪،‬‬

‫ﻖ‬

‫ﻻ م ﺻﺪ‬ ‫ﻤ ﻪ را‬

‫ﻮ‬

‫ﺲ‬ ‫ﻻم‬

‫ﻌﺎل‬

‫ﻨﺪ‬

‫ا‬

‫اﺮ‬

‫آﺪ‬

‫رﺳﺎ ﯿﺪن‪،‬‬

‫آوردن‬ ‫ﻣﺎ‬

‫از‬

‫ﯾﺪ‬

‫آﮔﺎ ﺶ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺪر‬

‫را ﺶ‬

‫ﯾﺪ‬

‫ﻪ‬

‫اﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ه‬

‫اﯽ‬

‫ﺪ ﺮش‬

‫ﻮﺪ‬

‫‪،‬‬

‫ﺖ‬ ‫ﻮﯾﺎن‬

‫ﮐﺎی ﭘﺪر ﺟﺎن‪ ،‬از‬

‫ﺰل‬

‫ﻤﺎن‬

‫ﺲ‬

‫ی‬

‫ا ﺶ‬

‫ﺮ‬

‫ﯽ‪ ،‬وﺑﺎل‬

‫د ﺖ آ ﺠﺎ د ﺖ ﺳﺎ ﯽ ﻮد و ﺲ‬

‫ﻣﺎﺪ‪،‬‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫ﯽ ﺑﺎ‬

‫م را‬

‫ﺳﺎ ﯽ آن‬

‫ﺮم و ا ﻌﺎل‬

‫ﻮد‪،‬‬ ‫م‬

‫ون‬

‫ﻮدی از آن داراﻻﻣﺎن‬

‫ﯿﺎوردی‬

‫ھﺖ‬

‫ﯽ ﭘﺎ‬

‫ھ ﯽ‬

‫دی ز‬

‫ﻮن‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ ﮐﻢ‬

‫ﻮ ﺑﺎز‬ ‫ز‬

‫راه‬

‫از‬

‫ﻤﺎ ﻨﺪ‬

‫ﻏﺎ ﻞ‬ ‫ر ‪،‬‬

‫را ﺪ‪،‬‬

‫ا‬

‫ﻨﺎﻧ ﺮش‬

‫ﺖ از ﺳﺎ ﯽ‬ ‫رزﻣ ﻪ‬

‫ﯿﺎن‬

‫ﯽ ﺪا ﻢ زﺪه ام ﯾﺎ‬

‫ﺶ ا ﺮده ام‬

‫ﻮﺪ‬

‫م ﺠﺎز؟‬ ‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﺷﺎه‬

‫ده ام!‬

‫ا ﻦ ﺶ ر ﺖ و ﻋﺎرف‪ ،‬وا ﻒ ا ﺖ‬

‫ﺮ ﻖ ا ﺖ ا ﻦ و ﺶ ﮐﺎ ﻒ ا ﺖ‬

‫ﺳ ﻄﺎن ﺪی ا ﺖ‪:‬‬

‫ﺪا ﺖ‬

‫دﯾﺪ ﺷﺎه د ﻦ‬

‫ا ﺮ ﻮد را‬

‫ﺮ‬

‫از‬

‫ﻖ ﭘﺎ ﺶ را‪ ،‬ﻨﺎی‬

‫ﺮﯽ اﺖ‬

‫آب و ﺧﺎ ﺶ را ﻮای آ ﯽ ا ﺖ‬

‫ﺶ‪،‬‬

‫ا وﺮ ﺖ‬

‫ﻮرش‬ ‫ا ﮏ از‬

‫ﺒﺎی‬

‫ﺠﺲ‬

‫ﺪا ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﺮﺖ‬

‫ﺶ‬

‫از‬

‫ﻨﺪ‬

‫ش‬

‫د ﻮی‬

‫‪٥٤‬‬

‫دﯾ ان‬ ‫ﺪا ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬


‫ﻮد ﯽ‬

‫ﺤﮑ ﯽ‬

‫ﮑﺎ ﺪ‪ ،‬ﭘﻮ ﺖ را‬

‫ش‬

‫ع او ﺖ‬

‫ﯿﮏ‬

‫ا ﻞ او از‬

‫ﭘﺲ ﺳ ﻤﺎن‬ ‫آن‬

‫‪،‬‬

‫ﻮ‬

‫داد‬

‫ﻮ ﭘﺎش‬

‫د‬

‫دﺶ‬ ‫ﮫﺎی‬

‫را‬

‫ا ﺮار‬

‫ﻖ‬

‫ﯽ ﺳﺎزد‬

‫دو ﺖ را‬

‫ﺪ‬

‫ﻮا ﺶ‪ ،‬ﺧﻼف ﺮع او ﺖ‬

‫اﺪک اﺪک ﺧﺎ ﺶ‬ ‫ﯿﺎرد‬

‫ﻖ‬

‫ﺮ‬ ‫دﺪ‬

‫آ ﻮ ﻨﺪ‬

‫ﮫﺎد‬ ‫را‬

‫ش‬

‫ود ﺶ‬

‫د‬ ‫دو ﻨﺪ‬

‫ﯿﺎن ﯿﺎ ﺪن آن ﯿﺪا ن‪ ،‬دی را ﭼﺎﺑﮏ ﻮار و ﭘﺎی رﮐﺎب آوردن آن ﯿﺪ ر ﻮار و‬

‫ﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ذوا ﻨﺎن و ذوا ﻘﺎر ﺮب ﺻﺎ ﯽ ﺬا ن ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫دﯾ م ﻮری‬ ‫ﻮﻊ‬

‫آب و ﻞ ر ﯿﺪ‬ ‫رﮐﺎب‬

‫ﭘﺎ‬

‫آوردن‬

‫و‬

‫ا ﺐ ﺮت را ﻮاری‬

‫اﺖ‬

‫ﮓ ﺪ دل‪ ،‬ﺳﺎ ﯽ از روی ﻮاب‬ ‫ﺮ‬ ‫روی‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﯿﺪا ن داری ا ﻦ دل ر ﯿﺪ‬

‫زﻦ ﯽ‬

‫ﺮت ا ﺮﭘ ﻦ رﮐﺎب‬

‫ﺒﮏ ﺳﺎزم‬

‫ﻨﺎن‬

‫ﺮ‬

‫ان‬

‫ﯿﺪا ن ا ﻦ د ﺮ‬

‫ﻢ‬

‫ﺮح‬

‫ﯿﺪان ر ﻦ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮ ﻢ آن‬

‫د ﯿﺎ و د ﻦ‬ ‫‪٥٥‬‬

‫دن ا ﺖ‬ ‫ﻄ‬

‫‪،‬‬

‫زن‬ ‫ﺮ‬

‫ﻢ‬

‫ﺮور و ﺮ ﺣ ﻪ ی ا ﻞ‬

‫ﻦ‬


‫ﻮد را ﯾ ﻪ و‬

‫ﻮﻧ ﻪ‬

‫ﮫﺎ‬

‫ﺪ ای ر ﻦ از ﺟﺎ‪ ،‬را ﺖ‬

‫ﺪﯾﺪ‬

‫ﭘﺎ ﮫﺎد از روی ھ ﺖ‬ ‫ﺒﮏ ﺮﭘ ذوا ﻨﺎح‬

‫ﺰ ﺗﮏ‬

‫ای ﺳﻤﺎوی ﺟ ﻮه ی‬ ‫ای‬

‫ﻮرت‬

‫ای‬

‫ﺘﺎر‬

‫ﺪ‬

‫ﻮ اق‬

‫ﺲ‬

‫د ﻌ ‪،‬‬

‫از‬

‫ﮫﺎج‬

‫ام‬

‫وی‬

‫ﭘ ﻤﺎی‬

‫آﺳﻤﺎن‬

‫وز‬

‫ﻮ‬ ‫ﯿﺎن‬

‫د ﻢ‬

‫ون‬

‫ﭘﺲ‬ ‫ای‬

‫ﻊ‬

‫آری‬

‫ذوا ﻘﺎر‬

‫دل‬

‫ﻮد‬

‫دی‬

‫ﻧﮓ‬

‫اق‬

‫ﻢ ﻣﻠﮏ‬ ‫ﻢ ﮔﺎه‬

‫ﻌﺎدت‬

‫ﺟﺎن ودل‬

‫ﻞ‪ ،‬ﭼﺎﺑﮏ‬

‫ﻋﺎ ﻮرا‪،‬‬

‫ﺰ‬

‫اج ﻦ ا ﺖ‬ ‫اج‬

‫ﻦ ﺑﺎ ﺪ‬

‫وز‬

‫ا ﺮای‬

‫ﻦ‬

‫ﺐ‬

‫ای ﺳ ﺖ زم زﻣﺎن ھ ﺖ ا ﺖ‬ ‫روﺑ ﻮی‬

‫ﭘ ﺖ زﻦ ﺸ ﺖ‬ ‫ﮑﺎف‬

‫ﺟﺎی‬

‫روز‬

‫ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﯽ ﭘﻮ ات‬

‫ای ﻋ ﺐ‬

‫وز‬

‫ذﺖ اﺖ‬

‫ﺮ‬

‫د‬

‫ﺖ‪ ،‬ﻄﺎب‬

‫ی‬

‫دﯾﺪه وا ﻦ و‬

‫ﻦ اﺖ‬ ‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ای ز ﺒﺪأ‬

‫ﺰ‬

‫اج آن‬

‫ﭼﺎﻻ ﯽ‬

‫آ ﻘﺪر‬

‫ﻔ‬

‫ﻮا ﺖ‬

‫د ﺑﺎ ا ﺐ از ﺮ‬

‫ده ﯽ آب و ﻞ‬

‫روﺑ ﻮی دو ﺖ‪،‬‬ ‫ﺐ‬

‫ﺪﯽ‬

‫ﺪا رک ﺧﺎ ش‬

‫د‬ ‫رﮐﺎب‬

‫ﮐﺎی‬

‫ﻮ ﻦ را دور از آن ﻦ‬

‫ﺪﯾﺪ‬

‫دی‬

‫دو ﺖ‬

‫ر ﻮن‬

‫ا ﻦ ﺑ ﺖ و د ﻮی ﻎ‪ ،‬د ﺖ‪:‬‬ ‫ﺪﯽ‬

‫ﻣﺎﺪی‬

‫ﺪ‬ ‫آ‬

‫‪٥٦‬‬

‫ی‬

‫اﺳﻼم‪،‬‬

‫ﻏﻼف‬ ‫زﻧﮓ‬


‫ﺧﺎ ﺮی‬

‫زﻧﮓ ا ﻦ آ‬

‫ﻦ ﻢ زﻧﮓ از ﻮ ﭘﺎک ای ﻨﺎک‬

‫ﻦ ﻮ اﻦ آ‬

‫آﯽ‬

‫ﻮ آن آ‬

‫ن و‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻮﻧ ﻪ‬

‫ن ای‬ ‫ا‬

‫دھﻢ‬

‫ﻞ‬

‫ﻮ‬ ‫ﺪ‬

‫ﻮ‬ ‫از‬

‫ﻤﺎر از‬

‫ارت‬

‫ﺖ‬

‫ﻮن اﺪر‬ ‫ﺪ‪،‬‬

‫اج‬

‫ﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ی‬

‫را از زﻧﮓ ﭘﺎک‬ ‫را‬

‫ﻞ دﯽ‬

‫ﺼ ﺖ را ﻮن ازو‪ ،‬ر د‬

‫ﺷﺐ‬ ‫اج‬

‫ﻮن‬

‫ﺮ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬

‫ﺮ‬

‫آور‪،‬‬

‫ﮑﺎر‬

‫ﺪا‬

‫ای‬

‫اﺪر‬

‫را‬

‫ﻋﻼج‬ ‫ﺮ‬

‫ﯿﺎن ﻨﺎن ﺮی ﺧﺎ ﻮن ﺮاﺮﭘده ی ﺖ و ﺮﯾﺎ ﯽ ﺮت ز ﺧﺎ ﻮن‪ ،‬ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﮫﺎ‪،‬‬

‫آن ﯾ ﻪ ز ﯿﺪان ﻮ را‪ ،‬ﺧﺎ ﻪ ی ﻌ ﻘﺎت ﻮد و ﺮذ ا ﯽ از ا و ﻘﺎﻣﺎت آن ﻮس‬ ‫رﺑﺎ ﯽ و ﺼ ﺖ دا ﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻤﻞ ﺑﺎر ﺖ‪ ،‬ﮐﺎ ﻞ ﻮد و ود ﺖ ﻄ ﻪ را وا ﻪ و ﺣﺎ ﻞ‪ ،‬ﺬاق‬

‫ﻋﺎر ن ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﻮا ش‬

‫ﻞ اﺷ ﺶ‬ ‫ﻔﺎی‬

‫ﻪ و‬

‫‪ ،‬راه را‬

‫ﺖ‬ ‫ﺷﺎه‬

‫ﺮز ن‬

‫رﯽ‬

‫ر‬

‫ﺮد‬

‫ا‬

‫دود آ ﺶ‬

‫د‬

‫ﺮان‪ ،‬ﺷﺎه را‬

‫ﺑﺎﻧﮓ‬

‫زﻣﺎن‬ ‫‪٥٧‬‬

‫ﮫﻼ‬

‫ﮫﺶ‬

‫را‬

‫ﻨﺎن‬ ‫آﺳﻤﺎن‬


‫ﮐﺎی ﻮار ﺮ ان ﮐﻢ ﻦ ﺘﺎب‬ ‫د ﻮی‬

‫ﻮ‬

‫ﺟﺎن ﻦ ﯽ ﺒ ﺮ زن رﮐﺎب‬ ‫ﻮ ﻢ آن ﺷ ﺞ ﻮی ﻮ‬

‫ﺖ‬

‫ز‬

‫آﻮ‬

‫د ﺑﺎز‬

‫ﻓﻠﮏ د ﯽ و د ﯽ‬

‫ﻨﺎن‬

‫ﻮ ﺳﻢ‬

‫آن‬

‫ﺮاﭘﺎ‬

‫م ﻮق و‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﻦ‬

‫ﻮ ﯽ از‬

‫ﻣﻮ‬

‫زن‬

‫د‬

‫زن ﻣ ﻮ ﺧﺎک‬

‫آﻦ‬

‫ی ﺟﺎن‬

‫زﻣﺎن ‪ A‬ﮕﺎ‬

‫ﺮ ﻮش‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬ ‫از‬

‫ﻋﺎ ﻞ‬

‫ﺒﺎی‬

‫د‬

‫ﺮ و ﻃﺎ‬

‫آواز‬ ‫آﮔﺎ ﯽ‬

‫ﺪم‬

‫ﻦ ا ﻦ ا ﺴﺎ‬

‫راز‬

‫را‬

‫ﺰﺪ‬

‫ﺑ ﻨﺪ‬

‫ﻦ‬

‫ا ﺠﻼل ا ﺖ ا ﻮ ر‬ ‫ﺪا‬

‫آ ﻦ‬

‫ا ﻞ دل را آ ﺶ اﺪر ﺟﺎن ز ن‬

‫ﺮ ﯽ ﻨﺪ‬

‫ﻄ ‪ ،‬ﻨﺎن از ﻦ‬

‫ﺪ ﯽ ﻮ ﮐﻢ‬ ‫ﮐﺎر‬

‫اﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ی‬

‫زن ﻣ ﻮ‪ ،‬د ﺖ‬

‫ﻦ‬

‫راز‬

‫اﻞ‬

‫ﭘ ﻪ اﺪر ﺟﺎ‬

‫ﯽ‬

‫روزﮔﺎر‬ ‫ﺶ‬

‫ﯽ‬

‫زن ﻣ ﻮ‬

‫ﻞ ﯽ ﺮد ﻨﺎن‬ ‫ﺮﭘده‪،‬‬

‫اﺪر ﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﺲ زن‬

‫ش‬

‫ﺑﺎز دل‬ ‫ﯿﺪرا ﺪ‬

‫رخ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺒﺎن ﯽ‬

‫د‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺨﺎ ﻒ‪،‬‬ ‫را‬

‫ﻢ‬

‫ﺳﺎز‬

‫را‬

‫وﺮ‬

‫ﺶ‪،‬‬

‫ﻦ ازو ﻮش‪ ،‬او زﺑﺎن از ﻦ‬ ‫ﮐﺎ ﻘﺪر‬

‫دﯾ‬

‫را‬

‫ﭘﻨﺪ ﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬

‫اﺖ‬ ‫‪٥٨‬‬

‫ﺮﭘده‬ ‫ا ﺠﺎ‬

‫ز‬

‫ﺣﺎ ﻞ‬

‫د ﻮا ‪،‬‬

‫ﻄ‬

‫ﺪه‬ ‫ﺮﭘ ﺸﺎن‬

‫ﻨﺪ؟‬

‫اﻟ ﯽ‬

‫ﺪم‬

‫د ﻮا‬

‫را‬

‫ﻦ‬

‫اﺖ‬


‫ﯾﺎ زدن ﯽ ﺣﺎ ﻞ ا ﺖ‬

‫ﺖ‬

‫ﯿﻦ‬

‫ھ ﯽ‬ ‫ھ ﯽ ﺑﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫اﺪر‬

‫‪،‬‬

‫ﺮﯽ‬

‫راه‬

‫ﺮط‬

‫ﺪ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫آﺪ‪،‬‬

‫ھ ﯽ‬

‫ﺮع را‬

‫ﻞ ﺻﺎ ﺐ‬ ‫ﺪم‬

‫ﺖ‬

‫زا ﮕﺎن‬

‫ﺮب‬

‫ﻨﺪا ن‪،‬‬

‫ﮐﺎر ﻋﺎ ﻞ ا ﺖ‬

‫ﺐ‬ ‫ازو‬

‫ﻮ‬

‫ﺖ‬

‫د ﻮا ﮕﺎن‬

‫ﺑﺎ‬

‫ع را‬

‫اﻞ و‬

‫راه‬

‫زن‬

‫ﺻﺎ ﺐ آن‪ ،‬ﻮاه‬

‫د و ﻮاه زن‬

‫ره‬

‫ﻮرد‬

‫ﺧﺎ ﺮﭘداز ﮫﺎن‪،‬‬

‫د‬

‫ﻊ‬

‫ﻮدن‬

‫راه‬

‫زن‬

‫ﮐﻼه‬

‫ﺮ رو‬

‫ﯿﺎن ض آن ﻮار ﯿﺪان ﺖ از ﮫﺎن د ﻌﺎﻟﻢ ﯿﺪ و ﻮ و ﻘﺪ ﻮا ﻮد ﺬاق‬ ‫ﻋﺎر ن ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﭘﺲ زﺟﺎن‬ ‫ھ ﭽﻮ ﺟﺎن ﻮد‬ ‫ﮐﺎی‬

‫ﻨﺎن‬

‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﭘﺎی‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ‬

