Page 1

‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬ ‫‪1‬‬

‫مرشد – سئوال سيزدھم – سه شنبه ‪ 16‬اسفند‬ ‫) محمدرضا جان شعر اول را روستايی با آھنگ ‪ -‬ای گل ناز من‪-‬بخوان (‬

‫بچه ‪:‬‬

‫مو بچه مرشدُم‬

‫که اومدُم حاال‬

‫نبودُم ده روزی‬

‫شرمندم ازشما‬

‫کارای نوروزی‬

‫در آورد دما ُرم‬

‫چه کارای سختی‬

‫تا کرده کم ُرم‬

‫با ھمه مشکالت‬

‫سر کردُم تا حاال‬

‫به اميد اينکه‬

‫سم به شما‬ ‫بر ُ‬

‫) اورتور وجواب موزيک (‬ ‫)پايين( نقش جاھل شدم ‪ /‬جاھل تھرون‬ ‫من نديدم حريف تا بياد ميدون‬ ‫) اورتور کوتاه موزيک (‬

‫)باال( اين ُب َود شعا ُرم‬

‫باشد افتخا ُرم‬

‫مو جوونوم‬ ‫) تا که ِ‬

‫ھيچ غمی ندا ُرم (‪٢‬‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬

‫) موزيک دوبار جواب ميدھد(‬

‫‪2‬‬

‫دوست داش ُتم بگيرم ‪ /‬نقش آقامدير‬ ‫ولی چون جوونوم ‪ /‬دادنش به يه پير‬ ‫آمرشد کمک کن ‪ /‬که مويوم جوونوم‬ ‫) دست مويو بگير ‪ /‬که تو گِل نمونوم (‪٢‬‬ ‫سالم عرض می کنم آقا مرشد‬ ‫مرشد‬

‫‪ :‬به به سالم به روی ماھت ‪ /‬ميگم يه موقع رودروايسی‬ ‫نکنی ھا ‪ /‬اگه ميخوای بخونی ‪ /‬بازم بخون‬

‫بچه‬

‫‪ :‬راست ميگی ؟‬ ‫مو بچه ُمرشدُم‬

‫که اومدم حاال‬

‫نبودُم ده روزی‬

‫شرمندم از شما‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬د بچه بس کن ‪ /‬ما يه چيزی گفتيم ‪ /‬تو چرا جدی گرفتی ؟‬

‫بچه‬

‫‪ :‬چون مو از شوخی خوشم نمياد‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬جدا ؟‬

‫بچه‬

‫‪ :‬جدا تا قسمتی واقعا‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬ ‫‪3‬‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬اجازه ميدی ما معرکه رو شروع کنيم يا نه ؟‬

‫بچه‬

‫‪ :‬اختيار داريد ‪ /‬اجازه شما ھم دست ماست ‪ /‬ھا نه نه ‪ /‬اجازه‬ ‫ما دست ‪ . . .‬دست خومونه‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬بعله اونوکه ميدونم ‪ /‬به ھمين خاطره که يه ماه يه ماه‬ ‫غيبت ميزنه‬

‫بچه‬

‫‪ :‬خوب بفرمايد شروع کنيد آقا مرشد‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬خيلی ممنون که اجازه دادی ‪. . .‬‬ ‫بنام خداوند بخشنده مھربان‬ ‫خدايا جھان پادشاھی تو راست‬ ‫ز ما خدمت آيد ‪ /‬خدايی تو راست‬ ‫تويی برترين دانش آموز پاک‬ ‫ز دانش قلم رانده بر لوح خاک‬

‫بچه‬

‫‪ :‬وای آقامرشد از خاک نگو که تو اين يک ماه تو خاک‬ ‫زندگی ميکردم‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬بچه مرشد )ميخواند( ما ھمه از تبار خاکيم ‪ /‬با يک روح‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬

‫خدايی ‪ /‬بايد که توش بکاريم ‪ /‬سبزينه ی رھايی ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ازمن من ‪/‬‬ ‫تو سينه ھای خاکی ‪ /‬عطر گل بنفشه ست ‪ /‬رھايی‬ ‫ِ‬ ‫پرواز يک پرنده ست ‪.‬‬ ‫بچه‬

‫‪ :‬مرشد تا موضوع ميدم دستت شعرش ميکنی‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬بچه مرشد ‪ /‬کار اصلی مرشد خوندنه ‪ /‬قديما که مثل حاال‬ ‫نبود که بچه مرشد اجازه داشته باشه جلوی مرشد بخونه‬