‫ﻮا‬

‫آﻮﺶ‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﻦ آﯾﺎ ز ﯽ؟‬ ‫ﻮق‬

‫ﻢ‬

‫ا ﺒﺎل‬

‫د‬

‫ر ﺶ ﻮ ﺪ‪ ،‬ا ﻒ را دال‬

‫ﺟﺎن‬

‫ز ﺮی‬

‫ﻮا ‪،‬‬

‫ﻣﻦ‬ ‫ھ‬

‫اﻦ‬

‫ﻦ آ ﻪ‬

‫ﯾﺎ‬

‫آه‬

‫راه‬

‫ﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﯽ؟‬

‫ﻖ ا ﺖ ا ﻦ ﻨﺎﻧ ﺮی ﻣ ﻦ‬

‫ﻮ ﭙﺎ ا ﻦ راه‬

‫‪٥٩‬‬

‫د ﻨﺪان‬

‫ﻮﺶ‬

‫د‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﺮ‬


‫ﻮزان را‬

‫ﺧﺎ‬

‫ﻮ ﺻﺎ ﺨﺎ‬

‫ﻢ زاری ﻣ ﻦ‬

‫ﻮا‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﺑﺎش‬

‫ﺑﺎ‬

‫از‬

‫ﺮ‪ ،‬ﺮﭘده از رخ‪ ،‬واﻣ ﻦ‬

‫ﺖ‬

‫ﻮار‬

‫ﻦ‬

‫و‬

‫زن‬ ‫ﺻﺪا‬

‫ﺑﺎ‬ ‫آ ﺘﺎب‬

‫ﭘ ﻨﺪ‬

‫ھ ﯽ‬ ‫م‬ ‫و‬

‫دا‬

‫را‬

‫ﻣﺎه‬

‫ﻣﻦ‬

‫اداری‬

‫ر ﻮا‬

‫ﺻﺪا‬

‫از ﻮ ز‬

‫ﺑﺎش‬ ‫ﻣﻦ‬

‫دد ﺑ ﻨﺪ‬

‫را‬

‫د ﺮی‬

‫ﻣﺎده‬

‫ﺮا ﯽ ﮐﻢ از‬

‫ﺮ‬

‫ی؟!‬

‫ﺑﺎ زﺑﺎن ز ﯽ ﺷﺎه آ ﻪ‬

‫ﺖ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﯽ ﻮش‪ ،‬ز‬

‫ﯽ‬

‫ﺖ‬

‫زﯽ‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﻖ آری ﯿﺎن ﻮا ﺪ ز‬

‫ﻖ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﻋﯽ‬

‫ﻮ‬

‫آ ﭽﺎو‬

‫ﯽ‬

‫ﺖ راز‬

‫ﮫﻢ‬

‫ﻖ‪ ،‬آری زﺑﺎن ﻮا ﺪ ز ﻖ‬

‫ﻮش‬

‫ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾ‬ ‫‪،‬‬

‫ای‬

‫ا ﻦ آواز‬

‫ﺖ‬

‫از‬

‫ﺷﺎه را‪ ،‬ز‬

‫ﻮاب‬

‫ﻖ را‪ ،‬از ﯾﮏ‬

‫ﻪ ازاده ا ﻢ‬

‫ﻮده ا ﺖ‬

‫ﯾﮏ دو ﻤﺎن‬

‫ﻢ ا ﻦ راه را‬

‫ﺘﺎ‬

‫م‬

‫ای زﺑﺎن‪ ،‬از ﭘﺎی‬

‫ﻮاب آن ﺷﺎه را‪:‬‬

‫ﺖ ز‬

‫دﯾ ‪،‬‬

‫ﻮش‬

‫ﻪ ا ﯽ ﺧﺎ ﻮش ﺑﺎش‬ ‫ﺮ ﺻﺪق و‬

‫ﺑ ﻮش‬

‫ﮐﺎی‬

‫وزان‬

‫ﺮ ﻮش ﺑﺎش‬ ‫ﯽ ﻮﯾﺪ‬

‫ﻮاب‬

‫و ﻣﺎه را‬

‫ده‬

‫ﯾﮏ ﭘ ﺘﺎن ﻢ ﮫﺎده ا ﻢ‬

‫ﺮﭘورش‬

‫ﯽ‬

‫ا ﺮار‬

‫ﺖ‬

‫ﺐ‬

‫ﯾﮏ‬

‫آ ﻮ ﻤﺎن‬

‫دو از ﯾﮏ ﺟﺎم ﻮرد ﻢ ﯽ‬ ‫‪٦٠‬‬


‫ا ﺠﺎم ﻃﺎ ﺖ ﮐﺎﻣ ﻢ‬

‫دو‬ ‫ﮫﺎدت‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ ای‬

‫ا‬

‫ﻂ ر ﻮل‬

‫را‬

‫د‬

‫ﻦ ا ﺮی را‬

‫ﺣﺎﻣ ﻢ‬ ‫دم ﻮل‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﯿﺎن ا ﺘﺎح آن ﯿﺪ ﻋﺎ ﯽ ﻘﺪا ر از ﻮ ﮫﺎت ﺑﺎ ﻦ آن ﯿﺪ ر ﻮار و ﺘﺎ ﯽ از ﺠ ﯿﺎت ﻮی آن‬ ‫ﺮت و ﺶ دن ﺬا ق ا ﻞ ﻮ ﯿﺪ ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﻮد ﻤﺎ ﯽ‬

‫ﻦ‬ ‫‪،‬‬

‫ﺣﺎ ﯽ ز ﻦ‬

‫ﻃﺎ‬

‫ﻃﺎق‬

‫ای‬

‫ﺮ‬

‫ﺪ‬

‫ﺟﺎن‪،‬‬

‫ﺠﯽ‬

‫ﺖ‬

‫ﻮد ﻤﺎ ﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﺮ ﯽ ای ﺻﺪر ﮫﺎن ا ﻦ‬

‫ا ﺠﺎ‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ‬

‫ﻦ‪ ،‬آ‬

‫را‬

‫ﻮ‬

‫ﻋ ﯽ ای دارای‬

‫ﻪ را‬

‫را‬

‫ﺘﺎق‬

‫ﺪ‬

‫ﯿﺎن ﺠ ﯽ دن ﻤﺎل ﺜﺎل ﯽ از روی ﯽ آ ﻪ ی و ﻮد ز ﺧﺎ ﻮن ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ و‬ ‫ﻋ ﮫﺎ از راه ﻮد ﻮر ا ﻤﺎل ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﻞ‬

‫ا ﺮار‬

‫ﻣﻠﮏ‬

‫ﯽ‬

‫آن‬

‫دﯾﺪ‬ ‫ﮫﺪم‬

‫ﯾ ﺒﺎره‬

‫ﻪ‬

‫را‬

‫ﻌﺪ‬

‫ﺟ ﻮه‪،‬‬

‫آن‬

‫آ‬

‫ﺮﭘده ای ﭘﻨﺪا ر او را ﭘﺎره‬

‫د‬ ‫‪٦١‬‬

‫را‬ ‫د‬


‫ﯽ اﺪر ﻮح‬ ‫ﻪ زد‬ ‫ﯽ‬ ‫آ ﺘﺎ ﯽ‬ ‫ﺪ‬

‫ﻮرت‪ ،‬ﺶ‬

‫ﺖ‬

‫ﻣﻠﮏ ﺟﺎ ﺶ ﺷﺎه‬

‫ﺐ‬

‫ﻮﺶ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﻮرت آ ﻨﺪه راه از ﺶﯿﭘ دﯾﺪ‬

‫ﻮر‬

‫ه ا ﯽ ز آن‪ ،‬آ ﺶ وادی ﻮر‬

‫را‬

‫ﻮد‬

‫ﻢ‬

‫د‬

‫ز‬

‫ﯿﺎن‬

‫ﻦ ز‬

‫ﻮر‬

‫را‬

‫ﻦ‬

‫دﯾﺪ ﺑﺎ‬

‫ﻢ‬

‫ﻮد‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ﻮد و‬

‫ﺘﺎب‬

‫ﺪ‬

‫دﯾﺪه ی ﻮر ﯿﺪ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮرت‬

‫ﺣﺎ ﺶ‬

‫ﻮا ﺖ‬

‫ﻢ ﺴﻢ دﯾﺪ‬

‫را ﺪ ﺪا ن‬

‫دﯾﺪ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫از‬

‫زن‬ ‫ﯽ‬

‫ﺘﺎ ﯽ‪،‬‬

‫ﻮد داری‬

‫وﯽ‬

‫ﺶ‬

‫ﻮد‬

‫ی‬

‫آن‬

‫ﺮو‬

‫ﯽ‬

‫ﺠﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﻦ‬

‫ا ﺳﻢ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﺶ‬

‫ﻮد‬

‫ﺮﭘ آب‬

‫ﺪ‬

‫ﭘ ﺸﺎ ﯽ‬

‫اﻻﻋ ﯽ«‬

‫»ا‬

‫ﻮ ا ﺠﺎ ﺮﭘده داری‬

‫ﭼ ا؟‬

‫ﯽ‬

‫ا ﺪا زد‬

‫آن‬

‫آﯽ‬

‫و‪،‬‬

‫ﺘﺎ ﯽ‬

‫آﺶ‬

‫د‬

‫ﯽ‬

‫ﺴﯽ‬

‫ﻮح‬

‫دﺖ‬ ‫ﺲ‬

‫ﻦ‬

‫ز‬ ‫ﻦ‬

‫ﺮاﭘﺎی‬

‫ﺮﭘ ﺸﺎ ﯽ‬ ‫ﻦ‬

‫ز‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺶ زﻧﮓ ر‬

‫ﻘﺎ‪،‬‬

‫ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎ‬

‫دﯾﺪ ز‬

‫ﺐ‬

‫ﻪ ﺪ ز آب‬

‫را ﯽ‬

‫ﺟﺎ ﺶ‬

‫ﻃ ﺖ ﺟﺎن را‬ ‫دﯾﺪ‬

‫آ ﻪ از ﺟﺎن ﺧﺎ ﺖ اﺪر دل ﺸ ﺖ‬

‫ﻮر‬

‫دو ﺖ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﻮا ﺖ‬ ‫‪٦٢‬‬

‫ز‬

‫زن‬ ‫ﯽ‬

‫ﺘﺎ ﯽ‬

‫ﺰد‬

‫ﭼ ا؟‬

‫ﻮرد آن آ ﺶ‬

‫ﻮد‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬


‫ﭘﺎی آن ﭘﺎک او ﺘﺎد‬

‫ﺳﺎ ﺳﺎن‬

‫ﻮار ﻖ ﺮﭘ ﺖ‬

‫از رﮐﺎب ای‬ ‫ﺪ‬

‫ﭘﺲ‬

‫ﺎﯿﭘده‪،‬‬

‫زا ﻮ‬

‫زﻦ‬

‫ﺮ‬

‫ﮫﺎد‬

‫آ ﻮ ﺶ ﺸﺎ ﯿﺪ و ﺸ ﺖ‬ ‫دﺪ‬

‫دﯾ‬

‫ﻪ زن ﺶ د و‬ ‫ﭘﺎی ﺧﺎ ﯽ ﻦ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ا ﺠﺎ‬

‫را‬

‫ھﻢ‬

‫راه‬

‫دﺖ‬

‫ﻞ‬

‫اﻦ‬

‫ﺧﺎک او ﺘﺎد‬

‫ز‬

‫زا ﻮ‬

‫ﺪ ز دﺖ‬ ‫ﺮ‬

‫ﮫﺎد‬

‫ﺑﺎ ﻮ‬

‫دل زد‪ ،‬دل آوردش ﺪ ﺖ‬

‫ا ﻦ‪ ،‬از راه دل‬

‫آن و آن‬

‫ﺮﭘده ا ﻨﺪﺪ و ﺲ را راه‬

‫ﺖ‬

‫ﺖ‬

‫ﯿﺎن ﻮ ﻪ ی آن ﺘﺪا ی ا م و ﯿﺪ و ﺮور ﺧﺎص و ﻋﺎم‪ ،‬ﻮا ﻮد را از ﻤﺎر ﻤﺎر ﻮد‪ ،‬ا ﯽ‬

‫ا ﯽ زﺪ و واﻻاﻣﺎم ا ﯿﺪ ا ﺠﺎد‪ ،‬ز ﻦ ا ﻌﺎﺪ ﻦ)ع( و ﻮ ﺾ ﯽ ودا ﺑﺂن ﺮت ﺳﺎﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺎز دل را‬ ‫ﻮﯽ‬

‫ﻮ‬

‫ﺘﺎران‬

‫»ﻋ ﺎ ﯽ‬

‫ﭘﯿﺪا ﺖ‬

‫از‬

‫ﭘﺎی‬

‫ﺶ‬

‫ﺘﺎر‬

‫رﻧ ﺶ از‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﺮﭘ ﯽ‬

‫از‬

‫ﺣﺎل‬

‫ﻤﺎران‬

‫ﯿﺪ‬

‫دل‬

‫ﺖ‬

‫ﻮ‬

‫ﻤﺎری‬

‫دل‬

‫ﻤﺎری ا ﺖ‬

‫از‬

‫ای‬

‫ای‬

‫ﺮﭘ ﺘﺎران‬

‫زﻣﺎن‬

‫ﯾﺎری‬

‫اﺖ‬

‫زاری‬

‫ﺮ ان از ذ‬

‫اﺖ‬ ‫ﻮدا‪ ،‬زرد‬

‫ﻤﺎری‬

‫ﺪ‬

‫ﭘﺎی‬ ‫‪٦٣‬‬

‫ﯾﺎرب ﯾﺎرب ا ﺖ‬ ‫ﺮ‬

‫ﺘﻼی‬

‫د‬

‫ﺪ‬


‫ﻢ‬

‫را‬

‫ﻤﺎران‬

‫ن‪،‬‬ ‫ا ﺠﺎ‬

‫ﻤﺎر‬

‫دﯽ‬

‫ھﻤﺎ ﺖ‬

‫اﺪر ا ﺠﺎ روی‬

‫ﺖ‬

‫ﺑ ﺎ ﺮ ز آن‬

‫ﯽ د ﺪ ﯾﺎد از زﻣﺎ ﯽ‪ ،‬ﮐﺂن اﻣﺎم‬ ‫را‬

‫ﻮا ش‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ ای ﻮا‬

‫ﺟﺎن‬ ‫ﻪ‬

‫ﺑﺎن‬ ‫ﻨﺪ‬

‫ﺶ‪،‬‬

‫ﻤﺎر‬

‫ﺴﻢ‬

‫ﺸﺎ ﺪ‬ ‫او‬ ‫ار‬

‫ﻪ‬

‫دل ﺐ‬ ‫آن ﺆ ﺲ‪ ،‬ا ﻦ‬

‫ﺲ ﻃﺎق را ﺖ‬

‫را‬

‫ﺟﺎ ﺸﺎ ﯽ‬ ‫ﻦ‬

‫ﺮﭘ ﯽ‬

‫ﺘﺎده‬ ‫ﺣﺎل‬

‫ز آ ﻦ اﺷ ﺶ ز‬ ‫ﻘﺪ‬

‫ﺑﺎ‬ ‫ﻮد‬ ‫آ ﻪ از‬

‫ﻤﺎر‬

‫ﺮت ﺟ ﻮه‬

‫ﺘﺪا ی ﺧﺎص و ﻋﺎم‬

‫ﻤﺎری‬

‫رو ﺶ ﺸﺎﺪ‬

‫ا‬

‫ﺪا ی‬ ‫ی‬

‫ﺖ‬

‫ﻪ‬

‫زار‬

‫ی‬ ‫ﻨﺪ‬

‫وﻻ ﺶ‪،‬‬

‫ﮔﺎه‬ ‫او‬

‫ﺻﺪ‬

‫ار‬

‫ﮔﺎ ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ز آن وج‪ ،‬ا ﺲ و آ ق را ﺖ‬ ‫ﺟﺎن‬

‫ا‬

‫را‬

‫ﺘﺎ ﯽ‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫ﺘﺎده‬ ‫ﺘﺎر‬

‫ا‬

‫دور از آن ر ﺴﺎره د و ﺧﺎک ﻦ‬ ‫دل‪ ،‬ﺑ ﺴ ﺶ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻘﺪه ا ﯽ‬

‫ﻤﺎن ﭘﺎک ﻦ‬

‫ﻮش‪ ،‬ﺑﺎز آرش‬

‫ی زار‬

‫ﯽ‬

‫ﺮ‬

‫ﺸﺎ ﻨﺪ‬ ‫ﻮح‬

‫ﺖ‬ ‫دل‬

‫ز دل آ ﯽ ﻨﺪ‬

‫ﺖ ﺑﺎ‬

‫ﭘﺲ ﮔﻼب از ا‬

‫ﯽ ز راه‬

‫ﻮ‬ ‫ﻦ‬

‫ی‬

‫زا ﻮ‬

‫ﺮور د ﻦ‪،‬‬

‫ﻤﺎ ﺖ‬

‫دﺶ‬

‫و ﺪت‬

‫ﻮش‬

‫ﺟ ﻮه ده‬

‫د‬ ‫‪٦٤‬‬

‫اﺪر‬

‫آو ش‬

‫ﻮح آن ﺳ ﻄﺎن‬

‫ﺑ ﻮش‬ ‫د‬


‫ﻤ ﻪ را‬

‫ﺶ‬

‫اﺖ‬

‫ﻪ ی ﺧﺎ‬

‫ﻣﺎ ﺪا رد‬

‫ا ﺤﺎد‬ ‫ﻦ‬

‫ﺪ‬

‫وا ﻪ‬

‫ﻦ ھﻢ‬ ‫ﺐ‬

‫اﺪر‬

‫ﯿﺎن‬

‫ﺑﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫دش‬

‫اﻓﻼک‬

‫را‬

‫ﻢ‬ ‫ﻦ‬

‫ﺮ‬

‫ﭘﺲ‬

‫ﯿﺪا ن‬

‫ر ای‬

‫آن‬

‫ﯽ‬

‫ﻮا‬

‫اﺪر‬

‫ﺶ‬

‫ا ﻮات‬

‫ﻤﺪﯾﺪه‬

‫د‬

‫ز‬

‫ران‬

‫ﻮری‬

‫ﻮﻻن‬

‫و‬

‫ﺳ ﻮن‬

‫ﺠﺎب‬ ‫ﺪ دو ﯽ‬

‫ﻦ ﻣﺎ ﺖ‬ ‫ﺧﺎک‬

‫را‬

‫ﻢ ﺑﺎ ﺬا ت را‬

‫ﺪ روان و ﻮن روان از دﯾﺪه د‬ ‫روش‪ ،‬ﮔﺎ ﯽ ﺪل ﮔﺎ ﯽ‬

‫ز ﻦ ار ﻨﺪ ﻮدی‪ ،‬ره ﻮرد‬ ‫ﻦ‬

‫ﯽ‬

‫ﯿﺎم آن‬

‫ده‬

‫ﯿﮏ‬

‫ﻮه‬

‫ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺪ‬

‫ﺮ‬

‫ﻮن ﻦ ا ﺘﺎدم‪ ،‬ﻮ او را ﻦ ﺑ ﻨﺪ‬

‫ﻮد‬

‫ﻈﺎ ‪ ،‬ﮔﺎ ن‬

‫ﻤﺎری‬

‫ﺠﺎد‬

‫او‬

‫ﺖ وا ﻪ ھﻢ‬

‫ﯿﮏ‬

‫ش‬

‫ﻦ‬

‫م و ﺪت را‬

‫ﻮ ﻨﺪ‬

‫را‬

‫ﻦ ﮫﺪ و‬ ‫ﯿﺎن‬

‫ﻢ ﻣﺎ ﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎ ﺖ‬

‫وداع‬

‫ذوا ﻨﺎح‬

‫داد‬

‫او‬

‫ﻢ؟ ﻮر ﯿﺪ‪ ،‬او ﯽ؟ آ ﺘﺎب‬ ‫ﻣﺎ‪،‬‬

‫راه و ﺪت‪ ،‬ﮐﺎ ﻞ او ﺖ‬

‫ﻌﺪ ﻦ‬

‫ﺮ‬ ‫ﻮﯽ‬

‫ﯾﺎ‪ ،‬ﺑ ﻮ ﺶ ﻮا ﺪه ام‬

‫از ا ﻒ‬

‫ا ﻦ ود ﺖ را ﭘﺲ از ﻦ ﺣﺎ ﻞ او ﺖ‬ ‫و‬

‫ﻪ ی ﻋﺎ‬

‫و آﻪ‬

‫ﻪ اش‪ ،‬ا ﺸﺎﺪه ام‬

‫اﺖ‬

‫دو ﺖ‬

‫ﺪ‬ ‫‪٦٥‬‬

‫ﺑﺎ ﻦ‪ ،‬روان‬

‫ﺮ‬

‫را‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫وارد‬

‫ﺠﺎن‬ ‫ش ﻮد‬

‫و‬

‫د‬

‫ﺑﺎ ﮕﺎه‬

‫ﺪ‬


‫ﯿﺎن ﺠ ﯽ آن و ﯽ ا ﺮ ﺑ ﺖ و ا ﻌﺪا د زﺪ د ﻨﺪ ﻮد ﻋ ﯽ ا و ﺑﺎ د ﺖ ﺒﺎرﺶ ﯿﺪا ن‬ ‫دن و ﺪر ی ر ﻪ ی ﮫﺎدت رﺳﺎ ﯿﺪن و ﺮی از ا و ﻮ ت آن اﻣﺎم زاده ی ر ﻮار‬ ‫ﻋ ﻪ ا ﺴﻼم‪:‬‬ ‫ﺑﺎزم اﺪر‬

‫ﮫﺪ دل‬

‫ﻞ‬

‫ﻮن‬

‫د ﺖ از‬

‫ﻊ‬

‫از‬

‫ﻣﺎ‬ ‫ﻤﻪ‬

‫ا‬

‫ا ﻔﺎل‬ ‫از‬

‫ﺮﯽ‬

‫وا ﺬا رﺪ‬

‫ﻗ ﻮب‬

‫روی‬

‫ذوق‬

‫ﻮش‬

‫آرد‬

‫ﺮ‪،‬‬

‫ﭘ ﺘﺎن‬

‫ﻮق‬

‫از‬

‫ا ﺴﺎط‬

‫و‬

‫ﺪ ﮐﺂ ﻨﺪ‬

‫ﺮون از‬

‫ﻤﺎط‬

‫ﻨﺪ‬ ‫را‬

‫از‬

‫ب‪،‬‬

‫ﻮ و ﻤﺎی ﻮ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺑﺎز‬

‫آﺑﺎء‬

‫ﻮد‬

‫ای‬

‫ﻒ ا ﻦ آ ﻦ ﺑﺎزی ﻮد‬

‫ﻮای‬

‫آن‬ ‫ا ﮫﺎت‬

‫ﻮ‬ ‫ﻊ‬

‫ﺑﺎز‬

‫و‬

‫ﻪ‬

‫ﺮﭘدازی‬

‫ﺶ‬

‫ﺖ‬

‫د‬

‫ﻖ آن ﺮﭘی‬

‫ھﯽ‬ ‫ھ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺑﺎز ﯽ‬

‫ﺳﺎ ﯽ‬

‫اد‬

‫ﻦ‬

‫ﻖ‬

‫داو‬

‫اﺪر ﻦ‬

‫دﺮ‬

‫ﻢ‬

‫دارم‬

‫ﯽ‬ ‫از‬

‫از‬

‫ﻨﺪا‬

‫ﯽ آرد‬

‫ون‬

‫ام‬

‫ﯽ ﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫وز‬ ‫ﺮح‬ ‫‪٦٦‬‬

‫ه ی دل‪ ،‬ﺸﺪری‬ ‫ﺨﺎ‬

‫ﻦ‬ ‫ﺷﺎه‬

‫ﻊ‬

‫را‬

‫ﯽ‬ ‫ﺑﺎزی‬

‫ﭘﺎ ﺒﺎزان‪،‬‬

‫ﻮﻢ‬ ‫ﻤﺎ ﻢ‬

‫ﺸﺎد‬ ‫ﮑﺎو‬

‫ﺮ‬

‫ﻢ‬


‫ﻮن آن‬

‫ﻻم‬

‫ون‬

‫ﺪ‬

‫ﻒ ﭘﺎک ﺑﺎز‬

‫ﺑﺎ‬

‫رﺺ‬

‫ر ﺼﺎن‪،‬‬

‫ا ﺒﺎ ﯽ‬

‫دﯾﺪ‬

‫ﮐﺎ ﻦ ﺴﺎ‬

‫ﻪ‬ ‫از‬

‫ﻌﺪ ﺣﺎ‬

‫ﭘﺲ ز روی ﭘﺎ ﺒﺎزی‪،‬‬

‫ی‬

‫ﺮﭘدا ﻪ‬

‫ﺸﺎط‬

‫ﺑﺎ ﻦ‬

‫ﻮد‬

‫اﺪ ﯽ‬

‫ﻤﺎر‬ ‫ﻣﺎ‬

‫ﮫﺪ‬

‫ا ﺘﺎج‬

‫ة‬ ‫ار ﻊ‬

‫اﻟ ﻘﺪا ر‬

‫ﯽ‬

‫آ ﺶ‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫ﻮای‬

‫دا ﻦ‬

‫ﻮد ﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وه‬

‫ی‬

‫ا ﺠﺎد‪،‬‬

‫ﻔ ﯽ!‬

‫ﻞ‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ش‬ ‫ﺮﭘ‬

‫ﻞ را ﺴﺎ‬

‫ا ﻦ‬

‫ﻮ ان‬

‫ﻪ‬

‫ا ﻊ‬

‫ا ﻊ‬

‫ازو‬

‫آب‬

‫د ﺶ‪،‬‬

‫ﮐﺎر‬

‫ا ﻊ‬ ‫اﻢ‬

‫ﻦ‬

‫ﻣﺎﯾ ﯽ‬

‫و‬

‫ﻪ ﯽ‪ ،‬ﺧﻠﺪ از رخ ز ه اش‬

‫ﺖ ﺑﺎب‬

‫د ﺖ ﯾ ﺮ ﮐﺎ ﻨﺎت او را‬

‫ذﻞ‬

‫وﻻ ﺶ‪،‬‬

‫او ﯿﺎ‬

‫آ ﯽ‪،‬‬ ‫‪٦٧‬‬

‫ازو‬

‫ﻞ د ﻦ را داﯾ ﯽ‬

‫ش‪،‬‬

‫داﻣﺎن‬

‫ز‬

‫ﻔﺎ‬

‫ﺮ‬ ‫ا ﻊ‬

‫اﻓﻼک‬

‫و ﺪ ﺑﺎ ﭼﺎرﻣﺎم و‬ ‫ده‬

‫د‬

‫ﺖ ان‬

‫وزن و‬ ‫ﻦ‬

‫زاد؟‬

‫از‬

‫ا ﺘﺎد‬

‫آن ﺒﮏ‬

‫ﺷﯽ‬

‫آﺪ‬

‫ﺖ ا‬

‫ﻮی‬

‫ﻮاب‬

‫را‬

‫ﻪ‬ ‫ﻖ‬

‫ﺸﺎﺪ‬

‫ﻤ ﻨﺎت او را ﻞ‬

‫ﻪ ارﺷﺎد از ره ﺻﺪق و‬

‫از‬

‫ﺮﭘدا ﻦ‬

‫ﺣﺎ‬

‫ﻮن ﺸﺎﺪ آن ﭘﺎ ﺒﺎزان را‪ ،‬ا ﺮ‬ ‫اﯽ‬

‫ﯽ از‬ ‫دل‬

‫د‬

‫ﺪ‬

‫و و از ﻞ ﺑﺎ ﻪ‬

‫ﻂ‪،‬‬

‫زاد‬

‫از‬

‫ﻋﺎ ﯽ‬

‫ﭘﺎ ﺒﺎز‬

‫ﻮ‬

‫ز‬

‫ﺷ‬

‫ﻨﺪه‬

‫اش‬


‫ا ﺮف‬ ‫از‬

‫ﻇﺎ ًا‬

‫ﯾﺎ‬

‫اوﻻد‬

‫ﻋﯽ‬

‫را‪،‬‬

‫آدم‬

‫اﺮ‬

‫ﻮرت‬ ‫ﯽ‬

‫از‬

‫ﭘﺮ‬

‫ﺘﺎب‬

‫ﻮش ره آوردی ﺪا ﺪر و‬

‫ﮐﺎی‬

‫اﻦ ﻮ‬

‫اﺪر‬

‫ﯿﮏ‬ ‫ﺑﺎ ًﻨﺎ ﺮ‬

‫ا ﺖ‬

‫م آن ﺳ ﻄﺎن‬

‫ﮐﺎ ﺪر‬

‫ﯿﻦ‬

‫ﻮد‬

‫ﯽ‬

‫ﺖ ﻻﻖ‬

‫ز‬

‫آب ﻮد‬ ‫ﻮ‪،‬‬

‫ﯿﺎز‬

‫ﺶﯿﭘ ﺷﺎه‬

‫د‬

‫ا ﻘﺎی ﺖ‬

‫ﻮا ﺶ آ ﺶ ز ﺧﺎک ﭘﺎی‬

‫ﺖ‬

‫ﺮاب‬

‫ﻦ‬

‫ﻒ‬

‫اﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﯾﺎب‬

‫ﻦ‬

‫از‬

‫اﻦ‬

‫از‬

‫ع‬

‫ی‬

‫ﻨﺎک‬

‫ای‬

‫ﺴﺎ‬

‫اﻦ‬

‫از ا‬

‫ی ﺮﭘ ز ﻮن‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﻮ‬

‫ﻪ ﺑﺎز آری‬

‫ﺮط ا ﻦ آ ‪ ،‬اری‬

‫ﻋﯽ‬

‫اﺮ ﺖ‬

‫از ﻦ‬

‫ﺮ دﺶ‬

‫د‬

‫آدم‬

‫ﻪ ی‬

‫ﻮل‬

‫آ ﯽ ای‬

‫رﻪ‬

‫را‬

‫ﺮﺶ‬ ‫ﻮ‬

‫اﻟﻤﺎس‬

‫ﺧﺎک‬

‫ور د‬

‫آب ر ﻪ ﺑﺎز آری‬

‫ور ﺪا ری‪ ،‬د ﺖ از وی‬

‫ﻦ اﺖ‬

‫ﺘﺎن ﻘﺎء ﺑﺎﷲ ﺪا ق‪ :‬ا ﻮد ﻮ ة ﮫﮫﺎ ا ﻮ ﺔ‪ ،‬و ﺮح ﺮ ﯿﺎ ﯽ ز ﯽ‬ ‫‪٦٨‬‬

‫ﻌﻠ ﻮن‬

‫را‪،‬‬

‫ﯿﺎن وارد ﺪن آن ﺮ ﺣ ﻪ ی ﺘﺎن و ﺘﺪا ی ﻖ ﺮﭘ ﺘﺎن از راه ﺠﺎ ﺪه ﻌﺎﻟﻢ ﺸﺎ ﺪه و از وازه‬ ‫ی ﻨﺎء ﯽ اﷲ‬

‫ﭘﺪر‬

‫ﻮ‬

‫ﻦ اﺖ‬


‫ﺪ ﯾﺎری و م ﺟﺎ ﭙﺎری‪ ،‬ﺪ ﺖ آن ر ﻮار و ﺑﺎ ﺣﺎ‬ ‫ﺳﺎ ﯽ ای‬

‫ﺑﺎن‬

‫ﺖ‬

‫ﻢ‬

‫ﻦ ز آن آب ﺮت را‬ ‫راز ﻣﺎ‬

‫ﯽ آ‬ ‫آرﺪ‬

‫اﻦ‬

‫ﺧﺎک‬

‫ق‬

‫ﻦ‬

‫ﯿﺪا ﯽ از‬

‫دﺖ‬ ‫ذ‬

‫ﺪاﯾﺎن‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎن‬

‫ﺣﺎل‬

‫ﯿﺎن ذ ی ز‬ ‫ﺧﺎ‬

‫وه‬

‫ﺣﺎل‬

‫ﺮح‬

‫ﺟﺎم‬

‫ﺮﭘده‪،‬‬ ‫ﺧﺎ ﯽ‬

‫؟‬

‫ﺳ ﻮک‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ﻨﺪ‬

‫ﯽ‬ ‫ﺸﺎق‬

‫ﺘﺪا ی‬

‫ﻮش‬

‫ﺖ آن دار ا ﻮﺻﺎل ای د راه؟‬

‫ﺳﺎ ﺖ‬

‫داری؟ د و ﻢ ﮐﺎﻻی او‬ ‫ﺘﺎده‬

‫آﺶ‬

‫ﺮح‬

‫ﺼﺎل‬

‫ق‬

‫ز‬

‫ﺮﭘده ی ا ﻞ‬

‫ﭘﺎ ﺴﺎن‬

‫ﻮن‬

‫ﻪ ﮐﺎم‬

‫ه ی »ا ﻦ اﻟﻤ ﻮک«‬

‫ﭘﺎ ز‬

‫ﺸﺎق آورﺪ‬

‫د ﮫﺎ‬

‫از ﻦ ﭙ ﻨﺪ ﻣﺎ را‬

‫ﺟﺎی‬

‫ﺷﺎ ﺸﺎه‬

‫ﺪا ﻨﺪ آن اﻣﺎم‬

‫ﻢ‬

‫ﭘﺎی ﻮﺑﺎن‬

‫ﯽ ز ﻨﺪ‬ ‫ﻖ‬

‫ﯿ ﺸﺎن‬

‫د ﺖ ﻮ؟‬

‫ﺳﺎ ی ده ز آن ﺮاب ﺮﭘده‬

‫ﻖ‬

‫ﺮا ﺶ‬ ‫او‪،‬‬

‫ﻮ‬

‫ﻨﺪ‬

‫و ﯽ ا ﺖ دن‪:‬‬

‫ﺰه‬

‫ر ﻪ‬

‫ﻮن ﺑﺎﻻی ھﻢ‬

‫‪ A‬ﮕﺎن‬ ‫‪٦٩‬‬

‫ﺒﺎ ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺮ‬

‫ﯽ ز ﻨﺪ‬

‫ﺖ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻖ‬

‫اوراق‬

‫اﺪر‬

‫ﺮ راه‬

‫ﺮع و‬

‫آورﺪ‬ ‫ﻖ‬

‫ﺖ اﺪر آن دارا ﻮﺻﺎل‬ ‫ﯿﺪا ن‬

‫و‬

‫و‬ ‫‪،‬‬

‫ﻌﺎ ﺶ‪،‬‬

‫راه‬

‫ف‬ ‫ﻢ‬ ‫ز‬

‫او‪،‬‬

‫واﻻی‬

‫ﺘ ﮕﺎه‬ ‫او‬

‫آ ﻪ‬ ‫ﺪم‬


‫ﺴﻢ‬

‫ﺶﯿﭘ او‬

‫ﭘ ﺖ ﺮ‪،‬‬

‫ﻮا ن‪ ،‬ر‬ ‫ﻪ و‬

‫م‬

‫د ﻨﺎن‪،‬‬

‫ر‬

‫از‬

‫ﻢ ﻮی رز ﮕﺎه از ﯾﮏ‬

‫اوﻦ‬

‫ﻪ‬

‫ف‬

‫ﻮی‬

‫ا ﻘﻼب و‬

‫ﺖ و ب و ﻃﭙﺶ‬

‫ﺑﺎ ﺑﻼ ﯽ‬

‫ﻮ‬

‫ﻮ‬

‫ی‬

‫ﻮدش‬ ‫‪ A‬ﮕﺎ‬

‫ﻨﺎن و‬

‫ﯽ ﭘﺪر ﻔﻼن و ﯽ ﻮ‬

‫ﺮ زن‬ ‫ﺮار‬

‫و‬

‫ﺮ‬

‫ﮔﺎ ﺶ‪،‬‬

‫ﻌﺪ‬

‫ﻤﺎرش‬

‫ﺰ‬ ‫زن‬ ‫ﻮﻦ‬

‫ﮕﺎه از ﯾﮏ‬

‫ا ﮫﺎب و ز ﺖ و ﻮع و‬ ‫ھ ﻨﺎ ﺶ ر ﺶ ھ ﺖ م‬

‫ف‬ ‫ﺶ‬ ‫رو‬

‫دک‬

‫ﻻاﺑﺎ ﯽ‬

‫ﺣﺎ ﺶ‬

‫را‬

‫ﺑﺎک‬

‫از آن ﻮش و وش و ر ﺞ و د‬

‫ﺮﯾﺎ ﯽ‬

‫دا ﺶ‬

‫را‬

‫د‬

‫آن‬

‫از‬ ‫ﻮن ﮔ ﺶ‬

‫ﻦ‬

‫ﻪ‬ ‫رﻪ‬ ‫ﻢ‬

‫ھ ﺶ‪،‬‬ ‫ﺟﺎن‬

‫ﯽ رﺮ‬ ‫ﯽ‬

‫ﺮی‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻊ رخ ﺟﺎ‬ ‫ز ا‬

‫ﺪ‬

‫ﻪ را‪ ،‬ﮐﺎ ﮏ‬

‫ده‬ ‫ﻮده‬

‫را‬

‫دﯾﺪه‬

‫ﮐﺎ ﮏ‪،‬‬

‫ﻨﺪ ﺟﺎن را‬

‫ﺪا‬ ‫دا ﻪ‬

‫ا ﯽ‪،‬‬

‫ﯽ ز اﺮ‬

‫ر ﭙﺮ‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﻮ ﺶ‪ ،‬دا ﻦ ﺸﺎن‬

‫دﯾﺪا ر و ﻮ ﺶ‬ ‫ﺸﺎن‪،‬‬

‫ﻪ‬

‫اش‬

‫را‬

‫را‬ ‫ﯾﺎد او‬

‫ﻤﻪ‬ ‫‪٧٠‬‬

‫ﺪا ﺟﺎ ﺶ‬ ‫ﺮﯽ‬

‫ﺮ ﺶ‪،‬‬ ‫ﻪ‬

‫ﺴﻢ‬

‫ره‬

‫آﺪ‬ ‫ﻮ‬

‫ﺪن‪،‬‬ ‫ﺧﺎ‬

‫ﺮﭘوا‬

‫آزاد‬

‫ﭙﺮ‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﺪا‬

‫ﻧ ﺬا ﻪ‬ ‫را‬ ‫او‬


‫ﺮ ﻮش از ا ﻤﺎم و ا ﺠﺎم‬ ‫ﻪ‬

‫ﻮش‬ ‫ای‬

‫از‬ ‫ﯽ‬

‫ﺟﺎ ن‬

‫اﺪ ﯽ‬

‫ﺟﺎ ﺸﺎ ﯽ‬

‫د‬

‫ﺷﺎه‬

‫ﺠﺎ ﺶ‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫ﺪه‬

‫ﺖ‬

‫ﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﺑﺎو ﻞ‬

‫ﻮد‬

‫ﻒ‬

‫آﺪ‬

‫ﺶ‬

‫ی ﺣ ﻪ زد‬ ‫ز‬ ‫ھ ﺶ‪،‬‬

‫ﻓﻠﮏ‬

‫ﺧﺎک و ذ ش‬ ‫ﭙﺎه‬

‫ﻮد‬

‫ﺷﺎ ﺪ‬

‫ھﻢ‬

‫آ ﻮش‬

‫ﻮد‬

‫ا آﺪ ز راه‬

‫ﯽ‬ ‫ر‬

‫ﺮ ﺶ‪ ،‬ﻮزﺪه‬ ‫ﺷﺎه را ھ ﭽﻮن‬

‫زن‬

‫ﯽ‬

‫آدم‬

‫ﺪه‬

‫ی‬

‫ﺟﺎن‬

‫ﻣﻠﮏ‬ ‫ﻨﺎن‬

‫ﻌﺎدت‪،‬‬

‫ﯿﺎن آن ﻋﺎرف رﺑﺎ ﯽ از راه ا ﻪ ﺑﺎ ز ش ﻣﻼ ت ا ﺘﺎد و از ﮑﺎ ﻪ ﺼﺎ ﺶ د ﺖ داد و‬ ‫و ﯽ ﻮد را از ﺟﺎ ﺸﺎ ﯽ رﮐﺎب ﻌﺎدت ا ﺴﺎب آن ﺮت ﻞ‬

‫ﻪ دن ز‬

‫ا ﻤﺎل ﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻋﺎر ﯽ‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫دا ﻢ‬