‫بچه‬

‫‪ :‬خوب از سئوال امروز بگو مرشد ‪ /‬جواب قبلی که آمل بود‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬کامال درسته ‪ /‬و اما شھری رو که ميخوام امروز معرفی‬ ‫کنم ‪ /‬از شھرھای استان سمنانه ‪ /‬که در حاشيه دشت کوير‬ ‫و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته‬

‫بچه‬

‫‪ :‬فھميدم ‪ /‬سئوال قبلی آمل بود حتما ايندفعه بابله‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬بچه مرشد حواست کجاست ؟ گفتم از شھرھای استان‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬

‫سمنانه ‪ /‬از اماکن تاريخی شم چندتاشو ميگم ببينم ھوشت‬

‫‪5‬‬

‫تا چه حده‬ ‫بچه‬

‫‪ :‬بگو تا بگم‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬مجموعه تاريخی بسطام ‪ /‬مجموعه تاريخی خرقان ‪/‬‬ ‫کاروانسرای مياندشت‬

‫بچه‬

‫‪ :‬آھان ھمان کاروانسرايی که وسط دشت بوده؟‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬آفرين بچه مرشد مرحبا ‪ /‬از کجا فھميدی ؟‬

‫بچه‬

‫‪ :‬خودت گفتی ميان دشت‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬ای بابا از اسمش فھميدی ‪ /‬يه خونه تاريخی ھم داره که‬ ‫خيلی معروفه ‪ /‬بنام خانه يغمايی ھا‬

‫بچه‬

‫‪ :‬از جاھای تفريحيش بگومرشد ‪ /‬از پارکی ‪ /‬جنگلی‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬داره بچه مرشد آبشار داره پارکھای زيبا داره ‪ /‬مثل پارک‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬

‫بلوار ‪ /‬پارک کودک ‪ /‬پارک شھدای محراب ‪ /‬ولی تا دلت‬

‫‪6‬‬

‫بخواد مراکز آموزشی و دانشگاه داره‬ ‫بچه‬

‫‪ :‬پس شھر با فرھنگيه‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬درسته بچه مرشد ‪ /‬واز شھرھای اين شھرستانم ميتونم از‬ ‫بسطام و مجن و کالته خيج و ميامی اسم ببرم‬

‫بچه‬

‫‪ :‬کارخانه مارخانه نداره ؟‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬تا دلت بخواد کارخانه داره ‪ /‬البته کارخانه قندش خيلی‬ ‫معروفه ‪ /‬کارخانه فوالد و سيم وکابل مغانشم معروفه‬

‫بچه‬

‫‪ :‬مشاھير معروف ھم داره؟‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬بعله که داره ‪ /‬مثل بايزيد بسطامی ‪ /‬ابوالحسن خرقانی‬

‫بچه‬

‫‪ :‬ديگه فھميدم مرشد‪.‬ديگه فھميدم ‪ /‬بگم اسم اين شھر چيه ؟‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬نه نه بچه مرشد ‪ /‬سئوال سيزدھم مرشد اسم اين شھره که‬


‫آفتاب مھربانی ‪ -‬سئوال سيزدھم مرشد‬

‫کارفرمايان عزيزمون تا ھفته آينده فرصت دارند نام اين‬

‫‪7‬‬

‫شھر قديمی و با صفارو برای برنامه بفرستند تا در قرعه‬ ‫کشی شرکت داده بشند ‪ /‬االن بريم تا تصاويری از اين شھر‬ ‫زيبا رو باھم ببينيم‬

‫) تصاوير شھرستان شاھرود پخش ميشود (‬

‫بچه‬

‫‪ :‬از انگوراش فھميدم کجاست ‪ /‬خوب بگو کارفرمايان‬ ‫عزيزمون جوابھارو به کجا بايد بفرستند ؟به کجا بايد‬ ‫بفرستند؟‬

‫مرشد‬

‫‪ :‬خوب معلومه ‪ /‬به اون نشونی که شما االن ميدی‬

‫بچه‬

‫‪ :‬پس يادداشت بفرماييد ‪Aftab @ jjtvn.ir‬‬

Morshed - 13-2  

––16 )( - : )( )( : : // : - :... - / ... :/ // :// //. // / - . : :// ://...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you