‫ﯽ از روی ﺣﺎل‬

‫اول ر ﺶ ھ ﺖ ﺶﯿﭘ را ﺪ‬

‫را ﯽ‪،‬‬

‫ﺧﻠﺪ‬

‫ﺮﭘ‬

‫ز ﻮر‬

‫ﻧد‬

‫ﮔﺎ ن‬

‫ﺳﺎ‬

‫ی‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺸﺪ‬

‫و آ‬ ‫ھ‬ ‫‪٧١‬‬

‫از‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﺪ‪ ،‬ﭼ ا‬

‫از‬ ‫ﻮ‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫ﯽ‬

‫ﮔ ﻮ ﯽ‪،‬‬

‫ﺆال‬

‫ﺮت‬

‫وم ﻣﺎﺪ؟‬ ‫ﻧد‬

‫وﯽ‬

‫ﺸﺪ‬


‫را ﺖ‬

‫ﻮ ﻨﺪ‬

‫ا ﻪ‬

‫ﺪا ﻮﯾﺎن‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺴﻢ‬ ‫ﺒﺪ‬

‫ﻌﺪ از ﻦ‬

‫ﺟ ﻮه‬

‫ھﻤﺪرد ﺶ‬

‫ﻮدا‬

‫ﻢ از ﻦ‬ ‫م‬

‫ر ﻨﺪ‬

‫ﺖ‬

‫آن ﺟﺎی دا ﺖ‬ ‫ﻨﺎﺳﻢ‬

‫ﺮ اﻧ ﺖ‪،‬‬

‫ﭘﺲ‬

‫م‬

‫داده‪،‬‬

‫ﻢ‪،‬‬ ‫ﺐ‬

‫ﻦ‬

‫ﺷﺎه‬

‫ﺟ ﻮه‬ ‫ﮑﯽ‬

‫ﺐ‬

‫ﯽ‬

‫ﮕﺎ ﺖ‬

‫دﯾﺪﮔﺎن‬

‫ﻦ آن ﺶ را‬

‫ﻢ‬

‫ﺖ‬

‫ﭘﺎدﺷﺎه‬

‫ﺸﺄ ﻦ‬

‫ﺮور‬

‫د ﻦ‪،‬‬

‫د‬

‫ﻦ از ﺮ ر ﺖ ﺳﻼم‬

‫ﯽ‬

‫دم‬

‫ﺲ‬

‫ﺑﺎ ﺖ ﻮد ا ﺮاض ای‬

‫ﮕﺎه‬ ‫ﻪ اﯽ‬

‫ﻮن‬ ‫‪٧٢‬‬

‫ﯽ؟‬ ‫د راه‬

‫ﻦ ا ﺮا ﺖ ای ﭘﺪر‬ ‫ﯾﺎ ﯽ‬

‫ازوﻻ‬

‫ﻧﺖ‬

‫ﯽ‬

‫ﻮ از ا ﻦ‬

‫ﺮﺐ‬ ‫آن‬

‫ﺮ‬

‫د ﺶ؟‬

‫د ﭘﺎک‬

‫ﻮد ﺑﺎ‬

‫ﺑﺎ ﻮ ﻮ ﻢ ﺣﺎل ﻮد را‪،‬‬ ‫ﺟﺎ ﺒﺎزی‬

‫ﻦ‬

‫ﻮد آن ﯿﮏ م‬

‫ﺖ دا ﻢ ﻦ‬ ‫ز م‬

‫ﺑﺎ‬ ‫ھ‬

‫ﺖ‬

‫ﻮد آن‬

‫ﻮا ﺶ‬

‫ﭘﻢ‬ ‫ﯽ‬

‫ﺶﯿﭘ ر ﻢ‬ ‫ﻢ‬

‫ﺪ‬

‫ﯿﺎﺑﺎ ﯽ‬

‫ﺖ ز‬

‫ﯽ ﻋﺐ‬

‫ﻌﺪ از آن‪ ،‬آن ﺶ را از روی ﺧﺎک‬

‫ﻦ‬

‫دل‬

‫ﺮ از‬

‫از‬

‫ﺑﺎ ﯽ ﺮﭘ ﻮل و ﺑﺎ‬

‫م‬

‫ﺮ ﺧﺎ ﯽ‬

‫ﻮن‬

‫ﯾﺎ‬

‫آﮔﺎ ﯽ‬

‫ﻮد‬

‫ﺶﯿﭘ آﺪ‬

‫ﺪ‬

‫ﺪﯾﺪم‬

‫ﯽ‬

‫ﺐ از‬

‫ﺾ‬

‫ﻒ ﺑﺎر ﻨﺪ‬

‫ﺪم وارد‬

‫آ ﯽ‪،‬‬

‫ﺮذ‬

‫اﯽ‬

‫آن د ﺖ ﺑﻼ‬


‫ﺦ‬

‫ﭼﺎر‬

‫ﯾﺮ‬

‫ﻊ‪،‬‬

‫ﻣﺎﺪه‬ ‫ا ﯿﺎ‬

‫روح ﭘﺎﮐﺎن‪ ،‬ﺧﺎک‬

‫دﯾﮏ‬

‫ﺷﺎه‬

‫و‬

‫او ﯿﺎ‬

‫ﻢ‬

‫ﺟﺎن ز ﯾ ﻮ ﻤ ﻪ ی ﺧﺎﺻﺎن‬

‫ﺮی ﺪ‪،‬‬

‫ﺮ ھﻪ‬

‫ا ﯿﺎ‬

‫و‬

‫ﻎ‬

‫دﺖ و‬

‫ش‬

‫ز‬

‫ﻦ‪ ،‬ز ﯾﮏ ﺟﺎ ﻤ ﻪ ی ‪ A‬ﮑﺎن ﺧﺎک‬ ‫ﯽﺸﯿﭘ‪،‬‬

‫ﻪ‬ ‫ﭘﺎی‬

‫ﺧﺎ ﯿﺎن‬

‫ﺳﻢ‬

‫را ﮑﺎ‬

‫ی‬

‫از‬

‫ﻦ‬

‫ر ﯿﺪم ﺑﺎ‬

‫و‬ ‫ل‬

‫آن‬

‫ھ ن‬

‫ﺪ و‬

‫ﮫﺪ‬

‫خ ﻮا‬ ‫ذواﻟ ﺶ‬

‫رو‪،‬‬

‫داﻣﺎن‬

‫دﺖ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻮوﻣﺎت‬

‫ﮫﺎی‬

‫ﻖ‪ ،‬ھ ﻪ‬

‫ﺖ‬

‫ﻮی‬

‫از‬ ‫ﯽ‪،‬‬

‫ﻮوﻣﺎت‬ ‫ﺘﺎ‬

‫ﺪ‬ ‫ﺮت‬

‫ﻮی ﺧﺎ ﯽ و‬

‫دﺖ‬

‫او‬

‫او‪ ،‬ﭘﻮ ﯿﺪه‬

‫ﯾﺮ‬

‫ﺮ‬

‫ﻣﺎ ﻮا‬

‫ﭘﺎک‬ ‫ﺧﺎ ﯿﺎن‬

‫دن‬

‫رﮐﺎب ﭘﺎک آن ﺳ ﻄﺎن‬

‫ی دﯾﺪم از آب و ﻞ‪ ،‬ﺪا‬ ‫د‬

‫ش‬

‫ده‬

‫ﻮ روز‬

‫ﻤ ﻪ را اﻧ ﺖ‬

‫از‬

‫ده ﻮش ﻮش‪ ،‬ﺗ ﻪ‬

‫ھﻪ‬

‫ده‬

‫ذوا ﻘﺎرش‬

‫ﺮ‬

‫ﯾﮏ‬

‫و‬

‫ذوا ﻨﺎ ﺶ‪،‬‬

‫ﺮاﭘﺎی‬

‫ﺮ‪ ،‬از ﻤﺎد و از ﺒﺎت‬

‫ا ﯿﺎ‬

‫ﻦ‬

‫اﻓﻼ ﯿﺎن‬

‫ﻦ‬

‫دم‬

‫از ﯿﺎ‬

‫ﺮب‬

‫ھ‬

‫اﻓﻼ ﯿﺎن‬

‫ز‬

‫ﻦ‪ ،‬ﻤ ﻪ ﻒ‬

‫ف‬

‫ﮕﺎه‬

‫از‬

‫ﮫﺪ‬ ‫ﺪا‬

‫ﻢ از ﻣﺎ ﻮا‬ ‫دا ﺶ‬

‫او ﻮی ﻖ روی و آ ن‪ ،‬ﻮی او‬

‫ذات او‬

‫ﻤﻪ ی‬ ‫‪٧٣‬‬

‫ات‬

‫ﻮ و ﻣﺎت او‬


‫ﻢ‬ ‫از‬

‫ای‬

‫ﺮﻞ‬

‫ﺳﻼ ﻢ‪،‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎن‬

‫را‬

‫ﺘﺪا ی‬

‫ا ﺴﻼم‬

‫ﺘﺎن‪،‬‬

‫ﻖ‬

‫ﺮﭘ ﺘﺎن‪،‬‬

‫‪ ،‬آ ﻪ ام آواز‬

‫ز‬

‫ﺑﺎز‬

‫د‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ؟‬

‫اﺪر ﻦ‬

‫ﻢ ای ﺳﺎﻻر د ﻦ‪ ،‬ز‬

‫ﻢ‬

‫آﻧ ﻪ‬

‫ﯾﺎری‬

‫ﻢ‬

‫ﻮن‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﺖ ای ﺮ ﻮش ز‬

‫ﺖ ای د ﺪا ده‪،‬‬

‫آﺪ ﻢ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ا‬

‫ﺴﻢ‬

‫ﻞ‬

‫ﻮن‬

‫ﺒﺎ ﺪ‬

‫ﻮد‬

‫ﻮ ﭘﻨﺪا ری‬

‫ﻋﺎ ی‬

‫از‬ ‫ﺮ‬

‫او‪،‬‬

‫ﺮ‪،‬‬

‫ﻢ‬

‫ﭘﺎی ﻮ ﺑﺎزد‬

‫ﻦ د ﺖ ﺑﻼ‪ ،‬ﺟﺎری‬

‫ﻢ‬

‫ﺒﺎی ﺠﺎز‬

‫ﻦ د ﺖ ﺑﻼ‬

‫ﮓ د ﻦ‪،‬‬

‫ﺘﻼ؟!‬

‫ﻮای‬

‫آواره‬

‫ﻣﺎﺪه ام‬ ‫ﺖ‬

‫ام‬

‫دﯾ ﺖ‬ ‫ﭘﻮ ﻢ‬

‫ﻣﺎ‪،‬‬

‫دم‬

‫ﯽ‬

‫ﺮ‬

‫ﺠﺎی‬ ‫دﻦ‬

‫از‬

‫ای ﻋ ﺐ‪ ،‬ا ﻦ را اﺳﻢ‪ ،‬آن را‬ ‫ﻮد ﺑﺎ‬

‫ﺑﺎ ھﻢ اﺪر ﺮﭘده‪ ،‬رازی دا ﻢ‬ ‫آ‬

‫د ﻊ د ﻦ‪ ،‬ﭼﺎره ام؟!‬

‫ﺧﺎ‬

‫ا ﮏ آن ﺮ ﻞ ﻮﺑﺎن ﯽ ﺠﺎب‬ ‫ﭽﺲ‬

‫از‬

‫را ﺮ‬

‫ﻦ ﺪا ﻢ دو ﺖ ﯽ‪ ،‬د ﻦ ﺪا م‬

‫از‬

‫ای‬

‫ﯽ؟‬

‫ﯽ ز ﺣﺎل ﻋﺎ ﻘﺎن ﯾﺎ ﯽ‬

‫رگ و‬

‫راز‬

‫ﺟﺎ‪،‬‬

‫د‬

‫ﺮ؟‬

‫ﺖ‪،‬‬

‫ﺧ ﺎ ﻤ ﺎن‬ ‫ﻋﺎ ﻖ‪،‬‬

‫ﺖ‬

‫ﺮﻦ‬

‫ﭘﺮ‬

‫د‬

‫ا ﺴﻼم‬

‫ی‬

‫ﻦ‬

‫ﺆال و‬ ‫ازی‬

‫دﯾ ﺖ‬

‫وازدو ﻢ‬ ‫م؟!‬

‫ﻮاب‬ ‫دا ﻢ‬

‫ﯿﺎن‪ ،‬روح اﻻ ﻦ را ره ﻮد‬

‫ﻮد‬ ‫‪٧٤‬‬


‫ﻢ ازو ﭘﻮ ﯿﺪه‪،‬‬

‫ﻮد ﻮ دﯾ‬

‫دم‬ ‫از‬

‫ا ﻦ ﺑ ﺖ و دﯾﺪﮔﺎن‬

‫ﺠﺎ ﭘﯿﺪا‬

‫از‬

‫ﻮ ﺑﺎز‬ ‫ﺪی‬

‫ﺮﭘده ی‬

‫ﻋ‬

‫ھﻢ ﮫﺎد‬

‫ر ﺖ ﻦ‪ ،‬ز آن رﮐﺎب ای‬

‫ﺖ‪ ،‬ر ﺖ‬ ‫ﻢ‬

‫ﻦ‬

‫ﻮا ﻢ‬

‫دم‪،‬‬

‫ﯾﮏ ﻮ‪ ،‬از‬

‫ﻢ‬

‫ﻢ‬

‫ﯿﺪا‬

‫را‬

‫ﯿﺪا ن‬

‫ﯽ‬

‫ﺠﺎز‬ ‫ﺪی؟‬

‫ﺪا د‬

‫ﺖ ﮐﻢ‬

‫ﯿﺎن ﻄﺎ ی آن اﻣﺎم ﺑﺎن و ﻮ ﺖ ﺨﺎ ﻔﺎن ﺑﺎ ﺖ‪ ،‬ﻮ زﺑﺎن‪ ،‬از راه ر ﺖ و از‬ ‫ﺖ و ﺪا‬ ‫ب ای‬ ‫ای‬

‫ﻮ‬

‫ﻮا‬

‫ﻮش ﺧﺎﺻﺎن‪،‬‬ ‫ﻋﺎر ن‬ ‫ای‬

‫زده‬

‫ﺟﺎن‬

‫ی‬

‫ﻞ ا ﻄﺎب‬

‫داده ﺑﺎ‬

‫ﺲ‬

‫ﺪﯽ‬

‫ﻊ‬

‫ﺳﺎز‬

‫ﻮ را‪،‬‬

‫ﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﻞ ا ﻤﺎل ﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫آن‬

‫ﻮن‬

‫ﻮای‬

‫ﺑﺎغ و ﺪت را‪،‬‬

‫غ ﺟﺎن را‪ ،‬ﺟﺎی‬

‫ﻮ‬

‫ﺟﺎن ﭘﺎﮐﺎن‪،‬‬

‫ﺮوش‬

‫ﻪ‬

‫ی‬

‫ﻞ ﻮ آب‬ ‫ﺧﺎ ﯽ ﺲ‬ ‫آواز‬

‫ﻮش‬ ‫و ﺪت‪،‬‬

‫رﺳﺎ ﯿﺪه‬

‫ﻮ‬

‫ﺑ ﻮش‬

‫ھ ﭽﻮ ﯽ ﻣﺎن‪ ،‬آ ﺶ اﺪر ﻨﺪ ﻨﺪ‬

‫د ﭙ ﻨﺪ‬

‫ﺺ از‬

‫ی ﮫﺎی ﻮ ﺖ‬

‫ر ﺶ‪ ،‬از آن ﮫﺎی ﻮ ﺖ‬

‫ﺮﭘده ا ﯽ ﺑﺎ‬

‫ن‬

‫ن‬

‫ﺮﻦ‬

‫ﻮن‬

‫آ ﺶ اﺪر‬ ‫‪٧٥‬‬

‫ﻪ‬

‫ﻮن ﮐﺎ ﻮن‬


‫ﺑﯽ‬

‫آ‬

‫ﺸﺎ ﻮری‬

‫‪ ،‬ﺟﺎن دﯾ‬

‫ﻮا ﯽ‬

‫ﺮ ﻨﺪ‬

‫ﻊ را ز آن ﻮا‬

‫ﺳﺎزد آ‬

‫آن زﻣﺎن ﮐﺎن ﺷﺎه‬ ‫ﺮﭘ ﻮد‬

‫ﻮا‬

‫را‬

‫آق‬

‫ز‬

‫ﻮش‬

‫آن‬

‫ﻪ ی ﻮزون ﯿﺪ‬

‫ﯽ‬

‫ﯽ‬ ‫ﻮش‬

‫ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻪ‬

‫آ ﻨﺎ ﻢ‬

‫ﻮا‬

‫ﺗﻪ‬

‫ﭼا‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫داد‬

‫ی ﻖ‬

‫ﭘ ﻪ را از ﻮش ﻮد ﺮون‬

‫‪ A‬ﮕﺎﻧ ﯽ‬

‫ﯿﺪ‬

‫ﺑ ﻮش‬

‫آ ﻨﺎ ﯽ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺮوش‬

‫اﻦ‬

‫ﻮای‬

‫آ ﻨﺎ ﺘﺎن‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ﺪا ی‬

‫آ ﻨﺎ‬

‫آ ﻨﺎ‬

‫دا ﺪ‬

‫ﺻﺪا ی‬

‫آ ﻨﺎ‬

‫زﺶ‬

‫ﻮ ﺘﺎ ﻢ‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫ﻤﺎ ﻏﺎ ﻞ ز‬

‫ﻮﺶ‬

‫ﻮ ﺘﺎ ﻢ ﻦ‪ ،‬ﻤﺎ ﺳﺎن‬ ‫ﻦ ﺪا‬ ‫م ﻤﺎ اﺑ ﺲ‬ ‫ﻞ ھ ﭽﻮن ھﻤﺎ ﺖ‬ ‫رﺖ ﻦ‬ ‫ﻮن ﻢ ﻮن؟ ﺲ ﮐﺎ‬ ‫ﺮ ﮐﺎ‬

‫ﺮ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺪﺖ‬

‫ﺪ ﻮای ﻖ ﺑ ﻨﺪ از‬

‫ﺧﺎﻧ ﯽ‬

‫ﺸﺎن‬

‫ﻮا ﯽ‬

‫ﻮای‬

‫ﺑﺎ ﻮای‬

‫ﻖ‬

‫ﮐﺎی‬ ‫رﺪ‬

‫د ﻨﺎن‬

‫ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫از‬

‫ﺟﺎی ا ﺘﺎد‬

‫آوای‬

‫را ﺖ‬

‫ﻦ‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫ﻮای‬

‫ﻮا‬

‫ﺲ ز ﻦ‬

‫ﻮش ﻮرﯾﺪ و ﻦ آن‬

‫ﻣﺎ‬

‫ن‬

‫وم‬

‫ﺖ‬

‫ﻦ ھﻪ‬

‫ﺳﺎ‬

‫م‬

‫اش‬

‫ﯽ ﻨﺪ‬

‫از ھ ﻤ ﺎ‬

‫ﺮده‬

‫‪٧٦‬‬

‫ق‬

‫ﻤﺎ ﺖ‬

‫وم از ا ﻦ ﺳﺎ‬

‫ن‬

‫ﺮ از ﻮم‬

‫ﺖ‬

‫وم‬

‫ﻮ ﺶ را از‬

‫ﻨﺪه ﻮر‬

‫ﻤﺎ ﻏﺎ ﻞ ز‬

‫ﻮر‬

‫د ﯿﺪ‪ ،‬دور‬


‫ﻦ ھﻪ‬

‫ﻤﺎ ﺑ ﺎ ﻞ ھ ﻪ‬

‫ﻖ و‬

‫ﻦ‬

‫ﺪا وﺪ و‬

‫آﻪ‬

‫ﻮد او‬

‫ﻎ‬

‫از ﺠ ﯽ ﻦ ﺪه‪ ،‬ﻋﺎ ﻞ‬ ‫ﻦ ز ر ﻤﺎن و ﻤﺎ ز اﺑ ﺲ‪ ،‬ﺖ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ھﻪ‬

‫ﻄﺎن ﺮﭘ ﺖ‬

‫آن ﻮم از ﻮاب‬ ‫ﻞ او‬

‫ﺮ ﺮ از‬

‫ﺪ آﻪ‬

‫ﺪ ﻮاب‬

‫ﻮ‬ ‫ﺪ‬

‫ﺰه‬

‫اا ﻪ‬

‫او‬

‫ﯿﺎن ﺤﺎر ی آن ﻮ ﺪ ﺻﺎ ﺐ ﻦ ﯿﺪا ن ﺮ ﻦ و ﭘ ﻐﺎم آوردن ﺮ ﻞ ا ﻦ از ﺮت‬ ‫رب ا ﻌﺎﻟ ﻦ و ا ﺘﺎدن آن ﺮت از ز ﻦ ز ﻦ‪ ،‬ﺳﻼم ّاﷲ ﻋ ﻪ ا ﯽ ﻮم ا ﺪ ﻦ‪.‬‬

‫ﺖ‬ ‫رﺖ‬

‫ﻎ‬

‫م‬

‫ﻻ ﺜﺎ ﺶ‪،‬‬

‫ﺮ‬

‫ﺖ ز آب و ﺪت از د ﻦ رﻧﮓ و ﭼ ک‬

‫ﺧﺎک از ﺟﻼدت ﻮن ﺮک‬

‫ﺮ ﻞ آﺪ‬

‫ای ﺳ ﻄﺎن‬

‫دارم از ﻖ‬

‫ﻮ ای خ اﻣﺎم‬

‫ﻮﯾﺪ ای ﺟﺎن‬

‫ﺮت ﺟﺎن آ ﻦ‬

‫ﺤﮑ ﯽ‬

‫از ﭘﯽ ا ﺒﺎت ﻖ و‬

‫از‬

‫ﻮ‬

‫ﺜﺎق‬

‫ﯽ‬

‫ﺮ‬

‫ﯾﻪ‬

‫ﻖ‬

‫ز‬

‫ھﻢ ﺳﻼم و ھﻢ‬ ‫ا‬

‫اﺖ‬

‫رو‬ ‫‪٧٧‬‬

‫ی‬

‫ﺴﻢ و‬

‫ﭙﯿﺪی از ﻮ‬

‫ﯿﺪا ن‬

‫ﻖ‬

‫ﺖ ھﻢ ﺎﯿﭘم‬ ‫ﺟﺎن‪ ،‬آ ﻦ‬ ‫ﺸﺎق‬

‫اﺖ‬


‫ا ﻦ دو ﯽ ﺑﺎ ﺪ ز‬ ‫ﻮن ﻮدی را‬ ‫و‬

‫ﺪری‬

‫ﻣﺎ ﻮا‪،‬‬

‫‪ A‬ﮕﺎ‬ ‫ﺷﺎه‬

‫ﺲ‬ ‫اﺖ‬

‫د ھﻢ‬

‫دو ﺖ‬

‫ﺖ ای‬ ‫م‬

‫ﯽ‬

‫ﯿﮏ‬

‫ﯽ‬

‫و آﻧ ﻪ از‬

‫ﯽ ﺠﺎب ا ﮏ ھﻢ آ ﻮش ﻦ ﺖ‬

‫از ﯿﺎن ر‬

‫آن ﯽ و آن ﻮ ﯽ‬

‫ﺮ ﯿﻼ‬

‫ر‬

‫ﻧﻮ ﺖ‬

‫رﺶ‬

‫ﻊ‬ ‫ﺮ زﻦ‬

‫ا‬

‫ﻣﺎ ﻞ‬

‫ﻮ‬

‫ز ﻦ آﺪ‬

‫از‬

‫ﺑﺎ و ﻮ ﯽ از دل وﺟﺎن‬

‫اﺪ‬ ‫از‬

‫ﻣﺎ‬

‫ا ﺪا زه‬

‫ﺪ‬

‫ﭘﺎ ﻨﺪ ﯽ‬ ‫ﯾﺎر‬

‫‪ A‬ﮕﺎ‬

‫ﯽ‪،‬‬

‫ﺪ دو ﯽ‬ ‫ﭙﺮ ﺖ‬

‫ز آﻧ ﻪ ﺮت‪ ،‬آ ﺶ ا ﻦ‬ ‫ﯿﺎن‬

‫ﻮ ﯿﺎن ﻣﺎ و دو ﺖ‬ ‫واو‪،‬‬

‫ﻣﺎ‬

‫وز دل و ﺟﺎن د‬ ‫ﭼﺎر ﺗ ﺮی‬

‫ﻪ دﺖ‬ ‫‪٧٨‬‬

‫ﯽ‬

‫ﻮش ﻦ ا ﺖ‬

‫ﻮد و ﺮون‬

‫ﺮﭘده ﮐﻢ‬

‫ﻣﺎ‬

‫دش ﺎﯿﭘم آورده ا ﯽ‬

‫ﯽ ﻮ رازش ﻤ ﻪ‬

‫ﻮ ھﻢ ﺮون روی‪ ،‬ﯿ ﻮ ﺖ‬ ‫ز ﺠﺎ‬

‫ا ﺮار‬

‫اﺖ‬

‫دارم ﯽ دھﻢ‬

‫را‬

‫م ا ﺮار ﻣﺎ‬

‫آﻧ ﻪ از ﭘ ﺸﺶ ﺳﻼم آورده‬

‫ﺪا ﯽ‬

‫ﻮ ﮫﺎ‬

‫ﻖ‬

‫رﺖ ﻦ‬

‫زﺪ ﯽ‬

‫ﺻﺎ ﺨﺎ‬

‫اﻢ‬

‫ﻦ‬

‫دی‪،‬‬

‫م‬

‫ﻮ‬

‫از‬

‫ﻮن‪،‬‬

‫ﻨﺪ ﯽ‬

‫ﯽ اﺪر رھﻢ‬ ‫ﻦ‬

‫ا‬

‫ﻮ‬

‫دی ر‬ ‫ﻖ‬

‫ﻮدت‪ ،‬داده‬ ‫را‬

‫ھﻢ‬

‫ﻮﯾﻼت‬

‫ﻦ ﻮام‪ ،‬ای ﻦ ﻮ‪،‬‬

‫و ﺪت ﻮ ﻦ‬

‫د‬

‫ﺣﺎ ﻞ‬

‫ﻮ‬

‫ﺟﺎ ن ﻤﺎز‬ ‫ﺖ‬


‫ﻞ‪ ،‬ﺳﺎ ﺪی ﻋﻤﺎ‬

‫ﻪ ﺮﭘ‬

‫اﺪر ﻮن‪ ،‬ﻤﺎزی‪ ،‬ﺟﺎ‬

‫اش‬

‫ﻪ از آن رﻮع و آن ﻮد‬

‫ﺖ ا ﺮار‬

‫ﺣ ﻢ از آن ﻮد و آن ﯿﺎم‬

‫ﻞ‬

‫و آن ﭙﺎه ﻇﻠﻢ و آن ا اب ﻮر‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻪ‬

‫ﺑﺎﻻی‬

‫ﺮ‬

‫ذی‬

‫اﻮﻦ‬

‫ر ﯿﺪ‬

‫ر ﯿﺪ‬

‫ا ﺤﺎدی‬ ‫ﯿﮏ‬

‫دا ﺪ‬ ‫و‬

‫ی از زﺑﺎن‬

‫آوردی‬ ‫ﺲ‬

‫ﯿﺪ‬

‫اﺪر ﻦ ﺟﺎ‪ ،‬ﭘﺎی‬

‫ﻦ ﺪا ﺖ‬

‫ﻌﺎ ﯽ‬ ‫ﺣﻮﯽ‬

‫ﻏﺎ ﯽ‬

‫ﻦ دارم دل د ﻮا‬

‫ﻮﺶ‬ ‫ﻢ‬

‫ا ی‬

‫ﻢ‬

‫رغ‬

‫اﯽ‬

‫ﺑﺎ‬ ‫‪٧٩‬‬

‫ﻦ‪،‬‬

‫ﺾ و‬

‫ﺪرت ز ﻦ‬ ‫ﺬر‬

‫ﻦ‬

‫ﺖ و ﻗﻠﻢ را‪ ،‬ﺮﺷ ﺖ‬

‫ﻮج‬

‫از آن ﯾﺎرای‬ ‫از‬

‫ﺪ‬

‫آﺶ‬

‫ﮔﺎه دی‬

‫ﻮدا‬

‫ی‬

‫را‪،‬‬

‫ﻪ را‬

‫ﺘﺎ ﺖ و ﻮش‬

‫آﻧ ﻪ ﻋﻤﺎن را‬

‫ﻖ‬

‫ﻤﺎزی را‪ ،‬ﺪور‬

‫ﯿﺪر ﻎ‬

‫ن‪ ،‬دﯾﺪه‬

‫ھﯽ‬

‫ق و ا ﯿﺎم‬

‫ﯿﺎﻃ ﻦ‬

‫ﻮن‬

‫ز آ ﻦ‪ ،‬ﺮت ون آورد د ﺖ‬

‫ﺮ ﺴﺎرم‬

‫ﻮد ا ﮑﺎل‬

‫ﻮد‬

‫ﺰه ﻌﺪ از ﺰه ﻎ از ﻌﺪ ﻎ‬

‫ﻮ‬

‫از‬

‫ول و ھﻢ‬

‫اش‬

‫ﻮد واﭘﺲ‬

‫ی‬

‫ﻮاھﻢ‬

‫از‬ ‫و‬

‫از‬

‫ا ﻮال‬

‫ﻮن ﻮش از‬

‫ﻦ‬ ‫ﺮﭘ ﺸﺎن‬

‫ﻮش‬ ‫اوج‬ ‫ﯿﺪ‬

‫ﺪا ﺖ‬ ‫ﻮﺶ‬

‫ا ﺰا ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫ﯽ‬

‫ﻢ‬

‫د ‪ A‬ﮕﺎ‬

‫اﯽ‬


‫ﮔﺎ ﮕ ﺎ ﯽ‬

‫از‬

‫ﯽ‬

‫دارد‬

‫ﭘﯽ‬

‫ر‬

‫ﯽ از‬

‫ﯽ‬ ‫ﻮن‬

‫ﮫﺎ‬ ‫ﻪ‬ ‫دل‬

‫ﻮل‬

‫رﻪ‬

‫ﺒﺎن‬ ‫ﺧﺎ ﯽ‬

‫ﺑﺎ ﺪ‬ ‫ا‬

‫ﺑﺎ‬ ‫ﺪ‬

‫ﯽ ز ﻦ ﮐﺎر‬

‫ﯿﺪا ﯽ‬

‫ﻮن‬

‫ﺮ‬

‫ﻦ‬

‫ﺖ ﯽ ﻮﺪ‬

‫آ ﮫﻢ‬

‫ﺋﺖ‬

‫د ﻮاﻧ ﯽ‬

‫از‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ای دا‬

‫ﻦ‬

‫ھﯽ‬

‫ﯽ‬

‫آرد‬ ‫ﺪ‬

‫ون‬ ‫ﯽ‬

‫ی‬

‫ﻦ‬ ‫دﺖ‬

‫ﺾ‬

‫ﻦ‬

‫و آ ﻪ ﺑﺎ ﺪ‪ ،‬ﻮ رودور وز و ﭘ ﺮ‬

‫ﭘﺬ‬

‫ده ا ﺖ و ﻨﺪ‬

‫ﻖ از ﻦ ﯿﺎر‬

‫ﻮﻧ ﻪ‬

‫از‬

‫ا ﺮار‬

‫ﯽ‬

‫ﺑﺎر‬

‫ﺪ‬

‫م‬

‫او‬

‫» ﺔ‬

‫اﻻ ﺮار«‬

‫ﺪ‬

‫‪٨٠‬‬

‫ده ا ﺖ و ﻨﺪ‬


‫ﺼﺎﯾﺪ‬ ‫ﺮﭘده‬ ‫ﻮ‬

‫ﻮد‬

‫ﻮا ﺖ آﻧ ﻪ‬

‫ﻦ از‬

‫ﻤﺎل‬

‫ﻞ‬ ‫ﻤﺎل‬

‫وﻞ‬ ‫ﻞ‬

‫ﻞ ا ﻦ ﻧ ﻪ ﻤﯽ‬ ‫آ ﻪ ﺸﺎ ﺪه‬

‫د‬

‫ﻢ ﻮد‬

‫ﻋ ﯽ ﺪ آ ﻪ‪ ،‬ﺮ ا ﮑﻼم ﻞ و دل‬

‫ﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﻢ‬

‫ﻮ ﺶ ﻮا ﺖ ﻨﺪ ﺟ ﻮه ا ﯽ‬

‫ﺪﯾﺪ ﻮد را ﯽ ﺿﺪوﺪ و ﻪ و ﺪل‬ ‫ﺰه اﺪی از ؟ از ﻮب و ﻋ ﻞ‬

‫ﭼﻮ‬

‫ﯽ‪،‬‬ ‫ﻮی‬ ‫ﻮد‬

‫ﻮل ا ﺖ ﻌﺎ ﯽ‪ ،‬ﯿﺎن آن ا ﻮل‬

‫ﻮد ﺖ‪ ،‬ﻖ ﺪ‬ ‫ﺪه ی‬ ‫ﻞ‪ ،‬ﺳﺎز‬

‫ﻤﺎم‬

‫ﺐ‬

‫اری‬

‫د‬

‫ﻮن ﺟﺎن ﺑ ﺮدش‬

‫اﻣﺎ ﯽ ﺪ و از‬

‫ز ﮐﺎ ﻨﺎت‪ ،‬ز ﻋﺎﻟﻢ‬

‫ز ﺪ ﯿﺎن ﺳﻤﺎ‬

‫ﻘﺪر ھ ﺖ ﻮد‬

‫ﻮل ﺮت و ﻗ‬

‫ﭼﻮ‬

‫ﻨﺎر‬ ‫ز‬

‫ار ﺑ ﺮد‪ ،‬و ﯽ ﺪﯾﺪ‬

‫ﻞ‬

‫ﻮن ﺟﺎن‪ ،‬ﺸﺎﺪش‬

‫ﻞ‬

‫ﺷﺎ ﺪ‬

‫از ﯽ‪،‬‬

‫ز ﻤ ﻨﺎت‪ ،‬ز اﻋ ﯽ‬

‫ﺟﺎ ﻞ‬

‫ش و ﻮح و ﻗﻠﻢ‬ ‫ﻣ‬

‫ﻮزﺪه ی ﻤﺎم ﻣ ﻞ‬

‫ﯽ‪،‬‬ ‫ﻮد‬

‫ا ﺤﺎن ﺪ ض‬ ‫ﻪ‬

‫ﻞ ﻮان از ﻦ ﻤﻞ‬

‫ﻮ ﻮد ﺪ‬

‫ﻘﺪس از ﯽ از ؟ از ﺪوث و ﻮص‬ ‫از آن ﺸﺎ ﺪه‪،‬‬

‫ﺢ ازل‬

‫ز ﺳﺎ ﻨﺎن ز ﻦ‬

‫» ﺑ ﯽ«‬

‫از آن ﺘﺎع ر ﻮدﺪ ا‬

‫دﮔﺎر‬

‫وﻞ‬

‫ﻪ‬

‫اﻞ‬ ‫و ﻞ‬

‫و‬ ‫ﯾﮏ‬

‫دل‬

‫ﺮی ﺪه ﻮد و ﺲ ﻣﺎﺪه ز ﻞ‬

‫ﺑﺎ ﺚ ﺖ‬ ‫‪٨١‬‬


‫ﻤﻞ‬

‫وﯽ‬

‫آن‬

‫ﻮع‬

‫ﻮد؟ ﺑﺎر ﺑﻼ ﻮد و‬

‫از آﻧ ﻪ ﺑﺎر‪ ،‬ان ﻮد و دﺑﺎر‪ ،‬ﺴﻞ‬

‫ﯿﺎر ﻨﺪ‬

‫ﻮد؟ ﺑﺎر ﻨﺎ ﻮد و ر ﺞ ﻮد و ﻋ ﻞ‬

‫ﻮد و ﻨﺎ‬

‫ر ﯿﺪ ﺮت و ﺪ ﺮ ﻮز و ﯿﺪا ﺖ‬

‫ا‬

‫ﻮد‬

‫ﻮ ﻮر‬

‫ﻤﺪ ﯽ‬

‫ﺰد‬

‫ا ﻦ ﻮد‪،‬‬ ‫ﻮز‬ ‫ﻮ ﺮ‬

‫ﻖ‬

‫و‬

‫ﭘ ﻨﺪ‬

‫ﺑﺎر ﻮ ﺖ‪ ،‬ﻻ ﻤﻞ‬ ‫ﺑ ﻮش ر ﺪ‬

‫ی وا ﺮ‬

‫‪ A‬ﮕﺎن‬

‫آدا ﺸﺎن‬

‫ﺪرد ﻣﺎ ﻞ از آ ﺴﺎن‬

‫دﯾ ان ﺪوا!‬

‫ﺖ‪،‬‬

‫ﺑﻼ!‬

‫ﻮ‬

‫د ﻨﺪ‬

‫ﺑﺂب‬

‫ﻪ و آ ﯽ ﺪﯾﺪه‬

‫ﺑﺎ ر‬

‫ﺪ ﻮاﻧ ﯽ‬

‫‪ A‬ﮕﺎن‬

‫آ ﺸﺎن‬

‫ز ﻃﺎ‬

‫ازآ ﺴﺎن‬

‫ﻮ ﺮ ﻮار‬

‫ﻮرده آب‪ ،‬ﻮا ﺶ ﻣ‬

‫از‬

‫ﻮدﺪ و‬

‫ﻨﺪ ﯽ‬

‫دﺪ‬

‫ﺠﺎ ﺖ ر ﻮف ﻖ ای ﻋ ﺐ‬

‫ﻮ ﻖ ﻪ زﺪ ﻞ را‬

‫ﺶ و‬

‫ﻞ‬

‫دﯾ ان‬

‫ﮫﺪ ﻣﺎ ﻞ و ﮫﺪی ﻮرده‬

‫ﺮ‬

‫ﻋﻤﻞ‬

‫ﺪﺪ‬

‫ﻞ‬

‫اﻦ ﺮ‬

‫ﯿﺎ‬

‫ﺪا ﯽ‪،‬‬

‫ﻦ‬

‫اق‬

‫ﻞ‬

‫وﻣﺎﺪه‬

‫ﻮﺑﺎد روی ﻨﺪ ﭘ ﻪ را‬

‫ﺟﺎه و ؟‬ ‫‪٨٢‬‬

‫ﺴﻞ!‬

‫ﭘ ﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﯿﺎق ا ﻞ!‬

‫ﻧ ده ﻮاب ا ﺖ‪ ،‬ﻣ‬

‫ﺮط‬

‫ﺖ ﻻ ﻞ‬

‫ﻮج‪ ،‬ﺒﺎل راز ﻗ ﻞ‬

‫ھﻤﺎن ﺴﺎن‬

‫ﻻف‬

‫ﻔﺎش و ﻮی ﻞ‬

‫ﻞ‬

‫ﮐﺎر ﻮ‬

‫ﺤﺎر را ز‬

‫ﺐ ﻮدﺪ و ﺮ آوردﺪ‬ ‫ﺬب و‬

‫او ﭙﺬ د‬

‫ﺑﺂن ﺮود‪،‬‬

‫ﺮ او‬

‫ﻞ‬

‫ﻞ‬ ‫ﻞ‬

‫ھ ﭽﻮ‬

‫ﻦ ﻋ ﻤﻞ‬

‫ﻮﻞ‬ ‫ﺪرو ﻞ؟‬


‫هﻼ‪،‬‬

‫ان‬

‫ﯿﺪ ز ر ﻞ‬

‫ا ﺒﺎرش‬

‫آورﯾﺪه ﻤﻞ‬

‫ﺖ ﻪ و ﻒ‬

‫ا ﻞ ﯿﺎﺪ و روی از ﻦ ﺑ دا ﺪی‬

‫ﯿﺎ‬

‫ﻤﺎل و آ ﻪ ی ﻖ و ﻋﺎ ﺖ‬

‫ﯿﺎن آن ز ﻮ ﺪ ﻮ‬

‫ﯾ ﺖ‬ ‫ﻦ ا ﻦ زﺟﺎ ﯽ ﮐﺎخ‬ ‫ﯾ ﺖ ﻞ و‬ ‫ﻨﺪ ﻞ‬ ‫ﯾ ﺖ ﻮر وزان‪ ،‬ازو ﺖ‬ ‫ﻮع او ﯿﺎ ﻮد‬ ‫ﯾ ﺖ اﺳﻢ و‬ ‫ﻪ و‬

‫ﮫﺎل و ازو‬ ‫ﯾ ﺖ ﺺ و ﻣﺲ‬

‫ھﻪ‬

‫آﻪ ی‬

‫ﻤﺎل ﺷﺎ ﺪ‬ ‫ﺪا ﻦ‬

‫ن‬

‫ز ﻣ‪ ،‬آﻪ‬ ‫و‬

‫از‬

‫ﻮ ھﻢ‬

‫ﺸﺪ‬ ‫ﻖ‪،‬‬

‫ﻮل و دﯾﺪه‬

‫ﻞ‬

‫ﮫﺎن ار ل‬

‫ﯾ ﺖ ﯾﺎر و ﺤ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻮ رو‬

‫ﻞ‬

‫ﻮع ا ﯿﺎ ﺰل‬

‫ال و ازو‬

‫ﻮده ﻤﺎل‬

‫ورت ﺪﯾﺪه ﻞ ﺖ ﺑﺎز ﺮﭘس‬ ‫ﻮرﯾﺪﮔﺎن‬

‫ﯾ ﺖ ر‬ ‫ﯾ ﺖ وﯽ و‬

‫ﺸﺎن‪ ،‬ازو ﺖ‬

‫ﺻﺪ ار ﺒﺎس‬

‫ﯽ ﻮ ﺟ ﻮه‬

‫از ا ﻮل‬

‫ف ﺬری ﯽ وزد ا ﻦ‬

‫ار‬

‫ﯽ‬

‫ﻮل ﻦ‬

‫ازو ﺠ ﻮه ﻮط و ﻮش ا ﻦ ﺪول‬

‫ﻮح‪ ،‬ا ﻦ ا ﻮ ﻢ‬

‫ﯿﺎن‬

‫ﻮد ز ﻮل ا ﻞ‬

‫ار ﺣ ﻞ‬

‫ﺪ‬

‫او ﻦ وز آ‬ ‫آ ﻪ‪ ،‬آ‬

‫ﻮی‬

‫را ﻤﺎ‬

‫اول‬ ‫ﻞ‬

‫ﻞ‬

‫ز دﯾﺎن ﻞ‪ ،‬ﯽ ز ﺻﺎ ﺒﺎن ﻞ‬ ‫ﮑ ﺖ ﻻﻞ‬ ‫ﻞ ﻮد ﻮ‬

‫ﻨﺎ ﺖ‬

‫از آن ﭙﺎی ﺪ ا ﻦ ا ﺘﻼف و ﮓ و ﺪل‬

‫دﯽ‬

‫ﻖ ا ﻦ ﻔﺎق ﭘ ﻮدﺪ؟‬

‫ﺬا‬

‫‪٨٣‬‬

‫ا ﻮر‬

‫ﺪا ی‬

‫را‬

‫ﻞ‬


‫دﺪ‬

‫زﯾﺎد‬

‫ھﻢ از‬

‫ا ﺮار‬

‫م‬

‫اد‬

‫ﯿﺪﺪ ﺑﺎ ﯿﺎل‬

‫دادار‬

‫ز د ﺖ دادﺪ ا ﮑﺎم ا ﻤﺪ‬

‫ھﻢ از ﺻﻤﺪ ﺮﯾﺪﺪ ﺑﺎ ﻮای‬

‫ﺖ‬

‫از آن ﺑ ﻪ ﺒﺎزار ﻖ ﺘﺎد‪ ،‬ﺷ ﺖ‬ ‫اﻻ‬

‫ﻮ ﺮ ﺮزه آﯾﺪ‪،‬‬ ‫زﯽ‬

‫ﻮش‬

‫ﺟﺎی ﻒ ا ﺖ‬

‫ا‬

‫ﻮش ﻮد ﺶ ا‬

‫وﯽ‬

‫ﻮام ز ا ﺼﺎف دور‬

‫ﯿﺪا ﻨﺪ‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ ازل و ﭼﺎ‬

‫ﻮ‬

‫ﮫﻠﮏ‬

‫ﻮان‬

‫ﺪر‬

‫رگ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ی‬

‫ﺠﺎه و ر ﻪ و ﻋﻤﺎن ز ﻣﺎدﺣﺎن ا ﻞ‬

‫ﻦ‬

‫و‬ ‫ﻮ‬

‫ﻮ ﺟﺎﯾ ﻪ‬ ‫ا ﺠﺎد‬

‫از ﯽ‬

‫ﮫﺪ ﻮد ز ا‬

‫ده ﻦ‬

‫ا ز ﻞ‬

‫ﺿﻼ ‪ ،‬ا ﻌﺎ ﯽ اﺪ ﺑ ﮫﻢ ا ﻞ‬

‫ﯽ اﺪ و ﻣﺎدح ﻮ‬ ‫ﭘ ﻨﺪ‬

‫ﻮﻢ‬ ‫ﻒ‬

‫از ﻤ ﻪ ﻤ ﻨﺎت ا ﻞ‬

‫ﯽ‬

‫ﭘﺲ از ﺪا ی ﻮ ﺑﺎ ﯽ ا ﻞ ﻤﺪوﺣﺎن‬ ‫ا ز‬

‫ﺮﺪت ز ره‪،‬‬

‫ﻣ و ﻞ‬

‫ز گ ﭘ ﺮ و ﻐﺎل ﻒ و رو ﻞ‬

‫از ﻤ ﻪ ﮐﺎ ﻨﺎت ا ﺮف‬

‫ﺰ‬

‫ﻞ‬

‫ﻪ ﺑﺎرﮐﺎن د ﻦ ر ﯿﺪ‪ ،‬ﺧ ﻞ‬

‫وز آن‬

‫راه از ﺖ و ﻮل ره‪ ،‬ﯿﺎر‬

‫ﻞ‬

‫ﺘﺄ ﻞ‬

‫ﻮد‬ ‫ﭼﺎر ﻞ‬

‫ز ﻮر ﭘﺎک ﻤﺎل ﻤﺪ ﺖ و ﻋ ﯽ‬ ‫‪٨٤‬‬


‫ز ﻮر ﭘﺎک ﻤﺎل ﻤﺪ و ﻋ ﯽ ﺖ‬

‫رگ‬

‫ﻮر ﻨﺪ دو‪،‬‬

‫ﯽ اﺪ‬

‫ﺪ ﻪ ی ﻋ ﻠﻢ‬

‫ﺑ ﻮب ﺣ ﻪ ی ﻃﺎ ﺖ‪،‬‬ ‫ﻮ‬

‫ﯽ ﻨﺪ زو ﯽ‬ ‫زﻣﺎ‬

‫ﻪ‪ ،‬ﻮن ﮔﻼب از ﻞ‬

‫ﻢ آﻧ ﻪ ﻮد‬

‫ﻮد‬

‫ﺤﺎل‬

‫ﻦ‬

‫ﺪﻮ آ ﻦ‬

‫ﻮب د ﻦ‬

‫ﻦ ﻃ ﺖ ﻌﯽ‬

‫ﺮت ﻖ ﻦ د ﺪ‬

‫ﻮد‬

‫ﻔﺎش‬

‫ﻋﺎﯾﺪ‬

‫ﭼ اغ ﻃ ﺖ ﻖ‪ ،‬ﺑﺎ‬

‫ﺮد‬

‫ﺘﺬ ﯽ‬

‫ﭼخ ﻦ‬

‫رﺶ ز‬

‫ﻢ‬

‫او ﻮد‬

‫ﺳﺎل‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺒﺎغ‬

‫ﺮاب ﻮ‬

‫او ﻮد‬

‫ﺐ و روز‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﮑﺎم‬

‫ﯽ‬

‫ﻮب ﻨﺪ ﯽ ﻃ ﯿﺪ از ﻓﻠﮏ‪ ،‬دو د ﺖ ﻮل‬ ‫دو ز ﯾﺎ ﻮ ﯽ ادﻋﺎ ﯿ ﻦ‬

‫ﺮ‬ ‫ل‬

‫ﻌﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻈﯽ‬

‫ﯽ‬ ‫ﯽ‬

‫ﻤﯽ‬

‫ﺴﯽ‬

‫ﻪ زد ‪ :‬ﻟﮏ ا ﺤﮑﻢ و اﻻﻃﺎ ﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬

‫‪٨٥‬‬

‫ﻌ ﯽ؟‬

‫ﻮر ﯿﺪ دو ﻪ ﺣﻠ ﯽ‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﺒﺎزوان ﯾ ﯽ‬

‫ﻨﺎن دل ﻮی ﻇﻠ ﺖ ﺸﺎﺪ از دﻏ ﯽ‬

‫ﻮ آ ﺘﺎب وزان ز ﺮق د ﻃ ﻮع‬ ‫ﺑﺎد‬

‫از ﻮ ﯽ‬

‫ﯽ راه‪ ،‬ﺑﺎ وﻻی و ﯽ‬

‫ﺪق و ر‬

‫ﭼﻮ‬

‫ﻮر‬

‫و‬

‫ﻨﺪه ی‬

‫ﺮ‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ ا ﺘﺬال د ﻦ دارد‬ ‫زﻣﺎ‬

‫ﺸﺎن دو‪،‬‬

‫ﺑﺎ ﺪ دو‬

‫ﺑ ﯽ‪ ،‬ی‬

‫‪ ،‬ﯾﺎ ﯽ راه‬

‫ﻮده ﺪ آﻧ ﻪ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ا ﺠﺎد‬

‫از ا ﻦ دو د ﺖ ﻮی‪ ،‬د ‪ A‬ﮕﺎه ﻟﻢ ﯽ‬

‫دو د ﺖ ﮐﺎر ﻨﺪ ا ﻦ دو د ﯿﺎر و ﻮد‬ ‫ﯿﻦ‬

‫ی‬

‫از ﯽ‬

‫ق‬

‫از اﺻ ﯽ ا ﺖ‬

‫ﺪﯽ‬


‫دو ﻮ ﻨﺪ‪،‬‬ ‫وﻻ‬

‫وزﺪه ﯿﮏ ﻨﺪ ﻦ‬ ‫او‬

‫ﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ‬

‫ق‬

‫ﺪ ﻖ ﺒﺪ ز ا ﺖ‬

‫ﮑﺎ ﻨﺎت‬

‫ﮫﺎ ﺪ ﺢ ﻮ وا ﺐ ﺪه ا ﺖ ﻋﻤﺎن را‬

‫ز ﺟﺎن ودل‪،‬‬ ‫)ا ًﻀﺎ(‬

‫زﺪﮔﺎ ﯽ‬

‫ﺖ دا ﯽ؟ ﺟﺎن ﻮر دا ﻦ‬

‫ﻮ ﺘﺎن‬

‫ش‪ ،‬ش ﭘﺎﯾ ﻮب ﺖ‪ ،‬ھ ﺖ ﻦ ﺑ ﻨﺪ‬

‫ﺬ‬

‫ﻮاب‪ :‬ﺑ ﯽ‬

‫ﯽ و ﺑﺎﻧﮓ ﺟ ﯽ‬

‫را زه و‬

‫دا ﻦ‬

‫ﯽ از ا ﻦ ﺧﺎ ﺪان‪ ،‬ﺑﺎ ﻦ و ﺮ دا ﻦ؟‬

‫ﺑ ﺴﻞ ا ﻦ دام ﻮس ای غ ﺪ ﯽ آ ﯿﺎن‬

‫د و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪت‬

‫ز‬

‫ﭙﺮ دا ﻦ‬

‫د ﺒﺎ ﯽ ﺶ از م ا ﺖ‪ ،‬ﻮ دا ﻦ‪:‬‬

‫د ﻨﺎری‪ ،‬ﺶ از ﺧﺎ ﺖ‪ ،‬ﭘﺬر ﻦ و ﻮد‬

‫ای ﺴﻠﻤﺎن ﺑ ﯽ‪ ،‬ﻮن ﺴﻠﻤﺎن ر ﻦ؟‬

‫ای ا‬

‫ﻪ ﺧﺎ ﯽ ﻦ ز ﺮ و آز و ﻮت‪ ،‬ﺑ ﯽ‬

‫ﺑﯽ ﻦ ا‬

‫دا ﻦ؟‬

‫ﺧﺎ ﺮﭘ ﻨﺪم ﻮدن‪ ،‬ﻪ ﺮﭘ زر دا ﻦ؟‬

‫ﻨﺪ ا ﻦ ﻮت و ز و ور و ﻋ ﺐ و ﺮ‬

‫از ﻏﻼم و ﺑﺎغ و راغ و ا ﺐ و ا ﺮ دا ﻦ؟‬

‫ﮐﻼه؟‬

‫ﯽ ﻮر دا ﻦ؟‬

‫ا ﻦ ﺮ ﺪا ر را‬

‫ﯽ‬

‫ﻦ‬

‫ﯽ ﮐﻼ ﻨﺪ اﺪر ﺳﺎ ﺖ اﻗ ﻢ‬ ‫ده‬

‫ﯽ‬

‫ﺖ ﺑﺎ زﺣ ﯽ‬

‫ﯽ و ﯽ ز ﺖ ﻨﺪن‬

‫و ﻦ ﻦ دار را‬

‫ﻖ‬

‫ﭘﺎی‬

‫ﻗﻠ ﻢ‬

‫ﻮا ﺪه‬

‫‪٨٦‬‬

‫ﺮ ﮓ‪ ،‬از ﻮر ﯿﺪ‪ ،‬ا ﺮدا ﻦ‬ ‫ﯽ و ﯽ ﺖ ز د ﺮ دا ﻦ‬


‫ﮐﺎ ﻒ راز ون‪ ،‬از ﮋه آوردن ﮫﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺷﺎن‪،‬‬ ‫ﯽ‬

‫وا ﻒ ﺮ ﺮ‪ ،‬از‬ ‫ﻐ ﺸﺎن‬

‫روی ﻊ ﻋﺎ ﯽ‪ ،‬ﭘﺎ ﻮ ﻦ‬

‫وﺑﺎ ﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ آﺳﻤﺎن را آرزو ﺖ‬ ‫ﻮش اﻣﺎ ﺸﺎﯾﺪﺷﺎن ﺮ‬

‫ز ھﻢ د ا ﻦ‬

‫ﻎ دو ﯽ‪ ،‬ﺮ دا ﻦ‬

‫ز‬

‫ﺜﺎل ﺣﺎ ﺒﺎ ﺶ‪ ،‬ﺟﺎی‬

‫ﻮی را‬

‫ﻪ ﯽ ﻏﺎ ﻞ ز ذ‬

‫ﺮ دان‪ ،‬داور ا ﮑﺎن‪ ،‬ﺪ ﻮ د ﻦ ﻋ ﯽ‬

‫و ﻮد او ﺖ‪ ،‬د ﻦ را ز‬

‫او ﺒﺎ ﺪ‪ ،‬ای ﭘﺪر‬

‫ﭘﺎ ﯽ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ آﻧ ﺲ را‬ ‫دوش‬

‫ا د‬

‫ﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻮن و ﺴﺎد‬

‫ﺺ ﺪرش‬

‫اج ﻮ ﺶ‪ ،‬اق‬

‫ﻮش ھ ﯽ را ﺪم‬

‫ﯿﺎن ﻤ ﻦ و وا ﺐ‬

‫ﯿﯽ‬

‫ﻖ ﺘﺎ‪ ،‬ر ﻓﻢ ﻦ‬

‫ﺣﺎ ﺐ وھ ﻢ‪،‬‬

‫ﺒﺎن ﺒ ا ﯽ‬

‫را‬

‫ﺶ ﻮد‬

‫ﺮﻞ د‬

‫ﻣﺎﺪ اﺪر‬

‫از ﭘﺲ ا ﻦ ﺮﭘده د ﺖ او ﻣ‬

‫و دا ﻦ‬ ‫ﻣﺎ‬

‫ام‬

‫دا ﻦ‬ ‫دا ﻦ‬

‫ﭘﻮ ﮓ از م ﺮ ﺮ دا ﻦ‬ ‫ﻪ ره‪ ،‬ﺑﺎ آ ﮫ ﻪ ﺮﭘدا ﻦ!‬

‫وا ﺐ آﺪ‪ ،‬ﻓﻠﮏ‬

‫ﭘﺲ ا ﻦ ﺮﭘده ﺟﺎ د ﺖ د ﺖ ﯽ ا ﺖ‬

‫ﻖ ﺘﺎ ای ا ﺠﺎن ﺒ ﺮ‪،‬‬

‫او‬

‫م ﯿﺪر دا ﻦ!‬

‫ﺖ د ﺖ از ﺟﺎی‬

‫ﯾﺎ ﯽ ﺖ ژرف‬ ‫ﻦ‬

‫دا ﻦ‬

‫را‬

‫دا ﻦ‬

‫ﯽ آ ر ﺖ ا ﻦ ﻨﺪ رو‪،‬‬

‫دا ﻦ‬

‫ﺖ ﺘﺎﺧﺎ ﻮان‪ ،‬رو ﻦ‬

‫دا ﻦ‬

‫ﺸﺎﯾﺪ ﭘﺎ از ﻦ‬

‫دا ﻦ‬

‫ﯿﮏ ﺑﺎﻻ‬

‫ﻦ ﻮا ﻢ از ﯿﺎن‪ ،‬ا ﻦ ﺮﭘده را دا ﻦ‬ ‫ه ﺮ ﺑﺎ ﭘ ﺮ د ا ﻦ‬ ‫ﻮا ﺖ ﻮن‬

‫ﻨﺪ‬ ‫ﺪ ون‬ ‫‪٨٧‬‬


‫ﺮ ﻢ ﮐﺎ ﻦ ﻋﺠﺎ‬

‫ز آن زﻣﺎن‬ ‫ﻤﻦ و‬

‫ﯽ آ‬

‫ﺖ‬

‫ﻖ ﻮﯾﺪ‬

‫ﯽ ﻮا ﯽ ﯿﺎن ﻦ ﺑﺎک ﺖ‬

‫ﻖ ﻮﯾﺪ ﻏﺎ‬ ‫ﻞ ﻮﯾﺪ‬

‫ﻮا ﯽ ﯿﺎوردن ود‬

‫ﻮن‬

‫ﺮ دا ﻦ‬

‫ﻮا ﯽ ا دا ﻦ‬

‫ﺮ و‬

‫دل ﻮش ﺳﺎ ﻦ‪ ،‬ﺧﺎ‬

‫ا ﯿﺎر‪ ،‬ﺮ ﻖ ﻣ ﻮ‪ ،‬ز ﺖ ا ﺖ ز ﺖ‬

‫ﺶﯿﭘ‬

‫ﻢ ﻮر‪ ،‬آ‬

‫دا ﻦ‬ ‫ﻣ ﺪر ﺳﺎ ﻦ؟‬

‫ﺳ ﻨﺪر دا ﻦ؟‬

‫ﻮ ﺲ را ﯽ ر ﺪ ﻎ دو ﭘﯿ دا ﻦ‬ ‫دوش ﭘ ﺮ دا ﻦ؟‬ ‫ﯽ ﺤﺎﺑﺎ‪ ،‬ﭘﺎی‬

‫ای ﻋ ﯽ ای ﻌﺪن ﻮد و ﺟﻼل و ﻞ وﻋﻠﻢ‬ ‫ﻪ ای د ﺖ ﺪا‬

‫ﯿﺎن ﺧﺎص و ﻋﺎم‬

‫ﻮدی‬

‫ﻦ ﯽ ﻮ ﻢ ﺪا ﯽ‪ ،‬ﯿﮏ ﯽ ﻮ ﻖ ﻮ‬

‫ﻦ ﯽ ﻮ ﻢ ﺪا ﯽ‪ ،‬ﯿﮏ ﯽ ﺗﺄ‬

‫د ﭘﺎی ا‬

‫ﻋﺎ ﻘﺎن را ﺑﺎ ﯽ از‬

‫ﯽ ز ﻦ ت آ ﻮب ﺰ‬

‫ش ﯽ ﻮا ﺪم ﺪا‬

‫ﺖ ﺑﺎور دا ﻦ‬

‫ﯽ ﯿﺪ ﯽ ز ﮓ م ﮐﺎ دا ﻦ‬

‫ﺖ ﺑﺎ ﺻﺪق ﻘﺎل‬

‫ﻮ ﺲ را ﯽ ر ﺪ‬

‫ﺧﺎ ﺪا ن‪،‬‬

‫ﻮش ﺒﺎ ﺪ ﺮا د را‪،‬‬

‫ﻞ ﻮﯾﺪ ﺪ ﻧ ﮫﺪا ر ای ﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬ز ﮫﺎر‬ ‫ﻪ ﺰد‪ ،‬د ﺖ ا‬

‫ﺮت ا ﻦ ﭘﺎک‬

‫وا ﺐ و‬

‫ﻻ ﮑﺎن‪ ،‬ﻞ ا ﺖ دن ا د‬

‫دا ﻦ؟!‬

‫ﺑﺎد‬

‫ﻄ ﻖ‪ ،‬ﺮک داور دا ﻦ‬

‫ﯽ را ﯿﺎرد از ز ﻦ‪ ،‬دا ﻦ‬

‫ﺷﺎخ را ﺪرت ﺒﺎ ﺪ گ ﯾﺎ ‪ ،‬دا ﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﻦ ﯽ ﻮ ﻢ ﺪا ﯽ‪ ،‬ﯿﮏ ﯽ ا ﺪاد ﻮ‬

‫ﻪ را ﻮرت ﻨﺪد‪ ،‬ﻞ ﺟﺎ ﻮر دا ﻦ‬

‫ﻦ ﯽ ﻮ ﻢ ﺪا ﯽ‪ ،‬ﯿﮏ ﯽ دد ﭘ ﺮ‬

‫ر ﻢ زن را ﯽ‬

‫‪٨٨‬‬

‫ﻊ د ﺮ دا ﻦ!‬


‫ﻦ ﯽ ﻮ ﻢ ﺪا ﯽ‪ ،‬ﻟ ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧ ﻖ را‬

‫ﻒ ﻮ‪ ،‬ﻢ روزی را ﻘﺪر دا ﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ دا ﻦ‬

‫ان را ھﻢ ﺮ و ﮐﺎر او ﺘﺪ آ‬

‫ﻮح را‬

‫آ ﺪ ر ﻦ از ره‬

‫ﯽ ﺑ داب ﻨﺎ ﻮدی ﻮز‬

‫او را ﻮدی از ﻒ ﻮ‬

‫دا ﻦ‬

‫ﻊ ﻦ از ر ش د ﺖ ﻮ آرد‬

‫زاﻧ ﻪ ﻋﻤﺎن را‪ ،‬زﺑﺎران ا ﺖ ﻮ دا ﻦ‬ ‫ﯽ د ﯽ ﺳﺎ ﯿﺎد آن‬

‫ﯿ ﻮن ا‬

‫ﺪ ﯽ ﻮﯿﭘ ﻪ ﻮﯾﺪ ﺐ او‪ ،‬ﻏﺎ ﻞ‬

‫ﺳﺎ ﯽ ا ﺐ ﯽ ﯽ‪،‬‬

‫ه ی ﯿ ﯽ ﻮد از دﯾﺪه ای ﻮن ا‬

‫ﻖ‬

‫ون ﺧ ﻮت دل‪ ،‬ﻖ آن ز ﺒﺎ ﻤﺎل‬

‫ﯿﺎﺪ‬

‫ﺻﺪ ار ا ﻮن ﮑﺎرش دم و را ﻢ ﻧ ﺖ‬ ‫ﻢ او آﺪ ﯿﺎدم‪ ،‬ﻮ ﯿﺎران ھ ﯽ‬ ‫ﻢ ﻤﺎرش ﻨﺎن ده ا ﺖ ﻤﺎرم‬

‫ﯽ ﺴﺎ ﻮن ا؟!‬

‫ﻧ د از ﻮ ﻦ‪ ،‬ﺮون ا؟‬

‫رام ﻮ ﺶ د او ﺑﺎ ﺪا م ا ﻮن ا‬

‫ﭙﻨﺪا رد ز ﺘﺎن‪،‬‬

‫ﻪ ﻨﺪ ﻮن ا‬

‫ﻢ ﻮد و ﻦ آﺳﺎ ﯽ ز اﻓﻼ ﻮن ا‬

‫ﺖ‬

‫ﮫﺎی ﻮ ا ﯽ ﻞ و دل و د ﻢ‬

‫ﺑﺎز ﯽ ﻮﯾﺪ‬

‫ﮐﺎ ﻔﺎت ﻮا‬

‫ا ﺪ ﻮن ﻮد ده ا ﺖ و ﯿﺪا ﺪ ﻦ‬ ‫‪٨٩‬‬

‫ﺪھﻢ‪ ،‬ده ا ﯽ ﻮن ا!‬ ‫ﻧ ﺬا رد ﺑ ﺲ ﺪ ﻮن ا‬


‫ﺷﺎه ﻋ ا ﯽ ﻋ ﯽ آن ﮐﺎ ﻤﺪ‬ ‫ھ ﭽﻮ رون ﺑﺎ و ﻮد ﻒ او‪ ،‬ﺧﺎﮐﻢ ﺮ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﭘ ﺮا ﻮن ﺪ ﻮا ن او‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻮن‬ ‫ﻞ ﺪا م‬

‫ﺶ ﯽ ﻮ اﺪر ﺰ ‪ ،‬رون ا‬ ‫ﻢ آﯾﺪ ﻤﺎم دو‬ ‫د و ﻢ ﻦ ﯽ آرد‬

‫ﺮ ﺶ ﻋﻤﺎن ز‬

‫ﺪح‬

‫رون ا‬

‫ﭘ ﺮا ﻮن ا‬

‫آ ﺪا ر‬

‫ﻮن ﺻﺪف ﺧﺎ ﺮﭘ ﺖ از ﺆ ﺆ ﻣ ﻮن ا‬ ‫ﺖ ﺻﺎف و ﺸﺎط از ﻢ ﺪ‬

‫د ﯿﺪ ﺮه ّاﷲ از‬

‫ﻮش ﻢ ا ﺖ ّاﷲ‬

‫د ز آ ﻪ ی روزﮔﺎر‪ ،‬زﻧﮓ ﻇﻼم‬

‫از ﺴﻢ او‬

‫ﺷ ﻮ ی ب از‬

‫ﺑﺎک از ﻪ ﮕﺎن را و‬

‫آﺰ‬ ‫ﻮای‬

‫ﻮن ﻮ ز ﺣ ﻖ ﻂ‬

‫ﯽ ﻦ‬

‫ﺟﺎم‬

‫ﻮر ا ﻦ ﻮر‬

‫ﺸﺎم ﺮان ﺪ‪ ،‬ز ﻦ ﻢ‪،‬‬ ‫ﻏﻼم روی ﯽ ام‬

‫ﺻﻼی ﺮ ﻮ ﯽ ای ﻮ ﯿﺎن د آﺷﺎم‬ ‫ﻨﺎر ﺪ ﺴﺎم‬ ‫ز ﮐﺎم‬

‫ﺖ‬

‫ز ﺟﺎی ﺰد‪ ،‬ﺰ ای ﺖ روی ﻏﻼم‬

‫ﺸﺎط‬

‫ﻃﺎووس‬

‫ﺴﺎ ای‬

‫ﺒﮏ ام‬

‫ﻮر ﺣﻼل‪ ،‬ﻦ ﭘﺲ م ﺖ و ام‬

‫ﻦ روز ﻮ‪ ،‬ﻮی ﻞ‬

‫ﭘﺎی ﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﺒﺎم دون ﻮ‬

‫ز‬ ‫‪٩٠‬‬

‫ﺪره ﺻﺪره‬

‫ﮫﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم‬


‫ھ ﻦ ھﻤﺎ ﻮن روز ﺖ آﻧ ﻪ‬

‫ﻤﺪ‬

‫ﻢ رﻞ‬

‫ﯽ‪ ،‬ﺷﺎه د ﻦ‪ ،‬ر ﻮل ا م‬

‫ﭼ اغ ﯽ و ﻔﺎ‪ ،‬آ ﺘﺎب ر ﻦ و ﻘﺎم‬

‫ﻌﺎع ﺮب و ﺤﺎ‪ ،‬وغ ﻒ و ﻨﺎ‬ ‫ا ام ر ﺖ ون‬

‫ﺑﺎ ﻔﺎق‬

‫ﻮاف ﺧﺎ ی ﻖ ده ﮐﺂد ﯽ و ﻣﻠﮏ‬

‫ﻮن‬

‫ز ﻌﺪ ﻊ ﻨﺎزل‬

‫ﻨﺎن‬

‫و ﯿﺪ ز‬

‫ﻦ ھﻤﺎ ﻮن روز‬

‫ب ﭘﺲ از ا ام‬

‫ام‬

‫ذوا ﺠﻼل‬

‫اﻻ ام‬

‫و‬

‫ﯿﺪه‬

‫ﻢ ﺪ ‪ ،‬ﺳﺎ ﺖ ﻘﺎم‬

‫ای ﺨ ﻖ ﻦ از ﻦ ﺧ ﻪ ای ﻮب‬

‫ﺑ ﻮش ﮐﺂﺪ‬

‫ﺐ ﺧ ﻪ را‬

‫‪ A‬ﮕﺎم‬

‫ﻮف‬

‫از ﻦ زﯾﺎده‬

‫ﻪ ﻣﺎ ﺘﺎب را‬

‫ﻤﺎم‬

‫ﻨﺪوق‬

‫ش ﺸﺎ‬

‫ای ر ﻮل ﻖ‪ ،‬ﻖ ا رﺳﺎﺪ ﺳﻼم‬

‫ر ﻮل ﺪ ز ﺪا ‪ ،‬زی ر ﻮل روح ا ﻘﺪس‬

‫از ﻦ زﯾﺎده‬

‫ﻪ آ ﺘﺎب را‬ ‫ﺖ‬

‫ﻪ‬

‫ﺲ ﺖ ﺮ‬ ‫ﯾ ﺖ ھﻤﺪم ﺳﺎز ﻮ‪ ،‬دﯾ ان‬ ‫ﺑ ﻨﺪ ﺳﺎز‪ ،‬ﻮ‬

‫ﯾ ﺖ‬

‫ﻤﺎز‬

‫ز ﮔ ﻧﮓ‪ ،‬ﻮش ز ﺮ م‬

‫م راز ﻮ‪ ،‬دﯾ ان ﻤﺎم‬

‫دﯾﺪه ی ﯽ آ ﻮ‬

‫د ﻨﺪ ق ﺳﮓ و ﻮک ورو از ﺮﻏﺎم‬

‫ﺴﺎ ﺖ ﯿﺪ د ﻦ ﺮ از ﮫﺎز ﺮ‬

‫او ا ﮫﺎم‬

‫آن آﺪ و ا ﺮار ﻖ ﻮﯾﺪا ﺳﺎ ﺖ‬

‫‪ :‬ﻦ ﯽ ﻤﺎ ﻢ‪ ،‬ﻋ ﯽ اﻣﺎم ﻤﺎ ﺖ‬

‫ﺒﺎرک ّاﷲ از ﻦ ر ﻪ‬

‫ﺮا‬

‫ﭘﺪﯾﺪ ﻨﺪ‬

‫ﺑ ﻨﺪ‬

‫د ﻋ ﯽ را ﺪ ﻦ ﺑ ﻨﺪ ﮐﻼم‬

‫زدﺪ‬

‫ه ‪ :‬ﻢ ا ﯽ ﻢ اﻻﻣﺎم‬

‫ﺪا م آب‬

‫آن‬ ‫‪٩١‬‬

‫ﺪ‬

‫آﯾﺪ ﺪﯾﺪه ی او م‬


‫او ﺣﺎ ﯽ ﺮع ﯽ ﺪی‬ ‫ﺑﺎز‬

‫ﯽ‬

‫وراو‬

‫ﻨﺎن‬

‫ﺪ ﺠﺎ و د‬

‫دی د ﻦ ﺪا ﺪی‬

‫ﺠﺎ؟‬

‫ق دی‬

‫ﺴﺎم‬

‫ﻒ ﺪا م وزﺪ ﺪا م؟‬

‫او ز روی ﺻﻤﺪ ﺮﭘده ﺑﺎز ﻧ ﯽ‬

‫ﻮز‬

‫ﻪ ی ﻖ ﺪ‪ ،‬ﺪ ﺔ اﻻ ﻨﺎم‬

‫آب و ﯾﺎ را‬

‫ﮑﺎ‬

‫ﯿﺎن ﯾﺎ ﮔﺎم‬

‫ﻋ ﺖ آﻧ ﻪ ﺼﺎ زد‬ ‫ﻋ ﺖ آﻧ ﻪ ﺸ ﺖ اﺪر آ ﺶ‬ ‫ﻋ ﺖ آﻧ ﻪ ﻮ ن ﺸ ﺖ‬

‫از ﻦ زﯾﺎده‬

‫ﻋ ﺖ آﻧ ﻪ ﺑﺂ ﺶ ﺮود‬

‫ود‬ ‫ﯽ‬

‫و ﺻﺎ ﺢ و ﻮد‬

‫ﺐ و ﻮ ﺲ و ﻮط و د ر ﻞ ﻤﺎم‬

‫ای رو ﻖ د ﻦ‬

‫م‬

‫ﻮر‬

‫ﺑ ﻦ‬

‫ﯽ ﺳﻢ‬

‫ﻮ آ ﻪ ﺑ ﻒ اﺪر ﺤ ﻪ ی ﻮران‬

‫ز ﯽ اﻣﺎم ھﻤﺎم ای ا ﺮ ﭘﺎک‬

‫ﺪا ﯽ‬

‫ﻮ‬

‫دوره ﯽ ﺪﯾ‬

‫ﻮا ﻨﺪ ﺧ ﻖ ﮐﺎﻻ ﻌﺎم‬

‫آرﺪ‬

‫ﻎ‬

‫ز ﯿﺎم‬

‫ﯿﺪ ﻮ ﺶ را ا ﺪا م‬

‫ﺑﺎ ﺪا ﯽ ھ از و ھﻤﺪم و ھ ﻨﺎم‬

‫ﺮ‬

‫ﻮ ﻓﻠﮏ را ھ ﯽ ﻮد و رﻮع‬

‫ﻦ ﺣﮑﻢ ﻮ ﺳﺎر ﺖ‪ ،‬ﻮر‬

‫ده‬

‫‪+‬ﺑ ﺶ ﻨﺎن‬

‫ن رﮐﺎب ای ﻊ‬

‫زﺑﺎن ﮑﺎم ﺶ ای ﺮه ﺮ‬

‫ﻘﺪی ز ا ﺖ‬

‫دو ﺳﻼم‬

‫ﻌﺎ ﺮان را از ﻢ ق‪ ،‬داد آرام‬

‫ض آدم وا ﺲ و‬

‫ﻮ ﺪ ﻨﺪ‪ ،‬ﻋ ﯽ‬

‫از ھﻢ وزد‬

‫ﺪر‬

‫ﻮ ﻣﻠﮏ را ھ ﯽ ﻮد و ﯿﺎم‬ ‫ا ﻮ ﺟﺎر ﺖ روح‬

‫ا ﺼﺎر‬

‫ﻮی ﻋﻤﺎن ﻦ‬

‫ا ﺴﺎم‬

‫از وﻻی ﻮ ﺮون ﯽ ﺬا رد ﮔﺎم‬ ‫‪٩٢‬‬


‫ﻨﺎی ﻮ ﻐ ﺶ ﯽ‬

‫ﺪ ﺢ ﻮ ﮐﺎر ﺶ ﯽ ﺴﺎل و ﻤﺎه‬

‫دو‬

‫ﺐ راه ا ﮫﺪ‬

‫ﺮت اﺪر ﮐﺎس‬

‫ﺪوی ﺟﺎه ا ز‬

‫ﺮت اﺪر ﺟﺎم‬

‫ﻪ ﻣﺎه ﻦ ای‬

‫ﻮ ﺮو زی و‬

‫ﺖ‬

‫د‬

‫ﯽ رو‬

‫ا ﺖ زش ﺒﮏ و ﭼ ﯿﺪن ﻃﺎووس‬ ‫ﯽ ﺮاغ ﯽ از دﻟﻢ‪ ،‬ﯽ از ﻦ‬

‫ای‬

‫د ﮫﺎ‪،‬‬

‫ﻨﺎن ﺘﺎزی‬

‫زﺮ‬ ‫ﻦ‪،‬‬

‫ﺮ‬

‫ﻢ ﺘﺎن‪،‬‬

‫ﻪ ا ﯽ دو ﺻﺪ ﺟﺎدو‬

‫ﻮ وا ﻒ‬

‫ﯽ از‬

‫دو‬

‫ﻨﺎز ﺮﭘده ا ﻨﺪه ز آن رخ ﯿ ﻮ‬

‫ﻪ زﻒ‬

‫ﻪ‬

‫ﻮ‬

‫ا ﺖ ﯾ ﺪل و آ ﮫﻢ ا ﺮ آن ﻮ‬ ‫ھ ﭽﻮن ﻟﻢ ز ﻮ ھ ﭽﻮن ﻮ‬ ‫ز‬

‫ﻮ‬ ‫از‬

‫ﻮ‬

‫ﺮ و ر ﯿﺪن آ ﻮ‬

‫ﺠﺎن ﻮد‬

‫ا ﺖ ﯾ ﻦ و آ ﮫﻢ هﻼک آن ر ﺴﺎر‬ ‫ﻮش آﻧ ﻪ آ ﯽ ﻮر ﻢ و‬

‫ﺪ‬ ‫اﺖ‬

‫ﻒ ﭘ ﭽﺎن‪ ،‬ﮫﺎده ا ﯽ دو ﺻﺪ ﺮﻧﮓ‬

‫ﻮ‬

‫ز ﻦ ده ا ﯽ ﯽ ﭘﮫ ﻮ‬

‫ﺟﺎی ﺮو ﯽ ﻮ ﺮ ﺖ‬

‫ﻢ ﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی‬

‫ا ﺶ و زی و ﻦ ز‬

‫ﺢ و ﺸﺎم‬

‫ﺪ ﺟﺎ ﮫﺎ‪،‬‬

‫ه‬

‫ﻨﺎن ﺑ ﺮی‬

‫ﺮ‬ ‫‪٩٣‬‬

‫ﯿﺪه از ا و‬ ‫دل‪،‬‬

‫ﺑﺎز‬

‫ﻮ‬


‫و ﻮ ‪ ،‬ﻤﻮ ﯽ ا ﮐ ﻪ‬

‫ز‬

‫ھﯽ‬

‫ﺒﺎ ﯽ‬

‫ﺘﺎ ﺶ‬

‫ﻮد‬

‫ر ﺴﺎر‬

‫ز ﺸﮏ و ﺮ‪ ،‬ﻮن ﯽ ا‬ ‫ﭘﺶ‬ ‫ﻦ‬ ‫ھ ﯽ ﻨﺎزی‬

‫ﻮ‬

‫ﻦ‬

‫ی ﺑﺮ و‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ ﺑ ﻮ ﯽ‪ ،‬ﻮ ﺸﮏ را ﺪ ﺴﺎن ﻮ‬

‫ﯽ ﺑ ﻮ ﯽ‪ ،‬ﻮ ﻻ را ﺪ ﺴﺎن رﻧﮓ‬

‫ا ﺑﻮﯽ‬

‫ﯽ ﯿﺎ و‬

‫ﯽ ﺑ ﻮ ﯽ ﺟﺎ ﯽ‬

‫ﻋﯽ ا ﺮ‬

‫ﺮاب‬

‫ب ﯿﺎر‬

‫ب‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه‬

‫ﻮر د ﻦ‬

‫و ﺶ را ز ﻦ‬ ‫داد‬

‫ﺠﺎ‬

‫ﯽ ﺑﻮﯽ‬

‫ﺪ ﺖ ﺪرت‪،‬‬ ‫او‪،‬‬ ‫رأ‬

‫ﺮ‬

‫ﻪ ور ﺪﺪ‬

‫او اﻋﺎدی‬ ‫ﻏﻼم‬

‫‪،‬‬ ‫ﻏﻼم و‬

‫ﻮ آن ﺪ ﻢ ﺪﯾ ﯽ‬

‫ﺪو را‬

‫ﻦ ﺒﺎﯾﺪ د ﺖ‬

‫ﻮت ﺑﺎزو‬

‫ﺪا ی را‪،‬‬

‫ﺮو‬

‫ﺠﺎ ز ﺑﺎﻧﮓ ﮕﺎن ﺮ را ر ﺪ آ ﻮ‬

‫ﻢ‬ ‫ﻮا‬

‫ﺰ‬

‫و ا ﻄﺎف‪ ،‬ﯿ ﺴﺎن را ﯾﺎر‬

‫ز روی ﺪح ﻮ ا وز ﺮﭘده‬

‫ﻮ ﺮ د ﯿﯽ‬

‫ﻮ؟‬

‫ﺮ د ﻦ روز ﺢ‪ ،‬ﺮ ﻌﺪو؟‬

‫ﺷﺖ ﭘﺖ‬

‫ﺮ‬ ‫از‬

‫ﻢ ﻮﮔﺎن او ﻓﻠﮏ‪ ،‬ﻮن ﻮ‬

‫ﻮ ﺶ را ز ﻦ‬ ‫داد‬

‫ﻮ اب ﺑ ﻮ‬

‫ﺪﯽ ز‬

‫ﺖ‬

‫ره ﻖ‪ ،‬ﮔﺎه ﻮع‪ ،‬ن ﺮ؟‬ ‫ﻮر د ﻦ را‪،‬‬

‫زﯽ‬

‫ا ﺑﻮﯽ‬

‫ن؟‬

‫ﺮ‬

‫ﻮ‬

‫ﯽ‬ ‫ا‬

‫ﺮم‬ ‫ﺖ‬ ‫‪٩٤‬‬

‫ﺦ او‪،‬‬

‫ﺰ و‬

‫ﺑﺎ ﻮ‬

‫ﺖ و ا ﺼﺎف‪ ،‬ﻮﮔﺎن را‪ ،‬ﻮ‬ ‫م د ﻨﺪ از‬

‫ﻮ‬

‫ﻮز آدم را ﺮ ﺮت ﺖ و‬


‫ﯾ ﺖ ﻮا ﺪ از ﺻﺪق او ﻦ ﺨ ﻮق‬ ‫ﺪا ت ﻮا ﺪه و ﯽ‪،‬‬

‫ﻮا‬

‫ﺒﺎرد‪،‬‬

‫ﻔﺎت‬ ‫ﻮﺶ‬

‫ﯾﺖ‬

‫ز‬

‫ﻪ وﯽ‬ ‫ﺒﺎر‬

‫و‬

‫ﻢ‬

‫زﻦ‬

‫ﻋﻤﺎن ﻦ و‬

‫وﯾﺪ‬

‫ش‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫ﺪﯾﺪ‬

‫دا ﻢ ﯿﺎد‬

‫ّاﷲ‬

‫ﺖ آن‬

‫ﻮن‬

‫ﻣﺎ را‬

‫ﺖ ا ﻒ آﺳﺎی آن ﮕﺎر‬

‫ام و ﺮ و ﻮان‬ ‫ﺟﺎ ﯽ ﺪه‬

‫ﺮو‬

‫ﺧﺎ‬

‫رﻪ‬

‫ﻨﺪ‬

‫ﻮ ﯿﺪ زای ﻦ‬

‫‪،‬‬

‫ﻊ‬

‫ﮓ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻮ ﯿﺪ‬

‫زد‪ ،‬ﻗ‬

‫ﻮی‬

‫ﻣﺎ ﻨﺪ دال‪ ،‬ﭘ ﺖ‬

‫ا‬

‫ای ز ه ی ا‬

‫و ﻮر ﯿﺪ‪ ،‬ﺮی؟‬

‫ﺮ آورد ز ﻮق‬ ‫‪٩٥‬‬

‫ﻪ ﻮ‬

‫ز ﻔﺎق و و ق آﯾﺪ‪ ،‬ﻮ‬

‫ﻨﺎ ﻘﺎن ﻮ دا ﻢ‪ ،‬ﺷ ﻪ دل ﻮ‬ ‫ی‬

‫ﻮ؟!‬

‫ﻮا و ﻮا ﻮ‬

‫ﻪ زﻦ‬

‫ھﻤﺎره‬ ‫ا ﮫﺎ‬

‫ﺖ ره‬

‫زده‬

‫ﻪ‬

‫ﮓ و ﻮ ز ﻨﺪ ﻞ‬ ‫ﻮا ﻘﺎن ﻮ دا ﻢ‪،‬‬

‫ﻮﺶ‬

‫زو ﻊ ﺧﺎ‬

‫ﻨﺎ و ﺪح ا ﺪ و ﺮ ﺖ و ﯿﮏ‬

‫ھ ﻪ‬

‫ﯽ ﻻ ا‬

‫ﻮ ھﻢ ﯾﺪه ی او ﯽ و ھﻢ ﺧ ﻪ ی او‬

‫ﻦ و ﺪ ﺢ ﻮ‪ ،‬و ﻦ ﻞ ﻮا‪ ،‬ﺣﺎﺷﺎ‬ ‫ﺟﺎ‬

‫ﻮﯾﺪ‬

‫اﻻ‬

‫ﻮ‬

‫ده‬

‫ﺮی‬

‫ﭘ ﺘﺎن ﻣﺎ ی‬


‫ﻢ‬

‫ﻮﯽ‬

‫ﺑ ﺸﺎﯾﺪ از ﺸﺎط‪،‬‬

‫ز‬

‫ی‬

‫ﺮ‬

‫زﺪ ز ﮔ ﻦ‬

‫ﺮ‬

‫از‬

‫اری‬

‫ﻘﺪا ر‬

‫اد‬

‫ا ع‬

‫ھﻢ آﺳﻤﺎن‬

‫ّاﷲ‪،‬‬

‫ﻋ‬ ‫اه‬

‫ﮔﺎ ﯽ‬ ‫ﺑ ّﺎﷲ‬

‫ﻃﺎووس ﺑﺎغ‬ ‫‪ A‬ﮕﻼخ‬

‫ﯽ‬

‫ز ﻤ ﻨﺎت‬

‫از د ﺖ ﺪ‬

‫ر ﭙﺎر‬

‫آوخ‬

‫ی ﮫﺎن از ﺮ ﺸﺎط‬

‫ور دا ﯽ آﻧ ﻪ ت و ذ‬

‫ﻨﺎوری‬

‫دی د ﻮی ﺮ ﺮی‬

‫ﺖ ﭙﺮی‬

‫ھﻢ آد ﯽ ﻣﻼزم ﻖ ا ﺖ و ھﻢ ﺮﭘی‬

‫ی ﻖ ا ﺖ و ھﻢ ز ﻦ‬ ‫ﻖ‬

‫ﺑﺎ ﺮی‬

‫ﯽ ره ی ھﻢ ار ﻨﺪت ﺮ‪ ،‬ر ﺮی؟‬

‫ﻪ ی اد‬

‫ﻧ ﻢ‬

‫اھﻢ آور و‬

‫از‬

‫ی‬

‫اﻻ ﻞ‬

‫ﺑﺎ ھ ﯽ ﻖ ﻦ از‬

‫ﻨﺪ روا ﺖ‬

‫ﮫﺎ‬

‫و‬

‫ﻞ از روش‪،‬‬

‫ﻢ ز ﺪره‪ ،‬ﺻﺪ ره ﺑﺎﻻ ﯿﺪ و ﻣﺎﺪ‬ ‫ﯽ ر ﺮی‬

‫ﻮﺪ‬

‫ﺑﺎ ﺮﯾﺎ‬

‫آﯽ‬

‫ﺧﺎ ﺴﺎری و ﯽ د ﺖ و ﭘﺎ ﻢ‬

‫ﻖ‪ ،‬ﺮ‬

‫ﻨﺪ‬

‫و آ ق را‬

‫ﻖ ﻦ ﮔﯽ‬

‫ﺾ ا ﻨﺎح‪ ،‬روح اﻻ ﻦ‬

‫ﻦ‬

‫ﻦ‬

‫ی‬

‫ﺖ ﻋ‬

‫»ای ﺲ‪،‬‬

‫ﺪا م را ﺖ‬

‫»وﯽ‬

‫زه ا ﯽ و ﻮد ﺮی‬

‫ﺪﯾﺪه ی‬ ‫ا ﯿﺎر‬

‫ﯽ‬

‫ا ﻤﺎ ‪ ،‬ا ﭙﺮی‬ ‫ﻖ‬

‫ی«‬

‫ﻮاﻧ ی«‬

‫ﻮ ﯽ ﺷﺎخ ﺪره ا ﯽ ای از د ی‬

‫ﯽ ای از ﺮ ﯽ‬ ‫ﻪ ی ﻮﻣﺎن‪،‬‬

‫ﯽ ﭼی‬

‫ﻨﺎی‬

‫ی زاﻏﺎن‪،‬‬

‫‪ ،‬ﺑﺎره ی ﮔﺎن‬

‫ﺮوی؟‬

‫ﺪ ﯽ ال‬

‫ﻒ ﻮﮐﺎن‬

‫‪٩٦‬‬

‫ﯽ ﺮﭘی؟‬

‫ﯽ ﭼ ی؟‬


‫ﺑﺎﻧﮓ ھﻢ آ ﻨﺎﯾﺎن از‬ ‫ﻮ ﯽ ز آد ﺖ‪،‬‬

‫ﻮﮔﺎ ﯽ از ارادت ا‬

‫ﻮ‬

‫ف ﺑ ﻨﺪ‬

‫ﻮ ﻮد ﻮر داده ﺮ ﻮ ی ی!‬

‫ﻖ‬

‫ﻮ ﺮ ﻮش ﺮﭘ ﺶ ﻮﺳﺎ از‬

‫ی‬

‫ﯽ‬

‫ی؟‬

‫ﻘﺎی‬

‫ﻮدت ﺪ ﺖ‬

‫ﯽ ﺻﺪق و ﯽ ﺧ ﻮص‪ ،‬ﺪرﮔﺎه‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ھ‬ ‫ﯽ ار‬

‫ﯽ ﻮد‬ ‫ﻤﺎﯾﺪ‬

‫ف‬

‫ﺖ ﺑ ﻮه‬

‫ﺳﻠﻤﺎ ﯽ از ﺠﺎ د ﺪت د ﺖ و ﻮ ی‬

‫ﯽ‬

‫ﻨﺪ ﮔﺎه ا ﻔﺎق‬

‫ﺮ‬

‫ﯾﮏ‬

‫ﺮ ز‬

‫ﻦ‬

‫ﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﯽ‬

‫ﻦ ﻮای د ﻦ و ﺪل‬

‫از ﭘﯽ ﻮ ﯿﺪن ش‬

‫ﯽﺸﯿﭘ‬

‫ﺪا ﺖ‬ ‫ﺺ‬

‫ﻞ‬

‫ﯽ را‬

‫آن‬

‫ﻤ ﻨﺎت‬

‫وز‬

‫ﺮش ار ﻮد‬

‫آ‬

‫ی ﻮد ز ﻋﻠﻢ‬

‫ر ﻮاری و ا ﻦ از‬

‫ی‬

‫ﻮان‪ ،‬ﻮا ﺮ ﺑﺎ ا ﻦ ﻌ ی‬ ‫ی ﻣ ﺪر د ﻦ ا ﻦ‬

‫او را ﻮد ﺪا ن‬

‫‪٩٧‬‬

‫ﯿﺪری‬

‫ﻮرد‪ ،‬ﺳ ﻤﺎن‪ ،‬ﺳ ﻨﺪری‬

‫ﺻﺪ ﺑﺎر‬

‫ﺪرش ﻣﻠﮏ ا ﮑﺎن‪ ،‬ﺲ ﻨﺎ ﺐ ا ﺖ‬ ‫ﻪ ذات ﺮ ﺶ‬

‫دﺪ‬

‫ﺨﺎک ز راه ﻗ ﻨﺪری‬

‫ﻮ ﺮ ز ﻨﺪ ﺶ ﻨﺪ آن ﺧﺎک‪ ،‬ﺮی‬

‫ﺮ ﻮای ﻖ و ﺠﺎن ﻮر ا ﻤﺪی‬

‫دارای د ﻦ‬

‫ﻮ‬

‫ﺤﮑﻢ او‬

‫ﻮا ﺪ‬

‫ای‬

‫ﺮون ﯿﺪه ر ﺖ ی دا ﻦ از ی‬

‫ﺖ ز روی ﺑﻼ ﯽ‬ ‫ﺶ ﻨﺪ آن‬

‫آ ﺶ ﺳ ﻨﺪری‬

‫آب ﻣﺎ ﯽ و‬

‫ﺻﺪ ره ز ﻮج ﺰ ﻮادث ﭽﺎﺑ ﯽ‬ ‫ﮫﺪ‬

‫د وار ﻮی ﻌﺎدت ﺪر‬

‫از‬

‫ﻮری‬ ‫ی‬


‫ده ام ﻃﻼ‪ ،‬ﻮﻻ ﺶ‪ ،‬ﺲ و ﻮد‬

‫ﻦ‬

‫ﺪﺶ ﻮ ﻪ ﯽ‬ ‫ای ﺻﺎ‬

‫ﻮد‬

‫ر ﻪ ﺧ ﻖ را‬

‫ا وز ﺮﭘده از رخ ﺪ ﺖ‬ ‫ﻮد‬

‫ﻖ‬

‫ﺨﻖ‬

‫ﯽ ﻮح‪،‬‬ ‫ﻮ ﻒ ﺪا ﻦ‬

‫ﺲ‬

‫ﺲ ا ﻨﺎ ﺖ‬

‫ﯿﺪ ه ی ّاﷲ ا ﺮی‬ ‫داد ﺧ ﺖ ﺧﺎص ﭘ ﺮی‬

‫از دل‬

‫ﻨﺎﺳﺎﺪن ﻮ ﻮد‬

‫ﻧ دﺶ‬

‫ﻮن ﻮ ﺑﺎدﺑﺎ ﯽ و‬

‫ار ﭼﺎر ﺤﺎﻟﻢ‬ ‫ﺲ‬ ‫ا وز‬

‫ﭙﻮر‬

‫آ‬

‫ﻆ ﻮ‬

‫آزر‬

‫ی‬ ‫ای‬

‫دا ﻦ‬

‫دﺖ ر‬

‫د و ﺳﻼم ﻮ‬

‫ﺖ‬

‫ﺪری‬

‫ا ﻦ و آن ﺪ ﻨﺪم ﮑﺎ ی‬

‫ﺖ د ﺖ زد د ﯽ‬

‫از ﺮﭘ ﻮ اﺷﺎرت‬ ‫آ ﺠﺎ‬

‫ﯽ ا ﺖ و ذات ا ﺖ‬

‫ا ﻢ‬

‫ﺪی‬

‫ﻦ‬

‫ﻨﺪ ﮐﻠ ﯽ و اوراق د ﺮی‬

‫ا ﺼﺎن‬

‫ﺮ ا‬

‫ﺖ‬

‫ّاﷲ ا ﺮ از ﻮ‬

‫ای ﺪ ﯽ ﯿﺎ و‬

‫ﯿﺎ‬

‫ی‬

‫ﻮد‬

‫آی‬

‫ﻮ ﺐ ﺬا ب‬

‫دوزخ ﻨﺪ‬

‫ﯽ و ز ﻮم ﻮ ی‬

‫دل‬

‫ﻦ‬

‫ا ی‬

‫ﯾﺎ‬

‫ا ﻦ ﯿﺪه ی ﻮا‬ ‫ﻢ‬

‫ﻋﻤﺎن‪،‬‬

‫ﻪ‬

‫‪٩٨‬‬

‫ﻮاﻟ ﺠﺎور‬

‫‪ ،‬ﺖ‪:‬‬ ‫ﻮری‬

‫ﺑﺎ ﺴﺎ‬


‫ﺲ ﺮد از ﭘ ﻪ ی ﯿﺪا د دون‪ ،‬ی ﻦ‬

‫ﻪ ﺪ راه ﺲ‬

‫ﻖ ﻮﯾﺎی ﻦ‬

‫را ﻣﺎ ﻊ ﻮدی‪ ،‬آ ﻦ‬

‫ق ﻮن دی ﮫﺎن را ﻢ ﻮ ﭙﺎﻻی ﻦ‬

‫از دون وت ﻢ از دم و‬

‫و ﻮد‪ ،‬آن ﯿﺎی ﻦ ﺪ ا ﻦ ﻘﺎی ﻦ‬

‫ﻮم ا‬

‫ﺪ ﭙﺎﯾﺎن ﻋ و ا وزم ﺸﺪ ﺮ ز دی‬ ‫ﻮر ﻢ و زور ﻦ‬

‫ﺑﺎز ﻮ ﻢ‬

‫م ﺪ ﺑﺎزار‬

‫ﻣﺎ ﻮدﺪی ﺪ ﺖ‬

‫ﻮ ﻮرا ﻢ ﺒﺪ ﻮن وﺳﺎن ا ﻦ ﻋ ﻮز‬

‫ﻮد ز ا وز ﻦ دای ﻦ‬ ‫ﻮدا از ﻮدای ﻦ‬

‫زی ﻦ آﯾﺪ ﻏﺎ ﻞ ا ﺖ از دﯾﺪه ی ﻨﺎی ﻦ‬ ‫ﮐ ﻦ‪،‬‬

‫‪ ،‬ﮐﺎﻻ و ﻘﻠﻢ ﭘﺎ ﺒﺎن و ﺲ د‬

‫ﯽ ﻨﺪ‬

‫ﺖ‪ ،‬د ﮐﺎﻻی ﻦ!‬

‫ﻦ ﻋ ﯽ اﻟ ﻢ‪ ،‬ﺳﻢ ﻮی ر ﻮای ﻦ‬

‫ﻮا ﻢ‬

‫ﺪح او ھ ا ﯽ از دل‪ ،‬ﺖ رو‬

‫ﺮ ﺑ ﻮش ﻞ دم‪ ،‬ﺖ د ﺖ از ﻦ ﺪا ر‬

‫ﮐﺎﺪر ﻦ ره ﺪرت ر ﻦ ﺪا رد ﭘﺎی ﻦ‬

‫ﮐﺎ ی‬

‫ﮐﺎﺪر ا ﻞ ﭘﺎ ی ﻒ او‬

‫ﻓﻠﮏ ﺑﺎﻧﮓ ا اﻻﻋﻼی ﻦ!‬

‫ﺮود‬

‫ﭘﺲ ﻦ د ﻮاﻧ ﯽ ی دل ﯿﺪا ی ﻦ‬

‫ا ﺤﺎن را‪ ،‬ز ﻒ ﯿ ﯽ را ﺒﺎن ﺳ ﺴ ﻪ‬ ‫ﯽ ﺮ دارﺪ زاﻏﺎن ﺟ‬

‫ﻮار ﺠﺎز‬

‫از‬

‫ا ﻘﺎق دارم‪ ،‬ﯿ ﻦ از ا ﺼﺎف ﺖ‬

‫ﺖ ﻮ ﯽ ﻮ ﯽ ﺷ ﺧﺎی ﻦ؟‬

‫دل ﻦ ﺟﺎی او ﺑﺎ ﺪ‪ ،‬آ ﺶ ﺟﺎی ﻦ‬

‫د ﺘ ﺮی ﻦ ﺪا را‪،‬‬

‫راه ﺑﺎرﯾﮏ ا ﺖ و ﺐ رﯾﮏ و ﭼﺎه از ﺪ ون‬ ‫ﻦ ﻢ ﻋﻤﺎن و ﭘ ﻨﺎی ﻦ را ﻮج زن‬

‫ﻧ د ﭘﺎی ﻦ‬

‫ـ ﻮا ﯽ ﻮا ﯽ ا ﮏ ﻊ ﻮ زای ﻦ‬ ‫‪٩٩‬‬


١٠٠

اسرار كربلا شرح گنجينه الاسرار عمان ساماني 121